Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHl'RlYBT 13 Eylul 1953 SİNEMADA . . BSLys Seneden beri Türkiyede tamnmıs' ADIUS MARKALI LÜKS LAMBALARI, GAZ OCAKLARI tre K j ^ N A K LAMBALARI Montör Aranıyor Butun beynelmılel sergılerde oldugu gıbi Izmır Fuarında da halkımız tarafından buyuk ragbet goren RADIUS mamulâtı ustunluğunu bilfııl ıspat etmış bulunmaktadır. RADIUS Luks. gaz oca ğı ve kaynak lambalarını her yerde ısrarla arayjnız . Tam pırınç raslanmaz Teminatlı Eyübde bir lâstık fabrikasında en az 2 av çahşmak uzere kaucuk makınelerinden anlar bir montore ıhtıyac vardır. Ingilızce bilenler tercih olunur. Isteklılerın cahstıkları işlerı ve istediğı ucreti bıldırir bir mektubla ısosta kutusu 684 İstanbul adresıne acel? nuracaatlerı KAYIB 1952 . 1933 yılına aid Ka. dıkoy Gazi M Kemal pas» okulundan aldığım dipolmayı kaybettım. Yenısml alacağımdan hukmu yoktur. 191 No. lı Oya Altan Umumı Satış Deposu İDIğer markalarda bulamıyacağımz blr yenllik : MANOI İMETRE Oepodaki Hava taz{ I yıklnl gösterir | S V E Ç M A L | ' *wtoM(t Portatrf 16/. Scsfi Sinema maKinesi r nın « ı ı üzerine ses alma cihazı \ çekebllmek, yalnız film ttOdyolannıo başarabıle ceğı. hakikaten teknik bir i | idl IŞIK İTHALÂT Fazlı Dedebaş Hayim Azuz Şti. Ketencıler. Sabuncu Han Cad. 2 0 2 2 Tel. 20407 Telgr FAZBAŞ Dr, R. Ferit Bir Dahıliye Muteha«tsı Muavene: 1718 Beşıktas Ortabahçe No 12. Tel 84395 E v Valıkonağı Cad No 33 Ba<=aran ^ ^ t kat 1 Tel< furkiye Mumessıli : Sultan Hamam, Emin bey Han No. 4, 5, 6 Tel. • 21773 . Tdgr. ALGAVRİL. PATHE 1 9 5 3 medeli v« MANYETIK tertibatlı • SESLi SİNEMA MAKİNESİ I I * her amatör çektiğl Mımleri kolaylıkla, muvaffskiyetle ««tlendırebılecektır. Tam Kuvvetle Çalışacak MİLLAS YEGAN5 S TRENÇKOT MAĞAZASl BEYO6LU PASAJHA(OPUL0 40 . Herçun bıruz daha gnzelleşiyor., l O k d l O n KrenrisoıjesitıJe Emsalinden daha fazla bir randıman almak istersenız İP İstanbul BUBBERRY İflâs sızın de cıldınız güzelleşebilir • Gundıızlen clldiniıin beyaz Tokolon Kremine ihtiyoeı vordır. Bu beyaz Tokalon Kremi eildinizı berrak, pürürsüı, mat, yumujak bir hale getirir. I. . ıl .ıj« • üenızclliK Bankası T.A.O. Denixyolları İşletmesi Muntazam Avrupa Yük Postaları Eylul ve Ekim Ayları Programı C H L O R I D E AKl IMl LA1ORLMMM TERCIH EDİN*Z. ARSIMIDIS Ml ESSESESI Gatatü Okçumusa caddesi No. 31/51. Memurluğundan: 952/12 Mufl.s Hahd Tuiga \e Ortağı Şırke. tlne aıd olup Beşlktaş Çop ifklesı Yalı ç.kmazı 37. 39. 41 No. !ı mshslde bu. lunan fabrıkada ıpeklı dckumava aıd muhtelıf marka dokuma tczgâhı ve muhtelıf boy No demtr tarak ve muh. telıf dokuma çerçe%esı ve kumaş çekme levendı \e muhtehf marka çtv dleme bukum çile sarma mafC'.nelerı. baskul ve >azı mak'nesi \e kasa ve çozgu ve tnvel mskınelerı ve ımalât buharlan. dırma sobası ve zımpa r a taşı motorüe berab«r vesalr teferruat mak ne ve ya. zıhane ejvaları açık artınra suretıle iflas idaresince satılacaktır 1 mcı artıma 3 ekırr. 953 cumartesl jrunu caat 11.12 de ve mezkur fabrikaHa ;.aoıla. caktır Kanunl kıymeti bulduğu takdi^de t». llblerme ıhale yapıhr Aksl halde iklncı artırmaya talık edılerek lkınci artır. Tna«ı 6 eklm 953 salı gunu a\nı Kaatte yapılacaktır Bu hu«u=ta ızahat tst)>en. lerın ma<ı memuaı Avjkat Snhır Ak. evden Telefon 239fi2 No tle ızahat ala. bilecpklen gıbı If as Daıre«ın<> gelerek dn^vadak' taf« lâtı gorebılcpklennripn almak l£*iven"erın fabrıkada ha7ir bu. lunnaları ıdare karan'e t'rtp rh.nur • Gtcelert eildinizi besleyeh, ona pürüzsüz bir hol ver«rek gençliflin revnokını tsmin eden pembe T o k a l o n Kremi kulianınız. GirJiş Seferlerif KONTDiAN HATTl: Kastamonu Kars Çoruh Rıze : : : : Eylui orta3inda Eylulün 3 uncu haftasınd» Evlul sonunda Ekimin ilk haftasında İstanbuldan hareketle İzmir ve ica'bında dıper Turk limanlarma uğrıyarak Hulle, Londra. Anvers, Rotterdam, Hamburg ve Bremen limanlarma gidecektır Bvocel sayesinde tesirt arttırılmış bır Krem 30 senedenberi euzel bickisile buvuk sohrrt kazanan EKSELSYOR Givim Evi YERDEN ,\DRIYAT1K HATTI: Ardahan Hopa : : Eylulün 3 unciı haftasındt Ekimin Uk hafUsınd» İstanbuldan hareketle İzmir ve Pireye ugrıyarak Venedik, Trieste'ye gıdecektir. Döniiş Seferleri: • KONTINAN HATTl: ÖHemiş Bakır Malatya Evlulün son haftasında Ekimin 2 ncı haitasında Ekimin 2 ncı haftasrilda IJulle, Londra, Anvers Rotterdam, Hamburg ve Bremen limanlarından hareketle Pire, İzmir ve icabında dığer Türk limanlarma uğrıyarak İstanbula geleceklerdır. Trieste'den hareketle Pıre ve İzmire uğrıyarak İstanbula geleceklerdır. Bu kere tasındıeı veni mafcazasına Avrupamn en bu>uk fabrikalarının kumaslarmrian vapıbn Esk:şshir Belediye Riyasetinden: 1 Beledıyemız fen ı$lerıne sartnamesinde umumı evsaf' z kredılen en az 3 ton fabrıka tonaimda arkasa devırmelı bır kamwın tekl'f vermek suretıle satın alınacaktır 2 Teklif mektublarında kamvonun evsafı. fıatı. \edek aksamı ve teslım müddeti bıldirılecektir 3 Teklif mektubları 16 Ekım 1953 Cuma gutıu saat 14 e kadar Bpjpdıve RiVasetıne tevdı edıleceğı sibı bu muddet ıçınde posta ıle de gonderılebılır, 4 Şartnamesi her gun is saatlerinde Beledı>e Hesab Işleri Mudurluğundçn parasız ahnır. (14695) Kadın Erkek ve Çocuklara s en son model IYenckot pardesuler. musambalar vesaire HER D A H A İYİ ve HER YERDEN DAHA UCUZ Acele Satıhk EY | Kasımoasada. e^kı ba\ra.n verı. Hâkm So 31 No lı 3 oda. helâ mutfiü. hol ve bahceh kâraır ev satılıktır. C»rTiek ıcm icmdfkılere •ionusmak ıcın Cumhurıvet 'azftesınde murettıb Ba=;rı Dağhogluna saat 17 den nnra nnnracaat pdılmp*ı \ORIYATIK HATTI: Hopa Ardahan Merkez Telg adresi Tel No. Eylulün son haftasında Ekimin ortasında Adress dikkat Bpvog'.u tstıklâl Caddesi 320'324 ASTAS Maâazası Denizcüik Bankası TA.O. Denlzvollan: Tophane . İstanbul DB DEN1ZYOL Tophane istanbul Tıcaret ve Traiık Müdurluğü : 43872 Dıs. Yuk Servisi : 44864 dahilî (53) istanbul Acentalığı GalaU : 40133 ve 42362 Eminönü As. Şubesinden: , DAİMA EN lYİSİNİ TERCİH EDENLERİN SEÇTİKLERİ HEDİYE Şubemızden tutun ikramıyesı almakta olan malul suba% tnalul er ve sehıd vetımlennın vıllık voklama'arı 1 Ekım 953 i.e 15 Kasım 953 tarıhlerı aras nda Vcznecılerdekı sube bmasında vapılacaâından malullerın (resmi sened raoor ıkramıvp ıuzdanlarıle) vetimlerm de Châlen dul veva bekâr olduklarıntevsık eder. muhtarlıktan alınmıs ılmuhaber ve ıkramıye cuzdanlarıle) bu tarıhler arasında subemjze müracaatlerı (297614507) Saf ıhk Otomobil Hususide temız ve az kullanılmıs 1950 model DESOTO arabası satılıktır. Muracaat Telefon 82635 senedenberi memleketimizde muvaffakıyetle fı'len calısmıs maruf SATILIK I Üç vitesli pikapı havî şeride ses kaydeden bir makıne I ve 100 aded 33 devirli klâsık ve dans plâgı satılıktır. AlâI kalıların her gün saat 18 den sonra Harbıye. Cumhuriyet I Cad Pâk Apt. No 1 de Amerikan ordu yarbayı Mullin'e I muracaatlerı ARLON En ivi saattır. marka kalbur makınelerimizın satısa arzedıldığinı bilumum bayi ve müşterilerımıze sevincle büdirıriz Türkıye Umum Ithalâtçısı: ORHAN KAZAN'CHAN GalaU, Tünel Cad. 74. Telgraf KAZANCHAN istanbul Satılık ve Kiralık Fabrika ve Depo Bomontı. sanayi nuntaka sında. Muracaat Pangeltı Yorda mahallebicısinde Jıra yire. Tel: 81831. Mamulâtını BELKi DE OPTIMUS kaynak markasmı lambası taşıyan lambası, ocak bilâtearanan İsveç bir gaz ocağı, lüks bulduğunuz takdirde ısrarla Satış İlânı İst. Dörduncü İcra Memurluğundan: 953/4433 Bır borçtan dolayı mahçuz olup satılmasına karar verilen bır aded vedi testerelı komple dort vazifeli motörle calısır oulanya tezgâhı bulunduğu Aksarav Pazar ıçi 11 No. lı ev/le 29 9.953 salı gunü saat 12 13 e kadar birinci ve arttırma muhamrr.en kıymetın '"c 75 ıni bulmadıgı takdirde. 2.10.1953 Cuma sunu avni ver ve saatte acık arttırma ile en cok arttırana pesın para ile satılacağı ılân olunur. (14784) Yenî Parker " 5 1 " bütDn «lönyada. en PARKER'İN • YENtlHUSUSfTETLERrf miikemmel yazı kalemi olarak tanınınıştır. Yalnız Parker " 5 1 " kalemine raahsus, meşhur Aerometric teistemi koiay, sayesinde, doldurma ameliyesi MOeEKKEP KONTKOttTEKTİBA'n veya • MJGUSSTAN MAMÛL HAZNE • GÖRONÜK MÜREKKEP SEVİYESI Bu v«ya harhangi bir dolmo kalem ile daha iyi yazmak i$in Solvx'li I Q<"Iİİ Park«r Quink kullanınız. reddüt ahmz' Memleketimizin her tarafında OPTIMUS mamulâtı, temiz ve emındir. Derhal ya2ar. Vereı ceğiniz hediye, bir Parker " 5 1 " olsua Başhca magazaiarda bulunur. malzemesinin en mümtaz örneqini temsil etmektedir. Türkiyede Mümessilliği ve Bakım Servisi ELt BURLA ve ORTAKLARI Galata, Voyvoda Cad. 52, istanbul Fiyatlar : "51, TL. 90 ve 72; "21» TL 48, 36 ve 30 "VS. TL. 30; "Victory, TL. 20; "Duofoid. TL. 1750 Knrgun kalemler • TL. 45 ilâ 14 arasmda . Dr. Saim Sağlık \ | Doğunı Kadın Hastalıkları Mutehassısı Taksım Ecz» nesı ustunde Tel: 49460 • • • I A. SALTO X'«'X'l*I*h»*IvX*I***l**2*?'*<ip!^*'»!.*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog