Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKİ1H $esimleri Çanakkale ve Bandırma hava alanları açıldı Bajtarafı 1 irtei tahifede 7* Bakan VekiH Emm Kalafat, Utetmelsr Bakan Sttkı Yıreau, Çaksm* Bakam v« Ulaftırma Bakan Veklli HayrtKİdin Erkmen lle Devlet Havsyollan Gcnel Müdflrü Rıza Çerçel, Ankaradan kalkan uçakla da Adalet Bakanı Osman ŞevSd Çlçekdaj y« baa milletvektlleri Çanakkaleye giderek törenlerd» hazır bulunmuslardır. Uçaklar Bnce Çanakkaley» gttmis. T« ondaJd tören aaat 11 de yapıimifbr. Burada Çanakkale B«le*y« Ba»kanı Haydar Pakel, Devlet Havayollan Genel Müdürfi Rıra Çerçel, Gümrük v* T«k«l Bakanı Emin K&laiat, Çalısma Bakanı Hayreddin Erkmen ü« uletmeler Bakanı Sıtkı Yırealı birer konusma yapmıslar, hava meydamnm isletmey» açılısmdaki •hernmiyeti beiirtnüşlerdir. Emın Kalafat, Basbakan Adnan Menderecin •elflmlannı getırdigini söylryerek ekim ayınd* Çanakkal»de feribot »ervisitün iş« başiıyacağuu, en kısa camanda Çanakkalede Elmlâk Kredi r« Yapı ve Kredi baru kalannın birer |ub« açacaklannı haber vtrmijtir. Yemek Çanakkal* Orduertnd* yenildikten »onra davetliler taat 16.30 da geae uçaklarla Bandırmaya hareket etmiflerdir. Bandırmaya saat 17 da varılmıg, buradayapdan törend» d« Bandırma Be. lediye Başkanı Mustafa Evyapandan aonra orasile konu?an Çalısma Bakanı, Devlet Havayollan Genel Mudttrfl va t;letmeler Bakanı yeni hava alanının eherannyeü üzerind* dunnuslardır. Bundan Bonra davetiüer gene uçaklarla saat 19 da İstanbula dön. möşlerdr. Her Iki hava alanına biıgunden itibaren nonnal uçak leferleri yapılacaktır. Seferi yapan uçaklar Ankaradan hareket ederek İstanbula, Bandır. maya uğrayacaklar, oradan Çanakkaleye gelecekler ve aym gün. d« gene aym yolu takib ederek Ankaraya döneceklerdir. Seferler yaz kıs. olmak üzere her gün yapılaeakbr. İşletmeye açılan Çanaskal» v« Bandırma meydanlarile menr>>ke. timızdeki hava meydanlanrın sayısı 28 e çıkmıa bulunmaktadır. Fransız kabinesinde anlaşmazlık Kabine üyeleri, Avrupa Federasyenu ile ilgili siyaset üzerinde ihtilâfa düştüler Paris 19 (a.a.) L« Monde gazetesinin yazdığına göre, Avrupa federasyonu muvacehesinde Fransanın takib edeceği hatü hareket yuzünden kabine üyeleri arasında içten içe bir anlaşmazlık başgöstermiştir. Bu anlaşmazhğın salı günü Romada, Avrupa federasyonu meselesini görüşmek üzere toplanacak olan konferanstan evvel izale edilmesi ihtimalleri pek zayıftır. SANAT BAHİSLER1 j îspanyol resim sanatının en büyük üstadı Velasquez'in hayatı ve eserleri Yazan: Metin Ergin ¥ t Birlefik Amarikada Demokrat ParÜ ldarecüerinin Şikago'da bir toplantı yapüklarını bildirmıştik. Yukandaki resbnd*, Tmmaa 11* Hsenhower'in ıon seçimlerde mağlub ettigi Demokrat »day Stevenson gör ülmektadir. Birleşik Amerikada da pilotsuz tepkili uçaklar ve füzeler üzerindeki Yukarıdaki reeimde, raydan atılan pilotraı bir tepkili uçak görülmektedir. Baştaratı 1 ıvcı «tnhtfede Bafta.Ta.fi 1 \ncı tahıjedt kftmet, yeni bir eznre kadar hiçbir da sadec* tezvir yolu Ue tenkide toplanb yapılmamasuu Utemijtır. çalıştılar Onlar bu mevzuda hakbdırlar. Çünkü iktidara geldiğimiz Kan^üdıklar KoraünLst Çin dahilinde yer yer zaman kendılerinden hesab sorkarısıklıklar çıkbğjına dair rapor. nıadık.» lar gelmektedir. Moskova radyosu Beyoğlu ilçe k>kali dün açıldı Demokrat Partınin Beyoğunda tarafından verüen bir habere göre, Şanghay jehrinde «ihtilâl aleyh Sıraservilerdeki yeni ilçe lokalı dün tarı bir grup> tevkii edılmiştir. Da törenle açılmıştır. Torenie Istanha bazı Çin sehirlerind» de tevkif bul milletvekılleri, Şehır Meclisi üyeleri, Parti il başkanı hazır buler yapıldığı ilâve echlmektedir. lunmuşlardır. II başkanı Necmi Ateş ve Istanbul milletvekillerinden Fuad Hulu si Demirelli birer konuşma yaparak yeni lokalin hayırlı olmasını dıleViyana, 19 (a.a) Ruımnya mişlerdir. Başbakan Yardımcısı Vidrascunun bu vazifeden alınaraıc haşka bir göreve tayini hakkmda Rumanya Milll Meclisi yüksek heyetı tarafından verüen karar Vıyana{alı^malar hızlandırılnus.ür. BaştaraU 1 tnct tahifede daki siyas! müşahidlerce Bükreşte de, geçenlerda Çekoslovnkyada bahk kombinalan genel müdür olduğu gibl, kabinede degişıklik yardımcısı da dün komisyon çalışyapılacağına delil addedilmektedir. malanna katılmıştır. Bildirildığine göre, kombinalaSovyet Rusyada yeni bir nn Beşıktaş ve Zeytinburnunda inşa ettirmekte olduğu tesısierin tayin bir an önce tamamlanmasına çalıLondra, 19 (a.a.) Sovyet Tası îilacaktır. Bundan sonra şehrimıze Ajansının bildirdığine göre, Sov muhtelif bolgelerden peyderpey yet Şurası üyelerinden Cabırof, kesilmiş kasablık hayvan «evkediAfganistan hududunda bulunan lecek ve perakendeci kasa'ulara Tadzjik CumhuriyeU Yüksek Şu dağıtılacaktır. reisliğine tayin edilmiştir. Diğer taraftan Moskov» Radyo iki Italyan Yugoslavya'ya Sovyet Şurasmnı eski Tadjik iltica etti Cumhuriyeti Şura Reisi RedshaBelgrad, 19 (a.a.) Tanyug anov'un Kültür BakanhŞma gejansına göre, iki İtalyan askeri tirildiğini bildirmektedir. Yugoslavyaya sığınmış ve mülteci hakkı istemışlerdir. Birıncisi Floransa 70 inci piyade alayına mensub Romano Mıhelızza hududu 14 eylülde geçmiştir. İkincisi, Ut Borsatının 19 'i 1953 flatUn Brindizi hava kuvvetleri birhğine Açııı» Kapanıı mensub bir erdir. I SMrtlD 78*. J84 Komünist Çinde buhran genişledi D, P, nin siyasî loplanlısı Baştara}ı 1 \ncx sahijede lardır. Bu karar, Azad Keşmir müslüman hareketine mensub vekil ve eski vekillerin huzurüe yapılan 7 saatlik müzakerelerden sonra alınmışür. Kongrecilere hitab eden müslüman lider Gumtn Abbas «alb senedenberi devTiı eden bu nvrSlâk çatışmanın tek hal çaresi harbdir» demış ve Pakistan hukumetmın Keşmir siyasetini tenkid ederek, müzakere, konferans ve vasıtalann Keşmir meselesini halledemiyeceğini teyid etmiştir. Keşmirde lehlike biiyüyor Malenkov'un yeni Almanya siyaseti Baştara}ı 1 tncı sahifede îamayı kararlaştırdığı bıldiril.tıektedir. Berlinden gelen raporlara göre, doıtlü konferans hiç bir netice vermeden dağıldıktan sonra Moskova Aln.an peyk hukumetıle bu ayrı barış andlaşmasını akdedeceicir. Diğer taraftan Doğu Almanyanın Komınforma dahil edılmesı icin de hpzırlık yapıimıştır. Böylelikle bu peyk ıdarecıl^re «tavız» verılmış clacağı, orestıjlerinm deotekleneceği söylenmektedır. Rumen hükumetinde değişiklik yapılıyor Umumî Mağazalar açılıyor İngiltere Macaristaa atletizm maçı merakla bekleniyor Londra, 19 (T.HA) Bu ser.e hararetli bir şekilde geçen atletizm mevsimi sonuna yaklaşmış bulunmaktadır. Aldığı derecelerle Avrupanın sayılı takımlanndan biri olduğunu isbat eden Ingıliz mıllî takımı, son mıllî temasını Budapeştede Macarlnra karşı yapacaktır. Atletizm çevrelerı bu muhim maçın neticesini ve alınacak teknik sonuçlan meıak'a beklemektedirler. Fransa • Isviçre atletizm kar$ıla§ması Paris, 19 (THA.) Bugün Colombes stadında başlayan I>ansa İsviçre millî atletizm karşıiaşmasuıın ilk gününde İsviçre 55 . 51 galıb vaziyette bulunmaktadır. Bu müsabakalar esnasında tsviçre 400 m., 1500 m, 3 adım atlama ve ciridi, Fransızlar ise 100 m., 110 m. maniab, 10 bin metre ve 4 X100 bayrak yarışını kazanmışlardır. r BOKSA 1951 yılında kaybolan ve demir uerde gerisine geçtigi anlaşılan bir tngiliz diplomatmın e$i ve çocuklarının da gecen hafta Isvicrede kay boldukları bildirılmisti. Yukarıdaki resimlerde. demir perde gerisine kocasmın yanına götürüldüğü zannedılen Bayaa MacLıpan ile 3 senedenberi kaybolan tngiliı diplomatı «örülmektedir. 100 100 100 100 100 100 100 100 Dolar 2S0.30 ZS0.30 r r u s i ! tranu 0.80 0*0. urtl 44.8* «4 8« Uvlçr» truntt M 03 M.03 Floruı 13.68 4(1 J3 68 40 Belc'k» trangı 5 60 S S0 Orahml »3.34 «3»4 Çekotio Kıs. 38 88.81 38.88.87 CSUAM »e ı tKlZU rAHVLLLEB 1100 î l 75 23.6J 22.95 22.40* 23 8 0 ' 22 90 • 106.80* 23.40 22.30 llü 70 ÂnıdKabrin giriş kısmındaki heykeller S ı v u . Cnunun 1 Sıvaa . Enunım 2.T 1941 Demiryolu I 1941 Demiryolu n 1941 Demiryolu m MiUİ Mudafaa 1 M11U Müdaf aa H Kalkınm» IH Milll Mudafaa IV Zlraat Bankan I Zlraat Bankası PAIZLI TAHVTLLEH 1941 D*mlryolu VI Kmlkınma I Kalkınma II Kalkınnu m 1948 lstlkrazı I 1948 litikrazı II 1949 istıkrszı « , > fAIZLI • 1938 Iknmlyeli 1941 M. M. 1 îkr. Demiryolu IV İkr. 1941 Danlrjrohı 1951 tahvlll Zlraat Bankası m Zlraat Bankası IV Zlraat Banksm V % 1949 4.4 rAIZU tahvlll 107.20 106 80 106 90 107.11 106.80" 106.80' 106 60 22.90 23 45 110 20 11120 105.75 101.70* 101.30 10185* TAHVimB V TAHVtLL£B 105 50 Banka iUanelt*! •* Madea girketlen İrjgiltere Basbakanı Churchill'ln cMister Hyde» adı ile Fransay» gittiği ve orada bir müddet dinleneceji bildlrilmektedir. Yukarıdaki retimd* Churchlll, Londradan ayrılmadan evvel verdiği son resmi kabulde görülmektedir. W3shington, 19 (a*.) Amerlka Seferberlik Dairesi Reisi Lev.ıs Hershey'in bildirdığine göre önümüzdeki temmuz ayındin itibaren ayda 50 60.000 ki$i pskere alınacaktır. Amerikan ordusona Yeni bir Rns oyunn ayda 60,000 asker Ögili Baştnrafı 1 vnci sahıjedekaçevrelerde hâkim olan naate göre, Rusyanın bu yeni o alınacak yununun gayesi, Kore siyasî kon. TUrkiye ve hayaf pahalılığı Baştaraft 1 inci sahifede zarhnda bu arhş, nisbeti; hayat pahalılığı yüzde 5, toptan flatlor için ! ise yüzde 12 dir. | îfunanistan ve Türkiyeyi hayat pahahhğı arüşında Ingiltere takib etmektedir. Bahis konusu diğer 16 memlekette hayat v* toptan fiatlar ucuzlamıştır. T. Tlc«xet Bankas» G»r&ctl Bank. Obllgasyon And. Yapı re Kredi Bknk. tf Bankan Yapı Kredi Bank. Aslan Çımento Şark Değlrmenlari Osmanlı B. % «0 a « ı And. T Ttearet Bankaaı PAKIS HOKSASI ALT1N (1) (1) Dolar kllo aJtm F1VASADA furklscfa Accoot Sterlln «fektU Takas starlla Takas dolar Dol*r N. W. tsvlçr» SAKBArLARDA «1» 117.50 154 00 16 00 «00 114.40 41.25 34.75 82.00 «7.00 « 10 f\AT\ feransıru geciktirmek ve ayni zamanda hür milletler arasmdaki ıhtilâflan istismara yeltenmekür. Hindistan Basbakanı Nehru'nun, Birleşmis. Milletlerin Koreye dair kararını tenkidi üzerine VichinskyRadyoda verdiği beyanafa Mr. nin yaptığı yeni teklif, Asyanın Hershey, halen ayda 23.000 kişin'n «tarafsız» devletlerini de istismar askere alındığını ve 1 temrauz 1954 niyetinde olduğunu göstermiştir. tarihinden itibaren bu miktann 60.000 e iblâğ olunacağını söylemiş Operatör • Doktor ve şunlan ilâve etmiştir: 398 Fr. 477.000 Fr. UOVlZLUt 142S.1450 1325.1350 2400.2450 1000.1020 564.565 131.132 /U.T1N Yugoslavya Finlandiya atletizm müsabakası müsabakası Bu sene askere ahnanlann miktan ıhtıyacı karşılamakta ıse de önümüzdeki sene içinde ıki •cnehk hızmetlerini bitireceklenn orduddan ayrılması neticesinüe daha lazla asker* ibtiyac olacaktır. Belgrad, 19 (a a.) Yuvoslavya \ ile Finlandiya arasında iki pun 1 devam edecek olan atletizm müİKıılak Burun. Bogaz fAgız: | sabakalannın ilk günündı? çok çeİDis) hastalıkları mntehassısı ı kişmeli geçen bir varışmadan son|Ca£aJoğlu Saglık Müdurlüeu| ra Yugoslavlar ellıye karşı eilı alü karsısında Kardesier Apt. puanla nisbî bir üstiiniük temin Telefon: 23197 •tmlslerdir. İ7ÎYAEDDİNMAKTAYİ 5100 Cumhuriyet Ata 45 75 tnglllı »4.50 Gulden 44.80 Kulçe 6.87 KALIN BEŞtBtBT «VT ER Re?ad S750O.3S0OO Hamld S1S00.32000 Azız 30500.31000 Saat 15 te tesblt edltdl 1*1 ls»rMll]*a Bon«<la tanamel* •BranlardlT. ıDJiA.) «jann Anıd Kabir inşa ıtından bir (örünttş Baftarafı 1 inci sahifede tas tutan kadın g'bi, Türk gelenı*büyük bir hız verilmiştir. Çalısma lerinde bulunmıyan halleri dolalann bu safhasında, sıra, heykelle yısile de, bu heykelleri makbul rin montajına gelmiştir Binaya a görmiyenîer bulunmaktadır. İleri çılan en son yolun methalinde, bu sürüllen diğer mahzurlann da Aheykellerin karşüıklı olarak yük nıtKabirin son girif mevkiine }im•elmeai, büyük jürinin kararlan dllik daha sade bir manzara verilcumlesindendir. Bunlardan sağda mesini terekli kıldığı ileri sürülükiler ayn ayn üç kadın, soldaki yor. ler, biri asker, biri sivil, ortalaruıYüksek tahril genclerinl teı^sil da köylüyü mü veya baska bir va eden bazı tesekküller adına da bu tandaa küüesini mi temsil »ttiği mevzuda müracaatler yapıldığı anjiındiden pek anlaşılamıyan üç ay lasılmaktadır. Filhakika Cumhur rı erkek heykelidir. Kadınlardvn Başkanı Celâl Bayar tarafından ka biri, sadece vakar ve hüzünle dur bul edilen bir heyet bugün akşam makta, biri kolu il* yüzünü kapıüzeri Ankara Valisi Kemal Aygüyarak Atayı kaybettiğimiı anda nü evinde ziyaret etmiştir. Bu ulkeyi kapbyan hıçkırık ve gözgenclerin de bilhassa heykellîrin yaşlarını, mezarma açılan son yolun Türk tipini andırmadığı mütaleabajında canlandırmakta, üçüncü sında bulunduklan soyleniyor. kadın da, elinde bir tas tutmaktaHulâsa AnıtKa'ıir işlerının bu dır. Herşejden evvel, bu hevkellerin, kendılerinden beklenen ;fade/i son safhasında bu heykpller mesatasımadıklan, ıleri sürü'.en iddialar lesini bir karara bağlamak da yer meyanındadır. Sadece şekil ve şe alnuj bulunmakt'iır. halcın.ınrlan Mekkl Sald ESEN Velasquez'in bir tablosu Ressam, tablosunu henuz tamam ne inkışaf ettirerek her gün Krala lamıştı. . Kral ailesinı, nedimeleri, daha guzel tablolar sunuyordu. San dalkavukları ve köpekleri ile bir atkânn başlıca ilham kaynakları lıkte canlandıran (Las Menınas) 1638 de dünyaya gelen Maria Thetablosu ile1 sanat hayatınm şahıka resa, Kral ve saray erkânı ldl. İs. sma eriştiğınin kendi de farkında I panyollar dindar insanlar olduğu idi... Arkadaki aynada ıse, kapı halde, Velasquez nedense dinî tabdan aym sahneyi merakla seyreden lo yapmaktan hoşlanmıyordu. Faİspanya Kralı Dorduncü Fdıp ile ka: Kralm arzucu üzerine yaptığı eşı göruluyordu .. Şaheserler şah. dinî tablolar en büyük İtalyan üseserinin yaratıcısı Velasquez, aynı tadlannınkile boy ölçüjebilecek katablonun sol tarafında hararetle re dar fevkalâdedir. Değerli ressam henüz 40 yaslasim yaparken canlandırıîmıştı .. Velasqeuz hayal âlemme daldığı rında iken Filip, Buen Retio sarasırada, buyuk salonun kapısı açıldı yınm duvarlaruu süslemek vazifeve Dorduncü Fılıp goründu .. Kral, sini Velasquez'a verdi. Sanatkârın tabloyu uzun muddet tetkik ettık bu saray için yapüğı Breda'nın teslimini canlandıran tablo, en güzel ten sonra: « Bu tablonun yalnız bir eksiği eserlerinden bıridir. Bir perspektii ve kompozisyon şaheseri olan «Brevar!» dedi . Velasquez'ın rengi sapsan olmuş da'nın teslımi» tablosunun sağ t«tu! Acaba Kral ne demek istiyordu? rafmda Velasquez de görulmekteRessamın şaşkına döndüğünü gö dir. 1649 da Kral taratndan millî ga ren Kral, sözlerine devam etü: « Fırçayı bana verir misiniz?» leri için 300 parça tablo ve heykel Velasquez Kralm emrine itaat et satın almak üzere tekrar İtalyaya ti .. Filip, sanatkârın hayret nazar gönderilen sanatkâr, Romada bulunları arasında, tablodski mütevazi duğu sırada Papa'mn meşhur porressamm göğsüne Santiago nişanı tresini yaptı. Velasquez 1657 de tnın kızılhaç işaretini resmetti .. talyaya, Papanın kendisln* hediye Kral, bir İspanyol asilzadesinin e ettıği madalya ile döndü. Velasquez'in söhreti her gün Mrişebileceği en büyük jerefi bu sanatkâra bahşetmekle sonsuz hay raz daha yayılıyordu. 1656 da, Krala (Las Menlnas) tablosu üzerine ranlığını ifade etmiî oluyordu... Santiago nişanını resmettirecek ka* * * tspanyol resim sanatı denince ak dar muvaffakıyet gösteren değerli îa her şeyden evvel Velasquez ge sanatkâr o gün muhakkak ki hayalir. . Dâhi ressamlardan biri olarak tının en mesud gününü yaşıyordu... karşımıza çıkan Velasquez'ın hayatı Bu hâdiseden bir müddet sonra, bir zaferler silsilesidir. Avrupa san. Santiago nişanı sanatkârın göğsün» atma onun kadar tesir etmis. bir bizzat Kral tarafından takılnuîtı... Maddî ve manev! huzur içind» ressam pek azdır. yaşıyan Velasquez'e 1660 yılında, 1599 yılının hazlran ayında Seville şehrinde dünyaya gelen Ve Fılip'in kızı Maria Theresa'run 14 lasquez, Portekidi bir bsba ile Se uncü Lui ile yapılacak düğünün ville'li bir annenin oğludur. Gene hazırlıkları ile meşgul olmak vaziyaşından itibaren sanata karşı bü fesi verildi. Yaşı hayli ilerliyen sanyük bir sevgi besliyen Velasquez, atkâr, bu düğünün verdiği yorgun1622 de Madride gittiği zaman he luğun tesiri ile 1660 senesinin ağusnüz 23 yaşmda Idi. İyi tahsil gör tos ayının sonuna doğru öldü... Er. müş olması ve sanatımn takdir e tesl günü büyük sanatkâr, imparadilmesi ona Madride gitmesi için torlara hâs bir merasimle San Juan cesaret vermişti. Resim hocaların kilisesine gömüldü .. * * * dan bilhassa Francisco Pacheco'nun Sanat dünyasına 200 kadar porVelasquez'ın yetişmesi üzerinde büyük rolü vardı... Onun yanında kü tre, peysaj, dinî ve mitolojik teblo çük ressam hem sanatını llerletmiş, hediye eden Velasquez, zamanmda hem de meşhur ressamlar ve edebi olduğu gibi bugün de gelmis. geçyatçılarla tanışmak imkânmı elde miş en büyük resim ustadlarmdan etmişti. Hocasının sempatisinden is. biri addedilmektedir. Velasquez, Hr tifade etmesinl bilen Velasquez, he saray ressamı olarak şöhret yapmanüz 19 yaşmda iken Pacheco'nun sma rağmen, hakikî hayat sahnegüzel kıa Dona Juana Ue evlen lerini canladırmaktan da geri kalmişti. Bakalım •imdi Madridde jan mamıştır. Büyük İspanyol flstadı realizmln sı yaver oîacak mıydı? Saraydan evvelâ Velasquez*ı İyi öncülerinden biriydi. İyi bir tablokarsılamadılar. Gene ressam düşü da bulunması icab eden bütün vanüp tasındıktan sonra buna da bir sıfları bir araya toplamakta gösçar» buldu... Kral Dördüncü Fi terdiği maharetten dolayı ona (resllpin at üzerinde blr portresini yap samlarm ressamı) unvanını vermişü... Sanat âgıkı Kral bu tabloyu lerdi... Velasquez yalnız Kral Filip gSrünoe hayranlığını gizliyemedi. in 40 kadar portresini yapmıştı. Tab Böylece henüz 24 yaşmdaki Velas lolarının çoğuna imza atmamakla beraber, onları stilinden tanımak quez'ı hususî ressamı yaptı. 36 sene pek kolaydır... sürecek olan bu samimî münasebetBüyük kompozisyon ve renk u«. ler, sanat dünyasına bir çok şahtadı, serbest çalısma tarn ile, moeserler kazandıracakb... dern resme en fazla tesir eden sanBir kaç sene sora, devrin en büatkârlardan biridir. 19 uncu asırda yük resim ustadlarmdan Rubens, Fransada doğan empresyonist meksiyasl bir vazife ile Madride geldi. teb. Velasquez'ı en büyük resim üıVelasquez, büyük sanatkârdan âzatadı olarak kabul ediyordu... ml istifadeyi sağlamasını bildi .. Bugün de, ölümünden yüzlerce 1629 da Rubens'in tavsiyesi üzeri. ne İspanya Kralı, ressamını iki sene sene sonra, her yıl yüz binlerce klsl dünyanın en zengin Velasquez kokalmak üzere İtalyaya gönderdi. leksiyonunu görmek için Madridİtalyada bulunduğu müddetçe bü dekı Hado müzesine akm etmekteyük resim üstadlarmın tablolannı dir. hayranhkla tetkik eden sanatkâr, Madride orijinal fikirlerle ve yepyenl bir sanat anlayışile döndü. Velasquez, İtalyada iken Krlm yeni bir oğlu dünyaya gelmişti. Don Carlos adı verilen prens, saray ressamınm en büyük ilham kaynaklarından biri oldu .. Velasquez, Don Carlos'un bir çok portresini yaptı. BastaraU 1 mci sdhifedt Herkes İspanyamn müstakbel kralı edileceğıni açıklamıştır. na karşı büyuk bir sevgi beslıyorFakat sanıklar lıstesinde tanmdu. Don Carlos henüz 14 yaşmda mış bir çok kimselerin ve kaikep annesi Kraliçe İsabel'i kaybet dınların da bulunduğu anlaşılmışti. İki sene sonra da, Don Carlos es tır. Mustafa Nahasm eşi de flrtflâl rarengiz bir hastalığı müteakıb öl mahkemesine verılmektedir. Vefd dü. Hayatfa pek yalnız ka'an Kral idarecılerinden daha bir çok kimFilip, aradaki büyük yaş farkına seler de sanık olarak mahkeme hurağmen ölen oğlunun nisanhsı Ma zuruna getirileceklerdir. Diğer taraftan bugün polisin baria ile evlenmeVten reVinmpdı' Sarayın siyasî entrikalarından ve zı kımseleri tevkif ettiği Sğrenilaşk dedikodularından kendini uzak mi|M d« bunlann kimlar olduju «tutan Velası^uez, sanatını güadtn gtt Mısır ihülâl mahkemesi yarın faaliyefe geçıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog