Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

M Eyiflî 1958 IÇKİSİZ S A Z Cağaloğlu Çiftesaraylar bahçesinde bu pazar saat 14 ten 24 e kadar Muazzam fasıl ile sanatkârlar reımi geçidinde kıymetli «es sanatkâr larını dinleyiniz. Saat 15.30 dan 20 ye kadar okuyacak sanatkârlarırnıs Saat 20 den sonra okuyacak sanatkârlarımı? > Perihan Sozen NERİMAN ALTINAY NECLA TATLISES ADNAN TÜRKÖZÜ NURHAYAT ~ TÜREYEN MUALLA FIRAT SUNA ALPMAN YASEMEN ESSMERGÜL İSMAJL DÜMBÜLLÜ tekıtıil kadrosu ile ABDULLAH YÜCE Suzan Giiven tiadiie Erlen SUZAN KOKTÜRK MEVSiM HAMLIKLARIvt KARŞI İAVRUNUZU KOtUVABUMBK îÇiN ONU.BOL Yi/2 SAfARi UNLA*lhfB£SL£Yfm. TELEFON NÜMARALARI DEĞİŞİKLİĞİ Mehmet Vasfi Müessesesi Oalata Bankalar Caddesi 71 73 21/9/953 ten itibaren ı• Taksifle 25 üraya Yağmurluk « Her nevi kadın. erkek ve cocuk trençkotları. fantezi Naylon yağmurluklar, hazır paîto, pardesü, koverkot çeşidı (10 ay vade ile ısmarlama elbise, manto ve tayyör beğendırmek şartile dikilir.) Bilumum mefruşat malzemesi tül, stor, güneşlık. yer musambaaı ve saıre. Yünlü, pamuklu. İDekli kumaslar uygun tedive sartlarile, Yeni Telefon Numaralan MURAT A. KEYFER Müessesesinden temin edebilirsiniz. Adres Sultanhamam Rızapasa Yokusu 84/4. Telefon: 26662 • N ACA R Saatlerinin • En son modelleri gelmiştir. Saatçılerden ısrarla isteyiniz. 47590 47589 BUGÜN S atı 1ı k O T O MO B1 L Hususide kuüanılmış 51 model, radyolu Vangart otomobil satılıkür. MÜracaat: Telefon 29752. Kücük Çiftlik Parkmda Emsalsiz daimî programa ilâveten memleketimizin medarı iftiharı GÜNDÜZ AtLE MATİNESİ Krenıli Inşaatçı, Miiieahhid, Tüccar Sayın müşterilerimizin PURO TUVALET SABUNU Cilt üzerinde siyah benek ve givilcelerin teşekkiilüne mani olur. PURO kullanınız. Kremli Ithal malı 6 1 4 mm. BETON DEMİRİ İhtiyaçlarını her zamanki gibi etmekteyiz. İstanbulda ÜSKÜDAH İZMIR MERSİN : : t : müsaıd fıatia teraıne devam TESLTMAT Karadan ve denizden Ralli hanı altı No. 4 6.8. Sirkeci, (Emniyet Müd. ıırası) Şemsipaşa caddesi 34.36.38 (Tekel binaaı bitislğı) Umuml Mağazalar Deposu UmumJ Mağazalar Deposu ^ Toptan ve Perakende Satış Telefon: 20466 26364 Telgraf: KARALIN Üstad MÜNİR NÜREDDİN Üstada, kendl yetl|tlrdiği korosu ve kıymetll saz »rkadaşları refakat edecektir. Telefon: 85771 ^ Cildinizin muhtaç oldugu giizellik müstahzarıdır. tf Teninize bir kadife yumuşakhğı, bir çiçek tazeliği verir. f 6eyaz sabun çorap ve kirli mendıllerl temızler. Safılık Otomobil Hususide çok temiz kullanılmış 1952 modeli bir FORD CONSUL arabası peşin tediye ıle satılıktır. 9 1 2 ve 14 17 araaında Tel: 49163 t müracat KİRALIK HANE « " Çiftehavuzlarda bakkal tbrahim Efendi karşısında 4 oda, bir hol, bir mutfak, banyo, havagazi, IU, elektrik, yerler mu;ambalı otomobil saklanacak yer, telefonlu bir hane kiralıkür. • MÜracaat: Tel: 52675 • Bugün Gündüz Buyükder B E Y A Z P A R K ' t a Kremli Puro sabunu cıldınizı besler ve güzelleştırir. KEROPE KARALI TAKSÎTLE Her çeşid glyün, ev, mutfak, zengin cüccaciy* I Saat 14 ten itibaren ürtad FEHMİ EGE Orkestratı v» ıaat 17 den İtibaren büyük program. Eşsir sanatkâr PERİHAN ALTINDAG SÖZERİ Konteri MEFHARET ATALAY Halk Türküleri sanatkân ŞEN KARDEŞLER AZİZ BASMACI Skeç ••• Toplulağu Varyete Yıldm ANAYİT Azerf BALE İmitasyon ve monoloğ. PURO TUVALET SABUNU 1Qgde1OO SAFTIR. PAPAZYAN KURTULUŞ Biçki • Diki| Yurdu DenizcİliK Bankası T.A.O. Denizyottart İşletmesi Nuntazam Âvrupa Yük Postaları Eylul ve Ekim Aylan Progrjanıı Gidiş Seferleri: KONTİNAN HATTI: Kastamonu Kars Çorub Rlzt : ı t : Eylul ortaamda Eylulün 3 flncü haftasında Eylul aonunda Ekimln llk haftasınd» fstanbuldan hareketle îzmir ve icabında diğer Türk limanlarına uğrıyarak Hulle, Londra, Anver», Rotterdam, Hamburg ve Bremen limanlarına gidecekür. görmeden karar vermeyinls. Iamarlama clbisa, manto, pardastt, palto yaptıranlara kıymetll hediyeler dağıtılıyor. Çarfikapı KARRDEŞLER BONMARŞESİ. Trençkotlarımızı ACELE SATILIK (FREEZER) . BAYAMAK. Güzellljinizi bozan ve size dalma zahmet ve ıztırab veren müx'lc tüyleri TEKRAR ÇIKMAMAK ÜZERE E P İ L A S A M Enstitüsü izale eder. Fıatları son derece elverigll, isl emniyetll ve garantilldlr. îstanbul: Takslm, Anaçesme Cad. AHU Ap. No 2 (Fransız Sefareti arkası) Tel: 49601. Ankara: Mıdhat Cad. No. 60 (Kocatepe Durağı) Tel: 25005 Kayıdlar: Cumartesi ve pazardan maada. Saat 1017. Ferikdy Tepeüstü. Papazyan Apt. No. 116 D AN S En büyük bedll bir zevktir. Dans 16 ayaklık International Harvester markalı blr freezer bUmiyor veya ilerletmek istlyorsa(sogutma dolabı) bir Amerikan bayan tarafındaü acele »• ruz 50 liraya 10 derste bfltün dans. tıhktır. Evler. büvük bakkallveler ve balıkhaneler icin lan cix dt Sğrenir, herkesten daideal sogutma çlhazıdır. MÜracaat: 25. Gezlnti Caddesi, ha güıel danacdebilirsinlz. 18 21 araaı Agacami Sakızağacı Cad. • • • • • • M M B H B Burgaz adası. wKmmmmmmmKmm Nan» sokak No. 17, dalre 1. Sayın Acenta Sahiblerine Servis istasyonu yapmağa müsaid Bakırkoy. Kartaltepe. Londra asfaltı üzerinde 164 metre cephesı bulunan 18 dönumlük arsa acele satılıktır. Taliblerin istanbul 164 posta kutusuna müracaatleri 4 Amerikan Dersanesi ADRtYATİK HATTI: lngilizce Fransızca Almanca Muhasebe ve Spor Dersleri 5 Ekim 1953 Pazartesi günü baslanaeaJrtrr. Kayıdlara baalamnıştır. Adres: Sultanahmed Alemdar Cad. No. 23. Telefon: 21737. KİRALIK Yenl inşa edilmig depo, fabrlka, imalâthane, lâboratuara elverişli katlar klralıktır. Vefa caddesinde Bulvara 100 metre mesafededir. MÜracaat: Mercanda Blrol han sahibtne Ardahan Hopa : : Eylulttn S üncfl haftasında Ekimın ilk haftasında Istanbuldan hareketle tzmlr ve Pireye uğrıyarak Venedik, Trieste'ye gidecekür. Dönüş Seferleri: KONTİNAN HATTI: Ödemif Bakır Malatya : : : Eylulün gon haftajınd» BHtnin 2 ncl haftasında Ekimin 2 ncl haftasınd» Şull», Londra, Anvers, Rotterdanı, Hamburg ve Bremen limanlanndan hareketle Pire, İztnlr ve icabında diğer Türk limanlarına uğrıyarak tstanbula geleceklerdır. Trieste'den hareketle Pire ve tzmire uğrıyarak İstanbula geleceklerdir. DENİZCİLİK BANKAS! T. A. 0. Denizyolları İşlefmesinden: Oiş tabiblerinin nazan dikkatine 1 Fotöyle birlikte bütün alatı tam muayenehane esyası kısa zamanda satılmaktadır. Görmek artu edenlerin tzmir Alsancak 1447 So. No. 8 e müracaatlerl. İNGİLİZ SERMAYEU BİR ŞİRKET Bir ingilizce Steno Daktilo ve muhasebede çalışmak üzere genç bir memur arıyor. MÜracaat: Tel: 28003. ADRtYATİK HATTI: Hopa Ardahan Merkez Telg. adresi Tel No. Eylulün gon haftagında Ekinıln ortasında İZMÎR İLÂVE POSTASI Görülen lüzum üzerine BANDIRMA vapuru 21/9/953 pazartesi eünü saat 16.00 da Istanbuldan hareketle salı fün.ü sabahı tzmire varacak ye aynı güa aksamı saat 1600 da İzmirden hareketle çarsamba sabahı İstanbula dönecektir. Sayın yolcuların daha faıla malumat Acenteliglmize müracaatleri rica olunur. almak fizere f Kiralık Op. Üroloğ Kat Goztepe. Tanzimat (Itfaiye) sokağı 33 No. da bol çamlı bahıesile dört oda. iki holü olan konforlu bir dalre senelik kirahktır. Mobilyalı olarak da verilebillr. Telefon: 52149 f Denlzcüik Bankası TA.0. Denlzyollan: Tophane . İstanbul' DB. DENİZYOL Tophane Istanbul Ticaret ve Trafik Müdürlügü : 48872 Dıj Yük Servisl : 44864 dahilf (53) İstanbul Acent&lığı GalaU : 40133 ve 42362 REKLAMLI TAKVİMCİLİKTE MÜTEHASSIS FİRMA: Dr. SÜREYYA ATAMAL Taksim, SıraselvÜer 91.1 (Normandiya üstu) Muhasebeci muavini aranıyor Mall müesseselerde yetismis en az liıe mezunu ve fransızcaya hakkile vâkıf taliblerin Galata 1845 numarah posta kutusuna müracaatleri rica olunur. L Kundura meraklılannm yegâne mağazası RESSAM YATIL1 \ .TISIZ CAHİT Matbaası KOBRA (K Z. Gökberk) I Mıs sokak No. 1. I FEX\t SÜ\XETÇI IŞIK LISESİ "Eski Feyziye,, KURULUŞ TARİHJ 1885 K1Z ERKEK Çeşidli tiplerde günlük, aylık, cep va duvar takvimleri, ajancalar. Nümunelerimld isteyiniz. Ankara Cad. 68, Babıâli tstanbul. Tel: 26252. YUVA İLK ORTA LISE I T L F N 8 8 9 ••••••••••••••» E E O : 07 NURİ EŞSİZİ Aksaray Millet Cad. No. 14 Telefon: 25298 Operatör Lise smıflarında kadrolar dolmuş, kayıdlara son verilmiştir. Orta birincl sınıfa yenl jube açılmıj, kavda devanı edilmektedir. Yatılı öğrencilerin 28 eylul sabahı eşyalarile birlikte okulda bulunmalan lâzımdır. Yabancı dil öğreümi ilkokul 3 iincü smıfta bîişlar Muavyen semtlerdeki yuva ve ilkokul ri olnıl >ıtnH'!<!İpnndpn favdalanırlar. MANİSA YATILI TALEBE YURDU MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Orta ve lisede okutacağınız çocuklarınızı ucuzluk ve her bakımdan emniyetle teslim edebileceğıniz Yurd olarak Manisa Yatılı Talebe Yurduna başvurunuz Kajnd için acale ediniz. MÜracaat adresi: tstanbul Beyoğlu Hacıbekir yanındakl sokak nihayeti No. 13/4 (Kadın terzisi Taga) Manisa Yenlpostane yanında Dr. Cemil Şener muayenehanesi Telefon: 23 Manisa. DUNYACA TANINMIŞ SAĞLAM.ZARIF Kt Altm uç Imdyum puan Taksim Sıraselviler 84 86 )r İDr Belkis Canfesçi • Almanya ve Isviçreden dön• dü. Beşiktaş Has fırın Cad. I No. 38. Tel: 83166 I f l B B Saat 15 19 arası YATILI YATISIZ YE\İ KOLEJ Kadıköy Feneryolu Hususî KIZ ERKEK tlk Orta Lise nmflarına yeni öfrenci kaydına başlanmısiır. tlkokulda baslıvarak en lvi lneılızce Fransızca ÖSreten ve ögrencüerln »aglıi ve ç malarıle vakından ileilenen muadeleti tasdikli öael Türk lisesidirBinaiarında kalorifer ve llk kısım öfirencileri iein otobüs servisl vardır. Telefon 411S9 DIZEL ÜSTASI ARA ÎYCR PORTMİNLERİ Muslıulpe&entlere en son cevaptır Muzaffer ve Zafer Özbaran KoL Şirketi Tomruk sokak Okur han No. 2 İSTANBUL STlLOv. OTOMATIK Satılık ve Kiralık Fabrika ve Depo Bomonti, sanayi mıntaka smda. MÜracaat Pangaltı Yorda mahallebicisinde Jira yire. Tel: 81831. '• Dizel motörlerinde ve ziraat â'etlerinde tecrube sahibi bir ustaya ihtiyaç vardır. Tahblerin posta kutusu 136 Ş.şh İstanbula yazı ile müracaat ederek tercumeihallerini ve istedikleri aylık ücreti bildirmelerı rıca olunur. K " KALAMIŞ ANA İLKOKULU v â l Müracaat: Her gün saat 9 1 8 arası Otobüs servtri vardır. Kayıdlara devam etmektedir. Birinci ve ikinci n nıflarda mahdud yer kalmıstır Eski oğrencilerin kayıdlarmı yenilemeleri lftzundır. 1'*• TAŞLJK Civannda Satılık Kıymetli Arsa 1077 metrekare, cephesi 39 metre ve 4 parsele kabiU • }İU ifraz. üzerinde bına bulunan 11 metre irtıfaında bltljik nizam inşaata müsaid manzaralı kıymetli arsa satılıktır.r l t ı Müracaat: Tel 81196.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog