Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

; ^ Z RylOf CITHHl'jdYET İ Cağaloğlunda ÇİFTESARAYLAR Bahçesinde Saat 20 den sabaha kadar Bu akşam bahçe programmı idare eden NURİ BÖKTÜRK'ün ikinci defa hazırladıgı YILDIZLAR GECESİ Sıcaklarında Alp Luizanor Nana DÜMBÜLLÜ sünnet oluyor. Bu hâdiseyi CELÂL ŞAHİN bütün dünyaya yayınlıyacakAyrıca programa dansöz K E T 1 DALMAS SADİ TEK ŞAHİN TEK 1 BİLGE ve arkadaşları ÇİN AKROBATLARI. Kafkas Türk bale heyeti :ektir. ketin tanınmıs ses ve saz sanatkârlarını bir arada dinliyeceksiniz. ST simdiden bahce gişesinde satılmaktadır. akrobatları Tepebası seansından sonra. ,*• o Bu kompresörler az para ile daha fazla hava demektir Worthlngton V tipl kompresörlerile parajııza mukabü azajnl hava temin edersiniz çünkü: * } V jeklinde tertıplenmiş ve kudreUi fanlla mücehhez silindirlerin »oJutma kabillyeti yüksektir 2. Hassas balans edJImiş kısımlan döİtik bir açınnıa tevlit eder ve beygir basına daha büylik bir pıston hareketi temin eder 3. Meşhur Worthlngton patentli» düx lama aupapl&ri ile (Feather Valve) en ataletsiz, hiç hava sızdırmaz ve en sessız işleyış elde edilir Worthington Corporation, Export Departement, Harrison, Mew Jersey, U.S.A. Midenizi kıyasıya doldurmayınız. Otomobil «a kır gazintilerinrJe, daniz banyolarında, akşam kahvaltılarında yijrecefliniz birkıç ARI BİSKÜİSİ mideyi rahat ettirir va sizi linde tutar. • Sıcaklarda * boi kalorill ARI BİSKÜİLERİNİ tarcib •diniz. Devlet memurları... ve sizler için Devlet memuru, " nıikrofilming „ denılen foto^raf tekni*ı «avesinde fazla ver i}gal eden kavıl defterlenni minyatür eb'ada ırca eder Bövlece tapu ienetlerıni. dojum. evlenme. öliim kayıtlarını ve sızın ıçın havatı ehemmiyelı haız saır »esaıkı eli altında bulundurıır ve lüzumuııda derbal çıkarır FOTOGRAFIN FAYDASI /VORTHINGTON Dünya Boyunca Kıymet Timsali İHT1YAÇLARINIZ : Arjantın. Avusturya. Brezilya. Ingiltere. Fransa, Almanya. Halya, Meksıka. İspanya. BirJe$ık Amerıka Devletlerınden temin edılir. Kodak 1B33 a0noart tantnmı} Devlete aıt işlerde, tıp, maarif, ilim ve sanayi sahasındaki muhtelif tütbikatı iayesinde fotograf çılık. sizın ve muhitinizın ısti/adesi için çalışmaktadır. m Sirkeci, Mimar Vedad Caddesi No. 26. Tel: 22615 Istanbul Türkiye Jmumi Mümessilleri BURLA BİRADERLER ve Şsı İSTANBUL ANKARA Taksitn Sıraselviler 84 86 YATILI YATISIZ Boş Depo Aranmaktadır Sümerbank Defterdar Bünyan ve İsparta Yiinlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: KIZ ERKEK YARIN AKŞAM S ü A R E DE Kücük Çfîtlik Emsalsiz daimî programa ilâveten memleketinıizin medarı iftiharı YENİ KOLEJ E yü b 1000 ton yaprak alabllecek büyüklükte bir depo aranmaktfidır. Depolarmı kiralamak arzusunda bulunanların en geç 8/9/953 tarihine kadar tekliflerinl hamilen müessesemize müracaatleri. (13579) Östad NÜNİR NUREDDİN NUT: Münir Nureddin. her PAZAR matinede Çiftlik Parkında. Tel: 85771 I tlk Orta Lise sınıflarına öğrenci kaydına başlanmıstır. îlkokı*lda baslıyarak en lyi injsilizce Fransızca ögreten ve öğrencilerin sağhk ve calışmalarile yakından ilgilenen muadeleti tasdikü öael Türk lisesidir. Eski öğrenciler eylulün onuna kadar kavıdlarını venilemelid^rler. Aksi takdirde yerleri yeni gelenlere vsrilir. İ B ^ M B E S B B M H H a m a V H a M Telefon: 41159 PROFESOR PLAY'IN MACERALARI ssss KİMSEYE SÖYLEMEYİN İZMİR FUARINDÂ Diinyaca maruf KLÖCKNER HUMBOLDT DEUTZ A. G., KÖLN Fabrikalan mamulâtından olan Hava ile soğuyan DeutzDizel Motorları •e bu motörlerle mücehhez Traktörler ve Kamyonlar Elektrojen Grupları ve Vînçler TeşhirEdiImektedir. Alman standardında bu modern makineleri tetkik etmpniz sizin için çok faydalı olacaktır. I FRANSIZCA büir bir Bayandan ders almak lstiyorum. Şeraitln P.K. 715 e § M i M bildirilmesl. OPTIMUS ' I Gecelerin Güneşidirî Kasaba ve Çadır Hayatında.. GARB•ŞARK Denizcilik Bankası T.A.O. Denizyollan İşletmesinden: 1 Görülen luzum üzerine 5 eylul 953 cumartesi gününden itibaren İstanbuldan saat 16 da Mudanyaya hareket etmekte ol*n posta yapılmıyacaktır. 2 6 eylul 953 parar gününden itibaren Mudanya hattına pazar, pazartesi, sab ve çarsamba akşamları saat 17 de hareket etmekte olan postaJar birer saat evveline ahnarak istanbuldan saat 16 da hareket edecektir. 3 Fuar imtidadmca 5/9/953 tarihinden itibaren mevcud sürat postalarma ilâveten Bandırmaya yalnız cumartesi günleri saat 8.15 te bir sürat postası yapılacaktır. (13593) TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ lstanbul Kabataş: Mebusan Caddesi 136. Başaran Han Telgraf: GARBSAK P. K. 1355 Telefon: 42792 Boîu Valiliğinden: 1 Akçakoca kazasından 75208.67 kurus kesif bedelli ve 954 vılına cari merkez ilkokul insaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmove çıkarılmıştir. 2 Eksiltme 11/9/953 cuma günü saat 15 te Bolu Hükumet Konağı icinde Vjlâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. 3 Geçici teminat 5640 lira 65 kuruştur. 4 Bu in$aata aid keşif evrakı ve projeler her gün mesai saatlerinde Bolu Millî Eğitim Müdürlügünde Körülebilir. 5 Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler en az tatil günleri haric üç gün önce valilik makamına müracaatle Bavındırlık MüdürlüSünden yeterlik belgesi istemeleri ve dilekcelerine varsa benzeri iş yaptıklarına dair isi vaptıran daireden verilmis belgeleri eklemeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra yapılacak müra caatler kabul edilmiyecektir. 6 îsteklilerin 953 yılında Ticaret Odasına kayıdlı olduklarına dair belgelerini teklif mektublarına eklemeleri lâzımdır. 7 Eksiltmeye gireceklerin 2490 savılı kanunun 32 nci maddesi gereğince hazırhyacakları teklif mektublarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Daimî Encümen BaşkanlıSına vermeleri sarttır. t'ostada olacak gecikmeler nazara alınmaz. (13544) 6rNIRE;ÇARPINTiyA,BAYGJIVUOA Belediye emekli .ve öksüzlerinin üç ayhkları verüiyor İstar&bul Belediyesinden: 1 Belediye emekli. dul ve yetimlerinden maaslan vekll ve vksileri tarafından almanların 5434 sayıh kanunun 123 üncü maddesinde Inahsedilen nizamname geregince yeniden bastırılan ve Zat îsleri Müdürlüğünden alarak mahalle muhtarlarına noldurtup tasdik ettirecekleri yokiama ilmühaberlerile ve (18 25 yas arasında tahsüde bulunan erkek cocuklann da alâkalı okul idarelerinden alacakları tahsil belgeleri) ile eylul kasım 1953 maaslarını almak üzere Türbedeki binada bulunan Zat Ij'eri Müdürlüğü memurlarma müracaatleri. 2 Maaşlarını bizzat alanların voklama ilmühaberi aranılmaksizm maaîlarının tediye olunacağı. 3 Maaslarm tediyesinde sıra numarası takib edileceğinden aylık sahiblerinin gününde gelmeleri ilân olunur. 4 Maaslarını iskonto ettirenlerin ayhkları 3.9.1953 Persembe eününden itibaren Ziraat Bankasmdan verilecek. gününde eelmiyenlerin maaslaj] Çarsamba eünleri Beyazıdda Zat I?" leri Müdürlüğü Tekaüd Bürosunda bıılunacak olan banka me murları tarafından tediye ohmacaktır. MÜRACAAT GfNLERt : 1 1111 3/9/953 Perşembe 1112 1605 4/9/953 Cuma 1606 1903 5/9/953 Cumartesi NOT: Özel idare emekli ve öksüzlerinin maaş te<Uye günleri ayrıca ilân edilecektir. . . '13712) İNŞAAT ILANI EreğH Kömürleri İşletmeleri Genel Müdürlüğünden! 1 îşletmemizin Zonguldakta Gelik bölgesinin Karadon mevkiinde yaptıracağı 2 nci kısım sosyal binalar insaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiat esası ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu inşaat için i$letmemiz tarafından verilecek malzeme eksiltme dosyasınm hususî sartnamesinde yazılıdır. 3 Bu i$in tahmin edilen bedeli 2.492.956,32 liradır. 4 Muvakkat teminat miktarı 88.500 liradır. 5 Eksiltme evrakı 50 lira mukabilinde: Zonguldakta: E.K.İ. tnşaat Müdürlüğünden: Ankarada: Etibank tnşaat Müdürlüğünden: Istanbulda: Etibank Şubesinden temin edilebilir. 6 Eksiltmeye istirak edeceklerin ihale gününden üc gün evveline kadar isletmemiz insaat müdürlüeüne müracaat ederek ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 7 Eksiltme 4 eylul 1953 Cuma günü saat 16 da Zongul ; dakta isletmemiz insaat müdürlüğü binasında yapılacaktır. 8 Teklif zarfları eksiltme sartnamesine eöre tanzim edil I mis olarak ihale günü saat 12 ve kadar makbuz mukabilinde iş \ letmemiz baskâtibüğine teslim edilmis olacaktır. Postada vâki olabilecek gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 9 İsletmemiz vesika verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. (13188) Eşsiz kalitesi ile memleketimizde yarım asırdanberi fevkalâde bir rağbete mazhar olan OPTIMUS larnbalan, en bol ve en tabü ışık kaynağıdir. OPTIMUS marka«ını taşıyan bir lamba bulduğıuıuz takdirde bılâtereddüt alınız. AT YARIŞLARI YARIŞ ATLARI YETİŞTİRİCİLERİ ve SAHİBLERÎ CEMİYETİNDEN : 5 12 19 ve 26 Eylul 1953 Cumartesi günleri ilâve kosuların yapılacağı sayın halka ilân olunur. Cumartesi eünleri vapılacak olan kosulara saat 15 te baslanaçaktır. en alâsı demektir r Tahtakale, Cedid Han 37 Tel.: 28928 A. SALTO Mümeesili:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog