Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

2 HJJÛJ GENERAL ^ Senelerden berı dün ELECTRIC ft ma LARI yada tanınmış'tazyikli OCAK ve LÜKS LAMBALARI mucidi, B.A. HJORTH & Co. STOCKHOLM, İsveç fabrikasımn, her dilde GUVENEBİLIRSİNİZ General Elcrtric gerek kalit<» g k «ağlamlık ve grrrk gtisellik bakımından piyaganın en OstOn çamaştr makinesidir. Dünyanın hertarafındaeünün »atış rekorlannı kıran bu Kvkalâde çamajır makinesini görünüz. Hu•aaiyelleri hakkında izahat talep edİDİE. ParaniEi en iyisinp ver« mek iıteneo» bir GENERAL ELECTRIC ÇAMAŞIR MAKÎ. NRStNE SAHtP OLUNUZ. MARKASINA ALÎYYÜLALÂ manasına gelen ismi ile müsenv PRIMUS markalı içi dışı PiLAMBA^ nikelajlı. i l e en mütekâmil nnç OCAK ve KAYNAK hııııııı PRIMUS GAZ OCAKLARI. KAYNAK ve LÜKS LAMBALARI ÜKS LAMBALARI gelm.stir. GENERAL Çp» ELECTRIC t Ç*maa*f Makinamtnln • Otomatik t a m a n « y « n : çaoaafir^B yıkasaıa maddetini keadi kendiac lesbit eder. •k Activator m«kanizması : her p«rça çamaçıpn ayn ayn ve tertemiı yıkandaasıııı sağiar + Çamaşır sıkma tortibatt: çamasınaı bfilfia neaiııi abr. • BOyOk hazne: kalab<lıkbir ailenin bötân çama«ırlanaı rabalça fikamiT* MVMİttir. II TAKSİTLE 1075 TL. 980 Peşin Fiatı: T. L . »Pll E&O GENERAL ^ E L E C T R I C ÇAMAŞIR MAKİNELERİ L'mum Müme«8İli: K O Ç T İ C A R E T T.A. Ş. (Ankara • tstanhul • Müracaat TC Satıs Yeri: B e y o ğ l l l Ş u b e S İ , tstiklâl Cad., 349 Tet.: 45207 Lt ıtct \t «î nil JAK DEKALO ve ORT. EKSİLTNE ILÂNI I Tahtakale 51 İstanbul HİVEA SAYFÎYEYE GİDENLERE Yatağa Somyeye ihtiyaç kalmadı. Amerikan ve Ingiliz somyelerine göre yapılan CENNET gıdermek ıçın gunduz ve gece Krem Nıvea SOMYELERİ İPEKIŞ Bursa Dokumacılık ve Trikotaj T.A. Şirketinden 1 Eksiltmeye konulan is: Şirketimizin Burvı Abrikasında takriben 2.500 metrekare catı ve pencere tamiratı 2 Eksiltme s«rtnamesi *e buna bağlı krokiler, |iıket merkezi Sultanhamam No. 124 ten ve Bursada Fabrika Müdürlüğünden bedeli mukabilinde temm edilir. 3 Eksiltme 99953 Çarşamba günü saat 11 de firket merkezinde kapalı zart usulile yapılacaktır. 4 Eksiltıfieye girebilmek için 10.000 liralık muvakkat teminat verilmesi ve 953 yılı Ticaret Odası vesikası ibraz edilmesi lâzımdır. 5 İsteklilerin kapalı ve mühürlü olarak teklif mektublarını en gec 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat önce Şirket Müdürlüğüne makbuz mukabili vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 6 Şirket. ihaleyi yapıp yapmamakta dilediği sekilde ia^iaMBMHBİBV yapmakta serbesttir. CÛIÛUIDİS MACUNU KULLANINIZ Zarafet, hassasiyet. sür'at ve mukavemet bakımından dünyada emsali bulunmıyan Alman mah DÖŞEKLİ SOMYELER SAVAS ÇJL İLACI Yatağınızı yapmak. hava aldırmağa hacet yoktur. Cennet döşekli somyeîer size rahat ve rahatlıSınızı temln eder. Toptan Satıs Yeri: CENNET SOMYE ve YAY Ltd. Ort. İsmetiye Cad. Şişhane So. 16 Tel: 20044 Mercan İstanbul Satıs yerleri: HARAÇÇI KARDEŞLER İSTANBUL ANKARA İZMİR LAZARO FRANKO Beyoğlu îstiklâl CaddeiH. Taşradan satıs bayıleri aranıyor. Vsrark BAYANLAR TÎUrltasmı OPTIMA Vazı makinelerimizin Dİâne. (kucük boy cantalı) Elite (orta bov. çantalı) İstandart (büyük bor çantasıs mo delleri felmiştir. Fiatları gaytt müsaid olan makinelerimizi bütün satıcılardan ısrarla isteyiniz. Türkiye l'mumi Miunessili Tarhan Müessesesi Tepebaşı Meşrutiyet Cad. 37 Tel: 46175 23241 Hediyelerin en makbulu RONSON çakmakları. düşünebileceğiniz hediyelerin en iyisidir. Ister kendiniz için ister bir arkadaşa hediye etmek için olsun, RONSON daima makbuldur. ÇU SİVİICI OOGUM LEKCLERİ v« BPCİNLİKUPI KÂtŞt ANKER YUMUŞAKSAJCALİÇÎN l Ronson Whirlwind Alevı rüzgârdan koruyan hu»u«i siperlidir. Hcr havada ysnar. TL. 49 Ronson Crowa ve diâer jıümıjş kaplamalı masa modelleri, salonunuza süs veren bırer harıkadır. TL. 98 P A L TRİŞ eiÇAKÜm O EL M I Ş T İ B NCE â Î1M DV.y.m. K.r l.r.f'rr><« h.r ..k.h U,0OO,O*« klfi taralfı» Oj«l «Imrfl yyntufak sahallı «• y « n i tra» •lma(a aafhyan |ançlar ijiıt , ' (GOLDTHIN) BONSON Standard Gayet ^arıt ve sağlam olup, herkesın teroh ettığı bır çakmaktır. FL. 37 DUNYANIN EN İYİ ÇAKMA&I I TAKIITLERDEH JAKININIZ MARKAYA DİKKAT r D O N S O N . INCE PAL A Operator • Doktor ^ ^ ZhrAEDDİN MAKTAV Kulak. Burun, Boeaz (Ağız; Diş) hastalıkları mütehassısı Csöaloglu Sağlık Müdürlüğü karsısmda Kardesler Apt. ^m Telefon: 23197 t f a ^ Alman sanayfınin şaheseri olan Anker 1952 Luksemburg Internasyonal Fuarında Birinciliği kazanarak Altın Madalya ile taltif edilmiştir. DİKİŞ NAKIŞ MAKİNELERİ SAĞLAM • KUtLANIŞLI • ZARİF MOBILYAL • OTOMATİK DİKİŞ • NAKIŞ DUĞMESI • YUKS6K RANDIMAN»21 ÇEŞİTLİ MODEL A N K E R ANKER SANAYİ TİPf dakikada 3200 diki*> yap«r. Turkiyede Mumesoilı • ELI BURLA VE ORTAKLARI Galata. istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog