Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURJYET 23 HABERLERt Şehir Tiyatrosunda terfiler ünkü «Cumhuriyet» te, çıkan bir ajans haberi, BasınYayın ve Turizm Umum Müdürü Halim Alyotun başkanlığındald Türk basın heyeIki artist kıdemli sınıfa, 4 artist tinin İngiliz hükumetinin davetlisi Dün Sanayi Odasmda yapılan toplantıda sanayiciler İstankıdemli sınıf namzedliğine olarak İngiltereyi zijaretten sonra, bul milletvekillerine derdlerini döktüler; muamele vergisi yükeseltildi Almanyada yapılan askerî tatbikatı geri bir vergi olarak vmsıflandınldı ve sanayiimizin inkiYurda son seyahatinin, son kısnim bu halirrü «Bir dakika» ya lusmak, gevezelik etmek üzere olmasıdır. Zira yukarıda anlattığım takib etmek üzere bir Alman şehBir hafta sonra temsillerine başşafı için kaldınlması zaruri göriildü son karşılaşma, ya geçen şubatm perdeleri araladım. mını beraber yaptık. Ben Atina yazmayın. rine gelmiş olduklarını bildirerek, lıyacak olan İstanbul Şehir TiyatGülüşüldü. Böylece, bu minval Tayyareden çıkarken merdiven sonunda, yahud da martın başından kalkan bir İsviçre tayyaresile şöyle diyordu: rosunda hummalı bir prova faaliGümrük, üzere konuşarak, on, on beş da lerın yanıbaşınd» bir hasta nakliye daydı. Demek ki, insan hastalıkSanayi Odası d ü n saa* 16 da i s « Sanayiin inkişafı için b u geri İstanbula dönüyordum. «Gazeteciler burada yeti goze çarpmaktadır. Tıyatronun tanbul milletvekili Harndi Başarın verginin lannın en ıstırablısına, zavallı Sa e1en diğer seyırcıler ve hsrekâtı taklb kaldınlması şarttır. B u p=saport vesaire muameleleri sıra kıka geçti. Yeşilköye konmuştuk. otomobili duruyordu. NATO memle. idare başkanı Mahmud Moralı, ter başkanlığında toplanmıştır. Yolculann hepsi çıkmıştı. Necmeddak yedi uzun ay tahammül etmiş ketlert muhabırlermın bulunduğu In. * * * hususta çalışmalarımız çok ilerle isında, transit geçecek yolcuların fi eden artistler hakkında şu ma Sanayicilerin derdleriai milletve miştir. Meclisin b u toplantı devre beklediği yerden, damadı Dr. Hıfzı din Sadağın kımıldamadığını gögılız subaylarına aid barakalara gom. Necmeddin Sadak hesabma se oluyor. lumatı vermiştir: Hastalığı fılhakika kanserdi. İs :idmuş'er ve yer darlığı olduğundan killerine dökebilmeleri maksadile sinde kabul edilecek tasarı ile sa Bakım işaretle Necmeddin Sadağın rünce ayrılmam icab ettiğini an vinilecek taraf bu tahammül edil Belediyeden 33.600 liralık bir tertıb edilen b u içtimada ilk söznayide mesud bir inkılâb olacaktır. da orada bulunduğunu haber ver ladım. Refıkasından ve kendisinden mez ^tırabdan kurtulmuş olması, tanbuldaki teşhisin doğru olmadığı bu barakaları, öığer gazeteciler gıbı paylaşmaları zarureti kendilerine izah ek ödenek istemiştik. Şehir Meclisi alan hatıb, m u a m e l e vergisinden müsaade istedim. Pek yakmda bu uzulünecek taraf da çok çekmiş lâfı bir hakikat değil, Profesör edilmiştir. Turk gazetec.lerı bu baraka. Şüphesiz yalnız b u verginin kalk di. bunu kabul etti. Biz de bu ek ö şikâyet etmiş v e bunun m e m l e k e Esasen on on beş. gün evvelinNiessen'in bir maharetıdir. Çünkü larda kalamıyacaklarını btldırince ken. masile Türkiye sanayi mamulâtı dilenne refakat etmekte olan Ingil'e. deneği artistlerın terfi ve terfıhine tın ınkışafına engel oduğunu idİstanbuldaki ilk muayenede bir renin Ankara Bujük El;iligl mersub. bakımından ihracatçı vaziyete g e denberi Danimarkada, Kopenhag'ayırdık. Vali, terfı listesini tasdik dia etmiştir. tan eniştem ve kızkardeşimle bedoktorumuzun kanser teşhisi ko larından Mr. A. Wyatt jnısafırlerini bır çemiyecektir. Fakat b u bir başetti. Diğer hatibler de, işçı y e v m i y e langıç olacaktır. Diğer lüzumlu raber Isviçreye telefon ediyor, kâh yup bunu kendısine söyleyiverme Alman oteltne gbturmustjr » Buna nazaran yirmi beş sanat lerinin gayrimuayyen olduğundan şartlar da yerine getirilecektft 1 .» Bern'de Elçiliğimizden, kâh Bal'desi Sadağın ve ailesinin maneviyaGeçen sene eylulünde Almanyakâr birer üst dereceye terfı etmek şikâyet ederek asgari bir y e v m i y e Rahmetli Necmeddin Sadak, 1890 tarihinde, babası Şahabedki hastanede sayın İlhan Sadaktan tım adamakıllı sarsmıştı. Şimdi İs da 200 bin kişilik İngiliz BelçiBundan sonra kürsüye gelen bir sıhhati hakkında malumat alıyortedir. 14 sanatkârı da namzedlik usulü kabulünü istemışlerdir. din Sadık Beyin müddeiumumi bulunduğu İsparta vüâyetimizde viçrenin Bal şehrindeki muazzam ka Hollanda Kanada kuvvetlehatıb, 15 senedir böyle vaidlerde duk. Bize evvelâ ameliyat olacadoğmuştur. kadrosuna almış bulunuyoruz. Bu hastanenin başhekimi olan Profe rinin iştirakile yapılan büjük maBundan sonra A h m e c Hamdı Ba bulunulduğunu, bir netice çıkmaarada diğer bazı arkadaşların da Babasının Izmire tayini üıerine iptidaî ve rüşdiye tahsillerini ğını, sonra olduğunu ve bir saatten sör Niessen bunu düzeltmek için, nevralarda bu satırların muhaıriri şar, muamele vergisııün toptan dığını, D P . nin muamele vergisini burada yaprrus, bilâhare tstanbula nakli memuriyet eden Şahaterfıhine çalışıyoruz. Bu yÜ2den fazla sürdüğünü, daha sonra vaameliyatı muteakıb, hastahğın kat de bulunmuş; gidip gelme, ikamet kalkması doğru olduğu mütaleası kaldırmak vadile iktidara geldiğibeddin Bey, 1905 yıünda oğlunu Galatasaray Lisesine yazdırmıştır. muessesemizde bir bayram havası ziyetin tamamile normal, hattâ iyen kanserle alâkası olmadığmı, ve iaşe masrafları gazetemiz taranı ileri surerek bundan doğacak ni, fakat b u vadini hâlâ yerine g e normalden de biraz daha iyi ol1911 de, 21 yaşma basan Necmeddini Galatasaray Lisesini pek esmektedır. Terfi eden artıstler her şeyin «bir müddet istirahatîe hndan ödenmişti. Bir hafta suren 400 milyonluk açığın bir vahimeden tirmediğini söylemiştir. duğunu söylemişlerdi. Ancak böyiyi derece ile bitirmiş görüyoruz. Geleceğin büyük gazetecisi ve şunlardır: yoluna gireceğini söylemiş ve ikna manevralar müddetince müttefik ıbaret bulunduğunu, sanayie k o politikacısı, Maarif Nazırı EmruUah Efendiden, Fransada tahsü 700 den 1000 liraya: Şaziye MoHamdi Başar tekrar söz alarak le vahim bir ameliyattan bu kadar etmişti. Hakikatte ise Profesör, ci subaylara ve gazetecilere tahsis enan muamele vergisinin hakıkatte kısa bir zamanda iyıleşerek memiçin burs sağlıyor ve yüksek tahsilini Liyon Üniversitesinde taral. Talât Artemel ğer kanserinin çok ilerlemiş oldu rlilmiş olan Rhin ordnsu umumî bir istihsal vergisı olduğunu, âşar izahatta bulunmuş, bu toplantıda lekete dönmekte olduğuna sevincle mamlamak imkânını buluyordu. Necmeddin Sadak, gazeteciliğe 600 den 700 liraya: Samj Ayanparti davasının bahis mevzuu o l ğunu, aortu sardığıru gormüş ve kararşâhının bulunduğu Senneldan farksız bulunduğunu belirtmış hayret ederek. eözlerimle kalabalıilk adımını Liyon'da intişar etmekte olan Progres gazetesinde oğlu, Hâdi Hün, Cahide Sonku, Pe hiç bir çey yqpm?dan, sadece ya ager'deki Alman askerî orduçâhıtir. Hamdi Başar, Sümerbank v e madığını, kendilerinin buraya r e y ğı aradım. Yoktu. Türkiyenin içtimaî hayatına dair yazdığı makalelerle atmıştır ki. rihan Yanal. gelmediklerini, sırf rayı kapamakla iktifa etmek zo nın h>rakalannda yatıp kalkmışdevlet mubayaalarındarı muamele avcılığı için yıl 1914 tür ve genc Sadak üniversite tahsilini henüz bitirmiş, 500 liradan 600 liraya: Refik Kesanayicilerin derdıne çare aramak Dr. tekrar işaret etti, ve Nectım. Müttefik ordulara mensub gerunda kalmıştı. vergısi çıktığı zaman b u verginin sosyoloji ve pedagoji uzerinde tezini hazırlamaktadır. mal Arduman, Neşet Berküren, Er nerallere daha konforln ikametgâhdevlete ancak 5060 milyon lira istediklerini v e senelerdir süren bir meddin Sadağın hava meydanında *** Necmeddin Sadağın İstanbula dönüşü Birinci Dünya Harbine cümend Behzad, Suavi Tedü vergiyi kaldırmanın kolay olmadı değil, tayyarede olduğunu anlattı. lar tahsis edilmiş olmakla beraber sağladığını ilâve etmiştir. rastlar. İlk memuriyeti Maarif Nezareti telif ve tercüme heyetın400 den 500 liraya: Kadri ÖgelTayyareye onunla beraber girNecmeddin Sadak memleketimizin subaylarla gazeteciler kaloriferli, Milletvekili, hükumetin d e b u ğını bildirmiştir. dedir. Çünkü Necmeddin, fransızcadan başka almanca da bilirdi. man, Melâhat Pala. Nezıhe Beceender yetistirdiği kıymetlerden bi fakat akar suyu bulunmıyan odavergiyi kaldırmak fikrinde olduğuBilâhare söz alanlar, bazı nizam dik. Ön taraftaki perdeler kapanOnu, aynı tarihlerde, istanbul Darülfünunu sosyoloji kürsüsünde rikli, Neemi Oy, Perihan Tedü, riydi. Siysset hayatında geniş ve larda birer veya ikişer kişi olarak nu, bunun şimdiden yolu bulundu ve kaidelerden şikâyette bulunmuş rnntı. Sadak onların 6te taraftnprofesör Ziya Gokalpm muavini olarak görüyoruz. Ziya Gokalp Gu'istan Güzey. daydı. Yatıyor, galiba da verilen ileri görüşleri. ilım hayatında et ikamet etmişlerdi. Bu odalara Alğunu, gümrük rüsumu tarifesinde lar, bilhassa âlâtı sabite kararnavefst ettiği zaman, sosyoloji kürsüsüne en lâyık «müderris» Nec350 den 400 liraya Ertuğrul Bililâcların tesirile baygm, uyuyordu. raflı ve derin bilgisi. cemiyet ha manlar hirmet ediyor, sabahlevin yapılacak tadilâtın muamele vergisi mesini v e gıda maddesi sanayiinde meddin Sadıktı. Nitekim bu kürsüyü yıllarca muvaffakıyetle isgal da, Turhan Göker, Nedret ArıburHostesi göndererek sayın rihan Sayatında tevazuu, nezaketi, terbi birer küçük porselen maşrapa ile kaybından doğacak açığı fazlasile hileyi bir dereceye kadar önlemiş etmiş, memlekete yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Onun profesörnu. Muzaffer Aslan. dağı rica ettim. Geldi ve buraya yesi, muharrirlik ve gazetecilıkte «i!»1ii rv vp'"O''ar. 1jJıv>ltı';>n'kapatacağmı söylemiştir. olan gıda maddeleri nizamnamesini 200 den 350 lirava: Saime Arcıgelinceye kadar da, tabiî, hep he lüğü, Sivastan milletvekili seçildiği Urihe kadar sürmüştür. ise tam manasile «üstad» lığı ile, mııı ve yemek!erimİ7İ hayli uzaktenkid etmişlerdir. man, Gülgüy Gulgün. Haluk Sa Hamdi Başar demişbr ki: men hemen müşterek hastamızdan «Akşam> gazetesi 1918 de Kâzım Şinasi Dersan ve Ali Naci etrafında kendisini candan sevmi taki subay lokantasında yiyorduk. »HiımnnıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIUUiim konuştuk. Meğer İstanbulda konan ortaklığı ile kurulmus, cVakit» gazetesinde çalısmakta olan Necrıcı, Abdurrahman Palay. ven kimse bırakmsmıştı. Kurduğu meddin Sadık da sonradan bu ortaklığa girmiştir. teşhis yanhşmış, meğer illet kanGazeteci arkadaşlann beğenme200 liralık namzed sınıhna ahve başında bulunduğu «Akşam» arser değilmiş, başka bir şeymiş, şimnanlar: Fethiye Pekyücel, Rauf UBir taraftan t Akşam > ın başmuharrirliğini yapan sosyoloğa kadaşımızdan, gene başına geçtiği dikleri barakaların geçen eylulde di yapılacak tek is, kat'î bir isti1920 de, İstanbul Üniversitesi tekrar kapılarını açü ve sosyoloji lukut, İsmet Ay, Sırrı Gültekin, en yüksek idare mekanizmasına benim ve Türk subaylannın kalrahat olduğundan, memlekete döprofesörü oldu. Hâmid Akınh, Alev Özgür. Kemal kadar, maiyetinde çalışanlardan hiç dıklan barakaiann aynı olduklanüp dinlenmesini tercih etrrüşler, Akşahin, Fuad Tşhan, Gazanfer Ataturk İstiklftl Mficadelesine giristiği sakit, kendisini ilk desbirini kırmamış, gücendirmemiş, ını thrnin «Hivonım. Bu rfpfaki 1953 yıh gelir, esnai. götürü ve Bir Amerikan sermayedan, jehtekliyen Türk gazetecileri arasında Necmeddin Sadık da bulunubasın heyeti bir umnm müdür, üç Özcan. Ferdi Talay Şadıman Ök serbest meslek erbabı vergilerinin rimizde otomobil ve kamyon lâstiği ve ilâh .. incitmemiştir. yordu. basmuharrirle iki tanmmış, güzide temel Orhan Erol, Neşe Yulaç, Me ikinei taksitleri vergi dairelerine imâl edecek bir fabrika kurmak Yeşilköy civannda İlhan Hanım Dış İşleri Bakanı iken Meclisten muharrirrlcn mürekkeb olduğu için, lâhat Hasanogiu. SMtuk Kaplangil. mükellefler tarafından yatınlmak üzere teşebbüslere geçmiştir. An «Gideyim haber vereyim. Sizi görNecmeddin Sadak 1923 te Büyük Millet Meclisinin üçüncü çıkardığı meşhur «Tasfiye kanunu» devresinde Sivastan milletvekili seçilmiş ve bu vazife 1950 yıhna galiha barakalarda yarmayı iftimaî laşma olduğu takdirde fabrikanın mek ister» diyerek, perdenin öte Udu. ndan dolayı kendisine kızmış olan kadar sürmüs, 1947 yılında Hasan Saka kabinesinde Dıs tşleri .mevkileri tâbir cnizse rütbeleri Bilindiği gibi bu taksitlerin eylul kurulmasına derhal başlanacaktır. yanına geçti Az sonra ben de gitDün Üniversileve 288 öğrenci hariciyeliler, bu kanunun, o TürBakanhğı yapmıştır. ile mütenasib bulmamış olacaklar! sonuna.kadar tediyesi lâzımdır. tim. Bitkin bir haldeydi. OmuzlaBundan başka diğer bir Ameriyazıldı kiyede yokken. fena tatbikinden Bu arada Sadak Cemiyeti Akvam Türk daim! murahhaslığma Halbuki manc\ralarda otpllerdekl Esnaf yanında çalışan gdturu üc kan müessesesi, şehnmize bir mü rmda yakası kalkmış paltosile iki dolayı, ne kadar üzüldüğünü, ne İstanbul Üniversıtesmde kayıdlara de. da tayin edilmis, bu vazifeyi 20 yıl müddetle liyakatle görmüştür. çibi konfor ve esbabı istirahat aravam edilmektedır Dun akşam a kadar ret erbabınm da gene bu ay için messil gondererek naylon ve suni büklüm oturuyordu. Yüzü solmuş, kadar müteessir olduğunu bilmuhtehf fakultelere 288 oğrencı kaydol. de vergilerini karnelerme yazdır ipek imfil edecek bir fabrikanın gözlerinin canlılığı kaçmıştı. Her mamak lâzım Relir. Nitekim Türk mezler. muş bulunmaktadır. Bu miktarın 270 ı maları gerektiği Defterdarlık tara kurulması için sondajlara başlamış zaman tenis oynarken, golf oynarve İngiliz filolarının ağustos ayınTurk oğrenci, 18 ı yabancıdır. Necmeddin Sadak kelımenin büken, yüzerken veya bisiklete bitır. Bir garson ve bir liseli k u Ögrencılerm fakulteîere dağılış sayısı fından hatırlatılmaktadır. Meosncat atölyekrinde işçiler tün şürr.ulü ile bir gentleman idi. da İstanbul ile Malta arasında yaptıklan manevralara Theseus tıcak nerken go'rmeğe ahştığım" o haregövledir Tıb (44). eczacı (57). dışçı intihara teşebbüs ettiler 8 saatten fazla çahsamıyacak 14 mayıs 1950 de kendisi ve partisi (100). orman (2). fen lısans (12). kımya ketli adam bu hale, Yârabbi, nasıl gemisinde iştirak eden bu satırlaYavuzun kılıcı Topkapı Adalet Bakamnın tetkikleri Dün muhendls (7), hukuk (47). edebıyat (8), Mahmudpaşa mensucmt atelyelert ve seçimleri kaybettiği zaman bunu rın muharriri ile Anadolu Ajansı gelmişti? Boğazıma bir şey tıkan intlhar Üskrldar ve Bakırkoyd* İkl klji müzesinde teşebbüs etmljür. iktısad (11). I lortmence karşılamış, Dış İşleri benzerl ij yerlerinde 11.12 saat çalıştı. Şehrimizde bulunan Adalet Bakanı Bakırkoy Istasyon caddeıinde 66 u . rılan isçilerın meıai saatlerınin 8 e in Bakanlığım, esasen eski arkadaşı muhabiri Müfid İmşire tahsis ediCHP milletvekıllermden Kâmıl Bo. Osman Şevkı Çıçekdağ dun sabah saat dı. Ramideki göçmenler okul istiyor yıh lokantada çalısmakta olan Mustafa dırılme» İçin dun Calısma Mudurlüğun. olan, Profesör Fusd Köpvulüye len ücer kişilik kamaralar. geminin ran. Mechs Başkanlığına verdıği bır 9 da Beşıktaş mahkem«ine frtderek Raml Taşhtarlada oturan göçmenler Maamafih, bu nevl vaziyetlerde mute. dun Vali ve Beledıje Relsfrıdne, ma. onergede Reısı Cjmhur tarafından Lıb. sulh hukuk ve sulh ceza mahkemelerinl insanlara hâs şaklabanlığın en iyi Arslan. Işlnden çıkarıldığından içmlş. de Is verenler ve Tekstil Sendıkası mü. •gayet dostane devretmiş ve «Ne alt güvertelerinden birinde, lumya Devlet Reısıne hedi\e edildijı ve gezmiştir Bakan öğleye doğru istanbul e&slr olmuj. fazla miktarda kınln messilleri bir toplantı yapmıslardır bossuz ve çok sıcaktı. E\\elce de ballelerirtde bir okul açılmasını ve Yavuz Sultan Selıme aıd olduğu bıldı. alâmetleri gbtteTen Çalışma Müdürü Bedil Sungutay baş. zaman ihtiyacı olursa emrine âmaçeşme sayısımn artırılmasını lstemij. rılen kıîıcın muzelerden mi temin edıl. Ceza ve Tevkif evine gltmi;. 3 »aat sini yapmağa çahşarak, güya neşeli tir. Zehirlenmekoms halind» Bakırkoy ! Mustafa Arslan neşeli: • ^ kmlıiınd* yapılan toplantıda işçılerin de bulunduğunu» söyliyerek ayrıl yazdığım gibi Maltaya vanncaya devam eden tetkıklerde bulunmuş mah. lerdır. diğıni sormuştur. «r sabah saat 7 den 16 ya kadar blr pos. mıştı. İstanbula dönduğünde, ha l»ı!a' 4 eiin ' ™ >e hıı kamnralarrta kumlarla temas ederek lhtıyacları üze. ^ Geçmiş olsun beyefendi, de Akıl hastanesine kaldınlmlltlr. Goçmen mahallesinde bir çarşı injası Bu £usAsta dün kendlsil» görüşen bir rinde durmujtur. ta v* 16 dan en gee saat 1 e kadar bir anamdan emdiğim süt, ter halinde Üskudar Toptaçı caddeslnde 235 ve genlş mıkyasta agaclama yapılması, arkadaşımıza Topkapı Sarayı Muzesi dim, çok üzülmüştük ama, ma evde oturan llse talebesl Aynur ısyılı posta olmak uzere. blr saat yemek lstl. linde en ufak bir değişiklik görmeAkat \ücudümden fışkırdı. Gemideki vab'lhassa meyva ağacları dikilmesi hu. Müduru Haluk Sebsuvaroğlg şu bahatl Bakan Cezaevınden «aat 14 te a,yrıl. şaltah çok iyisiniz. da. bütünleme Imtihanını veremedlğln. rahatl verilerek çalıjtırıhnası kabul dik. Gazetçsinin, başına geçti. Mu 7İfeli İnfiliz deniz ve hava subaysu^unda tlgilılere emır vertlmıştır. mış. yapılmakta olan Adlıye Sarayı in. "vermiştir: halefete başladı demeğe bile dılim den tee^sure kapılmı» annesine ald edilmiştir. Iş yerlerinin dahilt talimat. Ataturk bulvannda yapılacak « Tarihl sllâhlar mÜTemlzde butun. şaatını tetklk etmiş. lncelemelerde bu. Daljnn dalpın başını salladı: nameleri bu (ekle uydurulacaktır. varmıyor, sadece yazı yazmağa lannın istirahat etmelerine ehemzehırli llâclardan 6 hap Evet, evet. dedi, hakikaten hara teşebbua etmiştir. vutarak lnti. maktadır. Bazan bir tesadjf eseri olarak lunmuşrur. Diğer taraftan istanbul Belediyesi lş başladı. Akşam'daki makale ve fık miyet verildiği için, biz iki arkablok apartunanlar halkın ellne geçen ve satılan silâhlara geçti bizden artık. Aynur Akat. Haydarpasa Numune yerlerinin en geç saat 1 de kapatılması ralaruım ağırbaşlılığı ve samimili daş sıcaktan ve mancvraları takib Beledlye Dalmî Komisyonu dun «a. rastlanıyor .Müzemlzde Yavuz Sul. Bir sabıkalı, üvey annesini da ve «aat 1 de işten cıkacak lsçilere oto. Bu, uzun yolun verdiği yor hastanesine yatırımlıstır. bah Vali ve Beledlye Reısinin başkan. tan Selime ald üstünde Ismi ve baba ği, yeni girdiğimiz demokraside, bir etmek icin dimdik gemi merdivenbıçakladı büs tahsisinl kabul etmiştir. lıâmda bir tcplantı yaDmıştır Bu top. isml bulunan. sapı flldlş' çiçek o\malı gunluk. Hele bir kaç gün dinlenleıini günde 56 defa tırmanrnak«Kartal» araba vapuru lsntıda Temızhk ve Hal kadrniarlle ık. düz bir kılıc vardır Ayrıca blr de Bir genc, kendısine para vermekten seniz bir şeviniz kalmıyacak. Sokak ortasında kanlı bir kavga çok konuşan ve yazanlara ders teş tan bunaldık. Yediğimiz İngiliz yekil edebilir. tisadî meseleler ve Ataturk bulvarm. kendısine izafe edilen blr hıncer mev. imtina eden uvey annesmı ikl yerınden havuza alındı Slrkecide Ebu?suud eaddeslnde sokak Belki. dedi. ama siz sakın beda yapılacak ucuz blok apartımanlar cuddur kl. bunun Enver (Paçaı tara. tehlikelı sekılde bıçakla yaralamıştır. Temmuz ayının ilk gunu Halic ter. ortasında kanlı blr kavg» olmus, es. Türk basın ve fikir âlemi en ha mekleri de ağzımıza ve midemize rnevzuu uzerinde goruşulmüştur. fından blr modeHnln yaptırılarak ordu. uymuyordu. Maltada rahat bir oSabıkalılarda Cevdet Aslan, dun a . saneslnde omurgacı yapılıp denlze İn. kidenberl aralan açık bulunan Nlhad Bir otelci. kasasmın soyulduğunu da kullanıldıgı covlenTr^ktedir Yavuz bah erken saatlerde Yedikulede Eğn. dırılen "Kartal» araba vapuru dun ha. Antac. Şevket Çitçl ve Tahir Güngor lis değerlerinden birini kaybetme tele kavnşunca unın bir oh çektik. Sultan Selime ald kılıc ic n bup'ine ka. dut sokak 19 sayıh evde oturan uvey vuza alınmıstlr. du adlı şahıslar blrblrlerıni bıçakla nin matemi içindedir. iddia ediyor t dar muzemlze herhangi bir muracaat 1952 sonlannda İngiltereye daHavuzda vapurun »mft ve pervan*«i muhtelif yerleTİnden yaralamiilardır. Slrkecide Alemdar otellnin sahıbi olmamıştır ve kılıc da muzemizden a. annesi Gulızar Sonmez> urdun kapısını vet edilen Türk gazeteciler heyeçalmış sık sık yaptığı glbı üvey anne. takılacak. yardımcı maklne, tekne ak. Bunlardan Şevket Çitçl belden aşağı Nesib Onay Alemdar karakoluna ıru. lınm^mıçtır > sırden para ıstemıstir. samı. salon ve kaınaraları lnsa. edile. 7 yerınden y&ralandığından Esnaf has. tinde ben de vardım. Notinpham'da racaatle. otelmln ıkıncı kâtıbının kasa. cektır. lanesine kaldırıunıştır. misafir edildiğimiz otclin odalarınDahişşafakanın davet ettiği smda bulunan 21 bln lırayı çallfc kaç. Bu defa red ce\abı alan Cevdet Aslan •Kartal» ın eşi olan «Kabatas» araba Dlger kavgacılar tedavilen yapıldık ti£ım biıdırmıştır. kızarak bıçagım çekmış, Gulizar Son. da kalorifer yoktu; elektrik sobaAlman terbiyeci şehrimizde vapurunun da tekne aksamı yapılmak. tan tonrt karakola goturulerek tahki. Sanığın aranmasma başlanmıştır. nıez>urdu sol memesi altından ve ba. larına birer şilin atılınca odalar tsdır Yakında denize ındirtlecektır. 80 yıl önce bir numure mekteb ola. cağından ağır surette yaralamıştır. kata baslanmiftır. «Kastamonu» havuzdan çıkfa rak kurulan Daruşşafakavı bugunun ih. biraz ısınır gibi olınordu. Benim A vr ıc a Makıne aksamının revlzyonu lçın tivaclarına uygun örnek bır kulfar rtıu. Yaralı derhal Cerrahpaşa hastanesıne yattığım odarun elektrik sobası da bir muddettenberi havuzda bulunan essesesı halıne sokmak imkânlarını kaldlrılrriî. hâdıseyi muteakıb kacan 10.000 Liralık bozuk olduğundan attığım şilini a«Kastamonu* gil=»pi dun yeniden normal araştırmak uzere memltsetımlje davet Cevdet Aslanın aranmasına ve tahkl. «eferlerıne baslamıjtır. Iıyor, fakat yanmıyordu. Bu şehirkat» başlanmıştır. olunan tanınmıs Alman terblyecilerin. Para ikramiveleri de kömür ocaklannı da gezdik. Yeden Albert Merz dun jehrlmize gel. Eyühde bir kamyon devrildi miştir. di kat yerin dibinde, kömür toz27 E K t M Millî Eğitim Vekâleti tarafından Merz. 1918 senestndenberi. kendi hu. Eyubde bir tasıt kazası clmuş. bır larına bulanarak ve sıcaktan builkokul kooperatiflerinde satılraası susi hayat mektebinde buyuk blr mu. kamyon devrllmış. şofor yaralanmıstır. nalarak saatlerce dnlaştık. Bu >erK es id es i Teblığler Dergısile yayınlanan ıîk vaffakıyetle tatbık ettıgi eğitim «iste. Şofor Hayatınln idareeındeki «Ça. altı tenezzühü bittikten sonra da okulların beş aınıfına mahsus baf minl. Unesco'ya bağlı genclik ensti. talca 79» sayılı kamyon, Kanlıbostan tusünun son kongresınde 16 milletin 70 vlrajını donerken suratini kesmediğln. yıkanamadık. Şirketimii tarafından Mecidiyeköyünde inşa talık mumessill huzurunda lz^h ve müdafaa den devrılmiştlr. Kamyon hasan uğra. edilmekte olan çatısı alınmış, 6 aded modern Geçen sene NATO pazetecilerile etmiş ve kongre bu slstemin zamanı. rnıa, soför agır surette yaralanmıştır. fAKISAN ÎLKOKUL ev anahtar teslimi olarak satışa arzolunmustıır. beraber yaptığım Amerika scvahamızın ihtiyaclanna er. elverişll blr Hayati hastaneye kaldırılmıj. tahki. K ur' a trebiye slsteml olduğunu ittilakla kabul kaU başlanmıştır. tinde de, cehennemî sıcaklarda baDERGİLERİNDE) MURACAAT: etmiştlr. zan Sirkeci otellerine bemer otelMillî Eğitim Vekâletınin ta3vib Milo evleri lerde. bazan da rahatsız askerî baPakistan Başkomutanı şerefine i EYLÛL 23 MUHARREM 14 buyurduğu haftanm her dersine aid rakalarda yattık, vandık, rahatsız kokteyl Makine ve İnsaat Ltd. Ort. olduk. (BAŞARI TESTLERÎ) Memleketlmızde misaflr bulunan Pa. Bahçekapı Umum Sigorta Hanı 402 «s 5 Başkomutanı Orgene. de vardır. Okullara örnekler gön kistan Orduları Eyub Han şerefine dun Gazeteciler davet edildiklerl mera ral Muhammed i o leketlerde ve bilhassa manevTalarderilmiştir. AKISAN Yaymevi akşam saat 18.30 da Pakistan Buyuk V. | 5.48 12.0615 3ri8.06[ 19 391 4.09 da rahatsızlığa, yorgunluğa. uykuNuruosmaniye caddesi «57'1» Elçlliği askeri atasesl Albay tsmail Han tarafndan Parkotelde bir kokteyl suzhığa dayanmak mecburiyetindeE. |11.42 6.00 9.2î[12 0O| 1.31 10 02 İstanbul partl verilmlstit dirler. Çünkü bu ziyaretler tenez7Üh seyehatleri değildir. .Misafîr umduŞunu değil, buldusunu yer. ve «basa gelen cekilir. diyerek tahammül etmek gerektir. Sanayiciler muamele vergisinden şikâyetçi { Vakitsiz ölümü Münasebetile: j NAUNA Necmeddin Sadak Yazan: Doğan Nadi HAYATİ VE ESERLERİ Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer! Gelir vergilerinin ikinei taksiti Otofflobil ve Naylon fabrikası Gözlepede Apartıman Dairesi Her (150) Modern Evler I 1 s EMNİYET SANDIĞI Curnrıuriyet'in EDEBÎ TEFRİKAS Oclndl Gazeteciler Cemiyetinin teessürfl Annesi, diyordu; yani Hilmi Efendinin karısı, çok iyi kadmdı. Bizde iken her zaman konağa gelirdi. Terbiyeli, temiz, sessiz, hanım Sonra, elbisesini değiştirmek için odasma çıkü. kadın. Kocasını da bey merhum çok severdi. Oğlu o zamanlar çocuktu: Feyza aynadaki hayaline hajTetle baktı: Biraz düzgün giyinmek, 78 yaşlarında. Mektebe giderdı Sonra İstanbulda da okumuş. Müîbirz saçlarını kabartmak. ınsanı meğer ne kadar değiştirirmiş! Göz kiyede mi? Hukukta mı? Öyle bır şey. Zavallı Zehra hanım! Onu yelerıne va?lar doldu: Bu esvabı, en son, geçen kış, babasile birlikte sine tiştirmek için çok zahmet çekti. Ama emekleri boşa gitmemiş. Artık maya giderken giymişti. Sanki onun plılerinde o mesud geceden bir rahat etsin, bari... hâtıra, bır iz bulrrak istermiş gibı elile kumaşm kıvrımLsrını okşadı. Sönük gozlerinde bir ışık yandı: Son mesud gecelerinden biri. Halbuki o akşam, o, bu bahtiyarlığın Yakmda Zehra hanım da gelecek. Oğlu yeni evine yerleşince. kıyrr.etini bilmemişü. onu da «B» den getırtecekmiş. Geçen gün, beni görmeğe geldiği zaman Bi^den «saadet» kelimesi ona doktor Faruğu hatırlattı. Bir rüya gene söyledi: «Her şey tamamlanınca annemi yanıma alacağım. Begormuştü. her halde. Bunu hakikat sanmıştı. Ne çılgınlık! rsber oturacağız» dedi. O zaman benim için de iyi olacak. Canım sı Dışanda, kapmın üstündeki elektrik lâmbası yandı kıldıkça Zehra hanımı çağırtırım. Bana arkadaşlık eder.» Saat sekizdı. Mısafır neredeyse gelirdi. Sofada, dayısının ayak Ben soyarsam, bir elma yer misin, Anneanne? seslerıni işittı. Eh, soy bakalım. Taze elden yenir. Sen yok muydun o çocuk Feriha hanım Marikaya son tenbihlerini yapıyordu: «Banyoya te geldiği zaman? miz havlu koymayı unutma.» Hangi çocuk, Anneanne? Feyza komşu köşkün sahibini merak ediyordu. Onu, bir defa, u Canım Zehra hanımm oğlu, şu yeni komşumuz. Önce, bahçe zaktan ^ormuş. o zaman ona biraz kinle bakmıştı: Sevgüisıni, sığına satıldı diye çok üzülmuştüm. Yabancıya gitmedi. Ona da şükür. Çok ğmı, ıhlaTîur aîacını elinden aldığı için. zenginmiş, şimdi. Neydi ismi? Bak gene unuttum. Di'sd kalfa asağıdan seslendi: Mümtaz bey, Anneanne. Kucükhsnım; fcüyukhanımın yemeği hazır... Doğru. Mumtazdı sahi. Mümtaan o zamanlar bir dayısı vardı. Hemen vTİnden kalktı. Merdivenleri acele inerek tepsiyi aldı Yu <B» de tüccardı. Utanbuldan gelme en iyi mallar onun dükkânında kar^ a götürdü. bulunurdu. Hattâ, cam göbeği rengi çarşafımın kumaşını da oradan Thtivar kadın koltuğunda uyukluyordu Kapı açılınca yerinde doğ almıştım. Hâlâ sandıgımda durur.» ruldu. Genc kıza gülümsedi: Son elma dilimini ağzına attı. Gözleri bahçenin karanlığına daldı: Misafir geldi mı? Ben bunları niye anlatıyordum?... Daha gelmedi, anneanne. • Bir kaç dakika torununun yiızüne bakarak düşündü. Sonra haFaika hanım. titrek ellerıle Feyzanın küçük masaya örtüvfl ser tırladı: mesine yardım etti: Ha... Evet. İşte bu adam, Hilmi Efendiler zaruret içinde geçi Ben bu kadar şey yemem. Yalnız biraz sebze ile yoğurd koy. nirlerken, hayatında kızkardeşine hiç yardım etmezdi. Ama, bekâr, Kasığı ağır ağır ağzma götürürken: hiç evlenmemiş olduğundan, sonradan, ölünce, bütün parası Zehra NO : 3 7 23 Eylul 953 çarşarnba hanıma kaldı. Demek Mümtaz beyin serveti oradan geliyor. Yok canım! Dayısı bu kadar Mngta dejildi ki! Hilmi Efendinin oğlu... Artık âsabileşerek elini masaya vurdu: Aman, gene unuttum ismini. Söyleyiverl Mümtaz, Anneanne. Mümtaz dayısından kalan bu parayı sermaye yapmıs. Bir tüccarla mı, bir müteahhidle mi, birislle ortak olmuş. Büyük işlere girişmiş; öylece kazanmış. Talihl yaver gitmiş ama, kendi de çalışkan, okumuş, becerikli olmasa .. Bu sefer, çok zeki, çok parlak gözlerle torununa baktı: Çocugu beğendim. İyi ana baba evlâdı. Efendi adam. Aşağıda büyük kapı açıldı. Feyza: Galiba geldi, Anneanne, dedi. Tepsiyi alarak sofaya çıktı. Merdlven başında bekledL Şimdi, holden, yengesinin sesini işitiyordu. Feriha hanım, telefonda, veya misafirle konuştuğu zamanlardaki çok ahenkli, çok tatlı sesile, nezaket cümleleri «rahyordu. Sonra salona girdiler. Kapı kapandı. Genc kız mutfağa indi. Dilşad kalfa, heyecandan Marikaya olan dusrnanlığrnı unutmuş, anlatıyordu: Bak, dünya ne tuhaftır. Bu çocuk, vaktile «B» deki konağa girerken, korkusundan fırtir titrer, bir | e y sorulduğu zaman utancından kıpkırmıa kesilirdi. Bizim küçük beyin yanında ağzını açmak haddine mi düşmüs! Bayramlarda, büyükhanımın verdiği bayramhkla esvabı, papucu alınırdı. Şimdi zengın olmuş; köşkü var, otomobili var... Ragıb beyle gelin hanım da onu kapıdan karşılıyorlar. Dünya işte! Marika içini çekti: Gazeteciler Cemiyetinden Akşam gazetesı sahib ve Başmuharriri azala. rımızdan Necmeddin Sadağın vefatı dolayısile Cemıyetımız, rrerhuma Allah. tan rahmet. kederdide ailesme, Akşam gazetesi mensublanna ve butün Turk basınına başsağlığı diler. İdare heyeti Dünvada mevcud tedavi kitablarının en üstünü olan GURRENT THERAPY'nin 1953 baskısından aynen düimize cevrilen TEDAYİ 1953 ' ü n İlk fasikülü çıkmıştır. Tıb mensubîarına tavsiye ederiz. A B O N E v e Ö D E M E L İ l Ç i n Dr. Scha Mutlusoy. Galata Necatibev Cad. Mimar Han 184 e murac?at. Tel: 47450 İstanbul İflâs Kemurluğundan: 953/19 Yeşilköv Çınar Otelinde Ilaydar Çınarm İstanbul İkinei Ticaret Mahkemesince if!âına 10.6 953 günü saat 16.15 ten itibaren iflâsının açümaMM karar verilmis olduğu llân olunur. (14894) (Arkan n t )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog