Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

4ILE ve SANAVI VIKIŞ MAKİNILERİ u mh u r i y KURUCUSUrYUNUS NADf İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Türkiyenin durumu Kızıl Çinliler, Kuzey Kore hakkında geniş ölçüde malumat veriyor topraklarııu terketmeğe başladılar Vinchinskv bugiin yeni teklifler yapacak Sovyet delcgesinin Birleşmiş Milİp(K?rde söyliyeceği demccin şim'livc kadar yaptığı konuşmalarııı cn mühimmi olacağı bildiriliyor Birlesmiş Milletler, New York 20 8.a.) Sovyet Rusyanm Birleşmiş Milletler nezdindeki başdelsgesi Vichinsky'nin yarınki oturumda mühim bir demecde bulunacağı bildirilmektedir. Buradaki diplomatik mahfillerin belirttiklerine göre, Vichinsky'nin yarmki demeci busüne kadar Sovj e t liderinin verdiği en eheınmiyetli demec olacaktır. Tahmin edildığine göre. Vichinsky, vannki dsmecinde, dünya gerginHjjinin ortadan kaldırılması hususunda Amerika Dış İşleri Bakanı John Foster Dulles'm verdiği beyanstını cevablandıracak ve dört büyükler arasmda bir toplan»ı yapılması teklifini ileri sürecektir. Vichinsky'nin aym zamanda Kore eiyasî kor.feransı hakkında da bazı teklifler ileri süreceği zannedilm<Jc tedir. Dört büyük Asya devletimü de konferansta hazır bulunması hususundaki teklifin çetin münaksşalara sebebiyet verecegi anlajılmaktadır. Paris 20 (T H.A.) Avrupa İktisadi İşbirliği Teşjkilâtı Avrupa memleketlerinin iktisadî ve malî durumlarile; bilhassa Avrupa Tediye Birliğindeki vaziyetlerine dair mufassal bir rapor hazırlamıştır. Rapcrda, Türkiye hakkında da dikkate değer malumat verilmekte ve ezcümle şöyle denilmektedir: «Avrupa Tediye Birliği riyaset divanı, Türkiyenin birlik nezdindeki vaziyetini müteaddid defalar tetkik etmiş ve 1952 1953 devresinin neticelerini raporunda bildirmiştir. Türkiye yedi ay müddetle alacakh durumda kaldıktan sonra 1951 yılı martında borçlu vaziyete düşmüştür. 25 milyon dolarhk alacak; 1951 yılının mayıs ayı içerisinde kullanılmış ve umumî açığı kapatılmıştır. 1951 1952 l devresinde Türkiye cıuota'sını aşmıştır. Açış*ının kırk sekiz milyon dolar tutarındaki bir Avrapa Tediye Biıiiginde Rusya ile KomUnist açıgımıza dair rapor Çinin arası açılıyor Beria Rusyadan kaçmış Amerika Âyan tahkikat komitesine mensub yüksck bir şahsiyct bu haberi teyid etti Wa5hington, 20 (a.a.A.P.) Dün Washington parlamento mahfillerinde dolaşan bir hsbere göre, Beria, Rusyadan kaçarak bitaraf bir memlekete sığmmıştır. Aynı mahfiller, Âyandan Mac Carthy'nin baş kanlığındaki Âyan tahkik komıtesinin bu haberin doğru olup olmadığmı araştırmağa başladığını bildirmektedir. Amerikan ordu istihbarat dairesi de bu haber hakkında tahkikata girişmiştir. Haberi veren şahıs, Beria'nın uçakla bitaraf memlekete nasıl kaçtığını anlatmış ve Birleşik Amerikaya siyssî mülteci olaıak' kabulü için müzakereler cereyan ettiğini de bildirmiştir. Arjcası Sa 6 Sü 7 d« Londra, 20 (a.a.) Kuzey Kore ile Sovyet Rusya arasında cereyan eden görüşmelerin neticesinde neşredilen tebliğden edinilen kanaate göre, Komünist Çinliler en kısa bir zamanda Kuzey Kore topraklanndan aynlacaktır. Ayrıca Moskova ile Pekin arasmda son derece so. ğuk bir hava esmekte olduğuna da işaret edilmektedir. Londra siyasî mahfillerinin, gerek Malenkov'un son demeci ve ge. rek Moskovada neşredilen resm! tebliğden edindikleri kanaat bu mer kezdedir. 70 bin Çinli Kuzey Koreden aynldı Seul, 20 (A.P.) Salâhiyetll kaynaklarm bugün bildirdiklerine göre, Komünist Çin mütarekenin imzalanmasmdan sonra Kuzey Ko Arkası Sa. 6, Sü. 5 de 29 uncu yıl sayı: 10.467 Telgraf v t mektub adresi: Cumhuriyet. IstanbuJ Posta Kutusu: tstanbuJ No. 248 Telefonlmr: Umuml Saatral Numarası: 24298, Yazı Işlen: 24299. Matbaa: 24290 Pazartesi 21 Eylul 1953 Pariste neşredilen rapor da, Türkiyenin haziran 1953 ythnda Rusya ile kuzey Kore arasmda cereyan eden görüşmeler neticesinde bir tebliğ neşredildi umumî açtğtntn 120 milyon doları butduğu belirtildi Silvan D.P. toplantısında matbuata hücumlar Bir D.P. li irtica tehlikesi hakkmdaki neşriyatımızı ele alarak «Cumhuriyet» e çattı ve uluorta konuştu Silvan 20 (Hususi) C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülekin Silvana gelişi münasebetile yapıtan Halk Partisi toplantısına cevab VE: mek üzere cuma günü D. I . liler i de bir toplantı yapmışlardır. D. P. Diyarbakır milletvekili Yusuf Azizoğlunun tertib etüği bu toplantıda konuşan hatibler sistemli Dİr cumlaıda bulunmuşlardır. Söz alart Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Malenkov Sbvyet Yüksck Şürasında konuşurken Nalenkov'un Koreye dair söylcdiği nutuk Sovyet Başbakanı nutkunda gene Amerikaya hücum etti Moskova^O (A.P.) Sovyet Rusya ' Öa|bâiânı Malenkov düri gece Kremlinde Kuzey Kore heyeti şerefine verdiği ziyafette bir nutuk söylemiş ve ezcümle, demiştir ki: « Kore harbi artık esk: Asyadaki emperyalist şünlerinln sona erdiğini ' isbat" etmîşiif. Tâkat bunu anlamak istemiyen mütecaviz çevreler hSlâ meveuddur. Bunlar mütarekeyi bozmağa ve Asyada dü Arkası Sa. S. Sü. 8 de Trieste meselesi ve Yunanistan Taraflardan biri talebde bulunduğu takdtrde Atina hiikümeti ara buluculuk yapacak * Atftra, 20 (a.a.) Sa5âWyetH ksynaklar, Trieste ihtilâfını hal için Yunanistanın Yugoslavya ile İtalya arasında tavassutta bulunacağı haberini yalanlamıştır. Bir Yunan Dış İşleri Bakanlığ) sözcüsü, Yunanistanın İtalya ile Yu goslavya arasmda çıkan Trieste anlaşmazlığını gidermek için doğrudan doğruya müracaatte bulunmıyacağını, fakat taraflardan biri bu talebde bulunursa iki mem'.eket arasında dostluğun yeniden teessüsu için gayretini esirgemiyeceğini aöylemiştir. Boğazda kurulacak kopru heyecanlı bir an görülmektedir. Top, bu müsaid vaziyete rağmen kaBoğazın iki yakasını birbirir.e leye girmemiştir. (Maça dair tafsilâtla diğer spor haberlerimizi dörbağlıyacak olan köprünün kurula düncü sahifemizde bulacaksınız.) cağı yere dair muhtelif mahaller ileri sürülmektedir. En fazla üzerinde durulan yer Ortaköy ile Bey lerbeyi arasıdır. Yalnız dünyacs f tanmmış Profesör Dischinger, köprünün Taksim gazinosu ve Teknik Üniversite ile Karacaahmed arasına kurulması için bir teklif yapmıştır. Bu proje de diğer tekliflerin yanısıra tetkik edilmektedir. Her he kadar köprünün yapılmasına karar verilmişse de yer meselesi henüz halledilmemiştir. Partilerin dttnkü toplantıları I D. P. liler muhalefetin tutfuğu \ yolu tenkid ettiler, C. H. P. Hler de iktidara hücum ettiler Romatizma tedavisinde yeni bulunan ilâdar 8. Enternasyonal Romatizma Kongresine iştirak eden Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil Bütazolin'den iyi neticelet alındığını söylüyor Asma köprünün, Teknik Üniversite ile Karacaahmed arasında FENERBAHÇE ENOSİS MAÇ1 Fenerbahçe dün Enosis ile yapkurulması için bir teklif yapıldı tığı maçı 40 kazanmıştır. Yukandaki resimde Enosis kalesi önünde Üziim müstahsilini korumak için yeni kararlar Dün İzmire muvasalat eden Elonomi ve Ticaret Bakanı müstahsilin üzümlerini satraak için acele etmemelerini tavsiye etti İzmîr, 20 (a.a.) Ekonomi vc Ticaret Bakam Fethi Çelikbaş ile Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu beraberlerinde Ziraat Bankası Umum Müdürü Midhat Dülge olduğu halde bugün eaat 16.45 de Aksu vapurile İstanbuldan şehrimize gelmişlerdir. Rıhtımda, Manisa mebııslan Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, Refik Arkası Sa. 6. Sü. 4 te GUZEL VE . SIHHATU ÇOCUK D. P. Beyoğlu ilçe merKezınce Dünyanm bir çok memleketlerintertiblenen siyasî toplantı dün saat de bir âfet olarak telâkki edilen 16.30 da Taksim Eftalipos gazınoromatizmaya karşı bir çare bulmak Beria ve hastalığt beşeriyetin bünyesinsunda yapılmıştır. Toplantıda İsden söküp atmak için binlerce ilim tanbul milletvekillerinden Hâdi adamı geceyi gündüze katarak çaHüsmen ile İhsan Altıner ve ŞeIışm3ktadırlar. Her yıl yeni yeni hir Meclisi âzalarile kalabahk bir ilâclar ortaya çıkıyor, tecrübeler partili grupu hazır bulunmuçtur. yapılıyor, fakat. tıb romatirmayı Söz alan hatibler muhalefetin tutkat'i şekilde önleyebilecek imkântuğu yolu şiddetle tenkid etmişlerlardan henüz mahrum buhınmakdir. tadır. Bu hastalıkla uğraşan ilim C. H. P. nin toplantılan adamlan her lört senede bir toplaC. H. P. kongreleri devam et Kazayı yapan profesör dün sabah narak bu çalışmalannın muhassamektedir. Dün Zeytinburnu ve lasını ortaya koyarlarken mücadetevkif edildi lenin gittikçe daha müessir hale Çeşmemeydanı ocaklarınm toplantıları kalabalık bir partili huAnkara, 20 (Telefonla) Faik gelmiş olduğu da müşahede edilzurunda yapılmış ve İsmet Inönü adında bir yüzbaşı mütekaidini mektedir. Arfcası Sa. 6, Sü. 4 te otomobili ile çiğneyen Gülhane Enternasyonal kongre 8 tnd topProfesör Dr. Arif İsmet Akademisi profesörlerinden Şerif lantısını 2428 ağustos tarihleri aÇetinrfl Çanga bugün tevkif edildi. Tah rasında Cenevde yaptı. Kongreye Türk doktorlanndan da dört mü mejhur tngiliz mütehassısl«nndwı kikatın verdiği ilk neticeye göre, saat 13 sularında Akademidsn oto tehassıs iştirak etti. Bunlardan Pro Dr. Copmann, Fransız Cost« ve mobili ile gitmekte olan Şfrif fesör DT. Arif tsmet Çetingil s«h Forrestie, bu seneki kongrenin reisi Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Çanga yolda Profesör Nusret Şa rinüze dönmüş bulunuyor. Romatizma âfetine dair kongrede ileri kir Dirisunun idare ettiği otomosürülen yeni fikirler ve buluşlar bil ile yarışa başlamı;, nihayet etrahnda kendisile görüîtüğümüz Arkast Sa. 6 t Sü. 5 de Profesör, 8 inci kongre hakkında. Atina 20 (aa.) Avrupadaki r bir çok aydınlatıcı malumat vereMüttefik ku\\ etleri başkomutan rek Euallerimizi föyl» cevabKnyardımcısı Mareşal Lord Montgodırdı: mery, Yunan savunma liderlerile 2428 ağustos tarihleri arasıngörüşmelerdjj bulunmak üzere buda Cenevde toplanan enternasyogün Yugoslavyadan buraya gelmişnal romatizma kongresi bütün ilim tir. adamlan tarafından büyük bir alâYugoslavyada manevralarda haka ile karşılandı. Kongreye 600 den zır bulunan Mareşal dört gün Afazla delege iştirak etti. Bu delegetinada kaldıktan sonra perşembe ler arasmda dünyaca tanınmış en günü uçakla Ankaraya hareket ede büvük romatizma mütehassısları da cektir. bulunuyordu ki Cortisone'u keşfeAtina hava neydanına inmeden denlerden biri olan Hench'i de bu evvel Mareşal Montgomery'yi n a " arada sayabilirim. Bundan başka mil bulunan uçak, geçenlerde zel zele felâketine uğrayan bölge izerinde bir saat müddetle uçmuştur. Ankarada bir Prof. otomobilile adam çiğnedi Atom topu ve Türkiye Amerikanın Avnrpaya atom t*pa göndereceği hakkmdaki haberle» Ankarada mmenuniyet uyandırdj Ankara, 20 ( T f l A ) Birleşik Amerikanın Avrupaya atom toplan göndermek hususunda tldığı karar, askert çevrelerd» büyük bir memnuniyet uyandınnıştır. Bu karar NATO kuvvetlerinin takviyesi bakımından ilk mühim adıra olarak vasıflandınlmaktadır. Her ne kadar evvelce strate:2s uçak tatbikatlannda atom s'lâhı kullanılmışsa da, Batı ordularmda normal ailâh olarak atom ilk defa bu karardan fonra elde edilecektir. Arfcası Sa. 8. Sü. S da Mareşal Montgomery geliyor Adalet Bakanı şehrimizde Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçekdağ şehrimize gelmiştir. Bakan şehrimizde birkaç gün kalacak ve bu müddet esnasında Istanbul Adliyesinde tetkik'.er yapacak, hâkim ve savcılarla temas'arda bulunacaktır. Osman Şevki Çiçekdağ Adalet Bak^nhğını dcruhte cttiSi îündmberi ilk defa İstanbula gelmi} bulunmakUdır. MÜSABAKAM/Z Resimlorin neşrine yakında başlıyacağıı Yavrunuzun bir foloğrafını gönderiniz Müsabakaya iştirak şartlarını 6 ncı sahifemİ7de bulacaksınız Gumhur Baskanının Meclisi açış nulku Ankara 20 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâl Bayann 1 kasımda Meclisi açış nutku için çalışmalara önümüzdeki ayın ortalannda başlayacaği tahmin edilmektedir. Bununla beraber alâkalı dairelerde yapılan işlerle yapılacak olanlar hakkındaki raporlar şimdiden hazır'.anmaktadır. Bu notlarm ekim ortasına kadar Cumhur Başkanhğına tevdi cdileceği anlajılıyor. ipin hazırlıklar Pendikle bir askerî uçağımız düşlii, pilot şehid oldu İZZEDDİN HANINDA ÇÖKÜN. TÜ Vilâyet binası karşısındaki Izzeddin hanında dün bir çöküııtü olmuş ve bir işçi ölmüştür. Yukandaki resim, bınanm çöken kısmını göstermektedir. (Buna dair haber ikinci «ahifemizdedır.) Evvelki gun Pendik civarında bir askert uçağımu düşmüş, pilot jehid olmuşrur. Tuzla asker! birliğine aid bir avcı uçağı havalandıktan az sonra makinelerinde anza olmuş ve uçak denize düşmüştür. Mürettebattan radarcı üsteğmen kendüıi kurtarıp derîize atiamıştır. fakat pilot başgedikli bulur.amamıştır. Askerî makam'ıar tarafından hâdise mahalhnde tetkıkler yapılınaktadır. Bana bak oğluın, kahve j'ap! daha puiıaliiaguıadan baua bir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog