Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CDMHÜRİYR Beria'nm firar edib Churchill öldü etmediği belli değil diye yalan bir Baştarafı 1 inci sahıfede senatosunun komünist faaliyetlerini tahkik komisyonu çevrelerinden sızmış ve Kaliforniyada çıkan bir gazete tarafıadan neşredilmiştir. Kendini Beria ile tanıtan adam Muhabırlerin işaret ettiklerine göre, kendini Beria diye tanıtan bir komünist mevcuddur ve bununla halen MacCarthy'nin tahkikat komısvonu da temas halindedir. Fakat bu şahsın hakikî hüviyeti henuı anlasılamamıştır. mn kaçışı hakkındaki haberlerde doğrudan doğruya zikredilmiştir. Bu komisyonun, Amerikada oldu. ğu gıbi Avrupada da, merkez entelicens ajansından ve Dış İşleri Bakaniığı özel servislerinden bağımsız olarak işleyen isühbarat ve ajans servisleri bulunduğu az çok sabittir. 2 Komünizme karşı, kendilerine göre, bazan gizli savaş yapan hususî Amerikan teşkilâtlan mevcuddur. 3 Amerikan basınında bildirildiği gibi, 29 temmuzda Münihte bir Rus murahhasile gizli goruşme yaptığı ve Rus murahhasının kendisine Beria'nın kaçışını haber verdiği teyid edilen emekli aibay Julius Amos, harb esnasında gizli Amerikan casusluk ve mukabil casusluk teşkilâtının eski bir üyesidir. General Amos geçen ilkbaharda, gizli fakat emin bir kaynaktan, Stalinin ölumünü mü'eakıb Kremlinde rakib gruplar arasında hakikî savaşlar cereyan ettiğini öğrendiğini bildirmişti. Generalin doğru söyleyip söylemediği hiç bir zaman öğrenilememışse de, ondan birkaç hafta sonra Beria azledilmiştir. 4 Washington'da işaret edı)diğıne gore, temmuz aymın bıdayetınde Bena'nın azlindenberi, Sovyet eski polis gizli şefinin âkı. beti hakkında tam bir sükut muhafaza edıhnektedir. 5 Amerikan hükumet teşkilâtından hiç birinin «yeni Beria hâdisesi» hakkında bir ^ev sovlememeleri normaldir. Eğer hakikaten böyle birsey mevcudsa. bu, bir ıstıhbarat servisınm ele alacaşı en gizli hâdiselerden biridir. Belki de sırf tesadüf olan bütün bu u/ısurlar B°ria esrarmı izaha ve böyle bir hâdisenin hakikaten mev.ud olup olmadığını tesbıte dani ksfi değildir haber yayıldı Polatkan, Amerikadaki temaslarmadn memnun Bojfarnf» 1 Hei tahifede Türkiye Mallye Bakanının, Wa»hingtonda ve NewYorkta yaptığı resml ve gayriresml temaslardan çok memnun olduğu belirtilmektedir. Wasbingtonda mtijar etmekte olan Evening Star gazetesi Türk Maliye Bakanının temaslan hakkın. da junlan yazmaktadır: «Washingtonda milletlerara« 1mar ve Kalkınma Bankasının yıllık toplantısına iştirak eden bir çok batı Avrupası memleketi yurdJan için envestisman temini peşindedirTurkıyenin bunlar arasında ken^iginl diğerlerinden üstün ve farklı kılan ve müzakereleri kolaylaştıran iki vasfı başkalarında yoktur. Bu vasıflar Türkiye Maliye Bakanı Ha san Polatkanı, meslekdaşlaruıın gıptasıru çekeçek bir duruma getirmektedir. İlk ve en mühim nokta, Türkiyenin yabancı sermayeyi celb hususunda rol oynayacak olan kanun tasansını yakında Meclise sev ketmek karannda olmasıdır. Şimdiye kadar Türkiye, Amerikan sermayedannı ürküten ve onlar için kanşık bir çok kanun ve nizamnamelerin mevcud olduğu diğer mem leketler arasında sayılıyordu. Türkiye yabancı sermayeyi teşvüt teşebbüsü ile çok mânidar bir adım atmıştır. Hasan Polatkan, durumu, envestismanda bulunanlann serma yesini tahdidsiz olarak transfer etmesinin kabulü şeklinde hulâsa etmek tedir. Dcinci mühim nokta, Türkiyenin ciddî sermayedarlar için büyük bir memleket olarak arzettiğı çekici fırsatlardır. Türkiyenin sınai potansiyeli büyuktür. Türkiye, batı Avrupası haricinde, kömür ve demir cevherleri aynı sahada bulunan yegâne memlekettir.» Evening Star şunu da ılâve etmektedir: «Türkiyenin Yakın Şarkta Amerikamn en istıkrarh ve kuvvetli müttefıki olarak 'sulhun korunması yolunda uhdesine düşen vazifeyi ifada daha kolaylıkla devam edebilmesi için Amerikan sermayesi Türkiyeye gitmelidir. Hasan Polatkana Amerikayı ziyareti esnasında Amerika halkında müşahede ettiği mütemayiz enerji ve şahsî teşebbüs ruhunun, Amerikan iş adamlarmı, kendileri içm hududsuz fırsat ufuklan açan Türkiyeye sevkedecek kadar kuvvetli olduğuna inanmaktadır.» NewYork Herald Tribune gazetesi de bu ziyaret münasebetıle bir makalede şunlan yazmaktadır: cTürklyede Amerikan sanayilnln tesia edilecek herhangi bir çubesi için hazır bir piyasa mevcuddur. Türkiye, Amerikan serma»yesini çekecek vasıflan haizdir. Türkiye esasen hususi teşebbüse büyük bir ehemmiyet vermekte ve gerek yerli, gerek yabana sermayeyi teşvik için elinden geleni yapmaktadır. Türkiyenin yeni iktisadî liyaseti başka memleketlerde görülen devlet kontroluna kayma temayüllerile taban tabana zıddır.» Newark News gazetesi de şunlan yanyor: €«Birleş£k Amerika, Türkiyede kendisine gerek askerî, gerek siyasî sahada çok kuvvetli ve şayanı itimad bir müttefik bulmuştur. Türkiye şimdi, kendisine daha fazla yardım yapıbnası talebile Amerikaya müracaat etmiyerek, memleketinde hususi sermaye ve şahsî teşebbüs sahalanm genişletmek suretile Amerikan sermayesini davet ediyor. Türkiyenin tekliflerini ve yeni kanunt tedbirlerle hangi yollardan yürüneceğini anlatan Hasan polatkan, memleketinde son üç vıl içinde istihsal sahasında kaydedilen büyük terakkileri de belirtmiştir.> Maliye Bakanı hareketüıden evvel hava alanında gazetecilerle yap tığı bir konuşmada, NewYork'ta üç gün kaldığını ve «bazı bankaa ve maliyecilerle gaynresmî mahiyette görüşmelerde bulunduğunu» söylemiştir. Hasan Polatkan bu görüşmelerin gayesınin «bazı anlaşmalar akdi için müzakerede bulunmak olmadığını» belirtmiş va sadece Türkiyenin hususî teşebbüs]e sermayeyi teşvik için neler ysptığını NewYork'un mali çevrelerine izah ettiğini söylemiştir. Bakan bu arada Türk hükumetinin hususî teşebbüse büyük bir ehemmiyet atfettığkıi ve kapılarmı hususi yaünmlara açtığını bildirmiştir Hasan Polatkan Meelisin, hususî yatınmlan «hemen hemen her türlü tehlıkeye karşı» korumaya matuf yeni kanunlar kabul ettiğini haber vermiş ve Washington'daki ikameti sırasında Türkiye yeni bır ikrazda bulunulması hususunda mü zakerelerde bulunmadığını söylemiştir. Bundan başka Hasan Polatkan Washington'daki görüşmelerinden bıri sırasında, Amerikanm doğrudan doğruya yardımı yer.He hususî yatırımlara daha büyük bir ehemmiyet atfedilmesi lüzumu üzerıne dikkati çektığüıi beyan etmiştir. Gfiney Fransada dinietunekt* •lan İngiliz Başbakanının nhhatte olduğu bildiriliyor Nice 21 (AJ>.a^.) Dün akjam Avrupa başkentlerinden bazüannda, Churchill'in güney Fransada dinlenmekte olduğu şehirde öldüğüne dair haberler dolaşmıştır. Bunun üzerine gazeteler, Ingilter* Basbakanının sıhhati hakkında malumat elde etmek için Fransız Riviyerasına akın etmisleridr. Churchill'in emniyetini temine memur Fransız şahsiyetlerinden b ri geceyarısından beş dakika sonra gazetecilerin suallerini cevablandırırken Churchill'in hiç bir şeyi olmadığına dair yemin etmiştir. İngiltere Başbakanı dün öğleden sonra 3 ten 5 e kadar mutad muhaberatı ile meşgul olmuş, akşam sekize kadar istirahat etmiş ve yemekten sonra geç vakitlere kadar çalışmıştır. Başbakanm kalmakta olduğu villâdaki şahsiyetler Sir. W. Churchill'in gece yarısından sonra dahi mektublarını okumağa devam ettiğini ve sabaha karşı Londra ile görüştüğünü bildirmişlerdir. Churchill'in Londra ile telefonda neler konuştuğu açıklanmamış olmakla beraber bu görüşmenın dun Churchill'in öldüğü hakkmda çıkanlmış olan. rivayetlerle ilgili olduğu zannedilmektedir. McCarthy, Beria'nın kaçtığma inanmıyor Washington, 21 (a.a.) Ayan Meclısi Tahkikat Komisyonu Başkanı Mac Carthy, kendısinın Lavrerifî Beria olduğunu iddia eden şahsın «hakikaten eski Sovyet gızli polısinin şefi olduğuna kani bulunmadığmı» bıldirmiştir. Beria'nın Rusyadan kaçtığı, Aaerıkaya iltıca etmek istediği ve Mac Carthy'nin başkanlık ettiği komisyonun bu hususta tıhkıkat yapmakta olduğu yolundaki haberler geçen cumartesi yayın'andığındanberi kendisine sorulan sorulan ılk defa olarak cevaolandı. ran komısyon başkanı şöyle demıştir: cBerıa olduğunu iddia eden ve ona benzıyen bir şahsm, Sovjet Rusya dışında raeydana çıktığını ve halen komünist olmıyan bır rnemlekette saklandığını tilıvorum. Şımdıye kadar bu şahsın ha. kikaten Beria olduğuna kani değilım • Dığer taraftan Ayan Mecbsi çevrelerinden öğrenildiğine göre, komısyon mensublanndan, Bcrıayı tanıyabilecek bir şahıs bu adamın hüviyetini tahkik rnaksadıle Amerıkaya hareket etmıştır. Bu memur raporunu iki gune kadar verecektr. FAS SLTANINA SUİKASD Geçenlerde yeni Faa Sultanına bir suikasd teşebbüsü yapüdığını, eski sultanın akrabası olduğu anlaşılan,bir şahsm eski bir otomobille Sidi Mohammed Ben Arafa'yı çiğnemeğe çalışırken öldürüldüğünü bildirmiştik. Yukandaki resim; fibn çekmekte olan birisi tarafmdan tesbit edilmiştir. Arabanın üzerine fırüyan bir Fransıa polisi, bıçağını çekmiş olan katile bir sağ yumruk indirmek üzeredir. Bu yumrukla katil yere düşmüş ve tabanca ile öldürülmüştür. 6. Türk Diş Hekimliği kongresi dün açıldı Baştaratı I tnet sahifede Türk dış hekimlerini överek kongreye başarüar dilemiştir. Mutea. kıben kongre başkanı Prof. Suad İsmail Gürkan uzun bir konuşma yapmıştır. Profesör, konuşmasına, Turk Diş Hekimleri Cemiyetinin kuruluşu ve geçirdiği değışıkhklerle başlamış, diğer kongrelerin de ele aldıkları mevzulardan kısaca bah setmış ve hususiyetlerini belirtmışır. Profesör, kongrenın özellıklerini şu şekilde açıklamıştır: « 6. kongremizde raportörlerin raporları hakkında ızahat ve tafsUât verilecek, yarından itibaren de hastalar üzerinde klinik ve laboratuaı tatbikatı başlıyacaktır. Kongrenin uçüncü hususiyetı, diş hekimlerimize neşriyatı tanıtmak mak sadile açılan sergıdır.. Suad İsmaıl Gürkan, Turk dış hekımlığinin muasır batı hekırrliği sevıyesine erismekte olduğunu soyliyerek dış h°kımlerıni, Diş Hekimliği okulnu ovmuş ve demiştır kı. « Halk da 2025 senedir he. kimlerimizden memnundur. Tu>k Dis Hekimleri Cemiyeti, mıiletlerarası kongrelere dahil edılmektedir. Cemıyet dünya hekım'erı bırlığine de kabul edilmiştir. Tıb Fakültesi bu hususta büyük anlayıs göstermektedir:» Profesör, sosyal cephenin istendiği seviyeye erişemediğini, memlekeümizde henüz çocuk diş hekimlığinin (bir zaruret olduğu halde) ilerlemediğini ve diş doktorlarının bilhassa çocuklarda muhim vücud hastalıkları meydana getirdiğini, gerek bu hastalıkların ve gerekse estetik bozreklarım daha sonra düzelemedığini söylemiştir. İlmî çalışmalara öğleden sonra saat 14 te başlanmıştır. Doç. Dr. Osman Saka: «Diş çüruklerinde tuküruğün rolü» adlı tebliğini oku. muş ve tebliği kongre tarafından ıttifakla kabul edilmıştir. Hanife Devrim: «Türkiyede çocuk cişleri sağlığı sigortası» adlı tebliğini okumuştur. Hatib, diğer rrilletlerdeki bu teskilât hakkında geniş izahat vermiş, veremle mü"adelenin ağızda başlıyac?SIınl söyliyerek çocuk diş hekimliğine olan ıhtiyacımızı belırtmişti'. Teblığ üzerinde soz alanlar, nıevzuun dılekcı arasına sokulmasını ıstemışlerBir delege. Tıb Fakültesi mec'binin okul diş hekimliği ihti=asını kabul ettiğini sdylemıştir. Kongre yarm saat 18 • nihayete '> erecektir. Kongre. münasebetıle okulda, âlet ve ılâc sergisi açılmıştır. Adalet Bakanının dünkü telkik ve ziyarelleri Bastcmrfı 1 ıncı tahıfede liye ve sulh ceza hâkimlerini, müddeiumumî muavinlerini makamlarında ayrı ayrı ziyaret ^dip görüştükten sonra Adlî Tıb Müessesesine giderek yeni getirilen fennî âletleri, yeni teşkil edilen laboratuarları ve diğer bütün tesisleri gezmiş, adlî tıb heyeti ile de tanışıp goruşmüştür. Adalet Bakanı öğleden sonra Sirkeci Yolcu salonundaki Istanbul ti. caret, asliye, sulh hukuk hâkim'erini, Tomruk binasmdaki Eminbnü, Fatih sulh hukuk ve sulh ceza hâkimlerini ziyaret etmiş ve bu arada mahkeme kalemlerini gezerek bu kalemlerin başkâtib ve kâtiblsrile de ayrı ayrı meşgul olmuşrur. Bakan, akşam geç vakit Istanbul barosunu da ziyaret etmiş, baro baş kamnın riyasetindeki baro ıdaro hej'eti ile uzun müddet görü^eıck ince'emelerde bulunmuştur. Adalet Bakanının ziyaret beklemeden hâkimleri, müddeiumumî muavinlerini ve baroyu ziyaret edisi adliye mehafilinde büyük bir alâka ve sempati uyandırmıstır Kadın işçiler için doğum istirahati 6 haffadan 9 haftaya çıkarılacak Bastarafı I mn sahıfede tetkik için geldim. Bu arada. İstanbul Beledıyesi ile işçi yapı kooperatifı mümessillerinin teşkilâtımız la yapmış olduğu toplntılarda alınan kararlar üzerinde bazı temaslarda bulundum. Elimizde bir kısmı parsellenmiş, bir kısmı da insaat yapılacak hale gelmis olmsk uzere, mühim miktarda arsa var. İnşaatına hemen baş lanacak olan işcı evlerinin muamelelerı tam=>mlanmış olarak Şehir Meclısinin ilk top'antısına sunulacaktır. Istanbul işçi evlerınin bugünkü netıcesinden çok memnunum, şimdilik 300 evin temeli atıldı. Sene sonuna kadar ihtiyacı karşılıyacak sayıda eve sahib olacağız. Son günlerde, iş yerlerinde çalışan emzikli kadmlar h3kkındd bir tüzük çıkardık Bu tüzüğe göre, 100 kadar işci çahştıran iş yerlerinde bir emzirme odası, 300 ve 300 den yukarı kadın ç?lıs.tıran iş yerlerin, de ise bir kreş bulundurulması mec buridir. Ayrıca, doğum esnasında kadın isçilere verilen 6 haftalık istirahatin 9 haftaya çıkarılması için de Meclise kanun tâdili teklifi yaptık. Bakanlıkça yapmakta olduğumuz işlere gelince: Deniz İş kanunu Meclisten çıkmak üzeredir. İş kanununda da bazı tadilât yapmağa çalışıyoruz. Bakanhğımız ve teşkilâtımız, bilhassa sigorta kanununu, sigortalıların daha kolay istifadesini sağlıyacak şekle getirmek için çahşıyoruz. Bunu, tasarı halinde önümüzdeki günlerde Meclise sevkedeceğiz • Beria'nın kaçtığı önce İsveçten haber verilmiş Springfield İllınois, 21 (a.a») Senator Everett M. Dirksen, Lavrenti Beria'nın Sovyet Rusyjdan kaçtığına daır ilk haberlerin isveçten geldiğını söylemıştır Ayan tahkikat komisyonu âzalarından olan Dirksen, bugun Jo8eph Mac Carhy ıle yaptığı teieıon konuşmasmda, Beria'ya benzıven bır kımse bulunduğunu soylemış, şimdılık bu adamın gızlendiği yerin yalnız tahkikat komisyonu âsalarınca bılindiğinı haber vermiştir. «Beria esran» etrafında tahminler Washington, 21 (a.a.) «Beria esran» olduğu gibi durmaktadır. Bununla beraber resmi çevrelerin sükut ve ihtiyatı bir çok tehtninlere yol açmaktadır. Washington'da şu hususlar habrlablmaktadır: 1 Senatör Mac Carthy'nia Daimî Tahkikat Komisyonu, Beria r BORSA İ«t BorsaıııniB İl/9/1958 flatten »nm Londra 21 (A P ) Ingiliz Siplomatlan bugün Sovyetler Birliginin eski eizü polis şefi ve sabık Iç işleri Bakanı Lawrentv Beria'nın Rusyadan kaçmış olduğuna daır Amerikan menseli haberleri istıhfafla kaışııamışlardır Bu mahfiller Beria'nın yakında Sovyetler Binğinde bir mahkeme huzuruna çıkanlacaâma ve halen «üzerinde çalışılmakta olduğuna» inanmaktadırlar İneiliz diplomatlan, geçmişte Beria'nın. Sovvet devletinin düşmanı damgasını yiyen bir çok şahıs üzerinde aynı şekilde «çalıştığını» ve şimdı kendisinin aym âkıbete uğradığını söylemişlerdir. Moskovadaki İngiliz diplomatik heyetinin Londra hükumetine, Beria'nın memleket dışına kaçmıs olabileceğini belirten herhangi bir rapor vermedıği anlaşılmaktadır. Ingiliz hariciyesınin her gun tertıh'e'fîği ba^ın »oD'sntısında mesele bahis konusu edilince, Hariciye sözcüsü Beria hakkında dolaşan çeşidli haberleri herhangi bir şekilde yorumlamaktan imtina «tmiftir. Dumlupınar davası Baştaraiı 1 ıncı sahıfede na mudahil avukatlar taleblerde bulunmuşlar, müteakıben de Ç n?kkale müddeiumumisi Salim Ertem esas hakkındaki iddıasını yapmıştı. Müddeiumumî Salinı > tem. iki buçuk saat devam eden bu iddiasında âmme hukuku bakımından hâdiseyi incelemiş, mevcud delillere istınaden müessif çatışmada İsveçli kaptan Oskar Lorentzonu sorumlu görerek mevkuf bulunan sanığın Türk ceza kanununun 303 uncu maddesi gereğince cezalandırılmasmı. Dumlupınar süvarısi yüzbaşı Sabri Celebioğlunun ise beraetini istemişti. Öğrendiğimize gore, Sabri Çelebioğlunun müdafıı Suad Tahsın Turk. müdafeanamesim hazırlamış, 172 sahifelik bir kitab halinde tabettırmışti.Yarınki celsede mahkeme başkanlığına tevdi olunacak bu kitabda Suad Tahsin Türk iddia ve müdafaasını 8 kısma ayırmış bulunmaktadır. Egede kalkınma hazırlığı (Bas*nra1ı I tncı kanhklannı ilgilendiren muhtelif sualleri cev=blandırmışlardır. Ekonomi ve Ticaret Bakanı Fethi Çelikbas, pahalılık mevzuu hakkın da sorulan suale karşıhk olarak bugün Türkiyenın içmde bulunduğu devrenin bir refah devresi olduğunu, bu noktai nazarı teyid edecek misallerin pek çok bulunduğunu, son zam.nlarda radyo satışarında gorülen büyük artışın bunu eyid ettiğini, et yüzü görmiyen köylünün et yemeğe başladığını, umumî gidişin memleketin hayat seviyesini arttırmdğa doğru bır gidiş olduğunu» söylemiştir. Pamuk fiatı hakkında Bakan, dün ya piyasasına uymak mecburivetini hatırlatmış, Bakanlığı zamanmda pamuk satışı hususunda sıkıntı çekilmediğini açıklamıştır. Üzüm piyasası hakkında fiatlann dünya fiatlarına uyması lüzumunu belirten Ticaret Bakanı, İngiltere le olan ticaret durumunun beş altı ay evvelkine nisbetle daha müsaid Jduğunu, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya ticaret odaları birliğinin henüz bir tasarıdan ib'aret buunduğunu ifade ederek, ihtıkâr mevzuunda sorulan suali şöyle ceablandırmıştır: « Eski iktidar bu mevzuda sadece bır fiat murakabesinde buluurdu. Halbuki bu hal organizasyon akatlığından ileri gelmektedir. Oıun için biz evvelâ organizasyondaki bu sakatlığı kaldırmak suretile ıhtikâruı önüne geçmek yolunu ruttuk.» Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytin ğlu da gazetecilere, Izmiri ziyaretindeki maksadın Gediz barajı işile meşgul olmak ve bu arada İzmir limanı inşaatile ilgilenmek olduğunu bildirmiştir, Batıya kaçırılan Rus tepkili uçağı Bastaratı l ıncı sahıjede du&u bildirilmektedir. Hatırlarda olduğu gibi, Korede mütareke ilân edilmeden çok evvel General Mark Clarck beyannameler dağıtmış, Mig tipinde bir Sovyet tepkılı uçağını sağlam bir halde batıya getirecek ılk komünist pilota 100 000 dolar verıleceğini bildirmişti. Şımdi Kuzey Koreli pilotun bu mükâfatı hakkettıği anlaşılmaktadır. Komünist pilot, Kuzey Kore üzerine atılan beyannamelerde verı. len talimata uygun bir şekilde batıya iltica etmiştir. Evvelâ Korenm batı açıklarındaki adalardan bıri üzerinde uçmuş ve sonra da radar perdesı dahıline girmiştir. Pilotun, Seul hava alanında gayet «sinırli» bir iniş yaptığı bildirilmiştir. Komünist pilota 100 000 doların verılip verilmjyeceği henuz belli değildir. Bazı askeri çevrel^re gcre, General Clarck'ın va'di harb devrine aiddi. Şımdi ise Korede mütareke akdedilmiş bulunmakt?dır. Bu sebeble de komünist pilota bu para verilmemelidir. Trakyada yapılacak Şehir Meclisi parti büyük manevralar grupu dün toplandı l StarUD «* 100 Dolar 280.» 280JH 100 Fransu trancı 0.80 tOO Wr«t **M .00 Isvlçr» ftanfi «*»» ( X Fioru. •I Î3 68 40 TS 68 40 l'in Belcıka rrangı S80 S.80 100 Drahml M.34 KS4 100 Çekotlo. Kur. 38.88.87 38.88.» t&HAM v« IAJHVlLAl IAIZLI rAHVTLLEH 21.00 21.75 23.65 22.95 22 40 ' 23.80' 22 90< 106.80 ' 23.40 22 00 ' 112 20 ' Eisenhower Amerikan millefini yeni fedakârlıklara davel etti 5ıva» . Erzurum 1 Sıvıs . Erzurum 2.7 1941 Demiryolu I 1941 Demiryolu II 1941 Demiryolu III Mılli Mudafaa I Mılli Mudafaa II Kalkınma m Mllll Mudafaa IV Zıraat Bankası I Zıraat Bankası f AIZI I rAHVlLLFJt 1941 Demiryolu VI Kalkınma I Kalkınma II Kalkınma III 1948 Istikrazı I 1948 ıstikrazı II 1849 ıstıkrazı 1938 ütramıyeli 1941 M. M. I İkr. Demiryolu IV Ikr. 1941 Demiryolu 1951 tahyıh Zlraat Bankası m Zıraat Bankası IV Zıraat Bankası V 107.20 106 80 106 90 107.15 106.80* 106.80* 106 60 22.90 23 45 110 20 11120 105 75 101.70* 101.30 101.85 • CAl/l.l IAHVILL*,H V «.a «AIZLI lAHVIl.l.f.K 1949 tahvlli Hanfc» Blsselerl n 105.50 Maden Şlrtetlen 6.10 117.50 154 00 16 00 4000 114.40 41.25 34.75 82.00 8700 6.10 T. Tıcaret Bankası G&rantl Bank. Oblıgasyon And. Yapı ve Kredl Bank. U Buıfcan Yapı Rredi Bank. Aslan Çımento Şark Değlrmenleri Osmanlı B % 80 tUsse And. T Ticaret Bankası J»AK1!> BOKSAbl ALT1N H A T I (1) (1) Dolar kllo altm 398 Fr. 477.000 Fr. S(,KHt»l KIYAbADA UOVIll.LK furfciscb Accoot SterllD efektlf Takas starlin Takas dolar Dolar N. W. İsviçre 4AKKAKLAKU/t 142i.1450 1325.1350 2400.2450 1000.1020 559.560 130.130 ALT1M Reşad 50 75 Cumhurıyet At» 45.75 Ingiliz S4.25 Gulden 44 70 Kulçe 6 87 KALTN BEŞtBÎHT tırT CT Reşad 37500 38000 Hamıd 32000 !2"(W Azlz 30500.31WO Saat İS te tesbit edildı f*l IsaretlileT Borsada mummel* cOrenıerdtt D U A ı «)ann Boston, 21 (a.a.) Başkan Eisenhower, bu gece Cumhuriyetçi Partinin açıkhava toplantısında verdiği mühim siyasî toplantısında mühim siyasî nutkunda kısaca şunlan söylemiştir: B r r o i ı 1 tT?r> sahtfede c Hürriyet düsmanlarının en anında eşi yanında bulunmaktaydı. korkunç atom silâhlan ile mücehSadağın kısa hal terciimesi hez olduğunu geçen ay vukua geVefaü bütün memlekette derin len infilaktan anlamış bulunuyo bir teessür uyandıran Necmeddin nız. Sadak 1890 yılında İspartada doğthtimal ki, gayrimütevazin büt muştur. Yüksek tahsilini Fransada çemiz için bu haber v^ergilerin art ikmal ettikten sonra memlekete tırılması veya devamıru icab etti dönmüg ve Darülfünunda içtimaiyat recektir. Amerikan cemiyetinin ferd profesörlüğü yapmıştır. Bilâhare hürriyetine olan imanı yüksektir. Sivas milletvekilliğine seçilmiş ve Hürriyetin müdafaası için bütün C.H.P. iktidarının son Dış İşleri milleti yardıma davet ediyorum. Bakanlığı vazifesini başarı ile ifa Dünyaya hâkim olmayı ümid e etmiştir. Necmeddin Sadak, eski «Milletden mütecavize karşı koymak için 'gayretimizi esirgemiyeceğiz. Rus ler Cemiyeti» nin silâhlan bırakyanın atom tecavüzü tehlikesi kar ma konferansında Türkiye murahşısında fikir ve düşüncelerimizin hası olarak bulunmuştur. Pedagoji hedefi millî selâmetimiz ve hürri ve sosyolojiden tercüme eserler yet sistemimizin idamesi olmahdır. yazmıştır. Eski bir gazeteci olan, muhtelif Kuvvetli bir mudafaa için hiç bir mecmua ve gazetelerde yazılar feHakârhktan çekinmiyeceğiz. Kalblerimiz, memleketimizin em yazan Sadak, 1918 de bir kaç arniyeti ve yükselmesi iştiyakı ile kadaşı ile beraber Akşam gazetedoludur. Bu hasret ister istemez a sini kurmuş, o tarihtenberi bu galâkamın hür dünyanın kuvvet ve zetenin sahib ve başmuharrirliğini yapmıştır. güvenliğine yöneltiyor.» Sadağın rnemlekete en büyük Bununla beraber Birleşik Amehizmeti hiç şüphe yok ki ga»terika, hür miUetlerin birlik kurmak tan iciz olduklan veya hür insan cilik sahasında ohnuştur. Başyazarhğını yaptığı Akşam galannı kendi kendilerini idareye ehil olmadıklan kanaatinde değildir. Ta zetesinde hastalanıncaya kadar yaz bit kaynaklanmızın zenginliğine, makta devam ettiği makalelerile fen adamlarımızın ihtisaslanna ve basına ve memlekete olan bağlıhk askerîerimizin kahramanhğına gü ve sevgisini isbat etmiştir. Geçen sene hastalanan merhum vendiğimiz kadar halkımızm kalbinl dolduran imanın kuvvetine de Sadağa akciğer kanseri teşhisı kon. muş, tedavi için evvelâ Isviçreye, inanıyonjz.» bir ay kadar evvel de Amerikaya ltalyada su baskmlanncîa gitmişti. Kendisi evli olup iki çocuk sahi ölenler bidir. Vefatüe Türk basın âlemi Roma, 21 (A.P.) Memleketin telâfi edilmez bir kayba uğramıştır. kuzey bölgelerinde vukua gelen su Cumhuriyet, Sadak ailesinin ve baskınlarında yedi kişinin Sldüğü Türk basınının kederlerini paylaşır. tesbit edümiştir. Cenova liman şehrinde yağmurIzmit hâl binasının ların büyük hasar yapbğı anlaşılmaktadır. Şehrin üçte biri sular altemeli atıkh tmda kalmıştır. Aym bölgede bunİzmit, 21 (Hususi) 872.000 lidan bir iki hafta evveline kadar raya ihalesi yapılan İzmit hâl binabüyük bir kuraklık hüküm sürmek sının temeli bugün törenle atılmışteydi. Memleketin diğer kuzey ke tır. Hâl binası (a) blokunun zemin simlerinde en aşağı 27 köyün mer kaünda 60 dükkân, üst katında 17 1 kezlerle irtibatı kesilmiştir. Po vâ yazıhane ve ortasında geniş saüş ' disı bölgesmde hasarın büyük ol meydanı olacaktır. (b) blokunda j duğu anlaşılmaktadır Po nehri taş bir soğukhava deposu, 22 kasab ve mamış olmakla beraber bu kesim bakkaliye dükkânı, (c) blokunda deki köprülerden beş tanesi seller 49 dükkân, 1 tamir atölyesi bulunaesktır. taraimdan surüklenmjştir* Türk basınının büyük kaybı Ticaret Bakanı bugün tzmlr tacirlerile görüşecek İzmir, 21 (Telefonla) Ticaret e Bayındırlık Bakanlarile birlikte Ziraat ve Kalkınma Bankaları Umum Müdürlerinin, idart heyeti azalannm şehrimize gelmiş olmaarı ticarî mehafilde hükumetin Egede mühim kalkınma hazırlıklaına işaret sayılmaktadır. Ticaret Bakanı bugün sabah ve ğleden sonra Tarişte kuru üzüm mevzuunu esash surette tetkik etmiş ve üzümün dahilde 9 nurnara 60 kuruştan aşağı düşmemesini, h*icl piyasalara yapılacak MÜ» tekiflerinin de 60 kuru?tan afağı olmamasmı temin edecek tedbirltzl gözden geçirmiştir. Aynca, üzüm» verilen öırmcat ırinalerinin de bir misli arttıııliDAiı imkânları görüşülmüştür. Ticaret ve Ekonomi Bakanı yann Sanayi Odası toplanb salonunda ithalât ve ihracat tacirlerile umumî bir görüşme yapacak ve plasanm kendisinden isteklerini diniyecektir. Londra 21 (AP.) Afrıka tertıbinde bir sürek avına çıkıp başkentin muhtelif kesimlerine yayı'.an polis bu sabah erken saatlerde işlerine gitmekte olan Londralılara: «Civarda bir fil gördünüz mü?» diye soruşturmağa başlamıştır. Ayru saatlerde, Albert Smith adlı bir Londralı da, büyük bir telâş içinde telefona sanlmış ve Polis Müdürlüğüne, evinin arkasma düşen küçük bahçesinde, bir hayli zahmet ve emekle yetiştırdbği ve üzerine titrediği dometeslerini hanl hanl yiyen bir fil bulunduğunu haber vermiştir. Polis, eve bir devriye otomobilile iki hayvan terbiyecisi göndermis ve boylece Londra banilyösünde İki sat süren «ürek avı, o civardaki bir hayvanat bahçesinden kaçan geno ve oynak Juno adlı dişi filin yakalanıp kafesine sokulmasile sona ermiştir. Demir kafesin parmaklıklan arkasmda bir hayll sıküdığı anlajılan Juno, Demryolu vagonu ile kışlağına nakledilirken batanla. nmn elind«n kaçmısü. Misafir geldiği evin hanımı Mrs. Smith, gazetecilera: tPencereden bakıyordum. Bahçemizin parmaklıklı kapı. smı iterek girdl Bfitfia domateslertml y*&, toteUk At ağaclanmsııı birkaç dalmı e«kip indirdl Ama, hyatmduı o kı^ar Mmnim S^ runtryor*! ki, kaamadım.» d«mifttr. Londrada fil avı Huirobiyolojl Enstitüsünde açılan kurt Yakındoğu •• doğu Akdenit mfl letlerarası balıkcılık blyoloji eğitim merkezl dün taat 15 t* Baltalima nındakl Istanbul Üniversite Fen Fakültesi Hidrobiyoloji EnstitüDiğer taraftan, Bayındırlık Ba sünde törenle açılmıştır. kanı da Gediz hidroelektrik baKunta d«n Tcreoekler trasmda rajı h«Hr"^Hıı ;<mHtHV daha ziyade iki tng*H iki Amerikalı, bir lxtı landalı mütehasau rardır, j Bfi'tfratî / tnfM sahıierte Baştarajı 1 tnci sahıfede Amerikan ve İngiliz fıloları tara ğundan tüzük hükümleri gereğinca fından sıkıştırılması ve aynı zamar. toplantıya iştirak edemiyeceği bilda hava hücumlarile Trakya ova dirilmiştir. Bunun üzerine İsmail larında imhasının istihdai ed.ldiği Atalay partiden istifa etmediğini, anlaşılmaktadır. Bu aıha hareiâ neşriyatm hilâfı hakikat olduğunu t'nda Amerikan ve İngiliz hava söy,lemişse de bu sözleri umumî hefiîolan hakikî mermi kullanacaklar yeti tatmin etmemlş, »alondan çıkmasında ısrarla durulmuştur. İsve paraşütle mefruz düşmanın gerimail Atalay, partiya kabulü riealerine asker indıreceklerdir smı tekrarlayarak »alondan aynlBalkarJardan Çatalca istikametln mıştır. deki yürüyüşe bir Yunan tank tu gayı ile bindirilmiş bir Türk tugay ıştırak edecektir. Ayrıca Amer.kan denız pıyadelerinin karaya çıkarılacaklan dığer NATO kuv\'etlerinin de Yunanistanı müdafaada kullanılacaklan anlaşılmaktadır. C. H. P. Beyazıd ilçesinln Çarsı Manevranm tenkıdi Çatalcada ya ocağı dün saat 17 de törenle açılpılacak ve burada manevralara iş. mıştır. Bu münasebetle tertiblenen tirak eden birlikler büyük bir geçid siyasî toplantıda, Eminönü ilçe ba§resmi yapacaklardır. kanı Kemal Çilingiroğlu, Fehmi Akdeniz filosu komutanlan hazır Atanç, İl İdare Kurulu üyesi Nüsret Cezalandırılması Istenen İsveçli bulunacaklandır. Safa Coşkun b.rer konuşma yapkaptan Oskar Lorentzon'un avumışlardır. Bu konuşmalan takibeo katı İhsan Yarsuvat da müdafaade yeni ocak binası C H. P. Genel namesini hazırlamıştır. BelirtildiğiBaşkanı Ismet İnötu tarafından bane nazaran sanık İsveçli kaptanın şan temenn:lerile açılmıştır. İnönü Basîarafı 7 inci soh'fede avukatı Yarsuvat müdafaanamesinbu münasebetle şu kısa konuşmayı Diğer taraftan gene eski Başba yapmıştır: de bilhassa ehlivoıkuf raporlanna kaışı defılerde bulunmakta, çataş kanlardan ve Saadist Partisi lideri « Toplantıda bulunmak benim mada Sabri Çelebioğlunu sorumİJ Ibrahim Abdül Hadi de tevkif etelâkki etmekte.lir. Yarınki celsede dilmiştir. Bu partinin başkan vekili için büyük bir Ulih oldu. Burası İstanbulun iktisadî hayatmda rol avukatların müdafaasından sonra Hamid Guda da yakalanmıştır. îhtilâl mahkemesine verilecek oyttıyan bir bölgedir. Bu böîgedeki dosyanın tetkiki ve kararın bildiarkadaşlann bir ocak açmalan rilmesi için duruşmanın bir başka diğer şahıslar sunlardır: güne bırakılması muhtemeldir. Vefd Partisinden eski Ticaret C. H. P. için çok faydalı olaeaktır. Norveç basınında Türkiye Bakanı Mahmud Riaz, gene aynı .Muhalefet memleket hızmetinda aleyhine neşriyat partinin eski bakanlanndan tbra tenkidlerile vazifesini yapmaktadır. Stockholm 21 (T.HJV.) İsveç him Faraf, eski Kral Faruğun am Tenkid edilen bundan hoşlanmasa basını Lorentzon hâdisesine hâlâ cası Abbas Halim, Faruğun Saray bile bilâhare yapacağı işlerde, tenbüyük bir ehemmiyet atfetmekte kabinesi eski başkanı Hafız Afifi, kidleri düşünerek daha dikkatll eski Bakanlardan Süleyman Gandir. olmak îüzumunu duyacaktır. Bilhassa «Dumlupınar» kaptanı nam< Burada toplanan arkadaşlan, ken avukatının kaptan Lorentzon'u Rus Fanığnn altınlan dilerinl memleket ve millet hizme. casusu olarak itham etmesi, gene Kahire 21 (Nafen) Bugece geç aleyhimize bir çok yazılann nejri vakit veya yann, eski Kral Faru tine vakfermiş insanlar olarak görüyor ve bundan iftihar duyuyone sebeb olmuştur. ğun altınlannı nasıl yabancı mem rum.» Bu arada İsveç hükumetinin Dış leketlere kaçırdığına dair enteresan İşleri Bakanlığı yolile hükumetimi malumatın açıklanmasına intizar ze «Dumlupınar» kaptanının avu edilmektedir. Bu işle meşgul olan kaünı iftira suçu ile şikâyet ettiği bazı Mısırlı şahsiyetler halen ihtide bildirilmektedir. Fakat Türk lâl mahkemesi huzurundadırlar ve hükumeti, Çanakkale mahkemesi bunlann verecekleri ifade alâka ile nin hareketine müdahale etmiş ola beklenmektedir. Londra 21 (a.a.) Umumiyetl» cağını beyan ederek bu hususta hiç Zannedildiğine göre, Faruk alhn iyi haber alan çevrelerden bildirilbir teşebbüste bı&unmıyacağmı bLlannı îsviçre ile îtalyadaki banka diğine göre, Sir Winston ChurchilL dirmiştir. Başkan Eisenhower'e, İngiliz bomlara kaçırmıştır. Aynca bizzat İsveç Dıj İşleri BaEski Kralın, iaraydaki hususî lâ bardıman kuvvetlerüe Amerikan kanının, mevkuf kaptan Lorentzona boratuvannda altınlan külçe hali hava kuvvetlerinia stratejisinin Inbir telgraf çekerek kendisile meş ne getirdiği ve bundan sonra da giltere ve Birleşik Amerika taragul olunduğunu bildirdiği haber gayet gizli bir yolla ve emin kim fından, eşitlik esasına istlnaden, verihnektedir. se'.erle bunlan îsviçre ile Italyan müştereken tesbitine dair bir anHalen baunda yerlejen kanaat, bankalanndaki kasalara naklettir laşma teklif etmiştir. Yani, İngilia hava bombardıman komutanlığı üm Çanakkale mahkemeainin, Türk diği Uâve edilmektedir. Faruğun, alünlarm külçe haline Batıdaki Amerikan hava kuvveti denizciliğinin sererlni kurtarmak için gayriÂdiline harekct ettiği getirilmesi lsi 11e bizzat meşgul ol müşterek bir idareye tâbi olacakt». merkezindedir. duğu, burada «hırsızlık» yapıl Bu maksadla müşterek bir ttratajik koordinasyon bürora kurul»bir ehlrrukuf h« znamaH için tedbirlerini aldığı da caktır. •flylenmiştir. yrünin kapiaa LorentaonHı mtıunı Zannedlldlğine gSre, Faruğun dış ve cDumlupaıar» kaptanını suçlu Halk Partisi, tzmirdeld umldi rm bu şartlar al memleketlere nt kadar altın kag8 m ş gayrimenkullerini tında laraçUnin m«vkuf olarak mn Çirdığı hakkında malumat elde ehakem* edilmolne karsılık Türk dilmesl öıtilâl mahkemesi huzusabşa çıkardı kaptanınm Mrbest olması keyfiyeti, runda verilecek ifadelerden sonra İzmir 21 (T H.A.) Halk PartM, İsvtç bannt tarafından aleyhimizie anlaşılabilecektir. gördüğü lüzum üzerine, Izmirdaki bir çok yaslara wa»wtn teskil etbazı gayrimenkullerini satmaym k* Kızıl Çin lideri iyileşti mektedir. rar vermiştir. Hongkong, 21 (a.a.) Kınl Çin Şimdilik Birinci Kordon boyunlideri Mao Tse Tung, iki ay süren da 370 spyılı ve Menemen caddeCüzzam kongresi bir gaybubetten sonra ilk defa o sinde 265 No. lu iki kârgir bina Madrid 21 (a.a.) Mılletlerarası larak 12 eylulde hükumet konseyi bahçe ve müştemilâtile saülacaktır. Bu satışların 5 ekim pazartesi gu6 n a cüzzam kongresi 311 ekimde toplantısında görünmüştür. Bvvelki haberler, Kızıl Hderin nfi saat 18 d« t ^ f a C H. P. ü M C Madridd» toplanacaktır. 42 millete mensub 500 den fazla delege kon ciddî lurette hasta olduğunu bü k«xmd« pazarlıkk yapılma» kadirmekt* idi. greye ijtirak edecektir. CH.P. nin Çarşı ocağı dün açıldı Mısırda yeni tevkifler Churchiirin Eisenhower'e teklifi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog