Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

18 EyMI 1953 CÜMTIlTKtYFT 5 saniyede • basar ; MEHMET KAVALA 6ALATA TAHİRHAN İSTANBUL ' "'•"** >>^7 TURKIYE MUNHAÇK ITHALATCISI, TELCRAFUAMETISl "Master. kağidi Ozerine maklne veyafclleyazdıktan veya çUdıkten be? uniye soara, bir baskıd* t veya 7 renkiiolmak Oıere birfnci baskiyı Plentograi üe elde edebılırsiniz. Plentograf ispirto ile işleyen tsveç malı yeni bir teksir makinesıdir. Mumlu k&gıda ve mürekkebe ihtiyaç. yoktur. Bir posta pulu kadar ucuı olan Master, uklanabilir ve senelerce semra gene Itullanılabilir. îsveç çeliginden mamul yüksek kalıtelı büyeli rulmanlar ve kendıliginden ayar edılen gilındır taxyigi her nevi kşgit üzerinde mükeramel baskıyi temin eder. Büyük yozıhaneler veyo ufak dükkâniar için.. «irkOler blllten fiyat lıstesi temaJar dıyagram hanta okul suılleri tamimler cetveller musikl notalan talımat istatisUVTer lokanta yemek listeleri raporlar ve saire'yi 1953 İzmir Fuarındaki Pavi/onlarımızı ziyaret ediniz. Plentograf 1le teksir ediniz 8'lnel •urttttn Itibartn maırafını kurlartr. Bazıları, geçmis zamanın sevimlılıği ile memnun bazıları da; modern stıli takdir nazarile seyreder Fakat, Çekoslovak menseli avızeleri arasmda herkes zevki selımme gore seçebihr. Bu avizeleri, klâsik veya modern stilde imâl edılmif basıt veya billurla süslü olarak takdım ediyoruz. Turkiye Mümessılı : HERMANN INSELBERG Tahtakale. Menase han No. 32 İstanbul. Tel: 22763 G l A S S E X P 0 R T S. A. PRAHA TCHECOSLOVAQUİE TELEFON NUMARÂLÂRI DEĞİŞİKLİĞİ Mehmet Vasfi Müessesesi GaUta Bankalar Caddesi 71 73 I SEV İspirto ile çolıjan YENİ Isveç teksir mokinesî. TÜRKİYEDE MUMESSİLİ AMERIKAN EŞYA MÜZAYEDESİ f 21/9/953 ten itibaren Yeni Telefon Numaralan I I I ELİ BURLA ve Ortakları Oofoto, lıtonbol Ttlefon : 44764 Şapka mağazası İstiklâl caddesi Lion mağazası karşısında 2 nci kata taşınmış ve PARİS'ten henüz getırtılen yeni mevsim şapka modellerini teşhire başlamıştır. 47590 47589 Her Giin AVKARA 4 ÜNCÜ İCRA MEMURLUĞUND AN: K I Z E R K E K İtalyan LİSESİ ve TİCARET Okulu GUNLUK TRAŞINIZ? NORMANDİA'DA yalnız Öğle Yemeklerinde yüzde 30 tenzilât Meşhur Alman Balesi TflİO HELİOS Seanslanna başlamıştır. Her hafta Beyoglu Tomtom sokak 1113. Tel: 41301 tHZARİ SIMF OKTA OKUL VE LİSE Öğrencileri Üniversitenln bütün fakülteleri için hazırlamaktadır. ORTA TİCARET OKULU VE TİCARET LİSESİ Bu bölümler öğrencileri tam muhaslb olarak yetistirmektedır. Meıunları Yüksek Ticaret Okulunda tahsillerine devam eimek hakkmı halıdirler. BUtün sınıflarda fransızca ve ingilizce ögretilmektedir. Cumartesi ve Pazar İTALYAN KIZ OKULU AJahamam No 30. Beyoglu Tel: 44225 ORTA TtCARET İLK ve ÇOCUK YUVASI kayıdlarına başlanmıştır. Dersler. dejerli öğretmenler tarafından italyanca verllmektedir. Türkce ve fransızca da öğretilmektedir. Yatılı ve yttısız öğrenci kabul edilen okulumuzda ögren• • i cller ailevt ve rahat bir muhit bulacaklardır. W^M MATİNE Sertsnhelu : C,W™/m Vumfsah sakcıla J»8"%»Hazih alde. 006 POKERPLAY MİDE HASTALIKLARINUA Mıde ağnsı. ülseri, ekşıliğl, gazluı *• ranmalannı Eczaneltrdm Istevinl*. Fiıtj 1 Ltradır Not: Düğün vesair toplantdar tertib edilir. Sıraselviler Takslm. Tel: 44407 m! 953/2988 Borclu: Ankara Çankırı caddesi 5 inci Ortaokul karşısı No. 8 de Servet Pekere. Asım Mühürdaroğlu, İstiklâl Pak güt ve Mefharet Çetınkayanın Ankara 6 nci As'ıiye Hukuk Mahkemesınden aldığı 2220 liranın alacakhlar tarafından borcluya odemek suretile Ankara, Çankırı caddesi 40 ada, 17 parsel No. daki arsaya vâki müdahalenin men'l, uzerindeki in şaatla beraber davacılara teslimi, 188 lira 99 kuruş mahkeme masrafının tahsılıne daır, kesin'.eşmış bulunan 11'6 953 gün ve 953 326 esas 380 karar sayılı ilâmı uzerme Dairemizde açılan 953/2988 sayıb dosya ile yukarıki hususlan ve ayrıca takıb tarihinden itibaren % 5 faiz, kanunî takib ücreti ve icra giderlerinin ödenmesme dair icra emirleri, ikametgâhınızın meçhul kalmasından teblığ edılememiş olmakla tebliğatın ılânen yapılmasına icra merciince karar verilmiştir. Plâstik ve kumaştan açılır yatak Divanlar, plâstık ve krom tezyinath yemek odası takımı, tıp Bernard Balansuarh koltuklar, 12 kişilik komple gumüş çatal bıçak takjmı, renkli su, bira, vıski, likör, şarab ve kokteyl kadehleri, Kalifornla tabak takımları, maun ağacmdan mamul çay ve içiçe giren masalar, hârika Deepfreezli buz dolabı, plâstik ve üstü yanmaz kromnium Dınet Set, otomatık çamaşır makinesi, komple çocuk odaları, büyük ütü makinesi, ok masa ve ayaklı lâmbalar, gümuş kaplama Queen Anne çay takımı, yaylı Beautyrest yataklar ve bir çok sevımh ve pratik ev eşyaları. Mr. N. A. AYAZPAŞA, AKARPALAS DAİRE 5/1 20 eylul 1953, Pazar gunü saat 10 da BU EŞYA GELENİ SEVİNDİRÎR P O R T A K A L Şube Binası İnşa Olunacaktır İSTANBUL SULAR İDARESİNDEN: İdaremızın Eminönünde, Alemdar mahallesinde Çatalçeşme sokağında yaptırılacak şube binası inşaatı işi birim fıatlarına % 20 zam yapılmak suretile yeniden eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi bedeli mukabılınde İdare veznesinden alınabilir. İstekhlerin şartnamesi dairesinde hanrhyacakları kapalı teklıl mektublarmı en geç iaO'953 perşembe günü saat 11 e kadar Idare Levazım Dairesine vermeleri. (14495) 85 senedenberi memleketimlzde muvaffakıvetle fi'len çahsmıs maruf « SATILIK EV P ™ ^ ^ ^ ^ ^ UNAGASTRİN II Samatya, İmrahor mahallesl eski Çubukçu sokağı numara 22, iki katta beş oda, elektrik, su, bahçelı, kârgir. 6 sene vergiden muaf, 3500 bankaya, 17.500 peşin. Müracaat: İçindekllere. Kara Kuvvetleri Kumandanlığından Kara ordusu üıtiyacı için teknisyen assubay adayı alınacaktır. Ara. nacak şartlar şunlardır: Türk vatandaşı olmak, sanat ortaokulu mezunu olmak, sıhh! muayen« raporu saglam olmak, kusursux bir ahllk ve karakter tahibi olmak, evli veya niaanlr olmamak, bir veli göstermek, müracaat tarihlerinde 16 yasını bitirmlş, 23 yaşmdan gün almamıs olmak, boyu 1.60 dan asağı olmamak. Askerl veya slvil okullardan ders, ahlâk ve sağhk sebeblerinden eıkarılmış olmamak, lstekli adedi faila olduju Ukdirde, yapılacak seçme smavını kazanmak. Kayıd ve kabul 15 eylul 953 gününden 15 aralık 953 günü akşamına kadar devam edecektir. Müracaat yerleri: Ankara Ordu Donatım Okulu, Mamak Muhabere Okulu, İstanbul İstihkâm Okulu, Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve bilumum askerlik şube baskanlıkları. Tahsil süresi iki yıldır. Fazla bilgi için yukarıda yazılı makamlara müracaat edilmelidir. (14137) DenizcİliK Bankası T.A.O, Denizyolları İşietmesi Miıntazam Âvrupa Yük Postaları Eylul ve Ekim Aylan Progrfamı Gidiş Seferleri: KONTINAN HATTI: Kastamonu Kars Çoruh Rize Ardchan Hopa : : Eylul ortasmda Eylulün 3 üncü haftasında Eylul sonunda Ekimin ilk haftasında istanbuldan hareketle îzmir ve lcabmda dığer Türk limanlarına uğrıyarak Hulle, Londra, Anvers, Rotterdam, Hamburg ve Bremen limanlarma gidecektlr. İstanbuldan hareketle İzmir ve Plreye uğnyarak Venedik, Trieste'ye gidecektir. Tl RRIVE MiLLAS KALKINMA BANKASI A. 0 . YÖNETİM KURULUNDAN: Bankamız hlssedarlar genel kunılu ana sözle^memizin 39 uncu maddesi hükümlerine göre, fevkalâde olarak 7 ekim 1953 çarjamba günü saat 15.00 de Istanbulda Galata Anadolu Sigorta hanmdaki Banka merkezinde toplanacağmdan sayın ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gun ve saatte toplanüda hazır bulunmaları ve toplantı gününden en geç bir hafta evvel sahibi oldukları hisse senedlerini mübeyyin belgeleri Bankamız Umumî Kâtibliğine tevdi ile karşüığında toplantı için girig kartı almaları rica olunur. GİİNDEM: 1 Ortakhk «ermayesinin yeni hlss» senedl«ri flıracı «uretile 25.000.000. liraya iblâğı omnjnda ana »öriesmerun 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde tâdili ve ana sözleşmenin 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince, mevcud hissedarların yeniden ihrac olunacak hisse senedlerinl satıa almak huıusundaki ruçhan haklarını ne «uretle istimal edecekleri hakkında karar ittihan: Muaddel 5 inci madde: «Bınkanın sermayeıi, behcrl 100 Türk llrası kıymetinde hâmiline muharrer 250 000 hisseye taksim ediUnis 25 milyon Türk lirasından ibarettir. Bundan başka Bankaya hissedar olan kurvıcular arasmda şermayedekı iştırak hisseîeri nisbetinde tevzi edilmek üzere 100 aded hâmiline muharrer müessis hisse senedi ihrae edileeektir.» 2 Ana sözleşmenin 15 inci maddesi mucibince 12.500 0O0 liralık tah\al ihracı hususunda yönetim lcunıluna yetki verilmesi. 3 İstifa etmi« olan yönetim kurulu azası yerine ana sözleşmenin 19 uncu maddesine tevfikan seçilen yeni azanın seçiminin tasdiki. İlân tarihinden itibaren 20 gün içinde Dairemize müracaatiniz ve marka kalbur makineleribu müddetin hitammdan sonra beş mizin satıga arzedildığmi gün zarfında borcun ödenmesi ve bilumum bayi ve müşteriyedi gün zarfında da ilâmda yazılı mezkur arsa ve uzerindeki dükkânlerimize sevinçle bildırirız. Turkiye Umum Ithalâtçısı: ORHAN KA2ANCHAN larm bojaltılarak alacaklı tarafa Galata, Tünel Cad. 74 Telgraf: KAZANCHAN İstanbul teslimi, bu müddet içerisinde beyanda bulunmadığmız ve gayrimenkulü de teslım etmediğiniz takdirde cebrî icraya devam olunacağı tahiiyenin lorla yapılacağı, tetkik 1) İhalesi 30 eylul 1953 ve 4 kasım 1953 tarlhlerlnde yapımerciinden, temyiz veya iadei mu • lacağı ilân olunmakta bulunan elektrik tesislerine aid her iki hakeme yolu ile aid olduğu mahke ilânın 7 nci maddeleri aşağıdaki sekilde değıştırılmiştir: meden icranın geri bırakılmasına «Ihaleye gırebilmek için bu işi vapacağma kanaat verdiredaır bir karar getirilmesi; aksı hal cck hidrolık ve termik santral inşaat ve tesısatı yapmak ve yükde cebrî icra yapılacağı ve tahliye sek tansiyon hava hattı kurmuş olmak lâzımdır,; hakkında icra iflâs kanununun 26 öıaleye gıreceklerm bu hususu belirten vesikalarile 219. nci maddesi hükmü tatbık olunacağı 1953 ve 26.10.1953 tarihlerinde saat 17 30 a kadar y^terlık beltebliğ makamına kaim olmak üzere eesi almak üzere fcankamıza müracaatleri şarttır. Ayni sartlar ilân olunur. (14608) ecnebi firmalardan da aranır.» 2) Yukarıda mezkur tarihlerde İhalesi yapılacağı bildirilen islere aid eksiltme evrakı meyanında hidroçlektrik tesısleri ~* ^ ^r ^^ ^ ^r ^ ^r ^r ^^ ^r elektrik makine kısmı hususî fennl sartnamesi; simdıye kadar evrak alanlar tarafından alınmamıs olduğundan bu sartnameyi bedelsiz olarak bankamızdan almaları rica olunur (14550) YEGANE ISMARLAMA < TRFNÇKOT MAĞAZA5I ' BEYO6LU PASAJHA(OP(/L0 4C • Yenıkapı Kerestecilerde 6 odalı Aprt. ve 246 M2, 4.30 yük| sekhkte betonarme kerestev.s imalâthaneye elverişlı. Fatih l ^ i ^ i ^ H l Emniyet Sandığı Jale Örgüye müracaat. MAROT İller Banka sından: ( KİRALIK APARTIMA'N ve DEPO İP BUPBERPY ADRIYATIK HATTI: Eylulün 3 üncü haftasında Ekimin ilk haftasında Dönüş Seferleri: KONTİNAN HATTI: Öderaiş Bakır Malatya Eylulün son haftasında Ekimin 2 nci haftasında Ekimin 2 nci haftasında Hulle, Londra, Anverı, Rotterdam, Hamburg ve Bremen limanlarından hareketle Pire, İzmir ve icabında diğer Türk limanlarınt uğrıyarak İstanbula geleceklerdir. Trieste'den hareketle Pire ve Izmir» ujrıyarak İaUnbula geleceklerdir. Kazaan devrildiği zaman dökülmiyen bir şişe.. ADRIYATİK HATTI: Hopa Ardahan Merkez Telg adresi Tel No. Eylulün son haftasında Ekimin ortasında OOnyamn en fazla dayanan, çatlamayan kusursuz tırnak cilâsı... Denizcılik Bankası T.A.O. Denizyolları. Tophane . Istanbul DB DENIZYOL Tophane Istanbul Ticaret ve Trafık Mudurluğu : 43872 Dış Yük Servisi : 44864 dahilî (53) İstanbul Acentalığı Galata : 40133 ve 42362 Şlşesindeki NAIL MEASÜRE ağız tertibatı sayesinde ancak bir tırnak kaplıyacak kadar cilâ alınan ve kolaylıkla kullanılan manükür.. CLTEX CAZ SELUHARİKULÂDE RENKLER1LE 'V\ en az para muKabıUnde. suz.n bütün arzulanmz, te^ürT eder
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog