Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

7KİTI O Nf Çin buhranı H A O E Türkiyeye gelecek uzmanlar BİR DAKÎKA Sovyet Rusyada ziraat buhran gegiriyor Komünist idareciler toplantılar yaparak vaziyeti inceliyorlar Silvanya talinin blümünden sonra komünist memleketlerin hemen hepsinde de hüBir petrol eksperi lle bir sism«kumet değişiklikleri olmus, birçok loji mütehassısı geliyor Bakanlar azledilmiş, yenileri is Çiçekli tarafından kurulan Arab dağı ters çevir, fakat sakın dökme, Londra 19 (Nafen) Ciddl bir raporu üzerinde araştırmalar yapNewYork (Birlesmis MUletler) hararetli bir içtimadan sonra halka Kurtuluş Hareketi bir kag güne sonra yanarsın!.. denilmis... Biz debaşına getirilmiş fakat bu mevıuda buhran içinde bulunan Sovyet zi mak fizere bu konferanslann yapıl 19 (a.a.) Birleşmiş Milletler tekhitaben bir beyanname yayınlaya kadar hükumeta müracaat ederek Ev»t, ama, herkes Profesör Zati Pekin'in bir istisna teşkil ettiği de raatini kalkındırmak için genis dığuu açıklanıaktadırlar. rak siyasi parti hürriyetini hiçe in siyas! bir parti olarak tescilini ta Sungur değildir, benim buna megörülmüştü. ölçüde faaliyet muşahcde edilmekSovyet komünist partisinin or nik yardım idaresi, Türk hükumediren ve demokratik esaslarla ta leb edecektir. ralim jrok!.. diyebüir miyiz? Böyl» Muhtelif peyk memlekeflerdeki tedir. Sovyet yüksek şurası ve ko ganı olan Pravda gazetesine göre, tinin talebi üzerine, 20 eylulde uzban tabana zıd olan yenl «iyast Diğer taraftan 9 ekimdU yapıla bir cevab verilir. Yahud verilme , değişiklikler, Beria'nın tasfiyesi ve münist partisi merkez komitesi, «Ziraat ilimleri akademisi» toplan manlanndan birini Türkiyeye gönderecektir. Bu uzman memleketin partllere aid kanunu protesto mak cak olan minetvekilleri seçimleri onu pek bllmiyoruz, yalnız maalesef Malenkov'un iktidan ele geçirmesi Krusev taraftndan hazırlanan «zi maktadır vt bu toplantılarda geri güney doğusundaki petrol bölgelasadile açılma müsaadesi taleb et için aday göeterme müddeti 24 ey faydası ypktur. Faydası olmadığma lle doğrudan doğruya alâkalı görül raat programını» tasvib ettiktea kalan ziral istihsal, hayvancıhk miyeceklerini bildirmi^lerdir. lul geceyansı sona ermekt* ve |U delil insanın düşünmeğa başladığı sonra «ziraat konferanslanı top mevzuları inceleneıektir. Gazeteler rinin gelistirilmesine dair meselamüştür. Komünist Çinde böyle bir korkusüs Beyannamede ilâve edüdiğin* ana kadar hiç bir şahıs adayhğım dmnlerdenberi günah Çanakkal» 19 (Husus!) Çanak lanmağa başlamıştır. köylünün komünist rejiminin zira lerle görevlendirilecektir. değişikliğin vukua gelmemesi ise korktuğu, korkutulduğu halde bila Uzman George Elliott, Türkiy» kalenin yeni valisi thsan Sabri Çağ göre, Suriye siyasî hayatında esaslı koyjnamış bulunmaktadır. Sovyet gazeteleri, şimdiyt ladnr at siyasetine karşı cephe aldığını bu memleketin «peyk. olmadığı beklenen neticeleri vermiyen zira ve bu sebeble de istihsalin her sa de 12 ay kalacaktır. FaaliyeÜ, bil layangil blr kaç gündenberi çalıs bir rol oynıyan ve büyük bir ço Önümüzdeki günler zarnnda Su gene günah üzüntüsün* çar* bulşeklinde tefsir ediliyordu. atin muhtelif kollannda yapılacak hada düştüğünü kaydetmektedir hassa, Türkiyenin Suriye ve tran malanna baslamış bulunmaktadır. ğunluk tarafmdan desteklenen bu riye dahUindeki siyasi huzursuzlu mak için çrpınıp durmasdır. Dün Pekin radyosu, Çin hüku yenilikieri görüsmek vt Krusev'in ler. hududlanna yakın bölgelerin* in Esasb blr icraata girisraeden 5nc« üç parti 9 ekim tarihlnde yapılacak ğun artmasına lntizar tdilmektedir. Suç vt günah için insanda her metinin dört Bakanının azledildihisar edecektir. * şimdüik lüzumlu tetkikleri yapmak fey hazırdır, G6zü, kulağı, kaltei, nnııı ınınııımıınımiHUiıiNHiıı ğinl, bunlar hakkında îüksek Şuetleri, »inirleri, dîli, dudağı, jehveU olan thsan Sabri Çağlayangil, Japon Vsmoloji mtttehassm raca tard karan alındığını açıklati fırsat beklemekle meaguldürParis 19 (aa..) Tokyo uniy« geçen mart ayındaki siddetll »elzemıştır Bilhassa Maliye Bakanı Ue Fırsat bekleyip de istediğini yap sitesi sismolojik araştırmalar «nı le netieed yerl» bh olan Yenlc» yardımcısının azledilmeleri, gıda makta tereddüdü olan v« olmıyantitüsü profesörlerinden Takahiro kazası •• havalisinin bugünkü dumaddeleri ve Işçilerle meşgul olan lann her türlüsünü hergün görüp Hagiwara, Unesco teknik yardım rumu hakkında bize funlan töyAnkara, 19 (Anka) Şehrımiz» Paris, 1» (A.P.) Başbakan duruyoruz. Günlük gazete havaBakanhklarda tasfiye yapılması, Kahire 19 (A.P.) Faruğun geKazablanka, 19 (a.a.) Afrika teakilâb tarafından vazifell olarak ledi: nüfusu yarnn milyar* yaklaşan bu çen yıl Mısır tahtından kovulmaa müslümanlannı Mekkey» götür bu ay içinde Türkiyeye gidecektir. c Ycaıiced* ydabnıs olan 800 şr gcden malumata göre, yurdun her Joseph Laniel ile Dı» tşleri Bakanı dlsleri, romanlar, şiirler, »debiyat, komünist memlekette dahill duru Ağahana muhtemelen 500,000 Mıaır müf olan «Urania» ttalyan ^emısi TÜI yerint yeniden 300 bina insa tarafında ilk okullann tedrisata G«wrges Bidault'un Türkiyeyi r«s sanat aele kapıhp gidenleria maceTakahiro Hagiwara îstanbul Tek mun son derece bozulduğuna kat'î lirasına patlıyacaktır. bu sabah limanımıza gelmıstir. nik Üniversitecinde tesis edilen •dilmektedir Bu binalar için hüku ba|laması hazırlıklan tamamlan men ziyaret İçin 30 eylftlda Paria ralarile doludur. Tarih, ki kalburlşaretlerdir Mısır hükumeti bu parayı Ağa Vapurun dönüs seferinde birçok sismoloji enstitüsünde bir yıl müd met tarafından «vsiz vatandaslara mıştır. Bu yıl içinde !lk okullara ten aynlacaklan ve aynı gün u üstü adamlann yaptılannı hikây* Sovyet ajanslan. Çin şehirlerinde handan tazminat olarak istemekte çiçek hastahğı vak'ası müşahede detle ders verecek v« depremlerin biner lira yardımda bulunmu* olup 2 milyon öğrencinin devam •debl çakla İstanbula varmif olacaklan Ue meeguldür, iyiyl dt, kötüyü dt cihtilâl aleyhtan gruplann» ayak dir. Zlra Han, 1946 da Kahirede aa olunduğundan vapurun limana gt kaydında kullamlan yeni aletlerin ev bedellerinin geri kalan kısmı, leceği anlaşılmaktadır. Halen raem bugün Fransa Diş İfleri Bakanlı blrer birer kaydetmeğe çalı^ır, durur. Bize de okurken sadeoe hükün bu vatandaslar tarafından insaatı leketimizde ilkokul çağındaki ço ğmdan bildirilmiştir. lanmalarından bahsederken ve Mos tın aldığı bazl arsalan imar etme liflnde gerekli ııhhl tedbirler abn tesisatına yardım edecektir. vermek düser. tnmiM fl«ri gelenz&istir. deruhd* etmif olan Emlfik Kredl cuk sayısmm 3.230 568 olduğu teskovada da Pekin temsilcUeri ile mif bulunmaktadır. Fransız devlet adamîartnın An lerinin o kadar zaaflan ohtrM ftrl Takahiro Hagiwara Japonyada bu Mısır Evkaf NezareÜnden bildlBankasına yirmi yılda taksitle 5 bit edilmiştir. Bu duruma Ruslar arasında andlaşmalara (!) va ffin, kara v« lstanbulu ziyaret edecek kalanlannın nesi olmaz?. 40 kadar Faslı hacuun nhhl çeşid aletlerin inkişan üzerindt nlırken böyle bir tasfiye hareketine rildiğine göre, tsmailiye tarikatinin muayeneei yapıldıktan lonra ge çalifmıstır. Bu aletler sayesindt denecek v« bedelin faizi de düsük ilk okul çağındaki çocuklardan l«ri kaydedilmlstir. Evliya tarihlerinin heman hepbaşvurulmus, olması da bilhassa liderine bir Mısır mahkemesi hu miden çıkarılmasına müsaade o elde edilen malumat mühendisler olacak tır. yüzde altmışının tahsile devam rtnde günah korkusundao 8dü kopzunına çıkması için diplomatik kanazan dikkati çekmiştir Arrak «imdiki tahminlere eöre, edebilecekleri anlaşılmaktadır. Bu ltalyada grer tarafından depremlere daha fazla lunmuştur. muf zahldlerle, dehset içindt kal« Sovyetler, komünist Çin ile münallarla celb gönderilmiştir. Bu dayanıkhhk gösteren binalann in bu 300 evi kışa kadar felâketıede suretle okuyucu saysı geçen s«Roma 19 (Nafen) Bu aksam mıs »ofularla karsı karsıy« kalıyoMısırda çiçek salgını celb Ağahana güney Fransada kâvatandaslara teslim etmek biraz zor nasebetlerini her zaman «büyük ttalyada hiç bir gazete çıkmamif ruz. Kahire, 19 (a.a ) Mısın bu şasında istifade edilmektedir. görünmektedir. Bu sebeble her ihti neye nazaran yüzde on nUbetinde bir dostluk» çerçevesi içinde gös in «Pakimore» villlsında tebliğ e günlerde çiçek hastalığı salgını artmış olacaktır. Buna mütenaıır tır. Matbaacalar grevi yann da de Freud müebbed bulusilt Oediput male karsı inşa edilmiş olan baratermişler ve göstermektedirler. Fa dilmistir. Bütün PolU karakol kalar çimdilik bu vatanda^iarı bs olarak öğretmen sayısı da 21,982 vam edecek ve pazar günü de hiç mudilesüıi ortaya attıktan aocra Rivayete göre, bu işte Faruğun tehdid etmektedir. Hicaz'dan gekat komünist blokun bu ikl büyük len Mısırlı hacılar arasmda yüzden nndırmaktadır. Evler blttikçe, «a den 23 bine yükselecet'ir. öğret bir gazete intişar etmiyecektir. çok kimseler, meselenln eıas anlaBinalan devlet malı devleti arasında ihtilâf mevzulan rolü şu şekildedir: Ağahan lle güDiğer taraftan daha baska sendl şıldı, hâdiseye ilim el koyduktan hibleri de peyderpey buralara yer men okullanndan mezun olan yeni zel kansı 1945 sonlarında Kahireye fazla vak'a tesbit olunmuştur. Ha'olduğu, Pekin'de Sovyet aleyhtan olacak leştirileceklerdir. emrine verilmiştir. Eylul devre kalar da grev yapmakta veya yap sonra bize ne düşer? dedikleri halbir grupun bulunduğu âşikârdır. bir ziyaret yapmışlardı. Ağahan, kın aşılanması için gerekli tedbirmaya hazırlanmaktadırlar. de âlimi zindikaya maledip gen« Diğer Uraftan Yenice ve Çan ilAnkara, 19 (Anka) tç tsleri Mao se Tsung Ue Chthı En Lai'nin harbden sonra nüfusu çok artan ler alınmıjtır. Matbaacılar grevine istirak eden dehşetlerile verlere kapananlar açelerinin civarlarında bulunup (ia sinin mezunlan tamamil» valilikler Bakanlığı polis karak jllanndan hükumetindeki degişiklik bu ihti başkentin iman işlerine yakın ilgi emrien verilmiştir. Eylul devre ler, gelecek sene için is kontratla zaldı mı sanırsınız? Mabedler titlâflardan mı doğmuştur, yoksa yal göstermiştir. Nilin batı yakası bomühim bir miktannın kira bina zelzeleden zarar görmüş olan köy si mezunlannm tayinıeri dt pey nnın kâfi olmadığını kaydetmekte riyenlerle, ağlayanlarla dopdolulerin derd'erini dinlerr.ek /naksayunea boş arsalar mevcuddur. Ağanız dahilî bir mesele midir? dur. Rabat 19 (a*.) Dün gece Fas larda bulunması ve devlet mtlı dile önümüzdeki hafta içinde bu derpey yapılmaktadır. Bu yıl ilk dirler. Korede mütareke akdedildikten han bu araziyi satın ahp yeni bir lılara iki suikasd yapılmıştır. Mu karakol binalarmdan bir çogunuu Perşembe günü, bütün ttalyan ralarda bir kaç gün sürecek bir okul sayısı 16 bini bulacakbr. Cüneyd Bağdadt dayısı ve üstadl hemen sonra, Kuzey Kore idareci banliyö kurmayı düşünmüştür Ev hammed ben Boumediene isimli bir harab bir halde olmasuıı nazara sanayiinde umuml bir grev olacak, gezinti yapacağım. Böylece tesbit leri kafile halinde Moskovaya celkaf idaresi de bunun iyi bir fikir bakkal, dükkânmda öldürülmüş, alarak bütün karakol binalarnm edilecek olan dilek ve derdl«re Atletizmde yeni bir dünya fakat bu yalnız 24 saat devam ede Seri Sakatiden bahsederken: Ondan ziyade ibadet ehll kimst görbedilmişler ve bu seyahati Pekin'e olacağmı düşünmüs, Ağahana, in Abdülâziz ben İdris adında bir şa devlet malı olmasını kararla'tır. göre de hattı hareketimizi tayin ecektir. Işçiler, yevmiyelerine zam medim. Yetmiş yıl kimse onu yan rekoru nğramadan yapmışlardır. Bunlar şaata ertesi yıldan itibaren başla hıs da hafif yaralanmıştır. Her iki mıştır. Bunun için bes yıllık bir deceğiz.» yapılmasını istemektedirleryatarken görmedi, ancak ölüm döhalen Sovyet başkentinde Rus ida ması şartile 270 bin Mısır lirasına mütecaviz kaçmıştır. Budapeşte, 19 (T.HA.) Makarakol binalan yapıra programı seğinde... diyor. Demek hep dis recileri ile müzakere halindedirler. bir hayli arsa satılmıçtır. O zaman Çelik ciğerde tedavi gören caristan Rusya milli atletizm kar üstünde yaşadı. Demlr flatlan yiikseldl Rusya Ue Çin arasındaki geniş hu Mısır basını da Kahirenin had mes Sabık Kral Faruk Romada hazırlanmıştır. Bu program ile şılaşmalan arasında kadınlararası Güzel... Fakat dünya yemişlerle bir çocuk öldü başta kiradaki karakol binalan intnsat mevtteılnln devam *tm««l d*. dud, Korede olsun. Mancuryada ol ken buhranını hfile yardım edecek bir skandal çıkardı müsabakalarda 3X800 biyrak ya mlr plyasasını hararetli blr halde tut. doludur. Bahar. bahardan sonra şa olunacak ve daha sonıa ahşab sun. Sinkiang ve Mogolyada olsun olan Ağahanın bu «cömerdiijini» San Diego, (Amerika) 19 (a.a.) bajında çok bol nüfuz sahalannın taksimi için ih uzun uzadıya övmüstu. Bununla Roma, 19 (T.H.A.) Fomada karakollann yapımına geçi'.pcpktir. San Diego memleket hastanesin rışında Rus takımı, kendilerine aid maktadır. Mevslm funden günt erl. yaz, yazdan sonrs şrüz. güzden sonra kış da güzeldir. Zevkin eli kambulunan dünya rekorunu 6.33.2/10 olan demlr Btokları tilâflar dnemssına gayet müsaiddir beraber aradan bir hayli zaman geç yapılan bir güzellik müsabakasındeki çelik ciğerlerden birinde te. mektedlr. îthalât da li»an« meseleai çılıdır, saklatüğı zaman itsat etHırsızlık yapacak yeri İa yenilemişlerdir. ve bu sebbeledir ki yaklaşan si. tiği halde y«ıi banltyöuün insası da hazır bulunan sabık Kral Faruk yüzunden feclkmektedlr. Bu yüıden davi görmekte olan dokuz yasmmiyecek Seri Sakatiden baska baflaUarda haflf yükselmeler baglaraıı. lâhlı ilk büyük çarpışmanın Rus gerçekleşmemiştir. Nihayet 1951 de yeni bir skandal çıkarmıştır. bulmuf da bir çocuk âletteki teneffiis ciBu da bir nevi şaka tır. Bugün t . 14 mlllnı demlrler S3.S0 baviğit kim var?.. ve Çin ordulan arasında olacağuu işe Faruk kansnus, Ağahanın 1946 Jüri tarafından Madmarel GelllLynn (Amerika), 19 (a.a.) hazına cereyan veren elektrik fişiCüneyd dlyor ki: Serinln yamnOeveland, 19 (a.a.) Mra. Oc kiirustur. Bununla b«rab«r geçen ıene »Öyliyenler vardfr. da ödediği fiat üzerinden bütün ar nin seçimleri kazandığı ilân edi Hayatmın yirmi sekiz senesini ha nin prizden çıkması neticesinde bu ı&manlar bu eln» demlı flatlan S4 da idim, bana sordu, d^arıda bektarlo Giovadnadic adında bir ka kurujtu. Bugün, Korenin Sovyet Rusya lle salan satın almışttr. Halbukl o za lince, seçimleri büyük bir elâka piste geçirmis olan George Ho bugün ölmüştür. liyenlenn bir çoğunu bilırim, ıçledın ustura ile tıras olan kocasını komünist Çin arasında bir çekiş man arazinin kıymeti 1946 ya kıya ile takib etmekte olan Faruk, bir garty adında elli iki yaşında bir Hastabakıcılardan biri, odadan gıdaklamak isteyince bof bulunan Sümerbank fabrlkaİBnnın 1954 rinde hiç bilmediğim kimse yok me mevzuu olduğu ısrarla töyle sen fiç misli yükselmi^ti. Ancak denbire yumruğunu siddetle önün adam hırsızlık maksadile Boston çıktığı zaman çocuğun normal bir ımıf Tanımadığım birisi var, dedİTTL çahşma programı niyor. Faruğun ısran karşısmda hükumet deki masaya vurarak seçim netice emniyetnden bir polis hafiyesinin şekilde teneffüs etmekte olduğunu, vt birdenblr» sıçrayan kocanın Davet eylt, gelsin dedi. Btr müddettenbert elindeki ustura köprücük kemiğin. Sumerbaak Alıra vt Ankarad» buhman Difer taraftan Moskovada Kuzey hiç bir şey yapamamıs ve Faruk a sini protesto etmiştir. Masnnjv evine girdiği sırada yakalanarak döndüğü zaman fişin prizde olmaSatıra M C « « m l Seri enunla konuştu S4z uzadı, den kaburgalannın altına kadar Müdünl Faruk G«n«l jehrtml» d»ru Ş5yle mee söylendi ki ben arîamaKore heyeti yanıbaşında bir de raziyi ele geçirmiştir. Fakat tem üstünde bulunan bütün «ampantekrar hapishaneyi boylamıştır. dığını ve çocuğun da ölmüs bu adamın goğsünü kesmiştir. müftür. komünist Çin heyeti vardır kl bu muz 1952 de Faruk sürgüne uğra ya şiseleri devrUmis, Faruk buyıp yüreğim sıkıldı. Sonunda ona lunduğunu söylemistir. Faruk GSnel. Ankarada SUm«rbank sordu: Acele hastaneye kaldınlan saka heyete dahil şahıslann geçenlerde mıs ve şimdi hükumet, Ağahandan nunla da kalmıyarak jüri heyeWiens Türkiye,den Odadaki diğer beş çelik ciğer kurbanının yarasuu kapatabılmek fabrlkalan müdürlerlnln l»«raklle »54 blr andlaşma akdettikleri vt Rus eski taahhüdünü yerine CPtirmesi tine ağır bir sekilde küfretmi%tir. Kime ^akirl olup dunırsun? aynlıyor normal olarak vazife görmekte idi için doktorlar 13 dikis yapmışlar yı!ı Imalât vt çalıjma programmın yanm Çin sanayiinl kalkındırmak nl istemektedir. Ya inşaala girişetespttt için yapıLan toplantılara lfürak Cevab verdi: Neticede sabık kralın, musaba. ler. Hâdiseyi tahkika memur olan dır. için genlş «yardun» yapmayı taah cek veyahud 500 bin Mısır liraa taz etmlrtir. Ankara, 19 (a.a.) Haric! faa Heratta bir üstadım var. ben kaya katılan esmer güzeli bir dı>shüd ettiği İlân edilmiştir. liyetler idaresi Türk özel misyonu bir zat o sırada hastane müstahmlnat verecektir, ona namazın farzlanru öğretirim, tunun hiç bir derece alamamasına Sovyet Rusyanın Çlnbı sanayi başkan muavini Mr. Henry W. demlerinden birinin teneffüs cio da bana ümi tevhid talim eyler. kızarak böyle hareket ettiği anlaIzmir Fuarı bu'gece kalkınmasnu temln edeceğine, bu Wiens gelecek hafta beş seneden haa yakmmda bir işle meşgul olSerinin noktai nazartnca marifet şılmıstır. japta yardmı yapacağına Pekin'de yukarıdan asağj iner, kuş gibl perberi hizmet ettiği Türkiyeden ay» duğunu, fişin prizden çıkmasına kapanıyor onun sebebiyet vermesinin muhbıanmıyanlar çoktur. Rusyanın yarHavacılıkta yeni bir dünya nlacaktır. vaz urur, bir gönül gSrür ki onda dını meselesini müspet bir sekilde fnn!r 19 (Trtrfoıüa) 22 nci x utanmak vardır, ona inip konar... Mr. Wiens aynlışı münasebeiile templ olduğunu söylemistir. rekoru ele alamamıs olması ve aynı za tzmir Entemasyonal fuan pazar Saıinin o kadar incedan incey* Italya Hava Kunnay demiştir ki: Dunsfiel, Surrey 19 (a.a.) Gemanda bolşevik ziraat siyasetinin gunfl geceyansı »ona ermektedir. koauatuklan neydlT Onun gibi bir c Son senelerde hür dünyt Başkanı geliyor loraki bir sekilde tatbiki şimdikl Fuann kapanması münasebetile ya çen gün Hawker Hunters avcı uadamla konusan va kimdiT Ta Cübuhranın patlak vermesine yol aç.nn öğleyin Belediye taraftndan çağı ile saatte 726.6 mil sür'atle u milletlerinin ön gaflaiında yer al Ankara, 19 (a.a.) Milll Savunntyd glbi btr sstm bfl» anlıyamamıs olan bu dinamik ve demokrat tnıştır. Bunun mesuliyetrnl Moskova ekspozanlar serefine Gül gazino çup dünya sür'at rekorunu k.rsn <h|ı bahlsl» nt elabflirdiT Şimdi ma Bakanlığı TemsU Büroaundaa a«flft«HtrtB« tizerine atacak Çin komünist Idare sunda bir öğle yemeği verilecektir. tanmmıs tngiliz tecrübe pilotu memleketten çok büvük bir üzün bildirilmiştir: daha iyio» müiafattm ohtjroruz 1 eileri bulunacakhr. nt namazm fmrzian, nt d* ilmi tevBu yemekte Pakistan ordulan bas Neville Duke bugün, 12 gün zar. tü ile ayrüıyorum. Burada edin. İtalya Hava Kurmay Baakanı hldin kandiai o kadar da auTulesrar Hükumette, değişiklik yapılırken, komutanı da hazır bulunacaktırfında iknci dünya rekorunu kır diğimiz Türk dostlanmızı kanm ve Korgeneral Aldo Urbanl 21 28 ben hiç bir zaman unutmıyacağız. d*4Udir. Nt •Sylenzotmlı Ur HT bütün partl teşkilâtına yenl blr Fuar, pazartesl günfi gayriresmî mısür. Her fırsatta Türklyeyi yeniden zi eylul tarihleri arasında mnnlekevardır, ne dt yalnu kulaklara »öyemre kadar hiç bü toplantı y«p olarak îzmirll dördüzler şerefine Aynı uçakla hav8İanan Duke, timizi ziyaret edecekth". ltctaotk btr mı vardır. O haM« fat«namalan hnsusunda talimat gön bir gün müddetle açık bulunduru 100 küometrelik kapah bir daıre yaret etmek istiyomm > Misafir general ve beraberindeki raJcalm. Ifia hakikmtindto Ebülkaderilmesi de durumun oldukça na. lacakür. içinde uçarak saatte 1141 kilometre Koreden dönen bir muharib zevat memleketimizd* kaldığı *ik blr safhaya girdiğinl göster Cuma günfi geceyaruına kadar süra'tlt yenl bir kapalı devr» t e 18 EyluMe Beçiktaf ajan«n<îa, BoçîktM No •n Ouneyd Bagdadl soyledn, aöymüddetçe askert v« mülkl crkinla ladiklerini anlamak ist bir ayn bsmektedir. Çinlilerin Korede müta fuara duhuliye vererek girenlerin üvey oğlunu vurdu koru farmıştır. görüfecek ve Eskifehlr, Bahkesir, hi*tir. Çünkü kitablann bUt yasrekeyi akdehneğe yanasmalarmın sayısı 1 milyon 484 bin 681 kijiyt teri Belki* EB>i v« müjterikr huzurunda y«r Pontiac (Mişigan) 19 (a.t.) İzmlr ve tstanbula fiderek buEski rekor 1120 kilometr* 11* madıgı bir ilimdea bahstttijtai f6hakikî sebebl de şhndl anlaşılıyor. baliğ olmuştur. ranltr •orarlart Amerikalılara aid bulunjnaktaydı. 36 yasında bulunan Anthony We ralardaki askeıi tesisleri gezecekpılmıjtu. Ömer Sami COAŞR ber isimli bir muh.'«fc, kansırın Preveze zaferinin Bu ilmi &t jrtrdtn tbyitndnT Amerikada Ticaret Bakaıu Koreden dönen oğlu ile fazla alâ tir. Cevab verir: GÖZ DOKTORU kadar olmasını kıskanarak üvey tkramtr* kasasasla* astktuhb k«İMr4a* yıldönümü yardımcısı istifa etti Bir yerden damia İMvdi ıtz dt oğlunu tabanca ile rurmuşiur. Ankara 19 (aa.) Preveı» zaİRFAN BAŞAR Tallhllltrin Usteai BtfiktM ajaaa gistltrindt »Uftarileıte trisirdiniz... Washingtoa 19 (a.a.) Tlcaret 22 yaşında bulunan Frank Gabferinin 415 inci yıldönümü ferefiO erisilemiyen Olm nedlrî O*nt tmrindedl». Muayenehanesini Tfeksiro Tslim ne tertib edilen Donanma bayramı Bakanı yardımcısı Scheaffer"in is riel, ağır yarah bir halde hastaneTÜHAFİB v Cüneyd izah tder: hane Lamartin Cad. No. 17 Bü25 eylul cuma akşamından itiba tifa ettiği iyi haber alan bir kay ye kaldmlmi| ve üvey babaaı tevTURA TÜCCARLABINAl O üfan bir Hulku Kerimdir, orün Apt na nakletmiştir. ren 28 eylul pazartesi sabahına ka naktan öğrenilmiştir. Şimdiye ka kif edilmiştir. Oğlunu vurduktan nu ancak kerim olan anlar, bir zadar Ticaret Bakanı Sinclair Winks'in sonra polis* teslim olan Anthony Tel: 87967. dar devam edecektir. man kerimde, bir kerlm tattah, KA MK FA baglıca yardıracılanndan olan Weber, üvey oğlunu geçenlerde kerim insanlar arasında... Shaffer Ue Bakan arasında görüş kendisinden ayrılmak üzere mahke Şeyhülislâm Ebu İsmeil Abdullah aynlığı çıktığı bildirilmektedir. meye müracaat eden karısından kıs fantazl komajlan Elensarl ki gelmis geçmis düşünm» Buna sebeb, istifa etmiş olan Ba kandığuu Itiraf »tmistir* «arif r» nefls esarplar sahiblerinin en büyüğüdür, Cüneykanlık müdürlerinden AUen Ausimal ve satışına da baaUdin bu tarifini söyle izah eder: Ns tin'in Sheaffer'in arzusu hilâfına zaman blr kulu onun hoşnudluğuMerkezinin yeni adresi: GalaU Bankalar Cad. No. 80 ANKARA Bakan tarafından vazifesind» alıko nu kazanmak ihsanma marVıar onulumuş olmasıdır. I EKİM AK9AMINA KADAS SİGORTA hanı (kendi malı) lursa o ona blr kelimei kerime ilka Yeni telefon numaralan: Müdür 42664, Santral 47580 47589 Yeni bir orkide nev'i •der. Bu bir taze sözdür ki kenSultanhamam Aairefaodl fetgraf adre<i: A N T A S ^ w ^ dinden geçtiği bir anda, haktan aP o s t a k Han No. 22 • 2S. bulundu lmmıstır, ondan sanra o kulun asuTel: 21791 Klngston 19 (a.a.) Jamalea ı w l ı aatarMÜan a ^ a M dt kulağı yok olur, susuz gönlüne nebatat müzesi müdürfl George trişir, ezelden taraia dönen cacına Proctor, adarun en yüksek tepeleyeti»tirüir. Bu, büyük dost taraiınA L m < l J K HVSÜBİ KEŞİDI dan, muhabbete delâlet eden bl' muvakkaten Büyük Postahane kusasmdaki Merkez hanında bulunan rinden birinde bilinmiyen bir orbüyük »özdur ki susanualar* rahat Hasar, Hayat, ve Kaza servislerimizin telefon numarasmın 24814 ol kide nev'i kesfettiğini söylemistir. ÖLÜM can ve hastalara derman, anlamaOrkide mütehassıslan tarafından Her 150 Uraym btr kur'a mımaraa dugunu saym musteri ve meslektaslarmın bilgilerine saygı Ue sunar. 71 bllen kulaklara ftsan, ondan kur tetkik edilen çiçeğin şimdiye kadar Cınsiyet mevzuunda bu en Mtrhum busa b«y retlkaaı, Murlafm Çtkillı: 15.10.1B5J tulmak ne imkândırk tanınmadıgı anlaşılmaktadır. salâhiyetli, mükemmel ese Nihad Öıönun, Plray» Okyayurun azlı anaları. Muhlddln Okyayurun. Inaytt Eğerci câne asandir Kevayi ask öıftnün kayınv«lld«ltrl. Ifik, Ayla. AfdM h m U ı r har ay yapılmakt» olaa «^fflfltr* «• rin 4 üncü fasikülü ÇIKT1. Tevfik Okyayunm anne«nn«lerl. BU. peyvendi lcnd, Nejad, Cüneyd, LaylA özonttn ME V L l D Vell mfisktlldürOr uun balâsı nkde babaanneltrl Merhum valldem BELKİS Tt ped*. vü bendl rlm merhum EMİNE HACER Hanımefendinln O bir lisanı kerimden yanl bir refat tttlgtnl tMUUrlt b'.Hlririı. Ccna. VELİEDDİN KOCAREŞİD'in gönül kl hakkın tercümanıdır ve bı hüM" 1 kc&dldnt rahnıet dllerlx. ruhların» lthaf edllmek Uxere 20 «yluJ HAN1MLAR ÇOK sohbet mektubunun unvanıdır, onOkyayur, Öz8n 953 pazar günü ögle namuraı mütea. dan ne söyliyenin haberi vardır, n« MÜHtMDİR. Pazartesi akşamından İtibaren kib Emlnönü YenlcamU Şcıifinde Hafız •** de dilin... Onu duyarsın, tıpkı caMustafa Zllell, Hafıı Mecid SesigUr, Bay Yefua Mcnda. Bay vt Bayan Duagu Hafıı Y&hya Ksklsehirli v« dlger nın gibi, bir vakti kerimde, yard Q Jozef Menda ve aileBİ, Bay vt Bayan Sinttaatında atzonun ikinci GarantUl meshur yünln hafızlar urafından Kur'anı K«rim vc Rifat Mtnda vt aü««i. Bay vt Bayan bir vakittir ld onda Allahın yâdınbüyük R I N K L İ filmi Mevlîdl Şerlf okunacağından »rzu eden NUlra Btrkar vt alltd Bay v* Bayan Te Ipekli dan gayn bir şey yoktur. Geçmi| lhvanı dlnln. akrab* ve dostlarının Daryo Btrktr. Bay vt Bayan Rlfat Adut boş günler onun güzel yüründea teşrtfleri ric» ohmur. Bay Bohor Menda, Dul Bayan Ester mahcubdur, dhanlarm cam on» Sahne Kocare$ld Menda (Mllâno), Tevcesl, annelerl. ka. K A M I F A ağlar arzu>iı vuslatla... Elverb: kl yınvalldelerl, büyükannelerl. teyzelerl; * * * baldızları ve akrabaları olan gönül perakende, diüer haberst» Çok kıymetlt büyuklerlmiz, validemlz (SkirtB Ahoy) METRO GOLDWYN. Artistleri: kumaşlannın her ikl metBayan LUNA MENDA'nın olsun, isterse dinleyen de olmasaa, AYŞE YETGİN (Dogu$u Adut) onu anbyanlar olsun sade... resinde ve eşarplannm ve babamız vefat ettiğtnl ve cenaıe merasiminln Ve artdt böyle olduktan sonra da kenannda (KaMeFa) SÜLEYMAN YETGİN'in bugün pazar 20 eylul 1953 saat 12 de ne korku, ne ürkü, ne de telâs kaBlümlerinin senel devrlvesı münasebe. Buyük Hendek Neve Şalom Slnagngun. JOAN EVANS VİVÎAN BLAtNE markası vardır. Abrken tlle 20.9/953 bugunkü pazar frtınu öğle Saym halkımızm hlzmetlne girmlstir. da icra oKınacağı teessürle bildirllir. lır... Elemler bir tarafadır, maddl namazını muteakıb Kadıköy Osmanağa Aşk Müzik Eğlence Dans filmi. Deniz kjzlarının er İjbu İlân hususi davetiye yerine ka. dikkat ediniz. elemler de, ıstırab da, hakaret de, Camlinie ruhlarına Mevlidi Şerii oku. lmdlr. güzelinin aşk maceraaı. Utihza da bir tarafadır. Çünkü hür nacağından akraba va dostUrımuIa Tazlyet dymraOcrl yapılmaman rlca Pazarlan 11 dt matint nimt U*v«ten Tox Jurnal bir Lnsan bunlarm hepsinin ttstünkendllerlıü tevenlerle. anu buyurmn. olunuı. lann tf«rifi«nsl rlea edertz. Cenaat Ltvuıraatı T. Moakovlç Bii dflnyoda yumiırt» ntn p«k büyük bir «>w«iiiniyeti olmaaa gtrtk. Top dtğiL, tüjtk, palavra dtğil, alt tar*j% yumurta bu. PekAlâ •tüvr. Fakat ju «çfirttfe» lüğü n*rtden belli? Ya2an: Fahri Celâl Ştm II (TBA.) Kapafalnul olaa milletvekfflerl ı*çlmj«rtnl boy Safctn, «oiflamtna lây\k ololan Suriy* partilerınden «Şaab», kota karar vermis bulunmaktadır. »lin* bir dolu bardak mamak gibi, bir aeaib ajağrUk tVataut», «Bais> partileri 1leri ge Öğrenildiğins göre, General Edib baş döndüren »arab vcrilmis, barduyguttından ohntuvn! D. N. lenleri bugün aralannda yaptıklan Suriyede siyasi JHaHadan Haftaya \ huzursuzluk I I Çiçekli'nin hazırladığı seçime siyasî partiler girmiyorlar Giinah korkusu Zelzele bölgesi Yenicede iiç yüı bina yapılıyor Mısırın Ağa Handan isfediği tazminat Hacılar arasında çiçek hasfalığı Bu yıl ilkokul sayısı Fransız Başvekilinin Türkiyeyi ziyareli 16,000 i bulacak Fasta suikasdler GARANTİ BANKASI BEŞİKTAŞ AJÂNSI ANKARA SİGORTA SİRKETİ GARANTİ BANKASI YEMİŞ ISTARÎBUL Türkiye Emlâk Kredi Bankası Şubesi A R BA K AŞK YILDIZİ WİLLİAMS ESTHER L: 41315 . 4SS41 ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog