Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

22 EyHB CUMHUKIİET F Malta Seyahati Notlart 1 Naltadaki NATO komutanları UZİĞI arasındaki örnek işbirliği Yazan: Abidîn Dav'er MUtehassısların kanaatine göre citt bozukluklarının Beyaz sabun çorap, mandil ve kirll çama* şırtar içlndir. Maltadaki NATO karargâhmı »iyaret cden gazeteci arkadaşlar Amiral Refet Arnom ile beraber Kremli Puro Gençllk Maltadaki NATO kumandanlari henkli jekilde çalışmalannı temın larını görür gibi oluyorum, dedım. Eski düşmanlık çoktan tarihe GOzelllk v* Cazlb le temaslarım sırasında Yunan ko yolunda mütemadi ilerlemeler kay kanştı. Turgud Reisin soydaşlan •abunudur. modoru, İtalyan ve Fransız amiral dediyoruz. larile görüşmüştük. Fransız amiralı Harb zamanında Akdeniz gemi olan sizler şimdi bizim aziz misaIzinli olduğu için kendisine vekâ kafilelerinin düşmanın hava kuv firimizsiniz, cevabını verdi. BOL let eden kurmay başkanı ile uzun vetlerine, denizaltılanna kar|i koHay katır hay!.. bir görüşme yaptığımızdan bizi sa runması da bizim dairemizin vaYemekten sonra, villânın geniş KÖPÜKLÜ dece bir nezaket eseri olarak kabul zifeleri arasındadır ve bu en mü çiçek, sebze ve portakal bahçeleriNEFİS etmişti. ni gezdik. Ev sahibesi kanarya me him vazifemizdir. Yunanlı komodonın vazifesi KOKULU Bu kafilelerin emniyetl îçin en raklısı idi. Bahçesindeki büyük Dİr Karargâhtaki Yunan heyetınin iyi himaye sistemini, takib ede oda kadar genış kuşhanesinde yalbaşkanı bir amiral değildir; deniz cekleri rotalan, hareket ve seyir nız sarı değil, bembeyaz, alacalı ve Albayı Nikitiadestir. Yunanlı ko tarifelerini tertib ve tanzim ede boz renkli kanaryalar da vardı. modorun vazifesi, lojistik i^leriie riz.» Ev sahibesinin yeğeni güzel yüzmeşgul olmak, Akdeniz Ba.jkıınnan Amiral Membelli geçen kasımda lü, uzun boylu zarif endamlı, sadanhğının emrindeki deniz ve de yapılan Longstep manevralart sı rıjın kızın ahırdaki zorlu katırile niz hava kuvvetlerinin her türlü rasında İzmiri ziyaret etti^ini ve araları iyi olmadığmı öğrendik. ikmal işlerini idare etmektir. Bariz bu ziyaretinden pek memnun ol Ne zaman binsem beni frlatıp bir Yunanh şivesüe ıngilitca konu duğunu, Türklerle beraber çalış yere atıyor, dedi. Hay katır hay! büyük evleri Villa Guardamangiaşan komodor da, NATO icarargB maktan büyük memnunluk duy diyip geçtik. da bir kokteyl parti verdiler. Kokhındaki işbirliğine v e 6 mi''et a duğunu ilâve etti. Maltızlar arabca konuşuyorlar teyl partiye bütün NATO karargâmirallan ve heyetleri ara*ındsk! Amiral Refet Arnom istikbalden Villâdan ayrıldıktan sonra, Times hı mensubları ve Maltadaki İngiiiz ahenge hayran old^gunu soyledılcçok Umidli of Malta gazetesinin idarehanesine kuvvetleri erkâm. Malta ileri gelen ten sonra kendi şubîsmin vazifesiDeğerli Amiralımızın dairesine gittik. Maltada bu ingilizce gaze leri refikalarile beraber bulunduni izah etti. Bu izahata göre lojiı1 Eksiltmeye konulan is: Tekirdağ Verem Paviyonları tik şubesi enfrastrüktıir progıarn dönerek onunla da hasbıhal ettik. teden başka Maltız dili ile bir yev lar. Amiralımızla refikasmm ecnebi ikmal inşaatı. Amiral Refet Arnom teşkilât, ta mî gazete neşredilmektdir. Maltız misafirlerinl büyük nezaket ve larını hazırlamaktan yani hava Keşif bedeli: (311666.91) liradır. . meydanlannın deniz ve hava üs lim ve terbiye ile meşgul olan da ca arabcadan bozma biraz da lâtin dostlukla izat ettikleri bu kokteyl 2 Eksiltme 12.10.953 Pazartes! günü saat 15 te Bayınirenin şefi, karargâhın kurmay baş ce ve ingilizce karışık bir dildir geç vakte kadar devam etti. Eyüb. Gümüssuyu Mah. Bahariye Cad. en eski 1 ve 1/1 lerindeki muhtelif tesisierden ve dırlık Eksiltme Komisyonu Odasında kapalı zarf usulü İle yaçıkıyorsa eski 2/1 ve 2 kapı No lı 360 ve 162 metre murabbaı iki arbu üslerin her türlü ikmal, bakım kan muavini idi. Amiralımjz ka Gazete Lâtin harflerile Malta fahrl Başkonsolosumuz pılacaktır' sa 29.9.953 günü saat 16 da iflâs dairesince açık arttırma ile ve yakıt temini >ş'erinden mesul rargâhta 6 müttefik milletin çok da bazı harflere işaretler ilâve et Mr. Gollcher'in Sliema'daki Union. 3 Bu lşe aid keşif ve sartnameler tatil günleri haric her satılacaktır. Şartname ve arsalarm durumunu gbsterir izadür. Komodor Nikitiades, kendi kıymetli kurmay subaylan toplan mişler. Meselâ arabcanın «hı» har Club'de şerefimize verdiği akşam gün Bayındırhk Müdürlüğünde görülebilir. olduğunu, bunlann pek fini «cha» dan ayırmak için majüshat, İstanbul iflâs dairesinde 94711 sayılı do~.yadadırfubesinin ehemmiyetinı tehaıüz mıj ziyafetinde Amirahnuz ve diğer su İ olması şart4 İsteklilerin gç gerçek tek kisi veya tüzel k s s y / ' (14812) ettirirken lojistik içinin bafinda ahenkli çabştıklarını, bu berabtr kül H harfini, belinin ortasına bir baylarınuzla bir Malta tarihi yaz tır. (Özel ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez. Ö liği ve işbirliğini görmekten ken çizgi daha ilâve edcrek ohı» diye bulunmaktan pek müftehir görümakta olan ve Türkiyedeki Malta :5 İsteklilerin 16216 68 lira geçici temint yatırmaları disinin zevk duyduğunu ve istik kabul etmişler. Maltızlar konuşurnüyordu: bal için çok ümid verici bir ahenk ken bir çok arabca kelimeleri, ay seferlerine aid tarihleri ve vesika ve 953 yılı Ticaret Odası vesikasile bu isin teknik öneminde bir a Dairem, NATO azası devlet tesi* etmis olduğunu, Başkııman nen, bazılarını da ezip büzerek, ya ları da tetkike geleceğini söyliyen ısı İyi bir sufette başardığına ve idare ve denetlediğine dair lerden hiç birinde mevcud olraıyan dan Amiral Lord Mountbatten'in yarak telâffuz ediyorlar. Arablar, Maltalı âlimlerden Mr. Vjctor De belge ile ihale Künün.den en az (tatil eünleri hariç) üç gün evikmal maddelerini teminle de mü karargâhını hakikaten büyüJT bir Maltayı biri 870 te, diğeri 904 te iki naro adında bir zat da bulundu. Bu vel Valiliğe müracaatle alacaklârı ehliyet vesikasile birlikte Union Club çok geniş salonları, 2490 sayıh kanuna göre hazırlıvacakları kapalı teklif mektubkelleftir. İleride müttefikleraroa ferasetle idare ettiğini söyledi. defa senelerce işgal etmişlerdir. bakım merkezleri ve yakıt depcla» Muhtelif meselelerin müzakere Sonradan Maltayı terketmek zo büyük bahçeei, dans pisti, yenrıek Irını ihale eünü saat 14 e kadar komisyon baskanlıgına veril 1 Bankamızc'a yaptın'a'n Dizelli elektrik santrallarınm soğutma havuzları için bir pusluk 400 aded fıskiye yaptırın da teşkil edeceğiz. Amiral Refet şeklini ve bir hal suretine ba£Ian jrunda kalmışlarsa da dillerini Mal lerinin nefasetüe Maltanın mutena mesi lâzımdır. 6 Pos+ada olabilecek eecikmeler kabul edilmez. (14798) lacaktır. bir kulübü olarak dikkatimizi Arnomla son derece sıkı bir işbir ma tarzını sordum. Amiralırnız her 'talılara yadigâr bırakmışlardır. 2 Fıskıyelere aid resim Bankamız Ticaret tsleri Müdürlüçekti. Bu küçük adada böyle kuliği yapıyoruz. Hepimiz tek aile şeyin tam serbesti ile müzakere ve Amiral Refet Amom ile refikası lübler bulunacağını tahmin etmiğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. Ve nümunesi de gibi çahşıyoruz.» münakaşa edildiğini ve kararlar heyetimiz şerefüıe, geniş bahçeli görülebilir. yordum. PlÂnlama dairesi gcfi İtalymn alınırken ekseriyet usulüne ırriira3 Tekliflerin. Bankamıza teslim fiatları ve mümkür. olan amiralı ile jörüjme caat edilmediğini, şayed ftada bir en kısa teslim müıJdetini ihtiva etmeşi lâz'mdır. Sıra, plânlama dairesi şefi İtal görüs farkı ve noktai nazar ihti4 Teklif zarflarına muvakkat teminat (600) liralık teminat yan amiralı Membelli ile görüşme lâfı müşahede edilirse mevzular mektubu veya makbuz konulacak ve ihale kat'ivet kesğe gelmişti. Her şefin<yanına gir teknik olduğu için ikna volile bir Azmi Milll T.A Ş Aksaray (Niğde) un fabrikası için beftikten sonra. bu miktar, bedelin <&, 15 i nisbetinde dikçe fotograflar çekildiği gibi hal sureti bulunduğunu, osasen bu asağıda vazılı komple lâboratuar teçhizatı alınacaktır 1 73150 Kg. demir ve galvanizli tel ile 750 rulo galvakat'î teminata iblâğ olunacaktır. Tümamiral Membelli ile konu;ur gibi fikir ihtilâflarının ender oldu nizll dikenli tel ve Taliblerin 10 Ekim 1953 tarihine kadar tekliflerini yu5 Tekliflerin. kapalı olarak ve üzerlerine f'skive teklif i oiken resimler alındı. İtalyan amırab ğunu söyledi. karıdaki adrese göndermeleri rica olunur. 2 310 ton bakır boru. çubuk. levha ile pirinç cubuk ve duğuna dair meşruhat yazılarak en geç 12.10.1953 Paingilizce ve fransızca konuşuyor1 Rütubet ölçme teçhizatı ve teferrüatı, hassas terazi, levha satın alınacaktır. Malta şovalyelerinin resimleri zartesi günü aksamma kadar İller Bankası Ticaret Servesaire. du Bizimle fransızca konuşrmyı Teklif verme suretile yukarıda yazılı malzeme satm alıkarşısında visine verilmis olması sarttır. TekMfler 13.10.")53 Salı nacaktır. tercıh etti. Esmer. zayıfça, fakat 2 Kül ölcme cihazları ve teferrüatı. Bugünkü görüşmeler bitmişti. günü saat üçte Banka Satınalma Komisvonunda açılaca; gözlerinde zekâ ışıklan parıldayan 3 Nümune alma cihazı. Bu işe aid tekliflerin 27.10 1953 Salı günü saat 14 e kaÖğle yemeğini Maltanın sayılı zen dar Ankarada idare merkezinde Malzeme Dairesi Reisliğine veğından, istiyen teklif sahibleri hazır bulunabilir. 4 Un mukavemetini ölcme cihazı. glüten yıkama cihazı bir denizci idi. O da, karargâhfaki ginlerinden ve Times of Malta ga rilmesi lâz.ımdır. 6 Postada vâki olacak gecikmeler veya telgrafla yapılacak' ve teferrüatı. ifbirliğinin ehemmiyetini belirttik zetesinin sahibi olan Miss Strich: teklifler veya (600) liralık teminatı ihtiva etmiyen tekDemir ve galvanize tel şartnamesi 250. bakır ve pirinç 5 Umumî lâboratuar cihazları (eimdan) ten, marttanberi elde edilen tersk land'ın büyük malikânesindeki lifler kabul ve tetkik edilmiyecektir. malzeme şartnamesi de 1000 kuruş mukabilinde Ankarada 6 Hektolitre, kiye ijaret ettikten sonra, kendi Villa Parisia'da yedik. Ev sahibe Merkez ve İstanbulda Haydarpasa veznelerimizde satılmakta7 Un eleği plâncister (lâboratuar için) 7 Banka. ihaleyi yap.p yapmamakta veya teklif veren flrsi, Maltanın eski asil ailelerinden başkanlığı altında bulunan plândır. (14819) 8 Hububat kesme bıcagı ve vukarıda zikredilmiyen ve malardan herhangi birisini tercihte tamamen serbesttir. lama dairesinin vazifesi barış za birıne mensubdu. Mükellef yemek ve degirmene lüzumlu bulunan komple lâboratuar (14689) salonunun geniş duvarlarından bimamnda manevraları idare etrrek âletleri. rinde bütün Malta şovalyelerinin, olduğunu ve harb zamanınHa da 9 Her âletin vaptıgı lsi. evsafım. cinsini ve.kullanma ateşli manevralar demek olan ha diğerinde de kendi ecdadının yağlı şeküni eösterir katalog ve tarifname ile her âletin § rekâtı idare etmek demek olacajh boya resimleri asılmıştı. Miss Strick fiatlarının avrı ayrı gosterilmesi rica olunur. (KataAmbaiâj işlerinde çalısmak üzere işçi kızlara lhtiyaç nı söyledi. Buna lüzum kalmaması land hiç evlenmemiş, orta yaşlı çok log ve tarifname göndermiyenlerin teklifleri nazarı vardır. İsteklilerin İstanbul Cağaloğlu Akşam gazetesi £N İYİ A/1£AİXAN temennisini ilâve ettikten sonıa zeki ve nazik bir bayandı. İngilitibare alınmıyacaktır.) rasmda Cemalnadir sokak No. 1. tereden yeni gelen ve gazetesinde dedi ki: BU2 DOLAB/DIR. çalışan yeğenferi genc kızlardan « Plânlama dairesi, tatbikat ve manevraları müteakıb buniar hak birile gazetesinin başmuharririni OEPOSU kında verilen bütün raporlın tet ve dostlârından ban kadınlan, reJAK CROHBERG HALEFLERİ kik eder. Bu tetkikten sonra biz fakatimize memur binbaşşı Hayner İSTANBULRIZAPAŞA VOKU5U MİLAS HAN NO 9 de kanaatlerimizi bildiririz. Strate ile Fransız refikasmı da öğle yemepılmışsa bunlardan ders alarak ğine davet etmişti. Yemek yerken karşıma tesadüf ı tashih ve izalesi yoluna Rideriz. Manevralardaki tecrübeler eden duvarda uzun yıllar çarpıştıden faydajanarak k<ısurlan ve ğımız Malta şövalyelerinin resimle Kasaba adı Kesif bedeli Geçici teminat Takati rine bakıyordum. Ev sahibesine, tnatlub şekilde yürümiyen işleri Çine (Aydın) 97.250. 6.113. 2 ad. 120135 HP Diz Malta şovalyelerinin Turgud düzeltmeğe çalışınz. 6 millete men Reisin soydaşlarile yemek yediğiImroz (Çana"kkale) 30 000. 2 250. 1 ad. 4550 HP. Diz. sub kuvvetlerin beraberce en anizden dolayı size sert sert baktık1 Yukarıda isimleri yazılı kasabalar için, hizalarında takatleri gösterilen DizelElektrojen guruplan satın alınacak ve 1 Rize Çay Fabrikası tevsii insaatı i.şine talib zuhur etmediğinden is yeniden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon santraldaki yerlerine monte ettirilecektir. 2 Dizel gruplarınm işler vaziyetteki kesü bedelleri ve # rriuştur. 2 Eksiltmesi 16.10.1953 Cuma günü saat 11 de İstanbulda ?eçicf teminatları yukarıda gösterilmiştir. Sirkeci tramvay yolunda Şahinpaşa oteli yanında kö3 Teklif zarfları makbuz mukabilinde en geç 19 Ekim 1 Bnkamızca Bahkesir ftinin Gönen ilçesinde yaptıKabataşta^ Tekel Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyoşebaşında Izmir Tarsus oteli binası altındaki dükkânla rılacak olan 410.200. lira kesif bedelli 70 aded evin sa953 Pazartesi günü saat 17 ye kadar Bankamıza teslim edilmenunda yapılacaktırbirlikte satılıktır Akşamları Telefon: 61178 den sorulması rılacak olan 410.200 lira keşif bedelli 70 aded ev ınhdir. 3 Muhammen keşif bedeli 231.963 lira 69 kurus olup muvakşaatı kapah zarf usulü ile ve kısmen götürü ve kısmen de 4 Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. kat teminah 12 848 lira 18 kuruştur. birim fiat esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 5 Kapalı teklif zarfları 20 Ekim 1953 Salı günü banka4 Takım halindeki şartnamesi eksiltme şartnamesi. mukave mızın Satınalma Komisyonu tarafından açılacaktır. 2 Eksiltmeye girebilmek için eksiltme şartnamesi le projesi. özel şartname, birinci keşif. elektrik tesisatı tarifatına göre hazırlanacak teklif zarfları 10.10.953 günü 6 Bu işe aid ihale evraklarından Çineye aid olanı 7.5 birinci keşif hülâsası, hususî. fennî şartname. sıhhî tesisat lira ve Imroza aid olanı 5. lira bedelinde Bankamız muhasebe saat 15 e kadar Bankamız Genel Müdurluğüne verilmis vebirinci kesif hülâsası. birim fıat listesi ve krokiler hergün müdürlüğünden temin edilebilir. 1 Haydarpasada 70303,60 (yetmis bin üc yüz üc lira altya gönderilmis olmalan lâzımdır. Postada vâki olacak. gekomisyonumuzdan. Ankara Tekel Başmüdürlüğünden ve mıs kurus) liralık kesif bedelli Haydarpasa A. ve B. silolan tacikmelerden dolayı istekli itirazda bulunamaz. 7 Her türlü vergi ve resimler müteahhide aiddir. Rize Tekel Müdürlüğünden 11.60 lira mukabilinde temin mir ve ilâve isi birim fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile 3 İsteklilerin eksiltme şartnamesi hükümlerine uyu8 İşin bedeline mahsuben. banka garanti mektubu mukaedilebilir. eksiltmeye çıkarılmıştır. larak 20.158. liralkı muvakkat teminat vermeleri ve en az bilinde avans verilmez. 2 İhleye girecekler mukavelede yazılı evrakı ve 953 se 5 Talibler eksiltmenin yapılacağı günden en az tatil günlerl 200000 lira bedelinde ve bu eksiltme mevzuunu teşkil 9 isin teslim müddeti ay veya hafta olarak teklili yapan hariç; üç gün evvel en az bir kalemde 150.000 liralık bu tarafından bildirilecektir. Bu miiddetüı is günü olarak büdirilneslnde Ticaret Odasına kayıdlı olduklarına dair vesikayı teklif eden insaat âyarında bina inşaatmı is sahibine karsı münişe benzer is yaptığına veya denetlediğine dair isi yaptı mesi kabul edilmez. mektublarına ekliyeceklerdir. feriden veya müçtemian akid ve mes'ul müteahhıd sıfatıle mn dairelerden alınmıs vesikayı bir istidaya rapten Tekel 3 Taliblerin (100 bin liralık) insaat işini İkmal ve kaikmal ederek en az muvakkat kabulünü yarU.nıs olması 10 Ihaleye girebilmek için akreditif tesislerl yapmış Umum Müdürlüğü İnsaat Şubesine vererek ehliyet vesikası bul ettirmiş olmalan veya böyle bir işin kontrolluğunu veya şarttır. olmak garttır. Bu hususta 12.101953 Pazartesi günü saat 17.30 a almaları lâzımdır. santiye şefliğini vapmıs olmalan şarttır. Ortakhk halinde birle=en istekıile^den yalnız birınin bu kadar evvelce yaptığı bu gibi işlere aid belge ile bankamıza mü4 Talibler teklif mektublarını 6.10.953 günü saat (15) e 6 2490 sayıh kanun mucibince ihzar edecekleri mühürlü tek racaat edilip yeterlik belgesi talebinde bulunulmalıdır. Bu ta sartı haiz olduklarına dair resmî makamlardan almıs ollif mektubu. teminat makbuz veya banka teminat mektub rihten sonra vapılacak belge talebleri kabul edilmez. kadar Ofis Bölge binasındaki komisyona vereceklerdir. thale dukları belgelerle bugüne kadar taahhüd ve ikmal etmiş ları vesaireyi havî kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir 6.10 953 günü saat (15) te yapılacaktır. oldukları işlerle (var?a) hâ'en taahhüdîeri alt'nda v>1unan 11 Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine saat evvel makbuz mukabilinde komisyon baskanlıSına ver5 Muvakkat teminat 4765.18 (dört bin yedi vüz altmıs işlere aid tam bir bilgiyi eksütme evrakı meyanmda banvermekte serbesttir. (14688) meleri lâzımdır. beş lira on sekiz kuruş) liradır. kaya tevdi edilecektır. • Talibler en geç 3.10.953 günü saat (13.00) e kadar ye 7 Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. 6 4 Bu is için teminat mektubu mukabilinde mukave(14876) terlik belgesi almak için Ofise müracaat edeceklerdir. lesindeki sartlarla 150 000.^ liralık avans verilecektir. 7 Mukavele tasarısı her gün mesai saatleri dahilinde Top /* Subemizde kavıdjı harb malulü subaylarla er ve sehid ye5 Eksiltme evrakmı ihtiva eden dosyalar 2D lira rak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğünde görülebilir. timlerinin 953 vıh yoklamaları 1.10.953 tarihile 15 11953 tamukabilinde İstanbul. Ankara. ve Bahkesir Subemiz Mü8 İs yeri (Haydarpasa A. ve B. silolandır.) rihleri arasında yapılacaktır. Subay ve erlerin ranor. resmî sedürlüklerînden tedarik edilebilir. ned ve ikramiye ciizdanlarile sehid yetİ!T>srinin ikramive cüz9 İnsaat ve tamirat eksiltme şartlaşması madde 19 daki Malî müesseselerde yetişmiş en az lise mezunu ve fransız6 Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine mukavele yapılması için konulmus 15 günlük müddet resml tadam ve halen du! buhın<Uıklarını gösterır mahajle muhtarları caya hakkile vâkıf taliblerin Galata 1845 numarall posta kutuyapmakta serbesttir. (14810) til günleri hariç 7 güjje indirilmigtir. (14860) ilmühaberile vu' daki tarihler arasında Kadıköv As. Şubesuna müracaatleri rica olunur. ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • • ı sne müracaatleri(306014852) iyi sabun kullanmamaktan ileri gelmektedirl Yapı îşleri îlaııı Tekirdağ Valiliğinden: Haliçte Fabrikalar Civarında Satılık Arsa Fıskij'e Satın Alınacaktır İller ÂKSARÂY AZNİ NİLLÎ T.A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜNDEN: T.C.D. Demiryolları İşlefmesinden: İsci Kızlar Aranıyor Dizel Elektrojen Gruplan Satın Alınacak I Tekel Genel Müdürlüğü İlânları | İller lîsuıkasıııtlaıı: INŞÂ AT ILANI Satınalma Komisyonu Başkanlığından: Gönende Yapılaeak İkiz Evler Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğünden: « » Otelci ve fş Adamlarına • Toprak Mahsulleri Ofisi îstanbul Bölge Müdürlüğünden: Muhasebeci muavini aranıyor 1 Kadıköy As. Şubesinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog