Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makale



Katalog


«
»

CÜMHURÎTTO If EyHU 1I5S İsîanbul 4. Enternasyonal basketbol turnuvası Yugoslav güreşçileri geliyor İstanbul Güreş Kulübünfin bir mıiddet ewel Yugos'.avyaya yapmış olduğu liyareti iade stmeK üzere, Partizan Kulübü güreşçılerl ekim ayı ortalannda şehrimize gelecekler ve 17 ile 18 ekim larıhlerinde Spor ve Sergi Sarayında birer karşılaşma yapacaklardır. Emniyet teşkilâtında RADYO terfi ve tayinler ( Bugünkü program İSTANBUL, Emniyet Genel müdürlüjü teşkilâtında terfi v» tayinler yapıldığını dün bildirmiş ve tayin listesinden bir kısmmı vermiştik. 1. şube mildür muavinlerinden Hamdi Ozdemir aynı vazifede Kalarak 3. sımf polis müfertişliğıne, Gire«unun Kesap kazası kaymakamı Alim Onaran 3. sınıf Emniyet müdürlüğüne ve muhtemelen Jstanbul 1. şube müdürluğüne pulıs müfettişi Celâl Kosova munhal bulunan İst. 5. şube müdürlüğüne, polis müfettişi Zeki Akahn Malatya polis müdürlüğüne & şube baş komiseri Şemseddin Turgud Elâzığ Emniyet müdürlüğüne tajin edılmişlerdir. Terfi eden komiserlerin isimlsri şudur: M. Rıfka Aktekin, Nizameddin Akçaabad, Mustafa Pektürk, Nuri Karakurt, H. Hüsnü Işıldar, M. Ra sim Toraman, H. Hüseyin Günay, Mehmed Dincmen, M. Nihad Andaç, Ahmed Aydın, Hanefi Atay, H. Yaşar Ertan, Fehmi Göde, Bekir S. Kutluay, Necdet Kahraman, Yaşar Tung, Muzaffer Sırmalı, M. Ali Akyüzlü, İbrahim Karataş, A. riıza Bilgütay, İ. Talıb Albayrak, Mehmed Aksoy, A. Namık Erdol, M. Bedii Yüken, Hahl İbrahim Ürkmez, Naci Tulun, H. Nevzad Yıldınm, Ziya Tüzün, M. Adıl Ünenli, M. Galib Erol, Mustafa Onjr M Muammer Tuncdan. M. Ziya Özalp, Burhaneddin Talay, Mehmed Parlak, İ. Talât Yeşildağ, Ihsan Lüleci, Cevad Bıbinoğlu, Burhaneddin Görkey, Murad Ertan, Hasan Kaya. Cemal Orhun, Sadık Ekrem Ürkmez, Ziyaeddin Alkan, Hu.e\in Guven İbıahi'r O ıkren Şerefeddin Baldüven, Hikmet Yıldırım, A. Riza Bural, Yusuf Zorlu, Muharrem Zeren, Gani Kalkancı, M. Şevki Gürkaya, M. Zeki Kayael, Osman Tanrıverdi, Mehmed Düzgoren, Iskender Yıldınm, Mustafa Asun Polat, Irfan Güneri, Mehmed Güneri, Tevfik Deryaz, Mehmed Nejad Ozyener, Kâzım Ergun, Yah ya Oktay, Sırrı Durmazakm, Hayreddin Kılıç. Güçlüer, A. Naci Yılmaz, M. Vehbi Ertan, N. Sıtkı Hergül; Salih Öneş; M. Zeki Mutlugün; Burhaniddin Akbelge, M. Sadi Başeğmez, İ. Hak kı Özcan, Mehmed Nuri Özbek; Hasan Yener; M. Hayri Uçkun, İsmaıl Zuhtü Yirgin, M. Ali Şahin, Ahmed Zeki Özkul, İbrahim Yılmaz; Ahmed Öge, M. Muhsin Ündüz, M. Suad Cangül, H. Tahsin Aybey, M. Kemal Oray, Murad Hasılergen; Ahmed Eren, Salıh Cevad Doğu, M. Şevket Erkan, İsmet Kemal Soylugıl. A. Kemal Büyüksakarj'a; Omer Sonmez, Osman Nuri Turgay, H. Hüsnü Peker, AFaik Kaya, Fikret Erman; İsmet Atalay, Munir Daldal, Abbas Tanndağ, Adnan Buhurcu, Yaşsr Said Goyenç:; M. Hayri Ceylan; İ. Naci İzci; Kemal Karabaşoğlu; Mehmed Gokalp, M. Aslan Türüsel, M. Zahid İdıl, Mesud Beşgül, Hüseyin Çağlar, Mehmed Gökkaya; Celâl Bekcan, Mehmed Şat, Süleyman Oksüzoğlu, Yaşar Akman, Ali Şan vur, M. Ali Atacan, Server Ersolmaz, Ali Sedad Acarbay; Hüseyin PraviştaU; İ. Hakkı Adanır; Sabri Tanm, M. Avni Gök, M. Fikri Bay yan, İsmail Acar, Alım Dündar, Abdülvehab Eren; Necıb Tural. AL dullah Kalyoncu, Hayri Demrel, M. Sami Sayın, Ziya Tüzün, Mustafa Arısoy; A. Zeki Tanyu, Azız Mahmud Öıyığıt, Halil Rifat Tüzün, N. Besım Gıray, Yusuf Ziya Ayanoğlu, Hilmi Aksoyer; M. Reşad Tanören, Kemal Şenöz; Şaban Dunıkan; M. Turan Özer; Ahmed Koçer, M. Emin Ockaner, HayJar Alkan, Ömer Ölçer, M. Cemal Aslan, Salâhaddin Anıkbaşı; M. Ziya Baürer, Hikmet Yalçuı, M. Hayrullah Goker, Ömer Fahri Coskun; İ. Kemal Tanyolaç; M. Fevzi Ersan; M. Nureddin Noyan; Vahid Altun; M. Nedim Erşen; Abdüsselâm Ersoysal; M. Kemal Uzunkaya, Rafet Atılgan, Süleyman Mırasoğlu. j 12 57 Açı'.ıj v* progrsm 13 00 Ha. bcrler 13.U Turtultr (Pl.) 13.30 Dans ınuriğl (Pl ) l î . « Şarkılar; okuyan: Muzaffer Blrtan 14.2» P«r. ker hafıf müılk kuarteti 14.« Ş«r. kı".ar tPl.) 15.00 Kapanif. Ispartada hınıtmaîı bir inşa faaliyeti var Su, kanalizasyon, elektrik şebckesi ilıaleye çıkanldı; son jnllarda bu şehrimizin gördüğü devlet yardımı 20 milyon lirası aşnor Isparta (Hususi) Şimdiye ka rak ana şoselere bağlanması, hiç dar kendı kaderı ile başbaşa kal yoiu bulunnuyan yerlere yeni yolmış bulunan Isparta. son 3 3.5 yıl lar yapılmasına da iki milyona yazarfında gozle gorulur, elle tutulur kın bir para sarfedılmiştir. 521 bin bir gelişmeye sahne olmaktadır. liralık bır yardımla da hiç suyu Bu neticeden herkesin sevinmeme olmı\an köylerin su ihtiyaclannın kaı>.!aPtnasına çalışılmaktadır. Bu sine, memnun olmamasma imkân ay ıçmde yollar ve içme sulan için yoktur. Gelişmeye vilâyet sınırlan yeniden 1 milyon 225 bin liralık içinde her yerde raıtlanır. Hangi bi' îar~'sat d?ha se'.mış bu!unm:ksahada isterseniz isteyıniz, o mev tadır. Muhtelif işler için de ayınca zua aid yeni yeni eserlerin mey 6] 3 bin liralık masraf yapılmıştır. dana geîdığini gelmekte olduğunu Bütün bunlarm yanıbaşında. İsiftiharla görürsunüz. partanm müstakbel kalkınmasında Meselâ Ispartanın sağlık davası en mühim rolü oynıyacak olan Eğna iki mjlyon liraya yakın bir para tu'irKova>a hiriı oelekrux sanharcanmıştır. Bu paralar, bir kısmı tralı gelmektedir. Inşaatı hızla iler. halkın yardımı ile yapılan yüz ya [ liyen bu santral 4,5 milyon liraya taklı memleket hastanesmın ta çıkacak. Isparta ile havaî hattın mamlanmasını sağlamıştır. Eski güzeraâhında bulunan köy ve karnemleket hastanesi tamir ve tâdıl sabalara ucuz elektrik verecektiredılerek 100 yataklı bir verem hast Halen Ispartanın 19 köyünde elektrik etüd idaresi tarafmdan göndetanesine çevrilmiştir. Ayrıea yeni rilen mühendisler tetkik'erde bubir verem hastanesi binası inşa lunmaktadırlar. Ayrıca İller Banedilmektedir. Bu bina ikmal erii kasından gelen bir ekip de faalıvet lince verem hastanesi buraya ta hahndedir. Oğrenildiğine göre şim şınacak, eski bina doğumevi haîi dilik 8 bin kılovat'ık olan bu sanne getınlecektir. Kazalardan da tralm 50 bin kilovat veıecek ikinYalvaç, Ş. Karaağaç. Senirkent ye ci varyantı üzerinde de etüdler yani birer hastaneye kavuşmuş, Tür pılmaktadır. kiyede ıkıncı olarak 125 yatakh Hulâsa, bir kaç sene içinde 20 Kemik ve Mafsal Veremi hastanesi, küsur mılyon liralık bir devlet yar en son ameliyat ve röntgen cıhazlarile Eğridirde kurulmuştur. Sütçü ler kazasımn hastane bınası ihaleye çıkarılmış, böylece Isparta, kısa bir zamanda 5 yeni sağlık müessesesine sahib olmuştur. O nisbette doktor adedi çoğalmıştır. Kültür işleri de aynı tempo ile ilerlemiştir. Isparta bır kaç sene zarfında bir lıseye, bir İmam Hatib Okuluna. Uluborlu, Keçıborlu ve Gğridir de birer orta okula ka\ uşmuştur. Yeniden 12 koy okulu inşa edilmytir. dımı gören Isparta artık değişen tahhinin semerlerini görmekîe ve siması hergun biraz daha zindeleşmektedir. Bütün bu faaliyte Beledive çalışmalan da aynı hızla katılmaktadır Su, kanalizasyon ve şehir elektrik şebekesi ihaleye cıkarılmıştır, Şimdiye kadar ihmal edilen iç mahallelerde bir çok yollar yapılmış ve genişletilmistir. Şehir plânma göre geniş ölçüde istımlâke girisilmiş. yeni yeni yollar açılmıstır. Şehirde hıımmah bir inşaat E'ize çarpmaktadır. Yeni evler ve mağa zalar aHeta birbirlerile yarış edercesine mevdana gelmektedir. Bu tempo kısa bir zamanda Ispartayı guzelleştirecek, daha şirin, daha meHenî bir jehir hüviyetine sokacaktır. N'ecmi AKSOP Beşiktas Karagümrük maçı Dün saat 16 da, Şeref stadyomunda Beşiktas (B) Karagümrük arasmda hususi bir futbol karşılaşması yapümıştır. Takımlar sahaya su kadrolarla çıkmışlardır: Beşiktas: Ergun Yılmaz, Kânm Vedad, Ozcan, Faruk Süleyman (Sami), Metin, Coşkun, Salâhaddin, Şefik. Karagümrük: Zühtü Vural, Feh mi Fahri, Nevzad, Reşad Naci, Havati, Necdet, Şükrii, Şükrü. Gayet zevksiz cereyan eden maçın ilk devresini Beşiktas 10 galib bitırdi. îkinci devrede »iyah beyazhlann yapmış olduklan iktnci gole enerjik Karagümrüklüler sadece tek golle mukabele edebildıklerinden sahadan 21 mağlub aynldılar. Goller sırasile Salâbaddin (B J. K0, Sami (B.J.K), Şukrü (Karagümrük) tarafından yapıldı. 18 00 Açı 1 !» v» turkülsr; okuyanlar: Şsn kardeşler 1»15 Hakkı Dennan faiil h«y*ti 19.00 Habcrltr 1».1S Fadyo »enfonl orkestrası konıeri: ıdare *edn: Cemal Reşid Rey M 08 S a ı »serleri 20 15 Radyo Gazetesl 20.30 Kısa şehlr haherlerl 20 35 S a ı eser. leri, çalan ŞerU Muhiddin T»rgan 20 50 Schbetler 21 00 Radyo Klâsik Türk ır.usıkisi topluluğu 21 40 Şan res!t»li; »oyllyen: Hâtıra Olcay 22.6* Şarkılar; okuyan: Luttl Güneri 22 20 Konıışma 22.30 Şarkılar; oku. >anCan Ak;lt 22 45 Haberler 23.06 Kaır.blyo . Bcrı» v« p r o j r a m i a r 23 07 Dans muzifl (Pl.) 23.30 Caz sati fPl ) 23,45 Napoll sarkıları (Pl.) 24.00 Kapamf. ANKARA 7.30 Açiıij ve program 7 35 K u r . an.ı K t r i m 7.4S Hab*rler 8 00 S». bah muzıkleH (Pl.) 8 90 Şarkılar P ı j 9.00 K a p a m ş . 12 00 Memleketten KİIrn 12 15 Memlekete selâm 12 30 Pesrev se. mai ve şarkılar okuyan Bedia Yal. tırak Bektaf 13 00 H»b»rl«r 13.15 Norman Cloutıer orkejtrası çâlıyor 'Pl ı 13 30 ö i l e Gazetesi 13.45 Fılm melodilert (Pl ) 14.00 Kapanıj. Ba^ketbnl milll takını nanuıedlertnden ikisi dün anlrenmaıı esııasında Dordüncü İstanbul Enternasyo ı manın 20 gün için Aimanya seya Fenerbahçe antrenörünün nal basketbol tumuvasına pek sz hatini tehir etmesi, merrJeket spo durumu kötüleşti ru bskımından büyük önemi ulan bir müddet kaldı. Uç hafta önce oynanan Fenerbu turnuvanın kaz»nılma ihtinıali İzmirde seçilmiş olan millî baskarşısınüa elzemdir. Geçen turnu bahçe Beyoğluspor maçından önVetbol takınu namzedleri antrevada Edoğp.nın bulunmayışı mıHi ce, Fenerbahçe idarecılerıle antrenör Van Zand'm nezareti altmda kadroda çok bıiyük bir boşluk ya nör Szakelly arasında takım teşKıli çahsmalara haşladılar, Turnuvanm rattrjştı. Erdoğar. 952 turmıvasırrla yuzünden ihtilâf zuhur ettiğim bil yapılacağı 10 ekim tar.hine kadar bulunmuş olsaydı, Fatih he\kelinin dirmiştik. olan 22 günluk mütHetin. bir taDun haftahk toplantısını yapan fiııbeti belki daka geçen sene tatakımın esash lekilde hazırlanmayin edılmiş )lacakti. Çunkü Erdo Fenerbahçe idare heyeti vazifeden sma kâfi gelmiyeceği meydanda ise ğan busrün gerek tecrübesi, gerek el çekürdiği antrenörleri hakkında Komiserliğe terfi eden komiser de, millî takımın ekseri elemanlaolgunluk ye kabilıyeti bakımm'lan bir karara varmak üzere bu mev muavinleri: rını teşkîl edsn İstanbullu oyuncuYusuf Polat, Bekir Ergun, Atıf basketbol hayaUnm en yüksek zir zuu ele alm:ştır. ların epey bir müddet'pnberi anGeç vakitlere kadar devam eden vesinde bulunmaktpdır. Millî takıtrenmanlara başlamış olrr.aları aöz bir M E V L İD ÖLÜM mın bu kıymetli elemandan mah tartışmalardan sonra müsbet bnunde tutulacak olursa. turmıvaİstanbul Hukuk Falnıltesi otr«ncile. rum edilmemesi için alâkadarların I netıceye ulaşılamamıştır. Antrenör Kula hıccarından ya katılacak ek'pin hayli hazırlıkh rinden çok kı\meth oğlumuı Erdoğanın durumile ciddî bir şe ! meselesi gelecek haftaki toplantıda MEHMED ŞEVKET olacağı anlaşüır. tekrar ele alınacaktır. MUSTAFA ZEYYAD kilde meş^ul olmaları lâzımdır. Turnuv'a arifesinde. millî ekipin PALANDUZ'un CİVELEK İstanbul tumuvasına iştirak edeKızılyılchz takımının zavıf dıhmesıni intac edecek ıkı lfi eylul çarşamha gurm Kiilada vefat in olumunun birincı senei devriyesl cek takımlar bir iki istisna ile belli ettı£ıni teessarle bildırtriz şsnsfizlık vardır B\mlardan bin m'jna.sebetılc (19 9 1953 cumartesı gunu geleceği doğru değil olmuş gibidir. PALAN'DUZ aılesi ıkındt namazmı muteakıb Beyazıd Ca. takımın kaptanı Yalımın reza cUımııntie rııhuna Mevlıdi Şerif okurv Kızılyıldız futbol takımının örumu dolayısıle maçlara ve antren Gelmeleri kat'ileşmiş olan tacağından kendısınl sevenlerîe arzu bu. manlsra ıştırak edememesi. ikincisı kımlar sunlardır: Fransa, Yueos nümüzdekı ay içinde memleketımi} Liranların le^rıflennı rıca ederiz. de rnilli kadronun en kuvvetli ele lavya. İtalya, Avusturya, İsv.çre, re geleceği hakkında bazı gazeteSevgili kızımız B a b a s r Refık Cıvelek lerde intıçar eden haber, Yu^oslav Yapı ve Kredi Bankası A Ş. manlarından Erdoğan Partenerin Surlye, İran, Türkiyenin de iştiraZEYNEB GAZEZ Mudıır Muavini hic heklenrnedık bir zamanda orta kile takırn adedi 8 e çıkmaktadır. basın ataşesi tarafmdan dun yadun Hakkın nıhmetıne kavusmuşttır. ya bir Almanva sevahati çıkarmış Maamafih İsrsel ve Mısınn turnu lfinlanmıştır. Cenazesı bııgun. oğle n a m a ı ı n ı m u t e . ır Takımın bellibîşh !ki vaya katılmalan ihtimali henüz Cezmi Or kupası atletizm i k ı b KadiKoy 0=m3na;ia Camunden TEŞEKKÜR k a ' d ı r ı l a a k Karacaahmed mezarlığma mesnedmin eksılmesi, tur mevtrud bulunmaktadır. Kat'î duÇok sveg.Sl snnemız Izm'.r esrafın. defnedl'ecektır. müsabakaları nuvadaki kazınma ?ansım:zı yan rura 20 eylul akşanu belli olacakdan Haıınaşazade Omer Lutfi Iltan eş' Annesi• Perıhan G*7ez; Baba = ı. yarıya indırmektediı Halbuki, br. Aimanya, Ispanya ve Belçika FATMA İLTAN'ın Mevsimin son müsabakası olarak Dı. Makıne Bnb Ahmed Gazeı tiıreııvada pene en kuvvetli raki takımları mall imkânsızhklar yü tertıblenılmek istenen «Çezmi Or vefan dnlayısıle teİRTaf, mektub ve bııhassa ccnazes;ne kadar gelmek sure. bimız olacajn anJaşılan Yugoslavya zünden istirak edtmlyeceklerdir. * * * kupası» atletızm müsabakaları 27 X\W bu tvkenmez scımîzı paylaşan ve Fransa İstanbul şampiyonasma r eylui tanhınde yapılacak ve bu vaMilll takım namzedleTİ 10 ekur l>ıl Bavan Arre, Karan ve c^cuklprı azız akraba a k a d a j ve do5tlarımi7a hummslı bir şe.<ılde hazırlanmakta a> n a \ n tesekkur etmeğe ftcımız m a . tarihin* kıdar antrenBrOn nezareti rijmalara bır çok tanınmış atletı l r r a vp Ara Bay Anıktns SanMıvan ve müsabakalara en ku\vetli kairo nı nlduğımian gazetemz vs5itasıle î e . B&\ \e Bavan Yetvart San.ı>an. sev. altında haftada 6 fün cabçacaklar mxz ıjtırak edecektır. şnkknr eder k e n d î c r m e uz\ın onrırleı Lirıle tştirak etmek için hiç bir feB.'.ı e$i, babaları. damadı ve eniştesı dır. Erdoğaj» dön geceki antrenailpnz. Drobny mağlub dskârlıktan çek;nmernektedirler. nlan <n manlard» Vn'i< mamı;tır. K ı z l a u , Tnr'inlflr» ve DftmRdUn Ddrdünrü tstsnbul turnuvasmm Modena (italya) 17 (A P.) IBay YF.RYANT KARANın Ahf SAKAR taljan Fausto Gardını dun burada ehpmmivefı bilhassa, T'irkive, Yu(Takım Yeni garaı sahıbi) EVLENME TÖRENİ gosUvva ve Fransa için diğer tayapılan tenıs maç.atında rakıbı as vrfat etıg.nl d?rın tee=.<:ur!e hıldırlrler Eczacı Yave' H u r m a n kı>ı kınlara nazaran dsha ehemmiy«îtlilen Çekoslovak Jaroslav Drobny'yi Cenaze Tiera^ırr.ı varın cuma'tçsı 19 İstanbul grekoromen C.ÖKSEL HÜRMAN <*:r. Çünku burrJan evvel yapılan ilk defa oiarak yenmeğe muvalfak evlul 1953 sait 1^30 da Bev nchı Hlık. İle oazöD Uç Hnran Ermenı k . l ^ e ^ n d e birincilikleri lic turnuvada vukanda isimleri olmuştur. icrs olunacakiır SUAD CAVl'SOfiLUnun zıkrerlılen mil.etler biıer birinciiık İstanbul bölgesi GrekoRomen Netice 26, 62, 86 Gardini lehin İsbıı ılân hususî dave'i'e y e r n e ka. ^ Taşl'k esınrle 17 9 9S1 ev. kazanrmşlardır. Bu seneki turnu güreş birincilikleri 26 ile 27 eylul dedir. ımdır. | lenır.e torenieri akraba vç «ekcın dn^l. va şampiyonlıjğunu bu üe takım , cumartesi ve pazar günlen Teknık CenHze L e v s r ' m a t i ve Ser\ı« T^lpr I Isrı arasımla ıcr» eailmistlr Saadetler sampıyumu5uııu u^ ~ v v . Başka bir oyunda asien Polonyalı GARBIS CEI.IL, Tel 42746 ' ri'îeriz. dan biri kazandjğı takdirde tertib j ü n i v e r s i t , spor salonunda yapıla olan Wladislaw Skonecki rakıbi heyetinüı dört sene için ortaya ' Giuseppe Merlo yu 46, 75. 63 gö *** Yarın Akşam Istanbul şampiyonlan, memleketi türmüştür. koyduğru kıvmetli Fatih heytcell ofia nasib olacaktır. Fatih heykeli mizin dığer bölgelennin şampiyonErkekler çift kategorısinde Poşimdiye kadar bir sene İstanbulda, ı a r i l e ) türkiye biıinriUkieri için lonyah ve Çekosiovakyalı tenısçiler B Ü Y Ü K D E R E bir sene Belgradda, bir yıl da Fran bÜâhare ilân edilecek tarihte Spor rakibleri iki Italyana karşı 63 ga10 • • karşılaşacak lib durumda iken havanın kararsada kalrrustır. 10 ekim tarihirte ve Sergi sarayında ması üzerine maç yarıda bırakılkadar İrtanbulda bulunacak olan lardır. . mıştır. Fransız basketbol millt takımı, bu SON K O N S E R heykeli de birlikte getirecektir. I Bu oyuna yeniden devam edilme Alâkadarların verdiğj malumata mesı kararlaştırılmıştır. Kıvmetli San^tkâr göre, 4 ay müddetle teczlye edilDun burada tenis karşılaşmakn (ÇOMAIl miş bulunan Yalımın, millî maç bir eünlük hususi maç şeklinde yadolayısile cezasının afft için mü •hfctLE pılmıştır. •6KİP racaatte bulunu'muîtur. Merkez •OİS AĞRISI Admira takımı Ankaraya A ve saz arkadaşları. Üstad FEHMI EGE Orkestrası ve MEFHARET lstişare heyeti bu müracaeti kabul •TANIKUAR ATALAY konseri. Muhtelif varyeteler. çok zarif bir sürpriz. ettiği takdirdî, esasen c«za m ü i •GÜNEJ YAHIGI i gelmek istiyor detinin dolmasma çok az bir zaman • Aftl.poCEK SOKMASI a •KESIK g Ankara 17 (Anka) Avusturya kalan Yalım, milli maçlara iştirek •YARALAR ^ liğinden dünyaca tanınmış Admira •Pİ$İK S edebilecektir. Ancak Yahmın an «KAflHTI futbol takımı Ankarada maç yaptrenman durumunu'i. ne merkezde •EKZfcMA i İkı insaat müher.drsi desinator ve bır makine desinamak üzere, Ankara bölgesine mü• ERGEHIİK ' '••,= olduğu malum değildir Forma gi • DONUK "^" torü aranmaktadır. Talıblerin en kısa zamanda Bahçekaracaat etmiştır. Admiranın yaptığı rebümesi için hayli dikkatli çahş• DERİ (ATtAMLARINUA VE ~ Garant; Handa 310 numaraya müracaatleri veya teküfte. maçların ocak ayında oy•TRftJTkH SONRA KUllkMlllR maa icab edecektir. Erdoğanın J FiATI : 7S K r j . yazılarile tercümeihallerini b'ldirmeleri rica olunur. nanması istenmektedir. durumuna gelincs. bu knmetli ele 16.5İ Açılış ve program 17 00 M ü . zık (Pl.) 17 45 Ş a r k ı l a r ; o k u y a n : MuallA M'Jkadder Atakan 18 15 Dans muzlğl ıPl t 18 45 Saz eserien <P! i 19 00 Haberler 19 15 Tarlhten bir yaprak 1» 20 Harb solol«rı (Pl.) 19.30 Koyun saati lYurddan sesler işti. rakile, 20 15 Hadyo Gazetesi 30.30 Kuıre faslı ıdare eden Rugen Kam 2100 Konuşma 21.15 Sevtlmiş melo. diler; çalan Erdoğan Çaplı 21 30 Haftanm turizra konıışmMi 21.40 Şarkılar; okuyMi' Ekrem Guyer 22 00 Serbest saat 22 15 Dans muzıji ı P l . ı , 2.45 Haberler 23 00 Kapa. nıs BULMACA 1 1 * \ \ Bilhassa, bayındırlık mevzuuna büyük bir ehemmıyet verılmiş. en U büyük yardımlar bu sahaya inhisar ettırilmıştir. Ezcumle. zaman zaman taşarak buyuk hasarlara sebeb olan o. deli çayların ıslahı ameliyelari, Is! parta baraiının insası işi 1 milvon a> 285 bin liraya müteahhidlerine •a ihale olunmuştur 1.5 milyon hra ile de bazı muhim bataklıklarm oe kurutulması ele alınmıştır. BöyîeSoldan aağa: ce hem sıtma sahaları bertaraf e1 Devlet daırelerinde husıısî k o . mısyonlar tarafından menmrlar için dilmış. hem de geniş ve mümbit ?l:nan ksra'"LT"dan ıçoğvıî). 2 Toy. bir arazi ziraate elverişli bır hale luk devıesınde bulunan bir ijaret sı. gp*:rilrnjs o!a"aktır falı 3 Kavga edenler a r a s m d a ç ı k . Bundan başka, vilâyet yollannm ır.ış olan, hır Asya memleketmd» pa. pazdır Gııney Amer'.kada deve. 4 Bir ( onarılması, köy yollannm yapılaed?tm kısaltılmısı. «kumanda. nm yarısı. 5 Blr namaz vaktı. 6 O g der kum kalır. Kur'andan kısa bır 1 •1 •m I (H 1 l t 1 m 1 1 I ' Hizmetçi Aranıyor ) " Orta yaşlı iki kişilik bir ailenin ev işlerıne yardım edecek orta yaşlı bir bayan aranmaktadır. Bilhassa kimsesiz olanlar tercıh edılır. Beyoğiu Bursa sokak No. 422 Necati Tözüme müracaatleri. p«rça 7 Kanser <nb terımiı. 8 ?^usikı parçalarında sık sık lekrar eoılcn kısım. Yukaj'rian asağıya: 1 CMenekler (eski usul çogııl 2 IzlıraM olanın duyduju kan emıcı h a j v a n l a c d 3 " . 3 Bır memle. ketır esas halkı ıçoğul). 4 Blr soru tskısı.ırı tersı. boyut'.ardan. 'geçnıiş' m yarısı 5 General Necibın ı r e m . leketını «ula;.an. a'acaklı (eski terım). 6 Çevnlır.ce fazla mavhoş olur. 7 Baiı Annrto ud> fctr kKiahamız. 8 Bir hayvan hactshğı bazı nakl:^ e vasıta. larmı kendıne eslr eden. Tek başına işlenir KETEN Bez, İPEKLİ Elişi paftajı • Türkçe ilâvesi çıktı. ANNA PEÇAROPULO BİÇKİ ve DİKİŞ YURDU Kayıdlar başladı. Pazardan maada her gün saat 1018 e BİÇKİ DİKİŞ NAKIŞ ÇİÇ vesaire dersler özel metodlarla Kurtuluş hamnın geniş larında verılir. Galatasaray, İstiklâl Caddesi, Kurtuluş ••• 285. 3 6 Tel: 43222 kadar EK salonApt. 1 SSYÂZ PARK'ta ÇİEİNİEİSİÜİYİU EJBTE!D|J|»LEIY KİIİDTEIRIBINIU T|ITMI»IN|ALL.IU "I!SWH|A|RIE!M 1 İLİAİNİEİDİ 1 |Ş ANTİDOT I HAMİYET YÜOESES Ar a n ı y o r AİKİ EİR PİKİEİK Ş'PİTİAİMİAİMİB BUİCK OTO9I0BİLİ İthal etrnis olduğumuz BUİCK (SUPER) otomobillerimiz azalmaktad:r. Müracaat: Galata, Mehmedalipaşa han 53 • • • • M M M B H Telefon: 40319 «CUMHURİYET» in ROMAN1:13 SON KAHKAHA Yazan: EDİSON MARSBALL * Çeviren: VAHDET GÜLTEKİN Zıhrümde bir rüya örülüyordu. Lord Lundy gitmek üzere kalkb. «Bir teklifte bulunacağım ve kabul edersiniz sanıyorum.» dedi. «Bu gece tiyatroya hepüniz için birer bilet alsam...ı Kaderimin tayin edildiği o anda artık ben çoktan kadere inari]yordum! içeri bir uşak çirdi, yanıma gelip kulağıma iğildi: aBir delikanh geldi, sizi £"rmek istiyor, küçükhanım. Ptk efendiden bir adam benzetemedim ama. muhakkak görüşmek istediğini söyluyor.» Kalktım, selâm verdim we alelacele bir «Müsaaderuzle» diyerek dışan hrladım. Taşhğın lofluğunda, ortahalli giyinmiş biri, şaşkın bir halde duruyordu. Bana doğru gelip biraz daha aydınlığa çıktı. O zaman vülünü görüp tarudım: Rene SaintDenis'ti, Bu, yani o gün Lord Lundy'yi yere seren genc. Fransızca: oAffedersiniz. rahatsız ettim, küçükhanım,» dedi, <>Fakat zıyaretimin sebebi, size ne kadar ehemmiyetsiz gorünse de. bence çok mühim.» «Nedir, M. SaintDenis?» diye sordum. Kalbim de küt küt atıyordu. «Bugün benim hesabıma saıfettiğiniz yirmi beş kuruşu ' iade etmek istiyorum,» dedi. cO anda para yoktu yanımda. Yollavacak birmi de bulamadım. hem paranın elinize ceçtiğine o zaman pek emin de olamazdım.» Üzerindeki saşkın hal gitrri?ti, oldukça da vakur bir halle knııuşuyordu. O yuvarlacık vüzüne baktım, bulunması pek aüç olan bir çok şeyler vardı bu çocuk yüzünrie. Sonra pittikçe ^üvüyen siyah gözlerıne baktım. Ömrümde içten söylediğim bir şey varsa o anda söylediğim şu sözler olmuştur: «A, bende yirmi beş kuruş daha var. Elli kuruş eder. Bildiğiniz bir yer var mı, gidip bu parayla birer kadeh Franşız çarabı içelim?» nÖyle bir yer biliyorum ki, küçükhanım. bu parayla tam bir şişe iyi cins siyah şarab ?labılirız. Benden daha fakir olan Frans;7İar oraya sık sık giderler.» oŞapka giymem lâzım mı?» diye sordum. «Şapkalı kadm pek eöriinmez orada,» dedi. «Beni oraya götürmemz şeıefine naü olabilir miyim, beypîendi? Hem derhal!» Sert bir hareketle iğilerek: «Bu benım için büyük bir zevktir,» dedi. Koluna girdim, ikindi vaktinin uzun gölgeleri arasmdan kapıdan dışan sürukledim. Duyduğum saadetin drasmc'an bir hâtıra panldıyordu. Keydi, o anda pek iyi kestıremiyordurn... Fakat saadeti pek keskin bir şekilde hissediyordum. Bu saadette büyük miktarda bir şaşkınlık ceşnisi de vardı ve biliyordum ki daha pek az önce tanıştığım bu toy, fakat canlı Fransızdan başka dıinyada hiç kimse bana bu saaoeti veremezdi. Jeffrey'den kaçıp koşacağım biri varsa o da bu dehkarılı idi. O bellibelirsiz hâtıra şimdi zihnimde berraklaşmıştı: Manunun beni kucağına alıp, Çota Nagpurjdaki büyük büyü âyininden kaçırışı gözlerimin dnündeydi. IV Rene'nin halindeki o şaşkınlık uzun boylu ve sıska oluşundan ileri gelmiyordu. Bunun sebebi, son derece hassas yaradıhşta olmasuıdan doğan sıkılganlıktı. Onda bir köylü çocuğunun hödüklüğü olmadığma göre, orta hal!i bir aileden olduğuna hükmediyordum: şivesi ve halleri de tasralı olduğunu aşikâr bir şekı'.de gösterivordu. Sıkılmadan konuşmağa başlar başlamaz hareket'.erıne ve duruşuna, oturuşuna bir zarafet geliyordu. Bence hu safkan bir yarif aünın zaraieti değildi G Desinatör B«rar> ve ysyan Cumfturtvet MattKiacılıfc ce Gtatltctlik Turk Anentm Şırkett Cuğotottu HatKevı tokoJt No !0/«l Sahıblerı İNGİLİZCE BİLEN BAYAN ARANIYOR Beyoğlunda bir ithalât müessesesi inglizce muhaberafa vâı\. daktilo bilir bavan aramaktadır. NJüracaat: İngılizce mektubla bla P.K. 2419 Beyoğiu istanbul. \AZIMt NAIM v« ÇOCIKIJVKI İ'on ttlertut M ' m ıaar« Mea U«ı uı Muduı I NÂZIM LLLSAY hazırlamakla geçiriyormuş ve burıunla da Fransız İlim Akademisın. den mükâfat alacağını umuyormuş. Bizım Ingihzlerin pek azı Taşra Kahvesi dıye bir yer olduğundan haberdardı. Buraya dar bır avludan giriliyordu ve dışarıdan gdrünüsü pek küiüstürdü. Fakat içeride ışık içinde yüzen küçuk bir Fransız dunyası vardı. Biz girerken içeri bir sessizlik çöktü. Baktım: Rene'nin yüzüne de biraz alıkça bir gurur gelmiştı. İçeridekiler İngiüz olsa bizi görmemezlikten gelirlerdi, o da şayed farkımızda olurlarsa. Halbuki bu Fransızlar bizi pek büyük bir alâka ile karşıladılar. Hattâ aralannda fısıldaşmalarıle, memnun memnun gülümsemeleriie, âdeta alkışladılar dıyebilırım. Küçük bir orkestra o sıralarda pek harcı âiem olan «Bu gece beni tahayyül et» şarkısını çalıyordu. Duvar kenannda bir masaya oturur oturmaz da biri bize doğru geldi. Görmüş geçirmiş bir adatıa benziyordu ve kılık kıyafetindeki fakirliği, halindeki kibarhk <lerhal örtüyordu. Kır bıyıklarım ve ufacık sakalını sıvazlayarak ve geıtk yaş'.ılığımn, gerek mazisinın v(*rdlği hakıa, masamızı şereflendirdi. Rene ona «Yüzbaşım» dıve hıti'b ediyordu Bana da izahat veHı: Bu adam. Waterloo meydan muhaıebesi çoktan kaybedıldiğı halde, iki J taburun geri kalan kuvvetierile sonuna kadar dayanan ve bir türlü teslım olmak bilmiyen Yüzbaşı Dr. Fosse imış. Yüzbaşı elimi öptü ve heyecan yüklü bir sesle: «Siz bana Madam Dr. Barry'yi hatırlatıyorsunuz,» dedi. «Ben onu, elli yıldan fazla oluyor, çocukluk gözlerimle görmüştüm. O zaman sizin şımd'Jci yasınızın iki misli bir yaşta idi ama, güzelhği emsalsızdi Mr. Keats'ın dediği gibi sesi tatlı. dudaklan tatlı, elleri yumuşak bir kadındı. «Bereket versin arabaya konulup giyotine götürülüşünü görmedım. Yoksa, son arkadaşı alarak. onunla beraber idama kadar gıdebilirdim.» Bunlan öyle bir halle söjlüyoıdu ki coşmuş da atıyor dı; err.ezdım. Birdenbire içimden geien bir sesle: «Belki de ben onun yrr;r a gideceğım ı dedim. Vüzbaşı: cM;ıd > mazel'» diye haykırdı. O da. Rene de bana baknkslm.şlardı. Öyle ki. Rene'nin arkod?^larından dığer iki Frarı.sız b<<na takdim edilmek maksadıle vanm.ıza geldıklerı zaman, ıkısi de jerlennden zor kalktılar. Nıhayet misafırlerimiz. Rpne yi ve beni şarabımızla başo.ıîa bırbkmak uzere gittiler. Fakat o u^uz cins şarabdan değildi gelcn. Ba§garson bizim istedığimiz sarabın yerine bir şişe «Closde Vougent» getirmışti. Rene'nin rengi attı: «Hanımefendi bunJan istemediler,» dedi. «Oyle ama, hanımefendi bu şarabı aynı fîata kabul eder!er.» dedim. «Herhalde size aid bir raesele değil.» Başgarson da hemen atıldı: «Aradaki seksen kuıuş beîkl fazla bir şey değildir ama, Taşra Kahvesinin şimdiye kadar kendsıne şeref veren en güzel hanımefendıye naçizane bır ikramıdır.» O gittikten sonra Rene sinirli bir haıeketle elını dıkkatle tan3nnrş siyah saçîannda gezdirdi. O zaman üıerine bambaşka ve daha gü?el bir hal geldi. Çok biçımli bir bur» nu, hakikaten asit bir alnı vardı. Karışan saçları da yüzıindeki hassasiyet ifariesini daha iıız.a arttırmıştı. Şimdı onHa bossnna sr<h<rSl hulamamış ve belki \e kendısmin farkmda bile olrnadığı büyük bit kuvvet sezer gibi idim. «Tamşmamıza vesıle olan hSdiseyi hatırlatabilir miyim?» diye sordu. «Hayhay» deriim. «Lord Lundy'nm elbisesine çamur sıçrattığım içüı çok üzüldüm.» j (Arkası var) ama, haşin bir küheylânın zarafeti idi. Başım biraz iğik ve bir yana bükük tutuyordu. Yavaş yavaş bana bir f:l; hattâ belki de şaşılacak derecede, pazusu kuvvetli bir adam intıbaı vermeğe de başlamış. tı. Bunu hissedince içim titredi: Jeffrey Lundy ile çaüşacak olursa bu kuvvete ne kadar ihtiyacı olacağını biliyordum. Havadan ve Saray Meydanmın güzellığinden lâf açtıktan sonra o bölgenin tarihme dair uzun uzadıya tafsilâta girişti. Öyle çabuk konuşuyor ve öyle âlimane fransızca tâbirler kullanıyordu ki ne söyledığmi zor anlıyordum. Saüsbury Tepesinde Romalılardan kalma harabelerden yüzlerce yıl önceye aid bina emareleri varmış ve oraya Kelt'lerin bir tanrısı olan Sul'dan ötürü bu isim verilmiş. Kendisi işte bu harabeleri görmeğe gelmiş ve yakında Cornwall'a gıdıp bunlan oradaki ilk Kelat eserlerile mukayese edecekmiş, sonra onları da Bretanyadaki başka harabelerle. Hayır, eski eserler üzerinde uğraşan bır âlim falan değilmiş, muh telıf Fransız gazetelerine sipariş, üzerine yazı yazan bir muharrirmiş ama, eski eserlere dair de üstünköru bir bilgisi varmış. Çok çalışıp çabaladıktan sonra hakkettiği tatilmi Kelt'lerin göç tarihindeki kı.sa bir saiha üzerine bir tetkik
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog