Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

•\ CUMHURn 22 EyMl1IS3 Hem nalına hem mıhına dar uzanan sahadakl bol demir ve Dana muziğı (Pl.) 13.45 Şarkıl»r; Şukran Özer 14 20 Oğl« komürden faşdalanarak Edremidde oku> an konsen (Pi.) 14.45 Şarkılar (Pl ) ikinci bir ağır sanayi merkezi ku 15.00 Kapanif. rulması hakkında hükümetçe veri• Ünlversite Rektörü Profesör Dr. m« havuzlan, jimnastik »alonlan len kararın çok jerinde olduğu an18 00 Açılıj ve danj müzlğl (Pl ) Fahır Yenisağın ajans haberleri a bu genchğin aradığı, daha doğrusu laşıhyor. 18.20 Bır masal, »rJatan: ŞjKıan Eğrtl. rasında çıkan kısa bir demeci spor •hasret çektiği tesislerdir. Bugün Sayın öğretmen pek miihim bir mez 18.30 Memleket havaları HE ve için Teknık Üniversitenin elinde bu saz bırllğı; Idare eden: Sadı Yaver «Siz muhakkak Kadıköylü Bilmem kaç modeli kamyon boz. mahfillerinde büyük bir memnunoktaya temas etmektedir kl o da Ataman 19.00 Haberler 19.15 II. ması Ford otobus, lunan bır kapah jimnastik salonunniyet ve alâka uyandırdı. Meselâ Yeldeğırmemotdründen olmahsınız. demir. kurşun, krom, bakır, çinko ham Gençer kentetlncen dans ve caz Rektör bu deraecinde, Üniversi dan başka on binlerce Üniversitegibi madenlerimizin taş halinde sa. nıuzığı 19.35 Hepımızın saaU 19 45 beyaz buharlar tüttüre tüttüre so nınde. Hani bır tren köprüsü varlının okuduğu bu şehirde doğru tedeki gencler için iki tenis, bir tılmasıdır. Filvâki bunları tasfiye e Şarkılar; o*uyanlar: Fenha Tunceh. la doğru kıvnldı; büyük bir sar dır, i§te oradan. Bahçenizde mor durüst bir tek salon mevcud dePerlhan Kovenç, Nurten Sı,reban basketbol, voleybol, bir de futbol derek saf cevher halinde satrnak el 20 15 Radyo Gazetesl 20 30 Kısa şe. sınb ile demıryolunu a^tıktan salkımlar açmalı » §ahasının yapılacağını müjdeliyor ğildir. bette çok daha faydalı olur. Meselâ hır haber.en 20.35 KuçUc orkestra. sonra gayri muntazam hırıltılar, «Yoo, dedi. Değilim. Hem Milyonlarca liralık üniversite sidu. kromlanmızı toprakla karışık ola idare eden. Orhan Borar 21.00 Ilerı patpatiarla hızJa ovada ilerlemeğe oraya hiç gitmedırn. Fakat buna Sporun, bilhassa Üniversite genc teleri kurulması düşünülürken bu. rak ihrac edi\oruz. Halbuki kromu Turk musıkısı topluluğu. İdare eden. başladı. nasıl hükmettiniz?» Karabay 21.30 Şarkılar; leri için ne kadar faydalı ve lü na muvazi olarak genchğin fızık taş. topraktan aviracak bir tesis vü Laıka Ekrem Kongar 22 00 Şiir oku. «Bilmem içimden Byle geldl » Gece oluyordu. Arkamda yiikseyan dun. zurrlu bir jey oldfcğunu nihayet ve moral kabıliyetlenni yükseltecüde getirerek orada temizledikten yarr.ız 22.ifi Pıyano dunyasinda ge. len şehrin toprak damlan üzenne «Tuhaf.. Ya siz neredensi. ilim müesseselerimizin kabul etme cek olan spor tesislerini de nazarı sonra satsak elbette daha çok para zıntüer 22 30 Şarkılar; okuyan. Qbç. çöken karanlık gittikçe koyuLaşh niz?t ti ve bu yolda harekete geçilmiş, dikkate alarak hazırlamak mutlak eder ve bu tesise yatırılan para kısa mez kardesler 22 45 HaDerler 23.07 «Ben mi? dedim. Söyliyeyim; muzıği 23 30 Caz bir zamanda amorti edilmiş olur. Bu Dans 23 45 (.Pl j sahnelerinden saatl yordu. Bırden Ulucami tepesinolması genciik hareketlerimn âtisi bir zarurettir. Türkiyede sporun 'Pl.) Bale ıPl.) den bir jnldız parladı, bir karga Süleymaniye camiini hatırlarsınız. suretle tasfiye edilecek maden cev 24 00 Kapanış bakımından çok hayırlı bir işaret inkişafı için kendilerini vakfetsürüsü keskin çığhklarla başımızın onun denize bakan avlusunda her herlerini, memleket sanayiinde de olmuştur. miş olanlar ve bu işten anlayan ANKARA üzerinden geçti, sonra garib, s'nsi, bahar yemyeşil otlar ürer. O rakullanmak mümkiin olur. Nitekira Her fırsat düştükçe bu sütun7.28 Açılış ve program 7.31 NeşeH kalem sahıbleri vakit ve emekleKarabiik Demir ve Çelik Müesse parçalar ıP.I) 7 45 Haberler 8.00 hüzun dolu sıyah golgeler yaz man mıni mini çocuklar süt kuzularda Üniversite gencliğinin spor neşrettıği nemli larını oraya otlatmaya getirırler. seleri, pik denilen eritilmiş ve kö Sabah melodıleri ıPl ) 8.30 Turku. yağmurlarının iahasına olan ihtiyacından ve bu rinın büyük bir kısmını sporu Dedeağaç Valisi, spor muharrirîmiz ve eski milM atlet Ömer mürle kanşık demir cevherini ha ler ıPl j 9.00 Kap»nıs. çayır üzerine rahatça uzandılar. Ben de çocuktum. Bazan sırtüstü tesislerin lüzumundan uzun boylu hakikl mânasile üniversitelerımize Bcsimle göriişürken rice. hattâ Amerikaya bile satmakgokyüzunü «eyrederdım. Ta uzaklarda tezekli bir ocağın yatar, ve ısrarlı bir çekılde bahsedip du sokmak ıçm harcamışlar ve sesle• İstanbul genc takımile Dedeağac İstanbul takımını iki zorluğu yene tadır. rini alâkalı makamlara duyuımar u r u t Butün diinya ümversitele12 00 Memleketten selâm 12.15 dumanı o kadar muntazam yükse Pamuk yığınlarına benzettiğim ü . Memlekete selâm 12.30 Askertn Is. liyordu ki... Hıç ruzgâr yoktu. zerinde kâşaneler kurmayı tahayrinde «por terbiyesine ve eğıtimine ğa çahşmışlardır. Bu tahakkuk et da Etnikos atletleri arasında yapı rek Dedeağaca davet etmiştir. Biri Kömür ve demirin bol ve yakın tecıg: havalar; okuyan Sevım Tan verilen büyük ehemmiyeti ve alı tıği gün bugün yanm yamalak gi lacak musabakaya 18 eylul cuma misafir takrmın bütün masrafı, dıbulutlar Yol arkadaşıma dondum. Kırık yül ettığim bembeyaı Haberler nan feyizli neticeleri bizim iç^n dai den ve zaman zaman bizim için akşarm Atletizm Ajanı Neriman Te ğeri de yeni 'seçimler dolayısüe olduğu Edremidde kuruiacak ağır 13 00 (Pl.) 13 13.15 Keman solo. pencereden içeriye sızan tozdan kubbeler üzerinden acele acele liları 30 Ö|le Gazetesı ma gıpta ve hasretle temaşa edılen en büvük üzüntü mevzulannian kil ıle birlikte hareket ettik. Tren toplu hareketlerin bır hafta evvel sanayi merkezi, memleketin ma 1.1.45 Operet melodllen ıPl.j 14.00 bır haylı rahatsız olmuşa benzi maha koşarlardı. Bej vakit minade yer olmadığı için Yunan hudu yasak edılmiş olmasına rağmen soz mul demir, çelik ve saç ilıli\acını Kapanış. bir şeydi. Üniversitelerimizi birer biri olan spor işlerimiz çok hayordu. Orta yaşlı idi. Şapkasm relerde okunan ezanlar, pencerellim mâbedi olduğu kadar birer yırh bir inkişafa mazhar olacak. du Pityona kadar üçüncü mevkiin verdikleri bir dava için hükumetten karşıhj abileceği gibi harice. mese. • dan şakakları üzerme taşan gur lerden taşan uğultulu dua sesleri lâ İtalvaya pik ve ingilizcede ingot, •por ocağı haline getireceğimiz gü tır. Bugün stad ılâhlan ismini ver koridorunda sabahladık. Pityondar. müsaade alabi'.miş olmalandır. Bu 16 5S Açıhs ve program 17 00 Dans kalbıme huzur verırdi. Kendiml Dedeağaca gidecek tren akşam saat müsaade de sırf atletizm hareketi fransızcada lingot (lengo) denilen muzıg. (Pl ) 17 30 Incesaz (Suzldil saçlan kırçıl ve dalgalı idi. nü hasretle öz'.üyorduk. Savm Fahissederdım. Sanki tNe kadar toz değil mi?» çok mesud diğimiz Avrupah ve Amerikalı bir 17 de imiş,. O gün de müsabakalar olduğu için verilmiştir. eritilmiş cevherden mamul demir faslı ı ıdare eden Fahrı Kopuz 1810 hir Yeniçağın kısa demecinden bu çok şampiyonlar universıtelerın başhyacaktı. Hemen istasyon şefi Trakyada atletizmde Dedeağac ve maden kutuklerini de ihrac e Şarkılar. okuyan. Sadı Hosses 18 30 dedim. Canım gevezelik etmek is yaşım cami ile yaşıt bir Süleymahayırh adımın atılmıs olduğu ve Jlıuık tP. ) 19 00 Haberler 19 15 tıyordu. nıyeli imişim gibi gelırdi bana. Kadrıye müracaatle vazıyeti anlat birinci, Selânik ıkinci, Kavala ü debilir. lhtiyaca göre bu tesislerin fazlalaş kucağında yetiserek hayata atılTarıhien bır yaprak 19 20 Turkuler; tık. On beş dakıka surmeden Dede çüncü derecede yer alrnak'adır. «Evet» dedi. «Bu yol da bü Sonra Balatta bır kız sevdim. Dup. Maden cevherlerini taş. topraktan okuyan: Muzaffer Akgun 19.45 ürılacağı anlaşılmaktadır. İki tenis. mışlar ve kendilerinden sonra geağac valisinden bir emir geldı Bi İskeçe. Drama, Gümülcinede heduru teni insana hep öpmek arzutemizleyip saf hale eetirecek sanayi Radyo İle ingıîızce 20 00 Dıni ve tün Anadolu yollan gıbı tozlu.» bir basketbol, bir de voleybol sa lecek binlerce öğrenciye örnek clahlaki konuşma 2010 Saz eserieri ri bir askerî jeep gelip alacak. Yal men hemen atletizm faalıyeti yokbeyaz Sesı gür ve emniyet verıci idi. su verirdi. İç sokaklarda tesislerini. madenlerin ve kömürün 20.15 Radyo Gazetesi 20 30 Şarkı. hasının üniversiteîerimizin ihtiya muşlardır. Üniversite spor tesislenız seçimler dolayısile ancak jeep tur. saçlı madamlar, akşam Ozerlerl ri kurulduktan sonra, lise tahsilile bol bıılıınduğu yollara ve limanlara lar, okujarı S.dı Hojses 2100 Tem. Güzel konuşuyordu da. eıru karşılamaktan çok uzak olduEtnikos kulübü reisi KaH^ki^, da yakın yerlerde kurtnavı sanayi sıl 22 00 Korujma 22 15 Şarkılar, 1 de yola çıkacakmış. Müsabakapılarınm önlerine birer iskemle «Çok mu gezdiniz?» ğu jüphesizdir. Fakat bu kadarı da bırlikte spor hayatları da ?ona e «Pek çok Gurbete çıkahdan atarak gece yarılarına kadar çen» hiç yoktan iyidir. Rektörün: «İh ren genc kızlarımıza bir harev;et kalara yetışmek zorlaştığı için ıik İstanbul Dedeağac arasmdaki at leşme hamlemizde bn plâna alma okuyan Hamıyet Duyg\üu 22.45 Haberler 23 »0 Kapanış temaslarından fevka'âcle byız. beri. Bunun ne demek olduğunu çalarlardı. O kadar çocuk vardı tivac hasıl oldujhı yakdirde yeni imkânı venlmiş olacaktır. Uni tedbiri ^ldım. Atletizm Aianırs, letizm memnundur. Onümüzdeki sene Etederdi. Hlir mismız? Bir kurt gibidir o.. ki, sesleri insanı sarhoş sahalar yapılacağı» hakkmd^ki söz versite spor tesislerinin nercde ku paçalan sıva gideriz, dediğim zanikos ağustosta şehrimize gelecek, Ben muhakkak Balatlı idim. Sonlerine şuracıkta hemen cevab ve rulacağını henüz öğrenmemlş bu man bana hıç bir şey sormadan İnsanı için için yer bitirir • kalktı. İstasyon şefınden bir mih mukabil ziyaret eylul ortasırdp relim Elbette ihtiyac hasıl olacak. lunuyoruz. Fakat şu noktayı mutAdam gurbet derken yiizu ırtı ra Fatıhte çok sevdığim bir arkamandar istedik ve yola düzüldük. Dedfağacda olacaktır. Etnikos takıhem de bugünkü ölçülerle kıyas laka gözönünde bulundurmok ve rabla gerıliyordu. Mânasını henuz daşım oldu Ekserıya ona giderken mı 200 kadar seyır:i ile İstanbıia Şuralardan rçeçtik' Pityondan hakabul edilmiyecek derecede geniş anlamağa başlad:ğım bu kelime ü türbenin içınden doîaşırdım. Koca spor sahalannı üniversite muli'tm reket 910. Petıades 9,50, Mıkrohor gelecektir. «por tesislerine ihtiyac hasıl olazerinde nifn bu kadar ısrar edı kavuklu mezarlar hep çiçek içın% % % 1 2 3 4 8 yon (eski ismi Selinrüs) 10,15, Fıron a t eaktır. Hattâ şimdiden söyliyebili den uzak olmıyan yerlerde kur. yordu, n • ı bu kelimeyi &övler de olurdu Hecelemeye uğraştığım » 10,40, İ. Lacksiyon 11,25.. Bu şirın 1878 de Dedeağac ismi şu münariı kl, bu ihtiyac bugün kendisini mak lâzımdır. Aksi halde bunlarÇok iyi vaziyette tam teçken onu butün acılığı ile ıfade e mezar taşlan hep «Hüvelbâkiı ıle köyde yırmi dakika mola verdık. sebetl? verılm'.ş: feütün ağırlığile hissettirmektedir. dan beklenen fayda tam obrak hizath şarpi seyahat doladememekten ürken bir haleti ru başlardı. «Hüvelbâkî» tAUah bâDort saatlık bir yürüyüşten sonra Oranm sakinlerinden bir dede Basketbol ve futbol sahasının ya elde edılemez. yısile sstılıktır. hiye içınde sesi tıtrıyordu, bılmi. kî» diye mırıldanır, Allaha inantozu dumana katan bır jeep bizi yaz, kış büyük bır palamut ağacıAtıf SARAR nında atletizm pistieri, kapah yüz. Tel: 44954 manm bana verdıği haz ve sükun kcrşıladı. Jandanna yüzbaşısı bızi nın altmda vatarmış. Bahkçılar döyorum. Içım ezilıyordu. içınde, kalbım hafıflemış rüzgârDımetokaya süratle gotürdü. ner dolaşır sahile gelinre ded^vi «Nerelısin?» dedım. Spor Oyunlan Tertib Milletlerarası askerî yüzme Dımetokada başka bir jeep'e 'Mn görmeğe gelirlermiş Dedeağac ismi cİstanbullu» dedi. Uözleri larla hışırdayan çınarlar altında Kongreye Davet dık. Alabı'dığıne asfalt kır ve te buradan gelivonuş Dede vefat etsanki uçardım. Ben o kadar FaKomtesi seçimi saadetten ışıl ışıldı. müsabakalan îstanbul Yüzme Ihtısas Kulü1 peleri aştık ve musabakalara ye tiği zaman da o palamut aeacmın Urperdım. Parmak uçlanmda tihliydım. Çok geceler Beyazıdda 1954 faalivet proeramını Kshlre, 21 (a.s.) Milletlerarası tıştik. İkinci jeep'te bizi belediye altına defnedi'.miş ve orava da tur bünden: başlayan bir humma yavaş yavaş dolaştım. Kandil kandil kurulan 1991953 cumartesi günü saat askerî yüzme müsabakaiarı 23 eyhazırlavacak olan Spor Oyunları muhendısi Hacı Teodor götürmüş besi yapılmış. 1922 de kurum.iğa bütün vücudümü sarıyordu. Bey mahyalar seyrettim. Üsküdar soTertib Komıtesı yarm saat 18 de tü. 15 te Ortaköyde kulüb lokalınde lul çarsamba günunden. 27 eylul başlıvan asacı Zarah Şevket Bey 1 nim tath bir hararet içinde uyuş kaklannı dolaşırken gözlerim yapazar gunüne kadar Kahirede ya Beden Terbiyesı istanbul Bolgesi Dedaağac stadı çok şirin bir spor bütün gayretine rağmen kurtara toplanacağı ilân edilen kongremız bınasında seçilecektir. muş gibiydi. Birtakım nııiıiVın şarırdı Ben her taraflı idim. Acıekseriyet bulunmadığından 26 ey Soldan sağapılacaktır. İştirak edecek ekipler yeridır Belediye reisı stedı yapar mamış ve o meshur palamut ağacı lul 1953 cumartesi saat 15 te gene Kasımpaşalı, Lângalı, 1 Ing.ı.zler bu kadar mnddet bek. golgeler farkettım, sıs, buğu, du bademli. Hollanda, Hindistan, Mısır, Ameriken, hastane yok dive hücum et da kaybolup gitmiş.. Beyoğluspor Selâniğe kulüb lokalinde toplanmak üzere ledıkten sonra bejaz ekmeğe kaviışti]. man içinde. Çukurbostanlı. Tabıi bunlan soykadır. Müsabakalan tertib edenler, mışler. o da, ben stadı yapayım. Önıer Besim mezkur eüne talık edilmiştir. Rey lar. 2 Temel usul, nota 3 Kuçuk lemedim, aklımdan geçirdim. Sa «Helecanlandınız.» Jedi. gidiyor genciik orada toplansm, on hastagekiz millî takımın iştirak etmesini sahıbi azamızın teşrifleri rica olu para dolabı (İki kelımeı 4 Tersi dece: Futbol hakemlerinin «Ben de İstanbulluyum » neye bedeldir. diye cevab vermiş. ızinli olamn Istırahatle geçırdığıdır beklemekte idiler. Fakat Turkiye. Beyoğluspor profesyonel futbol nur. bir soıy takısının tersl. 5 Bir nulle. «Küçükpazarhyım,» dedim. Uzun bir sükut oldu. Ooz>rim Stadyomdan donerken sürü suru enümimleki hafta içınde Fransa, Italya ve Mcksika toplantısı tln f*|b«sı,=çevrl.nce »cıftl mtktarâa bÜ3Tük bir sükunetle tütün s«ran Güldü. lıf sebeblerden dolayı istirak ede iki karşılaşma yapmak üzere Selâ çarşaflı kadınlar gordum ve dayasal ve »bdal. mar«<ına gelir (iki ke. İstanbul Bolgesi Hakem Komite rara varamadığı takdirde Futbol lıme) 6 Jîasaha:ın namadan sordum: «Komuş sayılını öyleyse. Bis takıır.ııştı. şaiıs1. bir köylünün ellerine mıjeceklerini bildirmi§lerdir. 4 niğe gidecektir. si, lig maçlarınm yaklaşması dola Federasyonu Başkanı Orhan Şeref yeti.toot*...^ Btı haü korkunc ederse Bu nasıl iş? devam Parmaklan iri ve boğum brğunr de Zeyrekte otururduk. Yokuşun yısile futbol hakemlerini bugun saat Apak bugünler ıçinde İstanbula gi her suı,u goze alacak o'an. blr Içklnın Şu cevabı verdiler: Genc atletizm takımı bu du. Uçları kirli ve sapsan idiler başında ahşab bir evimlı rardı. Fethi Başaranm ölüm yarısı. 8 Köpçaı kotu (iki kel:me). «Siz İstanbulda açıhnışsuuz. 18 de Bölge binasında toplantıya derek ilgiliierle goruşecektır. Hafıften bir türkü mınldanıvnrdu Şımdı kimbılır ne kadar değişmis,Yukarıdan ajağ>ya: sabah Dedeağactan dönüyor bize öyle soylüyorlar. Biz burada çağıımıştır. yıldcnümü 1 «Mekteb ısmU manasına iki da. Ayşe mi, Fadime mi diyordu. tir oraUn...» Fenerbahçe futbol takımı Dedeağaçta Etnikos atletizm ta çarşafla dolaşıyoruz » Danimarka Norveçi kelıme. 2 Boş yere. 3 Bır hukı m. Ayrılık mı diyordu? Anlayamadım. «Çok değişti. mahallelerimiz Memleketimizin spor ve kültttr Dedeağacda türkçe konuşmıyan dara tabı olduğunu gosterme hareketım Ankarada bekleniyor Ama anladığım bir şey söylesndi kalabahk'.aştı. Sokaklanmız sth sahalannda büyük hizmetler ifa kımını mağlub eden 10 yendi yapma. elektrlk ölçusu. 4 Tersl .pa. yok gıbidir. Ankara, 21 (a.a.) İstanbul pro ra bakımından» demektlr. bir sıfat Çıftetellı bilir miydi acaba? Ter arabalarla, kamyonlarla do!du. etmiş olan kıymetü hukukçu, İsOslo, 21 (T.H.A.) Norveç ve Bu 18 bin nüı'uslu şehirde 4000 trenile şehnmıze gelecektir. £e=\onel lig şampıyonu Fenerbah takısı 5 Üniversite reisi 6 Başa liyordu. Dudaklanmı yaladım, bir Oynıyacak yer bulamıyan çocuklar tanbul Bölgesi Ba«kanı avukat Fetden fazla bisıklet varmış. Her tara Danimarka millî futbol takımları açe futbol takımı, Hacettepe kulu gıyılenlerden. 7 Sahıbsız ve kala. tuzlu su lezzeti vardı Ya bu iyod evlerine çekıldi. İnsanlar »»mimihi Başaranın ölümünün 14 üncü Türkiye voleybol fı asfalt olan Dedeağaca bu kadar rasında yapılan maçı, Danimarkabır zaman parçjsı 8 Çev. bünun davetlisi olarak, iki maç yap balık'iz,eskıden çocuk'ar.n bcynuna ta. kokusu. ya bu kanad çırpıntılan. yetsizleşti. Herkes geçim derdıne genei devriyesi münasebetile 24 eyrillnce bisikletı hıç de çok görmemelidir. lılar butun tahminler hilâiına 10 bîrincilikleri | mak uzere bu hafta şehrimize ge kılan dua kltabı mahfazası olur lul perşembe günü mezarı başında Başım dönüyordu. Buz gibi bir düştü. Velhasıl dünya bir teayib kazanmışlardır. * * * lecektir. Türkiye voleybol birinclllkleri bir anma töreni yapılacaktır. rüzgâr istiyordum. Saçlanmı da oldu.» 1 2 3 6 Etnikos kulübunün davetü^i olaFenerbahçe takımı ilk maçını 26 272829 ekim tarihlerinde Anka rak Dedeağaca giden İstanbul Genc Macar kadınlan atletizmde ğıtsın. göğsümü şişirsin. Deli mi cBir turşucu varrlı KüçfikEnosis takımı gitti eylul cumartesi gunü Ankara Karada yapılacaktır. İstanbul bölge takımı orada yaptığı çok çekişmelı îsveçi 5749 yendiler oluyordum nedir? Üşümek istiyor pazarh, hâlâ durur mu? Ya Pa' ragücü takımı ile, ikinci karşılaşŞehrimizde üç karşılaşma yapmış sinden Fenerbahçe ve Kadıkbyspor bir müsabakadan sonra (85 sayıya dum. Oslo, 21 (T H.A ) Isveç ve zarola Hasan Bey. Koskocaman t i r olan Enosıs futbol'ulan dün uçakla kulübleri bu birinciliklere katıla. karşı 86) sayı ile müsabakayı ka Macaristan kadın atletleri arasında masını da pazar günü Hacettepe ıle kafası vardı adamm. Ama fimdi ttDaldınıZT» dedi arkadaşım. Yunanistana gitmişlerdir. caklardır. zandı. Bir sayı farkla kazanılan bır yapılan millî maçı Macarlar 5749 yapacaktır. Bir köye gelmişiz. Soluk bir ay çoktan ölmüş olsa gerektir.» müsabakanın doğurduğu heyecanı kazanmağa muvaffak olmuşlardır. Havagücünün ışığınm vurduğu sıvasız çıplak du ! «Turşucu yerinde... Hasan anlatmağa lüzum bıle yoktur. varlar. Bir iki golge hareketsiz ' Beyi babam anlatır. Çok senıps19531954 lig fikstürüne muvaffakıyeti Yuklü bir masrafa katlanan Etotobüsümüzü süzüyor. Duvarlara : tık bir adammış Esnaflar kendiitiraz edildi nikos kulubünun hüviyeti şudur: Ankara, 21 (a.a.) Muhtelif kar BU AKSAM ^ U İ T İ JCiM% SİNEMASINDA taze yapıştırılmış tezeklerin koku ı lerinden alışveriş etsin diye onu 2360 azası olan kulubün 360 faal Ankva, 21 (a.a ) 195354 İstan şılaşmalar yapmak üzere Ordu ve su bütün havavı dolduruyor. Tek dörtgözle beklerlermiş.» WİLLİAM POWEL JULİA ADAMS CHARLES DRAKK azası vardır. Atletizm, basketbol, bul profesyonel lig maçları fiks Samsuna gıtmış olan Ankara şamrar yola düzüldük. Şımdi hafif bir «Evet öyleydi,» dedi adam. gıbi üç büyük yıldız tarafmdan yaratılan ve takdır navoleybol, sıısporlan, futbol şubele türüne Galatasaray ve İstanbulspor piyonu ve Türkiye ikincisi Hava||Ş|»S|AİR|Aİ* yokuş başlamıştı. Yolun kenarın «Hayatın çarkı durmadan dönüzarlarile seyredeceğ.niz rirıin yanında bir de muzik kolu kulübleri tarafından itiraz edi.mış , gucü takımı, Ordu İdmanyurdunu daki hendeklerde kurbağalar büyük yor. Hani ne derler «Bâki kalan bu vardır. 1928 de kurulan bu kulübün tir. 40 yenmiştir. 212 milyon drahmi, yani 40 bin li Bu iki kulübün itirazı Futbol Fe1 bir şamata yapıyorlardı. Konuş kubbede. » Henüz mısraı bitirOrdudan Samsuna geçen Havamak. içimi dökmek arzusu i!e bi. memişti ki bir virajı yeni alan ralık seneük masrafı vardır. Terte derasyonuna gelmiştir. LİMANDA ALMAN gücü, 19 Mayıs Genciik takımını tiyordum. Nihayet dayanarnadım, otobüs yavaşlayarak durdu. |Gımiz bır bınaya sahib olan kulüb Federasvon bu hususta bir ka63, Fenersppru da 52 yenmiştir. (The Trrasure of Loch Canyon) ÇİMENTOSU dedim ki: deceğimiz yere gelmiştık. RENKLİ ve emsalsiz dram ve ihtiras şaheseri bashyor. Telefon 22176 Uıtiversiteıtin yaptıracağı Ufak bir atletizm yeni spor sahaları temasından notlar Sanayileşmede madenlerimizden faydalanma ( RADYO YUNUS NADl ^ 1953 1954 Bugünkü program İSTANBUL EN GUZEL HIKAYE 12.57 Açıhs Hı. (2 nci sahifeden devam) berler 13 15 ve program (Pl.)13.00 13.30 Turküler 14 Kısa bir yolcuîuk Yazan: Mehmed Ekmekçi (İstanbul) SATIUK ŞARPİ BULMACA 1 111 r 1 1 H 1 1 11 1 1 1 1 191 1 1 11 1 1 * 1 1 m !« 1 ttl I fil m •1 1 1 11 MİÜİSİAİBİAİKİA ÜİMİtİDİEİDİEİN RPİRİII«IHMİA SUMER EİFİAİRİUİHİMİN FİAİYİHİTİAİHİA T|R|E'Nİ«|S|E|S E|RIT|A|KUI(İ|Y ESRARENĞİZ HAZİNE ÖZENFİLM m Programa ilâve olarak Üniversal son dünya havadısleri. m SSi YUVA 1 J S K S İ "Eski Feyziye,, KUKL'LUŞ TARİHİ 1885 KIZ EKKEK TAKSİM'de Sezonun ilk yerli filmi « İLK ORTA LİSE Kaydını yaptırmıyan eski yatıb. öğrencileriacele oku la müracaatlerı rica olunur. TELEFON : 80879 ^ • • • M H H ^ ^ îzmir Sokaklarında Yatılı kayıdlarımız tamamen kapanmıştır. Banan »e yayan Cvmhurtyeı Matbaacıhk v* Gateucllk İurk Anoınm Şnketl Cağatoİtv Hatkem tokak Sa J0/A1 SahıDlen NÂZEVIE NADl ve ÇOCUKLARl Yan tsienni ti'ten Utart «dtn W#»s y( Muriüt ÇELİK PALPLANŞ ARANIYOR 8 10 m. boyunda 75 ton çelik palplanşa ihtlyaç vardır. Elinde bulıınanların adreslmize acele olarak miiracaatleri. Bahçekapı 4. Vakıf Han kat 1 No. 910 Tel: 22633 ATIF SAKAR «CUMHURİYET» in ROMAN1:17 SON KAHKAHA Yaıan: EDtSON MARSHALL • Çeviren: VAHDET GÜLTEKtN İçimden: nBuna iyi bir crvab vermehyim.s diyordum. «Nazikâne bir cevsbla kendımi kurtarmalıyım.» Hademeler birer birer lâmbalan söndürüyorlar ve perde açıiıyordu. Gözlen kör edilen Gloucester'in ıssız bir sahadan gotürülüşünü göreceğimiz sahne ıdı bu. Fakat benım neme gerekti! B.rçok kışı, üzerlerine elzem olmıyan ışlere kanşmıyarak, büyük felâketlerden sağ salim çıkmışlardı. Fakst kalbimın çarpıntısı bir turlu durmuyordu. Adeta, ağzımın içinde, kendi kendime konusur gibi: «Nereye gitseniz peşinızden gelen ve sizc tapan o şeytan affetmeslni sızin kadar bilmiyor,» dedim «rSiz sa. dece kıznıakla kalıyorsunuz. fakat o tuhaf kazalara sebeb oluyor.> kulaklan pek hajsasü. «Yo, rica ederim, ufak bir kusurumla bu kadar alay etme,» dedi. «Yamız, anlayamadığım bir şey var.» dedim. «Nasıl oldu da içinizdeki şeytan beni Kitty'yle kanstırdı?» «Madem böyle blr şeytan olduğunu kabulde ısrar ediyorsun sırf lâf olsun diye o halde, belki şoyle olmuştur: Seni incitmek ıstemiyeceğimi biliyordu, fakat gene de arzusunu yerine getirmek istıyordu; onun için, senin yerine başkasını kullandı.» ıVallahi, Kitty duymasın,» dedim. O devam ediyordu: «F<4kat, bana öyle gellyoT kl raübartk ikimıze de iyi bır oyun oynadı. £ekâsına diyecek yok... Bütün bu söyledıklerim masal. Yalnız, beni daha iyi tanımanı istiyorum, doğrusu. Gozîerinin önüne yepyeni blr dflny» sermek isterdim.ı «Zaten ben bunları Kıtty'ye anlatamam ki,s dedim. «In3nnaz. Deli olmuşsun, der bana.> «En iyisi odur zaten kimseye söylememek... Ve hiç bir ?ey.» «Yoksa, sen deli misin, Jeffrey?» «Ne münasebet! Bılâkis, bir gün olacak, ömründe benım kadar kafası yerinde bır adam görmedığırti kabul edeceksin.» Bastonunu locanın kenanna dayamıştı, ucu ayağıma dokunuyordu. «Bastonunuz ayağıma tekılıyor,» dedim ve sözde yere koymak üzere aldım. Karanlık olmasına rağmen gfirOyordum: Bir çok rtlpoeLerin b?»tonlan gibi bunun da içi kurşun dolu sapı vardı. Bastonu tuttuğum gibi, kimM görmeden, e daracık yerde ve butün kuvvetimle aş'k şey,» dedi. «Hepimize ders cl zade birme karşı alâka duyabıle hyorum: Kitty'nin parmağım ka ciddl bir tavırla Ronald'a: «Lucia kemiğınin tam üstüne, hiç acıma sun.» ceğimi zannedersmiz. Kotü veya zara sıkıştırdımz, keşki vurmasay size yetışır,» dedi. «Kendisine bır dan indirdım. şey söyliyeceğım ..» Ronald derhal tasdik etri: çılgın bir adamın degıl araa. sahi dım bacağınıza.» İki büklüm oldu. Acıdan vücudü «Neyse, bırakalım bunlan. Ronald'la Kitty, saygısızlık et «Hakkınız var » den hınzır ruhlu bır adamın beni kaskatı kesılmışti. Bir an pek bı Jeffrey ona döndü: j cezbedebileceğini san.rsınız. Ben Hayran oldum sana, fakat çimdi memek için başlarını öbür tarafa çare bır halde, öyle, kaldı. Bem 1 «Kitty ile büfeye gitseniz de ce de tam mânasile hınzır yara lik yanştan çekiliyorum. Zira ya çevirerek, yürüduler. beyaz kesilen yüzünde boncuk bana bir kadeh NaoolîOT kor.yağı dılışh erkekler. bir ;ok kadınla'i rın, Southampton'a gidiyorum. OJeffrey, vakur bir tavırla: «Veboncuk terler peyda oldu. i alsanız. Dağa tırmanırkeT bac? müthiş cezbederler. Belkı ben de rada bir arkadaşla buluşacağım ve dalaşmak ve olup bıtenleri unutgıdece mak üzere... bir buse rica ede «Eyvah1» dedim. «Dıkkatsiz ğım incinmişti, bu s^ece pek ağrı bunlardanım ama, sonuna kadar belki beraber Londraya ğiz. Buraya tekrar geldığim za bilir miyim?» dedi. lık ettim.. » yor. Hademelere ı*i nadım yok: mücadele edeceğimi sanı\onjm.» Ne bır cevab verdi, ne yüzürr.e Ekse'.js n.dtü bu konvEk getirırZaten ben o gece, istediği takCanlı bir gülümseyişle: «Cna man eğer vaktinde gelirsem. seler. Lucia kalsın, yalnız canım sı eminim,» dedi. «Keşki baktı. bendeki ninle yeniden ahbabhk kurrn?ğa dirde, kendımi öpturmek niyetıle Müthiş korkmujtum, dosdoğıu kılır.» hınzır taraf, boyle zararsız derece çalışırım belki. Sen de kabul e yola çıkmıştım. Arada olup biten. leri de unutmak istiyordum. karşıya bakıyordum. Fakat farFonald, Jeffrsy'nin uzattığı bank de olacağma, çok fazla ohaydı. dersen, yeniden başlanz.» kmdaydım: O da, atvr ağır doğ notu alarak, Kitty'yle heraber lo Benimle mücadele ederken ne ka «Pek lutufkârsınız, Lcrd «Arzu ediyorsaruz,» diye cerulup arkasma yaslanınış, sanki cadan çıktı. Lundy,» dedim. vab verdım. dar güzelleşirdin'D pıyesi seyrediyordu. Onlar gittikten soira Jeffıcv, Elimi bırskmadan, o uzun göv «Kazamr mı idiniz afaba?» «Jeffrey de bana, ne oluı! Pıyes, kâbusu andıran ağır ve nihayet sakin bir ha'le" "Sen ne diye sordum. desıle iğıldi Dudakları y\ımuça'*ık Öyle gitsın artık,» dedi. sıkmtılı havası ile. d'jvarn ediyor. yezid kızsın'» dedi. «pDkat ne de «Ne saçma şeyler konuşuyoSonra piyesten bahsetti. Ro ve ipek gibiydi Sonra birdenr"re du. İçindeki dehşet ve insaf^ızıik çabuk kanıyorsun!» ruzs dedi. «Bak sana itiraf edeyım: nald'la Kitty, konyakla, geldıler. ateş kesıldı ve ben varbğındoki o, «Kim kandırdı beni son ra. olduğumdan başka türlü görüamek da ihtımal benim hiç d= yadırgayaratmağa mukttdır Son perde açıldı. Fakat şimdi muoizeler yacağım şeyler olmadıgı, bir bakı manlarda?» huyu vardır bende biraz .. Hoşu ben sadece seyrediyordum, sahne bütün kuvvetin ihtiras halinde b e . «Ben. Kitty'nin panna^ını ka ma gider. O. içımdeks şeytan hıkâma da kendi kadeıimi tem.sil etde göıdüklenmi yaşamıvordum. lirdığini hissettım. tıği için bıraz sonra .>yle dalmıştım pıya mahsus sıkıştırdım sandın.» yesi hoş bir yalan değıl mivdı? Dehşet üzerine dehşet yığıldı, bu Gerı çekilmek istedim. psrmakki hepsini eskisinden daha derm e<Hâlâ da öyle atntyorum » lan belli belirsiz bır şekiHe deKör maden işçllerine dair anlattiK naldım. bir şekilde yaşıyordum... «Mâkul ol, yavrum. Hsr şe larımın da yalan olduğunu ankasıldı, PTyes bıtip de Macreadv seyir nebılecek kadar hafıl'çe ! Kör Gloucester, Dover sahille yi bırak, şunu gaye» iy bilrıen .amışsındır her halde. Hepsini 0 cileri selâmlamağa sahneye geldi fakat bu parmak!ar arasmdaki rinde bir kaya sandığı yerden at lâzım kı sana yaranmaEa Çii''çıy" anda uydurdum. . senin yuzünde ği zaman gozu bızım locadaydı. elim, sanki çelik bir ;ember için* lamış, tepe a$ağı yere çarpmııtı. nım. Hareketlerim* da>ma dikkat ki ifadeden üham alarak. Neyse, Arabada eve donerken Jerfrey sıkışmış gıbi, kendini bırak;veıw Deli olan Lear da, riyakârlığa \e ediyorum. Arkadaşı.ıa ders ver sen de bacağıma \oırdun. ödeştık.» pek hoş bir tavırla konuşuyordu. mişti. adaletsizliğe karşı bangır bangır meğe kalkar mıyım hiç?» Onun vücudü biraz kımıldıyor «Hakıkaten hınzır yaradılışlı Bahçe kapısına gelince, özür dj'ebağınyordu. Perde tPek akh ba «Emin değilim,» dedim «Hak insanlar pek nadir galiba.» dedim yip müsaade istedi, gene, o b*ca du, benım vucudüm ise olduğu aında sayümıyacak deli bir ıhti kınızda, normal insanlann harektt «Ben Hindıstandayken öğrendim: ğmdaki sanc.yı mazeret gösteri yere mıhlannnş gıbi idi. Bir koyarcık olan» Lear'uı Cordeli'adan tarzlarma göre hukü'n verehılece ! kdtülük iadece iyiliğin lum, »r«hbnin k<*narına doğru, cksikhğl yordu. ğtml zannetmiyorum. Sonra, »iı değildir; o da d.'ünyada 'îajhbaşıaf dilemesl ile lona erdi .. yanıma dıişmııştu. Onun serbest Ronald arsbgdan âtlamj|, KlttyCorn na bir kuvvettir. Ama, İngilterede y« elinl uzatıyordu, Jeffrey beni kalan kolu da haüfçe boynuma de. Jeffrey, gene o kibar hallle cHa ihtimal, meselâ plyesteki rikulâdc, fakat pek çılgmca blr waü DükiJ gibi tam mânaslle asü buna kims* lnanmıyor. Şimdi a n . yanındaki yere dogru çekti ve giyordu. (Aıkası r a |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog