Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMtHüRIJLRE/ I EyMÜ İK» U 1 ıncı sahıtede vaffak olamadımtttthldtm Okulu, Birinci ordu Ertesi günü bu yatın dünyanın futb«l şnmpivonu oldu en muvaffak ve en zengin iş adam larından meşhur armatör Niarchos Bîrind Ordu futbol jampiyonası Stavros'a aid olduğunu öğıenmce, nın final müsabakası dün Şeref merakım büsbütün arttı. Şimdiye stadinda oldukça kalabalık bir «e kadar hiç bir gazetcciye muiâkat yirci küilesl önünde ovnanmıştır. vermemiş olan 60 şilep ve tanker Haketn Mufshham Elmenin ida sahibi Yunanlı armatörle göıüşraek re ertiği bu maça tak'mlar şu şe için ne yapmah ıdi? küdeki kadrolarile çıkmı?lardır: Hiç tereddüd etmeden motöre atIstihkâm okulu: Nevzad Cevad, hyarak tekrar yata gittim. îzinsiz Orhan, Hayati. Okay, Muhar yata geldığımden dolayı kaptan ile rem Mahmud, Nedim, Orhan, Os aramızdaki anlaşma7hğı tatlıya bağ Bisa, Fikret. ladıktan sonra, Mr. Niarchos'un S*k!zinci tümen: Fehmi Kennn, yaruna gö'ürüldüm. Karşımda 40Mahmud Ahmed, Receb. Muh+ar 45 yaşlannda kadar gayet müteVedad, Ürsüblü, Hüsameddin, Ni vazi, kibar ve sempatik bir zat göİad. Muzaffer. rünce, hafif bir şaşkınlık anı geBu maçta eüzel bir ovun çık^ran çirdim. îstihkİm okulu ilk devrevi Nedimin Ricamı kendisine bildirdiğim za»•tıfı iki eolle 21 eaiib bitifn sman, aşın bir nezaket göstererek tir. Sekizind tümenln golünü penhatınmı kırmadı. Büylik salona ahiflan Hüsamejdin yapmıştır. gitmek uzere, küçük salonlardan îkind devrede de Okavm penal ve koridorlprdan gectiiimiz anda fadan yaptıjfı golle İstihkâm >Kiıiu bambaşka bir âleme geldiğimi farmaçı 31 kazanarak BirincafeOrdu kettim. 1952 yılmda Almanyanın futbol «ampiyonu olmustur. Howelswetke tezgâhlannda inşa eMaçtsn «onra. turnuvanm £aU dilen, dünyanın en büyük ve en bin» vtrilmek üzere ortaya konan modern (Creole) yatında neler yok kunayı Orgeneral Baransel adına tu? Fennin en son tekâmüllerine Albay Süleyman Dincsoy, galib tagöre yapıhnış aletler, aoğutma ve kunıa kaptan.na vermiçt'.r. havalandırma tesisleri, en lükı moFuar kupası basketbol bilyalar, tablolar, radyolar, alıcıverid dhazlar, otomatik telefonlar maçlan ve konforun en âllsj yatın içinde t, >, • «ylul günleri îzmirde ya idi. 60 metre uıunluğundaki bu 699 pılacak olan Basketbol Fuar kupa tonluk filtramodem yat 16 m lli buaına katalacak Istanbul karman |u lan lürati ile bütün meziyetleri si•ekilde tesbit edilmistir: nesinde toplamıştı. Attill Erten, Kosta Tomaidis. Ay Mr. Niarchos SUvros: han Demir, Mehmed Algan, Haşim € Methlni küçüklülümdmberl Tankut, Yalçu» Okaya, Cemil Se i$ittifim İstanbula geldiğîme o karia, Sadd Selduz, Sadl Gülîelik, dar memnunum ki..> diye »öze Erd^gan Partener. Güney CJlme, başladı ve devam erti: Çe^ket Taşhca, Yüksel Alkan, Al« Geçen sene Öteki yatımla Tür tan Dinçer. kiyeye gelmeğe karar venniştim. Türkiye dekatlon Fakat kısmet olmadı. Bu sefer ilk defa seyahate çıktıfım (Creole) fampiyonası yatı ile ttalya ve Yunanistana uğTttrkry» blrincilikîerinden »onra ' radıktan »onra, güzel İstanbula gel Ifithatpata «tadında m küma de [ dim. tsabet etmişim. Zira bütün katlon fampiyonası yapılmış ve a dünyayı dolaşmı? bir faısan «ıfatile fs&ıdalri dereceler almmıştor: şehrinizi gördiikten son^a tarihî ve 1 Öktem tren (İstanbul) 2993 tabil »ervetlerile Istanbulun dün•ayı. yanın en güzel şehri olduğuna ka2 Futd Dogsn (Zonguldak) naat getirdim» KC8 »avı Bunu söylerkAn Mr. Nhrchos'un S Hlkrnet Kandeydl (Zongul !samimiyeti gözlerinden okunuvordak) M18 sayı. du. Sıcak bir hava içinde eeçen »ohbetimrz esnasmda kendisine: Beden Terbiyesi Galiba delim. seyahat ve spora ögretmenlerinin toplantısı çok meraklısmız? Elile aalonun penceresinden he7 »1953 tarfhlnde Muallimler Bir liSi lokaünde umumt blr toplantı men arkamızda duran 15002000 yspan Türklyedekl muhtelif lise re tonluk gemi^ göstererek: ortsokul Beden Terbiyesl Sğretmen t Hayatta en büyük zevkim elerinden 80 kadar 5*retmen araia şbnle birlikte kotra ile «eyahate nndan 10 kurucu aza şeeerek tTür çıkmaktır, dedi. Balina avlamak klye Beden Terbiyegi Öğretmenieri için in»a edüen şu gemi İle her seCemiyerl» namı altında blr cemi ne balina avma çıkmağı ihmal etyet kurmuslardı. Cemlyetin Uk tnem. Gördüğünüz geminin üzerinidar» heyeünl teskil eden bu ku deki deniz uçağını, balina avcıhğı rueu flyeler bugün (çar*amb«) sa esnasında ve deniz gezintilermde at 17 d» Çemberlitaştaki Muallim kullanınm. Yakm akrabam olan 40 ler Birliği lokalinde bir idar« he kadar gemi sahibi Onasis Aris'in yeti toplantm yaparak aralannda ise, yakalanan balinalan konserve U bolümü ve tenelik çalısma pro haline getiren ve aynı zamanda grammı tetbit edeceklerdir. yafını c:karan fabrika şeklinde 12,000 tonluk blr gemisi vardır.» Fenerbahçe Eskişehire A.n!ar!.slma göre dünyanın en gidiyor zennin 10 ad?mindan biri addedilpn tstanbul ı (•*.) Profes>'onel Niarchos Stavros yaşamasını ve pa Bk fampiyonu Fenerbahçe taxımı ra kazam •smı bildiği kadar iyilik F=kı»ehir bölgeslnin davetl üzerıne Işığıdır da... Şimdiye kadar sayısız 12 eylul eumarteai günü Eskişehire insana iyilik yapan ve binlerce tahareket «decektir. SarılâciverTli lebe okııtan bu Yunan vatandaşı, ler, Eıklfehlr bölge «tadyomınun küçad *renl münasebetile 13 eylul Memleket davalan pazar gfinü Demirspor takımı İle blr maş yaparak lehrimiz* döneeeklerdlr. Ordu futbal şampîvonası ği Dünyanın en zenğin armatöîü, 60 gemi sahibi Yunanlı İstanbuîda Doğudan Röportajlar tngiliı millî takunına karşı çıkacak Avrupa takımı lürflı 1 (Nai«n) 21 ekimde IngilU mlllt takınu İle Londrada (W«mbl«y ıtadyomunda karşılasa•ak olan b«ynelmilel futbol takımıwn |U f*küda tertib edileceği bildlrilmtkt^llr: Zcman (kaleci ATusturym). Bekler: Stotı (Avusturf») v Happel (Avuıturya). HafUr. O<rwirk (Avuaturya), Brlnek (Avusturya), Ujlaki (Franaa). For. rtt: Kocsi* (Maearistan), Dl StefaB (İspanya), Puskaj (Maear), Z«O bae (Yugoalıvya). Bu Avrupa takımında yalnıı ATustury» •yuneulan bulunması, Ittlyadan pek az oyuncu gelmesi ban Unkidlera yol açmıştır. Avrupa futbol takunı ilk antrenmanını 30 tyluldt Amaterdamda BarMİona tokımı U« yapaeaktır. Kırfasiyecilik derdi ve bısnu arttıran dururnlarla hi;kümler (2 nci sahjfeâen devam} Teknik is'er de bövle olduŞu glbi. pek mühim meseleler müstesna olmak üzere diğer hususlarda da vazivet ajmıdır. Gene 1 idaresl kanununun fka1 nun nıımaran 5442) 31 ind maddesine göre «valiler, ilçeye aid bütun içlerl doğrudan doğruya kaymakama yazarîar. Kavmakamlar da 11eenüı işleri hakkmda bağlı bulunduklan VEİilerle muhabered» bulunurlar...» Bu hüküm de valilere verllen salâhlyetin doğurduğu netlcelerin daha mahdud blr surette avnını husult fetirmektedir. Şu halde bu hükümler neden kabul edilmiş diye blr rual hatıra gelebilir. Bu hükümlerin kabulö seGflsel Sanatlar Akadmnlsl bu yıl bebl basittlr. Lflzumlu lörumsuz yeni bbıasmda tedrisat yapacak bir çok salâhiyetlerl valilerde T» Guzel 8»naH»r Akadem'jH II ektm kaymakamlıklarda toplamak gaypcrserntM (Unü yml d«n yıhna bajlı. reti. Bahsettiğimiı kanunun gerekyacaktır. Akademi MüdJrü heykeltr»» çesinde (valinin mütemadiyen mavNejad Slr«l, dıto bu hususta kendlsll» g?rj;«n blr arkadasımııs ftı lıahatı sası başında kırtasî muamelelerle meşgul ölarak dairelerc» hazırlanan ver.r.ljtir: € Yenidre lns» edilen Akademi yazılan lmza etmekle vakit kaybiiamıı. 15 eklm perşerabe günü t5. betmesinin önün* geçmek maksar*nlt tadrtmta açılacaktır. Bu aur«tl« dile) yazı lşlerile uğraşmak üzer« I95S . 195* den yılı lçin ferek mlmart aynca blr makam ihdas edildiğinv« gerekM dlğ»r tubelerlmlı* dah» tazla talebc almatt lmktnına aahft ela. den bahaolunduğuna göre vslinin eagız. önümtlzdeki hafta lelnde Güzel galâhiyetlerinl takvlye prensipi naSata'lar Aksfîemîsl profe»»rl«r kunılu mına bu «alâhiyetler vaüde deşil, toplsrtıya ça?ıılacak, her şubenln yan lşlerile meşeul dairenin rrüdürü elinde toplanmış ohnaktaâır. kâjıi kabulü. bi'.dirilen tayı üzertnde Yani meselâ defterdara, millî eğıBılhassa, her sene en çok müracaat tim müdürüne, sağhk müdürime »akt olan mlmarî ve resim böliimlerine aid salShiyetler. vilâyetin yazı i«daha fiilı talebe almayı miimkıin kl. lerile rae=jııl hukuk işleri müdülaci^n. rüne verilmektedlr. Bövle bir duBlruunıun mefrujatı henuz tam»m rumun mantıkî bahi buhınamaz. lanr,ıamı;tır. Bu lj lçin fazla tahstsata Bu gibi muhaberelerin, hu?usile Ihf.yir old'Jİdmdan. htr rene bütçeden blr mlktar avrılnrak yavas yavaj bl. hesablara, tekniğe ve tatbikata sid tirllnneşln* ça:i}ilscsktır. Bu sene 1954 işlerüı valilik ve kaymakamlık kabut~eslnd*n ^adeee Hşaatın tamam. nalmdan geçirilmesine mantıki bir lan^ır'i lçin 200 bin kusur lir» ayııl. sebeb o!rtıad:&ı kadar idarî ve kst'l B115 re Bakanlıgm tasdiklnden cık. bir lüzum da bultınmadıSına göre BU|':r.» bu işlerin vilâvet ve kazanm laKazadan kaçarken kazaya vassutu olmaksızm dairelernce uğradı doğrudan doğruva şörölmesi, o kaCyflM* g*ıib bir k&ıa olrnu|. bir dar şihâvet ettİRİmiz kırtasiyecı'iğl klsi yaralannuıtu birat olsun eksiltebilir Bu »ebebKfçiikicSy.i* Mıutsta KOMy* ıld derı. tl ld)T»sl karımunun 9 ırıcu kut'« hamıknınja am«l>lU ;*s»n i> m»dıİM(nln a nkntsil* 31 tnd madCaku rıW]Un*k Us*ı« oian M p >r l^tınındar; <t,'tnlh Iftprkan arka^ında deslnin B fıkrasmın bu maksadı tehar«*t haündekl kamyona çarparak min edecek şekilde suratle tadillal »Jır rurett» raraJanmıştır. tcmenniyt nulıt&c bulnxâktayı& CaJur haitaneyt kaldırılmiftu. İZ.S7 Açılı» v« program 15.00 Ha. 7 berler 13.1S lUdyo Mloo orkertrajl geçenlerde zelzele felâketine uğnkonserl: ldare eden. Semlh Artejo (Baştaraf\ 1 inei tahijede) yani buraya bakarak •ertn.» 13.45 Şsrkılar (Pl.) 14.1S Oan» mü. yan adalar halkına 150,000 Türk liaynı Olur mu olur. Gidelim mi zlgl (Pl.) 14.30 Türkuîer v« oyun rası yardımda bu!unmuştur. Fakat Stesinden gebnlf insanlar, o vatanını çok sevmesine rağmen, yalnızlık, aynı tabiat savası için lim. Zaten Selim arkadaa da isti hav»ları (Pl.) 15.00 K»p«nu. • 60 gemisine de Ingiliz, Amerikan de, aynı yorgunlukla kovuklanna yor. 18.00 Açıhf »e türküelr; okuyan: ve Fransa bandırası altın*da sefer çekilecekler. »Selim!» Fahrl Kayahan 11.15 Radyo kün» yaptırmaktadır. Zira son seferlere Yukanda, gökyüzünde yüzlerce «Buyur ağam.» fa«ıl heyeti (Huseynl) 19.00 Haber. kadar bizim memlekette olduğu karta! dönüp duruyor. Kartallaler 1915 Saz eserleri 19.30 Ko. Sabahlan deniz v* kara ^ «Emo teyrenm yazh^ına gf nusma 19.40 Şarkılar; okuyan: Alâ. ğinl yılan »akatladıgıru anla^L Bo gibi bugünkü gayet ağft vergiler nn kocaman gölgeleri kayalara seeddln Yavasça 20.15 lUdyo Gaze. mürekkcble boyanmıı gibidir. Oğ inek artık lflSh olmazdı. Blrimkive çeşidli müsküller kar^ısında Yu riliyor. «tyi olur ağam. GldeÜm ora tesl 20 30 Kıs» jehlr haberleri leleri denizin yeşili tükenir; mavi. ne jöhret kapısı açümıjtı. RakibtU. nan bandırası altında faaliyette buBir yığm insan arasındayım. Bel ya... Abdo da bize kaval çalar » 20.35 Radyo tıyatrosu 21.35 Karısık iejir, karanın mürekkebi is* daha di. Yükselme Imkânlan belirdi. lunmak bir armatör için adeta im ki kurnaz, belki biraz hilekâr, tahafıJ muzlk (Pl ) 21.50 Dtnleyicl. tükenmemiştir. Geceleri tabiat reıMemleketln en güzel f«hJİn« Abdülhalim: kânsızdır. lerle bajbaşa" konuçan Bakl Süha biattan, ulu ağaçlardan,gök grür «Mehmed sana h!ç rörkfl s*5y Ediboğlu 22.00 Şarkılar; okuyan: samının başka renkleri kalmaz; de menıub bir rengine, cinstir diy« Mr. Niarchos kendisini zevkle lemesinden, vahşi kayalardan kcrlemedi mi bey? Mehmed ana tüı Muaiıi Yakar 22.30 Opera »evenle. niz ve karayı siyah bir çlni mürek sattılar. Şöhret imkânlan daha da rln sati (Pl ) 22.45 Haberler 23.00 kebile boyar; yahud rakti çok blr genislemişti. Her mevsim en cinj dinlediğim sırada, salondaki her kan, seven, ağlayan. acı çeken. kü söylesin.> Kamb.yo . Bor'a ve programiar ressam gibi aydınlık tabloyu siyah boğalarla asılanmağa başladı. Yükbırı 250 f00 iıra rieğerindekı haki ağız dolusu giılen, bir ağaç nasıl «Söyledi Abdülhalim. Çok 23 30 Dan» müzlğl (Pl.) 23.45 Gece bir çerçeveyle hududlar. İdrakimi selebUmek için, şöhretli boğalarj kl Van Gogh ve Renoir tablolanru büyüyorsa. bir kurt nasıl büyüyorkonseri (Pl.) 24.00 Kapamt. söyledi.» zin mikroskopu ile bakarsak; ne kendisin» basamak ittihaz ediyorhayianlıKia tetkİK ettiğimı iarket sa öyle büyüyen, yırtıcı bir hayANKABA «Zeynonun rürküsOn'l d» olur, ne olmaz, dost var, dü^man du. Kendisinde altıncı bir h&su mışti. Hakikaten 5 6 milyon Türk van gibi kavga eden, yoklukan, 7.2» Açıi'.j ve program 7.31 Polka var diyerek, en csrarengiı saatlerda olarak lleriyi «ezis kabl'ıiyetinin lirası maddî kıymeti olan yatın nâçarlıktan kıvranan bir y:ğıu söyledi mi?» ve pasodobleler (Pl.) 7.45 Haberler «Yok.» her köşesi bir sanat eserile süslü insan arasındayım. S.00 Muzık (P;.) ».30 Şarkılar renklerin bile bir birllk gösterdiği mevcud olduğuna inanıyordu. Etrabu tobloda kıhramanımm teçebili fındaki insanların hepsl kendlsmln «Neden soylemedln M«h ıPl.) 9 00 Kspanıj. idi. Mr Niarchos: Bir kayanın tepesinde, kaya yariı. çöpçatanı olmuştu. Her aşılanmada « Bu tablolar benim için en rığından bir a|aç çıkmış. Bu ağaç med?» Kahramanımır inek burada dün etrafma gururla bakardı. Fakat büyük ilham kaynağıdır.» diyoı bu korkunç kayalıkta toprağı ne12.00 Memîeketten «elSro 12.15 "Sövlerim Bev.» kuyruksuz boğayı hatırlar, içlnden du. Gecenin karanlimnda ynls dC? Memîekete selâm 12.30 Şarkılar; yaya geldi. Daha pek küçükken; reden bulmuş? Suyu, alacağı cümokuyan • Behı.. e Aksoy 13.00 Haber. çobsnlar, buradaki bütün cins İnek bir tiksintl geçerdi. Dünyanm en muvaffak iş adam le gıdayı nereden buluyor? Daüa tük. Abdovla Selim eşeklerinde. Ab ler 13.15 Havay müzikleri (Pl.) lerden farklı olacağmı sezciler. Bir çok sürülerle dolaştı. GBrdülarından birinin hayatmın hikâye n ince, yeşil... Gökyüzünde ak bu dovu sorarsanız. dahaon dört va 13 30 Ö£le Gazetesl 13 45 Caz p&r. « Bizim buralarda bu yavruğü ineklerin bir kısmıru yıl? • emdl, sini ve muvaffakıyet sırlarını da lutlar, yeryüzünden kavunıcu gü şında. Ü«rtüne kaval çalan vok rna ça.arı (Pl.) 14.00 Kapanif. nun cinsinden boğa yok; herhalde çürüğe çıkardı. Zeki ve boylu olöğrenmek muhakkak ki çok faydalı neşin kayalara vurunca iki kat ar 5ara kövünde. Gecen vıl babasi öanasını rüzgâr tohumlamış> dediler. duğundan başka altıncı blr hasaasl lüvermiş, iki gün içinde, AbHo ökolacaktı... Hayatınm hikâyesini tan kızgınlığı... Bulutlar, bir dam16.58 Açıhf ve rrogram 17.00 MU. Çobanlann iltlmasları altında bir olduğu için tehlikelerden kaçabildL süz kalmıs... zik (Pl ı 17.45 Şarkıîar; okuyan• iorduğum zaman Mr. Niarchos ma la su vermez. Bütün yaz, sıis irin Kayahklan doîanıyoruz babam Ceyda Karasu 18.15 Operada (Pl.) dağ keçisi yavrusu gibl büyüdü. tBoyum yüksek, hiç bir yılan bana rideki 44 seneyi gözlerinin önünde oraya koymuşlar gibi, ak ak doUdolanıyonır. Ay da çıkh. Av, kaya 19.00 Haberler 1S.15 Tarlhten Büyüvünce. onu çökük belli. hilâl yetişemeı» diyordu. nır durur. Peki bu ince ağacın macanlandırarak anlatmağa başladı: Kavruk ve boğuk blr gün, ontt lıklan daha vah?ileştiriyor. Büyük blr yaprak 19 20 Romantlk plyano boynuzlu, kuyruksuz bir boğa ile c Hall vakti oldukça iyi olan cerası? En vahşi kayanm sivrisin bir k?yanın dibinden gecerken toloları 19 30 Köjun »aatl rYurd. aşıladılar. Hıh! Kuyruksuı bir bo aşılamağa bir haraya götürdüler. «an sesler ljtlraklle) 20.15 Radyo bir babam, ben henüz 19 yaşında iken de, ne bir avuc toprak, ne Gazetesi 10JO Geçld programı; lda. ğa! Bizim inek bu boğanın kendi. Şimdiye kadar gördüğü boğalarıa Abdülhalim durdu. damla su Yapraklan en ^üzel yere eden: Suphl Zlya Özbekkan sine lâyık olamıyacağını; kendisine en tahanesini orada gördü. Asdaiflâs etmışti. İşte bu yaşlarda eii «Bey sen bu majSaranm hikâ 21.30 Konuşma 21.45 Oyun havaları lâyık boğanın başka illerde bulururken etrafı gene kalabalıkh. Gumizde kalan bir iki çürük tekne şille yeşil. Büfün yeşilliğine, bü yesini duymus musun?» İP! ı 22.00 Serbest saat 22.15 nacağmı dü«ünebiliyordu: fakat ses rurla bakındı. Fakat hay körolası, ile gemiciliğe başladım. Çalışkan tün güzelliğine rağmen kavaHa Dai, müziğl (Pl.) 22 45 Haberler «Du'.madım.n dedim. cıkarmsması lâzımdı. Çobanlar a kuyruksuz boğayı gene hatırlamışü. lığımın ve biraz da şansımın >ar biten ağacın, bir garibliği, bir ö . «Söyleyim mi?» 23 00 Konufma 23 05 Kap^nıı. rasmda bu kadar ?öhret salmıs bo Hara civarmda otlarken, çok melümlü haü var. dımı ile İkinci Dünya Harbine «Sövle tabiî,» «Daha ne duear.m çöpçatanhğını herkes elbir'i suddu. Aradığı boğayı bulduğunu kadar, 20 gemi satm aldım. Fakat Kayada ağaç, mağarada insan... ruyorsun?» irile yapmıstı. Aşılanma esnasında zannpdiyo: du. Bu hissi daha önc» harbde gemilerimin 18 tanesini Ne guzel yanyana gelmişler. »Eskiden bu mağarada altı etrafmda olan bütün memleketli de bir çok defalar duymusru. Blr kaybetmek taühsizliğine uğradraı. Geca oldu. Vahşi kayalıklann kHlik bir aile otururmuş. Bir gün nin kendisine dikkat ve bu işde üzüntü'ü vardı, yavrulan yaşamı. Harbden sonra muvaffak olmak üstüne karaniık usuldan 'jsuldan tepeden bir kaya parçasi kooııp bişsedar olmanın verdiği gururla yordu. Hem bu daha iyiydi; yEvnı azmile iki gemimle tekrar i»e bajbakmaları; inekte herkes kendisine kahn hiç çekilir şey miydi? Önünçöküyor. Kartallar yuvalaıma eelmiş, msfaranm ajzmı iyice kaladım. Bugün dünyanın her bölA 9 0 1 t i 4 »ıpta ediyor zanm uyandırdı. Bu den ince bir yılan sıynlarak geçtl. döndü. Hâlâ karanlıkta bir kaç pamış. Içerdekiler orada k=>lmı?l?.r. gesinde 60 silep ve tankerim faaGünlerce ba|ırmı«lar. çaihrm'sbr. hal ineği teselli eden yegâne taraftı. İlerdeki bir çalılığa girdl. Ne kakartal dönüp duruyor. Biz aşagıdaSeslerine duvan gelmi;. Kava o ka liyet halindedir. Boston tezgâhlaİnek gebe kalmıştı. Dognrdu. Bir dar da zayıftı. Herha'de bu harada yız, tepemizde, çok yükseıtlerde dar büvük bir kayadır ki. mağara1 nnda İnşa edilen 47.000 tonluk kaç gün sonra öldü. Bu isin rek aptal inek yok. Yılanlan bile zayıf kartallann yuvalan. Alacakaran lılar uerasmıs'.ar. uğrasmıslar. taçı dünyanın en büyük tankeri İse, lâmı iji yapılmış olduğundan her kılmış. Yılamn kuyruğu çalının dı. lıkta kartallar tünemişler, dnha kınp lçerdekileri çıkaramamı^lar. yakmda denize indirilecektir.» 1 kea üzüldü. Fâkat sütü pek boldu. şında kalmışken yeti^ti; ayağil* doğrusu büzülmüşler, arada bir kı Onîar orada kahp, ölmüşler. Bunu Sohbetimiz gittikçe daha entereKoca sürüde onun kadnr süt veren bastı. Saadeti onu cüretkâr y»ppır kıpır ediyorlar. Bu yuvadakl da yat fermanma. Bir gün Halisan bir hal ahyordu. Değerll is bodur boylu bir inek daha vardı; rnı^ü. Yılan kurtulmak için çab«kartala, o gökyüzündeki kartal min de mağarasmm örıünü bir kaama ağanın malı olmadıffindan yay ladı. «Ne korkak jeylermis, bilseyadamına sordum: ya parçası kapatabilir On çıplak demezsin. Öyle mahzun, öyle hagm bir şöhreti yoktu. Bizimki bu âim şimdiye kadar yılanlardan hig çocukla Halim maparada ölür kat Peki aşın bir tevazfi İçinde lim selim. hale rağmen rakibesini kıskan'.rdı. korkmazdim» dec'i. Ayağını yılanuı lır. Y?7 fermanına bunu.^> anlattığınız bu muvaifakıyetinizi Selim, dizimin dibinde. Selimle Ah şu boduru rağbetten düşüıecek ustünden çekti. Ömründe Ck def* nelere borçlusunuz?» «Bunu da yazalım Halim. Oliyicene dostuz artık. Ben ona dunbir şey o'*a diye dua eder dururdu. ol?rak yılana acımıştı. Yürüdü, Mânalı mânalı tebessüm ederek yayı, insanlan anlattım. İnsanla du olacak bunu da yazalım.» Bir gün o da oldu. Dümdüz bir geçti. Yeniden hayale daldı. İnek Soldan taça: cevab verdi: Ay ısı&ında incecik bir su parlırın neler yaptıklarını, dostluklan, yayladaydılar. Mavi gök kuhbesi kendisini bir kuş gibi hissediyordu. 1 c Bunda muhakkak kL ils düjmanlıklan anlattım. Selim, «e yor. Yani bir pınltı şeridi uzayıp için Ucuîa almmak lstenllen mal ile yer, mavi tav. nlı bir fırıncı kül Kleopatra bile ancak onun kadar yapı'.marma girljilen. 2 Istan. gidiyor. Mehmed de Zeynonun bulun meydan saatlerlne bunu ara.tıra hanı gibiydi. Süıünün üstünde uçan bir dişi olabüirdi. Memesine bir çah temll çalısmanm rolü büyüktür.. vinç içinde... Yeni bir dünyaya türküsüne başladı. Zeyno mağara tatblk etseler çok lyl olur, Musa anı. bir kaç karga, bazı ineklerin Ü7e battı; aldırış >tmedi: nasıl olsa yaFakat benim ticaret hayabnda doğmuş gibi Seiim. dandrr. Sevgilisi askere gidiyor, lınca hemen o a's'.a jelır. i Eski. rine konarak; gapaları ile deıüeıini ması kendisindendi. Ben ne yılanmuvaffak olmamm en mühim eeO da açıldı. Bana kartallan fn Osmanh devrinde. Zeyno sevgili den mahaHe mckteblerinde SârencIIer Lnr görmüsüm, hepsi bana vız gellr bebi, parayı iakınmıyarak her is bunun ı:stune otım:b de^ ckurlardı. siş yerlerinden delip icinden çıkn latıyor. Diyor ki: si askere gitmesin diye elinden ge 4 Paııe yapılmac Isteralen aeyler siyah kurdları yiyorlardı. İnek, ra diye düşündü. Kabiliyetlerl üstüniçin en ehliyetli adamı başa getir «Dünyada; dünyada bir tek leni yapıyor, fakat sevgiıisıni as r.n& batırı'ıp kıza:J.;lır. k^hraman kibesinin sürü ile beaber yürüme dü. Birden memesine bir el dokun memdir. O kadar ki kurmuş olduilâç vardır, o da kartal yağıdır. kere ahj'orlar. Zeyno da «nun üjht Mehroedoigin yirmr vasın» gtrtnc* ot. diğini sezrM. Döndü, ileri dosru sa duğunu hissetti. Kafasını iğdi, bakğum (North. American Shipping "ni "lıı ..^aıllı» ıı m civ». tüne iki gün iki gecetonr?t£«(t*'Dirf duğu. * bit bakan; bir seyi ürkütmemek is tı, ince bir yıîan memesine erlşmlı and Trading Company) nin idare Hele yele bir iyi gelir. Her derde' destan çıkanyor. Destan 'iildeo dflü rına hiklm oünuj .tarlkat «rbabının ter gibi «abit duran boduru gördü. emiyordu. Bu bölgenin yılanları da dermandır. Yağmdan baska, i'ikbir ferdı. nota. € ^jaj^okdc ^lerlal flni ben tainamen kendl adamlangeziyor. Hele bir yerT'VaY Ismı's blr zaman parçasl. Merakla başını iğdi, sürüdeki ba yılandı ha! ince, uzun boyluydumı bırakmısımdır. Hayatta elinı» leri ölmü} adama can verir. A n ı adamın yüreginl parçalıjfcr. ttislr lçerlsintf» b«kll. caklarm arasmdan onun sağ meme lar. Marifetliydiler. Başka yerlerd» yakalanması zordur. Biz yakalanz geçen fırsatlan kaçırmamamı da kl: «Sevsilim, kayadan kayaya fış yen. S Blr çeşld kardejln Ta"!.«ı, sine bir yıhnın yapışmış emmekte görülenlerden daha mel'undular. muvaffakıyetimin üçüncü ıcbebl ama.. Gece bir adamın beline ip kıran ışıklı bir susun sen. Sevgilim bazıları o gun glriştlk'.eri tesebbtısle. olduğunu farketti. Yılan kuyruğu bağlanz. Kayanm tepesinden indirin sa:'ıantıda kalacağın» inanırlar. inek altıncı hassasını çalıatırdl, olarak zikredebilirim, yüreğimdir. Ondan sonra ben ölüile yere bir daire çizerek destek Obür ineklerin âkıbetlerini hatırl»Yukcndan ajağiya: ririz a?ağı. Elindeki bıçakla çöker rüm. Mezanrm sevgilime gösterin.» « Sizc* blr i| adamının dflrüst yapmış, gövde ve boynunu kaldır. dı. Bu halden muhakkak kurtulmakartalın üstüne. Tüfekle d« ruru1 Siimerbankın son gflnlerde flat. Sevgili yedi yıl askerde kalıyor. ohnan şart değil midirT» larını lndirmis olduğu mallardan. 2 mıs, bodurun memesine yetişmisti. lıydı. Sakat kalırsa kusurlarını da ruz tabıî.» Bu arada Zeyno basrete dayanama Papazlar olmayınea bu yapılamaz. Emdi, emdi, sonra sol memesini em e Dürüstlük o kadar tabll ve Bir türkü. çok ünlü blr tfitkü yıp ölüyor Son nefeste bir top saç k«rnımızdak1 uzun borular feskl \isul meğe başladı. Bizimki yılana va ortmesini becezemezdi ki. Hızla lüzumlu blr jeydlr kl, aynca söyöne doğru koştu; canı yandı. Yılaa geldi aklıma. Bu yanlann türküi* çıkanp kokluvor. Ondan sonra da, çojull. 3 şuphenln hafifl. kött) 1; kit kazandırmıyalım diye düşündü. memesini ısı.mıştı. Kırılan zehlr lemeğe lüzum görmedim. Esasen yapmn kimsenin vıcdanına muaa'lat rinden olacak: tbu saçlan, diyor, aevgilım gelince para bir gaya değil vasıtedır. Ben c!an. 4 B!r lllml?. S Korede de. Hemen durdu ve böğürdü. Yüksek dişinin acısile yılan otlarm arasınverin.» Ve ean veriyor. ğlçtlnimelertne devam »dllmekte bu. boylu olduğu için sürü aşagı yu da kaydı gitti. Kurtulmuştu, fakat hayatta paradan ziyade, iyi blr tNukrağı dersen de Ofonun dağı, Emonun kulübesine gelene kadar lunan. « ÇevrlHnce b'r çeçid hü! karı ona tabidi. Hayvanlar önce kanı zehirlenmişti. Altıncı hassaat Insan olmak lçin çalıstım. Insanlık Derde derman derler kartalın yaji» kuradar olur. kıtab nejredenin yarısı. Kayalann sivrisinden yıldızlar Mehmed bu törküyü söyledi. Söy ^ Sahlb. bir göz rengl. | Czerlne yavaşladılar, sonra durdular. Rol bu hareketinde ona tepki varmijölçüsü zenginlik değil, hayatta iyi oynanmıs ve muvaffak olun ti. Kıpırdamasaydı memesl fakat ledigi kadar türkünün onda biri zlft lürtllmtl} durumda. iri üi görünüyor. Issızlık r!a alamuvaffakıyet dereceaidir..» muîtu. Çoban vaziyeti farketme kalacak fakat ölmiyecekti. Malun» bildiğine çöktü. Yanımdakl maga bile değildi Mejhur armatör» aon olarak « 5 « 7 8 mişti Emo bizi iyi karfiladı. Blr de inek peşin fikirliydi; halbukl biraj ralılardan çoğu yerlerine çekildlMont» Carlo Kumarhaneslnl latm tavuk kestl. Emonun yazhğında dö Aksam bodur Ineci sağan lahlbl. ödünç fikirli olsaydı?. AJÇİIİKİHİAİVİA aldığı hakkındakl nejrlyabn doğ ler. BerJm yarumda Mehmed, Absek bile rardı. O fec», İlk defa, bir sütün kanlı olduğunu görünce, ine9/VIII.195S Ankar» ru olup olmadığını lordum. tdeal dülhalim, Selim kaldı. Ha unutuMİIİLİİAİSİAİR" döjekte yattım. ötekl, evd» oturan yordum Abdo da var yanımızdau i| adamına naı bir tavırla cevab Kayalann kiTgınlıjı hâli alrr köylülerin trlerind« dSfek yokru verdi: da, mağarah Emonun evind* dösek alev... € Monte Carlo'yu »atın alan r*râı. N« lyi! Mehmed: annatör kaympederlm Anassiı Sabahleyin ffln dogmadan uyanRİÜİÇÜITIAIBA cBeyim gel bu (eca bunda dık. Emo yayık yapıyordu. Bize bir Arls'tlr. Ben lı« prensip itlb«rlle TörkJye TuHzm Kurumn A!F'A!KWR|E|N armatörlükten baska bir lf yap yatmıyalım. Sabaha kadar eayır çay yaptı. Kahvaltıdan »onra, yola cayır yanarız.» dedi. dyüştük. •İAİYİAİZİAİGİA mam.» Mette ERGtN Benim da bu magaralardan gfiKorkunç vahşi kayalıklarile maHSWİR|EİKİE|Ç ğarm köyu geride kaldı. Bu bir hazüm korktu. yal mlydi, dü? müydü? Şimdi öyle cNt yapalım ya Mehmed? t yeni Ankara EIçlsi ÖLÜM tEmo'nun evine gidelim. Şlm gelivor bana, asırlann ötesind» dün geldi Blrlnri Cihan kaldı. harblnd* Istanbu! Birlnel hafta tklnel hafta TurWy«nln Br«!lya y«H BthrOk H. dl yazhktadır t n o . Yirml dakika SON Bskarl lev«ız:m çi«l M. Marlo Sllvo dün cAnkara. aşağıda suyun yanındadır. Euyun (S Eylul Cumartesi) (U Eylul CumartMf) anbarı mOdıJrü !. vapuru 11» memlekrttmlı» fehnifttr. Karlye, lmrahor eamilerl Topkapı sarayı, hlpodrom ken «nnradan e. Ekj.iana Sllvo. kendltUe gBnisen ar. Surlar Y« meküy» ayrılan le Tt Sultanahmed camll kadajımıı» ıvmlan iöylemljtlr: ÖLÜM MEVLİD vazım Einbasısı îlk Ijln» her »1 mlllet «ramn. Merhura Zeynelabidin oğlu merhum Tokatlı Üçüncü hafta Dördüncü hafta daM dostane bsglarl «ağ'.amlastırmak Ruhl Molların kerlmesl tanburl 1950 »eneslnde Ar$lan Nuri (20 Eylul pazar) (26 Evlul Cumartesi) olacaktır. Memleketln'.rin geçlrmlı «1. Aroerlkada bir ZEYNEB ŞADİYE BARIŞ Dylmabahç* dugu büyük deŞ5iklI81 takd'rle lfade kaza neticealnde Harem re Haıine ialrelerl Karakaya Hanırr.efendl îl/8'«53 günü Hakkın l/î 953 tarlhlne etmek literlm İstanbul da çok gÜKİ Hakkın rahmetuıe Sarayı re Ayasotra müıesl rahmetln» ksvujmujtur. Cenazefl 2 9/ musadlf » l l gür.ı blr f»hlr. En kisa. Minajıd» hüWhnet kavuşan blrldk (53 earıamb» gUnü lklndl najnazınl Hakkın rahmft;. merkeılnl» fidlp lttaadn»memi Cum. evlâdıml» DİKKAT: Geriler saat 14 tt Takslm meydanından hamOteakıb Beyazıd Camllnd» kılındık. nt ka\"U5mu5tur. Cenazt=ı Lu^ı'n Ls. hur BasksriiniTa takdlm edeee8*">» reket »den otobüs veya otomoblllerl» yapılır. tao tonr» Edlmekapı Şehldllglne def. küdar Salaeak İskele caddesl 47 aayılı Sıdıka Nihal Tenl Bilyük Elçi nhtımda konsolo». «•dileeekttr. Mevla rahrnet «ylly». Biletlerin en az bir gün önce ahnma« lftzımÖktemgiVin hık erkSr.ı tarafmdan k»rplamn!Stir. •vlndcn kaldınlarak I>ngajteıUr Caml. dır. Her gezinin fiatı 5 T.L. »ıdır. lnde 6gl* namazını mOteakıb Karmet. Marmara hattında yenl vapur Blümü yıldönum'i Merhum Mehmed üngun «jl. Hlkmet ahmeddeki aile kabrlstanına defnedll*. r.e rastlıyan 3 ey. Mftneaat: Tiirklye Turizm Kurumn Karakuyu v» Topçu Albayı İntıet Un. eektlr. tarifesi lul 1953 perîem. Galatasarav Postahanesi vanmda 186/1 gun. Yapı Kredl Bankası U. Muhaseb» Çelenk gftnderllmemesl rlea olunur. 6ğle na. Denlzclllk Bankası TJmum MUdüt be gunü müteakıb Telefon: 49842 Müdürll Reflk Ungun, Sümerbank Def. mazını Muavlnl VIvl Yenal Marmara lskelt. *** terdar fabrlkası Muhasebe Şefl Şeflk lerlnd» yaptığı tetkikten |«hriınlıe Beyoilunda AğacamUnd. Mevlldl ŞeriJ Ungun ve Tevflk Ungunun valldelert Beyoglunda lyl Ur.ınmıj aapkacı okutulaaimdan kendUlnl ••venlerln dSnmüştür. Bu tetkkller» gör» hazırla. sallhatı nlsvandan DEMOSTEN SOTİROPULOS racak yenl tarlıe İki hafta sonr» tat. teşrillerlnl rica «derlz. BEŞİKTAŞ SUATPARK'U HTRİYE UNGUN vefat etmlştlr. Cenaze raeraslml 2 tyiııl blk ediiecektir. Yenl tarlfe vapurlarm Çadl ve Muazzez T&rlan İki yerli şaheser birden geçlrdlS blr amellyat netiaesl vefat 1953 bugünkt) earj&mba gunU saat 14 blr kısmı yalnız büyük Ukelelere etmljtlr. Cenazesl 2 ».'953 çarşamba de Beyoglunda Galataıaray elvarında AFFET BENt ALLAHIM uğratr.acak ve kflçük Iskeleler prog. gıjnü Aksaray Valld* Camllnden lklndl Rum Ordotok* Panayl» klllseaind* lcı» r&mdan çıkanlscsktir. Bu furetle yol. S O N G E C E rtamazım müteakıb kaldırılarak Mer. olunacagı te«nürl* bl'.dlrtllr. da geç«n »m«n yan yarıya azala. KAY1B Geceleri bahcede. gilndüz kıslıtta. kezefendldeki et)«d! Ijarahatgâhına eaktır. Karm: Marlna D. Botlropulo, tevdi edilecektlr. Kızlan: Btyan Agl&ly« D. Tuiko. İzmlr Küçük lskeleler» ayrı vapuTİar t&h. İzmlı GirU GümrüSünün Çelerüt gonderilmeme«l rlem olunur. Tiç keean T» kı». Kıılan: B*. elı *d1lecektlr. 15.4.952 tarih 1260 tayı ve 15.4.! yan MarU t. Pagenl koeaat rt *** 25 2. 2.953 tarih 1212 sayılı. Ankara vapuru dün 464 yolcn eccukları v* tkrabalırı. SAY1N DOKTORLARA BAY HABİB HARFUŞ beyannameleri muhteviyatı beya tşbu l!ân hususl davetiye yerlne ka. ile döndü K hazıran 1953 tarlhinde Parlste lmdlr. tnoil İngiltere menseli yün ve vefat etmistir. Cenaze merasünl ya. •Ankara» vapuru dün »aat 17 30 da Cenaz* Lavmzımatı Servirt keten mensucatın 1117.0.0. rınkl perşemb* «iinu 3 eylul 1953 eaat 484 yolcu İle Batı Akdfniz seferinden N. PİSTOr 11 de Ferikoy Lâl'.n meıartık kiltsesln. dönmi ;tlır. Gemi İle gelen >o'.culir sterlınlik gümrakce tasdikde lcra olunacagı teessurle blldlrıllr. arasında. T eylulde «oplanacak olan *** !i faturasını kaybettim. I^DU İlân hıuıısl davetlyt yerint k». tdar! tllmler kongreslne işılrak edecek Maanf ifazın mcrhum Abdillmecld taze boğmaca aşısı gelmiş ve eczanelere tevzl edllml^tlr. lmdlr. Fr»njıt, Italyan daiegelerlndea kala. Gümrükçe tasdikll »uretlMııteveffanın arrusu üıerlnt o»l«nk Sablt Beytn reflkası balık blr frup, Ttlrk . Fransız Dost. ni veniden alacagımdan esgtinderilmeır.en rlca olunur. luk Cem'.yetl Başkanı M. Hermlt Louts BAYAN ZEHRA DORUK kistnln htik;mü olmadigı Eş!: Haslbe Harfuj. Evltdları: l/V/1053 günü Hak«m rahmettne ka. vç Piyer Lotl'yi sevenler Cemiyetl men ilân olımur. 136639) Bay ve Bayan Enver Bakloflu. \msmustur. Cen?«1 2 9'1953 Künü feîle fublan bulunTOiktadır. M. Hermlt Bayan Necia Harfuj kendisile konusan ukadasımıza; İki Nihad Kerestecioğlu namazını mütea^ı^ PakırkSy Çsrsı Cenaz* Levazımatı BECIDYAN Cfimünden ks'dınlank aile raezaılıiı. merr.leket ara»ınnakl d?rln doMlu Dokuma. bobin islerinde caliîtırılmak üzpre 40 isçi alıTelez: 41229 daha rlya'ie geMştimek gaveelnde nacaktır. Müracaat, Sisli Hürrıyet teocsı. n» defnedUeeektlr. oldugunu, Kayserlye giderek coğraft ve Evlâdları Kanlanca Mensucat Fabrlkası tariht tetklklerde bulunacağmı löyle. mlştlr. Mütehassıı bir B«jan n DARÜŞŞAFAKA MEZUNLAR CEMİYETİ Amerikadan 800 at ve katır CuBhurtyff Mttbaanlık rr İNŞAAT MÜHENDİSİ getirildl Omrtldttk Turk Anontrn $irktt\ BAŞKANUGINDAN t Köprü, tünel, yol, demiryol, binalar. fabrika, rıhtım. 11r AmcrlkaB b*ndıralı «Oolumbta R«. m*n; kanalizasyon; uçakalanları vesairenin proje. muCemlyetin Jururaunu görüş nek Uzer* •.gW h»yvan oaküy» »emlü duc • » »< kavemethessbl ve kat'lkeîlflerlnln hazırlanmaıında v« mezunlarmin 3 ».195i Perjemb* gUnü «*at 17.80 A*. İT d* Amenkaa oktrt yardın pıof NADI *• lnjaatında yirml bej sene tecrübell mütehassıı blr lnçartml f»r«I!nc« v«rll«n »00 at v« katın Takslm Cumhurlytt Caddeıl Kervansaray gazinogu •»aehrlmlı» «etlrmljtir. Dün ak»amdan at mühendl»! lstanbul dahilinde U aramaktadır^ lonunda yapılacak toplantıyı te?riflerl rica olunur. Haui Uüaüı ltib»r«n harvanlariB tahllyesln» b Adres: İst. Posta Kutuau 246 S U. CEYAD FEHAÜ BAŞKUT Mağara insanlan köyünde r gece nasıl geçer ? RADYO Bugünkü program tSTANBUL YUNUS NADI EN GÜZEL HİKAYE. Yazan: Özhan Ganer (Ankara) GURUR.. BULMACA 1 1 1 1"' 1 1 Hl 11 I1 m ' I W 11 ın I «1 1• 1I m\ m\ 1I m ı ı, 9! 1 1 E y l u l 1953 (Şehir Gezileri) I 1» 1TI E İ \ S K RN GEİG Dolgun yevmiye ile
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog