Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

2 Erlul 1953 l?esimleri İrandaki Rus elçisi Kaptan Carlsen'in Korede komiinistler dün gemisinde bir intihara teşebbüs etti servet yatıyormuş 20 Tiirk harb esirini metine vt bazı yabancı büyük el İn^iHere açıklannda batan Flyng çilikler» bildirümiştir. Bunu mttEnterprise gemisi enkazından teakıb protokol »efl Sovyet bflyflk Bajtaraft 1 inci sahifede | Çavuş Haydar Öztürk, Tlre, fobanknotlar çıkanlıyor mir elçiliğind» tam bir ketumiyetl» şehir Çavuş İdris Soyal, Çanfan karşılaşnııs^r. Çavuz Muttalib Ayber, TaşkcpLondra 1 (Nafen) 1952 yılmm Çavuş Hasan İnal, Kony» ocak ayında Ingiltere açıklannda rü, Kastamonu Tahranda silâh müsaderelerl Çavuş Hüseym Ozlan, Mugla, İS gfin sular üzerinde ve yalnız Çavuş Salâhaddin Girgin, Ankara devam ediyor kaptanı Carlsen ile birlikte yarı Çavuş Ahmed Yavuz, Dereköyü, Milâs Tahran 1 (a.a.) Bugün sabaÇavus Hüseyin Özdemir, Çamlık hm erken saatlerinde, Tahrarun devrUmiş halde dalgalar tarafından Konya sürüklenen ve nihayet batan Flyng | Çavuş Hasan Yaşar, Ödemiş, Iz köyü, Rize Beşretab ve kuzey doğu mahallele! Çavuş Nuri Arslan, Bartın Enterprise gemisi enkazından gü mir rinde v« ordu kuvvetleri bir çok Çavuş Saıd Karakök, Çaycum», müş paralar çıkanlmış olması hayÇavuş îrfan Ehımlupınar, Gebze, evlerde araşt'rmalarda bulunmu} Zonguldak retle karşılanmıştır. İzmit ve üç tufek, iki «andık bomba ve Çavuş İsmet Gürgür, Aydm Geminin enkazı halen Cornwall Çavuş Mustafa Aktaş, Ödemiş, fişek musadere etmiştir. Bu arada Çavuş Müfid Derecioğlu, Mersfa» açıklannda 72 metre derirJiktedir. Izmir bir çok kimseler tevkif olunmus ve Çavuş Cemal Ozan Şimdiye kadar bir İtalyan kurtarma Çavuş Ali Yıldınm, Ayancık, Sisorguya çekümiîlerdir. Bunlann aÇavuş Veli İybakın. ekipi bu bölgede dalgıclarla tnişler nob rasından bazılan bilâhar* serbest yapnuş. ve 35.700 sterlin değeriade bırakünnslardır. Diğer taraftan öğİngiliz ve Amerikan banknotu çırenildiğine göre, polisin daha geniı Sovyet bfiyük elçUiği lw bu ha bir faaliyeti şehrin merkezinde vu kannıştır. Aynı zamanda gümüf berleri tekzib etmekte, fakat Lav ku buhnuştur. Yarun hektar ka paralar da' çıkarılnuştır. Flyng Enterprise gemisinin saWrentiev'm bir kalb krizi geçire dar bir saha polis tarafından Karbi bulunanlar, gemide böyle bir Bostnro*! I ıvri sahüpde Rastaratı 1 *nn »ohtfpde rek hastalandığını, kimseyi kabul don altnıa alınarak içeride kalan servet bulunduğundan kat'iyyen Bu konuşmalarda Denizcilik Ban , Trieste'nin A ve B. lşgal bölgeleedemiyeceğini de itiraf etmekte evlerde araştırma yapılmıştır. Buhaberleri ohnadığuu ve bu sebeble dir. Bu resmf açıklama, fupheleri rada da bir silâh deposu bulundu de bu haberler karşısında hayretler kasırun döviz ihtiyaclan üzerinde rini ayıran sınır boyunca İtalvan durulduğu bildirihnektedir. j askerî birliklerine atfettiği «silâhb. ğu söylenmektedir. büsbütün arttırmıştır. içinde kaldıklarmı bildirmişlerdir. Hasan Polatkan, Sanayi Kalkaı j gösterileri» şiddetle protesto etmişBu sabah polisin yardrm ettiği Gemi kaptanı Carlsen de bundan İran resmî çevreleri ise, Sovyet ma Bankasında da tetkiklerde bu [ tir. Notarun metni Belgrad radvoelçisinin intihara teşebbüs ectiği 1, askerî kuvvetler şehrin kuzey k)S malumattar olmadığmı açıklamtş lunmuş, bankanın idare meclisi top sunun bugünkü bir yaytmında mmda bulunan Ermeni mahallesine j tır. Gemi sahibleri şu noktayı billanbsma iştirak ederek faaliyet ne inanmaktadırlar. Filhakika Baş' anl baskınlar yaparak bir çok ka hassa belirtmektedirler: Gem'nin programlan ve sanayi kredisini ge muhtasar bir şekide yayınlanmışbakan Yardımcısı Amidi Nuri Sovtir. çak süâh ele geçirmistir. Komüyet büyük elçisinin intihannı bil nist Tude partisine yalünhğı ile bi taşımakta olduğu eşya listesinde nişletme mevzuundaki çalışmalan I Roma radyosunun bildirdiğine dierek hayatından ümid kesildiğini linen bir çok Ermenilerin de tevkif şunlar vardı: Kahve, daktilo maki hakkında izahat almışür. | aöre, İtalyan hükumeti. Beleraneleri, otomobil ve benzeri mad<ieBakan, Hılton oteli ınşaatını da ı da verdiği cevabda bütün itham'an söylemiştir. edıldiği bildirihniştir. ler. Bunlar su altına gittikten son tetkik etmiştir. reddetmis ve tahrikçiîiğin Yuçoslav Bu hususta kat'l malumat almak Ayerullah Kâşani siyasetten ra kullanılmıyacak şeyler olur. .\eya tarafından yapıldığını ileri sürmümkfln olmamı; ve hâdise mvıhçekiliy«r den bir dalgıç firması böyle şeyleri müştür. telif çekiUerd» ağızdan ağıza yaTahran 1 (a.a.) Teyid olunan kurtarmak için 70 metre su altma Bazı İngiliz gazeteleri, Triest» yıbnıştır. ban söyletilere gör«, siyasl dinf dalgıç göndersin? Demek ki bunlar ihtılâfı ile Bırleşmiş Milletlerin (?er Sovyet hsstanesinden alınan ma lider AyetuUah Kâşani, artk siyasl gemide böyle bir servetin bulunhal mesgul olmasnı Istemektedırlumata göre ise Lavrentiev geçen hayattan çekilerek, sayfiye evinde duğunu biliyorlardı. Halbuki bınm Baştaraft 1 ıncı sahifede hafta hastalanmı?, fakat lyileşme yaşamaya veya yabancı bir mem bundan malumatımız yoktu. Bir nın başmda yer alan yeni dış ti ler. Dailv Mail gazetesi şöyle demektedir «Birlesmis Milletler bflihtimal, bu paranın posta çuvallan lekete gitmeğe karar vermiştir. ğe başlamıştı. caret rejimınin görüşüldüğü ve tün rüfu7unu kullanarak küçük içinde Amerikadan İsvıçrede bir müzakeresi geri kalmış olan kı j bir rekabettpn büvük bir mücadels Tahranda doîaşan söylentilerden Amerika İrana 100 milyon dolar bankaya sevkedilmiş olmasıdır. yardımda bulunacak sımlardan bazılarırun daha kabul | doğmasını önlemelidir Gerek İTEIbirisine göre ise Lavrenti, AmeHalen bu mevzu etrafmda tahki edıldiği kuvvetle tahmin olunmakTahran 1 (a.a) Umumiyetie rikan büyük elçiliğine iltica etmek ya. gerek Yusoslavyanm Trieste'yi iyi haber alan kaynaklann bildır kat yapılmaktadır. Araştırma yapan tadır. millî itibar me<;elesi vapmış olmaisterken bir Sovyet elçilik memuve banknotlan bulan dalgıç ekıpi diklerine göre, Amerika hükumeti Yeni dış ticaret rejiminin Ba b n muhtemeldir. Böyle İse, h « ru tarafından vuruhnuştur. bu hususta hiç bir malumat vermeIrana 100 milyon dolar tutannda iki tarafa da bu bölgenin bir askeTahrandaki Sovyet büyük elçi yardımda bulunmağı teklif etmiştir. mekte ve paralann su altında bu kanlar Kurulunun yarın ve öbur rin kanma değmiyeceği anlatılmalıkadar uzun zaman kalmasına ıağ gün yapacağı iki gunlük çalışmasinin intihara teşebbüs ettiği söyAynı kaynaklar, teklifin bugün men «kullanılır» bir halde olduğu lardan sonra ilânı beklenmektadır. dır.» lentısi, dün öğleden sonra İran ! büyük elçi Henderson tarafından İtalyan ucakian Yngoslavy» Dış İşleri Bakanı ^protokol müdıirü ı Başbakan Zahidiye bizzat yapüdı nu zikretmektedir. Bir otomobilin ezejek üzerinde nçmuş ne telefonla yapılan bir müracaat ' ğını söylemiş ve iran Şahmm buBelşrad 1 (a a ) Belgrad radüzerine yayıhnıştır. Sovyet haber nu kabul ettiğini ilâve etmiştir. ökîürdüğü adamın cesedi yosu İtalyan uçaklannın bugün 6g ler bürosu tarafından yapılan bu Yardıırın Başkan Esenhower'in İeden sonra İtalyan YugoslaT üzerinden ikinci bir müracaatte büyük elçi Lavrenti husust olağanüstü yardım fonunhududunu aşarak Yugoslav topev'in hayatına son vermeğe teşeb dan temin edeileceğj anlaşdmakta otomobil geçti raklan üzerinde uçmuş olduklarml büs ettiği bildirilmekteydi. Bu dır. İzmir 1 (Telefonla) Bu sabaha karşı Gazi Bulvarında feci bir oto. Bir ırz düşmanı 10 yü mobü kazası olmuş ve bulvarı geçmıştır. Yakında Manisa ile Balıke mek isteyen 50 yaşlarında Amasyahapse mahkum edildi sir arasuıdaki ikinci merhale çahş lı bir vatandaş karşıdan hızla gelen İzmir 1 (T.HA.) Güzelyall malanna başlanacaktır bir otomobiUn altında kalmıstır. Bandırmaya kadar olan hattm kış Aynı hızla arıcadan gelen diğer bir semtinde kömurcülük yapan Hasan Baştarafı 1 inci *a Bastaraft I inci sohıipde tan evvel tamamlanacağı ümid eÇıplak, bundan bir müddet evvel otomobil de birinci otomobilin canemrine verüecek midir? Dış İşleri Nusret tTbgören temsil edecektir. dilmektedir. Bundan sonra Izmir sız yere serdiği cesedın üzerinden 3 yaşmdaki bir çocuğa kömürlüktt Bakanlığına mensub bir kaynağa «Halka geniş kredi sağlamak», Bandırma arasında motörlü trenler tecavüzde bulunmuş ve tevkif «dilgöre Mısır, «hayır» demekte, Bü «Taksrtle satış usullerinin genisle işletilecek ve böylece Istanbul ile farkmda olmadan geçmıştir. Her işti. iki şoför yakalanmış, tahkikata baş yük Britanya bu noktada ısrar et tilmesi», «Kefalet kooperatiflerinin îzmir arası deniz ve kara yolcuŞehrimiz ağırceza mahkemeslnde Unmıştır. mektedir. geliştirilmesi» gibi mevzulan ihti lu&u mecmuu 10 «aate mdirileyap:lan duruşması nihayetlenmiş, Halledilmesi gerekli diğer bir va eden ilmî çalışmalara yarın baş cektir. Tavşanlıda kereste kömürcü Hasan 10 yıl ağır hapis ve nokte şudur: Olağanüstü bir dunım • lanacak ve cuma akşamı delegeıer fabrikası yandı bin lira para cezasma mahkum karşısında Süveyş üssü Batılı devAnkaraya giderek toplantılarma lerin emrine verildiği takdirde, Tavşanh 1 (aa.) Yenimahal edilmiştir. Muhakeme sonunda salondan çıne kadar müddetle tasarruflarmda DilTarih ve Cografya fakültesinde le semtinde bulunan kereste fabri Bntfarafı I » " «n •^ kalacak ve bu konuda bir anlaşma devam edeceklerdir. Buna seneb, sehrimizde bulunan C. H. P mil'et kasında bir yangm çıkmıştır. kan ırz düşmanı halkın hücumuna ya vanidığı takdirde bu anlaştna delegeler için şehrimiz otellerinde vekilleri, il teşkilâtı, ilçe baskanZamanında yetişen ıtfaıye, yatı maruz kalmışsa da, emniyet menboş yer bulunamamasıdır. nuı süresi ne olacaktır? ları ve basn mensublan karşılarrnş gının sırayetine meydan vermemiş, sublarınm sıkı kordonu sayesind* Şimdikî halde gayriresmf olarak ancak bitığışindeki samanlık yan buna mâni olunmuştur. lardır. cereyan eden müzakerelerde *n^ılGazetecilere, söyljyecek bir çevi dıktan sonra yangını sörıdurmüşNîçin ehliyet almamif ? tereyi temsil eden General Sir Brian plmadığını bildiren İnönü. Suadive tür. Kütahyadan tahnk edilen itfaRichmond (Vır^mia) 1 (aa.) Robertson cuma günü Londraya deki hemşiresinın evine gitmek is iye Tavşanhya 40 kilometre mesa Polis makamlan 17 yaşında bultlpitmektedir İngilterenin bu konutemiş, fakat halkm kendisini bırak fede devrilmis ve iki kişi hafıf ya nan Dolly Farrington'a ctomobll daki son sözünü hamilen dönmesi tst. Borsasının 1*9 '1953 flatları maması üzerine, tren yolculannı ralanmıştır. Yaralılar hasteneye ya s.ıı Imnak 'çın ehlıyet vermFL'en beklenılm«>ktedir. İyi haber alan beküyen şehir hatlarının «Anado tın'mıştır. imtina etmiştir. Buna sebeb de Far I Sterllo »4 184^ mahfillere göre Mısır Batılı devluhisan» vapuruna binmiştir. KPDYangm hakkında ilgüılerce tah rington'un imtihan heyetinden bi100 Dolar 2 8 1 2S0.30 letlerin Süveyş üssünü yalnız Arsb dindf>n evvel vapura giren C. H P kikat yapılmaktadır. Zararın 40 bin rini imtihan sırasında ezmif olma10O Fran^n trsngı 0.80 0 80 devletlermin bır tecavüz tehlikesıgenclik kolu mensublan İnönü «cin lıra olduğu tahm n olunmaktadırIO0 Ulrel «4 80 44 81 sıdır. ne maruz kalmalan haUnde kul100 Uvıçrc rtsngı 64 03 64.03 bir köşe ayırarak rahat gitmesini lanmalarını istemektedir. IIK) P'OIT. 7S(;^ ,ıı ıH, * 4t sağlamağa çalışmışlardır. Ancak |ı«' Rplrıka frang) 5 BI C i Vı vapurda etrafmd?ki sıkışık halktan Mısır Dış İşleri Bakanlığına men j 100 Drahm) 93 34 »3 34 biraz genişliven İnönü akrabalarile sub şahsiyete gore iki taraf arasm j 100 Çekosio Kur 38.88 8? 38.Ü8.8? igö ü"îmek imkânını bulabilmiştir da şimdiye kadar şu noktalarda mutabakat hasü olmuştur: İnönünün vapura girişinden sonKhHAM ve I/UJVILA1 ra gemiye eski Oumhur Baskanlı1 Üs komutanlığına Mısırh bir • AI7I.' TAHVH I.KR nna aid fors çekilmiş ve cAnadogeneral getirilecektir. Sıvas . Erîurum 1 2100 luhisarı» tezahürat arasında Köprü 2 Komutan muavini İngiliz o7 Sıvas . Eızurum 2.7 2150 ye hareket etmiştir. lacak ve teknik başmüfettiş unva24 00 1941 Demlryolu I nuu taşıyacakbr. Bu idareci teknik İnönünü Köprüde de kalabalîk 1941 Demırvolu II 22 95 konularda Londradan talimat ala1941 Demırvolu IH 22.70 bir halk kütlesi karşılamıştır. İsMllll Mudafa I 23^5 caktır. keleye nazır binalann pencereleri Mülî Mudafaa n 22 90* bir çok meraklılaria dobnuştur. Mllli Mudafaa m 23 15 Kendilerine tahsis edilen arabaMilll Mudafa IV 23 00 Türkiyede motörlü nakil Zıraat Bankası I 22 20 lara doğru yürü^en İnönü ve beraZiraat Bankası 112 50 berindekiler halkın çemberi aravasıtalannm sayısı 39 bin sından otomobillere güçlükle gır• * fAIZI.I TAHVILLFJS » 382 yi buldu mişler ve Köprüden hareket etmiş1941 Demıryolu VI 107.00 • lerdir. Ankara 1 (Anka) Resmî ista. Kalkınma 1 110 00 tistiklere göre, 1951 yüında mevcud Kalkınma n 107 60 İnönü Kabataştan araba vapuru 110.35 Kalkımna m muhtelif cinj motörlü nakil vasıtaile Üsküdara gec.cek yoluna devam 1948 istjkrazı I 110 00 lan mecmuu 949 lenesine nazaran etmiş ve ögle üzeri Suadiyedeki 1948 tstikr&a II 110.33 hemsiresinin evine gitmiştir. Orayüzda 47.6 gıbi bir artıs. göstermı; 1949 istıkrazı I 112.35 da bir müddet istirahat eden înönü v* bu nisbet 952 yıhnda yüzde 97 ", < f\IZI.l FAHVILI.ER MEVSIM HASTALIUARU VA2 ISHAUNE tekrar otomobille Maçkaya dönyt çıkmısür. 949 yılında mecmuu 1938 ikramiyeli 23 30 müştür. 8000 olan otomobil adedi 952 yılın1941 M. M. I 23 50 KARŞI İAVRUNUZU KQRUVABİLM£K Bildirildiğine göre tnSnfi şehrida 16 bin 427 ye; otobüsler 2622 den kr. Demıryolu IV 110 50 Ikr. 1941 Demlryolu T 11150 mizde bir ay kadar kalacaktır. İlk İÇİN 0M. 60i MİTAMİA/lNi YÜZDf VÜZ 4569 a, kamyonlar 11470 ten 18356 1951 tahvtli 104 90 bir kaç günü istirahat etmekle geya, ceman 949 da 22 bin 093 olan Ziraat Bank&sı m 102.00 SAF ARI ÜNLARlne B£SUİİNİZ. çirecek ve müteakıben parti teşkivasıta adedi, 952 yıhnda 39 bin 382 Ziraat Bankası IV 10150 lâtile temaslara başhyacakbr. ye yükselmiştir. Ziraat Bankası V 101 60 ' Aldığımız malumata göre C. H4.İ rAIZLI rAHVTLLEK Malatyanm imar plâru P. kuruluşunun vıldönümüne tesaAnkara, 1 (a.a.) İller Bandüf eden 9 eylul günü için büyük 1949 tahvtll 107 00 kası Umum Müdürlüğünden öğbir mıting hazırlamaktadır. Banka »• Madea Muhtemelen bu mitingde İn5nü rendiğimize göre, Malatya Beledide konuşac?ktiT. ^ ^ ^ yesinin isteği üzerine, İller Bankası T. C Merkez Bankam 242.00 Garantl Bank. 117.50 tarafından açılmij olan Malatya Tropikal hastalıklar ve MaiaTya Obligasyon And. 154 00 imar plânı müsabakası, temmuz Yapı ve Kredl Bank. 16 00 konjfresl ayı sonunda neticelenmiş ve 5/8/ ta Bankuı 40 00 Mtnetterarssı Besincl Tropikal ha». Yapı Kredi Bınk. 114.40 1 Kurumıomuzun tstanbuldaki tesislerinin 1953 1953 tarihinde Malatyada toplanan talıklar ve Malary» kongresl dün de Aslan Çlmento 43 00 calışmalarma devam etmtştir. Muhtelif 1954 yılı ihtiyacı olan kok ve maden kömürlerinin dejüri tarafından incelenen sekiz Şark Değinnenlcri 34.50 delegelerln çesldll mevzular Oıerln. polardan mahallindekı binalara taşıma ve kömürlüklere projeden Y. Mimar Bülend BerkOsznanlı B. 82.00 dekl tebllğ ve raporlan okunıntu. mü. tahliye işi 9/9/953 Çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf % 60 aissc AD4. 87.00 san, Y. Mimar Mühendis Melâhat r.akaş» edîlmiştir. T. Ticaret Bankam 605 • usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Topaloğlu ile Mehmed Ali TopalGenelevi soyan kadın yakalandı 2 îhaleye iştirak etmek istıyenler: Genelev sahlbl Naclyenln «vlnden oğlunun müştereken hazırlamış BOKSAS1 ALTLN FIATI 700 îlra, 1300 llr* deâertnde pırlanta a 1953 yılına aid Ticaret Odası vesikası. oldukları proje birinci olarak seve altın kol sa«tl çalıp kaçan Neclâ (1) kilo tltın 484.000 Fr, b Teklü edeceklari fiata göre %7,5 nisbetlnde çümiştir. Sarıjen dün yakalanmıştır. <1) Dolar 399 Fr. Lavrentiev'in bir Sovyet hastan«stad« aacak kan yerilmek suretil» yapymblldiğt »Sylenürnektedır. Buslara gör» tlçi Moakovay» çagınldıktan •onra intihar etmiştir. Bu haberl traa Dif İşleri Bakanlığına mensub çevreler de vermektedir. Basın haberlerine göre ise, Lavrentiev, Moskovanın kendisinden »on İran olaylan ve Sovyet Rusyaya gittikçe daha fazla yaklaşmakta olan Musaddık'm mağlubiyeti hakkmda izahat istemek için yapttğı davet üzerine kalbinin hemen altın» bir kurşun sıkarak intihar «tmiştir ve bu gectt rnuhakkak «uretta Blmesl beklenmektadir. Baştamfı 1 inci aahifed* ntm flzerin» bu haber İran hukft daha iade Polatkan Ankaradan Yugoslavya, Italyaya sert bir nota verdi Beyrutta yapılaa beynelmilel tenis karşılaşma lannda Turfc tems şampıyoruannaan *rureı, çok iyi neticeler almışür. Yukandaki resimde Tfirk tenbçisi İtalyan nkibinl yendiği macta görülüyor. Yeni dış ficaret rejimi Szerinde çalışmalar Bir çok haüarda elektrikli tren isîelilrnesi kararlastı Kahirede Arab memleketieri Genelkurmay Başkanlannın toplsntı halınde olduklarını bildirmiştik. Yukandaki resimde; bir Arab ordusunun kurulması işini müzaker« etmekte ı>lan Arab askerî liderleri görülmektedir Taarruza uğramamız ihtimali ve dost Mısır MilleHerarası Halk Kredisi Kongresi Inönii dün geldi R O R S ,% 1 HindiÇinide komunistlerle aava$makta olan y»rli kuvvetlerm sayıs artmaktadır Yukandaki re•imdt, İmpantor Bao Dal'nln kuYV«tl«rta« bajlı birlikkr fair tearrus tsnasında nehirden gecerlerken görülm«kt«dlr. Işçi Sigortaları Kurumu Bır gazino tarafmdan şehrimizde tertiblenen Avrupa Güzellik Kraliçeliği seçimine iştrak edecek ttieml^keılerin güzelleri, dün sabah Vilâyette Vali ve Beledıye Reisi Prof. Gökayı riyaret etmişlerdir. Kesım; bu ziyaret esnasında şlınmıştır, Satmalma Bürosu Başkanlığından: sınm Adagide nahiyesindeki sahibli kestane ve meşe onnanlannda yangın çıkmıştır. Yangın, etraftan yerişen yardım ekıpl^ri ve zabıta kuvvetlerınin gav.eiıle, ancak on saat soııra söndurulebilmiştir. Yangm sahası çok geniş olduğundan zarar henuz tesbıt edilememiştir. Adlî makamlar tahkikata devam etrnektedirler. Adagicede orman yangını Türkiye Hindistan ticaret Irmir 1 (T.H.A.) Ödemiş, kazaanlaşması Ankara 1 (Telefonla) 4 haziran 1953 tarihinde Yeni Deihide imzalanan Türkiye Ue Hindistan arasındaki ticaret anlaşması ekleri Bakanlar Kurulunun tetkikinden geçerek Resmî Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmistir. Seyyar randevu evi! Emnıyet Müdürlüğü ahlâk zabıtası ekıplerı dün iki randevuevi basmışlar ve bir seyyar randevuevi ele geçirmişlerdir. Be\ oğlu, Tarlabaşı Tunınç Turunç sokak 3 sayılı evde oturan Cemile İ'kmen sdlı kadının randevuculuk yaptığı tesbit edilmis. evi basılarak 5 kadın ve 2 erkek yakalanmıştır. Gene Beyoğlunda, Münevver İzalp adlı kadınm Koeiağa sokak 22 sayılı apartımanında randevuculukia uğraşüğı ihbarı üzerine yapı!an baskında 2 çîft ele geçirilmıştir. Bu arada Hayiye Türkün 7971 plâka numarah taksi içinde bu. lundurduğu 3 kadını yabancı erkeldere kir lrdığı tesbit edilmiştir. Kadınlar muaveneye könderi'miş, randevucular hakkında takibata Bir Fransız tecrübe uçağı infilâk etti Melun (Fransa) 1 (a.a.) aTrident T»vo' isimli bir Fransız tepkıli tecrabe uçağı bugün yere dnşerek parça!aı.mıştır. Pilot Guınaıd ağır surette yarlanmıştır. Gizli listede bulınan ve ststen fazla surate çahıb h'uiTfn vçak llk tecrube uçuşunu geçen cıatt ayında yaprruştı. Lübnan Yahudi Cemaati Reisi bir içki âleminde I Müsabakaya katılmıs olan projeler Malatyada halka teşhir edildikten sonra Ankaraya gönderilmiş ve 31 ağustos pazartesi gününden itibaren Yenişehirde Y. Mühendisler Birliği salonunda açılmıs olan serSide teşhir edilmeğe başlanmıştır. •<tKBK1*l flYASADA DOVIZLEK l*urKlscb Accoat SterUs «fektlf T»ka» fterlin Takas doUr AmarlkaB Dolar H. W. tgylçr» ^ARBAFI ABIf A 1429.1450 1325.1390 l»30.1»3« 745.750 542.543 127.128 Cinayet öıban üzerine bir eeted mezardan çıkanldı Türkiye • Suriye hudud müzakereleri Şam, 1 (Anka) Bugün Dış İşleri Bakanlığından resmen bildirüdiğme göre, Türkiye Suriy» hudud müzakereleri 9 eylulde baslıyacaktır. İlâve edildığine göre, bu konferansta Türkiyeyi 3, Suriyeyi de 4 murahhas temsil cdecektir. ALTIN öklürüldü Beyrut 1 (T.H.A.) Lübnan Yahudi Cemaati Reisinin ölümu hakkıntia tahkikat yapmakta olan Lubn^n polib! cinayetin bır içki âjlemi esnasında yapıldığını te=bıt •tnuştir. , 50.00 Reşad 45.50 Curnhurljret İngiliı 54.75 Gulden 44.25 Külç» 6.80 KALTN BEŞtBİKulKI.ER Re«ad 38500.38750 Hamid 34000.34300 Aziz 32000.32300 Sasi 15 te tesblt «dlldL l*t ıtuvuuet Boruda ımmıtıW «or«u«r<ttr ( D H A ı alann Btr adamın dayakla öidürlllâtlgG rolundı Sfcvcılıg» yapılaıı lhbar üz«. rin* dün HeddiyekSy mezarlıgında bir kablr «çıîarak etsei çıkanlmıı ve Morga kaldınlmiîtır. Blldlrildlglne göre. O«kfldard« otu. ran Ruml Asdoğan lsimll bir jahıs ma. yıs ayında hastaneye yatınlmıı, 5.6 gun sonra da ölmujtUr. Cesedl muayene eden doktor rapo. nınu vermij ve Ruml. Mecidlyekdy mezarlığma g6mülmiı;tür. Sonadan Savcrüığa yapılan ihbarda Ruıntnln dayak netlcesl <ilduğu bildırllnustlr. Savcılık tahiıkaU başlamı; ve dcV. torun verdlH rapordakl tıbb! blı ta. bırln karanlık gorunme*ıi üzerine ce. sed mezardan çıkarılmıjtır. Morgl kald'rılan cesedin rruayene. srflden 1011» RurrJnln hakikl ölüm se. bebi belll oUcaktır. muvakkat teminat akçesi olarak kurumumuz İstanbul şubesi veznesine para, tahvil banka teminat mektubu yatırdıklarmı gösteren makbuz, c Teklil edilen kapasıtede mümasll bir is yaptıklanna dair belgeyi. teklif mektublarmı muhtevi mühürlü zarfı da koyacakları diğer bir zarf a koymaları ve ikinci zarfı da muhurıemelen lâzımdır. 3 Kapah zar^'ar en eec 9 9 953 Çarşamba günü saat 14 e kadar Galata Velı Alemdar hanmdaka büromuz başkanlığına mesai saatlerı içinde makbuz mukabilinde verıleceği gıbı posta ile iadelı taahhüdlü olarak da gönderılebılır O gün ve saatten sonra gelecek mektublar kabul edilmez. 4 Şartnameler her gün L saatleri dahilinde büros muzdan alınabüir. 5 Kurum komürlerin noksan veya fazlasmı taşıttırıp taşıttırmamakta ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledığine yapmakta serbesttir. (13438)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog