Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ım O H A B r BİR DAKlKA Washington 1 (Usis) Amerisonra, elçileri arasında Manilla 1 (a.a.) Filipinlerdeki reyan eden bu manevralan haber mühira bazı değişiklikler yapmif Amerikan deniz kuvvetleri çenel veren Amerikan deniz kuvvetleri kan Savunma Bakan yardımcısı Ro ve bu arada Yeni Delhi Ue Tah , karargâhından bildirildiğine çlre, genel karargâhı, bunlartn Formo ger M. Kyes, Avrupadaki askert rana «sivrilmiş» iki şahsı gönder | komünist Çinin çok yakınmda bu zada bulunan Amerikan askerî mis tesisleri tefüş etmek üzere bir «ylık bir seyahat için perşembe gümişti. Bunlardan birincisi İvan lunan Formoza boğazında, yedinci yonu tarafından tertib olundufunü uçakla buradan hareket edeBenediktov, ikincisi de Lavrentiev Araerikan filosumın ve Millivetçi nu ve bugün de devam edece^ini cektir. Çin kuvvetlerinin iştirakile çok bü belirtmistir. Fakat manevralarm ne idi. Kyes, Groenlad, Izlanda, îngilteAğustos ayınuı son haftasında, vük «Mamouth» manevraları cere zamana kadar devam edecegi îat'î re, Almanya, Avusturya, Trieste, yan etmektedir. olarak tasrih olunmamaktadır. Ivan Benediktov'un Hindistan BüItalya, Yunanistan, Türkiye, FranGecen bir hafta zarhnda da ADieer taraftan öğrenildiğine «öre, yük Elçiliğinden alındığı, Moskomerikan B 36 atom bombardı.'nan vedinci Amerikan filosunun <rNew sa ve Ispanyadaki Birleşik Amerivaya geri çağmldığı ve yerin* baş, uçaklan, Japonya ve digar Uzakk? askerî birliklerini ve tesisleri zika birisinin gönderileceği 5tan e doğu üslerine ftizli keşif uçuşu tec Jerseys isimli ana gemisı ikı s?untasarlamaktadır. t e t m e ğ i denberi beraberinde «Fletcher» dildi. Kremlinin böyle bir ledbir rübeleri yapmıştır. Bu otuz günlük seyahat Kyes'e alacağı hiç de beklenmemişti. ÇünFilipinli müsahidlerin işaret et destroyeri bulunduğu haHe Fcr Kuzey Atlantik Pakü teşkilâb ve kü. eski bir Ziraat Bakanı olan j tiklerine göre. bu manevralar. Scv moza etrafında Pıı karşılıklı savunma yardım progıa Myeve sernıaye yatırmsnni ka7ancİvan Benediktov daha bundan bir vetierin hidroien bonıbasına malik I iki pemi Millivetçi Çin uçakl.rına mı ile ilgili meselelerde mahallin lı bir is. olması sa&lamrken diŞer buçuk a> evvel Hind Cumhnr Baş olduklannı ilân ettiklerinden son manevra hedefi vazifesi göımekte de malumat elde etmek imkânını taraftan da hansri servet kavnaklafi ö k t kanına itimadanmesini sunmu>,tu! ra başlamıştır Deniz ve havada ce dirler. nmızın ecnebi ve bilhn^sa ^merlverecektir. Bu arada, İnında Musaddık'ın Kyes'e Savunma Bakanı vardım kan sermavesJ lcin ra7İb oldnğmıa komünistlerin de yardımı ile bacılanndan Frank Ç Nash ve hava anlatmak gerekfir. Bu d», «neak nrladığı plânlar su>a düşüyor, müsteşarı James H. Douglas ile Sa teskilâtlı bir surette çali|«nakla memleketten kaçınlan Şah geri vunma Bakanlığı ve Hava Bakan kabii olur. Böylece Türkiyenhı taddnüyor ve Batı ile işbirliğine dalığma mensub müteaddid rütbeli bit servetlerini başta Amerika olha fazla yanaşacağı anlaşılan Gemak üzere bütttn dünyaya tanıtaNewYork 1 (Nfen) Birleşik subay lefakat edecektir. NewYork 1 (Nafen) Yapılan Amerika Kongre üyeleri, almakta cak bir iktisadî propaganda tesekneral Zahidi de iktidan ele dlarak. kiilü knrmak lüramu kendillğinden komiınistlere karşı harekete geçi son istatisüklere gore, Birleşik A oldukları maasın kendilerine yetmerikada hayat pahalılığı artmış.. mediğini söylemekte ve bundan şi Menderes, Balıkesir D. P. tezahür etmiş oluyor. Bu leşekktt yordu. lii Ticaret ve Ekonoml Bakanlı|l Bundan sonradır ki, Tahrana ü r kâyetçi görünmektedirler. .• , il kongresinde bulunacak İle Ticaret re Sanayi Odalan müschususî vazife» Ue gönderildiğinBir çok Kongıe üyeleri birlik olVerilen malumaU göre, kıralar Biîıkesir 1 (Hususî) 5 eylulde tereken InrnıbiHrier. Muhtelif men den şüphe dahi edilmiyen l.av ve sıhhat servisleri masrafları yüzve bu maaşların arttırılması yspılacak D. P. İl kongresinde Baş lekctlerdeM ticaret ataşellklertınlrentiev'in Moskovaya geri cağrılarağına dair şayialar çıkmıs.. bir En son olarak 1946 da bu raaaş bakan Adnan Menderes de buluna ıln kadrolan da tevsl ve takviye ara Sovyet Biiyük Elçisinin mtihar leri yüzde 0.1 artmış ve bu yüzden lara bir z m yapılmıştı. Kongıe caktır. Başbakan 6 eylulHe de pa edilcrck bu teşekküle bağlanahilîr. de hayat pahalılığı yükselmiştir. Hulâ^a «a&lamıyan çocuga meme ettijinden bahsedilmiştir. Diin bu Tesbit edilmiş anlaçmalar gere üyeleri 1932 senesindenberi senede I muklu do,<uma fabrıkasımn teme. vermczler» ataiar sözö bn çok mühabcrler resmen tekzib edilmışse ğince, hayat pahalılığı artısı bu se 10000 dolar alrnpkt ycMar Fakat lini atacaktır. Temelatms töreni hlm ecnebl sermave mevmunda da de, Lavrentiev'in bir kalb kri7İ pe fer otomobil sanayiinde çalışmakta 1946 da maaşlarına 5.000 dolar zam için zengin bir program hazırlan bir haklkati ifade etmektedir. Bu mıştır. çirdiği, hasta yattığı. kimseyi ka olan bir milyon işçinin saat başı al mı kendileri reye koymu;lar ve IHbaria Mr. Randall'm sövledljH bul edemiyeceği de bildirilmıştir. dığı paraya bir sent zam yapılma tsdik etmirlerdir. Şimdi bunlar Bursada parti'erarası (ribi Amerikalılann memleketimlyeni bir zam ıcin kampanya yapBu hâdisenin içyüzü nedir? sını sağlayacaktır. le eelîp ^ennaye teklif etmelerini maktadırlar propaganda faaliyeti Lavrentiev, İkinci Cihan HarHükumet statistiklerine göre, j beklememelivir. Propaganda asrmŞimdi diyorlar, bu 15.000 dolar binden sonra Prag darbesini h»7ir 1947 1949 fiatları vasatî 100 olaraft da oldu§umnza eöre iktisadî nrohızlandı gayet azdır. Çünku havat pahplılm paerandaya nznmî eh<*nunlyet verlayan. Çekoslovakyamn demirper tesbit edildiği takdirde temmuz ayı artmıştır. Diğer tarpft^n gelu verBıırsa 1 (Telefonla) Pazar mell ve yahnncı sermayere Tiirklde gerisine alınmasını temin eden ortasında "anlan rakaro 114.7 dir gisi oUrak sımdi 2 Ct» doiar veril 5Ünü Kaıacabeyc'e Belediye seçimi bir Sovyet diplonıatıdır. Bu vazimektedir. Kalbuki 28 sene evvel yapılacaktır. Seçımin v=n lenmesi t y e y e * e I m e n i n < w «» Wr l| olduğufeyi ifa ettikten sonra Stalin onn gelir vergisi olarak seksen dolar n? Başkan Mustafa KınmLı i l e nq ispat Bükreş'e göndermiş, Balkanlardaki vermekteydiler. Meclis üyeleri arasında çıkan ihSovyet «hazırlıği» nın basına onu ti.âf sebeb olmustur. Yeni bir hava rekoru geçirmişti. Rumanyanın, BulgarisSaint Louis (Missuri) 1 (a.a.) D. P. ve C. H. P. idarecilerile her îktısad Fakülfesi öğrencileWashington 1 (a a.) Amerikan tanın Ruslaştmlması ve bu mera Dün burada Amerikan lejyonunur iki parti miletvokilleri karşıhkh rinin Ispartada tetkikleri leketlerin komiinist kontrolii al senelik kongresinde beyanatta bu Deniz Kuvvet'eri B^kanlıgından tında tutulması ile bizzat Lavren lunan Başkan yardımcısı Richard bildirildiğine göre, Yarbay Marion prop^ganda nutukları verm«"kteIsparta (Hususî) İstanbul Çarl, 21 ağustos günü Douğlas dirler. C. H. P. liler dün akşam tiev in meşgul olduğu söylenir Nixon, Amerikanın ucak imalâtınm • Skyrocket» tipi tepkMi bir av uçaÜniversitesi İktisad Fakültesi proK remidci semt ocsğmd^ geceyanfescirlerinden Fmdıkoğlunun riyaMuhtemeldir ki, Malenkov hü azaltılmıyacağını ve geciktirilmiye. ğı ile 83.235 kadem (25.390 metre) sına kadar süren bir kongre yap setindeki fakülte talebe grupu I»kumeti. Prag darbesini Tahranda ceğini belirtmiştir. Leiyonun hava irtifaa vararak dünya yükseklik mışlarctır Bu kongrede Hslk Par partaya gelmiş, Isparta fabrikalada tekrarlasui diye Lavrentiev'l işleri komitesi tarafından hazırla rekorunu kırmıştır. Bununla bera: nan ve hava kuvvetleri tehsisatmda ber bu rekor tescil edilmediğinden tisi idareci!er !e C. H. P. milletve nnda tetkiklere başlamıştır. Bu İran başkentine biiyük elçi tayin kil enndpn Maiatya mik'etvekili arada Isparta halıcıhğı ve gülcüetmiş ve onn alclâcele oraya gön vapılan indirmeleri tenkid eden ra resmî değildir Mehmed Etili, Ha5in Reşid Tan lüğü ile alâkalı müesseseler ve poru bahis mevzuu eden NiJton. dermişti. bundan evvelki hükumetin tasarla Gümrük muhafaza memur kut ve Naşid Fırat konuşmuştur. atelyeler de zıyaret edılmiştir. Lavrentiev'in intihar edip etHatibler iktıdan muht?!if noktadığından daha fazla uçak imal ediKsfıle buradan Burdura gidemediği, kalb krizi geçirip geçirmetnaaşlarına zsm tasarısı lardan tenkid etmişlerdir. ipceeini açıklamıştır. cektir. dlgi hususunda katf bir söt cöyAnkara 1 (Anka) Gümrük lenemeı. Fakat muhakkak olan hir değildir. Stalin adına ve Stalinri muhafaza memurlarının birer dere|ey varsa o da Sovyet Biiyök El lere karsı amansız bir mücadele ce terfi ettirılmesine dair bir kanun çisinin keadisine Moskovadan tc açtıfı asikâr olan MalenkovVn, tasarısı hanrlanmıştır. Tasarı kabul rilen emri yerine getirememis, Oi} tşlerl Bakanlığında ve «Rus edildiği takdirde gümrük muhafalranda komiinist darbesini hazır yanın iki numaralı adamı»* raev za teşkilâtında çalışan 1758 memur layamamış olmasıdır. Bu onun için kiinde Stalinin sağ knlu Molntov'n birer üst dereceye terfi ettirilecckiyi bir not değildir. daha ne kadar raman muhafaza tir. Aynı tasarı ile gümrük muhaHindistana gönderUen Sovyet edecegi de bilinmemoktcdir. Bcria faza memurluğuna ilk girişte ve. Büyük Elçisinin itimadnamesini nm tasfiyesinden sonra Drç tsle rilecek maaş 15 liradan 20 liraya verdikten lonra bir buçuk ay gibi rinde yapılan tayinler bir nevi yükseltilmektedir. gayet kısa bir zaman Içinde geri «Molotov'un zaferi» olarak çösteIzmir Fuannda (tş çağınlması kadar Lavrentiev'in tam rilmi^ti. Devam etmekte olan bu Adamlan) günü fu sırada kalb krizi geçirmesl dc mücadelenin, Sovyet büyük elçihayreü mucibdir. liklerinde de tepkiler husnle getzmir 1 (Telefonla) Izmir FuUnnrulmamahdır kl, hentiz Mos tirdifinden jüphe edilemeı. an pazartesi günleri yalnız i? adam kovada post kavgan sona ermlf Ömer Sami COŞAR larına tahsis edilmiş ve bu günler için duhuliye 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarılmıştır. Böylece fuar nisbeten tenha olmakta, iş ve ticaret adamlan yabancı paviyonlarla rahat bir şekilde temaslar yapabilmektedir. Normal olarak fuan bir günde 8090 bin kişi ziyaret ederken, 25 kuruşluk duhuliye günlerinde bu rakam 31 bine düşmek. 1 ÜRAUK" tedir. IMî Bu Rus elçilerine ne Formoza boğazındaki tatbikafa millîyefçi oluyor? lenkov hükumeti, BeÇin de iştirak ediyor riayı tasfiye ettikten Amerikanın Çin sahillerinde Savunma Bakan Amerikan manevrası yardımcısı geliyor IVIr. Kyes'in, askert yardım mevzuunda da temaslar yapacagi bildiriliyor NiseHâh C«za Kanununun hüm*m kaçtnet maddeain* jro>«, tebanca, bıçak vesair* gibi ail&h tojtyanlar, «n geç 11 tylul tarihin€ kadar, mahaltt mülkiye âmirlerine bvrtr beyanname vereceklermif. Aman YarabbU ne zor if! 20 milyon beyannamenin tetkiki ijile kim ve nasıl başaçtkabilecek, dersiniz? D. N. Avrupa Birliğine karşı Rus taarruzu Dr. Adenauer, Kremlin b ı birliği imkânsız hale gelirmeye çalışıyor, dedi Borm 1 (ı.a.) Alman Bajvekili Adenauer, yabancı basın temsilcilerile bugün öğleden sonra yaptığı görüşmede söyle demiştir: « Vaziy*t sarihtir: Sov>*etler Avrupanın birleşmesine karşı umu mt taarruz* geçmişlerdir. Rusya, Avrupa Birliğini imkânsız hale getirmek için çok gayret sarfetmektedir. ttalya v» Fransada komünistleri iktidara getirmeğe çalışması da bu gaye iledir. Sovyetler Amerikayı, politikalarını Avrupanın birleşmesine istinad ettirmekten vazge. çirmeğe de uğraşıyoriar. Rusya, senede 3 milyonluk artış kaydeden nüfusunu besleyebilmek için, gittikçe daha büyük zorluklarla kar yere turîst galir mi? İktisadî proüaganda Amerikada hayat pahalılığı arttı Amerikan Kongre üyeleri zam isiiyorlar Kıbnstaki Ki7il KoreSiier piskonosım Moskovaya tahriklcri çağırıldıiar Makarlos'un, Birleşmlş Milletlen gidecek bir heyete başkanhk edeceği bildiriliyor ITıkosya (Kıbrıs) 1 (AJ».) Uzun zamandanberi Kıbrısın Yunanistanla bırleşmesi için faaliyette bulunan piskopos Mpkarios bu dava uğrunöa mücadele etmek üzere Birleşmiş Milieller Teşkilâtı merkezine gidecek bir heyete başkanhk edecektir. Nıkosyadaki kilıs» makamlan tarafından ver.len bu haberde piskoposun başkanhk edeceği heyette iki tanttımış avukatın da bulunacağı açıklanmıştır. Biidirildığine gore, heyette vazfe alacaklar arasuıda bulunan bu svukatlar Kıbrısın Yunanistana iîhakı için gayret sarfeden Zenon Rossıdes ile Savvas Loizides'tir. ^merikanm ucak smalaîı Gebzede büyük bir tünnet düğünü tertib edildi Gebze 1 (Telefonla) Kazamız D. P ilçe ve merkez bucak teşkılâb tarafından yoksud çocuklar yararına bir sürmet düğünü tertib edilmiştir 20 eylul akşamı Gebze meydanında icra edilecek olan sünnet düğününde kazamızın yoksul çocuk'.an meccanen »ünnet edılecek ve gıydirilecektir. Program gereğince evveli at yanşlan yapılacak, müteakıben meşhur pehlivartlanmız güresecek ve tanınmıl saz sanatkârlan konaerler verecektir. AKBA1M MÜHİM İLÂN SUMERBANK tkramlyeyi teşkll eden Idealtepedeki V hesa Dünvaca tanınmıs döseme. musamba. mobilya vı. Poliflor ciiâsını kullananlar eski ve yeni arkadaslarımızın dikkatini celbederiz. Son günlerde piyasamızda tak lidi satUmakta olduSundan isbu taklidlerden sakmmanızı tavsive ederiz ve bu eibi taklid malları imâl edenler hakkında kt nunt takibata girlsilecektir. Bütünfaakikikutular üzerlnde tPoliflor» markasile cMad» in Eneland» kelimelerini arayınız. t Poliflor» cUâjı her yerde «atılır. Gdz doktonı ^ * | Bülend ARTUNER Muayenehanesini Beyoglu Istiklâl Cad. No. 193 İpek Sinemaaı karjı«ın» nakletmiştir. DOKTOK 31 ağustos 1953 çekilisi talihlüeri bu keşidede büyük İ 11 â Dif Ticaret Dairesi Başkanlığı BİR HESAPLA EV SAHİBÎ OLABtT fRSlNlZ Son para kabul günü Bahtekanı ajansımız mudüerinden ( 1 8 0 2 ) b No.h Bn. Şadiye Örs'e isabet etmiştir. ikramiye kazanan diğer mudilerimiz açağıda gösterilmiştir: No. t s m1 1868S A. Jamgoçyan 987 Karabük bıriktirme yardım san. 6813 Dr Alâeddin Erkmen 22017 Azıme Yoro 19800 Muhtar Oral 18862 K Teodoridis 581 N Eken 9565 Muzaffereddin Akuras 3143 Mehmed Cıtır 1425 Mirtat Yamac 11226 Raife Arısov 5156 Cevad Gökoâlu 7565 Münevver Gürün 28269 Ali Eren 10071 Ganime Ektn 3964 Askerî Selâhi Karaman 3837 Rifat Güllü 13373 Nurui'ah Senvürek 6612 Sabrive Erer 2555 Vedad Bilge 24109 Fuad Etel 7022 Yüksel Selânikli 6220 Hulusi B^reket 2972 Mebruke Eyüboglu 4654 N İoeker 7215 S Özkan 19800 MOral 15115 Türkân Aykut 16093 F Türkekul 18674 FTurali 30423 T Çopur Ankara 1 (Anka) Munis Falk Ozansoyun Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarkğma tayinindenberi reis muavinlerinden Turhan Hısım tarafından vekâleten idare edilmekte olan Dış Ticaret Dairesi Başkanlığma Maliye Bakanlığı Teftiş heyeti eski başkanı Namık Kemal Savun tayin edi'.mis, ve bugün vazifesine başlamıştır. 7 EYLÜL Ayrıca zengin para ikramiyeleri (Evln intikıl vergiai bankaya alddir.) Kemal Saraçoğlı Amrpadakl tetklk seyahatinden dönerek haatalarını kabul» baslamiftır. Bir kadın intihara teşebbüs etti Aid oldufcu sube Ankara 1 (Anka) Şehrimizde dün gaıib bir intihar hâdisesi olmuş, bir kadın mektub yüzünden intihara kalkışmıştır. Vak'a jöyle cereyan etmiştir: Kızılelma mahallesinde oturmakta olan Muzaffer Çoşkun admda bir kadın dün Bursada bulunan oğ. lundan bir mektub almıştır. Bu mektub dolayısile kendisini fazlaca teessüre kaptıran Muzaffer, ezcaneden aldığı bir çLje tentürdiyodu içmek suretile intihara teşebbüs etmiştir. Etraftan yetişenlerin müdahalelerile hastaneye kaldırılan kadının hayatı tehhkededir. Yeni Bir Hizmetimiz | Hesab İkramiye 1.000. Beyoğlu ajansı 500. 200. 200. 200. 200. 200. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100 100 100. 100. 100. 100. 100. TL. İZMİR ENTERNASYONAL FÜARINDA Sayın halkımızın hizmetine giren Bankaaük büromuzda Fuar müddeti zarfında açtınlacak en as 150. •ahibleri arasında: lirmlık taMiruf h«nbkn Ankara merkezi Ankara merkezi Istanbul subesi Beyoğlu aiansı Beyoğlu ajansı Bahcekam aiansı Ankara merkezi > » Hususî bîr keşide tertib edilmiştir. e t W ! 100 ALTINLIK SUMERBANK izde bir kanaat ran ¥ a rist bir lafdil »damflır. guzel yer jormemiştir. tstanbula, Bursay» vcv» şjiaşacaktır. Dogu Almanyadgki Almanların yapbğı gibi, bir gün tzıture gider. Tabiat gürelliklenr.a Rusların da açlık saikasile ayak ağw açık kalır, iyiye kötuye, •cuz» pahalıya, temize pise bakma». P«lanmaları mümkündür.» rasuu harcar. HoşnudlukU fider. Sözü seçimîere nakleden AdeHayır arkadaşlar! Dünyada boy'a nauer sunlan söylemiştir: turist yok, hattâ böyl» dilend bii« « Mensub olduğum parti lehlnde kalmadı. Alman umumî efkârının gösterTurist her şeyden «wel rahat h diği teveccüh karj'smda son derece ter. terbive, nezaket İster. Tenitr.mütehass.s oldum. 6 eyluHen scn lik Ister. Kendi metnleketlnde för« ra büyük bir koalisyon hükumeti mediği şeyler, gönnediffi e#l«ncekurulabileceğkı: zannetmiyorum. ler. görmedlği mutfaklar ister ^• Başta Hristiyan Demokratlar olm?k ^ ^ . b u bbir psîkoloji m bu t r üzere, hükumeti tutan partüerle kazI ]danmamak, ucuvltık hıa sosysl demokratlan birleştirmek sermek ister. Hepimix bana imkânsız gibi görünüyor. Çün memlekete kü aradaki görü? farklan büyük aranz. Dısan gitmiş gebniş, tür.» vasfını haiz klmsçierln iöytedikUrine hnkmız.. »iz« dalma: tngiltere çok ucuz. Parb ç<* pahalı.. AlmEnyada ber »ey Italyada fiatlar artmıs.. diy« ekonomik bahiste lâf eder. Bundaa başka ym: Aman ne eğleodik, n» dik! Vevahud, Dokıızda b»r y«» Havat yok. eplence yt*! der. Hiç kimse iklimden, havsnoı r«kov'un Kora Malenkov'un Kor« sulh kanfe i zelliğinden, »ularu» letafetindaa dan ransmdan evvel bunlara t talimat' bah^etmeı. vereceğl anlaşılıvor Şimdi gelelim Biz tuttuımuş Tokyo, 1 (a.a.) Pyon Y«ng jstgnbnlnn radyosunun bildirdiğine göre, Ku ] n n güzelliği. Utanbulun zey Kore Başbakanı Kim İl Sung | Mübarek adamlar, dünyada b«sr Sovyet hükumetinin daveti üzeri ; Jtg ?üzel ver yok nro saniyorfunuı? ne bugün trenle Moskovaya hare ' Bütün Avrupa cennet sibidir. Af] rika cennet gib'dlr. Çöl. çorak r* ket etmiştir. ' düzlük olan yerler harie. TabUt Bundan sonra Komünist V her şeyde arti«ttir. Hartt çölttn büa Kuvvetleri Başkomutanı General bir azametli güzelliği Tardır. i Peng Teh Huaının başkanlıgında Londra, Paris, Viyana, bir heyet de Sovyet hükumetinin nlcb. Peşte, tskoçya, Btry» daveti üzerine Moskovaya hareket ra. İsviçre. İtalyada gSDer Btnt»> etmiştir. kası, Akdeniz kı>ilan, Inanılır kaynaklann bildirdikle Karşısmda Tunus, Ceıayiı rl.. tspanya, Uzbon.. eennet gîM rine göre, Kuzey Koredeki Sovyet yerlerdir. Onun için başınua Elçisi Suzdalev heyete refakat et sokup: mektedir. Bizden güzel yer yoktnr, Her ne kadar Pyong Yar.g rs.d uvumıyalım. Blzîm memleKet d# yosu seyahatlerin maksadını sçık giizeldir. baska yerler de Talna lamamışsa da sı>asi müsahidler, bu meselâ: Napoli körfezine bakan t»ziyaretlerın yakmda toplanacak pede bir temiz lokanta bulurstmaa. Kore »ıyasî konferansile ilgili ol Çarahca tepesinde yemek yiyecek duğuna muhakkak nazariie bak temiz bir lokanta deşjil, otnncah rahat bir iskemle bulamaısm». maktadırlar. Daha yollarunızı « da toprafc •• Tahminlere gBre, bu konferanstan evvel Malenkov Komünist Ko 1 larak yeni tesviye ediyoruı. Kom« re idarecilerıne gereken talimatı şumu» Yıınanistfuıdaki kıymak flı W her asfait yolun ucunda j * M» bizzat verecektir. , anfika harabe, ya bir güzel mann r ı ve yanıba«aı<rta tertemîı bl» peviyon, bir gszmo vey» vardır. Turist çaeırmak. eve flr eajhrmaktır. Eizim en temiı ve Htnaiı ku gazin^annuTda «ıkınti d«fedefek, el yıkayaeak yerimi* bile yoktuT. Bütün bunlar yermiyor gfbl Mraı temlz, biraz manzaralı. m\\m oronılabilecek bir h»sır kn'ffTi nlan verlere banşi mirasyedi he«bsi7in tasriik ettisrni bilmediğimis tarifeler kabul edilmiş. Anadolu kmsında ka'ikîamaslla meshur blr çazlnoda adl gecelerda bir vişki 9 limya vshlıyor ve bu da mnhterem Be'ediyemlzre taadiili tarifclere göre o'uvor. 9 !iray« vözde on da servis üâve e*tinîz mi 19 Urn. Kim Jcer iıunn divepek«hihT Yahu! tnsanlann gunanlıHnn r*\» mwbnr olduklan zaraas ne haltet* j HkleH bilinlyor mu? ! ! Efendim, viski içmestat ' ı Do|wı. îçmiyeUm.. ne ijeftmT Kahve... O da lira.. <0 kurof d« Gazetesinde baflıyor ! servis 660.. yediI lira. Tiirkiyed» bia fincan kabventn 7 liraya idhnesi» nin hikmerl nedir? Bn para hanft unstıriardan teşekkül eder? Ysnl birlnd mnıf bir kahveharede K ka rusa SBtılma'ina müsaade edüen ME V L Î D kanvenin 6C0 knru<a ratıhmsins mtıvahk gören Beledive Dalml En» H«rhun eiimejil aci>r.a ba tarifeTİ sıkmt'ya HACI ASIM GÜRK diismeden bana izah edeMIir miT nta vrfatının kırkmeı fününe musadii C/9/19&1 pazar «ür.ü Ben pöğsümtt gere gere »öylerfnb lidndl u m u ı m nüteakıb Ç1?U Avrnpanm hiç blr yerinde ba fsrl C»nül Şerlflnd» Marlid olratul». lar dahillnde ve bövle yerlerde «A* otiınd&n »kraha vt dostltrımız. knru«s defil, 160 kurusa bile kth1* »rru «denlertn tefrlflcri rit» ehmut. I ve gatılamaz. Bİ7« bir kabveri M$ I m a l T» Srladlkn | kurnsa ielrtenler keTîdllerinl T»balden kurtar»;ak hiç bir fcte bu!arr"vacaklardır. Şimdi gfizel yerlerfaıde «tvrarck iskeralesi, temra yemek verecek loÖLÜM kanta«ı olrnıyan, böyle Iokanti Maaraf Nazırı merhum Abdöl. veya kahveleri mevcud olaB y*r| rnadd kbtt Bartn refikaları, |B»r«n lerde de yedi liraya kahve içilen ZEHRA DORUK bir şehre turist gelir mi blraderT Sen deli misin? Havdl s n dell*bı 1/V/1H3 rünü Hkkkın rahm«tl. n« kavufmuftur. 1/9/19S3 rıinu diyeUm.. Turist deli mldir? ; figl* Buntzını rafitcakıb Bakır. Bix rurisrl şenlik gönnemtı hir köy C«!fi Camllnden ksldınl». mozalak adam sanıyoma galibat. I rak sil« mcaarlıgıı» defnedile. Avrnpada ve Amerikada bu Mvt | cektlı. Zvla«Qan armud yetişmiyo». B. i İ SEÇİM Propagandası! AKBABA Yarını l m , u , . f e a l i y e t e ««cirilecek * l Ş Şubemirin aç.lış günunde Noter huzunınd. çdcflce^ ^ tzmir b i 10 tahhhve lfc ar altın hediye edilecektir. Bu büyük ihtim*li kefidey* l,tir*k içta blr heaab açtırmakU gecikmeyinis Posta havalesile olduğu gibi bütOn Sı.be. ajanı, müessese; fabrflu. v« Mtaf matazalanma vasıtasile de hesab açürahiürsinim. TURKIYE KREDİ 200.000 liralık ikramiy» Senede 6 Ev, 700 muhtelif ikramiyo. Ejlftl keıldeslne İstirak ve Ikran.n elerden fa,y<Jalanmnk icln 10 Evlule kadar siı d« bir hesab actırmıı. tstanbul tubesl Galata subesi Beyoğlu subesi tzmir fubeıi Adana Tenipostane Karaköy Palaj karşısı Mo. 80 îstiklSı caddesi No. 339 Büyük Kardiçali h«a ösl«r Yeni tip ensülin Londra 1 (a.a.) İngiliz eczacıhk kongresine istirak eden delegeler bugün. şeker hastalığına karşı daha tesirli bir ensülin'in yakmda piyasaya arzedileceğini öğrenmişlerdir. ı 1 > 100. tstanbu 1 sub ssl 100 > 100 • ı 100. ı ı> 100. Bahc ekam ajans 100. 100. Beyo glu a ansı 100 ı 100. 100. 100. Sermayesi: 200.000.000. TL SUMERBANK l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog