Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

vUMnUKIYET 18 Eytol I95S I Rnsiarniı 1 inci snhiieâe I dır. Aynı şekide açık ambarlama 34.000 tona çıkmıştır. Geçen ay ise sahası geçen senekine nisbetle yüzIstanbua 244 şilep 1,240,000 ton de 30, kapalı depo sahası ise yüzde Çekoslovakyada «casus» ithal malı getirmiştir. Bu yüzden 20 nisbetinde bir artış kaydetmiştirdiye hapsedilen ve iki Gazetemizin tertibine karar verliman idaresinin elindeki vasıtalar Fakat liman bugünkü iktisadî ihtiyıl zindanda yatan Ame, la gemileri taHliye etmek imkânsız l yaclann süratli temposunu karşı diği güzel ve sıhhatli çocuk müsarikalı gazetcci Oatis laşmış ve bugünkü durum hasıl ol ' layacak modern tesisleri haiz bu bakasının esas şartlan şunlardır. muştur. ' lunmadığı için, alınan tedbirler kâ j ı Mdsabakaya iştirak edecek hâtıralarmı anlativor... Bu vaziyet bir çok şikâyetlere yol fi gelmemektedir. ' çocuklar 4 yaşını bitirmiş ve 7 yaaçmıştır. Bir kısım ecnebi şilepçilik I Bugün büyük limanlann hiç bi şma basmış olan erkek ve kız ço2 temmuz 1951 pazartesi sabahı firmalan, îstanbuldaki para ve za rinde tahmil ve tahliye İstanbulda cuklardırÇekoslovakyada Prag mahkem;man kaybını telâfi etmek için za ki iptidaî usullerle yapılmamakta ı 2 Erkek ve kız çocuklar için Eı ıde Amerika büyük elçiliği he> ten yüksek olan navlunlara tekrar dır. Esasen bütün zorluk gemilerin a y n birer müsabaka tertib edilEabına casusluk yaptığımı itirai etzam yapmağı düşünmektedirler. Li liman önündeki şamandıralara bağ miştir. mekteydim, mana gelen bazı gemiler ise, diğer lanarak tahliyesinden ve eşyanın > 3 Çocuklann Türkiye Cumhu DUVARA ÇARPAN TAKSİ Şoför riüseyln, idaresindeki 2296 plâHakikatte casus değildim. Assckalı taksi ile Arabcamii Meyit yokuşundan inerken frenler patlamıj, aneajmanlannı tehir etmemek için bir kaç defa oradan oraya nakliye • riyeti tebaası olmalan şartbr. ciated Press Ajansının yabancı yüklerini boşaltmadan hareket et sinden doğmaktadır. Bu itibarla De [ 4 Müsabakaya girecek çocuk Hüseyin, daha büyük bir kazayı önlemek için taksiyi duvara bindimemleketlerde çabşan muhabirlîmektedirler. Limanın sıkışık vazi nizcilik Bankası tstanbul limanın lann kartpostal büyüklüğünde düz rerek durdurmustur. rinden biri idim. Benimle berabcr Sadmenin tesirile şofor Hüseyin, arabada bulunan karısı Ayten, yeti devara ettiği takdirde, bir kaç daki işletme sahası dahilinde mev ; siyah parlak kâânda basılmış birer suçlu raevkiinde bulunan üç şahıs postalannı cud tesisatına bazı ilâvelerle bu (fotograflan, gazetemizde neşredil annesi Lutfiye, Hüseyinin ortağı Nevzad ve 7 aylık kızı Hilkat muhfirma Istanbula şilep ise Ajansın Prag şubesinde çalışan günkü boşaltma durumunu esasın ' mek üzere gönderilmelidir. Fotog telif yerlerinden yaralanmışlardır. Resim, harab olan taksiyi göster, kaldırmayı düşünmektedirler. .Çek tebaalı meraurlardı. Bu mahmektedir. Denizcilik Bankası fi'len işe baş dan ıslaha karar »vererek bir proje raflann biri baş, diğeri boy olmakemede bana sorulan suallere celadığı 131952 tarihinden itibaren hazırlamağa başlamıştır. Projeler lıdır. vab verirken pek tabiî olarak me5 Gönderilecek resimler, idaIstanbul limanınm ıslabı meselesini hazırlandıktan sonra, alâkalı Bageîâ bir Amerikan mahkemesinde önemle ele almıştır. Fakat limanda kanlıklar ve Istanbul Belediyesi rehanemizde küçük jüri heyeti taeorulaa sualleri cevablandmr gibi !g gemilerin şamandıraya baâlanıp ile birlikte gerekli etüdlere başla raftndan tetkik edilerek müsabakahareket etmiyordum. Amerikada ' yükleme ve boşaltmanm açıkta ya nacaktır. Limanımıza gelen şileple ya iştiraki münasib görülenlerin clsa «hakikafi, bütün hakikati ve pılması hem külfetli, hem de çok rüı Saraybumu, Tophane, Galata ve fotograflan nesredilecektir. Baçtarafı 2 inci sahıjede Baştaraiı 1 ınci sah'ıjeie yalnız hakikati» EÖylerdim, Halbj6 Gönderilen resimlere çocuk den sterlin lirası ödünc almak ka kasının bir jubesinde l masraflı c!*naktadır. Bu mahzurları Sirkeciye gayrinizami surette dizil topyekun ki burada, bu komünist mahkekısmen olsun ortadan kaldırmak meleri Şehir Hattı vapurlarınm da lann isimlerini, soy adlannı, boy bil olacakür. Zira, dünya piyasala 30 kişi tevkif olunmuştur. Gizli mp<=inde ifade verirken kızıl gizli için yeni ambar sahalan temin e seyrüseferini son derece güçlestir ları, kilolan, doğum tarihleri nü rında câri sterlin kuru İngiltere bir matbaayı basan polis komünist polis teşkılâü bana ne söylemişse dilmiş ve bir çok deniz vasıtalan mektedir. Şüeplerin Galata Top fns cüzdanlanna uvgun olarak ih Bankası kurlarına göre ayarlan propagandası mahiyetinde yazııar yalnız onları söylüyor lum. hane arasında iki hat üzerinde, Ha tiva eden ve ailelerlnm sarih ad maktadır. t inşa ettirilmiştir. Halen işletmenin Mahkemedeki sorulara vermem ihtiva eden birçok evrak v« beelinde muhtelif tonajda 400 den liçte ise tek hatlı 13 şamandıraya, resleri de bulunan birer kâğıd icab eden cevablan bara yazüı oMuhafazakâr hükumet, 11 mart yannameler ele geçirmiştir. fazla mıvna, layter, şot ve duba ve 67 gemfhin de Istanbul tarafın Uâve edilmelidir. larek evvelden vermişlerdi. Kâğıd1952 de İngiliz lirasını takviyeye Üç general daha tevkif olunda bulunmaktadır. Yalnız 1953 yılmda daki nhtıma kıçtan palamar verAmerikah gazeted httcrede 7 Resinı'.eri ve bu hüviyet kâ matuf plân cümlesinden olmak da neler yazılı ise onlan bildiriyor, Tahran, 17 (aa.) Eski poli» 17 aded 250 tonluk mavna inşa e mek suretile bağlanmalan vapur ğıdını havi zarflann üzerine «Çobattâ hazan kelimesi kelimesine mlşlerdi. Müddelumuml Josef Ur I Bu hapisanede en dikkate şayan dilmiştir. Inşası süratle ilerliyen 24 lann manevra sahasını çok daralt cuk müsabakası» kaydının ilâvesini üzere faiz nisbetini % 2,5 tan müdürü ve Tahran askerî valisi «ynı cürnleleri kullanıyordum. Bu% 4 e çıkarmıştı. General Mahmud Muteber vt eski valek ayağa kalkarak iddianamed hususiyet, bir kaç kışı mustesna, aded mavna ise yakında servise gi mıştır. Limanda büyük bir kaza rica ederiz. nun bana evvelce provasını bile ni okudu. Associated Press'in Bir bütüu mahbusların bir mrhkerr.e recektir. Muhafazakârlar, iktidara gelişle Genelkurmay İkinci Başkanı Ge. vuku bulmasından her an korku8 Resimlerin neşri bittikten yaptırmışlardı. leşik Amerika hesabrna casusluk huzuruna çıkarılmalannı beklemerinden 12 gün sonra 7 kasım 1951 neral Ahmed Kıyant dün akşara Bundan başk'a demir. çimonto ve lur. sonra, ilk bir eleme yapılacak ve Komünist gizli pollsi bu kâğıd yapan bir ajans olduğunu 1leri sür leriydi. Hemen hemen bütun mahkereste gibi eşyanın ma'Tialara koBueönkü iktisadî zaruretler ve bu elemede 10 erkek, 10 kız çocuk de de ikrazat faizi nisbetini % 2 tevkif edilmişlerdir. Eski Millî Sadaki ifadeleri sorgumun devam et dü. Birleşik Amerikanın Sovyet buslar şüphe üzerine tevkif edilden % 2,5 a yükseltmişler ve Baş vunma Müsteşan General Muhamtiği 70 gün zarfında haıırlamış ve banş blokuna karşı harb açmış ol miş, mahkeme karan olmaksızın nup mal sahibinin istediği yere ce tahmil, tahliye işlerinde karşılası büyük jüri tarafından seçilecektir. vekil Churcill o zaman Avam Katevkif zorluklar, tstanbul li9 İlk elemede seçilen 10 kız ve marasmdaki demecinde hükumetin, med Musanna da bugiın mahkemenin ılk celsesinden 10 gün duğunu, 1948 senesindenberi A. P. oraya atılmıştı. İçlerinde aylarca olunmuştur. det bağlamakta, hem de tüccar ta manmın ıslahmın ciddî surette ele 10 erkek çocuk arasmdan ikinci ve evvel bana vennişti. nin Prag bürosunda vazife alan bu durumda vatanlar vardı. «Müli iflâsı önlemek gayesile olarafından bir takım spekülâsyonlara alınmasmm icab ettiğini göstermek sonuncu bir seçmede gene büyük O sabah Prag'm güneyindeki bütün müdürlerin casusluk ettikganüstü malî tedbirler ittihaz etHapisanedeyken 11 kere hücre yol acmaktadır. tedir. Istanbul modern bir hava a jüri tarafındsn biri kız diğeri erPankraç hapısar.erâıd* '«urul.Tn ierini iddia etti ve başta ben ol değiştirdim. Bu hücrelerden cn gemekte olduğunu söylemişti. 1951 de limanda blr günde yapı ' lanından sonra, modem bir Hmana kek ol.nak üzere iki güzel ve sıhdevlet mahkemesi huzuruna çjia mak üzere bizim ajansta çalışan nişı Bugün banka ikrazat faizi nisbelan tahliye miktan 2164, 1352 de da kavuştuğu zaman muhakkak ki hatli çocuk seçilecektir. nldığımız zaman dört kişi idık. 3 « ı bütün memurlann casus olduklan vanı bır adam boyu, çok daha dar 2225 ton iken, bu rakam 1953 te memleket iktisadivatı bundan bü10 Büyük jüride bulunacak tinin indirilmesi, hükumetin, sterve ajansta çalışan 3 Çek memuru nı yüksek sesle söyledi. hücrelerde de yattım. Eski binada 3100 tona yükselmiş bulunmakta ' yük faydalar görecektir. zevatm isimlerini ayrıca neşrede linin bollasması sebebile İngiliz li • suçlu olarak mahkemenin kargısıntddianamenin okunması bitince ki hücreler daha iyi idi. Kış'.n karasınm dünya piyasalannda zayıf Baştarafı 1 inct sahifeâe ceğız. da idik. başkan bana hitabla kendimi suçlu loriferle ısıtılırdı. Bunlann döşîme lamak tehîikesine maruz bulunma naatindedirler. Aynı çevrelerde, 11 Scn seçimde birinciliği kaMahkemen'n yapıldığı ver tava hissedip etmediğimi sordu. si tahta, bır ^eya iki pencereiiytli. dığ'ndan emin olduğunu belirt diğer yegâne adayı Polonya olan zanacak yavrular şerefine büyük nı vüksek ve genis, bir salondu. Kâjhdı okumağa başlıyonıra Her hücrenin kö<;esinde alaturka mektedir. bu mevkie Türkiyenin ezici bir çobir balo verilecek, çocuklara tac Mahkeme salonu tıklım tıklım Yetmiş gün devam eden sorgu tuvalet. el yıkayacak yer bulıınırğunlukla geçeceği fikri hâkimdir. giydinne töreni bu baloda yapıladoldurulmnştn Fransanm karan seaııslarmda gayet iyi öğrendiğim du caktır. Salon tıklım ti/c'ım dolu idi tarzda cevab verdim: cEvet, deduv, Paris 17 (AJ.) Fransa bugün Türk heyetine yakın mahfıllerde Ekim 1951 de yeni binadaki bir 12 Müsabakada birinci olacak bankaların ikrazat faiz nisbetlerini İngilterenin Türkiyenin adaylığuıı Mulad oldugu üzere komünist giz kendimi suçlu hissediyorum.» R1: hücreve naklocıildim. Zemini beli Dolisi bir çok fsbrika işçisine, ısin önünde yüklü bir dosya ve bu tondu ve çok daha dardı. Baştarafı 1 ıncı sahifede çocuklann ilkokuldaki tahsil mas %4 ten %3.5 a indirmiştir. Keyfi destekleyeceği bildirilmektedir. Bajfaraft I tneı sahife'le kollpktif ciftlik amelelerine ve ba arada benim el'mde bulunan ceTürk heyetinin Güvenlik Konse. den ve Atatürkün kabrini ziyaret raflan gazetemiz tarafından temin yet millî Fransız Bankasından tebÇıldıranlar ağustos ayında 7 milyon dolarlık edılecektir. zı aevlet memurlanna bu mahkeme vablar listesinin de bir kopyası liğ edilmiştir. Bundan böyle ban yine seçihnesine 7 oyun muhaleBu hücrelerde hava o kadar mü bir fazlalık kaydetmiştir. ten sonra, Saat 19 da Çankayadnki 13 Resimlerin neşrine hangi '"'«r, ticarî müesseselere ikraz etyi takib etmeleri için izin kartlan vardı. Sorulan suallere karşılık ıto levvestı kı, gardıyanlar içen girerfet edeceğini sanmaktadır. (Sovyet Fazlalık kaydeden dığer memle evinde basın temsilcilerini kabul gün başlayacağımızı yakın ia ilân daŞrrılmiştı. *nünistlerin protokol dedikleri kâ ken burunlarıru tıkarlardı. Zemin tiWeri para üzerinden %3.5 faiı blokunun 5 oyu ile Endonezya ve etmiş ve mülâkatma bu habtri Biz dört suçlu, ,?österilen yer ğıdda yazılı cevablan birer bir°r betondan olacak, çok soğuk olur ketler şunlar olmuştur: İsviçre, A vermekle başlamıştır. Büyük elçi edeceğiz. Bununla beraber müsa alacaklardır. Şimdi tngiltere, Franyusturya, Almanya, Isveç, Holanda, bakaya girecek çocuk'ann resim. sa ve Batı Almanyada aynı ikrazat Guatemala). Genel kurul, konsey 'ere oturduk M?hkemenln bütün sıraladım. Bu arada frag'daki A du. bize şunlan söylemiştir: seçimlerine şimdiki oturum devreİtalya, Yunanistan. Yunanistan taleri pazartesi gününden itibarta» faiz kuru caridir. teferruatını ta'tib edeb:lmemiz için askerî ataşesini tanıdığımı Bilhassa, 1952 nin ocak ayında sinde başlıyacaktır. Konseye derafından kaydedilen fazlalık 01 c Şimdiye kadar zihinlerimizi idarehanemize gönderilebilir. k"'üklıklar da&ıHilar. Bu kulsk onunla casusluk faalhetlerimız soğuktan çok çcktim. Çor&b giyAvrupa bankacılığının tenkidl vamlı üye olmıyan memleketlelıklardan Çek dilinde cereyan eden mevzuunda sık sık görüşmeler yap dinnedıkleri cihetle bütün ay aysk müyon dolar olmuştur. Bu mem meşgul eden bir hususu cevablanleketin temmuz ayındaki «çığı ise dırmakla söze başlayacağım. Bumüddeti iki senedir. New York 17 (a.a.) Amerikan rin üyelik konuşrna'ann tercümesi verilmek tığımı söyledim. bileklerim soğuktan mosmor ol5.5 milyon dolardı. karşılıkh tasarruf bankalan millî 1950 ile 1952 seneleri arasında tevdi. Avrıca yannuza da bir tergün öğleden sonra sayın Cumhur muştu. Günde azamî 20 veya 30 Komünist gizli polisl evvelki birliğı başkanı Richard Booth, Avverdiler. En yüksek fazlalık 24 4 milyon Başkanınız Celâl Bayar tarafından konseye dahil olan Türkiye Ortasorgulan esnasında kendilerine ver dakika kalorıfer yanardı. Butü,ı r ! rupaya yaptğı ziyaretten sonra. is bitince döHü erkek. miş olduğum ve yalnız hakikati hücrelerin pencereleri parmaklıklı dolarla İsvic ededir ve onu 18.6 kabul edildim ve itimadnamemi Avrupadaki bankalar hakkındaki Doğu temsilcisi »ıfatile seçilmiştir. kadm olan mahkeme heyet' ifade eden cevablarımın hepsi.ıi ve kalın camlar buzluydu. Mah milyon dolarla Avusturya takib et sundum. Bu sırada sayın Cumhur Yunanistanın şimdi işgal etmekte gorüşlerini bildirmiştir. a eirdi On'ar < » ,ml.»rini al* • tahrif ederek protokol dedikleri bu buslar dışarıda olan bitenlerden hiç mektedir. Alm^nyanın fazlahğı 12.6 Başkanı Celâl Bayarla refıkaıanBu tanınmış Amerikah banker oldugu mevki, Anayasa gereğin. FTT>«İ sivshrtiVıhclorin?eivnın Başkan Eisenhower ve Bavan kâgıda yazmıştı. Ben de bunları bir şey görmezlerdi. Bu tecrid sis milyon dolar olmuştur. ce üye seçiminde coğraft mülâhaintıbalarmı şöyle anlatmjştır: Verilen izahata göre, Avrupanm Eisenhower tarafından Amerikayı (61), Bahçeköy (80), Veznecilerdemahkemedeki sorulara cevaben temi mahbuslardan bir çoklannı cAvrupada tasarruf bankalannın zalar nazan itibare alınarak, Doitirazsız okuyordum. İtiraz etmc çıldırtırdı. Çok defalar, yattığım dolar açığının kappnm^cında Ame ziyarete davet edildiklerini bıldir ki yeni talebe sitesi (250) erkek rikalı tuıistler büyük bir rol oy dim. Bu daveti kabul etmek neza I öğrenci, Cağaloğlu kız (130), Lâ hükumetin sıkı kontrolu altmdc ğu Avrupaya aiddir. nin, reddetmenın hiç bır faydası ol bücrenin kapısından dışan iki haf bulunan memleketlerde ne bankata müddetle çıkmadığınu bilirim. namışlardır. madığını iyice anlamıştım, ketini gösterdiler. Bunun üzeri leli kız (70) talebedir. Toptan 1816 lar, ne de umuml olarak sanayi Geceleri hücre komşularımın hayMahkemenin karan ne sayın Celâl Bayardan kendi talebe banndınlmaktadır. Bir kalst. Borsasımn 17/9'1953 fiatlan kırdıklarını duyardım. Bir gece biza neticesi yanan Çemberlitaş er gelışememektedir. Bir milyon dolarlık Açıl Celseye öğleyin ara verildi. Oğleri için müsaid olan bir zamanda Baytoraft 1 inci snhıfcde tişiğimdeki hücrede yatan adam Hükumetin bankacılık sahasma kek yurdundaki 150 talebenin muh 1 Sterlin JM. W* leden sonraki ıi.urumda benimle kuntrah reddeden zutist bu seyahati icra etmelerini ve Baş telif yurdlara tevzi edileceği ve 207 en fazla tecavüz ettiği memleketler Hindistanın Birleşmiş Milletlerde 100 Do.ar 281. 280.30 * timdad, imdad» diye bağırmağa, beraber svçlu mevkhnde bulunan kan Eisenhower'le refıkalannın talebenin de mezuniyeti hesab edi İngiltere ve Norvecdiç, 100 Kran«ıı frangı 9.£10 0.80.bulunduğu nazik durumu izah etLondra 17 (Nafen) Daliy Çek tebaalı AP. memurlan bana sayıklamıya oaşladı Alıp götürdüler 448t 44.80 1U0 u m ve duş altına soktular. Dığer bir Sketch gazetesmin verdıği bir ha misafiri olarak sayın refiknlarile ı lerek bu sene 528 öğrenci alınabileBunun aksine, tasarruf bankala miş ve her iki taraf, yani bir yangayriresmî ve gizli havadisler ver•4 03 64 03 00 Isvıçrc Fransı mahkum günün her saatinde ken bere göre, artist Eva Bartok'a Holy birlikte Beyaz Sarayda kalmaları cektir. uıı *• .,. n »3.68 m İ3fi* 40 nna «makul bir hürriyet» veren da Birleşmiş Milletler, diğer yanda diklerini titiraf» ettiler. 5 69 3 S0 ınn B»ı.ka rrangl di kendine söylenir dururdu. Ka wood'dan b.r miîyon dolarlık bir nı, müteakıben Amerıka hükumeYönetmelik şartlanmıza gelince: hükumetler bu suretle gerek ban Çin ve kuzey Kore mutabık oldukVladimir Komareck isminde blr 100 Orahml •3.34 m» Çek mürtecisini tanıdıklann», bu nsını telefon etmekte oldugu ze kontrat teklifi gelmiş fakat artist tinin ve milletinin misafiri sıfa Bilfiil yüksek okullardan birine kaların gerekse işlerin iyi yapılma lan takdirde Hindistanın bu kon100 Çekoslo Kur 38.88.8? J8.88.87 adamın zaman zaman Çekosslovak habına kapılmıştı. bunu reddetmiştir. Basına verdıği tile Amerika dahilinde bir seyahat devam etmek lâzımdır. Tahsil sü sına hizmet etmektedirler. Bur.a feransa ka^ılmayı arau ettiğini beMacArthur'ün «seçimi» j resi için bir senelik tolerans kabul misal olarak da Avrupada Danimar Urterek demiştir ki: yaya ginp çıkarak şüpheli faa'lbeyanatta Eva Bart°k başka kun yapmalarını rica ettim. M>HAM ve rAHVILAl edilmiştir. Bir yıldan fazla sene , ka ve onu takiben de Isveçi görc Hindistan oylarm üçte Iklstnl yetlerde bulı.nduğunu, kendis'njı Hapisane hayatımın ilk haftala tratlan olduğunu söylemiş fakat bu Türkiye Cumhur Başkanı refika. », FAIZI.I r*H VII.I.KR tehlikel; bir casus olduğunu ve bu nnda hücremi kafese kapatılmış kuntratı reddetmesınde «aşkın bir larile birlikte Başkan Eisenhower kaybeden talebeler kabul edilmiye I mekteyiz. elde edemediğinden bu hususta ıscektir. Kabul edilmiş olan talebeler 2100 adamla işbirligi yapan birisinin bir bir hayvan gibi arşınlar dururdum. Sıva* Enurum 1 Esasen hükumetin serbest bırak rar etmemeğe karar vermiştir. Fa rol oynayıp oynamadığı» hususun tarafmdan yapılan davsti mem vaısa çıkanUcaktır. 21 75 Sıvas . Erzunun Z.T müddet evvel bir Çek polisini öl Başım ddner, mütemadiyen mide ı fcğı bankalarda sosyal mesuüyet kat oylan incelersek, aleyhteki 21 nunlukla kabul ettiklerini bejan 23 65 daki suali cevabsız bırakrruştır. 1941 Demiryolu I Kantin teşkilâtı bulunmıyan yurd hıssesi daha yüksek olmaktadır. dürdüğünü uzı;n uzadıya anlattılar bulanırdı. Buradan çıkmıyacak oI oydan, 17 si güney Amerikanın ol1941 Demiryolu O. 22 95 Eva Bartok, 3 defa evlenmış iki eylediler ve ocak ayının 27 28 larda, bilhassa kız yurdlarında, öğIngıltere haric bütün Avrupada ' mak üzere 18 inin Amerikalılara. Ben şahsan bu Kcmareck ismin lursam. öleceğimi hıssederdim. Şım defa da boşanmıştır. Artistın halen ve 29 uncu günlerinde Beyaz Sa. 22 40 1941 Demiryolu m rencilerin menfaatlerini gözönüne tasarruf bankalannın ilk vazifeleri aid oldugu görülür. Amerikalılara 23 80* Milli Müdafaa I deki adamla hiç konuşmamıştım diye kadar hapisane hayaü hakMilford Haven mark'si ile seviş rayın misafiri olacaklanru bcyan alarak kahvaitı vermeyi duşünüyo23.20 Mllli Müdafaa II Bütün mahkîne müddetince bu kındaki fikirlerim muhayyelemden ev yapılmasıru teşvik etmek ol bü>ük bir hürmetim vardır, fakat Mlll! Müdafaa m 23.40 doğan şeylerdi Şundi ise o hayatı mekte oldugu söylenmketedir. Mil ettiler. Sayın Cumhur Başkanile ruz. Kahvaltısız olarak bi takbe muştur ve bundan bu memleketler ' Avrupanm ekseriyeti ve Asyanın hususta ısrar ettim. 23.40 Mllll Müdafaa IV ford Haven markisi kansı ile bo refikahn ve maiyeti Beyaz Sa için yurd ücreti 17,5 liradır. Bu Vakit geç olduğundan o günkü yaşıyordum. hesabına büyük faydalar sağlan , tamamı Amerikalılann istemediği 22.30 Zlraat Bankası I şanma davasmdadır ve artist Eva raydaki misafirliklerinden sonra ücret bugünkü rayice uygun de mıştır. 112 70 Zlraat Bankası oturuma son veriidi. Ertesi sabah Ruzneydeki bütün mahbuslar gibi bir şeyi arzu etmektedir. Halbuki Bartok'un adı da muhakemede ıleri hükumetimizin ğildir ve vurdlar bu yüzden açık ve milletimizin mahkeme tekrar toplanarak 11 ta gazete, mecmua okumaklığım ya. Ml/.l 1 lAHVII.I.RH münakaşa edilen meselet Asyayı asürülmüştür. vermektedir. misafiri olarak Amerika Jahiliude ne şahıd dinledi. saktı. Tabıatile radyo da dinliyelâkadar etmektedir. Avruoa ve A» 107.20 1941 Demiryolu VI Veznecilerdeki site, 1 kasımdan Şahidlerden biri kendisine Ko mıyordum. Bununla beraber bir Asırlık insanlann köyü bir gezinti yapacaklardır.» yanm arzusuna ehemmiyet verme106 80 Kalkınma I itibaren modern teçhizptile faalimareck'in temin ettiği bir tabanca kaç kitab okumama müsaade et106 90 Kalkınma U mezlik edebilir miyiz?» Diğer taraftan Dış İşleri Bakan y e t e geçecektir. Site 4 er kişilik oSangly (Bombay) 17 (Nafen) 107 15 üe bahis konusu olan polis memu mişlerdi. Dış âlemden hiç bir haKalkınma m ğ d Ch Bk dl h Ş hğı da Cumhur Başkanmın A Ame dalan ihtiva etmektedir. Kalorifer Komünist Çinin Birleşrrds Millet 117.75 1948 tstikrazı I « runu öldürdüğünü açıkladı. Bütün vadis duyamıyordum. Benden son En fazla yaşayan kadın ve erkek ^ « • ^ < f V T H hu gece ve diğer sıhhî tesisaün masrafını 1948 ıstlkrazı H 106.80 Washington 17 (a.a.) Savunma lere kabulu hakkında uzan bir yo diğer şahidler gerek bana gerekse ra hapisaneye gelenlerden Winston lerin burada bulunduklan anlası! J "ka seyahat. hakkında bu 1949 istıkrszı 106.60 ^ u karşılamak üzere bu yurdda ücret j Bakan yardımcısı John Hannan, rurıda buiunan Nehru, Kore sivasî A. P. de çalışan Çek tebaalı m& Churchill'in yeniden Bafbakan ol maktadır. Yapılan istatistıklere gö 5U resmı teblıgı r tl/.l 1 1 AHVM.I Hl «Bugün itimadnamesini takdim ler 25 liradan aşağı olamıyacaktır. ! dün verdlği" beyanatta, gelecek ilk' konferansı hakkında kStümserliğini murlara gayriresmî ve gizli hava duğunu, Elizabeth'ın Kraliçe oldu re Sanglyde asırlık 53 kadın ve ', , , , .. , » 22.90 1938 ıkramiyeli eden Amerika Birleşik DevleJ.eri | İkinci site 320 talebe alacak, mart • baharda ayda„ „ , kişınin askeI izhar etmiş *ve «son hâdiselere badisler verdiklerini itiraf ettiler. 37.500 ' ğunu, Çekoslovak komünist partisı erkek vardır. aymdan itibaren talebe kabul ede re alınmasının mümkün olduğunu « « * y*™ ^ gelecekte devamU 23 45 1941 M M. 1 ,. . , , genel sekreteri Slansky'nin tevkıf Bunlardan 27 si de 112 yaşında nin yeni Türkiye büyük elçisi Ek , . , , , . . Şahidlerin ifadeleri bitince tekb i r h a l 110.20 İkr. Demiryolu IV bll ecektlr Çaresine vanlacagından sup Bu sıteye, elimizdeki ah ve temmuzda tatbik edilecek prograr müddeiumumî söz aldı. Bundan edildiğini öğrenmiştim. Kızıllaruı veya bundan fazla ihtiyarlardır. selans Avra M. Warren Cumlıur ' ı Ikr. 1941 Demlryolu V 11120 ' shlikeli durumda olan yurd ramda daha genis ölçüde Amerika | heüyim. demis ve Birleşmi, Millet sonra da müdafıa avukatları ko onu saüklannı tahliyemden sonra 1951 tahviiı 105 75 refikasıle Diğer taraftan şu tafsilât da ve Başkanı Ce al Bayara talebelerini yerleştireceğiz ve lının askere alınacağını söylemiştir. ier kararına hücum etmiştir. 101.70 • Zlraat Bankası HI nuştular. Benim şahsi avukatına duydum. birlikte Başkan Eısenhower ve rerilmektedir: 101 30 Zıraat Bankası IV mahkeme tarafından suçlu addedilKasım ayında bir gün bir gizl: Kore konferansı Fakat şimdilik Bakanlığın Ko3 ihtiyar 110, bir ihtiyar 106, 3 f&asının ve Amerika millet ve talebe alacağız. 10185* Ziraat Bankası V diğimi fakat cez.ıyı hafifletici bazı polis mensubu tarafından çağırılrede insan gücünun Oıtiyaçlarmı NewY°rk 17 (AP.) Birleşik ihtiyar 103, bir ihtiyar 103 ve bir hükumetinin misafiri olarak AıreGürrüşsuyunda 100 bin liraya Ina, t..n f 413(1.1 rAHVII.I.MI sebcbler bulunduğunu bild'.rdi. dım. Ona. Amerikan Cumhur Baş ihtiyar da 102 yaşındadırlar rikayı resmen ziyarete kendileri şa edilen öğrenci çamaşırhanesi 1 tesbit etmek maksadile yapüğı tet Amerika ile Kore harbine biîfiıl iş Baskan karan tebjiğ etti. Ben 10 kanlığı seçimini kimin kazandığırı 105 50 1949 tahvili 12 ihtiyar da daha yeni yüz yaşı ni davet eylediğini iblâğ etm'Stir. ekimden ^itibaren faaliyete geçe Mkatın sonuna kadar bu miktar tirak etmiş olan 15 memleketin tem seneye, A P. nin Çeît memurların sordum. Atlattı. İki ay sonra aynı na basmaUn münasebetile tören Cumhur Başkanımız bu daveti ^ e k t i r B u s u r e t l e yurdlanmızda 23.000 olacak ve hattâ kasım ve ara silcileri dün burada ker.di aralaHnnkH H ı w i f r et Maden sjlrketlen dan Svoboda 20 yıla, Woydinek 18 şahısla görüştüğüm zaman bana yapmışlardır " r ih hk aylannda muvakkaten 19.000 e rında yaptıklan gizli bir toplantıda memnuniyetle kabul buyunıu^iarve Mur.tz da 16 yıla mahkum edil General Douglas MacArthur'ün düşebilecektir. 243 50 T. C. Zıraat Bankası Kore ban} konferansına tarafsız Neden bu havalidekilerin daha dır. Resmî ziyaretin 27 ocak 1954 tiyaa giderilmiş miştik. 117 50 başkanlığa seçılliğini söyledi. TahGarantl Bank John Hannan, Pasffikte yapüğı memleketlerin hiç bir suretle alın154 00 Büyük siyah bir otomobille Ruz üyemden 5 gün evvel Kanının fazla yadıklan hakkında sarih ma de başlayıp 29 ocağa kadar devam Oblıgasvon And. Japonyanın yenildigine üç haftalık ziyaret dönüşünde gaze maması hakkındaki eski kararlarnı16 00 Vapı ve Kredl Bank. Bü>Hik siyah bir otomobille bana gönderdıği bir mektubu ver lumat verilmemektedir. Bu ihtiyar eylemesi tekarrür etmiştir.» 40 00 U Bankası Ruzyne hapisanesine götürülürken diler. New Yorker mecmuasından lar da ne yapıp bu kadar fazla yainanmıyanlann cemiyeti tecilere bir beyanat vererek Pasi da ısrar etmeğe yeniden karar ver114 40 Yapı Rredı Bank. fikteki Amerikan kuvvetlerinin mo mişlerdir. onümüzden fcaşka bir otomobıl'n bir nkra kesip mektubuna iliştir şadıklarını anlatmamışlardır Bu I , Sao Paulo 17 (a.a.) Japonya4125 Aslin Çımento ralinin mükemmel olduğunu sSyleilerlemekte olduğunu gördüm. Ön mişti. Bu, sosyete sütununa aid bir sual kendilerine sorulduğu zaman Bu memleketler zaten geçen ay ltalyada grev nin son harbde bozguna uğradığına miş ve bunlann Korede kalmasmm Şark Değlrmenlert 34 75 den gıden bu arabamn içinde bir fıkraydı. Arka tarafanda yarım yır82 00 Osmanlı B Roma 17 (a.a.) Uç büyük İtal inanmıyan Japon vatanseverleri ta lüzumuna kâni olduklannı ifade Genel Kurula verdikleri bir tebliğçoğu gülmekle iktifa etmişlerdir. 87 0C) < « Hı«t MlH & adamla bir çoouk vrrdı. Bunlar A tık bir yazınn bir yerinde şunu ode Kore banş konferansma tarafsız yan çalışma sendikası 24 eylul gü rafından Brezilyada teşkil olunan etmiştir. 5.90 T Icpret Bankası y meriksn askerî ataşesi albay At kudum: «Cumhur Başkanı ile Mrs. Amerikan güzeli ne memleketier temsilcilerinin kaül4 ç ş lik bi e apılmasına meşhur «Shindo Remei> cemiyeti wood ile küçük oğlu ıdi. nü 24 saatlik bir grev yapılmasına Hannan KoredeH Amerikan bir. masını kat'iyyen istemediklerini bil ** \ l ı l ^ H''K^ \**l Al TIN H \TI Eisenhower.» Böyiece yeni Cumhur karar vermiştir. Bu hususta yayın mensublan hakkındaki hüküm tefyapmak istiyor? Çek hapisaneleri lanan tebliğde elektrik, havagazi, him edilmiştir. Mahkemeye verilen liklerinin halen yeni bir müdafaa dirmişlerdL Başkanının diğer bir general oldu(1) Dolar 397 Fr. New York 17 (Nafen) . Burada s u ve teleion isçilerinin bu greve cemiyet mensublanndan dördü es hattı yapmakta oldukla'ını ve 23 Çekoslovakyada iki yılı aşan bir ğunu öğrendim. . . . Ancak koministler Istediklari (1) kılo altın 476.000 Fr. basm k o r J e r a r ^ m c ^ ^ ş c ı l e r m ı ^ ^ ^ ^ ^ b e l i r t i l r n e k t e d i r . ki Japon diplomab Furuya'y, kat ny sürecek olan bu işten sonra takdirde Sovyetler Birliği temsilcimüddet hapisanede kaldım. Orada, SON sorduklan sualleri IIOVI/.I.KK hapisanede yatmak diri diri mezaTramvay ve otobüs işçilerinin gre letmek maksadile bir «intihar ta istirahat devresine geçeceklerini sinin konferansa iştirak edebileceği yeni Amerika güzellik kraliç^si ra gömülmek giSidir. vi ise üç, dört saat sürecektir. Bu buru» kurmuş olmakla itham edil bildirmisj ve şunlan Uâve etmiştir: de kaydedilmışti. Kjrm«P Aaıınt 1425 1450 Evelyn Margaret, Hollywood'a gitYattığım yer Euzyne hapîîane• Daha uzun bir zamsn için 1325 1350 jsendikalar bundan başka tarun iş mektedir. Bu suçlular 5,5 ilâ 6 yıl Sterlin efektll mek istemediğini, sinemacılık yapsiydi. Burası Prag'm 8 km. kadar ! 2400.2450 Taka5 starlln hapis sezasına çarptınlmıştır. Sao Korede büyük blr kuvvet bulunrnıyacağını, artist olmıyacagmı söy 1100 U50 batısına düşer. 16 mayıs 1953 te, 10 ARANIYOR Takas dolar grev yapmalannı istemişlerdır. Paulo eyaletinde ikamet eden iki durmamız muhtemıpldir. BakpnhDolar N. W 556.557 lemiş ve «evlenmezsem hastabkıcı yıllık bir mahkumiyetin 24 ay "e Ambalâj işlerinde calısmak Japonu katletmekten suçlu diğer '"TUZ bu birliklerimizin moralinin tsviçre 130.130 veya doktor olacağım» demişUr. 23 gününü doldurduktan ionra sanıklar hakkındaki hüküm yann yüksek !rolmasma azamî itinayı j 52.53 model, benzinli, asgarî 5 üzere isci kızlara ihtiyac Yer bsüğı rekoltesi geçen W " K 1 M \KI>A Al riN Cumhur Başkanı Antonin Zapotx>gösterrr°' *edir. bildirilecefttir. tonluk az kullanılmış, Amerivardır. Müracaat: CagalogDün limanımızdan ihrac edilen senelerden fazla kın tarafından srfedilip çıktım. Reşad 50.50 j kan mamulâü kelepir olacak. Amerikan donanması lu. Cemalnadir So. No. 1 Yeni Irak kabinesi mallar Zapotokin, karımın kendisine yazÖç sayılı Ustedekl ihracat maddele. 45.30 Cunıhurlyei At» Müracaat: İş saatlerinde kuvvetleniyor Son yınnl dört »at zarfında llm». rtnin flatlannd» dusukluk başgöster. 54 55 tngülz dığı bir mektub üzerine hareket etBağdad 17 (A.P.) Yeni Irak r Tel: 49691 İstanbul. umızdan muhtelif yabancı memleket. mlştlr. Gulrlen 44 65 Wa?rıington 17 (a.a.) Amerimişti. Fakat bu karann gerisinde kpbinesinin şu şekilde kurulduŞı: ere gönd«rllen «müanu kıymett 685 Külçe 6.85 Tarsusta yağ fabrikasında Bu yıl y«r futıgı mlhsulO rekor kı. ilân edilmiştir: Başbakan ve İç İş Vnn donanmasmdan açıklandığma başka tesirlerin olup olmadığıadan KAYIB Cumhurlyet Markaz Ban. oın liradır. ractga benzemektedır. Rekolte geçen çalışmak üzere bir emin değilım. Sevkedilen mariar anuniMla teı çektr. senelerin üstünd» olacaks» da ne «u. leri Bakanı: Cemali, Dış İşleri Ba söre, 1934 senesinde bir uçak gemi kasından alınan 29 5 "953 tarth ve Re*ad * 37500 1 W 0 < W RAFİNÖB KİMYAGEB dek. tütun kırıntısı, klmyon, barsak. retl* lhrae edllecegl bllinememekte ve kanı Abdullah Bana (sabık Wa si, 3 destroyer ve 162 ufak geml 11728 uyılı 1,450*12 BelçUu frvngına 32000 '> 0 Hamld Ruzyne, büyük bir hapisane deaid 5 numaralı lhbar mektubunu kay. slgala y»iı. tlftık. k«çl kılı, yün. yap. flıtların çok dOjmeslnden korkulmak. shington elçisi)^ Aziz 30000.30500 aranıyor. İstanbul Bahkpazar tezgâha konulacakhr. ğildi. Orada bulundueum sırada bettik. Yenld aluıacagındaa okiılnln rak tütün. k sp«, halı, yumurta, ke. Udır. Saal İS t* tCSbtt «Mdl Fırm sokak 12 numaraya veya Bu programm tahakkuku İçin hükmtt yoktur. Yeni kabine 17 bakandan müteyeni bir kısım Uâve edilmişti. Mun rest*. konseı\e. armısak, laeb, bağ «*l Karetltla Boruda Bmmtlı Her yll jtaıdlden aüvre satıjlar bas. şekkil olup bunlardan 9 u e^ki hü ^i'Hceve 5^9 636^38 dolar tahsİMt 27428 e telefonla müracaat HAYREDDtN ABHA temelen binden fazla mahbusu babıçağı, çöğen. zeyün V» kontrplak da tadığı haldı bu yıl böyle bir bellrtı t(Vr«u«nllı ıO H.A ı ııtnn r* tpUk vudır. edilmesi kumetlerde bulunan şahsı> etlerdır. . konulmuştur. hedüz yoktur. Yükleme, boşaltma güçlüğünden limanda Çekoslovakyada bir mahkeme 40 şilep birikti komedyası nasıl oynaıuyor? DEMIR PERDE GERISINDE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIU1UU1III11ÜII11111L Güzel ve sıhhatlî çocuk miiîs?baka şarllarını ilân ediyoruı İngiltere Bankasının Tahranda dün üç karan general tevkif edildi Güvenlik Konseyine seçiliyoruz Avrupa Tedîye Birliğindeki durumumuz Gelâl Bayar ocak ayında Amerikaya gidiyor Talebe yurdlarına bn yıl 528 öğrenci alsnacak r BOR Kore siyasî konferansı Amerika asker sayısını arttırıyor ^* İŞÇ1 KIZLAR Kamyon Alınacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog