Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

TONFUNK RADYOLARI 1952 Lüksembure fuarında birıncı gelerek ALTIN madalya kazanmıstır. Abdnlkadir Memişoğlu Katırcıoglu han Istanbul umhuri KURUCUSU l YUNUS NADİ Turan Tanesı 3 Ahmed 29 unco yıl sayı: 10.448 Ttigni «« mektub «dresi Cumhuriyet tstanbu) Posta Kutusu: İrtarjbu] No 246 relefonlmı : Uouml Saotral Numaraa : 24298. Jfa» tyen: 24298 Matbaa İ42U0 Çarşamba 2 Ejlul 1953 KıUbcılık ve Kâjhâçılıkg.T L, 4 Istanbul Irandaki Rus elçisi intihara teşebbüs etti Büyük Elçi, rivayete göre Amerikan elçiliğine sığınmak üzere sefarethaneden kaçarken maiveti tarafından tabanca ile vuruldu Rusyada yeni atom infilâkı Bunon hidrojoı koMkasilc alâkası olmadığı anlaşıldı Londra 1 (a a ) Dış Işlerı Vekâletıne mansub bır sozcu, Rusyada yapılmakta olan tecrubeler cumlesınden olmak uzere yenı bır atom ınfılâkından Inşılterenın malumatı olduğunu soylemıştır Aynı sozcu daha başka tecnjbelerm yapılma«ının muhtemel olduğunu ılâve etmıştır Dığer taraftan dun gece Amerikan atom enerjısı komısyonu 12 gun ıçınde Rusyada ıkıncı atr»m ınf lâkını bıldırmjştır Fakat ılgılı çevrelerde belırtı dığıne gore, bu mfılâkın h drojen bombası infilâkı olmadığı da katıyetle anlaşılmıştır Tito, geçenlerde Belgradı ziyaret eden Attlee ile konuşuıken İktisadî propaganda Taarruza oğramaMIZ ihtimali ve dost Mısır! Bize bir taarruz vukuunda Mısır Suve>şteki tesislerin buyük devletler tarafından kullanılmasına razı olmu>ormuş ve şimdiki muzakerelerde ihtilâf noktası da bu imiş Kahıre 1 (A P ) Iyı haber î.lan Mısırh resmî bır şahsıyet bugun Suveyş kanalı ussunun tahlıyosıne daır resmî İngılız Mısır muzakerelerının sona ermek uzere bulunduğunu bevan etmıştır Anlaşıldığına gore muzakerelerın bu safhasında ıkı taraf arasında uze'mde durulan başlıca mesele şudıır Turkı\eye ve>a İrana karşı bır 1ecavuz vukuunda Suveyş kanalı bolgesuıde kurulu muazzam askTÎ tesısler ve usler Batılı devletlprın Arkasr Sa 6 Su 4 te liizumu eneral Eisenhovver'ın y* nı ıhdas etügı Amenkan .. 1 adamlanndan murek5 keb Dış'lktısadi Polıtıka ve Munasebetler Komısyonu Başkanı Mr. Randall'ın Ankaradan aynlırken Anadolu A}ansı muhabınne verdıgı uzun beyanat dıkkaüe okunmaya değer mahıyettedir. Malum oldugu uzeıe bu zatın başkanlıguıdakı bır Amenkan iktisadî hevetı Ankarada devlct ncalı ve ış adarolanmızla temaslarda bulunmuştu. Mr. Randall bevanatında Turkıyemn geliş,tııılmemış bir çok »ervet kaynaklarına sahıb bir memleket olduğunu ve hususi serma>e vatırımı ıçın Tıırkıvede pek çok ımkanlar bulunduğunu soyledikten sonra şo>to dı> or: « Bununla beraber bu ımkânlar Turkıye dışmda lâyıkı veçhıle bılınmemektedır Meselâ bunlar Amenkada anlaşılmamıştır Butun bu ımkânlann bılmmesmı temın edecek^tne Turklerdır Bunu w den başka biç kırose yapama* " ' Amenkada sermaye hıç de tahrr.n edıldığı kadar bol değıldır Bır çok kımse Amenkanm sermaye bakımından zengın olduğunu zannetmektedir Onlar Amenkada da büyük unkânlar mevcud olduğunu takdır edememektedırler Bununla beraber Türkiye, Amerikan sermayesını ıstıyorsa bu takdırde ımkânlann ve fırsatlann Turkıyede Amenkadan daha çok mevcud olduğuna Amenkablan ıkna etmelı ve Amerikan sermayesınin Türkıyeye prmesıni kolaylaştarmalıdır. Turkler, Amerıkalılann buraya gelıp kendılenne sermayelerini teklıf etmelenni beklememelidırler Bu, asla vaki olamaz. Türkler, Amerikan dolarlannı Türkiyeye gelmeğ» ikna etmehdırler 1 Mr Randall, kendisint en riyade he>ecana sevkeden noktanm Türkivenin, kendi milietinin arrd TC Iradesile kollektfvizm (jani devletciiık) sistemınden sarfı nazar edip Istiierek ve hiç kimsenin taryik ve mnriahalesi olmaksızm hnsnst teçebhus ve serbest ticarete donen ilk mndern memleket oldujhmu sovlemıs. ve Amerıkalılar bunu anladıklan gun çok sevineceklerdir, demis,tir. Bu sözlerin hulâsası şudur Türkler Amerikan serraayesinin kendi a>aManna gelmesini bekletnemeli ve bu sennavenin Turkijeye gelme\i ırm Amerikalılan ikna etmelıdırler. Bu da, Turkiyeve yatınlacak sermayenin AmerikadakindeH znade kolavhk gorerek kazanc sağ lıvarajhna Amerikalılan inandırmakla kabil olnr. Tıırkiyede işlenmemiş veya pek •z ıslenmiş servet kaynaklan mevcud bulundufunu, bu kaynaklann hususî sennavenin yatınlmaya değer mahivette olduğunu Amerikalılann bilmediklerini. bu ciheti Amerikahiara ancak Türklerin anlatahileceğini ifade eden bu açık sozler karşısında hukumetimize ve iş adamlanmıza duşen muhim vazıfenin ne olduğu meydana çıkmış bulunnyor. Bu vazife, servet kaynaklarunızi Amerikalılara, Amerikan husust serma>esine tanıtmaktır. Bır taraftan bu tanıtma yoluna gıdılirken pek tabiî olarak da memleketunize gelecck sermaveve tam bir emnivet ve itimad telkin edecek tedbirler almması lâzımdır. Bu tedbırlerin başrnda. Yabancı Sermayevi Tesvik Kanununun tadili ile memlekete gelecek sermaye\e her turlıı kolavlıklar göstermek hususu trelir. Ankaradan verılcn haberlerden, hukâmerimiHn bu kanunu tadil edecek bir ta«mvı önnmuzdcki ictıma devresınde BuMik Millet Meclisine sunacağı anlaşılıvor. Hukumrt mahfilleri tnemlekerimize »ermaye >atinmının imkân ve faydaiarmı dıs •j'vasalanı <amtmak için liızumlu teskilâtı devlerin ve hususî tesebbıısıın istırakile \TIcııde eetitmenin ebemmivetli bir mf"iı oldıısrunu kabnl ermişlerdir Bir tarsftan Yalnncı Sermaveyi Kanunu ladıl edılerck TurCl MHVRIYET Arkası Sa 3, Su. S tc Yugoslavya Italyaya sert bir nota verdi Amerikada müthiş Bclgrada göre, İtalyan açaklan 4a sıcaklar Yngoslav topraklan üzerinde açmn$Uı Trieste ihtilâfı ile Birleşmiş Milletlerin derhal meşeul olması istendi, Ro> ma ıthamlan reddedivor Londra 1 (A P ) Mareşal T to hukumetı bugun Italyavı tahrıkçi mahıjette sınır hâdıselerı çiJcarmakla resmen suçlandırmış ve bu hâdıselenn devamı halınde Yueoslavyanın vukuu muhtemel gelışmelerden sorumlu rutulamıyacağuu ıhtar etmıştır Yugoslavva bu konuda Roma hü kumetıne ve^dığı sert bır notada Arkast Sa 6 Su, 8 de labrandakı Sov\et Bu>uk Elçisi Lavrentiev ve sukutu ile Buyuk Elçinin başına 1 açtığı anlaşılan Musaddık 9 Tahran, 1 (a a ) SovyetİPrm Tahran buyuk elçısı Lavrentiev ın dun ıntıhar ettığıne daır dolaşan soylentılen Sovyet buyuk elçılığı tekzıb etmış fakat efkân umumıye buna uıanmamışür Fılhakıka bugun bır hukumet sozcusu buyuk elçının kendısını bır tabanca ile vurduğunu ve na>atından umıd kesıldığını soylemıştır Arkast Sa 6. Su 4 de Şikago'da birkaç saat içinde dokuz kişi oldü Ne\v York 1 (A P ) Amerıkanın ıkı buyuk şehrı NewYork ve Chıcago da sıcaklar dun de bunaltıcı bır şekılde devam etmıştır Bu ıkı şehırde bayılanlar olmuş ve bılhassa oğleden sonra hararet davanılmaz bır şekıl almıştır Bu sıcak dalgası yedı gundenberı NewYork ve Chıcago'yu kavurmuştur Dun NevvYork tanhının en sırak gununu yaşamıştır Termometre golgede 35 dereoeye çıkmıstır Chıcago da ıse hararet 37 dereceve varraı*. 4ie birkaç saat ıçınde ookuz kışı olmuştur Bununla beıaber rekor Vır]iny«da Fred«nck«burg şehrme aıdır Burada golgede 42 derece kaydedılmıştır Bir çok hatlarda elektrikli tren işletilmesi kararlaştı Enerji Çatalağzı ve Sarıyardan temin edilecek, ilk nerhalede 1050 kilonetrelik bir şebeke ele alınacak Ankara 1 (Telefonla) Mün»kale ıhtıyaclannm artması karfiaında Ulaşürma Bakanhğı yenı ted birler »lmayı duıunmuf ve ilk olarak elektrikli trenler ıhdasını ka rarlaştırmışür Oğrendığımıze gore •lektnkh trenler şımdılık 1050 kllometre uzunluğunda bır demıryolu febekesınde faalıyete geçecektır. Bu trenlerin ıjleyebilmesi için gerekli elektrik ener)«i Çatalağzı ve Sanyar santrallanndan temın olunacaktır Elektrikli trenler Istanbu] tzmıt ile Eskışehir Ankara ve Karabuk Zonguldak batlannda ışletılecektır Bu hatlann ilerıde çoğaltılması duşunulmekte ve elektnklı ilk trenlerin yakmda ışletümefe baslıyacağı ılgılılerc* bıldırılmektedır. Izmir • Baiidırma arasında motorlu tren işletilecek tzmır 1 (Telefonla) Izmirle Bandırma arası demıryolunun yenilenmeai hususundaki çalifmalar devam etmektedır tzmırden Manısaya kadar olan demiryoltı travers lennm tebdıl ve sıklaştınlması ve hatlarm yenılenmesı ışı tamamlan Arfcaii Sa 6, Su 6 da Yeni dış ticaret Hilletlerarası Halk Kredisi Kon?resi Bıijfün Teknik Üniversitede açılacak kongreye 80 delege iştirak ediyor rejimi üzerinde çalışmalar Niarchos StavTos (sağda) şehri gezerken Korede komünistler dün 20 Türk harb esirini daha iade ettîler Bunların hepsi de Türk tugayına mensub çavuşlardır Panmunjom 1 (APa a ) Bu esırleruı adları aşağıdadır sabah komünistler 20 Turk harb eÇavu? Şevkı Çelık, Kırıkkale sırinı iade etmişlerdır Esırlenn Çavuj Tahır Ekıci, KonyaSeyhepsı sıhhatlı gorunmektedırler. Bu Arfca« Sa. 6, Su. 1 de Muhalefet lideri Kadıkoy iskele. sinde kendisini tezahuratla karşılayan partıliler arasında Mdletlerarası V Halk Kredısı kongresı bugun saat 11 de Teknik Üniversitede torenle açılacakhr. Celâl Bayann hımayesi ve Adnan Menderesın fahrî başkanlığında hıı lunan kongrenm açılışını Valı ve Beledıye Reısı Ord Prof Fahreddın Kerım Gokay yapacak, mu^sakıben delegasvon şeflerı konuşacaktır Kongreye 9 devletın 5000 Halk Bankası şube ve ajanını temsılen 80 delege ıştırak edecektır MemlePazar gunu Boğazdan donerken ketımızı Halk Bankası ıdare mec Dolmabahçe sarayı onünde duran lısı üyelen, Banka genel muduru şahane bır yatla guvertesınde denız Arkast Sa. 6, Su. 5 de ı uçağı bulunan Ingüız bandıralı bır Dünyanın en zengin armatöra, 60 gemi sahibi Yunanlı Jstanbulda I gemı gayriıhtıyar! dıkkatimi çekü. ' O gun yata gırmek istedraıse de, zıyaretçı kabul edılmedığı ıçın mu| Arkası Sa 4, Su,. 2 d« Ankara 1 (Telefonia) Bakanlar Kurulu bugun de saat 10 da Başbakan Adnan Menderesın başkanlığında toplanmış ve akşanın geç saatlerıne kadar çahşmıştır. Bakanlar Kurulunun bu toplantıstnda, gunun en aktuel mevzu'an Arkası Sa 6 Su 7 de Niarchos Slavros, Cumhuriyet» e bugnnkü mevkiine nasıl ulaştığını anlattı Inonu dun geldi Halk Partisinin kuruluş yıldonumu olan 9 eylul gunü için buyuk bir miting hazırlanıyor Mağara Insanları Köyünde Gece Nasıl Geçer? DOGUDAN RÖPORTAJLAR C. H P Genel Başkanı Ismet Kızgın terlemış kayaların golInonu dun sabah trenle Ankaradan gelerı doğuya doğru epeyce uzadı şehrımıze gelmıştır Batıdakı bulutlarm da Kenarlsn İnonunu karşılamak uzere Haysırmalandı Gun batü batacak darpaşa ganna ıkı bıne yakm bır partılı kutlesı toplanmıştır Pendıkten ıtıbaren ıstasyonlara toplanan partıliler de tren yolu boyunca İnonune sevgı tezahuratı goster Malıvp Bakanı dun şehrimizde tetldklerde bulundu. yarın mışlerdır İnorunu Haydarpaşada Amerikaya hareket ediyor C H P G«nel Sekreter yardımnsı Zıhnı Betıl, Faık Ahmed Barutçu, Amerıkaya gıtmekte Jİan Malıye C H P ıl başkanı Ilhamı Sancar, Bakanı Hasan Polatkan dun sabah Arkavı Sa h Su S da Ankaradan şehrunıze gelmıştır Goztepedekı evıne men Bakan dun oğledtn sonra bazı nyaretlerde bulunmuştur Polatkan yann saat dokuzda Pan Amenkan uçağı ile Washmgtona muteveccıhen hareket edecektır. Dıni hıslerı \e dınce mukadd»1» Malıye Bakanının beraberınde Batanınan şeylen âlet ederek kendıne kanlık erkânından ıkı zat da buşahsî nufuz temın ve bu maksadla lunmaktadır aynı mahı>ettekı bır teşekkuıun Maliye Bakanı Denizeilik neşnvatını ıdareden sanık «SsbıBankasında lurreşad» mecmuası sahıb ve oasMalıve Bakanı dun saat 14,30 da yazarı Eşref Edıb Ferzan hakkmda Denızcılık Bankasına gıderek UUrdun Krah HuseMn dun de sehrımızde tedavı gormekte olan savcıîıkça yapılmakta olan tahkı mum Mudur Zıya Onış ve muavıbabası Tallal ı zıvaret etmıs ımılcakıbon abıdclen ve muzclcıı gezmıs kat sona ermış \e Esrof Edıb te< nı Ulvı Yenal ile ıkı saat suren bır tu Eesım, Kral Huseyuu Topkapı Sarayı muzesını gezdıgı sırada alın kıf olunaıak cezaevıne gonderıl muzdkeıede bulunmu tur. ? mışür. miîtır. litaııbulkı Bır de Arkası ia. 6, i u . 7 de Ürdüıt Kralının Ziyaretleri Polatkan Ankaradan geldi Röporfajı yapan: Yaşar Kemal Kefro kalesınm otesınde magaralann kavalıklarmm ustunden bır gun daha bıtecek Bıraz sonra, hayvanlarıle bırlıkte bu asnlann Arkası Sa 4, Su 4 te EN GUZEL KATIL. 24 vaşında guzel bır sanşın tarafından ışlenen cmavet Amenkada cgunun mevzuu» halıne gelmıştır Mıldred Mcdonald adındakı bu »arışın, kendısıne yuz vermı.ven dostu Joe'nın 14 yaşındakı kızkardeşı ile sokakta karşılaşmış ve kız kendısme «Agabeyım evlendı çok rfesuddur» dejınce de beş el ateş ederek kucuk kızı oldurmuştur Yukaııdakı resBnde, katıl kız, paımak ızı almırken gorulmektedır Eşref Edib tevkif edildi Dogu ıllerınden ropoıljj ıtın Utanbula gclstler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog