Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

MUJDE, BEKLEDIGIMZ AMERIKAN lnce «GOLD THIN» PAL fras bıçaklın gelmlfüt. 5 Adedlik p*ktti 75 Krf. TurHy» üraum VeldliNATAN S. ESKENAZİ Marpuççular Bamatan han. Telefon: 21571. u m h u riyet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Beyer's Mode Eür Alle No. 9 çıkarılmıştır. jfonjjajfarî^ butun yenılıklerını bu L ' sayıda bulabilırsınız. Trakyada yapüacak büyük manevralar Bu tatbikatın, son yıllarda Türkiyede yapılan manevraların en mühimmî olacağı bildiriliyor Bir Açıklama Lüzıımn olıtıka mali ve '•ktısadî olajları ve bunların tesırlcnnı değıstırmek >o lunu bulamamıştır Onun ıçm bu vadıde cıddî mucadeleler cercvan etmcz ve dunja memleketleri malî \e ıktısadı v azıv etleriıu ne içe. ne dışa karşı saklamak zahmctıne gıımczlcr Çunku bunun, bueunku şaıtlar altında unkânı yoktur. Turkıve. dunja ıktısadp atına ciddi şckılde ancak 1015 scnedır kanşmış bır unsurdur Bu venılığın ıcab ettırdığı umumi bır cekıngenlık hopımızde gozukmcktedır Başka devletler için mal sıkmtısını açığını kapalısını, enflâsyon olup olmadığını. altın ve doviz vaziyetıni apaçık konusmak en tabıî bır hareket ıken bı?de hâlâ bu malumatın esrarı de\lctten savılması rıhnıvetı ıktısadi bahislerdeki bu laruri açık kalblılığe bır turlu ma gostcretnemiştir: fakat artık bu çeşid malumal Demir Perde gerisi âleminden ga>n yerlerde vani Batı dunvasında esrar olmaktan çıkmıstır. MiUi ve^fceynelmilel veriksv lar heırun bunlan dunya\» bıldirmektedir Son zamanlarda bizd» de tıcaret ve tedıve muvazeneleri fle Merkez Bankasmm dovız TB «ltın stoklan hakkında munakasalar olmustur. Resm! istatıstikler, Merkeı BankaM bultenlerile resm! ağızlardan malıve kavnaklanna davanılarak verılen malumat bitfcirlerml tutmatnıştır. Bu ihtılâf henuz halledılmedığı bir sırada EPU denılen «European Payment Union Aceounts» >ani A\rupa tedıye bırlığı hesabları hakkında malumat veren Istatıstık Umum Mudurlüğunun 4 numaralı uç aylık bulteninde Turkhenin valnıı bu teşkilâta dahil memleketler grupıına şubat 1933 sonuna kadar 206 müvonluk bir tedı\e borcu olduğu gorulmektedir Gene son gunlerde Avrupa tedij e birliğindeki vazijetimke dair bu teşkılât tarafından hazırlanao ve hulâsası ajanslar tarafmdan neş redılen raporda Turknenin iktısadî durumu hakkında bazı malıimal verılmektedır Bu rapora gore Tur. kıvenın EPU mcmleketlerıne haziran 953 te 120 mıl\on dolar borcu vardı Gene avnı rapora gore Turkı>e 951 tanhmden itıbaren bu bırlıkteki kredi hacminl gecmeğe ve borclanmağa başlamış. bir ıkı defa altm satarak borcuiıU kısmen odemısse de 120 milyon dolar açık fcalmıştır (Halbukı açığm yalnız 11 mıhondan ibaret olduğuna dair Başbakanm beyanı vardır). Bundan başka aynı rapora gore Turki\e bu tedne işini duzeltmek icin bır kaç defa borc para almış, aHın satmış, hattâ Merkeı Bankasındaki altınlardan bir kısmını da borcla jcrine koymuştur. Bu ayın otuzunda Trakvada yspılacak olan manevralar son yıllarda memleketımızde \apılan manevralaruı en muhimmi olacaktır Bu manevralara Turk kuvvetlerınden maada NATOva dahıl 13 devletm kuvvetlen de katılaLak \e bunlara Turk komutanlan kumanda edeceklerdır Cumbur Başkanı Celâl Bayar ıle Erkânıharbıyeı Umumıye Reısı Orgeneral Nurı Yamut ve kurmay heyetı ayrn yırmi yedısınde gehrımize gelerek manevralan takıbe gideceklerdır. Bu manevralar daha zıyade Balkanlardan ınen duşman kuvvetlerıne karjı Boğazlarla Yunanıstanın mudafaası mahıyetınde olacaktır. Manevralarda tem olarak Çatalca mudafaa hattına kadar geldiğı kabul eâılen dujman kuvvetlerinın Karadenız ve Marmara sahıllennde Arkası Sa 6 Su. ı de % 29 oncD yıl sayı: 10.468 Telgral v« mektub adresi Cumhunyet Istinbui Posta Kutusu: tstanbul No 246 Tclefonlmr: Umuml Santrat Numarası: 24298, Yazı Işlen: 24299, Matbaa: 24290 Sah 22 Eylul 1953 kuruş Mısırda yeni tevkifler Eski Başbakan Nahas ve GŞİ ihtilâl mahkemesine veriliyorlar Vefd ve Saadist partileri ileri gelenleri de tevkif edildiler Kahıre 21 (R a a ) Bugun Mısırın eskı Başbakanlanndan ıkızı ve Vefd ıle Saadist partılenn ılerı gelenlen askerî polıs tarafından tevkıi edılmışlerdır. Bunların arasmda eskı Basbakan Mustafa Nahas ıle eşı de vardır. Bunlar, «rejımı devırmeğe matuf juphelı faalıyetlerınden dolayı> yenı kurulan ıhtılâl mahkemesınde yargılanacaklardır. Arfcası Sa 6 Sü 7 d« Türk kuvvetlerinden aaada NATQ'ya daiül 13 devletin kuvvetleri de nanevralara katılacak ve bonlara Türk generalleri kumanda edecek Millet Partisi davası Duruşmaya önümüzdeki cumartesi gunü Ankara Ağır Ceza saionlanndan birinde başlanacak Ankara 21 (Telefonla) MıUet Partısı hakkında Ankara Cumhunyet Savcılığmca ıkı aydanberı yapılan tahkıkatın netıcelenerek ıddıanamerun dığer evrakla bırlıkte mahkemeye tevdı olunduğunu bıldırnuştık. Savcılık, ıddıanamesınde, Millet Partısının feshını ve n\dısede alâkalı gorulen 13 sanığın bır ay hafıf hapıs ve 50 lıra para cezasuıa mahkumıyetleruu taleb etmekteydL Bu davaya onumuzdekı cumartoeı junu saat 10 da şthrımız dordunçu «ullj <ceca mahk«n/s«ınde başlanacaktır Mıhkeme salonunun kıfayet etmıveceğı dıkkaıe alınarak duruşmaya ağır ceza mahkemesı salonlanndan bırınde bakılması uygun gorulmuştur O gunku duruşmada celse açıhnca yargıc Memduh Balamır sanıkların huvıyetlerını tesbıtten sonra savcıhğın 61 sayfa 'utan ıddıanampsmı okutacak, bunu TIUteakıb sorgulara geçı'ecektır Merhum Necmeddın Sadak Polatkan Amerikadaki temaslarından memnun Naliye Bakanı, dün Türkiyeye müteveccihen Newyork'tan ayrıldı NewYork 21 (R. a a ) Turk Malıve Bakanı Hasan Polatkan bugun buradan Turkıyeye mute\eccıhen ayrılmıştır. îTicus! 6a 6 Su 7 de Malıye Bakanı, Newyork'ta gerefine verüen yemekte koousurken Türk basınının büyük kaybı Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdag bir mahkemeyl ıiyarett«a aynlırken Adalet Bakanının dünkü tctkik ve ziyaretleri Bakan, hâklnltri* ianiflı, Baroya ziyaret etti v* Adlî T ı ı MiMMSMİnde ineelemeler yaptı Adalet Bakanı Osman Ş«vki ÇL müddeıumumî vekılı Hıcabi Dınç çekdsğ dun sabah saat 9 da tstan olduğu halde merkez bmasında bubul Adlıyesini ziyaret etmi?tlr A lunan ağırceza reıs ve azalarım, as Arkası Sa S Su 6 Aa dalet Bakanı, yanında latanbul Nectneddin .. . Sadak vefat etti Egede kalkınma hazırlığı Beria hâdisesine dair flk haberlerl verdUii »öylenen senator Mac Carthy nişanhsı ile beraber Kadın işçiler için doğıım istirahati 6 haftadan 9 haftaya çıkarılacak 100 kadın işci calıstıran îş verlerinde bir emzirme odası, 300 ve daha fazla kadın işci çalıştıran iş yerlerinde de bır kreş bulundurulacak Şehrırnızde bulunan Çalışma Ba arkadaşımızın suallerını |u şekilde kanı Hayreddm Erkmen, dun ak. cevablandırmıştır' •şam ekspresle Ankaraya hareket c Istanbula muhtelıf işçi meetmıştır selelerıle, ev ve arsa durumlarını Bakan, dun kendısıle goruşen bır Arkası. S 6, Su. 3 de NewYork 21 (AP ) Turluyenın cîk. Dıs Isleıı Baksnı Necmcd. dın Sadak 3 ağustostanberı burada tedavıde buunduğu Memonal hastanesınde bu sabah kanserden olmuştur Turkıyenın en kıdemlı gazetecılennden olan Sadak 63 yaşındaydı 1948 den 1950 ye kadar Dıs Işlerı New York 21 (R) Berıa'nın Bılındıği gıbi, Berıa'nın kaçtığına Bakanlığında bulunmuştu Vefatı Rusyadan kaçtığına ve tarafsız bır dair haber evvelâ Birlejık Amenka ArkasT. S 6, Su 3 de memlekete sıgındığına dair haber Arkan Sa. 6, Su. l d ı ler hakkında resml bır açıklama vapılmBmıştiJ Fakat Amerıkan hukumet çevrelîrı bu haberı cşuphe» ıle karşılanvşlardır Dığer taraftan Londra ve Parıste de sıyasi mahiıllenn aynı ışuphe» ıle bu haben gozonunde tuttuklan bildırılmektedır. Bu akşam genatör MacCarthy bu mesele hakkında verdığı beyanatta Tayyareyi kaçıran Kuzey Koreli «Kendını Bena dıye tanıtan bırısıle temasa geçtbnıstır, fakat sahpilot 100 bin dolar mukâfah san ben de bunun hakıki Bena olhaketti d\ığunu pek tahmın «tmıyorumı NewYork 21 (R) Kuzey Ko demıştır reli bır pılotun bu sabah Mıg 15 Opmde tepkılı bır Sovyet uçağı ıle bırlıkte Guney Koreye ıltıca edıp Amerıkan makamlanna teslım ol Arkas\ Sa. S, Sü. 5 de Beria'nın firar edip etmediği belli değil Tiearet \e Bavindirlık Bakanlarile Ziraat ve Kalkınma Bankalan Umum Mudürlerinin İzmiri zivaretlerine ehenunijet verilij or tzmir, 21 (a a ) Pazar gunundenberı şehrımızde bulunan Ekonomi ve Tıcaret Bakanı Fethı Çelıkbas ve Bavındırlık Bakanı Kemal Zeyünoğlu bu sabah saat 9 30 da gazetecıleri kabul ederek Ba Arkan Sa 6, Su 4 te Batıya kaçırılan Rus tepkili uçağı 6. Türk Diş HekimUği kongresi dun agıldı Okonan tebliğlerde, memleketimiıde çocuk hekimliğinin ilerlemediği beliriildi Boylece orta>a çıkmış bîr taknn resml vesikalar ve bejanlar mngında ehemmiyetli rakam farklan goze çarpmaktadır. Bu farklarm vucudu kimseye fayda vermeı. Borcsuz memleket olraaı. Tedive 8. Turk Dif Hekimleri kongresi muvazenesi açık olan tek y«r Tıirdun saat 9 30 da eskı Emınonu CUMHURnTET Halkevınde çaiışmalarına başlanus Arkaa Sa. 3, Sii.SU Ur. Kongreyı Vali ve Belediye Reısi GÎZÜ SILÂH SATANLAR Kasımpaşada kanuna aykırı olarak sılah satan Mehmed ve Osman Roma, 21 (a.a) İtalyan Başısımlerınde ikı kişı yakalanmifbr. bakanı ve Dış İşleri Bakanı GıuBuna dair haberımız ıkıncı sahıfeseppe Pella, Turk hukumetimn dadedır. Resımde, ıkı sılâh satıcısı veti uzerıne, Ankaraya resml bır goruluyor. nyarette bulunacaktır Bu haber, Başbakarun bu akşam Turkıyenın Roma Buyuk Elçisı Faık Zhnı Akdur ıle yaptığı bır goruşmeyı muFahreddın Kerim Gokay kısa bir teakıb yayınlanmıştır. Zıyaretın konuşma ıle açmıştır Valı, konuştarıhı daha sonra tesbit edılecekmasında, dış hekımlığmde elde ebr dılen terakkılerden bahsetmış ve Arkast Sa 6, Su 4 te İtalyan Başvekili memleketimize gelecek Dumlupınar davası Yanrdd celsede Sabri Çelebioğlnnun ve kaptan Lorentzon'un avukatlan müdafaalaruu yapacaklar Son saihaya gelnus bulunan Dur* lupınar facıası davanna yann Çanakkale Ağır ceza mahkemesınde devam edılecektır. Yannki celsede Dumlupınar süvarısı yuzbaşı Çelebıoğlunun avukah Suad Tahsin Turk ve tsveçll kaptan Lorentzon'un müdafıı avukat Ihsan Yarsuvat mudafaalannı yapacaklardır Bılındığı gıbl bundan evvelkı celsede facıa fehıdlennın aılelerı adı Arkast Sa. 6, Su. S da HUSA¥i Resimlerin neşrine yakında başlıyacağız Yavrunuzun bir fotoğrafını gönderiniz Müsabakaya iştirak şartlarını 5 inci sahifemizde bulacaksınız. Şehir Meclisi Parti Grupu diin toplandı Yeni idare knnıhı seçimi yapıldı; D. P. den çekildiğini bazı gazetelcrle ilân eden İsmail Atalay toplantıva katılmak istedi îse de salona ahnmadı Şehır Meclısı partı grupu dün saat 17 de Bejoglu ılçe merkezı salonunda toplanmıştır Grup ıdare kurulunun mesaısı sona erdığınden yeni ıdare kurulu seçımı yapılmıştır Seçım netıcesınde grup ıdare kuruluna ıl başkanı Necmı Ateş, Salâhaddın Karayavuz, Muhlıs &dener, Saıd Ibrahım Esı, doktor Rahmı Duman, Arıf Neşet Uzman ıttıfakla ıntıhab edılmışlerdır. Dunku grup toplantısı sırasmda bır muddet evvel Demokrat Partıden ıstıfa ettığını bır kiMm gazetelerde ılân eden Şehır Meclısı uvelerınien Ismaıl Atalav da salına CiiTnıstır Atalajın bu hareketı uı mumı hoşnudsuzlugu mucıb oldu bır ^ Sa. 6, £u. VAUNLN DiJİÜLUÜ... İSZANBULUü p£fiDL£BL.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog