Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURJYET 22 EylAI 1955 HABERLERt Kucluz kongresine giden durutndaki delegelerimiz döndü gelişmeler tstanbul milletvekilleri 29 ejiulden itibaren tacirlerin derdlertni dinlivecekler Romada toplanan kongrede kudıtztm tedavisrne dalr Türk raporu alâka uyandırdı; kurd ısırmalannda memleketimizde ölüm nisbeti 1,5 2 ye düştü TARIH ve IIAT1R VLAR |llIlrİMlHlNAİ Sanayileşmede madenlerimizden faydalanma ziz okujTicularundan Eyüb Tunagiray isminde bir kimya b'ğretmenlnden aşajıdaki mektubu aldım: «Eskldenberl Cummıriyefin okuyu. cularındanım. Dünkü ve bugunku agır sanayilesmeyt aid yazılarınm alâka, ile takib ettim. Bu vealle ile ajaŞıdakl tatırları sıze yazmayı faydalı gördum. Turkiyede agır fanayl icln Edremid. Bergama, Ay\alık hattâ daha merkezl olan Bergams . Soma . Balıkesir mu. aellesı Içindeki yer biçilmis kaftandır; bulunmaz nimettir. Euralarda derhal İse başlamalıyız. Ansaldo'nun vapurları Edremıdde Ak. çay iıkelesınden buradaki cevherlerl İki uç aenedenberi ta«ımaga ba^lamış. tır. Geçen »ene blzzat bu civarları dolaş. tım, bundan evvel Balıkesirde uç sene lıse ve mual'lm mckteblerinln kımya hocslığmı yapuğıT! zaman da yalnız olarak ve bazan talebeler.mle beraber bu maden sahalarını tetkık ettlm. Ça. nakkale dağlirır.dan if.baren. Eiremid, Balya. Ayvilık, Bergama, rianısaiîn İzmıre g den ;osenin takib ettığı da§. lar serapa maden yatafıdır. Bugüne ksdar rr.ek^uf c'.anlar paha blcitaez değerde olciu&j g'.bi. sasda, so'da ve rruhtelıf der nlıklerde dağ'ar dolusu tukenmeı tabaka'.ar haU'de muhtelif maden yatakları vardır. Balyanın »lt. rr.ışa yakm maden cevherintiDn yanlız kurçunlaı >a,<ın zamam kadar ham maden ha'.r.e getırilmek suretlle isle. t.lmekte ıdı Geçen sene Balıkesirde lslttım kl çimdlye kadsr 500 e yakın maden ara. ma ve imtıyazı almak ıçın n^u araat. ler cmrı;tjr Edremidde. Ayvalıkta ellerınde maden beratları olan insan. lar gordum Ve bugun Eirerride ya. kın blr yerden demir ok'd halinde maden çıkarıhp kamyoilarla Edremid Ak^ny iskelc^Hen Ttalyan k\ımpanya. larına sıdlmnkta ve vapurlara doldu. rui'jn se\ Ked lm"ktedi r Z^nrcdıyo'iım ki bir t^ru 16 liraya satıln.iktadır; gf.Iıba 6 1'ra.sı cevher gelır. 10 lırası naklive ııcrett tutuyormıış Band'rma, Ç?nakkale. Bahkesır, Edremid, Ay\a. lık, Bergama. Soma . Karaagac tâ Ma. n'vya kadar olün sahanın bilhassa demır v« komuru çok boldur ve mek. suf bfr haldedir. Mumkunse Hse tahsili olan veyahud tablatle, nıadenlerle, halkla alâkalan. mayı seven bîr gazetecl arkada«ınızı buralarda dolaştırırsanız lşitmekle gor. mekle gazeteniz lçln bilhassa madencl. lik ve apnayi bakımından çok kıymetli bılgıler elde edlllr ve bunlann neşrl ıle sana\ileşme işlertmize yardım etmls olursunuz. Ben sahsan pek mecbur olmadıkça, herhangi sekilde olursa olsun hara maddelerımızi, cevherlerlmlzl bilhassa, demır. kurjun. krom. bakır, çlnko gJM nıadenlerimizin taş halinde satılmasına çok acıyorum Bunlar sonm doğerlerl. nln yuzlerce misll kıymetlendlrilerek tekıar bize satılmaktadır italyada bu. gun ne demir var ne kömur; fakat öyle bir sanayilesme hareketl var kl blzce gıpta edllecek dunımdadır. Ku. kurtlerimlz de kıvmetlendlrilmelidır. Yazınızda Edremid civarmda demtr bulunup bulunmadığım bilmlyonım dlye yazmışsmız; o kadar çok, o kadar lvi bir çekilde kl komure. llmanlarm, demlryolların» çok yakın ve şofelerin, yolların tam ustundedir. Çîmdiye ka. dar geç kaldık blle. Sar.ayllesme lla alâkalı insanların ve organtzatörlerln btr daklka beklemelerlni ben ancak yazık kelımesıle ifade edecegım. İlerd» lcab ederse daha fazla malumat verl. rim. Esasen bugıınkü istatlstlklerlmi» blle kâfidir. Anslklopedilerdekl malu. mat dahl bizlm geç kaldıgımızı lsbat cder. Derln saygılarımla...» Haber aldığımıza göre ticarl du Romada toplanan 6 ncı mllletler medlği belirtiliyor, scromun da bcmikrobiyoloji kongresin* rıber yapılması tezi müdafaa edilirumdaki son gelişmeleri gözönün arası de tutan Istanbul milletvekilleri memleketimizden tstanbul Kuduz yordu. Filhakika biz bunu blr kaç Türk tarihintn kahramanları, muhtelif branşlarda çalışan tüc hastanesi müdürü Doktor Zekâi senedir tatbik etmek turetile meâlirrueri, sanatkârlan ebediyete ken carla görüşmeler yapıp derdlerini Tunçman ile Profesör Ömer Özeç selS ağır kurd ısırmalannda ölüm di yüzlerile değil, hayallerimizdeki dinlemeğe ve yapılacak şikâyetlerın ve Doktor Necmeddin İlker iştirak nisbetini yüzde bir buçuk ile lkiye etmişlerdi. Heyetimiz dün Romadan Indirdik. Halbuki komşu İranda çeşidli tasvirlerile intjkal etmijlerizalesi bususunda çare aramağa donmüş, Doktor Zekii Tunçman »eromun beraber yapılmatnası yii dir. İnsan resmi uzıtn zamanlar karar vermişlerdir. bir muharririnıize |U izahatı ver zünden ölümün yüzde yirmi ile o günah sayılmış, buna rağmen yaMilletvekilleri 29 eylul günü îstuz arasında olduğu görülmektedir. bancı ve yerli ressamlara yaptırıl leri, bunlar dan tabedilmif olanların tanbul Tıcaret Odaaında ithalâtçı miştir: mif resimlerüı ekserisi de ortadan nerede ve kaç senesinde tabedildık t Romada topianan ve altı gün Bir çok memleketlerin bizim tezilan dinleyeceklerdir. Ertesi günü kaybolup gitmiştir. leri tamamen işlenmiş bir vaziyetdevam eden kongreye 33 milletin 2 mizi tatbik etmedikleri anlaşıldıihracstçılarla görüşecek'.er ve niOsnoanlı hükümdarlan onbeşinci tedir. hayet 2 ekim günü dahilî ticaretle binden fazla delegesi iştirak etmiş, ğından raporumuz çok alfika uyanasırdan itibaren bazı yabancı ve İngilteredeki millî portre galerisi meşgul olan tacirlerin fikirlerini 1S0O rapor okunmuştur. Delegeler dırdı ve takdir edildi. Diğer uınkarasında meşhur penisilin kâşifi de larda ise vefiyıtımırın tıfıra tadiği yerli ressamlara portrelerini yap 1856 da tesis edilmiştir. Böyle oır alacaklardır. vakit bulunmakta idi. Kongre 22 seksiyon ni löyledik. Kongre kararile, Av tırtnuslardı. Fatih devrinde Bellini. teşebbüs ortaya atıldığı halinde çalışmıştır. Bu »eksiyonlar rupa mikrobiyoloji ccmiyetleri it Kanunî Süleyman devrinde Mel Natıonal Gallery'nin o zamanxi choir Lorech, Pieter Cocek, İIJ.müdürü şunlan yazmıştır: (Tarihî arasmda (Virus) denilen ve mikro tihadı kuruldu. Ahmed zamanında Van Mour, III. kıymeti haiz satılık portre duydukbu bellı olmıyan hastalıklar hakkır. Bu kongreye iştirak eden yaban Mustafa zamanında Fauray. Ab ça meşhur şahsiyetlerimizin tam da da ayrı bir şube vardı. cı doktorlardan bir kısmı İstahbuı dülhamid zamanında Hilair bunlar benzerleri olan, fakat muhakkak Ayrıca bir kuduz tâli şubesi ay da topianan Malarya kongresinden arasmdadır. sanat eseri olmaları lâzım gelmiyen nldı. Dünyaca tanınmış kuduz mü geliyorlardı. Burada bilhassa Sale Bu devirlerde artık yerli sanat portrelerden rnüteşekkil bir galeri tehassıslarının istirak ettikleri bu köşkü ve Dolmabahçe Sarayındaki açılma^ından kmJimi alamı>orduın. îstanbul Konserva*uarında tasar şubede benim de bir raporum o intıbalarını, memleketimizde gör kârlarımız da yağlıboya ile ve kısmen minyatür tekniği ile portreler ruf mülâhazasile bazı görevlerin kundu. Bu raporumuzda kuduzun dükleri iyi kabulü citayifla anlatresmediyorlardı. L Abdulbamid, III tedavisinde yalnız aşının kâfi gel tılar.» kaldınlacağım bildirmiştikSelim ve II. Mahmud devirlerinde Bu cümleden olarak icra heyeti ••••««nHnıiHnHtniııııttımtıınınnfiiiımiMHU ttalyan, Fransız ressamlar da İstarfiyelerinden Necati Tokyay, Ercübula geliyor, aynca Rafaıl, Kostantnend Batanay, Kemal Gürses, tin gibi yerli ressamlar da bu hüMefharet Yıldınm, Radife Erten ve kümdarlarm portrelerini yapıyorYorgo Bacanos'un vazifelerine nilardı. Abdülmecid ve resme karşı hayet verilmiştir. Denlzcilik Bankası t$letmesi Ka ayrıca istidad ve alâkası bulunan Vali ve Beledıye Başkanı dün Tajarruf mülâhazasile bir takıtı Abdülâziz zamanında Istanbu'da idarî vazifelerin kaldınlacsğı tah beraberinde Şehir Meclisi azaları, radeniz hatt] kış sefer programını II Bayındırlık Müdürü, II Jandarmd hazırlamıştır. Yeni tarifenin tatbi bazı meşhur ressamlar çalıjmıçlaımin edillrken icra heyetmde yapıkına 1 ekimden itibaren başlana dı. Kraliçe Viktoryanın ba} ressalan tasfiye söylentilere yol açmış Kumandanı, Millî Esitim ve Basın mensublan olduğu halde Silivriye caktır.. Yeni programda Trabzon mı Wilki Abdülmecidin çok mutoı. postası Rizeye kadar uzatılmıştır vaffak bir portresini vücude getirgitmiştir. Hopa postası aynen bırakılmıs mij, Abdülâziz Rus, Avusturyab Vali, Silivri ve köylerinin yol. İstanbul Kız Lisesi orta su, okul ve tanm ijlerini gözden tır. Mevcud postaya ilâveten Hopa sanatkârlara müteaddid resimlerini kısıruna 3 şube ilâve edildi eecirmiş, koylülerle muhtelif mev ya bir posta daha konmuştur. Her yaptırtmıştı. zular üzerinde görüsmüs, kayma ayın ilk günü Istanbuldan hareket Bu devirde tstanbulda bulunan tstanbul Klz Llsesmde kayıdlara de. vam edîlmektedır. Lıse 9 sınıfırdi kam. öğrermen ve köylülerin ver edecek olan posta Karadeniz iske sanatkârlardan t. Aivasovski porbâlen 280 talebe mevcuddur. Orta kif. miş olduğu izah?tı almış, dilek ve lelerine uğrayarak Hopaya kadar treler yaprruş, bilhassa V. Muradın mına yapılan muracaatler lçln 3 sube arzularile me<!"ul olmu«tur. • gidecek ve dönüşte ayru iskeleler pek muvaffak olamamıj bir resmlllâve edilmîştir 9 sımfa da blr ders. den yük alacaktır. le, Mithat Pasanm güzel bir portrehsne Hâve olunmuştur Lise. Ged'kpaşa ortaokulumın artan talebe^mt kabul Pakistan Ordulan Başkumandanı sini vücude getirmiştl. edeeektir. 18 17 ve 18. asırlarda padiçahlarValiyi ziyaret etti Sanayi Odasında bugünkü dan maada bazı Osmanlı rlcali de Âmme tdaresi Seminerînde Hükumetlmlzln davetüsl clarak bir toplantı yabancı ressamlara resimlerini çizhafladanberı memleketımîzde misafır çahşmalar Sanayi Odaıı bugun saat 16 da, Hüenü dirmiîlerdi. 1578 de tstanbula gelen bulunan Pakistan Ordulan Ba«kuman. Blrlesmls Mllletler Âmme İdaresi Yamanın rlyasetınde Tlcaret Odası aa. danı Orgeneral Muhammed Eyub Han. Serr.lneri çalışmalarma dun de devjm lonunda toplanarak yeni dıj ticartt re. Avusturya elçisi Zizandorf bu sePakistan Millî Savunma Vekilrtl MÜB. etrr.iştlr Seminer, dun butçe ve rouha. teşarı Tu£general tskender Mirza b«rm. jlmi tallmatnamni hakkında flkir tea. farttinden dönüşünde memleketine müteaddid Türk vezir portreleri sebe mevzuunu tetkıke bftşlamıştır. Bu berlerlnde Paklstan Buyük tlçlliği aı. tlslnde bulunaeaktır. n.evrudaki çalışmalara bugun de de. kerl atajesl ve mihmandarlan olduju Son yirmi dört saatte yapılan götürmüştü vam edllecektir. halde dun saat 10.30 da tstanbul Vali Bilhassa kara ve denlz seferleri Ihracatımız Kanuna aykın olarak tabanca ve ve Beledlye Rclslnl ^ k a m ı n d a ziyaret esnasında kumandanlanmız, kapSon yirmi dort aat z&rfında llmanı. etmlslerdir, bıçak satan iki kişi yakalandı mızdan yapılan ihracat yekunu 1»3 tanı deryalarımız Macar, AvusturKasımpaşada, Atejll Sı'.âhlar ve Bı. Tanımnış bir Pakistanlı 15 adamı bln Uta tutmustur yalı, İtalyan ve İspanyol ressamlaçsklar Kanununa muhalif plirak taban. 8«vkedilen maMar arasında barsak. ona portrelerim yaptınyorlardı. şehrimizde ca ve bıçak satan ıkl gahıs yakalan. hardal tohumu. uftik v« yumurta var mıstır. Bu suretle es.<i devirlerımiz/len Paklst&mn tanınmıj lt adamlanndan dır. Eahriye csddesindeki 64 sayılı dük. Muhammed Afzad dun fcruimlz* gel. Barbaros Hayreddinin. TurgudlaSu borulannın memlekete ithali rın, Sokullu Mehmed Paşarun, kânda sılâh tamlrciliği yapan Osman mljtlr. Yucel ve Mehmed Sur>alın kaçak olarak Tlcarct Odanru ugrıyan 1 adamı « kolayraştırılıyor Tiryaki Hasan Paşanm, Yirmitabanca ve bıçak sattıkları anlaşılmış. Türkly* İle Paklatan araıındakl tlcııi Çehlr, kasab ve koylerin su lhUyıc Çelabi Mehmed Efenditır. mUnaaebetlertn lnkl«afı jrolunu aramak larını kar«ılamak uzere vucude getı. sekiz Kaçakçılık ma ası memurlarının üzer» taclrlerimlzl» görüjmüjtür Mu. rilmekte olan m tesialerlnde kullanılaıı nin, Said Mehmed Paşanın, Ah dükkânda yaotıkları aramada 8 muh. hammed Afzad blrkaç gün fehrtmizde borularla tmnların teferruatının zama. med Eesmî Efenc'inin, EbuVı^kir tellf cins tabanca, 7S nied nrahtelif kaJarak ptyuAnuzt tetkik •deç.ek. ve nında memleketımize sevkını «ağ'amnk Ratıb Eferîdirin, Koca Yusuf Pabüyuklükte mertrl ve 35 Sm. urtmlu. Paklatana dönüîünde blzimle genlj tl. maksadlte 458 numaralı sirkulerde der. ğunda henuz tamamlanmamıs blr pala carl münarebctler tealı ttmenln çarele. pi} olunan esasların. kredllı muracaat. şanın, Cezayirli Hasan Paşanın, Küçük Hüseyin Paşan'n ve dığer bulunarak rm>sadere edilmiştir. rlnl arajtıraeaktır. lerln mevzuunu te;>ll eden aym mad. Sanıklar tevkif olunmuş, tahklkatt delere de teşm'll kararlaştırı'.mıstır. bazı vezirlerimizın otantik resimÇarjıkapı Beyazid yohı yaruı başlanmıştır. Aynı huktımier soba bonısu imalln. leri zamanımıza intikal edebilmi^trafiğe açüıyor de kullanılan saçlara da tesmll edile. Ür. Denizde bir cesed bulundu Tarihî şahsiyetlerimizin kıymetli portreleri Hatuk Y. Şehsüvaroğlu c İçinde kısa fakat iyi biyograiik malumatı havi kataloglar bulunan büyük bir portre galerisinin bir çok bakımlardan favdah olacağına ve bilhassa talim ve terbiye hususupda yabana atılrruyacak bir rolü olacağına inanıyorum...) Böyle bir gileri açılması teklifini 4 mart 1856 da Philip Henry Lordlar Kamarasına getiriyor ve lordiara (İngiltere tarihinin en önemü şahsiyetlerinir. portrelerinden müteşekkil bir galeri açılmasmm süratle nazarı ıti'iara ahnması hususunu yüksek tetkiklerinizden geç'u"meniz için âcizane müracaatte bulunuyorum.) diyordu. İ!k kurulma fikirleri bu suretle ortaya atılan İngiltere milll portre galerUi, k?ndisine devamlı bir bina da bulduktan sonra mütemadijen inkişaf ermiş ve bugun geniş salonlarda İngiltere tarihinin yapıcılanm otantik resimlerile devir devir teşhir etmek imkânlarını ele geçirmiştir. Galerinin bir müteveililer heyeti rr.evcuddur. ingiliz şahsiyetlerinin ölumleri üzerinden on sene geçtıkten sonra bu heyet portrelerin:'n galeriye girip giremiyeceğine karar vermek yetkisini haiziir. Bizde böyle bir teşebbusün esasını Topkapı Sarayı Müzesindeki pojtre galerisi teskil edebilir. 1939 da açılan bu galeri padişahlarm resimlerinden muteşekkıldir. Bu arada bir kaç vezırle bazı saray Kadınlarının resim'eri de mevcuddur. Galeri son defa yeniden tasnif edılmis, eskid»n müteaddid resimlîrle temyil olunan hükümdarlann yalnız en kuvvetli veya imzalı resimleri kronolojik bir sıraya eöre büyük salonda teşhire konulmuştur. Diğer iki salondan biri kadmlarm. diĞerı vezirlerin poftrelerine tahsis edılmiştir ve buralarda da kronolojık •sıra takib olunmustur. Topkapı Sarayı Müzesindeki bu salonlar zamanla alınacak ve bediye edılecek yeni portrelerle zengin leştirilirse bir millî galeriye doğru esaslı bir inkişaf kaydedilmiş olacaktır. Şimdi İngiltere portre galerisindeki ?ibi hangi meşhur şabsıyetlerimizin resimleri yapıldığı ve bunlann nereleıde olduklan tesbit edilmektedir. Ayrıca galerinin yalnız padişahlar, devlet adamlan değil; Türk sanatkârlan :1e de zenginleşmesi düşünülmekte, hattdtlarımız, meşhur sairlerimiz, ressamlanmiza cid yeni resimler clde edilmektedir. Topkapı SarayındaJd çalışmalardan evvel Deniz Müzesinde yalnız kaptan paşalarımıza münhasır bir portre galerisi için çalısmalarda bulunulmuş ve bilhassa bazı meşhur denizcilerimlzin İtalyada devirlerinde yapılmış gıavür veya tablo kopyaları temin olunmuştu. Buşün Deniz Müzesindeki kaptan paşalhr galerisinin Türk tarihine kazandırdığı Barbaros, Tureud, KıfıcaM*portrehrl'bu şahslyetle«in hakıkt çehreleridir. 19. Bsıfde ^Çengîeldğra JTahir, Halil Rifat, Ahmed Fevzi, Koca Resid, ÂU, Fuad, Kıbnslı Mehmed, Mithat, Etem Paşaların ve diğer bazı vezirlerimizin garblı ressamlar tarafındsn çok muvaffak portreleri yapılmıştır. Topkapı Sarayı reslm galerisind? eksiklikleri duyulan bu portreler arasında Kıbnslı Mehmed, Mithat ve Etem Paşa portreleri bugün aileleri nezdinde mahfuzdur. Bunlann Devlet Müzesınde ebedl yerlerini almalarını şahsan çok temenni ederiz. İttihad ve Terakki ricalinin başta V. Mehmed Reşad olmak üzere portreleri ressam Victor Krauzs tarafmdan yapılmıştır. Bun lann arasında karakterleri çok kuvvetli ifade edilmis olanlan vardır. Bazı sanatkârlar Konservatuardan çtkarıldı Yalinin Silivride tefkikleri Karadeniz hatiı kış sefer programı EMNiYET Q Dun öğleden sinra Boğazda blr erkek cesedi bulunmu^. huv'.vetinin ve ölüm sebebınin tesbitl iç'.n Morgm kaldınl. mıştır. I Dr. Mücellâ Çokvüksel Dr. Erol Diiren Nıkâhlandılar. 21.9.953 Blı mOddettenberl yeraltı teslslerl cektir. tretuvarlar tltına alınan v« kanaüzas. Perakende kahve hâlâ 16 lira yon lsleri lkm&l edilerek b«ton asfalt Kuru kahve plyasada perakende el an yapılan Çarfikapı . Beyazıd yolunun 16 lıraya satılmaktadır. On bir lıra «ek. inşaatt bttmtftir. Yol yarın sabahtan scn kunıj oalrak tesbil edilen narh İtibaren umuml trafiğe açılacaktır. ancpk gLimukierden \enı kahve piva. Diğer araftan Beyoglu ts'ik:51 caddesi saya çıkarıiırak fn.ıfa te\zl edıldığı GalaUuray ılc TUnel meyd^nı araııı. zaman tatbtk edllecektir. dıki kıamının »afalt kaplanması Ijl de baçlamîjtır, Sürp Agop hastanesinin temeli bugün ahlıyor Surp Agop vakfı mutevelll heyeti. nln bir hastane lrtfaıına karar verdi. £tnl yazmı;tık. Surp Agop hastanesinin temeli bugun saat 12 de törenle atıla. caktır. Törende l«Unbul Vali v» Bele. diye Relsl Gökay İle Ermeni Katolık nıhanl Relsl d« hazır bulunacaktır. Okullarda okutulacak Dergi Millî Eğitim Vekâleti tarafmdan bu sene tavsiye edilmiyen dergi ve kitablann okullarda satılmama 6 senedir devam eden bir dava sı için tedbir alınmıştır. sona erdi Yalnız Hayat Bilgisi isimli ilktstanbul Arabacılar Cemlyctindt bun. okuüarın 1 2 . 3 sınıfları için dan altı tenc tvvel 500 bln llralık bir çıkmakta olan dergi Vekâletin a sulistlmal lddiası olmuı v« hadl» 0 ğustosta yaptığı tetkikle faydalı zaman buyük dedlkodulara veaite tejkıl etmlsti. Toprak Ofisten ahnan v« esna. olduğu anlaşılmış, hem tavsiyesi, fa tevıl edılen arpa ve kepek üzerinde hem de kooperatiflerde satılması yapudıgı söylenen bu suiistlmalden dolayı o zamankl ldare heyeti azaları uygun görülmüştür. Faık Demlrcan, Said Aziz, AU Gürsoz Vekâletin direktifine uygun o ve Mehmed Kurdl zan altına alınını; larak çıkan Hayat Bilgisi dergisi ve mahkemeye sevkedilmlflerdl. Altı bu sen« bütün Türkiye ilkokulla senrdenberi devam eden yargılama sonund» sanıklar berat etmljler ve Ye. nnda okutulacak tek dergi ola dtnci Hukuk mühkemesinln bu kararı Temyizce t«s<1ik edllmlstİT. caktır. • BIR muddettenberi Hallc tersane. lerınde revizyonu yapılacı Kars jılepl aun havuzdan çıkmıştır. • NORVEÇTEN satın alınan .Esklşe. hır. vapurunu yurda getirmek Uzere Denizyolları Tjletme Mi'dur Muavinı Tarık Aygen dun uçakla Oslo ya fit. mistır. * LİSE son sınıf Devlet Olgunluk lmtıhanları dunden It'baren başlamış. tır. Kolejler de dün sabah yeni tedns yılına basl>mı;lardır. * TÜRKÎYE Eskt Muharıbler Blrlljı İstanbul rubeslnın yıllık kongresi ya. rın saat 10 da Harbıyedekl lokalinde japılacaktır. 1 EYLÛL 22 MTJHARREM 13 V. 18.08 19.41] 4~Ğ7 547 12.07 15,33, X. |11.39 5.59ı 9.2J(12.00| uı, 9.59 f 8 0 a ü c •» X 9 > 1 Ondokuzuncu asırda ise portreleri yapılmış şahsiyetlerimizm sayısi daha fazladır. Fakat bjtün bunlar üzerinde herhangi bir müesseserrm bir çalışma yapmsmıs. Türk büvük lerinin memleketimizde yabancı müzelerde veya koleksiyonlarc'a mevcud portrelerini, minyatürlerıni tesbit etmemiştır H?ttâ neşre îilenler üzerinde de araşürmalar yapılmamıştır. Bövlece e?asen b'' millî galer'de toplannmarruş olan tarihî şahsiyetlerimizin resimıeri hakkında esaslı bir bilgiye de sahib bulunulmamr>k tadır. Bucün tam bir vukufla, cüyük tnrihimizi v^pmış kumandanlarımızdan, devlet adamlarımızdan, îlim ve sanatkârlarımızdan bir kısmı müstesna, hangilerinin resimlari mevcuddur, hangilerinin değildir. katiyetle bılinemeınektedir. Halbuki Londradaki portre galerisinin erşiv dairesinde değil yalnız İngiliz jahsiyetlerinin, bütün dünya roeşhurlarına aid fişler mevcuddur. Arşivın Türkiyeye aid fişlerinde padijahlann, vezirlerin, meşhur kumandanların yapılmışsa portreleri, bu portrelerin nerelerde bulunduklan, minyatürleri, gravür TURK EKSPRES BANK PEK YAKINDA GİŞELERİNİ Muhteretn kimya öğretnteni okuyucuma, verdiği malumattan dolayı çok teşekkür ederln. Mekşfif va gayrimekşfif çeşidli madenlerle dolu olan Bandırmadan Manisaya ka Arkası Sa. 4, Sti. 5 te Mütekâmil Telsiz ve Radar Operatörii Mektebi HİZMETİNİZE AÇIYOR Haber aldığımıza göre yakınd» Taksimde en yeni fennî vasıtalarla teçhlz edılmiş bir telsiz n radara mektebi açılacaktır. TedKrauzs'ün yaptığı Said Halim ris heyeti Amerikada yüksek tahPaşa, Enver Paşa, Tslât Pasa, Şey sil görmüş diplomah mütehassıshülıslâm Hayrullah Efendi ve Mus lardan mürekkeb bulunan bu mek tafa Kemal Paşanuı portreleri de tebde en son usullerle memleketiTopkapı Sarayı resim galîrisinde mizin gerek dahilde, gerek beynelyer almaları çok muvaffak olacak milel sahada gittikçe artan ihtiyatır mütaleasındayız. cını karşılıyacak teknik ve nazaMillî portre galerisinin son kırî bilgiîere vâkıf, lisana âşina elesımlarını ihtilâl ricalinin ve Cum manlar yetiştirilecektir. Bazı dehuriyet devri devlet adamlarının niz müesseselerinin bu mektebd» resimleri teşkil edeeektir. Bu dev kurs görerek resmî diploma alacak rin kahramanlarırun, meçhurlarıolan genclere şimdiden talib oL. nın şimdiden portrelerinin yaptırılduklamu öğrendik. Mektebin biması millî tarihimiz ve gelecek zamanlar için çok lüzumlu bir key ran evvel faaliyete geçmesini temenn) ederiz. fiyettir. Cütnhurıyet ın EDEBÎ TEFRİKAS1 konarak oraya dizilecekti. Heyeti umumiye güzel hoş, görünmeli, bir saatlerce uğraşarak yapamadığı hendese meselelerini iki kalem darb«sile çözüyordu. Bu kız bir kuvvetti. Onu ezmek lâzımdı. birinden ayrı ve uygun renklerle bahçe tarhı gibi olmalıydı. Feriha hanım odanın kapısmı vurmadan açtı. O sırada, Feyza mutfakta, sakin sakin çalışıyordu. Ona bakan, ruBir defa daha salonun tozlarını al. Sonra sofrayı hazırla. VitBir sabah, uyandığı vs'kit, her tarafı günegler içinde buldu. AğacFeyza gene pencere önüne oturmus, elindeki kitaba dalmıjtı. larda kuşlar cıvıldaşıyordu. Bu kadarı da fazlaydı artık. Akşama yemeğe misafir geleceğini bilrindeki yaldızlı kadehler konulacak. Yemekte beyaz ve siyah şarab hundaki isyan kasırgasım göremezdi. Yalnız dudakları, sanki bütün asabiyeti orada toplanmış gibi, kısılmıştı. Anneannesinin kahvaltı tepsisini hazırlamak için aşağıya indi. Mut miyor muydu? Dünya kadar iş vardı. Böyle bir zamanda okumakla içilecek. O da plânlar kuruyordu: Artık burada durmıyrcaktı. Daima bir fakta Dilşad kalfa: «Ne güzel hava, değil mi? dedi; âdeta bahar geldi. vakit geçirilir miydi? Dilşad kalfaya: Eh. artık neredeyse nisana giriyoruz. Bugün martın 20 si. Genc kız yerinden kalktı. İçin için hırslanıyordu: Bu evde ona bi. Ben biraz karşı Tevfik Paşalara kadar gidiyorum, dedi; çok hizmetçi, bir hiç mesabesinde kalmayı kabul erîemezdi. Fıkren o!mk, Martm 20 si. Demek babasının ölümünden tam günü gününe altı raz yalnızlığı, biraz hürriyeti bile fazla görüyoriardı. Bilhassa, odasına, kalmam. Hemen dönerim. Sen bslığı haşla. Bezelyelerl de bir taşım ölümden de beterdl. Gene gözlerinin önünde muhtesem hayaller beay eecrrıştı. Bu kadar zaman onun hasretine dayanarak nasıl yaşıya vurulmadan, herhangi bir saatte gırilmesine daima kızardı. kaynat. Ama pişirirken kararmasınlar. Suyuna ufak bir parça soda lirdl. Kendlsini üniversitede görüyordu. Bitmiyen bir tahsil de\Te?ı; feragat dolu blr çalışma; okumak, daima öğrenmek; mütemadiyen yükbilmişti? Ruhunda isyan fırtınaîarı koparken, sessizce itaat ederek yenge at ki güzel, yeşil kalsınlar. Elinde tepsi ile çıkarken, merdivende yengesine rastladı. sinin arkasından aşağıya indi. Kapıdan çıkarken, döndü. Feyzadan, demin onu ij yapacağına, ki selmek .. tlim sarhoşluğu, muvaffakıyetler, alkış.. İşte o, bütün ruhunu ve kafasını tatmin edecek olan bu saadeti Feriha hamm: Bugün mutfakta dehşetli faaliyet vardı: Akşam yemeğine, bahçe tab okurken yakalaraış olmanm intikamıru almak arzusunu yenemedi: Dikkat e t dedi; südü devireceksin. Geçen gün de misafire kah nin satılan kısmmda yeni yapılan köşkün sahibi davetli idi. Regid bey Kadehlere, tabaklara dikkat et. Bir jey kırılmasm. Malumya... istiyordu. İçindeki fırtınayı ancak böyle bir hayat di^direbili'di. Tekrar karar verdi: Ertesi sene muhakkak, fakvlteye giriyordu. veyi getirirken hep tabaklara dökmüşsün. Görünce utandım. • B» de vali iken oradaki mümeyyiz Hilmi Efendinin oğlu. Yengesinin âdeti idi. Söylediği sözlerden fazla, söylemediği keliSonra arkasından seslendi: Feyza hayret ediyordu: Bu adamlardan; dayısı ile teyzelerl daima melerle karşısmdakinin izzetinefslni yaralardı. Belki: «Malumya, kıy. Hayır, kimseden yardım istemiyecekti. Tercüme işleri bul:bilirdi. Ya Antrenin masası toz içinde. Dün silmedin, galiba... istihfafla konuşurlardı. Ölen Hilmi Efendinin, babalaruun karşısında metli takunlardır. demek lstiyordu. Fakat fenc kı* bunu üç gün ev hud piyano derslerl verebilirdi. Oradan temin edeceği para ile de küGenc kız, birden, altı ay içinde düşmüş olduğu girdabm derinliğini sözlerini kaldırmağa eesaret etmediğini, karısının, evlerine misafir gel vel ellnden düsürdüğü kahve fincanma blr telmlh tandı; ve arkasmda çük blr panslyonda bir oda tutacak, yalnız baî'na oturaoaktı. Buhranlı tihninde şimdi ona her şey m'imKün gibi görünüyordu: gördü: Zelil. zavallı. bir sığıntı olrnuştu Adeta bir hizmetçi. diği vakit: «Haddim değil» diye kanepelere oturmaktan çekindiğini gizlenmis. bir fürfi tahkir edici ııfat gördü: «Malumya, sersemsin, beBir taraftan hayatını kazanmak; bir ta^aftan okumak. . Çalışmak... Halbuki o, buna lâyık deği di. Evmde. bba5indan, Nebıl beyden söylerler, eğlenirlerdi. Böyleyken, bu kadar küçük gördükleri bu ln cerlksizsin, sakarnn... ilâh... bep takdir göımüştü. Mektebde, tahsil hayatında. bir yarım ilâhtı. Ge sanlann oğluna bu Itibar, bu itina niçindi? Niye sofraya en ağır işleFeriha hanım bahçenin çskıllı yolunda llerlerken, düşünüyordu: Bıkmadan, yorulmadan, dinlenmeden ç?h«mak. çirdiği her imtihan parlak bir zaferdi. Arkadaşıarı anhmad'kları bir meli örtüler seriliyor, en kıymetli gümüş takımları çıkarılıyordu? Kendini bir ilâh gibi kudretli hissediyordu. Son günlerde Feyzadan memnun değildl. Zaten onu hiç bir zaman ders için ona müracaat ederler, hocalan hayranlıkla onu gösterırlerdi. Dilşad kalfa: HS1S anlamıyordu ki, «B» deki fakir kâtibin oğlu şimdi zengindir. sevmemişti. Bu kîzm ağzı: «Evet», «pekl» derken blle, gözleri insana Liseden ayrılırken, müdire onu okumağa devam etmesi için tesvik et Ve Ragıb bey ondan bshsederken, eski zavalhhğı ile alay eder; fakat meydan okurdu. Onun gururunu kırmak istiyordu; onu yddırmak, esir Küçük hanım, yumurtalar haşlandı. Siz soyuverin. dedi mig. «siz çalışırsanız, yarmın üstün Türk kadınlığımn bir nümunesi yeni servetinin önünde iğilmekten de kendini alamaz. Birden, hülyalannın zirvesinden yuvarlanarsk kendine geldfc etmek. olabiliısiniz> demişti. Ah... Evet, yumurtalar... Feriha hanım: Babasının Blümünden sonra, ilk buravt geldiğl raman, bunda muKalbinde isyan ateşi yandı:' «Hayır. böyle devam edemez. Ben bü Zeytin de lâzım, değil mi? Bu aksam Rus usulü yemek yiyeceğiz, dedi; evvelâ, sofraya o vaffak olacağını sanmışü. Istırab onu daha uysal yapmış, ideta ruhu tün Mvatımca daima zavallı, silik kalmpğa razı olamam. Ben dolabdan alırım. • turmadan, salonda votka içilecek. «Zakoussky» leri, yani mezeleri sen olmıyan bir otomat haline koymuştu. Fakat yavas, yavas, yeniden baş Nebil bey, son gelişinde, ısrarla: «Kendinı topla, Feyza, diye söy hazırlarsın, Feyza. Yengesi, söylediği gibi erkenden eve deridü Mezeler. sofra, r < * kaldırmağa. yeniden canlanmağa başlıyordu. ; lemişti. Baban senı böyle süngüsü düsük aormek i=temezdi » Genc kıza yapacağı işi izah etti: Büyük gümüş tepsiye kenarları Kendi kendine söylendi fEvimize, soframıza aldık. Bakıyoruz, ye "îrdi Sırf be5F"rr">rpis ol^' ' "'nı po'ermek için bnzı çeyleri değistitdi: Şimdi. bu sözleri daha kuvvetle duyar gıbı oluvor kendı He içın işlemeli bir keten örtü serilecekti Sonra, ufak kareler şeklinde kesil Mıiyoruz. lçiriyoruz. Hiç değilse o da işe yarasın Haddini bilsin'» Tuzl"'ları yeniden doldurttu; kadehleri tabaklardan biraz daha uzak. den tekrarlıyordu: «Kendini topla, Feyza; baban seru böyle tunsüsü miş t«reyağlı ekmeklerin üstlerine, kimine havyar, kimine yumurta, Evet, kat'iyen müssmaha etmerrrlivdi. Dahs geçen akşam, Reşidin laşürdı. düük görmek istemezdil» (Arkaa v*r) karides, turşu, zeytin, peynir, turp, balık, hulâsa envai çejid yiyecekler bir yanlış,ını tutmağa, onunla münakaşa etmeğe cüı'et etmi^tL Oğlunun No : 3 6 22 Eylul 953 salı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog