Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

MljitlIM Ankarada yapılan konkuripikler Ankara 19 (Arkadasınuı Nuy«n Yiğıt bildiriyor) Büyük konkoripik müsabakalan Kurban bay^ ramında îstanbulda, 9 »ylulde d» îzrnirde yapıldıktan sonra bugün «ehrimizde yapılmağa başlandı. Yann da devam edecek olan bu müsabakalar 4 parkur üzerinden yapılmaktadır. Saat 15,30 da Ankara Hipodromu hıncahınç dolmustu Seyirciler ara iinda Korgeneral Ismail Hakkı Tunaboylu Ue Tuğgeneral Ismail Hak t Sokullu da bulunuyorduGünün ilk müsabakası livü bitücilere mahsustu. Bu müsabakada Sipahi ocağından Hakkı Erkiner (Apaş) adlı aö ile parkuru hatasız bitirdl v» birinci oldu. Gene Hakkı Erkiner (Şimşek) adlı atı ile bir hata yaparak ikinciliği, Sipahi Ocağından Vedad Mirel (Kıvırcık) •dlı atı ile iki hata yaparak üçüneülüğü kazandılar. Günün ikinci müsabakasında vüz batı K«mal özçelik (Alkaç) isimll an ilt birinci, üsteğmen Fethi Güre«n (Coskun) adlı atı ile İkinci, yüzbap T 'Z Eğeli (Yanj) adlı •tı 11* tiçuncü oldular. Bu müsabakada dereo» alan her fiç müsabık da parkuru hatasız olarak bitirdiler. BirincUik, Ikincilik •• üçüncülük zaman ölçüsü farkile tayin edildl. tîçuncö müsabakada lse jrüzbaşı Selim Çakır (Ufuk) adlı kır atı ile parkuru hatasız bitirerek birinci oldu. tklncillk lse fAkar) adlı atı İle yüzbaaı Cevdet Sümer, (Binaş) »dlı ab ile yüzbaşı Ahmed Şener, (Zeybek) adlı atı ile üste&men Nail Gönenlinin arasında kaldı. B'i raü«abıklann hepsi birer hata ile parkuru aynı vaklt ölçüsü içinde bitirdiler. Günün wm müsabakası böyük parkur ldi Bu nvBsabakaya yüzbası Salih Koç meşhur (Siyok'l ile ba«ladj ve parkuru hatasız bitirdi. Sonra çene yüzbaşı Salih Koç (Basak) adlı ab ile parkuru tekrar hatasız bitirdi Fakat bir sanive farkla (Başak), (Siyok) u mağlub etmls oldu. Üçuncölüğu lse üstegmen Alpaslan Günes (Leylâ) adlı aü ile kazandı. Müsabakalardan sonra dereee alanlara mukâfatlan verildi. Yannkl müsabakalardan sonra yurd içinde turne yapan sivil ve asker blnlcilik ekiplerimiz son müsabakalannı yapmak üzere salı günü Adanaya gideceklerdir. Enosis Beyoğlusporu İstanbul genc atletizm takımı 2 1 mağlub etti Misafir Yunan talamı bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Besfktaşm davetllsi olarak sehrlmlzde bulunan Enosis futbol takımı, ikinci karsılaşmasını dün Midhatpaşa (tadyomunda Beyoğlusporla yapmıştır. Geçen hafta Beşiktasa 2 . 0 mağlub olan misafirlerin, Besiktaşm lorlukla 1 0 yenebildıği Beyoğlusporlular karşısmda alacağı netice, sporseverler tarafından merakla beklenmekteyr di. Ortaya konan kupa münasebetile hayli çekismeli cereyan eden bu maça, takımlar asağıdakl tertibde çıktılar. Enosis: Kreuzez . Parayos, Gulyos (Kaptan) Papateodoru, Triandaiılu, Pulis . Emanoilidis, Stamatiadis, Papageorgiu, Kanakis, Patakas. Beyoğluspor: Simopulo» Dimitrioğluı Koçis . Nlkolau, Maruli (Kaptan), Karnik Yafa, Tekin, Hüseyin, Niko, ömer. Oytma hakem Cihad Ergun ldaresinde Enosislılerin vurusu ile saat 16.10 da başlandı. Rüzgârı arka'.anna alan misafirlerin ilk akınını Beyoğiuspor müdafileri kornerle Snliyebildi. İlk devre, iki takım da oyunda uzun zaman lüren bir baskı terain edemedi. Fakat misafirlerin akınlan daha kombine ve tehlike'.i oluyordu. 5. dak;kada sağdan inkişaf eden Enosis akınında, Emanoilidisin iki defans oyuncusunu çalımlıyarak yaptığı ortayı, santrafor Papa^eorgiu güzel bir kafa vuruşıle kaleye aktardi}Tsa da. Dimitrioğlu yerinde bir müdahale ile golü önledi. 10. dakikada Stamatiadisten aldığı topa guzel bir vuruş yapan Papageorgıu'nun şutunu, dün fevka'âde oyun çıkaran Beyoğluspor kalecisi Simopulos zorlukla önledi. 19. dakikada Beyoğluspor bir cez« vuruşu kazandı. Marulinin santra çızgisinin biraz gerısinden hasım kaîe önlerine gönderdıği topa Triandafilo ile kafaya çıkan Tekin, isabetli bir vuruşla takımına ilk golü kazandırdı. hasımlanndan daha canh baflıdı. Vt mütevazin blr jeklld» devam ettL İki tarafın bütün gayretlerine rağmen başka sayı yapılamacbğı lçin maç 2 1 Enosisin galibiyetile neticelendi. Misafir Yunan tekımı bugün Fenerbahç» 11* karşılaşacak tır. Kayhaa SAĞLAMER Dön yapılan müsabakalar bflyflk bir kalabahk tarafından takib edildl Dedeağaç, 19 (Arkadasımn ömer Beslm tBİefonla bildiriyor) Dedeağaca gelen İstanbul gene atletizm takımı burada hararetll bir şekilde karşılandı. İstanbulda birbirlerile tanışan iki memleket atletlerinin birinci gün atletleri çok samlmt blr hava İçinde cereyan ettl. Trakya Umumt Valisile Dedeağaç Valisl müsabakalan baştan sona kadar taklb ettiler. Saha güzel bir şekilde hazırlanmıştı. Kalabalık bir leyirci kütlesl her iki taraf atletlerini de alkışladı. Türk v» Yunan millî marslan çalındıktan sotıra saat 16.30 da müsabakalara başlandı. İlk gun alınan netice şöyledin 100 metre: 1 Aftoeimldlı ( ! ) 10 9 2 M. Ersln (İ) 11.1 3 Fundukidls (S) 11.2 4 Smyonidlı (İ) 11.2 Yüksek atlama: 1 Llmberopulo» (t) 1.75 2 Yüksel (t) 160 3 Çakıns (E) 1 60 4 Markoı (E) 155 Gülle atma: 1 BulbulcU (1) 12.07 2 Garrilidu (E) 11.32 5 Pappaj (İ) 10.32 4 Sideropulo» (t) 10JO 400 metre: 1 Kozmas (E) 50* 2 Aftosimidis (E) 53. 3 F. Banş (İ) 53.5 4 L. Öztekin (I) 54. Cirld atma: 1 Garrilidls (E) M Bl 2 Kozmas (E) 49 36 3 Fuad ören (t) 47.18 4 A. Bahadır (İ) 45 27 110 engelli: 1 Y. Özemre (t) 16.6 2 Vlahopulos (E) 16 6 3 A. Tunalı (İ) 16.7 4 Marko» (E) 16.7 Urun atîama: 1 Fundukidis fE) 7.05 2 Vlahopulos (E) 6 47 3 Atilla (İ) 6 41 4 Driças (İ) 6.35 1500 metre: 1 Lambrinidls ft) 4.16 4 2 Kehayoğlu (E) 4.18 2 3 S. Kıvılcım (İ) 4 25 5 4 Fotlyadis (E) 427 4X100 bayrak: 1 İstanbul G«na 45 2 Etnikoa 45 2 İlk gün yapılan müsmbakslann puan durumu şöyledirt 1 Etnlkoı 47 2 İst. Genc !9 Yannkl müsabakalard» tskımımız daha şanslı blr durumdadır. flâvemizdekl meselelerin halledilmiş sekilleri föylt hall«diUr: OfiLE ( Bugünkü program İSTANBUL İJ.ST Açılll » t progrun İS.M H». İMTİer 13.13 Baı «erl«ri T * ojvm havalan 1 3 . » D«n« mUılJl (K.) 14 00 Şarkılar Perthan ISıerl 1«.SO N« arzu ederuen'z (Pl.) 15 00 Turkü. ler Maaum» Ufuk 1S.15 Gall1> Atat derdl kl İS 30 Paıar konjerl <P1.) 16 20 5»rkı v« türküİCT (Pl.) 1(40 Sax escrlcrl 17.00 MUzlkwverl* başbaaa 17 30 Şarkılar; okuyan: îaee. det Cicl 18.00 Okul . ÖJrenc! gaatl I 8 . « Dan» rrüî'.St (Pl ) 19 00 H«. ljerler 19 15 Şakılar; okuyaır Suıan Güven 19 45 Şevket YOceM* oriceı. trası 20.15 Radyo Gaıeteal »O.S0 Radyo kadmlar laslı CKürdillhlcazkârl 21 10 Bunu duydımuı rmı' 21.20 Dlnlfyicl lstekîerl 22 00 Spor haber. lerl 22 15 Oda müzt?l 22 45 Ha. berler 23 00 ProgTamlar 23 05 Gü. zel «esler . Guzel melodiler (Pl ) 23.30 Danj ve caz müzljl (Pl.) 24.00 Kapanıı. J Karabükte hayat nasıl geçiyor? Evvelet 14 evlik balaklık bir köj olan Karabiik bngiin 20 bin nüfnslu bir şehirdir Fenerbahçe Enosis maçı ArJna llgi üçüncüsü Eno«Iı t«kımı, şehrimizdeki üçüncü karjılasmasını bugün saat 16 da İstanbul profesyonel küme sampiyonu Fenerbahçe ile Midhatpasa ttadyomunda yapacaktır. Bilindiği gibl, S»rılaciverdliler geçen sezon içindt Yunanistana yapmif olduklan leyahatte Enosis* 4 2 maglura olmuşlardı. Bu itibarla Beşiktasa 2 0 mağlub olan ve Beyoğlusporlular karsıs;nda pek parlak bir netic« elde edemiyen Enosislilerjn yeni mevsimln nâmağlub takımlarından kuvvetli Fenerbahçe ile yapacağı kartılasma hayll enteresan olacaktır. Bu revanj maçma prestijini kornmak gayesil* en kuvvetli kadronile çıkacak olan Fenerbahçe, llg maçlan arifesindeki durumu hakkmda futbol merak'.ılarına bir fikir verecektir. Bu karjılaşma, aynı sistemin daha iyi tatbıkının mücadelesl jeklinde cereyan edecektir. Zir« gerek Enosis, gerekse Fenerbahçplller WM sistemini kısa ve yerden pasîarla tatbik eden iki ekiptir. Dördüncü makabiatlar bugün başlıyor Dördüncü Makabiyatlann açıli} merasiml bugün tsraelde Ramatgnn stadvomunda 30.000 kadar turist ve mahallt »e\irci kütlesi önünd» yapılacaktır. Üçimcü Makabiyatlarda vapılan spor gösterilerlnden doha fazla olan spor gösterilerl içln altı şün (21 eylÛlden 28 eylule kadar) tahsls edilmiştir. Program, olimpiyadlardaki kadar tpor (ubeslni ihrlva etmektedir. Dördüncü M ıkabiyatlara 27 mem kaptan idaresındekl maça Galatasaray şu takımla çıkmıştır: Turgay, Naci, Necmi, Muzaffer, Bülend, Ali, Bulend, Hilmi, Reha, Suad, Küçük Ali. Oyunun ilk 10 dakikasuıda Galatasaray çok hâkim gözükmiiş ve 10 uncu dakikada Hilmi ilk golü at mıştır. Bundan sonra 22 nci dakikada Altay da bir gol kaydetmiştir. Devre 11 berabere bitmiştir. ikinci devrede Galatasaray. Re • hanın yerjne Osmanı oynatmıştır Bu devrede her iki taraf da gol çıkaramadıklanndan maç 11 beraberlikie sona ermistir. I.2S Açılı» ve prograın S.SO Hab«T. ler 8 45 Şaklar (Pl ) 9 15 Gumln pro?ramı 9 20 Hafif melodr.er (Pl.) 9 45 Radyo 1!» !n?11Izce 10 00 Plâk albı:mü (Pl.) 10.15 Sarkılar; okuyan• Behlye Aksoy 10.45 Ovun havaları 11 00 Pazar «ohbet! (Aka Gftr.duz) 1115 Şarkılar; okuyan' Guzln Esen 11 30 Pazar »keçi 12 00 Memle. Sevgili eşJm. dayım. »ğabeyimlı ve ketten selâm 12 15 Mpmleket« se'.ârr. birlcik amcamıı 12.30 Yurddan sesler korosu 13 00 Haberler 1315 Melodiler (Pl \ ŞÜKRÜ ÖZDOĞRU'nun gerek cenazesine g«Imek v« ferekse 13.30 Öğle Gazftesl 13 45 Holandalı taziyette bulunmaK guretii* acımııı pay. neşell gencle' korosundan jarkılar (Pl ) lajan »krab» ve dostlar» candan teşek. 14 00 Kapanış. kJrü blr borc blrlürlz. ö ı d o ğ n ı T » Bunml »lleleri 18.58 Açılıs T « progr«m 17.00 Ç»r. kılar; okuyaTlar Gcr.ül SSyler, Vfdad bulunan Belgr«d muhteliti hAkim Gursel 17.30 Levend Agralı ve ark». oynamasına rağmen, »ayı farkını daşlarırdin dans ve caz muzifl J8 00 tncesaı (Sultaniytgâh t&sh) ldar« eden: açamamıstır. Fahri Kopuz İS 40 Şak.'ar. okuyan Atina muhtelltl ikind .naçını Ceyda Karasu 19 00 Habfrisr Î9 15 Zakreb'de, Zagreb muhtelitine kaı. Ta^ihten blr yaprak 19 20 Enver Ka. telman ve a>kadaşlan tango ve çigan 91 yapacaktır. mı rıği orkestrası 19 40 Konuşma 19 55 Şarkılar; okuyan' Semahat Er. gökmen 20 15 Radyo Gazete»! 20 30 İsteyln çalalım 'Hazırlıyajı Cen. gizhan) 21.30 Hazırcevab 2145 İzmir 19 (Telefonla) Galata Şarkılar: okuyna Muallâ Gokçay ray bugün ilk maçuu Altay takımile 22.15 Dans nni7İSi (Pl ) 22 45 Haber. yapmıştır Hakem Dundar Kara ler 23 00 Kapanıı. 2 On yedi sayıtı I Tt I olmak üzer* iki parçay» aynhr. 3 Kafiled* 24 erkek, 12 kadın v» 4 çocuk vardır. 4 Yirmi gün. Mesele »6yle halledilır: Aranılan günü x olarak gösterel>m: J : 8 460. C 12. 87 : 116.72 23. * AXKARA TEŞEKKÜR Karabük fabrikalarında çalıonlar içln Ardi(duzü kurulan kamp Galatasaray, Altayla berabere kaldı Bu gece yapılacak batketbol maçlan KadıkSy Spor kulübünün açık hava »ahasında bu gece basketb^l maçları yapılacaktır. Saat 19,30 da Fenerbahçe Ar?myan GTIC, saai 20,30 da Kadıdköyspor Moda Kul tür Genc, saat 21,30 da Kadıköyspor Moda Kültür takımlan kupa fınsl maçmı oynayacaklardır. I Enosisliler bu gole 23. dakikada mukabele edebildiler. Kanakisin derinleme pasını santrafor mevkilnde kapan Emanoilidis, M«ruHyi »rkasında bırakarak sert bir Arsenal berabere kaldı Londra 19 (»a.) Busrün oyna şutle sol üst köşeden topu «Jlara loketten 8001000 kadar ıporcunun aan blrinei küme futbol maçlaıın takfa. istirak »deceğl tahmln edilmektedir. da Arsenal, Manchester City İle 22 40. dakikada Beyogluspor r» I Bu münasebetle kurulm'J» olan berabere kalmıştır. nosis kaleleri ıır» ile birer büyük «Makabiyat kByünde» tsraelliler Diğer nerlceler çoyledir: tehlike atlattılar. dahil, bütün atletler v« spor;alır Blackpool: 0 Wolverhsmpton: 0 Devı* bu sekilde bersberllkl» bı içln yatacak yer re yiyecek temin Cardiff City: 1 Bolton: 1 tecek sanıhrken Karakis takımını edilmiştir. Bu köy, ufak çapta blr Aston Vill»: 2 Chelsea: 1 2 1 duruma sokan bir gol yaptı. Biriejmiş Milletlere benziyecek ve Liverpool: 4 Burnley: 0 Mancherter ünited: 1 Pres İki dakika sonra devre sona erdi. blr çok dillerln konuşulduğu ve muhtelif milH kıyafetlerin giyildıği tklncl devre ton: 0 bir yer olacaktır. Middleaborugh: 4 • Sheffleld Wed Bu devrede, Beyoğluspor büyük nsday: 1 1. apor E*kişehirde 6 1 tadilâtla ve | u tertibde ıahad« yer Tott«nha« S Iftrrcastl» Unlaldı. galib geldi ted: 1 Sırnopulos Baharoğlu, Koçla Portamouth: 4 Sunderland: 1 Iskl»«hlr 19 (Telefonla) tki Huddesfleld Tovm: I Sheffleld Nikolau, Maruli, Mustafa Niko, karsılajmjı yapmak üzere sehrimize Tekin, Hüseyin, Karnik, Omer. ünited: S tkinci devreye Eno«U baskılı v« gelen İstuıbulspor profasyonel futCharltoo: t Albion: a bol takımı, ilk maçmı dün kalabahk bir leylrci kütlesi Önünds ŞeMuhterem Doktor ve Eczacılanmıaı ^ kersporla yaptı. DEUTSCHE NOVOCİLLİN GESELLSCHAFT Müsabakanın ilk devreslnde tam. b. H. mamen hâkim ojnıyan İstanbu!. MÜNCHEN PAStNO sporlular lahadan 20 galib aynldılar. 1 0 0 0 0 0 İkind devrede Şekersporlulann o.OOO U.I. PenicClin s o d i u r a G+4O atığı tek gole İstanbuîsporlular 4 procain G=50O.0O0 U.L Kombine golle mukabele ettiklerinden maç Penicil'.in. 61 İstanbulspor lehin» neticelen100.000 U.I. Krlstallze PenlcUlin t di. 1 sodium G 1300.000 U.I. procain 8an tlyaWıl«r bu maçte |u kadro Penlcillln G=400.000 UJ. KomUt y«r almıslardır: bine Penicillin. All Saim, Ferldun Ayhan, ,500 000 UJ. Procala Penicillin 1 Kenan, Kasım (Alâeddin) Adnan, G. serumu Üt kançmış, zerke Aydemir, Cafer (Ahmed), Erdoğan hazır emülsiyon halSnde. (Hilmi), Faruk. Dalm« ltimadını» iâyık bu müstahzarlarımın bol miktard» İstanbulspor takımı, ikind karpiyasay» verip emirlerinize Smade kıldığımızı arzederiz. şılasmasını yarm saat 16 da EsHseFEYZİ GENERAL FEYZİ OGLU hlr lampiyonu Demirsporla yapaPostahane yan sokağı Banka han İstanbul ^ ^ cakbr. Telgral: NAFEY ^ • • • • I H H H M Telefon: 29802 W^ lngiltere turu bisiklet yanfi sona erdi Londm, 19 ( a A . ) 1608 mllllk İngüter» turu bisiklet yanşı bugün oğleden gonra sona ermistir. 12 gündenberi devam eden yanşı ilk olarak Tiny Thomas b;tirmiş ve Wembley stadyomımu dolduran kalabahk bir halk küt'esl tarafından hararetle alksşlanmıştır. Tiirkiye yelken birineilikleri İzmh 19 (Telefonla) TOrklye yelken birineilikleri yanslanna bugün Karşıyaka koyunda başlandı. Yanşlara İstanbul, İzmir, Kocatü v» Ankara yelkencileri lştlrak ettiler. Ollmplyad rotası üzerine yspılan müsabakaya 9 tekne lştirak ettı. Hakemliği Federasyon başkanı Rıza Saray yapü Neticede İstanbuldan Erzın Münir ekipi birinci, Kocaeliden Nihad Adil eki[ji ikin cl, Kocaeliden Alâeddin Cafer ekipi üçüncü geldiler. Dördüncü, beşinci ve altmcılığı İzmir (ekneie. ri, yedinciliği de Ankaralılır ald:lar. Yann öğleden evvel İkind, Bğleden sonra da üçüncü yarj yapılacaktır. Florence Chadwick, teşebbüsiinü tehir etti Tarifa, 19 (a a.) Amerikalı kadm yüzücü Florenc» Chadwıck, hava muhalefeti yüzunden Cebelütarık'ı geçme tejebbüsünü 24 saat tehir etmiştir. tsveç, atletizmde Macarutanı 1 1 0 9 9 yendi Stokhobn, 19 (T.HA.) Bu senenin en formda İki atletizm taJunu, İs^'eç ve Macar millî ekıpıerınin karşılasması büyük bir heyecan içinde cereyan etmif T I n«tıcede İsveçliler kuvvetli rakiblerini 110 99 yenmeğ» muvafiak olmuşlardır. PASİCİLLİN B, PASİGİLÜN Belgrad muhteliti, Atinayı Avrupa gülle atma rekoru 2 1 mağlub etti kınkfa Belgrad, 19 (T.H.A.) Buraya gelen Atina muhteliti yapılan gece maçmda. Belgrad muhtelittna 21 yenilmiştir. İçlerinde birçok mlllî futbolcu 1 Prag, 19 (TJiA.) Burada yepılan atletizm müsabakalarında Çek «tleti Skobla gülleyi 17 rr.etre 36 santimetreye «tarak yeni bir Avrupa rekoru kırmıstır. «Elinizi öpmek isterdlm, fakat Fransız âdetine göre, bir hammefen dinin elini ancak asılzadeler öpebilirler.» «Elimi öpfln demlyorum sdze. Ağzımdan öpmenizi istiyorum» «Bu isteğinizi seve seve kabul ederdim ama, gören olur belki. Yüzünüz de, bu alacakaranlıkta bile nur»saçıyor; tanınması da kolay. Sonra, eğer bu bana bir teselli mükâfatı ise... «Pek o kadar mağrur olma, Rene» dedim. Hem kahkahalarla gülecek. hem ağlayacak gibi olmu» rum «Öpeceksen...» Bana doğru iğildi. dudaklannı hafıfçe dudaklanma değdirdi. «Daha iyi öpemez misin?s> diye sordum, «Mon Dieu! (Fesubhanellah!)» diye haykırdı. «O kadar hödük değilim! Bunu siz de bilmiş olun...» Kollannı boynuma doladı. sıkı sıkı sarıldı ve dudaklarımı dudaklarile ezdi. Birdenbire, ben de çılgın bir iştiyakla mukabele ettım. O zamana kadar sadece hulyasmı kur duğum yaşama, sevişme ve kendin den geçme fhtirasının hakikat oluçu idi bu Fakat şiddeti beni korkuttu ve bütün vücudümün uyanmasına, arzu lle yanmasına rağ1 men, en fazla can attığıra teydtn kaçtım. CaddentB alacakannhguıa dogru hııh hıziı glderktn donüp: «Adleu» dedlm. tAur» »oir» demek arzumu büyuk blr lrad« kuvvetila y«nlp Karabük (Husus!) Karabük lundakl Ardıçdurö denilen ymyî«d» Demir ve Çelik fabrıkalan, orada da bir kamp açılmıjtır. Bu kamp çahşanlara rahat yaşama imkân kışın da açık tutulacak, kayak v« lannı hazırlama bakımından devlet av sporu yapmak Utiyenltr burmtes(kkülleri ve Sümerbank cami dan faydalanacaktır. aıı içinde en başta gelir. Bugun KAmll Tuneah Zjnguldak vilâyetinın kaza mtrkezleınden biri oUn Karabük. se lzmitte bir keten kumaf ncle'Ce evvel 14 hane::'k bir köydü. fabrikası kurulabilir Bat^klık olan arazis>nd« pirinç zi ı Izmit (Hususl) Memlek«tt« Î" vsDihrdı. Lîunkü ı ı s ı köy, •on seneler zarfınd» yazlık krten demir ve çelik fabrikalan, orman elbise ihüyacı büyük mikyasta işletmesi, Devlet Demiryollan per { »rtmıştır soneli ile 20 biri nüfuslu küçük bir Türkiyeye keten, FranM, îngilt*şehır olmuştur. re ve triandadan ithal edilmekteKarabük Istanbula 50 kilometre mesafededir. Demir ve Çelik fab dir. Aync» cenub ıthirlerlmizden rikalarında 45005000 memur, raü kaçak olarak külliyetll miktarda T 8 hendis, teknisyen ve işçi bulun keten elbiselik d» yurd* •okulmaktadır. Fabrika mensublannın maktadır. ikameti için tesis edilen ve adına l Alâkadarlann sfiylediğina (Sr«, N «Yenişehir» denilen mahallede, her sene burada on milyonlarca 11W içinde misafir odalan, geniş ve ha ra değerinde kadın ve erkek' k*~ vuzlu salonu, çiçekli bahçesile gü ten elbiselik getirilmektediı. » zel bir bina vardır. Balolar bu |1 Halbukl yurdumuzun muhtclii rada verilır. Nişan, evlenm» v» bölgelerinde keten yettsmekt* v« sunnet düğünleri de bu binada ya i köylülerimiz kendi imal tttlklari O> keten elbiseler giymektedirltr. pılır. Kandıra bunlann basuıd* g»lKarabükün iki finemaB vardar. *a mektedlr. Aync» Kastamonu, ZÜ% Biri, Yenisehirde fabrikanın malı ot olup Genclik kulübü tarafından Niksar ve Amasya havalisinde dm idare edılir. Haftada İki film gös güzel ketenler istihsal edllmektaSoldan joja: dir. Bu ketenler haıı madd» olarak 1 Musabaka beyglrl (murekkeb terıhr. istanbul ve Ankaradan sonv« Amerikaya Mvkedilkellme) 2 Etrafı su lle çevrllmls ra, mevsimin en iyı fılmleri burada Avrupa mektedlr. kara parçasında ot'aranlar (çogJİ). 3 seyredilebilır. Dağlarm juksekl.klerlnl göstermek lçln Tohumlanndan beziryagl denflea Bir de fabrikanın yemeknanesinInıllanılftn kettme, <îtıman yoîunun y». bir nevl tebatl yag çıkanlarak y*rısı. 4 Çevrtline» «orUdakl «ahll. olur de bir sinema vardır ki burada ifmeklerde kullanılmaktadır. fiki kellmeK 5 Blr müdd«t evvel çilere parasız film gösterilir. DemokTtt Parüden çıkanlan mllIeKe. Memleketin muhtelif bölgvlarlnYenişehir ve fabrika sinema »akiü. blr takı. 3 Budala lnsan (ıkl lonlannm güzel sahneleri vardır. de bir kaç fabrikayı idar» «decek ke'lme). 7 Süâhla vüoıdde «çılnış miktarda keten istihsal •dlldi|l olanın .>arısı. beyazı lstlkbal (ıkl ke. Müsamere ve konserler burad» vellme). 8 Ekmek (eski t e n m ) . rilir. istanbul ve Ankaradan gelen hald*, henüz blr keten fabrikamıYnkarıdan atağıya: tiyatro ve ses sanatkârlanna mü zın bulunmayısı, büyük bir nokaaa 1 On bes r"ın (Ikl kelime). 2 essese bütün kolaylıkları gösU ' olarak mütalea edilmektedir. Son senelerde memlekett* l i n l Namzed hallne gelen (!kl kellme). 3 rir. Akjgmcıların üıdasını satan. 4 Orta Genclik Şpor kulübünün futbol, nebatlardan İstihsal edilen madd*hararet dereceslnde cereyan eden (Ikl lerle kurulan fabrikalara bllhassa kellmel 5 Tersl «vucudıımın kırn.ızı güreş, voleybol, yüzme, »v, temsil önem verildiği müşahed» «dilmeks'jyu akmış» manasına br fıildir 6 ve musiki kollan mevcuddur. Blr emir. Anadohıda .ev» manasınadır. Yenışehrin dağ yamacmda su tedir. Yer yer temelatma törenleri 7 .Jeolojlo bilgislnln e^ki adı. S deposu denilen yer, yaz mevsimln yapılan jeker fabrikalanmıı bu aSeelye (yeni terlır.). gırtlak. de ailelerin yemek ve gezi yeridir. radadır. Harice milyonlarca llra 1 Z S 4 5 C T 8 Burada bir pıst v» kır sahnesi var döviz verdiğimlı keten lçin d« blr fabrikaya olan lhtiyae ortadadır. dır. Karabükte ymı aylan, mevsimlt Bu ltibarla, bu memleketin unaylrin en fenasıdır. Çelikhan». asid, lesme davasmı muvaffakıyetl» takok, zift ve sinter tesislerinin çı hakkuk ettiren Sümerbanktan k«kardıklan gazlı dumanlar, yazın ten elbiselik imal edecek blr fabsıcak günlerinde fabrikalar ve «ile , rikanın kurulmasını lstemek Tatan lerin oturduğu müesses* evlerinde | daslann hakkıdır •anırut. Böyle bir fabrika için en trjrgtm hissedilir. Bazı labahlar Yenişehirden fabrikalara baküğımz xaman bölge Izmittir. Kandıra v« tımrtin hafif bir sisle fabrikalann örtüldü \ hemen bütün köyleri keten ekmek ğünü görürsünüz Fabrikada, gazh, ! tedirler. Halkın ekserisl d« tçah K İ U İ T İ U İ B İ A L L L L tozlu ve toprakla kanşık demiri a I yırtan» ismi rerilen el ttzgahlateşlerle su, tav ve demir haline ge 1 rında dokunan elbisa giymektadir. tirenlerin temiz, serin vt güzel h* ! lzmitte kurulacak keten fabrtktBULUNMUŞ NİŞAN YÜZÜĞÜ vaya ne kadar ihtiyaclan olduğunu •, her sene yabana memleketler», tç kısmında ıF Tunçyuz) yazılı blr söylemege hacet yoktur. | avuç avuc akan dovizleıi yurdttntjan )TJzuğu bulunmuşıur. Sahlbl af«. Bekâr işçiler, ienelik lzlnlerinl > muzda bırakacaktır. ğıdakl adresten alabıllı. geçirmek üzere köye gider v» teCevdM Takufc B Berker miz hava hasretlerinl dindlrirler. n, AKdenlz Caddes! r»tlh Tatil aylannı Karabükte geçirmek Adapazan feker fabrikası Izmlt 18 CHusu«D Adaparazorunda olanlar lçin müessese cAB u a n T * r»y*n C u a u t v e t MatbaıunlıK r« masras da kamp açmaktadır. A nnda ir.şa edilmekt» olan feker Oetetmlik Turk Anontm Şnktti masra plâjındaki bu kampta hayat fabrikasınm imal tecrubelerin* 25 Cağaictiv Balkem tokak fio SO/tl müessese tarafından programlanır. eylulde bsş.anacaktır. Sahfblen Fabrika 15 ekimde re«men faallNAZTMB NAO1 re ÇOCLKLARl Her sene bu kamplardan iki bin aile münavebe ile faydalanır. yete geçecektir. Açılıs törenind» l o n inrnn) rt'ien «dOT« «Um Amasra kampının gördüğü r»ğ Başbakan Adnan Mend«TM d* haM«*«l M«dttı • bet üzerine, Karabük Bartın yo nr bulunacakbr. NÂZ1M ULUSAY BULMACA 1 1TT1 1 ' 1 111 I I 1 !• 1 1 • 1 I I II 1» 1 1 1 16 1 1 1 11 «1 1 1 1 IHI • 1 • 1 1 Ş'I1IK|A1R'WAIZ 1İRİ1İBİAİKİLİA BİEİSİÎMAİFİİ llTltİRİAİFHPİE ZİOİRİAKll »11 UİLİAİHİAİTİHB «CUMHURtYET» ta ROMAN1:1S : EDtSON MARSHALL • Çevfeen: VAHDET GÜLTEKİN tîkist arasmda tuhaf bir bağ ler söylememiştim. Zihnimden g»vardır» dedi. «N«dir, bihniyorum. çirmiştim belkl ama, üzerinde uSeıditim, fakat iyice kavrayama zun urun düşünmemiştim. Senyor dığtm blr şey. Yalnu, gayet iyi bi Profesörle beraber olduğum zaman lirfjB ki, her cesur erkekte güzel lar hep onu dinlemiş ve anlattıkbir taraf vardır, Hiç bir korkak larını içime sindirmiştim. kadın da güzel olamaz. Bir şey soManu aklıma gelince yenlden geracagım size. Ejder öldürmek için rilere gittım ve onunla beraber geinsanın elinde bir silib olmalı. Si çirdiğim günlerin hatıralanna dalzin silahınız neydi?> dım. Bu hatıralarla etrafımda gene kızgın bir gökyüzü, sıcak topraklar. »Gözelhk.» «Bu silâhı kendinlz, demir koca koca yaprakb ağaclar canlandd%r gibi dovup yapacaktınıı, de dı ve benı bir hayranlık, bir heye: can havası sardı .. ğil mi?» Bunu alçak ve heyecanlı bir s « i Derken, arkamda, bir tabakçaı nak gurültüsü oldu... . Bir kızm le MRnustu. | sesi duyuldu. «Tre» elegante» (çok «Evet» dedlm. «Muvaftak oldujtumn kanaa «ık) diyordu. Gerje dönmu* celmis, külustür tincîe de^ii nmmtz?» «Oisatn hile n« favd»!» de I blr kahvede, üzerine tarab lekell dim. «F.lımrifUrı «ılih ikH* blr trı bir örtü örtülmıif masada heı p«nlıyor.» ı taMit bir fransııc oıuharrlrl Ü* Mabu'Han •vnl<1ıfıtn<i*nb«rt klm oturuyordum. •e II» bu kadar aç'kç» T« wrrh*«tç« I «B«nim »lllKı^ıin f^lfinda blr n. Kimseye boyl» |ey 1 kıuur rar» dedim. tYüzb*|i D« Fosi« benl Du B«rr>''ye benzetiyor ama, giyotinden korkuyorum ben. Insanlarm basını uçuran giyotinden deei!, kalblerini parçalayan, vakarlannı yerle bir eden giyotinden. «Lord Lundy'ye varmaya çalışacak değilim. Kabll olursa, başka 1 erkekleri avlamakta onu vasıta olarak kullanacaŞım. Bunlann ara, sında, beni güzel ve cazib bulan, I bana cicı elbiseler alabilecek, istikbalimı temin edebilecek birini bulurum her halde. Dans edip eğlenecegim. erkeklerin alâkasını çektikçe koltuklanm kabaracak. Alaydan yetişme bır teğmenin kızından bek lenmivecek seyler yapacağun» Rene: tO hald» ..» dedi, durdu. Gdzlertndski panlb kaybolmuatu. *O hald*, rfttteB k«U wrm jotOrön» d*dtm. Oaraonu çağırdım, blx |Üln tutan hesabı gördüm, cMaalesef bu gece «ize bahşls •erecek halde değilim» dedim. Suratını asacak sanmışüm. Bilâkis, pek tatlı tatlı gülümsedi: «Matmazel beni fazlasıle taltif etmiş bulunuyorlar» diyerek iğildi, selâm verdi. Ben de selim verdim Sonra Rene ile kalktım. hiç konuşmadan, i avluya doğru yüriidük. Yaz akşarn lannın uzun süren alacakaranhğı caddede hâlâ devam ediyordu ama, o dar avlu, birbiri üzenne binen gölgelerle, kapkaranlık kesilmişti. Orada durdum. aEen eve araba ile gideceğim.» dedim. Başını salladı: «Mevkıinire •« emellerlnhe bakılırsa, bence de en iyisl bu» dedi. «Fakat maalesef arabamzın masrafını çekecek param yok. Bir borcu öderken daha büyük borca eirdim. Fakat hepsinden büyük bir ! borcum var ki bunu hiç bir zaman ödeyemem. Ne olduğunu da söyliyecek değilim.» tğilerek selSm verrH «Aure volr» diyecek sandım. «Adieu> dedi. «Gitmeden önce sizden istiyebneceğim blr şey var» dedim. tBence bunun değeri çok yılksek, •Iverfr kl ılz de zevk »laaınn » . N«dlr o. LolaT» diy» «ordu. «Hak «tme<Um ama. bana bu fekllde hltab etmerüre tefekkür •derim. öpseniz» beni.» | bunu söyllyebilmiştim. Fakat bu koîay kazanılmış, küçük zafer bana büyük bir mağlubıyet gibi geliyor'du. V Hep beraber Lord Lundy Be otururken birdenbire evden çıkıp şidişim bizim iyi kalbli ihtiyar generall pek $aşırtmışü. İzah ettim: «Lordun anlatbklan beni 8yle mestetmişti ki, eski blr mekteb arkadaşımla bulusmaya söz vernüj rlduğumu sırfen unutmuştum. An cak, uşağın çağırması üzerine taslığa çıktığm zaman aklma geldı. İnşallah lord cer.ablan bımu ker.dilerine karşı bir saygısızlık saymazlar.» Böylece, Rene iîe sBzde mekteb arkadası oluyorduk. Kitty'nin babaa: «Lord pek lutufkâr davrandı, o muhakkak,» dedi. «Genclerin aklma geleni yapma huylarındnn bahsjtti. Fakat tiyatroya Eİtmenin bir daha lâfını bile etmedi. Söna sorarsan, bızimle beraber tiyatrova gitmekten başlıca belki de tek maksadı ^eninle beraber bulunmak arzusu idi. Sana karşı çok büyük alâka duvuyir lu, Lucia. Şunu da söyliveyim ki sen ömründ» bu kadar büyük iltifato mazhar obnamışîindır. Yemek te gozü&ua Içina Dakıyardu • G*n«r«ı bur«rfa b ü u d\jHvı dl» katla yüjcüm» b*ktt k o r t dtı.m ettlt LucU, t t * haıi kulftde güzelsin.» «Teşokkür ederlm, efendlm» «Gıttikçe güzelleştin .. Helt b j gece ssna adeta nur gelmiş...» Gözlüğünü çıkanp sildi. Sonra: sLucia,» dedi, «Şimdi sen Ijundyye bir mektub yazıp özür dileyeceksin. Vazifen, çunkü müsaade bile almadan çıkıp giltin.» Şu kısa mektubu yazarkea hos bir heyecan duydunu LoHnmı General Judson*u riymrettoh a«nasmda, malt bir me^eleye dalr görüşmek üzere b«nl kapıja kadar çağudılar. Mesele uzadı ve zatıâllnize karşı olan hurmetlerimi arz için zamanında eve dönmeme mâni oldu. Özür diler, ihtiramatımın kabulünü rica ederim. Kıılunns: LucU BU«y Mektubn gOt0ı«n «şak Lord Lund\ 'nin cevabı ile geldi Üzerinde kabartma bir baron tacı bulunan şatafath bir kâSıia. o tuhaf kaçacsk derecede saslu bir yazile şunlar yazıhydı: Azlibn Mont Blanc'a tırmanmak lçln girlştiğim üçüncü teşebbuste, muhaİU bır havt Ue karşıiaşjum v* Viu fertim BlarWının>r Keeptekl re&im •alonuma da bir tablo almak Utediüm nunan «a teala ttf keı* t»febbfista bulumırunv Yani, tnada biç bir nrn«n fnnr T» nMuırık çeroevesinln dışına çıkmax «Bu gece, «kral Lear» teoMİBnd* Macready'yi görmek üzere, «izin, arkada;ınız Rfiss Judson'un ve dayızadesi Ronald Atchrison"un refakatile zevkiyat olmak isterdim. Muhalif bir cevab almadığtm takdirde, arabamla tizleri almağm gcIeceğim. Takdlrhlrma Jeffrey G«nenl beni aldı, MD». 8imon'a götürdü, bana en son Fransız mcnasına grire blr elbise aldık:: Vaktile, ilk defa olarak kibar arasına çıkacağım zaman, babam bana bir esvab almıştı. ona benzer, mavi kadifeden, önü kırmalı bol etek Üzerine, dar bedenll, düşük belli, omuz basından kısa kollu blr «lbiae seçtim. Saçunı ortadan tyırdım, kulaklanmın üzerine g^yet özentill birer bukle düşürdüre. ÎTücevher olarak da, Kitty bana, iir°ri savatlı urun altın zinclri lle, b;r örnek bileziklerini verdi. Göğüslerim hiç bu kadar güzel blr sekilde ortaya çıkrmmıştı Aynada kendime bakarken, boynumu uıattım, omzunun çukurunu Bpmeğ« çalısUm. İçimden: «Ren» dt opabilse.» diyorduru, Sonra hayaÜınd» Jeffrey'ln dudaklanm boynuma yapifmıı blr haîd* (ördim T» bu hayal aihnimd» garfl» bir t*" kflde parlayrp derhal kayboldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog