Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

LÜKS ZŞARP. EMPRİME FANTAZİ KUMAŞLARI Toptan Mhş: Snrtanhaman haa No.tt.T * UTN ve umhuri K U R U C U S U : Y U N U S NADt GU En yenı 9 9 aşeret usuilerl Çeviren En terbnelı v *ıic bilmedıgı cegı bır Karton cıldiı A^iz BELER ad'amın bıle esaduf edebıdır. kurus 29 nncn yı' sajı: 10.467 Talfraf v» mektub adreti: Cumhuriyet. Iıtanbul Post» Kutusu: Irtsnbul No. 249 Ttlefonlmr: Umuml Santral Numaratı: 24298, Yazı Işlen: 24299, Matbaa: 24290 Pazar 20 Eylul 1953 İNKt Vlısır ihtilâl mahkemesi yarm faaliyete geçiyor ;i Başbakan Nustafa Nahasın eşinin adı da sanıklar listesinde bultımıyor, Kahirede çok şıkı emniyet tedbirleri alındı Polatkanın Amerikadaki temasları Washington'da bir ziyafette Amerikan devlet adamian ile görüşmeler yapıldı Washingtoır 19 (a.a ) Türkiye büvuk elçisi Feridun Erkin ve refıkası 10 gundenberı Washıngtonda temaslar yapmakta olan Matiye Bakanı Hasan Polatkan çerefine bir yemek vermişleHir Yemckte Bakanla birlikte Washington'a gelen heyet azasından buyük elçi Fatin Ruştü Zorlu ve dığer zevattan bajka dış yardım teskılâtı başkanı Harold Stassen, Deniz kurmay başkanı Amıral Camey, Hariciye Nezareti Yakınşark işleri müsteşarı Henry Byroade, dış yardım teşkilâtı başkan rausvıni W. Rand ve•air tanınmış Amerikan şahsivetleri hazır bulıınmuşlardır. Samim' bir hava içinde geçen yemekte Maliye Bakanımız ile hevet erkânı Amerikan devlet adamlarile memleketimizi alâkadar eden maH ve iktisadi mevrular hakkinda karşıhkh fikir teatisinde bulunmuşlar ve samimf bir hava içerisinde toplantıya •on verilmiştir. Kahire 19 (a.a.) Mısırda rc Mahkem« binasına giden bütün jim aleyhtarlığı v« riijvet ile ir yollar dikenli tellt kapaübni| ve tikâb «uçlarile itham edilen Mı her sokak başına «ilâhlj nöbetçisırhların yargılanmasına pazar ler dikilmi*tir. tesi gününden itibaren Mısır !hBu sokaklardan aneak huausi tıiâl mahkemesinde ba^lınacak müsaadeleri olanlar ge;ebilecektr. lcrdir. Mahkeme reisi Abdüllâtii ElBu sabahtan itibaren. muhakemenin cereyan edeceği bina civa bağdadl, yargılanacaklann liatennda sıkı emnıvet tedbirleri alın •inin pazartesinden «wel 11in mağa başlanmışbr. Arkan Sa. 6, Sü. 8 Yeni bir Rus oyunu Vichinsky Kore için bir teklif daha yaptı Siyasl konferans haklondald Birleşmif Milletler karan üzerinde yeni tartışma açılması için tahriklere Komünist Çinde buhran genişle Dört bakanla yardımcılarının azledilmis olduklarını Pekin radyosu bildiriyor i Memleket dahilinde Çin komünist emre kadar hiç bir ttplantı partisi şubelerînin yeni bir yapmamalan tamin edildi Dun Çanakkale hava alanında yapılan törenden bir intiba: Resimde törende bulunan Adalet Bakanı Osman ŞevU Çiçekdağ. Tekel ve Gümrük Bakanı Emin Kalafat; İşletmeler Bakanı Sıtkı Yircah ve Çahşma Bakanı Hayreddin Erkmen gönilmektedir. Newyork 19 (R.) Eski Sevyıt Di| İfleri Bakanı Vlchlnıky, BirN»wyork 19 (R.) Komünist lefinif Milletlerde yeni bir manevÇin hükumeti dahilinde ihtilâı çıkra çevirmektedir. Vichinsky, Birtığı ve dört Bakanın «zledildiği bil leşmlj Milletlerde Kore «iyasi kondirilmektedir. Bu akjam dinlenen feransı İle ilgili kararın geri alınPekin radyosu bu hususta |U mamasını, yenlden müzakereler yalumab vermifltir: pılmaaını teklif etmiftir. «Mao Tse Tfung"un reislıgin Arkası Sa. 6. Sü. 2 d« de toplanan yüksek İdare komitesi dört Bakanın hukumetten tardedilmelerini müzakere ve kabul etmi)tir. Maliye Bakanı v« yardımcısı liyakatsizlik» gösterdiklerinden dolayı azledilmislerdir. Gıda maddeleri ve isçilerle alâkalı Bakanlıklarda da değisiklik yapılmı;, yeni 3akanlar tayin edilmiştir. Bakan yardırocıları da değistirilnuştir.» Diğer taraftan komünist Çin radAzadKeşmir Müslüman hareketi yosunun verdiği malumata göre. harbe taraftar olduğunu açıkladı memleketin her tarafında komünist parti şubeleri tarafından yapıla Lahor 19 (aa.) Lahorda kon cak yıllık kongrelerin de derhal gre halinde toplanan Keşrrur ve tehiri istenilmiştir. Komünist hüJamnu müslümanlarından 700 de Arkası Sa. 6. Sü. 4 te lege, atef ke* emri ile kendılerine tahmil edilen bütün mükellefiytt ve mesuliyetleri reddederek Ke|mir ahalisini kurtarmak için savaşlarına devam etmeyi kararlajhnruf Arkan Sa. C. Sü 6 da Keşmirde tehlike bttyttyor Türldye ve hayat pahalılıği Avrupa Konseyi Istatistiklerine göre, hayat pahahlığırnn en fazla arttı|ı memleketler arasmda Türldye de var Strassbourg 19 (TİÎ.A.) Avrupa konseyi tarafından nesrHüen resmî bir raporda. Avrupa memleketlerinin iktisadî vaziyetine dair bazı istatistikler verilmektedir Bu istatistiklerden anlaşıldıema göre, Kanada ve Amerıka dahil başlıca 16 Avrupa memleketi, hayat pahahhğının ve toptan fıatlann en fazla arttığ memleketler Yunanistan ve Türkiyedir. Filhakika, Turkiyede hayat pahahl'Sı. 19S2 yıl başınHan 1953 yılı haziran sonuna kadar yuıde 3 nisbetinde. toptan fıatlsr ıse yuzde 6 nisbetinde artmıştır. Yunanistanda ıse, svnı müddet Arkan S. 6. Su. 3 de Komünist Çin dikiatorü MaoTseTsung halkı selâınlıvor Ankara 19 (Telefonla) Anıt arzetmektedır Atatürkün aziı nlPanmunjom 19 (A.P.) Komü Kabırm gırıs kısmındaki heykeller şını, önümüzdeki ölüm yıldönünistler bu sabah 1 Turk ve 12 gü görünüşe göre yeni baştan tet munde toprağa tevdi için, inşaata ney Koreli esiri iade etmişlerdır. kıklere mevzu olacak bir mahiyet Arkası Sa. 5, Sü 5 te Kızıllar bu esirlerin evvelce mem leketlerine dönmemeğe karar vermış olduklarını, fakat sonradan fikır degıştirdlklerinı bıldirmışlerdir. Kocamustafapaşa lemt Fakat sıhhî muayeneleri yapıldıZahidi hükumeti alevhinde yapılan toplanbda an» muhalefet , Devlet Havayollarınm Çanakkale ve Bandırma hava meydanlan dün ğı zaman bunlardan çoğunun hasta yer j e r gösteriler partisinden yapıa tenkld olduklan anlaşılmıştır. Turk esiri törenle işletmeye açılmıştır. beklendiği belirtildl yapılıyor Bu münasebetle İ3tanbul ve An Cavid Kekebır adında Izmırli bır D.P Kocamustafapasa semt <x*kara gazetecileri Devlet Havayol onbaşıdır. Bu Turk esiri, csas muTahran 19 (A.P.) Bu akşam ğının sıyast toplanün dan M t lan idaresinin davetlisi olarak ts badele yapıldığı sırada hasta oldutran başkentinde yer yer ZahidJ 16,30 da yapılnııstır. tanbul ve Ankaradan kalkan özel ğunu anlatmış ve rontgeni de alınhükumeti aleyhinde gösteriler patToplantıda, D.P. 1 lstanbul mil1 uçaklarla törenlere gitmişlerdir Ay mıştır Bu Türk esirıni muayene elak vermiştir. Gostericiler, muharden Amerikah ve Turk doktorlar, letvekilleri, tl ldar* kurulu ba#noa, tstanbuldan kalkan uçakla rem münasebetüe sokaklann kalakanı Necmi Ates ve diğer üyelcr, balık oluşundan faydalanmışlardır. Gümrük ve Tekel Bakanı ve Mali Cavidın sıhhi durumunun fena ol1 duğunu ve kendisinin son derece ilçe idare kurul üycleri vt kalabaBaşketin merkezinde ha)k cami Arkast Sa. 6, Sü. 4 te hırpalandığını ifade etmişlerdır. lık bir dinleyid kütİMİ hazır bulun d», eskl parlamento kâtiblerinden muşturCavid Kekebir, İzmirli olduğunu Nazır Karmanl adlı bir şahsı, «yave istihkâm birliğinde vazifeli iken İstanbul milletvekill Hadl Hurşajın Musaddık* diye bağırdığı için esir düştüğünü anlatmıştır. men, D.P. iktidannuı icraaünı andovmüştür Bu adamla bulunan dilatmıs ve demistir ki: ğer 8 kisi de bir hayli hırpalannu» « Smaî kalkınmamıs v« butç» ve hepsi ilgüi makamlar tarafından durumumuı meydanda iken nanl M1SAFİR TVNAN GENERAIİ GITTİ Bir müddettenberi memlederhal Basra körfezinde kiin bir olup da hâli kriz vt iktisadi geri ketimizde bulunan Yunan Hava Kuvvetleri Komutaru Korgeneral Keaadaya gürgün edilmişlerdir. Potsdam sehrinde komünist propaganda merkezinin tahrib edllerek letneden bahsediyorlar? Gerek •• lidU, dün gabah husust uçağı ile Atinaya gitmijtir. Resimde Yunan Geyakıldığını bildirmlştik. Yukandakl resimde yanan binanm nayi, gerek ziraat sahasındaki iler nerall kendisinl ugurhyanlar arasmda görülmektedir. (Buna dair ha. Bilet satışlaruıda da ban yolstısyeri förulmektedlı. lemelerimiz di| memleketlerin tak beri 2 ncl lahiiemizd* bulacakgınız.) luklann yapıldığı ihbar edildi dirine mazhar olmaktadır. Doft *• müttefikimiz Amerikanın vt kradi Ankara 19 (Telefonla) D«vlet müesseselerinin bugün milletüniz* Tiyatrosu Genel MudürlüSunun gösterdiği alâka siyasl va iktisadi ambar ve mübayaa i|lerlnde bacı inkişafımızın eseridir» yolsuzluklar olduğu gSrülmut v« Toplanhnm aon konusmannı Hflı Eğitim Bakanhğı müfetti|leri l«e »1 Bü Yaman yapmıı ve demistir ki: koymuşlardı. Müferttşler tarafınc Biz iktidann karfismda bir dan İki aydanberl yapılaa tahkıkat tek muhalefet görüyoruı T« ana neticelerjniş ve hazırlanan rapor muhalefet ismini verıyoru*. Fakat evrakla birlikte Savcıhga verilmi»crlarda yapıa tsnkidi bulanaıyotir. Saveılık dosya üıerinde çalı»ruz. Bugune kadarki toplantılanamalar» başlanuştır. Arkas\ Sa. 6. Sü. 5 t* Öğrendiğime göre, ambar T» mttbayaa lşlerinde bir takun yoltuslukla yapıldığından yüphelenen muPark 1» (R.Naien) Bab Al lacajmın anlaşılması uzerln* Sovesese Ayniyat Muhasibi Kerim Almanyada geçimJerin Dr. Adenauer yet hükumetinin Doğu Almanya han, Umum Müdürlükten tahkikat tarafından kazanılması v» kuvvetll ile ayrı bir julh andlaşması ünzaaçjlmasını taleb etmiştlr. Baü taraftan bir hükumetin kuru Arkan Sa. 6. Sü. 6 da Bunun üzerine Umum MüdürMALATYADAKİ GARİB HÂDİlükte bir komisyon kurulmu», «vSE Malatyada Ömar Gürer iaMüfabakaıma iştirak rak incelenmiîtir. Neticede me»el« mindeld bir tahsm mahkatneden Bakanlığa aks*tmiştir Bakanlık edecek yavrunuzun »ldıjı ilâm flzerin» lstasyon eadmüfettişlerinin raporu üıertne mü desint duvar eekmek fizer* teıebbayaa memuru :1e ambar memuru büse giristiğini ve Belediyenln bu BİR FOTOGRAFINI nun vaziieierine son verilmistir. şahsın anasına 60 bin lira verecetlk mağazanın Beyoğlunda Bu sırada Vahid Ktırdoğlu Bakan ğini dün yazmıştık. Yukandakl reaçıbiıası için harekete geçildi hğa müracaat ederek, bilet satıjla simde Malatya tstajyoa caddesi yanndan itibaren Şehrimizdc belediy* tarafından rmda bazı yolsualuklar olduğunu görülmektedir. gönderin. açılması dü}ünülen umuml mağaı'.eri sürmüş ve vazdyetin yeniden zalar mevruundakl çahfmalar 11ertetkıkmi istemistir. Bu ihbar üzerine müfetti?lerce lemektedir. Şehrin muhtelif yerlayeniden tahkikat açılmıştır. Bu rinde açılacak olan bu umumt marada gişe memuruna işten el çekğazalann birincisi Beyoğlunda atıriîmiş, Muhasıb ise Genel Müdürçılacaktır. Bu umumt mağaza için lük emrme ahnmıştır. halen Surpagop vakfına aid «Mulenruj» salonu düşünülmektedir. Surpagop vakıfları Bıütevelli tdama mahkunı edilen katilin heyetı ile beledıye araıında bu Gazetemizın tertıbme ka lar için ayrı birer müsabacezası 20 sene haps* çevrüdi mevzuda burada tanzım tatıslan rar verdiği guzel ve sıhhatlı ka tertib edilmiîtir. yapılması için bınanın hususl bir Üç Mnt trvtl Kumkapıda bir 3 Çocukların Türklye çocuk mü^abakasının esas anlaşma ile beledıyeye kiralanması cıravet ışlenmış, Mustafa Maıanşartları şunlardır: Cumhuriyeti tebaası olmala. kararla|tınlmıştır. goa iamind* 41 yaaında bir adam, 1 Müsabakaya işttrak n şarttır. Arlpnszan 19 (THpfnnlO *îav 16 yasında Sabahat adında bir kızı Pahalıhkla mücadelc komlsyonu4 Müsabakaya girecek edecek çocuklar 4 yaşını birebat köyünden All Öztürk, allesinnn çahşmalan kirlettikten sonra boğarak öldürtirmiş ve 7 yaşma basmış o çoçukların kartpostal büyüknın kendı^ını şık geîdirmediğıne Pahalılığı önleyici tedbirleri müştü. lan erkek ve kız çocuklar lücünde diiz siyah parlak üzülmuş ve evden kacmıştır. AU tesbit ve tatbık etmek üzeıe ş< hdır. Ikinci Ağırcezada devam eden NİKÂH TÖBENİ Büyük Millet Meclisi Başkanı Refık Koraltamn oğla Oğuz Han ile Suheylâ kâğıda basılmış birer fotogÖztürk 12 gün sonra, köy civirınrimizde kurulan ^omısyon vılâdurusma dün sona ermiş, katıl ıda ketın nıkâh torenleri dun Beyoğlu nikâh memurluğunda kalabahk ve seçkin bir davetlı kutlesi 2 Eıkek ve kız çocuk Arkası Sa. 5, Sü. 6 da • daki ormanda ağaca asılı olarak yette çahşmalanna devam etmekbulunmuştur. Yapılan tahkıkat KO ma mahkum olmuşsa da suçu af iunda yapılmıştır. Nikâhla tarafeynın şahidhklerını Başbakan Adnan Menderes ile Vali ve Belediy» tcdlr. ŞehrimisMİe bulunan et ve nunda uıtıhar ettıği tesbit edılmıs kanunu sumulüne girdığınden ce Başkanı Prof. Gokay yapmı^laıdır. Ulastırma, Mılli Savunma Bakanlarüe bazı milletvekılleri de toreazası 20 sene ağır hapje çevrilmljtır, dE buluamujlardır Resımâe Baîbakan Adnan Mendeıes yeıu evlileıi tebrik ederken görülmektediı. Arkasi Sa. 6, Sü. 5 de D.P. nin siyasî toplantısı Çanakkale ve Bandırma hava alanlatr~açıldı suretle memleketimizde faaliyete geçen hava meydanlannm sayısı 28 e çıktı Korede iade edilen Tiirk barb esiri AnıdKabrin giriş kısnundaki heykcller Bu heykellerin Türk geleneklerini ve tipini andırmadığı iddia ediliyor İzmirli Cavid Kekebirin kuıllar tşrahndan hırjıalandığv, şıhhî dunrmünun fenaoldufu anlaşıldı Bu sivil Tâhrahcia tlııruııı karışık Devlet Tiyatrosu tahkikatı "Cumhuriyet,, in : Malenkov'un yeni Almanya siyaseti Doğu Almanya ile ayrı bir barış andlaşması yapılacağı söyleniyor mağazalar açılıyor Umıunî Güzel ve sıhhatli j çocuk Biri kız, diğeri erkek, iki güzel ve sıhhatli çocuk seçilecek iştirak Şartları Şık iiziilerek inlihar eden koylu Bir cinayet davası dün sona erdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog