Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

İ ^ ^ ^ * * * ^ 1952 ANKER DİKİŞNAKIŞ fuanndı bırmcılıği ktunank ALTIN MAPALVA ıİ4 tıltif tt£lmi$tir ' umhurlye KURUCUSUrYUNUS NADİ • \ Çarşambâ 23 Eylul 1953 Turan Aziz BELLR GENCLERE G ÖR GÜ Tanesi 3 cildlı 4 liradır. ıed Halid Yaşarcğlu IM.Ş Istanbul 29 nncn yıl sayı: 10.469 Stalin'in ölümündenberi, Beria'nın vatanında üçüncüdefatasfiye yapılıyoı tsmi şimdiye kadar hiç işitilmemiş bir şahsın Başbakan mevkiine getirilmesi, hayret uyandırdı GUrcistan ı azletti Bu hâdıse, Berıa taraftan butun Sovyet devlet adamlannın temızlenmekte olduklarını göstermiştir. 1938 senesindenberi Gürcistanın en kuvvetli adamı olan Başbakan Bakradze, mevkııni her şeyden evvel Berıa'ya medyundu. Bakradze, halkın huzurunda verdığı bir demecde Beria'y' Arkasx Sa. 6. Sü. 5 de Telgrai »• mektub adresi: Cumhuriyet. Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar : Umuml Santral Numara» : 24298. Vazj tşlen: 24299, Matbaa: 24290 •""fÖtabcılık ve Kâ&dçılık TürkFransız temasları Fransız idareeileri Ankarada geniş görif teatisinds bulmaeak İki memleketi ilgilendiren meselererle, Ortadoğu ve Balkanlara dair davalann incelenecejfi bildiriliyor Paris 22 (R.) Bugün Paris resmî çevrelerinden verilen malumata gore bir ekimden alü ekime kadar Ankarada Turk ve Fransız ieAet adamlan arasında cereyan edecek görüşmeler esnasmda genıj görüş teatisinde bulunulacaktır. İki memlekrt temsilcılerinin, yalnız kendilerini ilsılendıren davalan değil, fakat Ortadoğu ve BalkarJar gibi umumi meseleleri de inceleyecekleri bildirilmektedir. Fransız Başbakanı Laniel ile Dış İşleri Bakanı Bidault'nun bu sevahate ehemmiyet verdikleri de ılâve olunmaktadır. Atinai arasında Yunanistan, ikili müzakerelere dair Bulgar teklifini dün kabul etti Sovyetlerin, Bulgar hükumetini böyle bir yola sevkettikleri ve bunnn son "banş kanpanyası,, ile alâkalı olduğu belirtiliyor Beypazarında büyiik bir yangın Dün gece 150 ev ve dükkân yandı Ankara, 22 (Telefonla) Bu akçam geç vakit Beypazarı ilçesinde buyük bir yangın olmuştur. Ankara ıtfaiyesi gece saat 20.15 te vangından haberdar edılmiş der hal 10 vasıta yola çıkarılmıştır Bu sırada yangın hakkında şehre muh telif haberler gelmekteydi, Beypazarı ılçesının tamamen yanmak tehlikesile başbaşa kaldığı, tehlikenin muhim olduğu şekhndeki haberler bırbırıni takib etmıştir Saat 1 de aldığım habere göre ysngın söndurulmüştür. Şu saate kadar 150 ev ve dükkânın yandıgı tesbıt edılmıştir. Bu miktarm 200 ü aşacağı muhakkak sayılmaktadır. Ankara Vılâyeti ve Kızılay, felâket sahasına 100 çadır, 200 battaniye ve lüzumu kadar ilâc göndermişlerdir. Yarın da para yardımı yapılacaktır. Ankara Belediye Başkanı Aüf Benderlioğlu Beypazarına gitmiştır. Londra 22 (BBC . a.a.) Malenkov bugün Gurcıstan Başbakanı Bakradze'yi azletmiştir. Aynı zamanda, Gürcistan Komünıst Partisi merkez koraitesi birınci sekreterı Merkulava da vazıfesinden atılmıştır. Bunlar, «Memnuniyet uyandırmıyan bir siyaset takıb edilmesine sebebıyet vermekle> suçlandınlmışlardır. Mısırda yeni tevkifler Bir iddiaya göre, bunlar «NATO ya dahil bir Yakınşark devleti» nin tavassutu üzerine İngiltere ile temasa geçmeklen sanık bulunuyorlar Kahire, 22 (R.A.P.) Bu hafta sonunda faaliyete geçecek olan ihtilâl mahkemesı önüne getırilecek eski Mısırh devlet adamlarının yabancı bir devletle ilişiği yapmış ve •\rejimd böylece devirmeğe çal:şıtı) olm*kla suçlandırılacaklırı büdirilmektedir. Bidayette, General Necib hükumetinin bir sözcusü, «bu casuslar iki yabancı sefaretle temas halindeydiler» demiş fakat bu iki yabancı sefaret hususunda sarih açıklama yapmamıştı. Verilen malumata göre, teykif edilen Mısırh eski idareciler, Ingiltere ile •mutavassıt bir devletin sefareti» ile temasa geçmişlerdir. Kesmî bir sözcünün iddiasına göre bu mutavassıt devlet de NATO'ya dahil bir Yakmşark memleketi» imiş. Bugün 10 kişinin daha tevkif edilHıkleri bildirilmiştir. Musaddıkın itiraf larda bulunduğu bildiriliyor Tahran radyosu, eski Başbakan ile yardımcılarınm gayet ağır cezalara çarptırılacaklarını söylüyor Tahran, 22 (a.a.) Tahran radyosunun bugün bıldirdığme gore, İran ansyasasına aykırı hareketler de bulunan eski Başbakan Dr. Musaddık'ın ölume mahkum edılmesi kuvvetle muhtemeldir. Radyo, Musadciık ve mesai arkadaşlarmın, Şahın, Dr Musaddık'ı azledıp yerine General Zahidi'yi tayın ettikten sonra, mevkı salâhiyetlerini kotuye kullanmış olmalarından dolayı en ağır cezalara çarptırılacaklarını söylemiş ve şun ları ilâve etmiştir: Arkası Sa. 6, Sü 4 te Mcrliuın Necmeddin Sadak Eski Bh,bakan Musaddık ile avukathğını derohde etmesi bckloncn Bclçikalı profesör Henri Rolluı bundan evvcl La Haje Adalet Divanında petrol davasını müdafaa cdcrlerken Atina, 22 (Nafen) Yunanistan hükumeti, yeniden normal munasebetler kurulması hususunda Bulgajıstan hükumeti tarafından bundan on gün evvel yapılan bir teklifi kabul etmiştir. Yunanistanın cevabı Bırleşmiş Milletler kanalı ile Sofya temsılcilerine tevdi edilmiştır. Yunanistan hükumeti cevabında, Bulgarıstan ile normal dıplomatık münasebetlerin yeniden tesisi ni ve iki memleket arasındaki ihtilâfların ikili görüşmelerle halledılmesini tasvib etmektedir. Yunan Bulgar görüşmelerinin ne zaman başlıyacağı tasrih edılmemiştir. Bundan evvel Yunanistan ile Bulgarıstan arasmda hudud ihtılâflanm halletmek için görüşmeler olmuş ve Bulgarlar bu goruşmeleAmerikan «Lookheed» uçak rin müspet bir şekilde sona ermefabrikalan, teknik ve mali sini temin etmişlerdi. yardımda bulunmağa Sovyetlerin, Bulgaristanı bu yola hazınz, diyor sevkettikleri anlaşılmaktadır. Bundan evvel de Sovyetler Atınaya bir Bonn, 22 (a.a.) Amerikan büyuk elçi göndermişler ve normal «Lookheed» uçak fabrikalarının bir münasebetleri yeniden kurmuşlarsozcüsü, bu akşam şu beyanatta bulunmuştur: •Amerikan «Lookheed» uçak fabrikaları, Federal Cumhuriyet hava hükumranlığını kazanır kazanmaz, yeni Alman havacıhk endüstrisine teknik ve mali Arkası Sa. 6, Sü 1 de i ,3 Lavrenti Beria esrarı dün de aydınlanmadı Bir Amerikan gazetesi. eski Rus polis şefinin kimlerle birlikte kaçtiğını yazıyor ' Sandieeo (Kalifornlya) 22 (a.a.) «San Diego Moming Union» ga* zetesi, dün akşamki nüshasmda, Beriaya Sovyet Rusyadan kaçışında refakat eden üç kişiden birinin, Sovyet atom enerjısi servislerinin yuksek idarecılerinden biri olduğu nu açıklamak durumunda bulunduğunu yazmaktadır. Bilındiği gibi, bu eazete. eski Sovyet polis şefinin Rusyadan kaçtığına dair rivayetleri ilk olarak haber alan Amerikan gazetelerindendi. Gazete, bu hâdisede aracı rolü oynıyan şahsın, Beria olduğunu iddia eden bir şahıs ve Sovyet Rusya atom enerjisi servisleri şefi olan dığer bir şahısla bir çok defa göriis.Hı£ünü bildirdiğini teyid etmektedir. «San Diego Morning Union», bu aracı ile teması muhafaza ettiğini ilâve eylemektedir. Âlmanya havacılığına yardım Yunan Başbakanı Maıeşal Papagos Bankalardan istenen yardımıtı mahiyeti Mali>e Bakan Vckilinin ecnebi bankalar, çikarılacak daşlara şubclerinde sahnak *"" topiamak için bur açıkladıçına göre. milli ve hisse senedlerini istiyen vatansuretile lüzumlu s e r m a y e i şirket Tturacakrar • * Bir kaç gün evvel 4 Bakanm, Bankalar Umum müdurlerınin iştirakıle şehnmızde muhım bir toplantı. yapıldığı, Boğazın iki yakasını bağlıyacak asmakopru ve bazı Beria Meksikada vnk Meksiko &•(**.) Mekökft t deral güvenlik idaresi, Lavrenti Be ria'nın kaçtığına dair ecnebi kayelektrik santralları için hükumetçe naklı haberler üzerine çıkan rivabankalardan yardım istendiğı ya yetlerde bildirildiğinin hilâfına ola" zı Imısti. rak Beria'nın Meksikada bulunma Hâdise. muhalefet çevrelerinde dığınj teyid etmiştir. Bir Meksikall Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Arkan Sa. 6. Sü. 4 te Hububat istihsalimiz bu Kıbrıs adası ve Yunanistan yıl 14 milyon ton Sadak'm olumu teessur uyandırdı Ankara 22 (Telefonla) Ziraî hasile istihsal miktannda geçen Milletlere başvurmuyor sahada kaydedilen gelişmeler bu senelere nisbetle buyük gelişmeler yıl da bereket'.ı bir rnahsul idrakine kaydedilmişür. Bu münasebetle New York 22 (AP) Birleşml» vesıle olmuştur. Bu aıada ekim sa Arkast Sa. 6. Su. 7 d» Milletlerdeki Yunanistan temsücisi Aleksis Kyrou dün genel kurulaa söz alarak Yunanistanın Kıbns meselesini resmen Birleşmiş Milletlere havale etmektense ingiltere ile hususî surette müzakere etmeyi tercih ettiğini bıldirmiştir. Aleksis Kyrou Kıbrısta efkân umumiyenin ekserfyet itibarile Kıb rısın Yunanistanla birleşmesine taraftar olduğunu söylemiştir. Yunan temsücisi Yunanistanla İngiltere aratında dostane münasebetler bulunduğunu ve bu sebeb le Atina hükumetinin bu mes*le\i imkân olduğu takdirde İngiltere ile dostane esaslar içinde müzakere etmeyi tercih edeceğıni açıklıyarak sözlerme son vermıştır. Atina hükumeti, Birleşmiş «Akşöm > gazetesi başmuharriri, eski Dış İşleri Bakanlanndan Nec meddın Sadağın, henuz kendisinden hızmetler beklenılen bir yaşta kaybı uzun müddet kürsü işgal et. tıği İstanbul Ünıversıtesi çevrelerinde. gazeteciler ve partililer araTKVIEL ATMA TÖREN'İ Yeniden inşa edılecek olan Surpagob sında, fikir âlemimizde büyük bir hastanesinin temeli dün törenle atılmıştır. Yukarıdaki resirrde torenteessur doğurmuştur. de bulunan Vali ve Belediye Başkanı Prof. Gökay ile bir konuşma Sadağa dair DOGAN NADİ'nin yapan hastane idare heyeti reisı Mişel Afger ve davetliler görülroekazısını ve merhumun hal tercü. tedır. (Buna daır yazı 3 üncü sahifemizdedir.) «Çorum» vapuru İzmir limanuıda mesini ikinci sahifemizde bulacak Hacılar arasında kolera Süveyş etrafında tarbşma Kahire, 22 (A.P.) İngiliz teknisyenlerine kanal bölgesinde hiç olmazsa dokuz sene müddetle kalmaları hakkı tanındığı takdirde ve Ortadoğuda yeni bir harb veya tecavüz vuku bulduğu anda kanalın tekrar kullamlmasma imkân hazırlandığı takdirde, İngiltere. Süveyşteki butun birliklerini geri çekebileceğini dün burada demecde bulunan bir ingiliz şahsiyeti vasıtasile açıklamıştır. İngiliz şahsiyeti bu demeci, İngiliz ve Mısır temsilcilerinin yeniden ihzarî görüşmelere başlamalarından sonra vermiştir. Bu kaynaktan bildirüdiğine göre Ortadoğuda tecavüz veya yeni harb meselesinin tayininde İranın Arkası Sa. 6, Sü. 8 de Giizel ve Sıhhatli Çocuk Müsabakamıza girecek yavrunuzun karantinaya alındı; bugün İzmire varacak vapurlar için de aynı tedbire başvurulacak resimlerini gazelemiz adma ÜCRETSİZ Çektirebilirsiıtiz Acele Ediniz n Izmir 22» (Telefonla) Hacdan donmekte olan Türk hacılarını getiren »Çoru m» vapuru lımanımıza gelmişse de Sağlık Baianhğınca gösterilen lüzum üzerüıe Urla taharfuzhanesınde karantinaya 8İ:nmıştir. Arabistanda çiçek ve dığer hastahklann salgın halinde bulunduğu öğrenildiği için bu tedbire lüzum göriilmüştür. Yolda bü hacı ölmüştür. Gemidekiler Urlada birer birer muayene edilecekler ve sağlam olduklan anlaşılanların memlekete girmesine izin verilecektir. Vapurdaki 800 yolcudan 360 ı izmire inecektir. Aynca yarın gelmeleri beklenen «İstanbul», «Mu^affer» ve «Nazar» vapurlan da Bakanlıkça verilen emir tizerıne karantinaya tâbi tutulacaklardır. Hacılar arasında kolera ve rifüs İzmir 22 (T.H.A.) Öğrenildiği. ne göre «Istanbul» vapurunda bulunan hacılanmızda, gemi İskenderun limanın» geldiği zaman koiera, tifüs ve dizanteri hastalıklan müşahede edilmiş, gemi derhal karantinaya alınarak hacılarm ciısarıva çıkmasına mâni olunmustur. lîacılarımızın bu hastalıklan dığer mpm leketlere mensub hacılarla yaptıkları temas ncticesinde aHiKİarı tes Arkası Sa. 6, Su.. 5 de Doııanıııa günü Bu yıl İzmir ve Çanakkalede de törenler yapılacak Her sene yalnız İstanbul, İzmit ve Golcukte kutlanmakta olan Dcnanma günü bu sene İzmir ve Çanakkale vılâyetlerimizde de kutlanacaktır. İstanbulda yapılacak olan merasim için Boğaziar ve Marmara Kumandanhğınca hazırlanan programın hulâsası şudur: 26 eylul günü saat 13 te radyoda bir açılış soylevi ile Donanma g ü n i başlıyacakbr. Aynı gun saat 14 te Boğazlar ve Marmara Kumandsnlığı gemileri Dolmabahçeden gazetecıleri ve öğrencileri alarak Marmarada küçuk bir deniz tatbıksü ve bu meyanda mefruz düşman tay yarelerüıe karşı atış gosterileri : apacaklar ve saat 17,30 da Dolmabahçeye avdet edeceklerâir. 27 eylul günü saat 9 da Deniz merasım alayı Kasımpaşadan hareket edecek, Şişhane ve Lstıklâı raddesı yolu ile Taksime eiılocektır. Saat 10 da Boğazlar ve Marmakumandanı tarafından Taksnn Cumhuriyet abidesıne merasiml çelenk konacaktır. Abıdeye çclcnk Arkas\ Sa. 6. Sü. 1 d* Bir kadın, eski kocasını sustalı çakı ile yaraladı İzmir, 22 (Telefonla) Bu sabah Alsancakta Jironun incır imalâthanesinde, evvelce mahkeme ka rarile ayrılmış olan Mukaddes ile eski kocası Hakkı kavga etmişler ve Hakkı, eski karısınm ağır konuşmasından dolayı Mukaddese bir tokat vurmuştur. MukadHes buna sustalı çakı ile mukabele etmis. koİZMİRLİ DÖRDÜZLER Ev\elki Gece İzmirde Dörduzler menfaati. casmı yüzünden ve vucudunün ne bir suare tertib edilmiştir. Neşeli geçen suarede 1953 Türkiye güzp'i muhtelif yerlerindcn yaralamıştır. Avten Akyol da bulunmuştur. Resimde, Ayten Akyol Dorduzlerle bir Carih kaHın yakalanaıak Adalearada görülmpktedir. te teslım edilmiştir. Bir kaymakamın evi soyuldu 22 (Telefonla) Evvel ki gece İrvindi kazasında halkı heyecana düşüren bir hırsızlık vakası olmuştur. Hüviyeti henüz tesbit edilemiyen hırsızlar aynı gL<;e içinde kaymakamın ve P. T. T. boş kanmın evlerinı sovmu'dar, Muddeiumumî ile Askerhk Şubesi başkanınm evlcrıne de eiımeee teşehbüs etmişlerdir. Meçhul hırsızlar aranmaktadır. r : Müsabakaya işrirak şartlarını: : ve resimleri ücretsiz çekecek • : fotoğranıanclerin adreslerini: :G ncı sahifenıizde bularaksını/". \ «DUMLUPINAB FACİASI»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog