Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CACLAYAN YAYINEVİ ** AMERİKAN TARZI CEP KİTAPLARI YERALTINDA DUNYA VAR REFİK HALİD KARAY Her kelimest dilimmn güzellığini bajka türlu akseHiren, «ncalc usladın kalemlndftn çıkabl* lecek nefis blr ese* VURUSANLARPETER CHEYNEY Bir kadmı gızlıce Idam edebılmek ıçm onunla sevışen, 1 ölümü v« öpücüğü aynt tebessumle karşılayan ajanların zevk ve hsyecanla okuyacağınız maceraları. KARANLIKTA OVCVZLVK Evvelce en aşagı 3 liraya alabildiğtni2 bir kitap şimdi 1 lira. PARLAK PLÂSTİK KAPAK Şimdiyc kadar tncmlekctımizdc görülmcmiş nefasettc bcş renkli, nefis parlak kapak. X 0 M E R A K L I ESERLER Hcm ki3mıctli, hemde herkcsin zcvkle okuyaca^i kadar canlı ve sürükleyîci romanlar. İNSAN HARASI LOUİS CHARLES ROYER Nazilerin »özde insan neslinl güzelleîtirmek için kurduklan •jretme kampımn hıkâyesını Fransanın en populer romancısından dmlayinlz CİNSÎYET ALFABESİ ODEVAMLI 0 TENEVVU NEŞRİYAT Haz.rlayan: CEMİL CAHİT C E M Cinsiyetln en karışık ve en enteresan meselelerıni, selâhiyetli kaynaklara dayanarak izah eden bır rehber Her on beş günde bir kitap. ANADOLU BAYİLERİNE 1 EKİM'DE CIKIYOR GENİŞ İZAHLI BROŞÜR İSTEYİNİZ. »s tenedenberi memleketlmlzde muvaffakıyetle fi'len calısmıs maruf a) Ycrlı Romanlar, b) Aşk ve İhtiras Romanları, cj Macera, Esrar ve Detektif Romanları, d) Cinsiyet kitaplan... Aynca, bu dört scri haricınde, hâdise yapacak ve satış rekoru kıracak birçok kitap! OQENİŞ TEVZİ Miıkemmel bır tevzı sistemi ile bu kıtaplan her an Türkiyenin herycrinde bulabileceksiniz. ^55^ (AĞIAYA. Üsküdar As. Subesinden: Şubemizde kayıdlı malul subay, er ve şehid yetimlerinin •enelik yoklamaları 1 Ekıra 1953 tarıhinde baş.ayıp 15 Kasun 1953 tarihinde sona erecektir. Malul subay ve erlerın resml «ened. raDor ve ikramiye cuzdanlarıle sehid yetimlerinin halen, dul veya bekâr olduklarını gosterır muhtarlık ilmühaberleri, nufus ve ikramiye cüzdanları ile subeye müracaatları. (3016 14727) r w Bu markayı ısrarla Uteyiniz. ÇİNKO SAÇLAR ÇÎNKO ŞERİTLER Püıkurtnn yolu ıl« kaplamalar lçln Itutpcint £Af İ/İ AMERİKAN BU2 DOLABID/R. OEPOSU JflK GRONBERG NALEFLERİ İSTANBULRIZAPASA YOKUŞU M İ L A S HAN NO 0 ÇİNKO TELLER MAROT Aktiengesellschaft für Zınkindustrie Vormal» Wılhelm Grıllo, DuısburgHamburg, Almanyı c m u k a kalbur makınelenırairln ı ı t ı u arzedildıgmı bllumum bayl v« müsterılerimize «evincle blldirirız Turkıy» Umum Ithalâtçuı: ORHAN KAZANCHAN Gal«U, Tünel C«d. 74. Tel^rti: KAZANCHAN Istanbul Türkiye Mümessili: Andn Ta$man, Afirefendl Caddesi Kısmet h«n Ne. 18 Telgraf adrt«i. EVTAŞLI Telefon: 267M. NİMET ERİM « LUXOR radyo fabrikalarının sayın ••< Acenla ve Müşterilerine Sizler için Isveçten İzmır Fuarına getırttığim 1954 model radvolarla ses eıhazlarmı ve üc model uzerıne imal edılen 33 turlu pıkapları ve 12 tıp CURICIANELLI Akordeonlarım yarın tzmır Fuarından sevkedeceguni sizlere bıldırırun Katalok taleb edınız. NİHAD IŞIK R A D T O F O N INGİÜZCE BİLEN BAYAN ARANIYOR Bcyoğlunda bır ithalit müetsesesi, ingilizcı muhaberaU vâkıf daktilo bilır bayan aramaktadır. MUrıcaat Ingılızc* mektubla P K. 2419 Bevoğlu Istanbul. 1 Alle biçkl Dikls ynrda talebe kaydına basladı. Yıllarca yurd idare etmij, tanınmıj ve takdlr edilmi» olan NÎMET ERİM, tecrübell ve en Ueri metodu İle bickl. dikıs el lsleri. şapka. korse, çiçek. boya vesair derslerini talebesine kolaylıkla gösterir Milll Egitımden tasdfcli diploma verılir. Adres Bes'ktas. gaırnedım caddesi Basaran Apt. No. 63 mmmm^mı^^m P K 209 îstanbui DUMEKS 0T0 KAMYON TİCARETİ T. A. 0. İstiklâl Caddesî No. I5I • Telefon:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog