Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHU f Merahh Resimler J. RES1MLİ ROMANIMIZ Stromboli'nin bize [ Avrupa Gezisinden Notlar 1 oynadığı oyun.. Yazan: Ahmed Hidayel Reel Bolo Paşa Vak'asr Taean P. GOHDKADT UAZHAR KUVT Düğüne Gelen Maymun lngilteredt Bolton'd» yapılan blr dugun., Ud yagında blr mıjr muu da katılmıatır Ehhlestınlmı» maymun, gelınlc guveyi tebrık etmij, cllerini tcker teker iikmıjtır Bolton kılısesi ilk defa boyle bir hidis* cereyan ettığınl v* gelınle guveyın bır maymun tarafından da tebrık edıldığını hayretl. açıklamıstır. Yukandakl retımde, maymun, gehni tebrık «derken görulmekt«dir Yeni Bir Yıldız Son haftalar zarfında Hollyv. ood'da bllhassa Mamıe Van Doren adlı artıstten bahsedilmektedır Mevcud kan«ate gore, yenl sınema artıstleri arasında Van Doren muhim bir yor işga: edecek \e suratle yukselecektır Yukandaki reslmde görülen Van Doren'ln üç buudlu fılmler ve televızyon lçin d. müsaid bir oyun tarzına sahıb oidugu ılâve «dılmektedır DÜNYA HÂDİSELERİ Kaptan Carlson'un gemisinden çıkarılan esrarengiz haziıte Meydana çıkarılan yüz binlerce dolarlık kaçak paralar, kaptanın şöhretini gölgeledi. Hâdiseden «Kurt Carlson rezaleti» diye bahsediliyor D Ağustoı avındanberı Ostend şehri halkını meşgul eden en buyuk hâdıse hıç şuohesız kı Cenovadakı cSorima» sırketın* aıd tRoıtro» kurtarraa gemısmın ginştıği maceradır Bu gemınin fedakâr tayfası 1 ocak 1952 tarıhmde batan »e takriben denızın 80 metr« dennlığınd» yatan »Flvng Enterprıse» gemlslnın kasalarından esrarengiı bir baıstemnen çocuğun onların hepsı•inevl mevdana çıkarmışlardır. nın uzeune bırer bırer tukurmesl Bu hazıne, binlerce ıterlin, Amıgıbı b'r kurnazlık mı ıdı bılmem' rikan doları, tahvılât, »u geçmtt Hulssa, Ankara vanurunda =i'ak bavullar ve bır çok posta çantanntan ba=kq hıc bır şı'.âvetın ız yokdan ibarettır tu Çok hoş vakıt aeçırdık Gemıcılerın ilk çıkarma^a muHrle De\let Konservatuan sanvsffak olduklsrı şevler pek goz» stkârlanndan Azra Çaplı ıl? FıHobatmamış*ı Fakat son gunlerde Jan Çaplmın ve I*tnbijl Knnsprçıkarılan eşvalar bır çok talrnln vatı?n oâretmenlerınden Fevha ve tefsırlere sebeb oldu 24 agusTaıavın aramızda clm^lan nadıde tostanberı «Rostro» gemısı dalgıçmusıkı parcalar le bedıı zevkımızın lannın çıkardık'an banknotlar tatmınıne de ve«ıle oldu Bır eece dünyaca bır şohret yapmış olan Irlanda kıyüjuına 804 Klm. mesafede batan \e 80 nıt'ıe deıınlıkte «uaıı «EntcıpıiM» genusıııdekı I de bır vabarcı artı«t heruz daha kaptan Enrık Kurt Carlsen'e şeref jarı \olu katetmcTiışken hepımızı bazintyi {îkannaga çalışan «Rostro» kurtarma gcmısi faalnelte kazandıran har"ketınm ş»phe ıle karşılanmasma >ol açtı Şımdı onu kıymette olduğu »nîaşıldı Otomo denlere gore, her kaptanın gerrı dılmesı, etrafta derın şupheler u Barsclona mevianlarından bırıne ahp eoturdu Onun etek ve a< ak yeni ve bambaşka bır cepheden bıller, kol sastlerı, cerrahi âletler sının demır attıgı lıraanlarJa gum v aıriııdı darbeleıı »ra'indan butun Ispanyagormeğe başlavanlar var Bunlardan baska yuzlerce meşın ruk teşkılâtına, taşıdıgı ma larm Bu sukutu ilk bozan şahıs At >ı sev eder aıbı olduk Bır kaç av evv el meşhur «Llovds » çantanın ıcınden, binlerce ster ın, mıktarını cınsını knmetını, men lantiKte b?tan En erpııss tıca et ge Erdoğan Caplı ıle Azra Çaplı gudenız sıgorta şııketı ve «Tvlor And \e 5 doUrut hınlerce kupurlT 2re şeını yazılı bır bevanname ıle nok rrısının sahıbı ve bu şırketın bsş Co» kumpanvası oSorıma» şırke zuja nakhyot seıvısıne, Barse s nsız bı'dumesı ıcab eder Kap k nı Jacob Isbrandsten oldj Ja v\ bır kon cr vprdıVr O ufak tetıne muracaatle Flıng Enterpri'e'ın lon elektrık kumpar\a=ına Alraan tan Carlsen ın ımza ettığı bejan cob mevc!ana çıkarılan eşvaların fek vucuaden bu kadar kuv\«th ve bılluıi es nasıl cıkıvor ?aştım batma«;ıle buvuk zarar'ara uğra Zaıss Ikon şııketıne aıd tah\ ıllerıı namede, bahsı geçen para ve kıy mahıvetını anlayınca ve şastık E dogan Çaplı da pıvadıklannı bı'dırmHer \e mustenle çiKtıgı goru ÛU Bu paralar ve tah metlerın jazılı o madıgı hatı latılnne odempk meburı\ etmde kal \ıller paket halınde ıdı Ve her pa makta ve gemş mık\asta bır ka < Bız hıç kım^eden b c annamet'r noHa hp^ırı na Dunjzsuz refak^t dıklan meblâçın vukunu bıraz o ketın usıunde basılmış bır eH»cakçılık hâdısesı ılerı su'ulmekte. yazılı olmıvan bu kaçak eşva arın ettı Bu e»nc <=evımh ve çok nazık nakhvatı ıçın para alrradık» kur karıkocinm me^er daha ne mafun hafıfletebılmek ıçın gemıden harfı ıle bır IsMcre bankasının dır tarma amelıvesıne gırışenler bızim rıfetlerı ' arrrıs Onu Napolı Roma mumkun olduğu kadar çok mal çı muhru vardı Şımdılık 100 000 ster1 Flvıng Enterprıse'ın 20 gunluk bılmedığımız «e^ler biıivorlar» de yo !! uzenndekı otobuste ogTenrlık kanlmasını ıstemıslerdı Bu İtalwn lın ıle 90 000 dolar meydana çıkar fecı macerası esnasında hıç kımse mıştır Carlsen ı ıthamla dan kur Yok sabırsızlanmavın ve ısrar etfirketi sahıb olduğu «Rostro Ar rılmıştıı Fakat Condor şı>ketımn tiglıo II, Raffıo, Rammno, Scalpag» reı«ı Hpliınks m so\ledıgme gore, bu kıjmetlı hamule>e aıd en kutaran jegâne nokta gen"isıne yuk n»vın sıası gelmce anbtacağım c •dındakı gemılerle gırıştığı her kur suya gomulen paraların yekunu ;uk bu ımaria bulunmamı^tır. Hal ledığı mallan, polıçede yazılı ol j Feyha Ta'd' m re ıtalı daha mtıtarma amelıyesmde muvaffak ol Qoha fazladır bukı şımdı denızden çıkarılan me duğu gıbı, bevannamesınde aynen me oldu Bu «anaf ânn, çok eski duğu içın, şırkete yapılan bu muşın çantalann ortaya attığı hakıkat yazm?ğa ve kontrol etmeğe mecbur dosrum Dr Pssım FenHın kızı olBruksel bankası aşçısının bandu^unu hılnnordum Ha ( tâ kendıracaat hıç kımsevı şaşırtmamıştı buyuk bır telâ? uyandırmışür I?ın olmayışıdır Malın sahıbı, hamulekanır. buvuk mutfağında kuruttuğu sıle vppurda kucaklaştığımız zaman Bu tehlıkelı kurtarma ışıne kap \e 12 meraurun sabahtan akşama ıçınde olanlar susuyor, hıç kımse nın değerını, ağırhğını, menşeını da bana hıç bır sevHen bahsetmetlı tan Gıo Batta Pulbecco meıtrar e kadar sayarak kontrol ettığı bu pa kaçak banknotlann nereden ge dı mıktarını bır naklıvat pohçesınde Ancak Protesor Kâzım I^maıl Gurdıldı Gemınin tayfası 22 kışıden ralarm kenarları aşınmış renklerı ğını, kıme aıd olduğunu, nereye yazar, kontrolu gumruk memurla kamn vaourun basmdakı kıtab «amurekkebdı Temmuzun ilk gunle saranriış bırbırıne vapışmıştır Fa gıdeceğını bılmıyor. Tabıîdır ki, rma aıddır Onlar bu malı olçmek, lomında tertıaledığı ya'nız davetli nnde yola çıkan kurtarma gemıkat kâgıdın ve TiureKKebın ıyı cıns kaptan Carlsen'ın son âna kadar tartmak, yahud sandıklan açmakla rumreve mahsus kucuk musamere»i, çabucak Fhng Enterprıse'ın kamarasında kıy mukelleftırler olması, fazla aşınmalanna ve haterketmedığı Carlsen, işaretlerın de bu hîkıkatı pek geç olmakla battığı yere geldı Fakat tahlıyeye metli bır yuk saklı idi Fakat hıç ve damgalarm tamam olduğunu go ber?ber oğr°ndım rab olmalarına mânı olmustur 1 baslamak ıçm çok zor ve çetın daBır ıkı batı musıkısi parçası Der • Carlsen reraıetı» veya «Carlsen kımsemn bu meçhul kıymete sahıb rerek çantalan açıp bakmamıştır lıslara ve uzun çalısmalara luzunı davasu dı>e bu hâdiseden bahse çıkmaması, sukutun muhafaza eOstend gumıuk teşkı'âtı bu hv ! ken eskı doktor ustadın mılll muhasıl oldu Nıhajet dalgıçlann desusta bır açıkhmada bulunmamış s kımıze duskun'uğu malum Gelnızuı dıbmı tara\an gozlenne 90 II ür Dığer taraftan da, Bruksel ban sın saz semaısı vesaıre Vıyolonsederecclık meyüle su altanda yatan kasının mudur muavını Joseph lın tellen ınler de mler. İÇKİSİZ SAZ parçalanmıs tekne ılıştı Fırtırıanın Sovraın, meslek sırn dıye esraı lorlaşürdıgı kurtarma amelıvesıne Bakı Sı ha dostumuzun her halC A Ğ A L O Ğ L U perdesmı kaldırmamaktadır. baslamak ıçın dmamıtle bır ver de başka b r 1 1 o'acak kı burava = açüdı v» boylece gemınin ambaSoğuk kış gunlerının başladığı şu yetısemedı ve h?ben olmadan «az nna gırmek mumkun oldu Çalışanlarda, Ita'yan dalgıçlan vazıfe ve soz â CTII tertıb eHıldığıne be'kı BAHÇESINDE malar ilerledıkçe, parça parça me\ lerıni tamamen başardıklan tak de pucendı Çunku Erdoearla Azdana çıkarılan yukun buyuk b r Bır muddet ıçın Ankaraya gitmiş ra Çaplıvı yabencı artıstm pro»d'rde bu Teele'e daı bazı esrarlı buiunan kıymetlı s^notkâr romlannı ahenktar sesıle buyuk «a noktala>!n avdmlaracağı umıd e londakı mıkrofandan umuma o tak dılmektedır. | dım etmıştı M. A. * A * Her hafta cumarteı ve pszar gunlerı Bdhcemızae konserlerıne devam Canakk=ıleden geçerken denız? at Begenmek jartıle « A V D E T ™ tı&ımız bır çelenkle Pumlupmar şehidlerırun rublarını bır defa da135 155 165 Lıraya Tuccar terzı Hıfzı Un>!aldı ha tazız evlemek fırsatını kaçırmaBugun Gunduz Avrupanın muhteııf şehırle dık EŞeve açıldık Sıcak'devam erınde yaptığı rreslekî tetkık dıyor Pencereye yaklaşırken bakUskudar MANTO ve TAYYORÜ sey.hatınden donduğıınu ve Gazınosunda tık «Uludafo beyaz bır sulun gıbı Ki7kule*i YaptırmakU ALTIN sıpanş kabulııne başladığını lımanda yatıvor ve bize vabancı kaplama kol saati sahibi de sayın muşterı'erıne bıldırır dıvarda bır vatan narçası gormuş olabilırsiniz. , Toc'aşı Cad 37 No Ü^kudar olmak zevkını verıyor. Bonn Her memleket bır tu 1 Pire sıcak Atina ondan çok rizm davandır tutturmus, gıdıyor beter Bır sanat kıtabmdan her şeBu propaganda hiç juphesız Fran vını daha iyi oğrenebüeceğıniz, bır sa, Ital>a, Isvıçre vesaıre gıbı dı kartpostal uzerınde teferruatını da yarlara dovıı getinyor, o u^elerın ha mukemmel gorebıleceğınız Akhalkı peic de azımsanamıvacak ser ropol'u sıze anlatmava ne hacet vet kazamjorlar ama tunst her Vapurumuz hıç olmazsa daha seyerde gunden gune muşkul duru rın oh . donduk ve hemen yemeğe ma gırıyor Her nakil vasıtasında oturduk yer guç tedarık edılıyor, her han 1 Yolda «Adana» ve «Tarsus» Ile gı bır otelde oda bulmak, cennette de dudukle uzaktan merhabalaştık mekân peylemekten ror bır hale Eğe ıle beraber sıcak da devam egelıyor I dıyor. îşın tuhafı Akenıze gırınce Ikıncl Umuml Harbden »onra ortalık bıraz serınledı Karanlıkta muhakkak ki harek«t çok artmış Italya kıyılannın ışıklan ve denız Nerey. gıttıkje trenlenn, vapurla fenerlen panldamava başladı Işte bır çehır bır çehır daha nn tajyarelenn akın akın her tarafa ınsan tasıdıklar.na fahıd ol Komuru olmıyan îtalya, Promet^ duk Hangı otele muracaat etukse nın gokten asırdığı nur huzmelerını akar sulannm coşkun sellerınçejıdlı dıllerde 1915 senesı nısan ayında buvuk bır ılânat acenteıi den çalıp butun memlekete dağıttı Maalesef ver yok' ğı gıbı kıyılara da bır zıya selsebıh .ahıbı olan Alfons Lenoır'm oğlu Pıerre Lenoır îsvıcreye Cevabını aldık Kısmet olur, bir Avnıpa sej ahotıne ç karsam se hahnde akıtmış gıtmıstı Pıerre cok para yıven bır delıkanlı idi Hattâ Yavaş yavaş Mesına boğazına gıvımlı Şefık kaptandan gem sını kapjle kı a 'esı masraflarını kısmak mecburıv. etınde kalmif rada vurutmerun volunu bulmasını rıyoruz Şımdı a>dınlık şehıı â\ ını f rıca edecegım Fahreddın Kerım her ıkı tara ta devam edıjor ve bız tı Askerlıkten ıhrac edıldıfiınden tercaman »ıfatıle telgrai Burada Yuzbası Ladu'nun emrınde Be\ dostumuzun kulağı çınladın, bu radar başmdavız Ellı kılometrehk fsantralına ahnmıstı muazzam ve mukemmel otelın yal bır saha daTıIınde sade onumuzde P erre \uzoasoa hulul etti telgrafları kontrol ednordu nız osabıh» olması artık derdımızs ve arkamızda buiunan gemılerı değ^ Isvıçreve gıtmek uzere ondan kolayhkla emirler dermal olmava hâfı gelmıvor Ona ğıl Sağlı sollu bogaz arazısının kooarab lı>ordu. 1915 nısan avında Pıerre babasının hesabutun ]eolo]ik ıvıcaclaruıı en ınah bır de dağ tepe aşırtabılsek.. ce teferruatına kadar goruyoruz >• x A b.na İsv.çreye gıtm.ştı Burada bır yunlu mensucat fabrlDerken oparlordekı se* butun Evet sevahaümıze bılındığı gıbl aktoru olan Artur Soller'le «orüsecektı Şoller harbden Şefık kaptanın «Ankara» sue baş gemıjı dolaşıyor sonra ıkı memleket arasındakı tıcari munasebetleri duzelt Dıkkat, dıkkat Bıraz sonra laaık Şnndıve kadar sakız gıbı çığ mek üzere Fransada bır gazete kurmak nıyetınde idi nenmış hakıkatlerı tekrar edecek ıskee tarahmızda Strombolı yanarPıerre Şollerl'e gorustu ve bırkae gun sonra Desus ısmındeğılım Avrupaya sevahafe çıkmış dağını goreceğız Savın volculann de Parıslı bır dâva vekılı ıle İsvıcreve gıd.p tekrar SoUer'l olanlardan, jahud onlardan mtıba guvertelerde j e r almalarını nca larını dıniıj enlerden, veva eazete ederız gordu Hı lbukı bu Soller Alman Bankalarj Bırlıftınm, } aDemırlere dayandık Baştanaşağı de muharnrlerımızın vazdıklarını nı Alman hukumetının bir adamı ıdı, Pıerre'le Desus aca Durmadan ufku okuvanlardan bunlan bılmıven ar dıkkat kesıldık ba bunu bılnorlar mı ıdı' tık kalmadı gıbı bır şey tstırahat kontrol edıyoruz Be? dakıka oon mukemmel, jemekler nefıs perso dakıka> bır çeyrek Ortada alev değıl va, gruptakı kızıllık kadar bınel çok nazık vesaıre vesaıre le bir kızarış bıle yok Opaılorde Onun ıçm bız de çok rahat ettık Çok ıvı yedık ıçtık Akdenız, lütfe avnı ses konuşuyor Tam krater hızasmda bulundu dıp sınesını bıraz daha serın tutabılseydı ve kamaralarımız makme ğumuz halde hava sıslı oHuğu ıçın daıresıne pek yakm olmasaydı, key vanardağı gormek kabıl olmuyor. Evet Benım gozlenm pek geçmi ftmıze dıyecek voktu. Hele ben sıcaktan epev zahmet yor ama ıvı gorenler soyluyorlar takımadalarından bırının çektım Orta Avruoanın bu mev Lıparı susu veva beıâsı olan janardag pisımdekı rutubetlı ıklımını nazan dıkkate alarak bavulumda ve uski sarav kadınlan gıbı b?ş:nı kalın tumde kalm eluıselerım olduğu ve ko\u renklı bı jaşrrakla oıthalde vola çıkmıştım Bazı annm mu=, yuzunu bızden aızlıvoYa Strombolı bize bır ovun ovspor gomlekleri, bevaz pantalonlan Ama, bır kaç çekıp oufur pufur gezmelerme kar nadı kı sormavın vuz kışınm tecessusunu tatmın ıçın şılık ben ceket kolumda hacı ağafeveran, etseydı, bu hal cıvar sakın îar gıbı dolaştım durdum lennı buvuk vahud kuçuk bır feHattâ, «Çıplaklar tarıkatı> ne lâkete suruklemeı mıydı' rrensub bir ar^adaşımızın ı^mfnı Temmuz a%ının bo gunu Pıerre'ın sotorü Debruln Bız ınsanlar boyleyız ışte Kendi ıfşa etmıveceğım, nemelâzım belkı efendısını Desuc un yazıhanesıne gotıirmustü Sofor kapıkevfımızın yerıne gelmesı karsılığı Eİzlı d'n kullanıvordur azasmc'an da beklerken kırmızı bır taksının geldıSml gordü Taksi bulundueu cemı>etın pren"=ıpıne başkalarının uânv acağı zararlan hemen orava vanastı ve ıcinden bır adam indi Kollannuveun bır şckılde vatafa sırmege pek de duşunmevız ds 80 santım uzunluŞunda ve 40 santım genıslı*ınde mükalkması otekı kamara arkadaşlahurlü ıkı kujuk sandık vardı Mechul adam vazıhaneye; nnı kaçı>dı O zat da odada tek eırdı ve b.r müddet sonra Kene iandıklarla cıktı Fakat basına kaldı Acaba, bu vaktıle sandıklar muhakkak ki bosaltılmıstı. ÇUnkü muhürlerı mahalle mektebmde elındekı vebozulmuçtu mışe vanındakılerın ortak olmasını Güzel ve sıhhalli çocuk Sastarafı 1 tncı sah'iede rafları, gazetetıizde nejredılmek üzere gonderılmelıdır Fotografların bıu baş, dıgerı boy olmalıdır. 5 GondenlcceK resimler, idarehanemızde kuçuk jurı hejetı taraf»ndan tetkık edılerek musabakava ı^tırakı munasıD gorulenlerın fotografl rı neşredılecektır 6 Gondenlen resımlere çocukların ısımleıını, soyadlarını, bo>an, kıloları, doğum tarıhlerı nufus cuzdanldrına uygun olarak ıh. tıva eden ve aılelerınm sarıh adeslerı de buiunan b.rer kâgıd ılâve edılmelıdır 7 Resımlerı ve bu huvıyet kâğıdmı ha^ı zarfljrın uzenne >Çocuk muspbakasiı kaydının ılâvesını rıca edfrız 8 Resımlerın neşrı bıttıkten onra, ı'k bır e'eme vapılacak ve bu elemede 10 erkek, 10 kız çocuk buyuk jurı tarafından seçılecektır | 9 ilk elemede seçılen 10 kız ve 10 erkek çocuk arasından ıkıncı ve ^onuncu bır seçmede gene buyuk jjrı tarafından bırı kız dığerı erkek olmak uzere ıkı guzel ve »ıkhatlı çocuk seçılecektır. 10 Buvuk jurıde bulunacak zevatm ısımlerıra ajrıca nejredeceğız • 11 Son seçimde bırincıhği kazanacak vavrular şerefın» buyuk ' Vır balo verılecek çocuklara tac Igıjdırme torenı bu balocia yapılac?ktır. 12 Mu<sabakada bırinc! olacak cocukhrm ılkokuldakı tahsıl mas1 afları gazetemiz tarafından temın pdılecektır. 13 Resimlerin nejruı» hangi aun başhvacağımızı yakında ılân eleceğız Bununla beraber musa. bakaya gırecek çocııkların resımprı pazartesı gununden itıbaren ıdarehanemıze gonderılebıhr 1 GİFTESARAYLAR Safiye İnşaat Sahiblerinin Dikkatine: Bırkac dakıka »onra Pıerre keyıfli keyıfli yazıhanejfden cıkarak soforune tCabuk madamın eyjne jjıdelim» Vdedı Şofor de Pıerre'i metresı Madam Darlıks'ın evıne Jgoturdu Fakat bu sefer sokakta beklıyeceğı yerde hizmetJ ıle sıkı fıkı dost olduğu apartımana çıkjı ve kız jo(fore hemen gu haberı yetıştırdı cMosyo bııgun m»Lresine pOO bın frank verdi t Bılâhare tahkıkahn meydana cıkariıîı Kibı Pıerre ile Desus o Bun Şoller'm sonderdığı on Jıriı.3011 frankı teslım almıslardı 10 TAKSİTTE ELBİSE Aylâ Canb^rk tuğla ocakLrmda çalı kırecı de bulabıleceğımzı arzederız Yazıhane Pangaltı Saksi =ckak No 2 Telefon 80849 II IŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Ambalâı ıslerinde cahsmak uzere i SÇ i kızlara ıhtıyac vardır Muracaat Cagalog1 1 Cema^ad r So No 1 Artık bır gunluk gazete »atm almaga sıra gelmışti ((Lenoır ve Sollerı'n maiCsadı 0 tarıhte Po*ı Parız^en den] »sonra en yuksek satısı olan Le Juurnal gaze^esuıı ellermel i/gecırmektl. Gszetenm «ahıbi 25 m l » o n frank ıstıyordu îu fırsattan istıfade «tvıek lizımdı Pı»rre eıdıp. gazetenınj Isahıbl Letelher'yi gördü, fakat Letelher delıkanlıyı drnllemek blle ijtenjedi. Tekliflerinln ciddiyetinden riphe] Vediyordu. Plerrc'ia b»b»« ofluna kefU o.dugunu bildirdik1 | t « a •onradı» kl L*UU.İ*t A«113uuıli 11* KCrtUmaler* «irl*tl (Arkaaı var) SALACAK PLÂJ Adnan İ P E R Taksıtle Gıjım Muesiesesı KADIN EPKEK TRENÇKOTLARİ BEBE, ÇOCUK T« HA7IR ELBİSI DAİKKIJUU Tutuat tt»tönd», kat 1 Hamlyet YUc Celal Şahla Nijâr Uluerar Periha» .. „ ojiia Uâv»(«u bÛytU MivatktrUr blr tfad* Makıne Yağlarınııı almadan evvel flatlarımızı sorunus. Zygomaia BEŞİKTAŞ BAHÇESİNDE MOTÖR ve MAKİNE YAÛLARI B«h««k»pı tttanbuL Htr haftakt >ribl bOj uk yniükler. ilâv.t«j Nlgir U l u . r » kocstrL Htr ytr 100 kuruftur. Kayıdlaa başlanmıştır Ayl ğı yalmz «beş Ura» kısa zamandt herhangi bir modeli bıçıp dıkmesını oğretır Mıllt Eğıbm Mü dflrlüğunden tasdikli diploma verilir Saat İT dın aonra çâlışan btyanlar lçin «yru mflfredat öğreülü Büü.rc» taleb» ytü*Ürllmlftif. Stnatk&r olmak Utlyenl.r bu fırıatı ktçınuayınıt. ADRSS: F)«|1kti| Slnanpaıa mahalleal Ytnl Hamaa aokak No 2, kat 2 INAL BIÇKI DIKIŞ YURDU Türkiyede neşri h>kk»~>afnız 'gazetemizc aiddir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog