Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CÜHBÜRın H A O E Türk İngiliz ntünâsebatı r BlR DAKİKA azetelerln verdiği malumata göre yalnıı Bursa | da imâl edilmiş olup SOB kanun mucibince hükumete saölması ieab eden 90 bin bıçak varnuş. alenkov tarafından Vîyana 21 (NTfen) Buraya ge tün peyk memleketlerden yabancı Avnıpayı geznus olanlar, orada vatan haini» diye len raporlara gdre, Sovyet Rusya, memleketlerde bulunan diplomatdamgalanan eski SovDemir Perde Jışında vazifeli buıı 'arı hakkında yeniden derin taiıki bizdeki gibi ucu slvri ve adam vuryet Dahiliye Bakanı ve Gizli Po. nan peyk memleketler diplomatları kat yapılması ve şüpheli görületi mağa mahsus bıçak yapılmadığını, üzerindeki kontrolun şıddetlen'li len kimselerin derhal geri çağırı1 yani böyle bir şeye tesadüf edilmelis Şefi Lavrenti Beria'nın Rusrilmesini temine çalışmaktadır. U malan istenılmiştir. Pek yakında, diğini bilirler. yadan kaçtığına, Güney AmerikaDiyecek şiıdur ki Türkiyemlzin mumiyetle bütün peyk memlekit Demir Perde dışındaki peyk diploNew York 21 (R.) Bugün Bir de koştuğunu göstermiştir. ya veya diğer bir memlekete sı. lerdeki dış işleri bakanlıklarında matları arasında esaslı değışiklıkler yalnız Bursa vilâyetinde 90 bin aBirleşmiş Milletler 21 (a.a.) ta olan Sir Knox Helm'in yerine ğmdığına, yakında mühira ifşaat leşmiş Milletler genel kurulu topSovyet «eksperleri» nin tasvibi üe yapılmasma intizar edilmektedir. dam öldürme bıçağı yapılflbumesl, ta bulunacağuıa dair şayialar res landığı zaman söz alan Sovyet baş Birleşmiş Milletler genel kurul geçmektedir. 52 yaşmda olan Bowtayinler yapıldığı gibi, dış memleHalen Polonya, Çekoslovak>a, buna bir o kadar müşteri bulundelegesi Vichinsky, atom silâhlan toplantısmın sonunda Amerikan ker, D15 İşleri Bakanlığı müsteşar mî makamlar tarafından ne tekzib ketlerde de bu diplomatarm tavru Bulgaristan ve Macarıstan Dış iş duğuna delâlet eder. Hiç kimse bu nm yasak ilân edilmesini istemiş heyetinin sözcüsü şöyle demiştdr: muavini sıfatile Afrika işleri şuTe ne de teyid edilmiştir. Bu sehareketleri o memleketlerdeki Sov leri Bakanlıkların'la, dış memleket bıçaklan .bir Bakanımızın vaktile ve bu mevzuda eski bir Rus tek'i «Amerikan heyeti, Vichinsky'nin besini tedvir etmektedir. Bu sıfatla, bebledir ki, bu yeni «Beıia hâ fini yeniden ortaya atnuşür. yet elçileri tarafından takib edil lerdeki temsilci heyetleri üzerinc'e söylediği gibi süs için alıp masanutku karşısmda hayal kırıklığına İngilterenin Mısır, Sudan, Libya, disesi» etrafında tefsirler ve tahmektedir. araştırmalar yapılmaktadır ve sınm üstüne veya caketinin yan Sovyet delegesi, Rusyanın teca uğramıştır. Bu nutuk, bundan on Habeşistan, Eritre, Somali ve Afmlnler alahildiğine gidiyor. İlgili çevrelerde kaydedildiğine muhtemelen bir çok diplomatl ir mendil cebi* koymaz. Ortada envüz niyetinde olmadığından bahset ce pek çok defalar dinlenilmiş olan rika memleketlerindeki siyîsetine Bu mesele ile ilgili ilk haberler, miş, «Kimse Rusyadan korkmasın» şeylerin tekranndan başka bir şey nezaret etmekteydi. göre, son ay zarfında Lübnanda geri çağırılacaklardır. Fakat bun dişeyi mucib olması lâzım gelen şey Önümüzdeki mart ayında 60 yaBirleşik Amerika Senatosıtnun demiş ve bu iddialan ileri sürdük değildir ve Dış İşleri Bakanı Fos Başmakaleden devam Çek diplomatının Kıbns adasına lardan çoğunun geri dönmek iste 90 bin bıçağın mewudiyeti değU, eKomünist faaliyetleıini tahkik ten sonra da atom silâhlarınıri «bey ter Dulles'ın geçen hafta genel ku şına basıp emekliye hak kazanacak kiye değildir. Altm stoku in«r eı ailesile birlikte firan ve bundan miyecekleri ve «hürriyeti seçen bu bıçaklan adam vurmak içinkomisyonu» ndan çıkrnıştır. Batı nelmilel kontrola» tâbi tutulmasını rulda yaptığı tekliflere pek menfi olan Sir Knox Helm, 1951 yılından kar. Bunlan tabii telâkki edip bn sonra da iki Polonyalının hürriyeti lerin» sayısının böylehkle artacağı satın alan zihniyetin meycudiyetiberi İngilterenin Ankara büyük el malumatı sarih ve sahih olarak ver seçmeleri, Sovyet propagandası için da ilâve edilmektedir. Almanyaya iltica eden ve kendini ve yasak ilân ediimesini taleb et bir cevab tefkil etmektedir.» dir. Sözcü, Sovyet karar suretindeki çisidir. Sir James Bowker, son 3 mek ve eldeki rakamlann birbirini yeni darbeleri teşkil etmiştir. Bil • Söylentilere göre, komünistler miştir. •Beria» diye tanıtan bir şahsa Hükumeri bn gflri silâhlan topdört maddenin, bundan önce Sov yıl zarfmda, İngiliz Mısır müna ratmazlığuu açıkça izah etmek bu hassa. Birleşmiş Milletlerdeki Po ailesi, çoluğu çoc ığu bulunan kimİlgili çevrelerin belirttiğine göre, ladığından, bunlan yasak eden bir aid raporlar bahis mevzuu komisRus delegesi şimdiye kadar müte yetler tarafından ileri sürülen ve sebetlerinin «n nazik devrelerden günkü durum bakımından laruri lonya heyetine mensub bir ünıver selerin dışarıya vaz'fe ile gönde kanun çıkardığından dolayı takdir yonun başkanı Senatör Mac addid defalar reddedilen bir Sovyet 1948 denberi genel kurul tarafından gççtiği bir sırada İngilterenin bu dir. Boylece her türlü dedikodnnun site profesörünün Demir Perde ge rilmesile alâkalı kat'î bir plân ha ederiz: lâkin asıl dava bu zihniyeti, Carthy'ye ulaştınlmıştır. Temınuı teklifini yeniden ortaya atmakla reddedilen tekliflere yeni bir un memleketle ilgili siyasetine veçhe üstünde kabnaa lâznn gelen bu risinde hayatın yaşanamaz bir hale zırlamışlar, çocakları bir nevi yani adam öldürm* ve yaralama ayında tevkif edildiğindenberi, Be yalnız propaganda hedefleri peşin sur katmadığını da belirtmiştir. vermiştir. hakikatler herkesce bilinir. Bu ha geldiğini ilân ederek Batıya geç «rehine» olarak Demir Perde içinria'nın ortalarda görülmemesi, Böyle bir zamanda Ankaraya ta kikatlerin bilimnesi de meçhul kal mesi, Sovyet çevrelerinde endışe de tutulacağından bunların batıya zihniyetini tepelemektir. Bunnn nauyandırmıştır. muhakemesine dair Malenkov'un yini, İngilterenin, Türkiyenin Av masından daima faydalıdır. kaçmaktan korkacaklan hesablan sıl obnası lâznn geleceğini burada münakaşa etmek güç olur. Fakat rupa ve Yakındoğudaki siyast r resmi hiç bir tarih ve tafsilât verBuraya gelen raporiara göre, bü mıştır. CUMHUKfYEI dava, silâhın yasak edilmesi değil, lüne atfettiği önemi belirtmektedir. memesi demir perde dışmdaki bn silâh kullanan ve insanlann mahBüyük Bntanya ötedenberi Türkimeçhul şahsın Beria olabileceği na, hayaüna, ırzına tecavüz hareyenin Yakındoğu islerinde ÇOK dahususundaki kanaati kuvvetlendirDelmenhorst, (Almanya) 21 ha faal bir rol oynamasını arzulaPanmunjom, 21 (a.a.) Koredeki ketinin korkutarak veya telkin emişti. Amerikaîı askeri temsüciler bugün (A.P.) «Grand Repulse» ismi maktadır. Bowker'e, bunu gerçekderek hudud harici edilmesidir. olan askerî tatbikaü takib leştirmeğe çalışmaaı hususunda taHapishanelerimizde silâh yasak. Fakat, buna dair ilk haberler harb esirlerinin ailelerine hitaben tir: fakat her arama taramada klâyayıldıktan 48 saat sonra, eski neşrettikleri tebliğde, iade edilme etmek için dün buraya gelmif olan limat verildiği tahnun olunmaktasik silâhlardan ayn olarak mahalSovyet Gizli Polis Şefinin Rusya miş olan esirlerin hayatta oldukla altı Türk gazetecisi İngiliz subayla dır. fazla ümid beslememelerini rına tahsis edilmiş olan barakalan linde karjola demirinden. temel çidan kaçabildiğine inananların sa nna Sir James Bowker, 1925 te İngibeğenmediklerinden burada kalmatavsiye etmektedirler. visinden imal edilmiş öldürme ve liz Hariciyesine intisab etmiş, Kayısı birden azabnıştır. Hatiâ se. Tarsus vapuru 21 (a.a.) (HuBakan Muavini dün Atinada, Savunma Bakanlığı da bu esir yı reddetmişlerdir. yaralama âletleri bulunduğu göriilhire orta elçiliğinde, Birmanya natör Mac Carthy bile, kendini susî muhabirimizden) İçinde Alİngiltere hükumetinin davetlisi o NATO memleketlerine askeri lerin hayatta mı olduklarını, yoksa mektedir. Bu da gösterir ki silâhı yüksek komiserliğinde ve bilâhare Beria diye tanıtan şahsın Beria oltran Başbakaru, Musaddık;uı manyadan dönmekte olan 27 kışılik yasak ermek, cinayeti önlemeğe, cüesir kamplarında veya «ölüm yü larak İngiltereyi ziyaret etmekte oyardımın lasılmıyacağmı duçundan şüphe ettiğini söylemiş. rüyüşlerinde» mi öldüklerinin bi lan Türk gazetecileri askert hare Birmanya Cumhuriyeti nezdinde Türk gazeteciler heyetinin de buaskeri mahkeme tarafından söyledi ilk büyük elçi sıfatile hizmet etmiş lunduğu vapurumuz yann saat rüm ikaını ortadan kaldırmaya aid tir. kâü takib için dün uçakla buray» linemıyeceğini açıklamışür. silâhh ayakkuıma suçu ile tir. Aynca Türkiye, Fransa, Alman 17^0 da İstanbul limanında olması tam bir tedbir değildir. Atina 21 (AJ».) B. Amerika Şimdiki halde, Beria'nın kaçıp Komünistler bugün B. MileÜer getirilmişlerdL yargılanacağını bildirdi Bizce marazın teşhisi kanun ve ya, Norveç ve İspanyada da diploicab ederken makinelerinde vuku Gazeteciler burada Grand ReSavunma Bakan muavini Rogers kaçmadığını veya «Beria esrarı» Komutanlığmm kendilerinden hematik Tazifelerle bulunmuştur. bulan bir ânza yuzünden 23 eylul otorite korkusu eksikliğidir. Tahran 21 (aj.) Başbakan Kyes, gazetecilere verdiği beyanatdiye ad bırakan bu kâdisenin iç. sabmı sorduğu 3404 kayıb müttefik pules harekâtını takib eden diğer Bu davayı hallettikten ve kanuSüveyş'e dair Türk görüşü çarsamba günü varabilecektir. askerden çoğunun «hiç bir zaman» seyirciler ve NATO memleketleri ta: «Etrahmızı görmek, dostlan General Zjıhidi bugün bir basın na hürmeti tesis eyledikten sonyiizünü öğrenebilmek için hâdiseLondra 21 (Nafen) Kahire mızla görüşmek ve müşterek ilgiyi toplantısında Dr. Musaddıkın bir ellerine düşmediğini ileri sürmüşler muhabirlerinin bulunduğu uıgiliz ra sivri bıçak, ateşli silâh, hattâ lerin inkişafını beklemekten başsubaylanna aid barakalara götürül den gelen raporlara göre, Tür haiz konular üzerinde konuşmak askeri mahkeme tarafından silâhh dir. bomba bulunmuş veya bulnnmamış ka çare yoktur. Yalnız dün gere kiyenin, Süveyş kanah müdaMüttefiklerin 9 eylulde ileri sür müşler ve yer darlığı olduğundan üzere geldim» demiştir. Amerikan ayaklanma suçile yargılanacağını bir tesiri yoktur. Çünkü bunlan Washington'dan verilen bir habe. dükleri isteğe kızıllar tarafından bu barakalan, diğer gazeteciler gi faasının yalnıı Arab Birliği memdevlet adamı salı günü buradan telmih etmiş ve bu arada hükumekullanması muhtemel olanlar artık rin şu iki noktası üzerinde ehem verilen bu ilk cevab, karma askeri bi paylaşmalan zarureti kendileri leketlerinin emniyetini alâkadar e Ankaraya gidecekür. zihniyetlerini değiştinnişrirler. Ititin Abadan tesislerini yeniden işden bir mesele olduğunu kaydedemiyetle dunılmağa değer: mütareke komisyonunun bugünkü ne izah edilmiştir. Londra, 21 (Nafen) Moskova raf ve teslim etmek lâzımdır ki; bu cek bir andlaşmayı iyi karşılamıyaGazetecilerin bir sorusunu ce letmeye açmak karannda olduğunu Türk gazetecileri bu barakalarda 1 Senatör Mac Carthy'nin ko top'.antısında verilmiştir. dan gelen raporlara göre. Sovyet silâhlan taşıyanlann bir kısmı da vablandıran Bakan muavini, Ame bildirmiştir. misyonu, Amerikada olduğu gibl Akıbetleri henüz meçhul bulu kalamıyacaklarını bildirince kendi cağı ihsas olunmuştur. Rusyada «Cumhur Başkanı mev kendilerini bir tecavüze karşı müHalen İngiliz Mısır görüşmele rikan savunma bütçesinde yapılan Diğer taraftan bu sabah General kiinde bulunan Mareşal Voroşilov dafaa icin silâhlanmaktadırlar. ZaAvrupada da, merkez istihbarat nan 3404 müttefik askerin kızıllar lerine refakat etmekte olan Ingiltarafından esir edildikleri zanne terenin Ankara Büyük Elçiliği men rinde dikenli mevzu Süveyş kana kesintilerin NATO memleketlerine Zahidinin başkanlığında toplanan ağır hastadır. Geçen hafta yapılan ten öldürme ve cürüm işlemeye kaajansından ve Dış İşleri Bakanlığı hdır. İngiltere Türkiye veya Yu yapılan silâh ve askeri malzeme bir komisyon, Kaşgari kabilesinin üç mühim toplantıda da Voroşilov'u rar venniş olanın bu suçu işlemek özel servislerinden bağımsız olarak dilmekteydL Müttefikler, komü sublarından Mr. A. Wyatt misafir nanistana yapılacak bir tecavüzde teslimatını hiç bir suretle gecıktir hükumet aleyhindeki tavn sebebi gören olmamışür. nistlerden ya bu askerleri iade et lerini bir Alman oteline götürmüjiçin bir silâh bulması hareketin işleyen istihbarat ve ajan cervis. de Süveyş kanabndan Batılı dev miyeceğini, söylemiştir. Kendimelerini veya akıbetlerinin bildiril tür. le doğan durumu tetkik etmiştir. lerine maliktir, Voroşilov, «Stalin grupundan kal belki de en koiay kısnudu*. letlerin faydalanmalannı istemek sine Savunma Bakanlığı yardımcımesini istemişlerdir. İade edilmiyen Türk gazeteciler heyeünde su şah. Bu sabrlar .tekrar ediyorum sltedir. Mısır temsilciferi ise, yalnız lannHan Frank Nash, Havacıhk Bu komisyonun çahşmalarına Ge mış son komünist askerf şeflerden 2 Komünizme karşı, kendile bu esirler arasında 300 kadar Gü siyetler bulunmaktadır: nelkurmay Başkanı, askerî vali, İç biridir. Stalinin ölümünden sonra, lâh yasağım lüzumsuz telâkki ettiArab memleketlerine tecavüz vurine göre, bazan gizli savas. yapan ney Koreli ile diğer müttefik birMüsteşan James Douglas ve Sa İşleri Bakanı ve Fars Valisi de kaTürkiye BasınYayın ve Turizm hususi Amerikan teşkilleri mev liklere mensub 20 asker bulunmak Umum Müdürü Halim Alyot, Va ku bulduğu takdirde kanaldan is vunma Bakanının muavinlerınden tılmışlardır. Komisyon, Fars Vali Malenkov onu hiç bir icra kuvve ğimiz kanaatinden doğmuş değildir. tifade edilebileceğini, Türkiye veya tine sahib bulunmıyan «Sovyet Bilâkis buna şiddetle lüzum vardır; adır. Kızıllar bu esirlerin vatan tan gazetesi başmuharriri Ahmed cuddnr. General Graves Erskine refakat et sinin başkanlığındaki bir heyetin Yüksek Şura Başkanlığı> na getir fakat asıl lüzumlu şey, bu halkın larma dönmek istemediklerinl ileri Emin Yalman, Dünya gazetesi baş Yunanistana herhangi bir tecavüAnlaşılıyor ki, Birleşik Anıeri. sürmektedirler. zün kendilerini alâkadar etmediği mektedirler. Grup hava alanında, yakında Fars vilâyetine giderek mistir. içinde, cürüm işlemeye müstaid muharriri Falih Rıfkı Atay, İstan ni söylemektedirler. Amerikan Büyük Elçisi Cavendish kabile başkanile temasa geçmesine ruhlan, kanun korkusu ve eemika hükumetinin resmi istihbarat bul Ekspres gazetesi başmuharriri Bir motosiklet devrildi, yet hürmeti önünde irkitmek ve bu Cannon ile yüksek rütbeli Yunanlı karar vermiştir. ve emniyet teşkilâtı dışında, koZannçdildiğine göre, General Sir ve Amerikaîı subaylar tarafından Mitbat Perin, Zafer gazetesinien Mü ihtimali zihlnlerden çıkarmaktn*. O bir genc öldü münizmle mücadele ettikierinl cahid Topalak ve IHus gazetesınden Brian Robertson kanal meselesini Tahranda tevkifler karşılanmıştır. zaman, Avrupada oldu|u gibi, posöyliyen daha bir çok teşekkü'ler jörüşmek üzere Londraya geldiAhmed Şükrü E?Tier. Ankara, 21 (Telefonla) Bugun lislerin bile silâh taşımaya IhtiyacTahran 21 (a.a.) General Zagmde kendisine J)U mesele hakkınfaaliyet halindedir. Bunlar şebeöğleden sonra Gölbaşından AnkaIl da Türkiyenin görüşü de bildiril Adlî Tıb Müessesesi Umum hidinin iktidara gelmesindenberi raya gelmekte olan bir motosiklet l Ankara, 21 (Telefonla) Hava keler kurmakta, ajanlar tutmakta. B. FELEK polisi tarafından girişilen takibat devrilmis, ve bağajda oturan Nâsır miştir. General halen Kahireye dırlar. Aynı zamanda bn muhtclif kuvvetlerimizin misafiri olarak 1Müdürlüğü sonunda Tahran ve civannda 900 Gürkök dönmüş bulunmaktadır. talyan Hava Kuvvetleri Kurmay adında bir genc ölmüş, gruplar arasında da teşriki mesal Ankara, 21 (Telefonla) Adli kişi tevkif edilmiştir. Bundan baş motörü kullanan Atıf da yaraîanBaşkanı General Aldo Urbani bumevctıd değildir. Tıb Müessesesi Umum Müdürlüğü ka komünist taraftan Tude partisi mıştır. gün özel uçağile şehrimize gelmis, Toronto, (Kanada) 21 (A.P.) «Beria esran» fle Hgili haberlene Ankara Tıb Fakültesi Adlî Tıb nin muhtelif hücrelerinde de bir ve hava «lanında merastmle kar Kanadaya aid savunma tesislerinde rin hakikatten nzak olduğa anlpşı şılanmıştır. Misafir General bugün Enstitüsü profesörü doktor Behçet ton silâh ele geçirilmiştir. tetkikler yapan Amerikaîı askerî ÖLÜM hrsa, muhakkak ki bn hâdise, Hava Kuvvetleri Komutanımız Kor uzmanlardan müteşekkil bir gruKamaym tayin edileceği ve Adli İranın yeni Dış İşleri Bakanı Amerikamn komünist casuslan ve general Fevzi Uçaneri makamında pun, bu ziyareti sırasında, son deTıb Meclisine de aynı Fakülte do. Sablha. Saadet ve Salâhaddin Kırasl. Tahran 21 (a.a.) Bugün res nanın babaJarı. İffet, Emin. Necdet çentlerinden doktor Cahid Özenin Bjanlan ile mücadele sistemindeki ziyaret etmlştir. ecede gizli tutulan ve «uçan daire» men oğrenildığine göre, Birleşmiş Karasınan ile Flkret Ai v« Itır Yah. Adapazarı, 21 (T.H.A.) Kaza getirileceği söylenmektedir. dağımklık üzerine nazan dikkati General Urbanl hava Gslerünizi şeklinde bir av uçağı prototipi görMilletlerdeki İran heyeti başkanı yanın dsdeleri. AH Yahya Pa»a ve mızın Yahyalar mahallesinden olup ziyaret edecektir. dükleri haber verilmektedir. Rivaçekecektir. A*ın buyük kayınpederlerl taki îngilterenin yeni Nasrullah Intizamın kardeşi Ab KadrlBasmüdurlerlnden Ziraî Donatım fabrikası işçilerinR«ji yete göre bu uçak, herhangi bir Geçenlerde bahis mevzuu «ko. dullah İntizam D15 İşleri Bakanlıden Mustafa Akyolun eşi bugün öğNATO karargâhına tayin noktadan dikine havalanabilmekteAnkara Elçisi NAZMİ KARASİNAN mite» nin başkanı senatör Mac leden sonra sırtları ğuıa getirilmiştir. Yeni Dış İşleri edilen subaylann mesken dir. Sürati saatte takriben 2400 Km. pışık bir batında ikibirbirine ya Ankara, 21 (a a.) Bize bildi Bakanı basına verdiği beyanatta Rakkm rahmettna ka.vu^nu|tur. O f » . Carthy, Amerikan ordusnnıın iskız çocuğu dir. Habarlere göre, B. Amerika harildiğine göre, yakında memleke başhca vazifesinin İranın haricdeki zesl 22 eylul «a.lı günü Bğle namazını tihbarat şnbesini itham etmiş, budoğurmuştur. ihtiyacı müteakıb Beyazıd Carallnden kaldırı. va kuvvetleri ilmî araştırma ve inrada hazırlanıp, ordunun enteli. Gerek anne ve gerekse çocukların timizden ayrılacak olan İngiltere itibarını yükseltmek ve komşu dev larak Kabata« arabalı vapuru il* Os. İzmlr, 21 (Telefonla) NATO kişaf şubesi mensublarından KorBüyük Elçisi Ekselâns Knox Helm'Itudara geçirlllp Bulbuldereslndekl alle cens memurlarma dağıtılan brosür karargâhına tayin edilen muhtelif general Donald Putt'un komutasın sıhhatleri oldukça iyidir. in yerine, halen Hariciye Nezare letler de dahil olmak üzere, bütün kabrlne defnedUecektlr. Mevla r&hmet leri «tipik komünist propagandası» milletlere mensub subay kafileleri da, Kanada makamlarile 5 gün süProf. Şerif Çanga kefaletle tinde müsteşar muavinliği vazifesi memleketlerle dostane münasebet eyliy*. diyevasıflandırmıştır. Aynı za peyderpey şehrimize gelmektedir ren gizli görüşmeler yapan 25 Ani ifa etmekte bulunan Ekselâns ler kurmak olacağını bildirmiştir. serbest bırakıldı manda bu broşürlerden biri hak. ler. Yakında kalabalık bir kafilenin merikalı uzmandan müteşekkil James Bowker Ankara Büyük Elkında da basına açıklamada bu daha gelmesi beklenmektedir. Bun grup, uçan daire tipindeki bu tep1 Bu resim, size hangi Eski Eminönü Halkevi tamir Ankara, 21 (Telefonla) îdare çiliğine tayin edilmiştir. lunmuş. bunun üzerine de Ame larm mesken işini halletmek için kili uçağı Avro Canada girmasmın ettiği otomobilile Faik admda emekli RÜŞTÜ DtKTÜRK'» atalar •öcuafi hatırlatıedilecek vaıUemirln tf*sında yakın allln rikan ordusu senatörii «askeri sır bugün Vilâyette Belediye ve NAfabrikalarında görmüşlerdir. Uz bir yüzbaşıyı çığneyip yaraladığm Bir sahtekârlık davasına başlandı yor? tstanbul Şehir Tiyatroeu RnlnBnü son ftaren «rkadaşiırına, eesaze mera. Ortaköyd» Hatice lsimli bir kadına böiumunun temslller vermekt* oldu£u 2 Masada (?) rerijıde n* ları ifşa» etmekle suçlandırmıştır. TO'culann iştirakile bir toplantı manlar, dikine havalanabilen böyle dan dolayı profesör Şerif Çanga simlne istlrak edenler* *« kedertmlıi aid arsayı aıhte ilâml» »atan AU, Bur. bir uçağın müdafaa bakımından son eksiktir? Senato'nun komünist ajanlan ile yapılmıştır. sorgu hâkımliğince tevkif edilmişti. han. Mehmed, Aydın ve Lutfiye lslmll eski Eminonü Halkevinln. Şehir Tlyat. paylaşan akrab» v« tanıdıktertmın roları butçeslnin tanur faslından 00». derecede kıymetli olabileceğinı zi1 Eklm Perşembe gUaöne alenen teeekkürü btr bore bitiriz. mücadele komitesi ile ordunun s j 3 Bakan Ankaraya dfcndü ra, büjriik hava alanlarına olan Tahkikata bugün devam olunmuş 5 «ahtekârın duruşmasına dün 1. AJır rıtaasına karar verilmiîtir. DUctürk »fleM kadar gelen cevablar müAnkara, 21 (a.a.) Bir kaç ihtiyacı ortadan kaldıracağıru söy ve nöbetçi asliye mahkemesi, bugün Cezada baslanmıştır. nı mevzu ile alâkalı şubesi ara. E>ıekliye aynlan polisler Dünkü celsede sanıklardan 4 erkek sabakaya dahll olaeak v« * * * alman ek rapora istinaden doktogündenberi İstanbulda bulunan Mil lemişlerdir. Şehrimlz Emniyet teşkilâtında vazlfe tında böylelikle bir gerginlik buI5İ yapmağa 500 kisive zengln hediyel« run kefaletle tahliyesine karar ver kendilerini bu söylemişlerdir Lutfıyenln goren bajkomiserlerden Hasan Yılmaz. lî Savunma Bakanı Kenan Yılmaz, Alle buyOgümüz merhura sule gelmiştir. teşvik ettiğlni Osman Nurl Elei^Hllml Agan. Ekrem dağıtılacaîrtır. miştir. Şerif Çanga serbest bırakılGümrük ve Tekel Bakanı ve MaİSMAİL SEKBAKm D\ırusma şahld celbl İçin bajka gttne Yurdakul, M. Zihni Gunay ve Komiser. Bundan kimlerin istfade edecek iye Bakan vekili Emin Kalafat. U Antalya D.P. il kongresi mışür. I bırakılmiftır. Halledilmis sekll (1 Ekim) lerden Kemaleddin Doğanalp emekliye hastslığı esnasında büyük jefkat Te lerini burada tasrih etmeğe bilmem aştırma Bakanı Yümnü Üresin ile alâka gosteren sayın doktorlarımız de satışa cıkacak olan (ALAntalya, 21 (a.a.) Dün Deaynlmışlardır. Prof. EKREM ŞESİF EGKLt, Dr. CEVAD lüzum var mı? TIN KİTABLAR) «eriıinJn Başbakanlık Müsteşan Ahmed Sa mokrat Parti Antalya il kongresi Üniveristelilere tek tip jebeke DEMÎL, Dr. AHMED ŞÜKRÜ EMEL, Ömer SamJ COŞAR ih Korur şehrimize gelmişlerdir. 1 No. lı JJCAHRAMAN ÇO309 delegenin Iştirakile Şehir Sine Çehiz Tahsil ve Ziynet ikrsmiyeleri çekilişi; 21 Eylul 1953 te Dr. ŞÜKHÜ HAZIM, Dr. HAMDİ, Dr. karb verilecek CUKLAR) sayısmda nejLATİT, Dr. NICATT BALCIOĞLTJ. Dr masmda yapılmıştır. Kongrede bu Ankara şubemizde, noter huzurunda lcra edilmiştir. Her Onlversltenln talebesln» ayn bir Doç«nt KAZIM. Dr. RAHMÎ DUMAN redilecektirunan milletvekillerinin konuşmala »ebeke kartı vermesl ve bir fehlrd» mu. İle tedavl altına ahndığı Ortaköy ŞJa BU ÇEKİLİŞtN BÜYÜK IKRAMIYESI OLAN nnı müteakıb kongreyi takib eden (KAHKAMAN ÇOCUKteber sebekenln diğer blr sehirde hü. Yurdunda gordiığümüz büyuk ihtimam. İç İşleri Bakanı Ethem Menderes, LAR) 36 sahife baştanbakümsüı sayıfanası bir çok guçlükler dan dolayı Dr. Asım Onura v» hagtane doeurdugundan, TUrkly» Mlllî Talebe hemştrelerin» blzzat cenazey* ifTrak e. delegelerin istek ve şikâyetlerini şa resimli ve üc renkli bir Federasyonu blr muddettenbert ba m«. den merhunnm yakın dostlarına. telgrai cevablandırdıktan «onra Demokrat kapak icüıde yalnız 25 Kr. telenln htlllnc ç»hşmait«ydı. v* mektobla aeunıaı paylajan &zix do*t Parti iktidarının 3 senelik icraatını Nnnıosraanlve Cad. No. 57 Bu çalışnularm neticeslnd*. «Tek T» yakınlanmıı» Kmsuz mlnnet ve masrafları karşılığmı Ankara Şubemlz mflsterilerlnden 28367 delil ve rakamlarla belirtmiştir. kat 1 (Altm KiUblar) tdlebeke» esası kabul edilmij bu'unmak. tesekkürlerlmlzln bildirilmesin* muhte. tadır. önümüzdeki kuım ayından Itl. ttm g&zetmlztn tavassutunurtem«de. resdne cevablan hemen gön Bakan, bugün İsparta ve Eğridire No.ll cüzdan sahibi Bay HAŞMET YALAZ kazanmıstır. b&ren Onlver»lt« talebelerlne dağıtıla. rU. deriniı. müteveccihen şehrimizden ayrılaAynca 93 talihliye muhtelü zîynet ve altm ikramiyeleri cak olan tek tip febeke kartları mem. Mcbaıı, BlroL Ksıanegiu caktir. leketln bütün lehlrlerlndt muteb»r ola. aileleri Ethem Menderes İspartadakl tet isabet etmiştir. Listeler şube ve ajanslarımızdan temin edilebilir. caktır. kiklerini tamamladıktan sonra tek. . Yıl «onunda rar Antalyaya avdet edecek ve Antalyada 4 gün kalarak bazı inceleBlrlnd d«vr« Büyük Mlltt MeetUl meierde bulunacaktır. mabuslanndan, eski Kayserl valilerln. den ve MülMy» Batmufettisllğinden Yeni Paris modasının kabul ettiği kısalALTIN Şahabeddin Fırat, prangalı emekli, Tirdevı Seyhanlmın eji. emekli tılmıs etek, artık her yerde tatbik edilmeBir Albay Rasid TUrkmanın kardesl, Kıb. ğe baslanılmıstır. Yerden 40 santimetre kahapse mahkum oldu nalı Sir. Menmed Münlrtn dayısı, Su. merbank Tekrük Musavlri He^ad Agnı. dar kısaltılan etekler, bu sefer güzel bacakdevam ediyor İzmit, 21 (Hususî) Kocaeli böl 150 liralık bir hesabla tallhinlzi deneyebnirttıiı. borun enlstecl, «gretmen Münlre Bu. larmızm daha fazla görünmesine müsaade gesinin muhtelif yerlerinde bir çok (er v« Fatma Bakayın amcaltn Kık. ederek, kadm güzelliğinde bacakların ehemOl#«ltrimlzden V E C İ Z E rulı hırsızlık, yankesicilik yapan, mümiyetini bir kere daha belirtmis oluyor. teaddid defa cezaevinden kaçan ALİ VEFA SEYHANLI Simdi sizin de bacaklarınızm bakımına kartlariBi »lınn. !1/'9'1953 tarihlnd* »nl olarak kalb Şahabeddin Fırat bugün 107 ay daha büvük önem vermeniz, onlann zarafet Bektesinden vefat etmljtlr Cenazed prangalı ağır hapse mahkum edü23/9/1953 çarsamba günü ÖJle namazını ve cazibesini bir kat daha arttıracak üstün miş, elleri ve ayakları prangaya vumüteakıb Teşvüdy» Camllnden kaldı. kaliteli çoraplar giymeniz icabeder. rulmuştur. rılacaktır. Bu arada sizlerç VOG veya BALI çorapPROF. NtMBUS'UN MACEBALA&Llarını tavsive etmegi lüzıımlu eörüvonız. Bu çoraplar hakikaten sağlam ve zariftir. VOG'ıın cazıh renkleri tuvnletımzi tsrrarıDÜNYACA TANINMI$, İ ^İNSÜLİN MÜSTAHZARLARI lıyacak. elâstikiyeti sayesinde bacaklarmızda daıma atr^in ve zarif kalarak, onların güzelliğini daha fazla belirtecektir. Beria hâdisesi Atom silâhlarının yasak ilân edilmesi Vichinsky, eski bir Rus tekJifini yeniden ortaya attı Kılıç kuşananın Eski bir nahiye mtidürü (ki orada kalsa imiş fimdi vali ohıbilirmiş) kendini sinemaya vermiş. Bugün de beyaz perdenin tayilı aktörlerinden Londra yeni bir Büyük Elçi biri. gönderiyor, Süveyş ihtilâfma Bu vaziyetten bahseden bir dair Türk görüşü İngilizlere arkudaşımız, nahiye müdübildirildi ründen aktör olur mu, gibiLondra 21 (AP) İngiltere bu lerde tevimli bir hayrete düsüyor. gün Sir James Bowker'i Ankara büyük elçiliğine tayin etmiştir. Sir Neden olmasm? Aktörden James Bowker, emekliye ayrılmaevali oluyor ya... D. N. Peyk diplomatları tastiye ediliyor Rusya. «şüpheli» temsilcilerin geri çağırılmalarını istedi 90 bin bıçak,. Bir Açıklama Lüzumıı Korede iade edilmiyen esirler hakkında Avrupadaki Türk gazetecileri Amerika Savunma Bakan muavini bugün geliyor General Zahidinin beyanatı Tarsusvapurunun makinelerir.de ârıza Mareşal Voroşilov hasfa İtalyan Hava Kurmay Başkanı Ankarada DFkine havalanan bir uçak yapıldı Adapazarında Yapışık kardeşler r 500 Hediye | TEŞEKKÜR ÇEHÎZ TAHSİL Bayanlara açık mekiup AZİZ BAYANLAR: ACI BÎR KAYIB İKRAM1YEL1 2000 VECİZE MÜSABAKAMIZ AKBANK TÜRK TİCARET BÂNKASI PRDTAMINE Z1NCINSULIN GLOBIN INSULIN WITH 200 ÜNİTELİK SİSELERDE BÜTÜN EC1ANELERDE BUUINUR INSULIN ZINC
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog