Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKİVCT 20 Eylul 1953 HABERLERİ fiatlarının murakabesi Yivecek Bayındırük Bakanıııııı şehrimizdeki tetkikleri Bakan, Udnd Elmalı bendl inşaatuu inceledi ve Anadolu yakast su thtiyacımn önüm üzdeki yıl karşılanması için Ugililere direktif verdi Adam hem türkü söylUyor, hem resim yapıyordu. Sanat 11* canaa Perakendecl esnaf, sattıklan aruındaki en kesin farkı o gün yivecek maddelerinin etiketlerine •nladıgımı aanıyordum: alış ve satış flatlannı yazmağa Şehrimiıd* bulunan ve İstanbul j ihtlyacanı önümüzdekl yıl tam blı Sanat adamı, çalışırken y»ptıVılâyetinin baymdırlık Işlerinl y« ' fekllde karşılamak üzere suyun bu ğ» ige o kadar dalar ki türkü söymecbur tutuluyor rinde tetkik eden Bayındırlık Ba kış esnasmda baraj gerismde top lemek şöyle dursun nefesi kesilir, Fiat kontrollannı temin maksa kanı Kemal Zeytınoğlu, dün bera lanmasını temin için yeni bir bazan uçan »inekten huylanır, badile, perakendeci esnaf tarafuıdan bennde İstanbul Sular İdaresi Mü programı tatbıki hususunda ilgili zan yanıbaıında top patlasa oral: satışa arzedilen ve beledıye ır bile olmaz. dürü, İl Bayındırlık Müdürü, D. P. lere direktif vermiştir. Türkü löyliyerek reslm yapan rakabesine tâbi olan yiyecek mad ti Başkanı ve Şehir Meclisi üyesi Kemal Zeytinoğlu, dün Ekonomi kişiye Buraamn eski han avlulann" delerinin satış, etiketlerine alış v» Necmı Ates olduğu halde Elmalı barajı injaatını mahallinde tetkik ve Ticaret Bakanile birlikte, Gediz dan birisinde rastlamıştım. Bir •atış fiatlannın yazılması ve fatu barajı inşaatını tetkik için tzmire çıragı vardı yanında. Araba boyuralann bu etiketlerin arkasmda etmiştir. yorlardı. Bildığimiz yük arabalariBakan, inşaataı temel vaz.yeti do g.tmıştir. bulundurulması mecburiyeti Be. Diger tarmftan, Basbakan Adnan le, üstü kapalı yayhlan çeşıd çeşid lediye Daitnl Komisyonunca karar layısile vaki geçikmenln telâfısi yo'unda gerekli her türlü tedbırin Menderes de dün Elmalı bendine nakışlarla donatıyorlardı. Usta yal altma almmışür. gıderek yapıımakta olan barajı gör nız türkü söylemekle d« kalmyor Bu mühim kararın tatblkma 6 aiınmasını istemia, bilhassa suratle bir yandan gayet lnce nakıılar çigenigliyen Anadolu yakasındakt su müştür. nümüzdeki hafta başlanılacaktır. zerken bir yandan da eşe dosta lâf yetiştırıyordu Ustanın rahatlığına karjılık, çırak tepeden tırnağa dikkat kesilmişti. Sadece dikka' değil bu ya! .. Çırağm ağzı burnu boya içindeydi. Çırağın on mislı 1 5 Başbakan Adnan Menderes dün çıkaran ustanın parmaklannda bitngiltere hükumetinuı daveti üYeni muamele vergisi kamın ta> le boyadan eser yoktu. Arasıra çıtenne Londraya gitmi* olan Ulaş sarıaına göre nebatî yağ ve labun saat 18 de Vılâyete gelmiş, Vali v brma Bakanı Yümnü Üresin ve sanayıimız bu vergi şümulüne alm. Belediye Başkanı Fahreddın Gökaj rakla şakalaşıyor. Çırak sadece güile gorüşerek şehri ilgılendıren me lüyor. Gözunü fırçanın ucundan kı beraberindekiler dün şehrimize maktadır. kadar ayırmamağa çalışıyordu. seleler üzerinde izahat almıştır. dönmüşlerdir. Bakan, kendisü* göYeni tasanda vergi nisbeti düAraba ressamlan farkına varmarüşen bir arkadaşımıza, leyahati şük tesbit edilmişse de mükel'efUsta dönüyor: » dan onları gitgide büyüyen bir sevetrafında su r'alumatı vermiştir: Vay hocam Idiyor. Orgeneral Eyüb Han, bugün lerin dairna çekindıkleri '<ırtaaıyegi ile seyrettim. Aynı han avlusun «İngiltere sivil havacılık da cilıkten dolayı duşüklüğün büyük Sizin huzurunuzda diyor, bizimjehrimize geliyor da, gübre yığınlan üstünde, nalla ki sanat değıl, zanaat diyor. Ekmek lresinin muzaheretile İngiliz Tay> Hukumctırnizln davethül olarak blr bir rol oynamıyacağı, buna rağyare tmalâtçılan Demeğinin hazırhartadanberl memleketlmlzde mlsafl: nan bazı hayvanlarm çiftelerini, parası diyor, sıra 15i ne yaparsın ladıfı, bütün dıinvadaki havacılık men devletin eline pek az bir vergl bulunan Paklstan Kara Kuvvetleri Baş baa köylülertn: diyor. Geçinip gidıyoruz işte diyor. kumandanı Orgeneral Eyub Han. Pa, Bir sen eksiktin'.. yollu sitemtekâmtil ve terakkilerini gösteren geçeceği anlaşılmaktadır. Adamcağıza bal gıbi ressam olŞimdiki halde nebatî yağ lana kütan Mılll Savunma Bakarüıgı Mus. lerini sineye çekerek bir nalband •ereiyi görmek üzere mt'rn Sergl duğunu süylüvorum. Güluyor. IIteşarı Tuğgeneral Iskender Mtrza ve münasebetile yapılan gösteriler a yiimiz vergiden muaftır. Evvelce beraberlcrınde yaver ve mlhmandarlar dükkânı resmi yapacağım diye çek tifat ediyorsunuz, d;yor. Biz haddi' rasında İngiliz sivil Hsvacılık ve bu vergı alındığı sıralarda btrçok olduğu halde bu sabah taat 11 de tiğim sıkıntıyı, döktü^üm ecel ter mizi biliriz diyor. Sanat kim biz Ulaştırma Bakanlarile görüştüm. zeytinyağ fabrikaları kapannuş ve uçakla şehrımıze gelecekler ve Yesll ienni düşünüyordum. Bu kadar kim diyor. koy hava alanında tdrenle kar|>lana emeğe karşılık, sabahtan akşarr.a Gezdığim fab'ika ve santrallarda istihsal bir hayli azalmıştı. Sen cn hantal, en nankör, en caklardır tneiliz sanayiinin ileri hamlelerinl Yeni tasarı tatbik edildijl tak. Orgeneral Kyub Han, yarın aaat 10 kadar on beş gün çalışarak yaptı ucuz boyalarla, günde on arabayı gördüm, dirde bu sanayiin tekrar küçtil da Vall ve Beledlye Relsini rlyaretl ğım resmin yarısmdan çoğunu sil on çeşid nakış'.a donat; tozun. topır.ute^kıb ukerl tesislerl, müzeleri, ca. miştim: rağın, alınterinın, kirin pasın, so3 Batı Almanyayı ziyaretimde Cum mesinden korkan alâkahlar, E c mlleıi ve saraylan gezecek, bu arada nomi ve Ticaret Bakanlığı nezdın Ya!ovaya da gidecektir. Bu bizimki de meslek mi san kağın, bozkınn kasvetine bir tutam hur Başkanı Heuss tarahndan kabul edilerek memleketimiz hakkır de vereinin nebatî yağlara teşmil Orgeneral Eyub Han, sehrlnılzde muh kü. diyordum. Sen on öeş günde bahar, sepetler dolusu meyva, kilodaki iyi niyet ve temennilerini din edilmemesi için teşebbüslere gırij temelen blr basın toplantısı yaparak bir resim çıkaramıyorsun. Herifçi metrelerce kare nakış kat Sonra Turk ve ecnebl basın mumessllerıne oğlu günde on tane araba donatı da kendıni sanatkârlar arasına katletnek fırsatını buldum. mişlerdir. Türklyeyi ziyareti ıntıbalannı anlata. yor. Her arabada on tane resim ma! Sanat kim, biz kim de... caktır Gerek İngilterede gerek Almanvar Tekerleklerin içindeki nakış* * * yada temas ettıeim bütun teşekRamide inşa edilecek camiin Milli Savunma Bakanı ;ar da caba Hele bu tekerleklerin Bir yanda muzelerin alacakaranküller. Türkıyenın ulaştırma sahatemeli atıldı Mlllî Savunma Bakanı Kenan Yı!. içindeki nak'şları yapmak için ığma gömulmüş sanat eserleH, bir sındaki ihtiyaclarını suratle ve en maz, dun aabahkı ekspresle Ankaradan Tılrklye Anıtlar Derneğı ve hayır. aever blr vatandajm teşbbusü İle Raml bulduklan kolavlık yok mu'. Çırak yanda da ancak gelecek nesıllenn musaid şartlarla karşılamaca hazır gelmıştlr. Ta^htarla Yenldoğan mahalleslnde ln?a tekerleği bir bılegi tası gibi çabuk olduklarını bildırdiler.» !. H. P. Zeytinburnu kongresin edi'ecek olan cnmıın temeli dun saat çabuk döndürüyor. Usta mavilı fır tadını çıkarabıleceğı ileri sürulen sanat eserleri, yanıbaşımızda da 16 da yanıİRn ^ı^ törerle atılmıştır. de İnönü de bulunacak çayı alıyor, donen tekerleğin müna durup dınlenme bilmeden akıp giVunan hava generali dün gitti Feci bir iş kazası sib tarafına dokundunıyor. Mavi den hayatuı, dünyanın kendısı ve C H P Samatya üçeslne b«|lı Zey. Eminonıındekı Radypl'n diş macıınu Turk Hava Kuvvetlerınln davetlisı tinbumu merkez ocagınm yılhk kon. fabrıkasında ca^jan 27 >aşlannda Eml. çevre cizgisi kaşla gdz arasmda adım başında karşımıza çıkan, bızı şresı bugun saat 14 te Yeşıltulumba kırmızıh sevindıren veya kızdıran sanat eser olarak memleKetımızı zlyaret etien Yu. »kağlndikl ocak blnasında yapılacak ne «dlı blr lşçı k:z, dun hafta tatlll kapanıyor. Arkasından : nan Hava Kuvvetlerl Kunnay Bajkanı tır. münasebetile maklnelert temlzlerken ırça fır dönüyor. Derken siyah fır eri. İşte yük arabasınm çatırdayan Korgeneral Eıranuel Kelaidls dun sabah çasıle beyazı birl sağdan, biri solBu kongrede C. H P. Genel Başkanı saçlannı dijlilere kaptırmıstır. ahtaları üstünde kabaran, kızarsı özej uçağlle Yunanıstana dönırıu$tur. Kafa deris'nln bır kısmı sıvrılan dan aynı anda kardeş bir paralel Ismet Inbmmun de haıır bulunacağı Emlne teda\i edlirrek uzere St, Joıi cbktüniyorlar. Tekerlek ddnüyor. güller. İşte çeşmenin meımeııni Yunan generali, rremleketim'.zden haber verı'mektedır omzundan tutup gökyüzüne kaldıhasta"e=ıne yatırı!mır"r. avrılmadan önce verdıği beyanatta, Renkli benekler bırbiri arkasından İstanbul Şile yolu ran servi nakşı Peki; ya şu kan ter Turk hukumet ve ordu mahflllerlnde İki randevu evi basıldı sıralarmı şaşmadan yerli yerıne oÇlle koprusünun betarüaştırılma»! yaptığı konuşmalarm her lkl memleket [çın mahallinde çalışmalara başlanmı} çindeki südcü beygirinin koşumlaAk=ara>da Knçuklânga caddeslnde hava kuvvetlerl içln faydalj oldugunu 31 sayılı evde glzll fuhu? yapıldığı urtuluyor. Tekerlekler duruy ır nndaki işçiliğe ne dersın0 Tahta ür bellrtalş ve: «TUrtc hava kuvvetleri tstanbul . 911a yolunun fow kısım tesbıt edllml;. ev basılarak tsmet adın. Ustanm tıirküsü durmuybr. Benek zerine kakılan bakınn dilimlerine, teşkılatı eğitlm ve moral bakımından larının aztaltlandırılmssı ifln* d* bu dakl randevucu kadın yakalanmıştır. lerin ötesine berisine sokufen fırça Tanınmı? randevuculardan Lili Samo. bunların kimisinl kele ^»eviriyor, mavi boncuklann göz göı serpilişlçok ıleri durumdadır * deml£tb: haft* baslaıuıcaktır. ne, koş\mnlari abad etmesine aanat vfç'ln oe Takslm Kazancı jrokujunda AyTica Yalova rıhtım intaatı d 37 sayılı apartımanın lemln katında kimim de kuşa, yıldıza. Dayanamı demez de ne dershı? Dün 1 milyon lirahk mal 9numUzd«kl hafta lhaleye çıkanla. yenlden faallyete geçtlti öğrenllmls, • m «rtık: u Zanaat der geçersin. ihrac edildi caktır. yakalanan kadınlar hastaneye gBnderll. Zanaat da, bayağı nakış da, elişi Yaşa reis diyorum. Hârika İdlr Biret ve Suna Kanın Son 24 saat zarfında llmanımızdan mlj randevucu hakkında taklbata baı. de «bu elişi lâfı da bir hayli sakat allahi. yapılan ihracat yekunu blr milyon 24 lanmıstır konserleri bır hrayı bulmuştur. Fransadm muıik tahail eden v« halen Kansını öldüren hamal 7 sene 4 Sevkedtlen mallar arasında ezcümle aı tatlllrrtnl tıtanbulda geçlnnekte ay hapse mahkum oldu mevva çeklrdekleri keçl kılı, kimyon. ılan küçuk ianatkâriar ldll Blret ve Blr muddet ev\*eî Beyazıdda karısı soya fasulyesi. tlftık, kuzu derisl, kıl, Suna Kan bugün laat 11 de Taktim kabak çeklrdegl. kenste. kllim, tuha. Beledlye Gazlnosu »alonunda blr kon. Sultanı bıçaklıyarak öldüren hamal Osman Kusun 2. Agır Cezada devarn flye rahleb ve mel&a vardır ıer vereceklerdlr eden durufması dün fona emılstlr. Konservatuarda tasfiyo Dün akşamld tren kazası Mahkeme blrçok haflfletld tebeblerl dlkkate alarak Osmanı 7 sene 4 ay yapılmıyacak Dun akşam 21 10 da Kumkapı ls. Beledlye Künservahidrındı blr tasfl. hanse mahkum etmlş*ir. tasyonunda blr tren kaz&sı oteıus. henuz KasımpaşaHa bir kumarhane hııvlyetl tesblt edilemlyen bir Rahis yeye gldlleceji haberlerl llgılılerce Bakırköyden Strkeelye gitmekte clan :ekzlb edilmektedlr. Bununla beraber basıldı kadrolarda tasarruf duşuncesile bazı katarın altında kalmıştır. Kaza haX. Kasımp&sada Mescıd sokagmda RüştU gorevlerln kaldırılması muhtemeldir. kında tahkjtat yapılrnaktadır. A'.tınbafa ald kahvede kumar oyaa. tıldıgı haber alınarak blr baskın ya. pılmıştır. Netlcede Ahmed Atalay, A11 Atalay. Salâhaddtn Çoruk, Mustafa Yazıcı. ts. mail Yüksel. Tahsln Bektaf adh sahu. lar kumar oynarlarken yakalanmıslar. dır. Sanıklar. mano parası aldıgı tesblt edllen kahvecl Rüçtü Altınbas lle blr. Tapı ve Kredl Bankasınm 10 nncn yıldönüllkte Adllyeye sevkedılmlslerdlr. Sanat Ve Zanaat Bedri Rahmi Eyüboğlu c A Z~A R K O N U S M A L A RI j c NALINA İran kabilelerinin tehdidi Ulaştırma Bakanı dün Nebatî yağ imalcileri Avrupadan döndii endişede Başbakan, Yaliden izahat aldı Memleket çapmda bir Afiş Müsabakası Afiş mükâfahna hazırlanmıştır. Galata mü münasebedle tertib eylediği çeşidli sanat mükâfatlanndan ve lartname aid m«vzu Alâkalılarm veya Beyoğlu posta Ue d« HABERLEl ^ Bankammn İstanbul, (ubelerine müracaatlerl rica olunur. Adresini (P^K. 2217) ye bildirenlere (önderilir. •• SON 24 aaat içirıde, bundan ervel * herhangl bir IUÇ lşlemlş olup da labı. tanın eünden kurtularak flrar hallnde bulunan aanıklardan 10 u ele geçlril. mi|tlr. EYLÛL 20 MUHARREM 11 | her bakımdan güvenebileceğiniz çoraptır. UNUTMAYINIZ: 2 çift Cocktail reya Dulterflf çorabı alaoı lOkt bir cortp aıkıtı paraıız hadly* •dllmakladlr. ahrandan verilen bir haberde, İramn en büyük kabilelerinden biri olan Kaşgari kabilesi reisinin. eski Başbakan Musaddık hemen tahliye elll llralık bir at koşumuna incik edilmezse Güney İranı işgal etmek boncuk dızdirerek, yirml bej liıa üzere, 70.000 silâhh mevcudu olan fazla (küyen arabacıdan daha iy kabilesinin harekete geçeceği yolnnkim anlaUbillr?. Mavi boncuklar, da Başbakan General Zahidiye blr bakır o\malar, kakmalar atlerın, ültimatom verdiği bildiriliyordu. katırlann hatın İçin değil bızim Kaşgari kabilesinin sözcüsU, İranın gözlerimizin hatırı için ışleniycr. diğer büjük bir kabilesi olan AhOnlan eşref saatlerde müzede veya medinin de 80 000 silâhh ile Kaşkitabda değil her Allahın günü so garilere katılmak için harekete geç. kakta görüyoruz. tiğini ilâve etmiştir. İran ordusu Ben gelecîk nesiller İçin yaza Genelkunnay Başkanı ise bizim nm. Ben gelecek nesiller için çi «gelecekleri varsa gbrecekleri de zerim. Benim fikirlerimi bugünün vardır» sözüne uygun olarak: insanlan değil ancak gelecek gün a Boyle hir harekete cesaret ede. lerln İnsanlan kavrıvabilir!. di billrlerse grlsinler de tüfeklerle yenlerin arasında herhalde ateş: Sherman tanklanna karşı savaşmayükselmiş. kendini kaybetmis o nm ne olduğunu görsünler!» demiştir. lanlar daha ağır basar. İran kabilelerinin bu tehdidlerinSanat adamlarının değil bugünün en aydın kimselerini küçük görerek de zikredilen 70.000 ve 80.000 silâhh gelecekten meded ummalan şöyle lâflan bana şunu hatırlattı. İtalya dursun beş yaşındakl bır çocuğun ve Balkan harbleri başında, Osmanlı bile ilgisine boş vermediklerine kaç imparatorluğunun geniş ülkesinin ^lâyetlerdeki aşiretlerden defa şahid olmuşumdur!.. Bursa uzak hanlarında rastladığım araba resse Mebusan Meclisir.e telgraflar yağar, mına, asıl ressamm kendisi olduğu bunlarda 20 bin, 50 bin, hattâ 100 nu, bizim bir sürü mesele arasın bin atlı ile düşmana karşı harb etda yanmyamalak işler çıkardığımı mek üzere, hemen harekete h'zır zı söylediğim zaman gülmüş ve şoy oldukları ve emir bekledikleri bille demişti: dirilirdi. Bu telgraflan çekenler yat. Sankl ayak işl de varmı» gl Ben de sizl, haberiniz olmadan arasında aşiret süvari alaylsrınnı' bi'^ Ne dersen de amma küçük çalışırken seyrettim, karşıdaki ma kumandanlan olan paşalar ve beygörme, bırakıp geçme. Bir parça üsnav dükkânınm resmini yapıyor lcr de vardı. Bu alaylar. Sultsn Hatünde dur. dunuz, bir fırçada bir eşek çizdiniz mid zamanmda teşkil edilmi^ti. Yanılmıyorsam zamanımızın reiık Kendı kendime «Oğlum bak işte Aşiretler vergi ve asker vermedikve bıçım dünyasında üzerınde du bunu ancak ressamlar yapar» de leri ve arasıra gaile de çıkardıklan rulacak en onemli konu budur: dim. için Sultan Hamid. hem teskin etZanaati, kuçük gormemek. Halk mek, hem de avlayıp kendisine Araba ressamının bu sözü bana için, halkın hoşıına gitsin için yapxbağlamak maksadi'e bunhrdan sözlanı değil, doğrudan doğruva halk oyle bir cesaret verdi ki yarısından de süvari alaylan tcjkil etmi; ve tarafından yapılan sanatı küçüm çoğunu sıldiğim resmi bir nefeste aşiret ruesasına da mülâzımlıktan semek. Zamanmızın en büyuk res kurtardım. Aynı gün iki seansta ferikliğe kadar rutbeler ve ahylara samlarının, en ivi heykeltraşlarının iki resim daha yaptım Sanatkârla topyekun kendi adını vermişti. bu gözeden nasib aldıklannı yanıl zanaat erbabı arasındakl münaseMejnıtijet de\Tİnde Sultan Ha. mıyorsam bir kere daha konuştuk. betleri ve farklan düşünürken iki mid tahttan indirildikten sonra, Ama şöhretsiz, isimsiz halk sanar şeye takıldım. Birisi: Geçmiş ve kârlan üzerinde ne kadar dursak gelecek, öteki de tezgâh meselesi. devlet, sayıları 4050 kadar olan bu değer. Zamanımızın en sevimli Zanaat erbabını bir çokları gözünde aşiret süvari alaylannın adından sanat hareketi bud'ir: Bugüne ka küçülten ?u oluyor: Geçmişe, gele Hamidiye ünvanını kaldırarak bundar halk işlerine sırtını dönmüş ceğe boş veriyorlar. Sadece içeri lara Hafıf Süvari alaylan ismini büyük sanatm, halk yapısına değer sinde bulundukları zamanı düşünü vermişti Mebusan Meclisi Reisliğine yağan vermesi bir; dteyandan da bugüne yorlar. Müşteriyi memnun etmeği kadar büyük sanatm varlığından ve gündeliği doğrultmağı düşüniı ve Mecliste okunarak alkışlanan haberi bile olmamış zanaat erbabı yorlar. Halbuki sanatkâr dediğimiz telgraflan, vazifem icabı alır ve nm renkli, renkiiz baskılar saye kimse her adım başı yaşamak mas zabıt ceridesine geçirirdira. Telgrafdannın üç çeşidli zamanındaıı larda emre ve harekete âmâde ol. de şaheser adı verilen eserler Geçmişten, halden ve gelecekten duğu bildirilen aşiret silâhh ve hakkmda iyi kotü bir fikir edinmiş sorumlu bir kişidir. Sanatkâr geç atlı kuvvetlerini bir gün üşenmeolmalan ikimişten sorumludur, çünkü ustala den cemettim. Bir milvonu geçiAtlara boncuklıı koşum, arabala rı arasında eski sanatkârlar vardır. >ordu. Bunlardan yalnız Balkan ra yağhboya güller yapanlar ara Kökleri çok eskıde bulunan bir ge harbi sonlaıuıda, yanılmıyorsam smdan zaman laman sahici res leneğe bağhdır. Halden sorumlu iki hafif giivari alayi İstanbu a samlar, değerli heykeltraşlar çıkı dur, çünkü eşi dostu arasında san gelmiş ve askerlikle hlç bir a'âyor. Tek tük de olsa, Avrupada, attan anlıyanlar vardır. Gelecekten kalan olmadıjp için talim ve UT. Amerikada bu zanaat erbabı yao sorumludur; çünkü onlar arasında biye ile meşgul olmuşlar, hiç hartıklan işe; sanat dünyasından bir kendisine hesab soranlar çıkacaktır. be girmeden memleketlerine iade şeyler katarak birdenbire suyun Sen bu işi nereden aldm? Ne edilmişlerdi. yüzüne çıkıyorlar. reve kadar gotürdun haicaljı»?. AlBirinci Dünya Harbinde de bu Resim sanatı, renkleri ve blçlm dığına n« Jtattın?.. ,»3T?, ^,^V7,% hafif aşiret süvari alaylanndan leri hayata katan bir fanattır. Re•anılmıyorsam İki tümen teşkil sim sanatı yagryabihnemlr, «insan gibi yaşıyabilmemft Için* rtnkletr Sanatkârla, zanaar erbabı srâftn edilmiş ve Ruslavla yapılan ilk save biçimleri şart koşan blr sanat daki en muhim farkı ortaya çıkaran aşlarda tümenlerln efradı dağıl. tır. Renksiz ve biçimsiz bir hayatm tezgâha gelince, bu fark zamanı mış olduğundan sadece isimleri yenir yutulur blr sey olmadığuıı mızda gitgide eski önemini kay bölük, alay, liva ve fırka olan, fabetmektedir. Bugünün iyi sanatkâr kat haklkatte askerl disipllnden, ları arasında tezgâhı küçümsiyen nizam ve intizamdan olduğu kadar hoşlanmıyar'k blr tek kişiye rartlayamazsınız. muharebeden de Ressamın, heykeltraşm tezgâha ih çabucak kaçıp dağılıveren bu batiyacı yoktur. Onun eline bir kalem iibozuk stivari teşkilleri llga edil. verinbt, bir mermer, bir farça, bir de rauşamba koyunuz, kâfi» sözü Şimdi 70.000 ve 80.000 silâhhya artık bayatlpmıştır. Fırçanın ve kalemin bin bir çeşidi var. Bunlarıa malik olduklannı bildirerek tran arasına zamanımızın en modom hükumetine meydan oku\an kahiaraçları niçuı girmesin*.. En fak'r [eler de işte bu cinstendir. Bir deressamm, en sade araçlarla çalışan a verdiği rakamlar, muhakkak çok heykeltrajın, her devirde, kendi mübalâğalı olduğu gibi bunların ne göre bir tezgahı vardı. Bu*gün muntazam kuvvetler karsisında çabu tezgâha elektrik gibi yeni bir >ucak darmadağın olacaklanna göz, yeni bir diş takıldı. Aynı ana ilphe voktur. Yalnız 5 1 var ki anın öz çocuklan oldukları halde ^aklandıklan takdirde Kızıllar tabirbirinden habersiz yaşıyan iki rafından teşvlk, tahrik ve teslih ekardeş: Sanatla zanaati ancak elek dilerek lranm başına bir gaile ÇJtrik banştıracak, medenlyet banş karacaklardır. Fakat gaile çıkaracaklar diye, bu iki kabilenin keyiftıracak. lerine göre İran kabinesine tabaketme'prine de elbette mü«"ade Opera binası lnşaah edllemez. tsyan ederlerse SberOpera blna;ında blr kaç günt kadar man tanklan ve nçaklar, onların alnja faaliyettne baslanacaktır. Mevcud projenin blr kıcmında tadilât kıllannı baslanna getirir. Yalnu yapılarak lahnc daha genlsletılmif ve General Zahldlnin Işl sıkı tulması tadll edllen proje taadlk İçin Baymdır. ve gevşeklik göstermemesi lâzımllk Bakanhtına fönderllmljtlr. dır. T MEVLİDİ ŞERİF • Blzlerl unutulmaz acılara gark. ' ederek henuz pek genc yaşmda aramızdan ayrılan tevglll kııımız vefatının 2 nd »enel devrlyeslne münadlf 20 eylul 1953 paıar günü ögle namazını muteakıb Şijli Camll Şerlfinde temlz ruhuna ithaf olunmak üzere Mevlldl Şerlf okutulacağından bütun akraba ve dostların. kendlslnl fevenlerln ve arzu edenlerin tesrlflerini rica ederlz. tbrahlm Yolal «lleil YAPI ve KREDl BANKASI V. J 545 12.07)15 35J18 11|19.45| 4.05 E. |1134[ 5.56J ».24 1J.00) 131 ».53 I AFET YOLAL'ın CUMHURİYET Llra Ki. Llra Kr. Senellk 42.00 81.00 Altı ayllk 22 50 4350 0Ç ayhk 12 00 J4.00 Blr ayhk 4 50 9.00 D İ K K A T Gazetemlze gönderiien evrak ve yazılar neşredilsln edllmesln İade olunmas, llanlardan mesullyet kabul edllmez. Nüshası 15 kuruştur Abone seraiti Türkiye Harlo *Cumhurıyet'in .EDEBÎ TEFRİKASl 3A 20 Eylul J53pazar Zavallı eniştem, her halde bir akşam evvelinden pek iyi değilmiş. Yatarken karbonad almış. Gece de kalkmış, cardiazol içmiş. Şiseyi komodinin üstünde bulduk. Sonra, ertesi sabah, erkenden... Feyzanm gözu önüne babasırun son defa dudaklannı dokundurduğu küçuk fincan geliyordu. Onun hasta hasta ya tak t an kalkışı, oraya ilâc damlptışı... Bağıra bağıra ağlamamak İçin kendisini tutuyordu. birisi: Hava ne kadar soğudu, diyordu; bu sene kış erkenden başlıyacağa benziyor. İnce esvabla sokakta âdeta üşüdüm. Buraya gelirken Necile hanımla kızına rastladım. Tayyör giymişlerdi. Feriha hanım o tarafa doğru Iğilerek yavaşça soruyor: Onların düğünleri ne zaman? Kışa olur, her halde. Artık hazırlanıyorlar. Kızı beğenirim, doğrusu. Boylu, boslu... Ben biraz şisman bulurum Gözlerı pek güzeldir. Guvevin aılesıni tanır mısınız' Erenköylü imişler. Galiba damadın annesi bu izdivaca pek taraftır değilmts. Yava§ yavaş konuşma umumîıeşiyor, samimiyet, dedıkodu halini •lıyordu. Sanki daha iki gün evvel bu evden cenaze çıkmamışü. Sanki buraya ahbablık etmeğe, eğlenmes»e selmıslerdi. Genc kız. matemine bu kadaı hîeâne kımselerin arasmda kendisini yapvlni7 bu!uyor, kabı) oUa onİHrrian kaçmak istiyordu. Kim demiş: <Hiç bir şe> bızı büvük bir ıstırab kadar yukseltmez. ? diye . Bilâkis. acı, felâket, inanı fera. haın yapar Feyza, etrafında konuşjnlara gülenlere bakıyor. Hanımların bazısı •üslü, boyalı... Hepsi kendi keyiflerinde... İçinden eski bir Lâtin darbımeselini tekrarlıyarak onlardan öç alıyor: «Hadie mihi crastibU «Bugun benim başıma gelen yaruı senin başına gelir.. Sanki, kaderin yumruğu altında yaşıyan bîçare insanlardan intikam almağa değermiş gibi! Tekrar kapı çalıruyor: Yeni blr misafir. Çehreler gene mevkie. hale uygun ifadelervtakınıyor: Üzgün tavırlar, müteessir gözler .. Acıyan bakışlar Bütün bir komedya. Bir kenarda Feriha hanım yavaş sesle bir ahbabına Feyzadan bahsediyor. Genc kızın kulağına bir kaç •kelime geliyor: «Beş parasız», «zavalh». «Evet, öyle olacak. Başka care yok.» Dikkatle dinlese belki hepsini ışitebilecek. Her ha'de onu ne ya. paeaklannı da sSylüyordur. Fakat neye yarar? Ne derlerse desinler. O hiç bir şeyle alâkadar îp*il. Yıkılmıj, mahvolmuj... Yengesinin iğnell sözleri bile artık ona tesir edemez. «Bltti, benim İçin her sey bltti diye düjünuyor; bundan sonra zevk de, ıstırab da olamaz.» 10 gün sonra Feyzayı Kalamısa götürdüler. Bazı hurda şeyler ona. byna dağıtıldı. Öbür eşyaları sattılar. Yalnız annesinden kalan piyano ile blr kaç sandık ve kitablar, Meliha tey?"'erin bodrumunda blr odaya kapatıldı. Son olarak baba evinden çıkarken, genc kız sesslz sesslı sglıyordu. Eskiden beğenm»diği bu karanhk apartımandan şlmdi ayrılmak istemivordu S?nki kürük, görünmez. ince teilerle oraya bağUnmıştı Onbrı koiarırken kalbinde yaralar acıbvordu XXV ÇocııŞu merdivpndpn âdpta sürüklüyorlardı Gidlyordu. O kadar 'ayjf. o kpHar ıtv«nl olm'istu ki' Fejjha hanım bir şey söjlrn ivordu F?kat Fey?s dayısmın t=nOnu sşsrıHa bir taksive soktnlar Rabia hala: kinkâr ba 'şlarında, vengesinüı kendisı hakkında düşıınduklerıni ve Bil ki, bil ki, benim evim de daima senlndir, diyerek gSzlerlni şikâyetlerini okuyordu. siliyordu. (Arkan v<u) • • • Otomobil hareket etti. Artık Feyxa başkalarma sığınan, kendi yerl olmıyan b t lnsandı. Herkes gittlkten sonra, Nebil bey bir kere daha yukarı, boj apartımana glrdi. îçerideki 31üm sessizllği ruhunu da kâplamıj gibi derin bir acı ve bîkeslik duyuyordu. Her zaman güvenerek çaldığı bu kapı bundan sonra kendisine kapalı kalacakü. Hayatmın en samimî, en gifeel saatlerini geçirdiği bu sofava artık yabancılar yerleşecekti. Halbuki burası onun 14 senelik hâtıralarile doluydu. Yeni bir antika, bir biblo, bir tablo aldıgı zaman: «Yukarıya çıkayım da onlara söyliyeyim» diye yemeğini acele yerdi. Kâzım bey dostça azarlardı. Onun biraz yorgun, cidd! çehresi tekrar gözlerinln önunde canlandı. Şurada, karşılıklı otururlar, riyasız, gösterişsiz, ağızlarına geldlği gibi konuşurlardı. Feyza derslerini hazırlardı. Onun çalısmasına mlni obnamak içln leslerini alçaltırlardı. Klzım bey arasıra sobava blr odun atardı. Işte genc faz kahvelerinl getiriyordu. Piyanonun başında, latediklerl parçayı çalıyordu... Feyza... Feyza .. Şlmdi Nebll bey her yeTde onu görüyordu: G8zlerl parlıyarak blr jeyler anlatan gülen, oturan, kalkan, giden, gelen Feyzalar... Sonra, Mr kBşede büzülmüş, zavallı, bedbaht, perlşan, ağlıyor. Göğrüne sığınmış, hıçkırıyor. Yorgun başmı omzuna dayıyor .. «Feyza, diyt inledi; Feyza, sevgilim, hayatım, her şeyim!» ç TLRKİYE İ Ş 7 KASIMDA 5 BAHÇELI EV B\>K\SÎ 30 ARALIKTA 6 BAHÇElfEV I9S3 Yı/ımn Son İki Çekilişî: En az 158 lira baluyell küçuk cârl h»ıap tohipltıi çekili.iete iştlralı hakkuu helzdlr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog