Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

AnjKER 'ÜIKIŞ if/cnn/i için >NAKIŞ ig/ef/ttız ıçin Utanbul • Tthtakai* I I . umhuri K U R U C U 5 U : Y U N U S NADİ 29 ancn yıl sayı: 10.466 Telgraf v« mektub adresl: Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbu) No 246 Telefonlar: Umuml Sa^ıtral Numarası : 24298, Yazı Işien : 24299, Matbaa: 24290 Cumartesi 19 Eylul 1953 fflâsikleriVarlık Yayınev hirk sairi serisinin 22 nci ciîjB r. Bu cilBâki Efendıye tarvşis havat ve din de fiatı 1 lira&r^jjg sanatı hakkmda en dogru/bı ilerle siümelerile ırlerinin en güzell nız. birlikte bu kıtabdö B I Bankalardan te Iranda yeniden dahili için istenen para harb tehlikesi belirdi Musaddık taraftarı olan Kaşgari kabilesi Başbakan General Zahidiyi tehdid ediyor Ahmedi kabilesinin dc 80.000 silâhlı ile Kaşgarilere katılacağı söyleniyor, İran Genelkurmay Başkanı, ordunun icabında bnnlara karşı Sherman tanklarım kullanacağını bildirdi Tahran, 18 (a.a.) Iranın en büyük kabilelerinden biri olan Kaj gari kabilesi, eski Ba^bakan Muhammed Musaddık, tahliye edilmezse güney İranı işgal etmek tehdidinde bulunmuş, ordu da 70.000 silâhlı mevcudu olan kabilenin boyle bir harekette bulunmağa cesaret ederse Sherman tanklarının r»n Amerikan secimle kendılerini beklediğini bildirmiştir. rinde Demokrat PartiKaşgari kabilesinden bir sozcü. nin Cumhur Başkanb kabile reisi Nssser Han'ın guneye gina ad.iv gbsterdijri Mr. Slcvenson gıtmekte olan bir hükumet temsilbir dünva sevahatinden dondükten cisine, talebleri kabul edilmediği sonra. Şikaso'da halk huzurunda takdirde adamlarını güney İrana konuşhı Beyanatının en dikkate göndererek eyalet merkezi Şirazı dceer tarafı, dünyanın en kalabahk zaptedeceğini söylediğini, Başba. kıt'ası olan Asvanın fbir ihtilâl kan General Zahıdiye de bir üldevrcsi icinde) bulundujru hakkın tımatom gonderdiğıni bildirmiştir. daki sözleridir. Stevenson. beyaz Nasseri ültimatomunda ju talebırka mensub buiunmıvan ve ekse lerde bulunmaktadır: risi fakir ac ve cahil birer kütle 1 Seçimlerin yüksek mahkemeteskil eden hu Asya milletlerinden nin murakabesi altında yapılması, knmiınist ve hiir milletler srruplan2 Musaddık'ın hemen tahliyesi na Hahil bulunmıvanlann tarafsız 3 Eski hükumet aleyhinde rad Tahranda tevkif edilen bir komiikalmayı duşünduklerini söjlemişyo ve gazeteler vasıtasile girı^ilen nistin göğsünde Stalin'in dövmeli tir. resmi görülüyor kampanyaya son verilmesi. Amerikan devle» adamı. Ortadoİran Ordusu Erkânıharbiyei U« Böyle bir harekete cesaret ğudan bahsederken de şöyle de mumiye Reisi General Nadir bu hu edebilirlerse gelsinler de tüfeklerle mistir: susta junları söylemiştir: Sherman tanklarma karsı savaşma«•Kuvvetli. metin Türkiye ve küçük Israel devleti müstesna Ortadogu bir müdafaa gediği halindedir» Stevenson*un bn K<irüş.ü tamamile yerindedir ve bizim bo «4tnnda daima ileri surdıujnhüz "«fiP gıinreve ve söriişe tamamile uygundnr. Amerika ile Injriltere, her tedbire başvurup bn eedigi kapatmaiıHırlar. Yoksa fünÜB btrinde Kızıl Çarhk bu müdafaasız gedikten Ortadoğunun ortasma akacaktn*. Stevenson. Amerik» ile îngilterenbj bu eediği kapamak için ne Tapmalan lâzım sreldiğini de söylüyor «Ortadoğuda sulhun tesisi zaruridir. Mısır ile Ingıltere arasında »ulh. Arab memleketlerile tsrael arasında sulh Ortadoju ve dönya istikran için elzemdir» Onun unuttağunu d« bh llâve edelim: • tnjiltere ile İran arasında sulh.» Amerikan Demokrat ParHsi liderinin bir ihtilâl devresi içinde bnlunduğıınu sövlediği Asyay» hür Milletler Genel Kurul Başkanı olan Hind delegesi, Rus ve demokrat milletlerin, bilhas« bajdelejjesi Vichinsky ile beraber Amerika ile tngilterentn azamî derecede ehemmivet vermeleri lâzım pelir. Amerikan devlet adamlan. b« «rada Mr. Tnıman. Uzakdoğud» biivük hir hata işlemhler ve miiliyetci Çinin. Sovyet Rusvamn destekledisn komünist Çin tarafından mağlub edilmesine tnevdan veren bir sivaset takib etmişler. bu çok miibim hâdiseye lâkavıd kalmişlardır. O zamanlar. Amerika, uzağı fören bir hareket hattı takib ederek millivetci Çine. Ruslann komiinist Çinlilere yardım etti&i kadar. müzaberet ve muavenette bulunsavdi. elbette koca Çin kıt'ası, 400 milvon nüfusu ile Sovyet Ru*yanın peyki olmazdı: Kore harbi de patlak vermezdi; Hifldiçinl miicadelesi Fransanm Avrupada kuvNewYork, 18 (A.P.) Bırleş etmiş bulunduklarım bildirmiştir vetlpnmesitie engel teskil eden bir miş Milletler teşkılâtındaki Tür Bu tahmın doğru çıktığı takdırde vüs'at pevda etmezdi. kiye baş temsılcisi Selim Sarper Türkiye halen 43 oya sahibdır. Asva milletlerinin maddî ve ma dun verdıği beyanatta Güven Güvenlik Konseyi adayhğına senevî bir ihtilâl icinde bulunmalan lik Konseyi üyeliğine seçılmek çılmesi için nizamname mucıbinnın llk sebebi. millivetci Çine karşı için Turkıyenin şimdiden 30 oy ce seçime altmış milletin temsıl. klenen bu fahH hata olmustur. garanti etmiş olduğunu ve en aşa cıleri katıldığı aday memleketin 40 Hindistanın ve ditrer Asva millet ğı 13 memleketin de Turkiyenın oy toplaması kâfi gehnektedir. lerinin tarafsız kalmak istemelerl, adayhğmı destekliyeceklerini vaad Arkası Sa. 6, Sü. 4 te konıiinizme karşı besledikleri inan ve sevdden ileri gelmiyor. Miliiyetci Çinin. komünist Çinlilere karsı açtıjh mücadele de. van volda terkrdilmi; olma«mdan duyduklan endiseden ileri eelivor. Btı fakîr ac ve cahil halk kiitlcleri Sovyet Rusvanın vaptıpı komünizm propasandalanna da kapılmı«1ardir. Kızıllar. bütiin bu Asya milletlerinin nabzma tröre şerbet vermektedirler. Aç olanlan kannlannm doyacağma, tok olanlan da millî emellerinin tahakkuk edeceçine înanıvorlar. Komünizme karşı itimad beslemiyenler de, Rusya ve Çin gibi iki kml devin Yavrunuzun bir fotoğrafını gönderin taamızuna uğradıklan takdirde, bü yiik ve demokrat memleketlerden himave ve yardım eöremiyecekleriui diişiinerek tarafsız kabnayı terGazetemizin tcıtıbıne ka lar ıçin ayrı birer müsabacih edivorlar. Işte Stevenson'un bahsetHei Asva millctlpri ihtilaüni rar verdiği guzel ve sıhhatli ka tertib edilmiştir. docuran seheblpr bnniarHır. Bu ihçocuk musabak^sımn esas 3 Çocukların Türkiye tilâli mukabil bir ih/üâlle hür ve şartları şunlardır: Cumhuriyeti tebaası olmala. demokrat milletler lehine cevirmek 1 Müsabakaya iştirak rı şsrttır. Iâzımdır. Bunu da anrak demokrasi edecek çocuklar 4 yaşını bi4 Müsabakaya girecek ceDhe«;inin lideri olnn Amerika \atiımis ve 7 yaşına basmıs o cocııkların kartpostal büyukpalıilir tnsriltere de bir takım hıılan erkek ve kız çocuklar luüunde düz siyah parlak sıısî menfaatler pesinde lcosmıvadır. kâC'idd ba";ılmış birer fotoğrak Amerikaya azami derecede mıi2 Eıkek ve kız cocuk Arkası Sa 6 Sü. 4 de I Asma köprfi ile 4 hidroelektrik santralının inşaası için bankaların 115 milyon lira sağlaması tekliE edildi Bakanın iştirak ettiği toplantıda yapılan teklife bazı bankalar itiraz ediyorlar verecek bankaların, his»e senedleri çıkararak halka satabilecekleri belirtilmekte idi. Bu sayede, şimdi 8 milyon kilovat olan elektrik enerjisi bir milyara yükse>tilecektir. Ancak, banka mumesslllerinden bir kunu bu teklifi itirazlarla karşılamışlardır. Hükumet, ju prensipten hareket etmekt* idi• Bankalardan mevduat ıki milyar Türk lırasını aşmaktadır. Bunun yüzde beşi memleketin çok kârlı olan bu ijlerine Arkast Sa 6. Sü. 4 te Dört Asyadaki ihtilâle karsı nın ne olduğunu görsunler.» Kasgari kabilesi reisi Nasser'in babası, eski Şah tarafından katledildiği için kabile, hanedan aleyhtarıdır. Kaşgari kabilesinin sözcüsünün bildirdığine göre, diğer bü. yük İran kabilesi Ahmedi'nin 80 bin süâhhsı da Kaşgarilere katılmak için harekete geçnuştir. İranda tevkifler Tahran, 18 (a.a ) Tude partl Bu^ün ve yann hiç bir gaıete sine mensub olmaktan sanık 45 kişi çıkmıyacak, salı pinü umuml Arkas\ Sa. 6. SiL S de bir grev yapılıyor ttalyada grevler başlıyor Evvelki gün 4 Bakan ve bank» müdürlerinln ıştirakile Ziraat Bankasında yapılan, memleketin iktisadî kalkınmasile ilgili toplantının akisleri devam etmektedir. Toplantının gayesl, İstanbulda yıpılacak asm* köprü ile dört hidroelektrik gantralırun inşası İçin lüzumlu fınansmanın temini idi. Hükumet bu tesisler için 300 milyon lira lâzım olduğunu belirterek bunun 115 milyonunun bankalar tarafından sağlanmasını istemiştir. Bu parayı Tiirk İran dostluğu Diin Celâl Bayar tarafından kabul edilen İran Bü>ük ElçL, Majeste Muhammed Rıza Pehlevinin mesajını takdim etti Ankara, 18 (a.a.) Cumhur Başkanı Celâl Bayar, bugün Çjnkaya köşkünde saat 17.30 da iran büyük elçisi Ekselans tbrahım Zend'i kabul etmışlerdir. Büvık elçi İran Şehinşahı Majeste Mu. hammed1 Rıza Pehlevî'nin Jönderdıği cevabî mesajı Cumhur Arkası Sa. 6 Su 2 de tehlikesi büyümektedir. Işçi sendıkalan hayat pahalıhğmı ileri surerek yevmiyelerine zamlar yapılmasını istemektedirler. Bugün bina işçileri greve başlamışlardır. Yarm da gaz işçilerinin grev yapacaklan bildirilmektedır. Yann da bütün Italyada mürettibler grev yapacaklanndan cumartesi ve pazar günleri hiç bir gazete çıkmıyacaktır. 5 ekimde de ziraat işçilerinin grevi vardır. Diğer taraftan salı gunu bütün îtalyan sanayiinde 24 saat ıçin umumi bir grev yapılacağı bildirilmektedırSendika temsilcileri ile Pella hükumetı arasınHa bugun yspılan mü zakerelerde müsbet hiç bir netice Arkast İQ b 6'u i de Roma 18 (R.) ttalyada grev Bayarın Amerika seyahati Cumhur Başkant, Başkan Eisenhower'in hususî uçağı ile seyahat edecek Washlngton 18 (a.a.) Başkan Celâl Bayann Başkan Eisenhower'm daveti üzerin» Amerikayı ziyareti, bir Türk devlet reisinm Bırleşik Amerikaya ilk ziyareü olacaktır. Öğrenildiğine göre Başkan Eis'nATATÜRKÜN KABRLVİ ZIYARET Evvelki gün itimadnamesini hower, Türkiye Reisicumhurunu veren Amerıka Büyük Elçisi, Atatürkün muvakkat kabrini riyaret Birlesik Amerikaya götürmek üz»etmiş ve bir çelenk koymuştur. Resim; Büyük Elçiyi bu ziyaret esre Başkan Bayann «nrine kendi nasında göstermektedir., husuif teyyaresini verecektir. Türkiye Cumhufreistne yapılan davet, Türkiyenin hür dünya camiası lçindekl mevkilnin ve Türkiye İle Birlesik Amerika arasıni* mevcud sıkı münasebetlerin ehemmiyetini belirtmek hususundaki Amerikan arzusunun bir ifadesl'l teskil etmektedir. Koreden gelecek yeni kafile Danimarka hastane gemisile yola çıkan gazikr 1 ekimde İstanbula geleccklcr Ankara 18 fa.a ) Mıllî Savunma Bakanlığı Temsıl Burosundan bıldinlmiştir: 29 ağustos 953 tarihinde Tokyo limanından hareket edip 1 ekim 953 Arkas\ Sa b. Su b te Bir haEtamn En mühıim haberleri 1 . Cumhuriyet'te, Bir İstanbul limanına verileeek yeni şekli gösteren maket hattanın ! Güvenlik Konseyine intihab edilmemiz katileşiyor Seîim Sarper şimdîden 30 reye sahib bulunduğumuzu Neivyork'ta açthladı En merakh, eglenceli yanlan Malatyada garib bir hâdise daha Malatya mahkemesinden ilâm alan bir şahıs istasyon caddesinin bir kısmına sahib çıkarak duvar cevirmek istiyor İstanbul limanına verileeek yeni şekil Yirmi milyon liraya mal olacak ıslahattan sonra limanda yükleme ve boşaltma süratlenecek için uzun yıllann mahsulü olan tecrübelerle, yabancı memleket hmanlarındaki tetkiklerden faydalanarak İstanbul limanına verilecek yeni şekle aid bir plân hazırlamıştır. Arkast Sa 6, Siu 7 de CUMHURİYET Pazar İlâvesinde YARIN Gene, gazetemizle beraber zengin bir mecmua dolgunkığun<îaki îlâvelorimizden birini veriyoruz... Müvezziinizden istemeyi unutmayın! i i Güzel ve Sıhhatli Çocuk <Cumhuriyet» in tertib ettiği müsabakaya iştirak edecek çocukların resimlerini yakında neşre başlıyacağız İştirak Şartları Denizcilik Bartkası Umum Müdür Malatya 18 (Telefonla) Hüku Muavini UK'i Yenalı dün makamet meydanına fasulye ekmek isti mında ziyaret ederek İstanbul liyen Malatyahdan sonra şehrimız manına verileeek yeni şekil hakbugün bundan daha garib bir hâdi kında izahat aldık. Ulvi Yenal, 20 seye sahne obnuştur. İstasyon cad milyon liraya mal olacak tesislerin desi 67 numarada ikamet eden Omer projelerinih usulen alâkalı BakanGürer, şehrimizin en işlek cadde lıklar ve İmar Müdürlüğü tarafın Arkasx Sa. 6, Sü. 5 de dan Usdikhü müteakıb hemen inKomünistler «yeni bir ihtilâlci şaata baş'.anacağıru tebarüz ettirgrup» un tevkif ediMiğinden dikten sonra ju izahatı verdi: « Denizcilik Bankası bu en mü. bahsediyorlar him memleket davasımn halledilmesi Londra 18 (a.a ) Sovvet Resmî Haberler Ajansı Tass'ın bugün verdiği bir h?bere göre, Çinde yer.i bir ihtilâlci grup emniyet memurları tarafından tevkif edilmiştir. Tass Ajansınm bir Şanghay fiazetesine atfen bıldirdiğme görf, iu ?rup mensublan memleket dahılinde bazı tahrikler ve sfâMı tecavüzlerde bulunarak asayişi ıhlâl etmışlerdır Komünist Çinde karışıklık Iki yeni hava alanı bugün açılıyor Türk Alman ticareti Türk ithalâtçılan ve mallan aleyhinde şikâyetler yapılıyor Hamburg 18 ,'THA) Buradıki Yakın ve Ortadcğu Cemivetinin Türkiye kısmı başkanı Heln'jt Jrp=sen, bir tetkik gezısi için Almanyaya gelmiş olan 30 Turk gaMılll basketbolculanmızdan Erdoğan Partener, yüksek tahsilme devam etmek üzere dün Ankara vapuru ile Almanjaya hateket etmıst r. Erdoğanın yukaırlttkı resmı dun Ankara vapurunun guveıtesındc Yeni Çanakkale ve Bandırma hava alanlannda bugün törenler yapılacak Ankara 18 (Telefonla) Devlet Havayoüannın son zartıanjarda ışletmeye açtığı hava meydanlarına yann iki tanesi daha ilâve edılmektedir. Bunlar Çanakkale ve Bandırma hava meydanlandır. Çanakkale meydanının açılış merasimi yann saat 11 de. Bandırma mey danınkı de 17,30 da vapılacaktır Merasımde hazır bulunmak uzere Ulaştırma Bakan vekili, Çahşma ATKOSI Sa. b, Su. b da ERDOĞAN ALMAYAYA GİTTİ CUMHIRIYCT Arkas\ Sa. 3, Siı. S te Arkası S. 6, Su. S de MALENKOV SAG KO LUMDUR!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog