Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Merahlı Resintier I K T I B A S L A R Dünyanın 7 garibesinden biri: Halikarnas mezarı Bolo Paşa Vak'ası Tazan: P. GORDEAÜT SİMLİ ROMANIMIZ ( 7 ) : MAZHAR KCTJT i Şemsiye Şapkalar Paraşütçü Yağmuru Bir îsviçr* firması şemsiye japkalar hazırlamıj ve bunlan I Bah Almanyada satısa arzetmiştir. Şemsiye şapkalann çok rağbet | gördügü ve sahlmakta olduğu oğrenilmistir. Verilen maluroatş göre, çene altından bağlanmakta olan bu yenl jemsiyeler hem yağmura; hem de güneşe karşı kullanılabil1 mektedir. İngilizler, İkinci Cihan Harbuıin Arnherm savaşmın yıldönü ' münii büyük bir paraşütçü gösterisile kutlamışlardır. İkinci Cihan ( Harbi içinde, înçilizler böy'.e bir «havadan indirme!» i> vaziyeti düzeltmeğe muvafiak olmuşlardı. O zamanki savaşlara iştirak eden subaylar d« Norfolk'deki hava gösterisine kahlmıjlardır. Yukanda I ki resim, paraşütçü yağmurunu göstermektedir. ı , V i Dünyanın yedi garibesinden biri: Halikarnas mesarı Milâddan bir kaç asır evvel Gar | Scopa, Timoteo, Leocare, Bryaxis. bi Anadoluda Kral Mausolo'nun Bunlardan Scopa, dünyaya «Milo hüküm sürdüğü Karya diyarı var Venüs» ünün heykelini hediy» edı. Karyanın merkezi Halikamas | den usta heykeltraştı. (Bodrum) şehri idi. Halikarnas o Sanatkârlar seçildi vt Karya'run zamaniar Karyanın hem hükumet yolu tutuldumerkezi, hem de Karya'yı denize Karya'nm ahalisi boş durmamısbağlayan yerdi. Yüksek dağlann tı. Binlerce insan dağlardan taş Anadoludan ayırdığı Karyanın a j çıkanyor, onları düzleşürip şekil halisi hür yaşamanın gururu için | veriyor, yüzlerce insan grupu da o de idiler. Krallan Mausolo onlara ! kocaman taşları şehir dışından, debüyük bir serbestlik veriyordu. ! nize nazır bir yere götürüyordu. Mausolo Mısırlılarla anlaşarak düş j Yıınanlı sanatkârlar gelince bütün man istilâsından kurtulmus, mağ i memleket ve şehir halkı onlarla belubiyet tanımıyan bir derebeyi idi. | raber çalışmağa başladılar. KocasıMemleketini iyi idare ediyordu. Mi ' nm hasretile her gün biraz daha lâddan evvel 353 senesinde arka fazla yanan, göz yaşlannın her gün tında şerefli bir isim bırakarak ö biraz daha fazla yüzünü soldurdnlünce herhangi bir mezar, herhan ğu güzel Kraliçenin nezaretinde, gi bir âbide ona az görüldü. yakıcı güneşin altında, gece gündüz Kraliçe Artemisia kocasını deli demeden. yemeden. içmeden, dincesine seven bir kadındı. Kocası ve lenmeden çahşılıyordu. Kraliçe ace ksrdoşi olan Kral Mausolo ölünce le ediyordu ve herkes onu memnun tesellisiz kalmıştı. Kocasmın hatı etmeğe gayret ediyordu. Zavalh rasını ebedüeştirmek, kendi ıstıra Kraliçenin acelesi sebebjiz değildi. bını biraz olsun hafifletebilmek için Yavaş yavaş eriyordu. îçinde bir dünyanın hiç bir yerinde bulun korku vardı. Eser bitirilmeden Slmıyacak derecede muhteşem bir mek korkusu Yunanlı sanatkârmezar inşa etmek istemışti. Bu lar bir kaç ay zarfında mezara ?emakjadla verdiği bir ilânla bütün ı kil vermeğe başladılar. Dört eemiYunan sanatkârlarını, mimar ve \ nin Adalar denizinden cetirdisli heykeltraşlanm Karya'dan eönder mermer bloklardan, Scopa'mn usta diği ve Pire limanında demirli bu e!lerind«n şaheyerler mevdana çıkılunan gemiye davet etmışti. Ge yordu. Ne yazık ki Kraliçenin, komide bulunan bir komisyon üye casına karşı beslediği derin aşkın leri, mimar ve heykeltraşlann için bir nisanesi olan kabir bitmeden den mezan inşa edecek sanatkârı bedb.'.ht kadın hayata gözlerini seçeceklerdi. Kraliçenin bu emir yumdu. Yunanlı sanatkârlar işleve arzusunu bildiren ilânda, seçi rine hız vererek. Kraliçe Artemisia lecek adama büyük bir mükâfat ve Kral Mausolo'nun hatıralanna veıileceğ: aynca belirtiliyordu hürmeten mezan bir an evvel biİlânı okuyan Atinanm en şöhret tirdiler. li mimarlarından Satiro, Karya Mevdana getirilen eser o kadar şehrine gitmeğe karar verdi. Bir hasmetli. o kadar mükemmeldi ki senedenberi işsiz. güçsüz, serseri Kral Mau«olo'nun ismine izafeten gibi sokaklarda geziyordu. Hayatta h u e=ere nMausoleo» ismi verildi. yapyalnızdı. Onun uzak bir diyara Bu isim. büyük adamlara lâyık me pidişi hiç kimseyi üzme?di. Uzak ] zaıların ismi olarak el'an kullamhbir divar, çür.kü Atinalıların büyük bir kısmı Karya'yı. oradan Mausolo'nun kabri mustatil bir ve «Karyatid» denilen sıhhatli, âbide şeklinrie idi 36 beyaz mermer biraz vahşi olmakla beraber güzel. siitunun üstüne 24 basamskla bir zarif endamh kızlardan tanıyorlar ı piramid. piramidin üstünde 4 atm dı. Bu kızlar, av ilâhesi Diana'nın : çektiei bir araba, arabanm içinde şerefine verilen ziyafetlerde. Dia \ de Kral Mausolo ve Kraliçe Artena'nın bayramlannda dansederler \ misia'nm heykelleri vardı. Mezann di. Akropolu inşa eden sanatkâr ] yüksekliği 4 metre idi ve âbidenin lar ba?ı heykellerine onların vüz I 4 kö?e5İnde harb sahneleri tasvir ve vücud şekillerini vermışlerdi. eden heykeller yükseliyordu. Atinalı mimar Satiro, eski şöhre1 inci asra kadar bu âbide yıptini ve par'ak ismini tekrar elde ranmamış bir haldeydi. Daha sonetmek için bu hrsatı kaçırmamağa raları, Rodoslu Sen Jan'm adamkarar verdi. Kara günlerinde bile ları Bodrumu düsman taarruzunsatmağa razı olmadığı âletlerini a , da müdafaa etmek icin o büyük larak bir şafak vakti Atinadan çı i mezan yıkıp, taşlarmdan, mermekıp Pire yolunu tuttu. Hayli zor ' rinden istifade ile Bodrum kalesini geçen imtihanda 20 müsabıktan . inşa etmişlerdi. 6 sı muvaffak oldu. Satiro, Pizio, I M. A. Bu Bolo Pasa da kimdi? Pol Bolo 24 eylul 1867 tarihinde Marsilyada dogmuştu. Memur olan babaü, bajka bir yerde noterlik eden büyükbabanın iflâsmdan sonra gelip buraya yerlejmisti. Liseden çıkar çıkrnaz Pol Bolo zahire ticaretine girişmis, bilâhare bir lokanta açmıs v» hepıini bıtırmıjtı. Bolo, ortağınm karısuu da kaçırarak gidip İspanyaya Pablo Verner ismi altında hayat sürmü}tü. Bolo, para)arı bitirdiğinden sefalete düşmüştü. Bunun üzerine herif bulasıkçı olmus, karısı da aşçı yamakhğı etrciftl. 1891 de Parise gelen Bolo, metresini kapıdışarı etmiş, bir »urü jüpheli i^lere giri?mİ5 ve Kont Guanjnöv ismi altında Kot Dazür'de şampanya mümessilüği yapmağa başlamıştı. Fakat bir geoe bara giden Boio, orada sarkı söyliyen Bert Sumay isimli bir kıza âşık olmuştu. ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR Hokkabazııı dişlerini şapır sapır döken ateşbazlık nedir? Röportajı yapan: Reşad Enis FkV ve kuklacılık sanatının son kırıntılan Hakkı Molla ve Küçük Ali ile konuşuyoruz İkisi de derdli... Biz partilerin kurbamyız; biEİ partiler yıkıyor! dediler. Partiler mi? Tuluatmızda cinaslı sözlerle iktidan ve muhalefeti mi hicvediyorsunuz? Yok canım! Bir taraftan Halk Partisi, bir taraftan Demokrat Parti, büyük sünnet düğünleri tertib enerek 200 3U0 corıı?\ın kıyı.n nı bir gecede çıkanveriyorlar.. Molla Hakkı. hafif hafif tefini gamarlıyor: Hey Maşallah maşallah Selâmettir inşallah Iyi olur inşallah Hakkı Molla bir filozof: Asıl memleket meselelerile uövaşm=ık duruıken bizim ekme;îibir numaralan Hokkabaz Ali Küçük (««da) ye yardakçısı Hakkı Mollanın mizi elimizden almak neye? Bu r ilfrin isi ıjücü 'ekmek.ı mi Ve, |5yl« bir tekerleme uyduru da, Ali Küçüğün de ağızlarında to \nilu getiren adam olduğunu bile pu topu iki, üç diş var. Onlar da bile... Allahasen Memleket de bir umumî ruz: * * * simsiyah... sünnet düğünü havası içinde .. Bir Gelelim Ayje Hanıma... Beylerbeyinde bir albayım tabiî Hakkı Molla: tarafta bol bol para kazanan, çıl Gelemem!. «Ateşbaz» nedir bilir misiniz, çocuğunun sünnet düğününe çağınca eğlenen zümre... bir tarafta Neye ulan? ğırmak üzere gelen adamı sevincle geçim darlığı çeken, henüz kıyıl Ayşe Hanım bana dargın; ge bey? dedi. karşıladılar: Bilmem... mış sünnet çocuğunun ıstırabını çen gün kolunu çimdikledim. Hoş geldiniz! duyan halk tabakası... Sünnet dü Peki, Ayşenin belini nasıl kı Bir telin ueuna gazli pamuk Safa geldiniz!! ğünleri de öyledir: Çengüçeganesi, rarsın? sarar, yakanz. Bu meşaleye üfleOnları yalnız bıraktım. Otobüs hokkabazı, kuklası sanki çocuğun Ben mi" Karakolluk olmağa diğimiz zaman ağzımızdan alev arısını unutturmak için değil, bü hiç niyetim yok! Vesaire vesaire... fi5klrdığı görülür Alev saçan tan durağına yürürken, Hakkı Molla ve Ali Küçük sanki gözlerimin öyükleri eğlendirmek içindir. Hokta Vıomeriz. Bu sırada... Ben şah* * * nünde ve sesleri sanki kulaklakabazın duasmı bilir misiniz siz A'i KüKil. V ?o rV.,ı<>t kapı san tekkelerde çok bulundum ama rımda: ır bey? cHerrünleha mevlünleha. kürüfai değilim. Hoş geldin, safa geldin ruhuçük beyin şifayab olması... Sağ ol sında memurluk almıç Fakat, ayTekkelerde çok bulunuşu sebe mun diyan... •un, var olsun, küçük beyimizin rıca hokkabazlık ve kuklacıhk yap Hoş bulduk. safa bulduk bisnnesi babası .. Ya heeeyyyl. Dua tığını öğrenen daire âmiri onu hu bini şövle izah etti: Eyüb Sultanhyımdır. Nereye zim bahçenin hıyaroğlu hıyan! ruruna çağırtmış, asık bir suratla Bir eğlence sofrası muharebe bitince bir şarkı... Ama Musevi şi çıkışmış: adımımı atsam tekkeydi o zamanvesile sö'ylenecek mutlaka: meydanına döndü iar... Tekke bol, çeşme bol... Ye Arkadaşım bıçaklıyarak öMüren Ali Efendi, Ali Efendi... Ya Akıntıya salverdim Sehremlnind» kadın yüıündtn bir genc yargılanıyor hokkabazlık, ya memurluk! Bu iki mek de boldu' Gelelim ateşbaza... kavga olmuş. bir kiçlnln bıçakla y&ra. Çifte sandal piyade Bir müddet e\vel Beyojlundâ bl~ karpuzu bir koltuğa sığdıramaz Bu marifetin bütün sırn, ağzımıza lanmasile neticelenmiîtlr. Hem uyuttum. hem bâynttum sın. Memurlukla hokkabazlık bir doldurduğumuz gazdadır. Dişleri içki sofrasınd» arkadası Necatiyi b'. Gazetemizin tertibine karar verOğjzhan caddasi 8 sayılı evd* ohırsn çakla yaralıyarak ölduren Ali Ormanın Yâri dizimde aman mizi çürüten, vaktinden evvel sa liurusmasına dün 3. Ağjr Cenda baş. diği güzel ve sıhhatli çocuk müsa Hüseyin Güler bir eglenet tertib «tmiı arada olamaz! Ss>l>ph<n seher vaktinde arkada;1arından Mustafa Denizli 11* Hokkabazhkta hüner iki, hattâ pır sapır döktüren de içte bu gaz lanmıstır. bakasmm esas şartlan şunlardır: karıtı Zehrayı. Ali Varol ilt karm görebilsem yârimi AJi bu cinsyete N»c»tinin dottu Rem. üç karpuz'i bir koltuğa sığdırmak dır. Buna hokkabazlıkta. «saray 1 Müsabakaya iştirak edecek Meftuneyi v» Aslanı davet etmîçttr. Sen orada ben burada zinin sebeb olduğunu lddia etmis, mah. lokması» deriz. Altı arkadas İçki lçerlerken blr katfm L'şurduk yâr uşurduk. ktme Remzinin dir.lenmesini karırlas. çocuklar 4 yaşını bitirmiş ve 7 ya meseleıinden münakajaya b»j!»ıni3!ir. Ali Efendi her şeyi gözüne al Yerinde dursun bu lolcma; güç tırarak duruşır.ayı bajk» gjn» bırak. şına basmış olan erkek ve kız çoHüseyin ile Arslan bıçaklannı çekerek * * * mış: iş. dedim: daha ne hünerleriniz var mıştır. cuklardır. Mustafa ve Aliyi yara'.amıslardır. Efendimiz, demiş: eskiden bakalım0 Küçük Ali: Heybeliadada iki ev yandı Yaralılar hastaneye kaldırılrrış, Hü. 2 Erkek ve kız çocuklar için HnkkFİı>z da her şeydert ön~e bir hâkim tanırım ki akavuklu» ya El şerbeti... Elimizdekileri yok Dün Heybeliadada bir yangın olmuş, ayrı birer müsabaka tertib edilmiş seym ya"kalanmi5. kaçan Arslanın arftn. masına ve tahkikata başlanmıstır. psikolog olmah, dedi; çağınldığı çıkardı! etme hüneri... iki ev tarr.amen yanmıştır. O eskidendi, Ali Efendi... Refah jehidlerl caddesi 32 sayılı Des. ür. sünnet düğününde kalabahğın neOnların ellerinde kaybettirdikl»ri Bir randevu evi basildı Bir müddeiumuml bilirim ki eşya, ufak tefek şeyler... Fakat bir pina Papazoğluna aîd tvin üst katında 3 Çocukların Türkiye Cumhu lerden hoşlanacağını, çocuğun neBeyoğlu Koeaağa soksk 20 22 sayılı saat 6.30 da yangın çıkmıs. bu ev ile riyeti tebaası olmaları şarttır. yerde ohır«n Zehra Tatma özçtlijtn lere gülebileceğini kestirebilmeli... zenne oynardı! s?ün, kendilerinden daha maharetli b:Usiğind«kl Kıla\uz sr»;ak 2 Mjılı randevuculuk yaptıiı an'a^ılmıı. lkl Eskiden öyleydi. Taklidlerirr.iz, gittieimiz evin halbir hokkabaz hırsız, içinde kuk Mehmed Sadık Haydarojluna aid 3 4 Müsabakaya girecek çocuk kadın, b;r erkek yalcalanrr.ıstır. Fahmetlik peder bir dairede lalar bulunan koskoca bavullannı katlı ah*«b ev tamamen yanrr.ıştır. ların kartpostal büyüklüğünde düz kma göre değişir: Amavud evinde Kadînlar muayeneve çond»rll?rek Genişlemek isttdadı gosteren yan»ın siyah psrlak kağıda basılmış birer Amavud taklidlerine, Kürd evinde mümeyyizdi: yangmı duyunea pen yok etmeıriş mi? Üzüntüden çıldıancak bariye rlerinin yardırnile sön. fotojraflan, gazetemizde neşredil randevucu kadın hakkında tahkikata bsçlanmıçtır Kürd taklidlerine, Lâz evinde Lâz cereden fırlar, soluğu tulumbacı : raeaklsrmış Bir de bakmışlar, ö durülebilmiştir Tahkikıta devsm edil. mek üzere gönderi'.melidir. Fotoğ Kadıköyünde polise tecavüz taklidlerine ehemmiyet veririz A koğusunda alırdı. * j teden bir adam, elinde bavulla ko mektedir. rafların biri baş, diğeri boy olmalı O zarranlar tulumbacılık efen şa koşa geliyor: lafranga evlerde göstereceğimiz hü edenlerin elebaşısı yakakndı İhtiyar bir kadın güneş dır. nerle alaturka evlerde göstereceği dilikmiş, Ali Efendi .. Ama şimdi i Yakaladım hırsızı, diyormuş; Bir müddet evvel Kadıköyde pcllı çarpmasından öldü eski çamlar hardak oldu! miz hüner başka başkadır. yakaladım ve elinden bavulunuzu 5 Gönderilecek resimler, ida memuru Lemiyl yaralıyan bej ?ahi5. Şehremininde oturan 58 yasında Ne. Sözitn kısası, yürütmüşler biça kurtardım. Ama iki buçuk kâğıdı sibe Karakaş, evvelki gün saat 13 sıra. rehanemizde küçük jüri heyeti ta tan üçünün yakalanıp tevklf edildi. Çocuklar en fazla hangi tereyi daireden... nızı alınm! larmda Merkezefer.di Tekke sokağmda rafından tetkik edilerek müsaba ginl, diğer iklsinln arandığını bildir. kerlemelere güler? miştik. Mütecavizlerin elebaşısı Bah. sc H ^ Ş « Bu iki buçuk kâğıdı sevine se dört arkadası ile birlikte ot yolarken kaya iştiraki münasib görülenlerin riyelt namlie manıf Metin Yirmidört. Hakkı Molla ve Küçük Ali, karsni olarak ölmüştür, Tuhaf bir şey: Hakkı Mollanın vine vermişler: Hırsızın, bizzat baoğlu dün İzmltt* kıtasında yakalanmıs jılıklı bir tekerlemeye başladılar: Cesedi muayene eden Adli Tabib. fotoğraiları neşredilecekür. ve Kadıköy mahkeme«.nc« tevklf «dil. ölümun güneş çarpmarından Ueri gel. 6 Gönderilen resimlere çocuk miştlr. Hoş geldin, safa geldin cadigi mütaleasınd» buKmarak ce*edin ların isimlerini, soyadlarmı, boyramın içi! görr.ülmesinp izin vermiftir. ları, kiloları, doğum tarihleri nü Bir cip arabasının 3 tekerleji Hoş bulduk bizim mahallenin Kura yüklü bir kamyon taksi fus cüzdanlarına uygun olarak ih. çalındı itoğluiti... ile çarpıştı üva eden ve ailelerinin sarih adEmirginda Bayoc:köy Baltalimanı Hoş geldin, safa geldin gönKüçükçekmece ile Büyükçekmece a. resleri de bulunan birer kâğıd ilâ caddesi 70 «ayılı evde oturan Vüliam lümün bebeği! Epellin dün karakola müracaatle. gece rssındtt Haramidere kiiprüsii üzerinde ve edilmelidir. Hoş bulduk, safa bulduk maevinin önüne bıraktığı cip arabasının bir tasıt kazası olmuştur. 7 Resimleri ve bu hüviyet kâ üç lâstljinln ]antları İlt blrllktt ça. hallenin köpoğlu köpefi... Kuddı.suıı idaresındekı 03000C plaka Aşfıda clns ve miktarı yazılı mallar 5 Ekim 1953 Pa Hoş geldin, safa geldin ruhusayılı kum kamyonu ile şolor Hllmi ğıdını havi zarflarm üzerine «Ço lındığını iddla etmijtir. Meçhul hırsızın aranraasına bajUn. Akpınar idaresindeki «Çorlu 138<> plâ. cuk müssbakasu kaydmın ilâvesini larteşi günü saat 9 da Müessesemizde açık arttırma ile ve mun diyan! mı«tır. kalı taksi çarpışmıçlar. goför Hilrr.i rica ederiz. şartnamemirdeki esaslar dahilinde satılacaktır. Hoş bulduk. safa bulduk biAkpınar ağır surette yaralanmıs ve her 8 Resimlerin neşri bittikten zim bahçenın hıyaroğlu hıyan... Talibler teminat akçesini yatırmak suretile İstedi^leri zanacık yavrular şerefint büyük iki vasıta da hasara uğramıştır. malın ihalesine iştir&k edebilirler. Mallar 25 Eylülden »onra Kuddus yakılanarak tahklkata baş. sonra, iik bir elerne yapüacak ve bir ba'.o veriltcek, çocuiüara tac * * * bu elemede 10 erkek, 10 kız çocuk giydirme töreni bu baloda yapılalanmıstır. her eün saat 14 ten 17 ye kadar ambarımızda görülebilir. Repertuvannız degismeı mi? Müessesemiz kat'l ihaleyi yapıp yapma/na^ta gerYeııi «kmek çeşnisi kabul edildi büyük jüri tarafından leçilecektir. caktır. Hep aynı tekerlemeleri mi «avu9 İlk elemede «eçilen 10 kız ve Ekonomi v» Ticaret Bakanhgından besttir12 Müıabakıda birinei olacak rursunuz? gelen muıaade uzerin» dün yeni ekmek 10 erkek çocuk arMindan ikinci v« C i n s l Miktart Hakkı Molla anlatb: çejniıi tecrub» edilecektl. Fakat İstan. sonuncu bir »eçmeds gene büyük çocukların ilkokuldakl tihjü m»sMuhtelif pamuk telefl 17600. rafları gazetemiz tarafından temin bul fırıncıları, Belediye İktisad Müdür. Bazan Ali Efendl lle; ç«ğınlMuhtelif üstüpü 16400. lü£ü tarafından kendllerlne yapılar. jüri tarafından biri kız diğeri er ediiecektir. dıjımız düeiine çiderken yolda bir Aiikarııdııkl tevrülı* Drtltoial kabul kek olmak Uıere İki güztl v« ııkMuhtelif parça b«t 14030. 13 Rtslmlerln nejrin» hangi yenllik düşünürüı. Meseli, seluetUi«iefl teklüıol mUiald karşılâdıltl». hatll çocuk leçilecektir. Muhtelif hurda maltern» gün başlıyacağımızı yakmda 1 an 1 lerden bahsederi*. AH Efendl torındın tecrübcden »aıgefllm'.jtir. 10 Büyük jürid* bulunacak ecieceğiz. Bununla beraber müsa (kanaviçe, çuval, varll) rar «Bamyayı nasıl kesersin?» Ben lıtınbul fırıncıları Ankaradakl ttc. rtlb« net'.ceılnL S0 randımanlı bir çuval zevatın Uiml«rini ayno» ncırtd* bakaya girecek çocukların resimona cevab verirün: tCanım, fimdl Üç aded eski kamyon (14821) undan 10! tkBMk imallnl kabul ttmlj. cejiz. leri paEarteıi günündcn itibaıtn kaatik y»!> Ierdlr. 11 Son ı«cimdt blrinclll* k* kabul* baslamı* buiunuionı». Bolo kıza kendini kibar bir ail* çoeuğu gibi t*kdim *der«k hovardalığı yüzünden ailesinden ayrıldiğuu, fakat her »y kendisine mühim bir para gönderildiğini söyledi. Kont Granjnöv böylelikle B«rt'« hulul «debildi. Herifin sesi güzel ve yumuşak, bıyıklan zarifti. Bu güzel delikanlıya artistin dayanmasına imkân olamazdı Bir gece pencereleri Riviera'ya bakan ?ık bir otel odasında Bert'ln mukavemeti kırılarak ksndini Bolo'nun kolları arasına bıraktı. Güzel ve sıhhatli çocuk Bir kaç gün süren bir laadetten lonra Bert BuenosAyre«'dje jarkı söylemek üzere bir konturat imzaladığından Arjautine gitmek üzere hazırlanmağa başladı. Kont (!): «Seni kat'iyen buakmam, senden ayrılamam» diyerek kızm hesabma seyahat etm«f« muvaffak oldu. BuenosAyres'de herif agzı kulaklarına varan ve son derece minnettar olan kıta izdivaç teklü etti. 16 nisan 1896 günü kız Bolo dö Granjnövl» •vlcndi... Nazilli SUMERBANK Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğiinden: O günden iübaren Bolo kansının parasile yaşamağa başltdı. jHattâ çalıçtığı gazinoya bizzat gidip kansının haftalığırjı ıhyordu. ıBu kadarla da iktifa etmiyerek mücevheratım tefecileje rehia kediyor ve zavallı kadın itiraz etidği tskdirde dayak atıyordu. Ni[hayet günün birinde evden de kaçtı ve Valparejo'ya gitti. Orada fbir küpe işi münasebetile Eolo'nun basına iş açıldığı söylendiyse ):le kadın bir daha kocasından haber alamadı... (Arkası v«r) Türidyede neşri haklu yaİniz' gazetemize aiddir. Satılık Buharlı Vinç 8«lvlburrıu tesiwtımızd» bulunuı LIDGERWOOD mırka buharlı vinç ilt PENY marka vine dlrekleri satısa çıkarıLmiftır. Mezkur tesiaatta her gün görülebüecek olan vinc ve teferrüatın bulundugu yerden »ökül.Tiesl »irketlmize aiddir. Tekliflerin 25 Eylul Cuma akşamına kadar Sokoni Vakum Petrol A.O. Cumhurlytt Cadd«ıi Pega»0j I v i Harbiyeye tevdii rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog