Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

18 E T V J I 105? tuırmunnni LİBKA TICARET T.A dünya çapında bir şöhrete sahip olan, Italyan iiİİİiL k 1İİİI :ş;x^x;x' :jxŞ : : >X\X;X.XvX> î* ..v* XvXvX! : : : : : ?: x x x : x :|:•X'.İ\ XvX*X*"'tV M : : : : : : / XvX;X;XvX;X •X%"XvXvXvX*X*X*X*Xv!*X'X'I •'• •'. '."•*'..'. XvX'XvX*XvX*X'XvXvXvX'X* .Xv • • * ; .*. • •• . •x***y*Xv**x*x»' SijilijijijŞjŞJŞİ:!: •iviy'Xv>xX' :x!v:% : : : : : : : : : >: : : Hfec fIIİ\ x|v^^M : $:xŞx'S:5:v >:• '.;:j:ixSİ x^ : : : : : : : : : : : : Sö:ŞS::S$:5w:S ;.;.v.;!v.;.v.;Iv.;! X;>;X;X;"vXy XvXvX\;Xv> S$:Ş:Ş:?f':Ş:$:::? : : : : : : : : : x ivi: .*I\vXvXv.*Iv •X£X\vX\vX Türkiye Umum Mümessilliğini almıs olduğunu bildirmekle bahtiyardır. NECCHI, dünvanın en büvük dikiş rnakinrsi fabrikalanndaD biri \e Avrupanın en büvük ve en modern dikiş makinesı Fabrikasıdır NECCHI Fabrikaları. 62 avrı tip dikiş makineşi imal eder ve ^ünlük imalâtı 1000 (bin) makinevi mütecavizdir. NECCHI Fabrikalannda halen 4600 i'jçi çalı§maktadır. NECCHI Fabrikalannda imal edilen dikiş makineleri. Avrupanın biıtün şehirlerinde. Şimali, Merkezi ve Ceoubi Amerikada vp dün\anın dört bir bucağında hiç bir dikiş makinesine nasip olnıavan husu?i bir ragbete roazhar olmakıadır. llll İIIIİ diKiŞ MAKİNELERİ FABRİKALARININ |IvX%\vXvX;X >XvX;X%vX;X •iiŞŞJŞjŞiŞjİŞİ: ( NECCHI, TürUçede NEKI şeklinde talâffuz edilır ) NECCHI BU Modeli NECCHI (NEKİ) Dikiş Makineleri 1953 tzmir Fuan ttalyan Paviyonundaki hususi Standda teshir edilmekteâir. SOCIETA VinORIO NECCHI, Pavia, İlalya T ü r k n e Umum Mümew?ilı: LİBKA TİCARET T. A. O. Beyoğlu, İstiklâl Çad., No. 308, Tel.: 43849, Telgraf: LİBKA NECCHI BF Modeli 1 *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog