Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

18 Eyrul 195S L'CnHUI eyefendi! Siz genc ve şüpheslz iyi Şam, 17 (ajı.) Son günlerde niyetli bir zatsınız. Baş'ürkiyeden gelen haberlerde, ka türlü ohnak için de sebeb yok. remlinin şimdi takib rab kurtulu; hareketinin, seçim Viyana 17 (Nafen) Buraya ge ortalarda görülmemeleri Beria tas Başına geçmiş olduğunuz müessese etmekte olduğu siya. mücadelesine esas olarak Suriyelen raporlara göre, son üç hafta fîyesinin ciddî bir şekilde peyklere Türkiyenin can damarı demektır. setin ana gayelerinden nin İskenderun sanrağı üzerindezarfında demir perde gensindeki de teşmil edildiğini göstermektedir. Üeriki" nesiUer, yani bu memleketin biri de Asya kıt'ası ile Birleşik memleketlerde faaliyet haltode buki taleblerini ele aldığı müteaddid Amerikanın bağlarım tamamile Dğer taraftan Çekoslovakya ile i^tikba'ipi hazırhyan bu fabrikanm lunan gizli pols teşekkülleri esaslı defa bildirihniştir. Aynı haberkrkoparmaktır. Şu iki hâdise bilPolonyada da gizK polisin temizlen siz müdürüsünüz. Bn fabnkanın bir şekilde tasfiyeye tabi rutulmuşhiç bir zaman rasyonel bir çalışma e, General Muhammed Necibin hassa dikkatle takib ediliyor. !ar ve bunlar içindeki Beria'cılar mekte olduğuna dair haberler gel menziline erişemediğini her gelen Washington 17 (a a.) Ayan alini cevablandıran senatör Rus1 Moskovaya alelâcele çağıaşkan Çiçekliye bir mektub tamamile ortadan kaldmlmışlardır. miştir. Bu husustaki tasfiye hare hükumetin geçene karşı söylediknlan Kuzey Kore komünist idare Meclisi Demokrat üyelerinden se sell şunlan söylemiştir: göndererek kendisini biraz daha Beria tarafından yerleştinlmiş keti hakkında hiç bir haber sızma lerinden anlamakta ve zaten eser« Tecavüzü önlemek için en iyi htiyatlı olmağa davet ettiğı belircileri ile yapılmakta olan şörüş natör Richard Russell bugün verolan bazı ileri gelen Çek ve Bulgar roası için son dereee dikkat edil leri de görmekteyiz. meler ve Kusya ile Komünist Çin diği bir beyanatta, Amerikanın elin çare, mukabil taarruza geçmek ka tiliyordu. polis şeflerinin de son •zamanlarda mektedir. Okuma yazma bilmiyenlerîn nisarasında varıldığı bildirilen «sana de mütecavize karşı kulanılmak biliyetine malık olabilmektir. DoSuriye siyasî çevreleri, önümüzüzere, kâfı mıktarda uçak ve pi layısile Amerikan beti yüksek olan bir memleket yi yardım andlaşması»> na dair savunmasının deki seçimler için henüz namzedlottan fazla atom borabası mevcud temeltaşını uzun menzilli bombarMillî Eğiüm Bakanına düşen varihaberler, ni tayin etmemiş olan Arab fenin ağırhğını biz uzaktan takdir 2 Komünistlerin, Kore k«n olduğunu söylemiştir. dıman uçaklan teşkil etmektedir. Kurtuluş harketinin bugüne kadar ediyornz ki; şüphesiz siz belinizin feransına, tarafsız diye sdla.tdmAyan Meclisi Silâhlı Hizmetler Amerikanın etrafı her ne kadar bir seçim kampan.} as:na teşebbükübnesile daha iyi hissetmektelan bir çok Asya devlellerni da Komitesi ve Atom Enerji Komıte kuv\etli şekilde savunulursa savu büs etmediğine dikkati çeîcmekte Baştaratt 1 ıncı sahıieüe Baştarafı 1 tncı sahifede siniz. hil etmek için sarfermekte cl sinin en ileri gelen Demokrat ü nulsun, muhakkak surette bazı sanığın nakıs derecede te??bbÜ3te lerinin niyetlerini daha sarih bir dirler. Dığer taraftan öğrenildiğiBakanlığrnızda ban Istisna! de« duklan gayret ve bu saha:)aki yesi buîunan Richard Russel. Başbulunduklan belirtilmekte ve ce şekilde açıklamalannı icab ettırdüşman bombardıman uçaklan sa ne göre, General Necib, Başkan virlerden b"ka z»manhrda bir is. propaganda kanpanyalan. kan Eisenhower'in Amerikan hava vunma hatlannı yarmağa muvaffak mektedir. Çiçekliye zikri geçen mânada ber Pekin hükumeti tarafın'İTn ikin kuvvetleri bütçesinde yapmak isKaramamenin okunmasını müte«Sovyetler Birliği ve Komünist tikrar, bir bheviyelik, bir orarma olacaktır. Onun için daha fazla angi bir mektub gdadermij deci defa olarak ileri süıü!en eski tediği kesintiye temas ederek bu akıb sanıklardan Nezihe Haşhaçın Çin, Kuzey Korenin kontroiu hak ve yerleşme görülmüş değildir. Her CUMHtTRİYET miktarda avcı uçağuıa ve daha jıldir. Rus teklifi Endonezya, BirmL>nya, açıklamayı yapmışür. ifadesi okunmuştur Nezihe, aslen kmda ihbraslanndan vazşeçtlkle yeni gelen Bakana, giden Bakana mütekâmil radar cihazlanna ihtiHindistan gibi «tarafs:/» Asja Halebli olduğunu; Ahmsd ile evli ri takdirde, her iki Koreoia bir yaprmlanlardan ayn şeyler teklit Maamafih Amerikanın elinde devletlerinin de Kore siyasî kon mevcud atom bombası miktan son yaç vardır.» ve 4 çocuğu bulunduğunu söy'e leştirilmesi ve Korel'.lenn kendi edillr; yaptınhr. O gider, yenlsl geferansına katılmalannda ısrar et. dereee gizli tutuhnaktadır. Güdümlü mermiler ve roketlerdikten sonra demiştir ki: işlerini müdah'esiz ıdare eüne lir. Ona da büsbütün başka şeyler teklif ve hattâ empoze ederler. Anmektedir. Birleşik Amcrika ile den ziyade uçaklara ehemmiyet « Ben kocamı zehirlemeğe te leri mümkündür.ı Rusyanın hidrojen bombasına laşılan bu makineyi çarkrılar değiL Korede kuvvet bulundumn f'ovşebbüs etmedim. İddia edildiği f.ibi gerektiğini söyleyen Kore siyasî konferarsınuı açıhş malik olduğuna dair çıkan haber verilmesi Denizyollannın, şimalî Akdeniz Abdülfettah bana zehirli hap ver tarihi olan 28 ekimin yaklaşmak çarkçılan makine idare etmektelellerden çoğu ise bunu kabul etMoskova 17 (a a.) Tass Ajansı ler karşısında, Amerikanın savun Russell bunun sebebini açıklamağa memişlerdir. Şimdi SovvetVr, ASovyet Rusyada muhtelif atom ve doğu güney Akdeniz hatlan kış memiştir. Poliste verdiğim ifadeyi ta olduğuna işaret eien Foster dir. mezun olmadığını bildirmiştir. ma ihtiyaçlannın neler olduğu suSenelerdenberi Türkiyede Hsele•ombalannm birçok defalar denen sefer programlan, işletmece hazır kabul etmiyorum. Zira orada ben Dulles, henüz bu hususta hiç bir merikayı, Asya memleketle1. ine rin kaç sene olması lâzun geldiğinrn lanmış bulunmaktadır. dığini bildirmektedir. karşı cephe almış, bir devlet olayabıız imza attım. Okumam; jaz hazırhk yapılmasınuı mümkün hâlâ kestirilememis oluşu hiç canıBuna göre, Ankara vapuru üç mam yoktur. İddiayı reddederim. rak «damgalamaya» malııf bir ?iolamadıgmı söylemiş ve demiştir nızı sıkmaz mı? Sinirinize dokunhaftada bir, cuma günleri Istanbul Bunu kocam bilhassa yapmışür. yaset kanpanyası üzerinde ısıarla ki: maz mı? dan kalkarak, Pire, Napoli, Marsilduruyorlar. Çünkü daha evvel nikâhlı iki ka« Komünistlerin Korede müsilyaya uğrıyarak Barselonaya girısından boşandığı gibi beni de bo tareke şartlarma riavet etmek, as Einlerce gencin tahsil hayab BWa.shirı?ton'da Cumhurivetçi ikdecek ve gene Marsilya, Cenova, zerinde bir sene eksik, bir sene Washington 17 (a.a.) Millî baBerlin 17 (a.a.) (Husıısî muşamak; yeniden evlenmek istc kerlerini geri çekmek ve müstakıl tidar yardım programını ha/ırlafszla olmak üzere yapılan bu ayar Viyana 17 (AP.) Demir perde Napoli ve Pireye uğnyarak ertesi h'.b rin z biMiriyor^: Berli.de bu s:n kulübünün yemeği'nde söz alan mektedir. Bana poliste verdirdiği ve hür bir Korenin ihdasına fırsst dığı 7aman eöıülmiıştü ki. Asyadeğişiklikleri ne ifade edeT? Amerikan H'zine Bakanı George gerisinde Yahudi a*lıklara karşı hafta perşembe günü Istanbula döifadeyi tabanca tehdidile ezberletti.» vermek niyetinde ya Avrupadan fazla ehemmUet 'unan Türk gazeteci'.eri Do&u Ber Ilumphrey, 1 ocaktan itıbaren ver yeni bir baskı mezalim dalgasının necektir. olmadıklarma Bunlan size sadece maarif slstelin ile Batı Eerlini ayıran bö'seleri veriliyor ve bu kıfaya daha fazla Müteakıben diğer sanık Abdül kanaat getirmek mecburiyetinde minin bocalama devrinden Bu sefer esnasında gemi sadece hâlâ ermislerdir. Gazetecilerim'.z Dofu gilerden indirme yapılacağım bil başgösterd ği bildirilmektedir. yardım yapsHcağı grizlenmivordu. Tamamile inanılır kaynaklardab Cenova limanında bir gece kala fettah Dutman da şu ifadeyi ver kalıyoruz. kıırrulamamış olduğunu göstermek dan Batıya ksçan mülteciler kamp dirmiş ve önümüzdeki 12 ay içinde Eisenhotver idai"esinin daha fa/.la miştir: tDünyada, hür hükumet teşkili irin çızıveriyorum. iannı gezm'=ler ve mültecilerin iş hscminin azlamssmın bahis raev ğrenildiğine göre, bazı komünist cak tır. ehemmijet verdiği Asya kıt'asınmemleketlerde yaşayan Yahudi topzuu olmadığını ilâve etnvştir. Doğu güney hattında da kış se « Polis ve savcılıkta verdiğim fikrini reddeden hiç bir sulh dehatırlannı sor=rak onlara sigara Bu yazının asıl maksadı başkadır. ; da, mücat'elenin öniimüzdeki pünHaz ne Bakanı şunlan ilâve et uluklarınm yüzlerce ve yüzlerce ferleri Adana ve Istanbul vapurlan ifadeler doğrudur. Ben ortağım vamlı olamaz. Bizler, harice ihti Bugünlerde binlerce aile reisinin daŞtmsİprdır. Öğ'e üzeri gazîteci; ler zarfında kızışmasıııa inlizar !er BerMn Belediye Re si Prof Emst miştir: ideri gizlice yargılanmaktadır, ve tarafından yapılacak ve programın Ahmedin evine onun isteği ve ha lâl ihrac etmek ve başkalnnnı yüre>H: edilmelidir. t Mütevazîn bütçe yolunda ya mahkemesiz tevkif edilmişlerdir. tatbikına 17 ekimden itibaren baş berile girip çıkanm. Bu hâdise tethiş hareketlerine kışkırtmak Peuter tarafedan kabul olunrak Araba kaç liralık kitab Istlye; lanacaktır. Ring usulü ile yapılacak miir^ttebHir AhTiedin ka'di' karı gibi kanaatleri benimseyemeyiz » cekler? diye titremektedir. Birleşik Amerikanm bn müca vemeğe alıkonulmuşlardır. Belediye ehemm yetli teraüiîer elde edilolan bu seferlerin biri Istanbuldan sını boşayıp ortaklarının da fabrika deleye mii"i<<1 şartlar altnvla af'l. Reisi Prof Ernst Reuter türkçe ola miştir. Dolayısile kararlaştırıldığı ıBizler şiddete dayanan değiTürk mekteblerinde her sene o« hareketle Izmir, Pire, Napoli, Marmadjih muh >k';?ktır. Dün Hindi<; rak yaptı5ı konusmada Türk saze şekilde ooak ayından itibaren verBelgrad, 17 (a.a.) Türkiye, silya, Cenova, Napoli, îskenderiye, ile alâkasını kesmektir. Bana; ze şikliklerin kazancdan ziyade in kutulan kitabîar değişir. Her sene gılerde yüzde on nisbetinde bir intan Ba^bakanı Nehru tarafıııd'm tec'lerini Federal Alman Cumhurihirlemeğe teşebbüs yalanını zorla sanlan mahva sürüklediklerine yeni kitablar ileri sürülür. Acaba İngiltere ve Yunanistanın yüksek Btyrut, Limasol, Izmir, Istanbul söylenen nuruk, otarafsız» olduk yeti ve kendi adiTia selâmladıktan dirme yapılacaktır.» söyletmeğe ve bu işi ortaklanma kani bulunuyoruz. Bizler ümid hendese, acaba tarih, acaba kimya, rutbeli sııbaylan, üçlü Balkan yolile diğeri de Istanbuldan harelarmı üân eden Asva dev'e'Vria sonra Türkiyede 12 sene yaşDm'.=: Artist Claudette Colbert paktınm imzalanmasındanberi Yu ketle Izmir, Limasol, Beyrut, îs yıkmağa çalıştı. Ben kabul etme lerimizi daima sulhcu yollarla vu acaba hesab. acaba cebir ilimlert deki haîcti mhiyeyi ifade bnkı olduğunu. ve Türkivey. ikinci yurd yince tecavüz etti ve tecavüz su kubulan değişikliklere bağlamak her sene dej»i<nyor, yeniiikler mi joslavyanın ilk büyük manevrala kenderiye, Napoli, Cenova, Marotomcbil kazasında mından son dereee muh'mdir. telSkkı ettığini sövlemiştir. çunu da benim üzerime attı. Bu tayız. ilâve ediliyor? Hajir^ Sndece yenl ına müşahid olarak iştirak et silya, Cenova, Napoli, Pire, îzmir, Gazetecıler heyeti başkam Cevad Başbakan Nehru'ya bakılacak olurhâdise baştanbaşa iftira ve kom «Birleşik Amerika, Sovyet hal müellifler. yeni kitablar ve yenl yaralandı Istnnbul yolile olacaktır. mektedirler. Fehmı Başkut Pr»f Reuter'ın sami sa, tarafsız devletlerin Kore siyaplodur.» kınm dost kazanmak arzusunu ve yeni masraflar. Cannes 17 (TJîA.) Tanınmış Hın'atistanda, Zagreb şehri cisî konferarsma katılmaları, ko mî sözlerine mukabele ederek heBundan sonra mahkeme; muhte Rusyanın düşman halk kütleleAmerikan sinema yıldın Claudette vannda yapılacak manevralar bir Adapazarı yolunda bir taşıt Bngün mektebi puya bedava omünisllerin derhal bir hal çaresi yetin Almanyada gördüğü hüsnü Colbert, Cannes'a doğru otomobililif şahidlerin celbi ile Konya mil rile çevrili kalmasını istemedikle lan Türkiyede çocuk okutmak zankazası ne yanaşm?lannı sağlavacakmış, kabulden ve samimiyetten şükranla ıe giderken karşı taraftan gelen di kaç gün sürecek ve Yugoslavlar letvekili Fahri Ağaoğlunun ifade rini biliyoruz. Fakat şuna kaniız nedildiği kadar kolay ve ncuz detarafından bugüne kadar hazırlaböyleükle de kolayhkla dinya ha bahsetmiş, iki milletin mazilerir.de ;er bir otomobılle çarpışmıştır. Adapazan 17 (Telefonla) Bey lerinın aimması için Ankaraya ta ki, ancak Sovyet siyaseti değişir ğildir. Ve bu füçliiğün başmda zageçirmiş olduklan hâdıselerden sıynan en büyük tatbikatı teşkil et pazarı 63 plâkalı otobüs, Ankara. limat yazılmasuıa karar vermiş; nşma dofnı mühim bir adım alılve bugünkü faaliyet şekillerinde ten geçimini aldığı para ile zor sağ Bu çarpışmadan hafif yaralarla nhp kallundıklarmm beliğ misalini mektedir. mıs olacakmış! d?n Istsnbula gelirken Istanbul is duruşmayı başka güne bırakmıştır. tebeddülât hasıl olursa, Sovyet layan ailelerin kitab ve mekteb Türkiye ve Almanyada tezshür eden kurrulan Claudette Colbert kaldı. Yugoslav manevralan, geçen tikametinden gelen Eskişehir 618 Asya kıfasmda muhfeüf oer*. büyük hürriyet aşkı olduğunu be rıldığı hastanede, köpeğinin koluna halkınm arzuladığı imkânlar sağ masraflan gelir. Aynı mektebde bif tlaması yüzünden direksiyonun harbde Mareşal Titonun en yakın plâkalı kamyon ile çarpışmıştır. Bu yanlann çaTpıstığı âşikârrlır. Ilin ysn etmişt r. lanabilir. kaç çocuğu okuyan aileler, bn sene mesai arkadaşhrından biri olan çarpışma esnasında otobüs devrildaresini kaybettiğini söylemiştir. distan, demirperde dışımlaki As«Kuzey ve Güney Korenin bir okurulan kitablan bir daha seneve Ortaçağlardan kalma bir General Kosta Naj tarafından ida miş, otobüste bulunan 27 yolcudan yada lider rolünü oynamak hcıeIeşmesine, Hindiçinin sulh yolu okutulmadı^nı görerek her sene Italyan bahriyesinin ikisi ölmüş, üçü ağır olmak üzere re edilecektir. dava yarın bir karara sindedir. Bu kıt'adaki geniş pi. ile istiklâline kavuşmasına, Al knndnra gibi kitab yenilemekten diğerleri muhteUf yerlerinden yaTiirkiyeye teşekkürü yasalan gözönünden uzaklaştıraManevralarda İngiltere impara ralanmışlardır. Bajtaraft 1 inci sohıfcde manyanın birleşmesine, Avustur bizar olmuşlardır. bağlanacak mıyan ve aynı zamanda Malezya Genelkurmay Başkanı istiklâline kavuşmasına, Halbuki Türk mekteMermhı yaRoma 17 (a.a.) İtalyan Bahri ratorluk Lahey 17 (a.a.) Lahey Adalet Yarahlar memleket hastanesine nereden alındığı henüz tesbit olu yanın gibi müstemlekelerinin ılururauÎ B3kanhğı dün, mekteb gemis Mareşal Sir John Harding, Av kaldırılmışlardır.. Hâdise hakkında namamıştır. Sovyet Rusyanın komşulannm nıbaşında çalışan yabancı ve ekalDivanının modern hâkimleri bugün nu düşünen İngiltere de Yeni Tahkikat meyanmda Beyruttaki millî hükümranlıklannı elde et liyet mekteblerinde okurulan kitab ortaçağlardan kalma bir davayı tet Amerigo Vespucci'nin Türk sula rupadaki NATO Kuvvetleri B2Ş tahkikata başhnmıştır. Delhi idaıecilerinin göriişletini rında bulunduğu sırada sıcak ve komutanı Yardımcısı Mareşal Loıd Tosbst oteli sahibi Yervant adnı melerine imkân verecek bir siya lar yıllardır değişmez. Kardeşier kik ederek Man? denizindeki adadostane karşılanışı dolayısile şük Montjomerj', Türkiye Genelkur Yeni Sovyet elçisi Atinada daki şahsın Merzuka ile münase set takib etmesi ancak dünyarun birbirinden kalan kitablan oknr. kabul etmektedir. Britanya kadar lar civannda bulunan istiridye yabu pijasalara ihtiyacı olan Bir. taklarının Fransaya raı, yoksa In ranlarını ihzah etmiştir. may Başkanlığı Hareket Dajesi Atina 17 (a.a.) Sovj'et Rus bet'.en üzerinde durulmaktadır. Bu bugün içinde bulunduğu gergin Her talebe smıfı terkederken, ldtabını gelecek talebeye daha müsald Bahriye Bakanhğının bu husus Pıeisi General Sehm ve Yunanistan yanın yeni Atma büyük eîçisi Mi arada Yervant'ın geçen senelerde liği ortadan kaldtrabilir.» leşik Amcrika işte bu cereyan giltereye nri aîd oldıığuna karar vefiatlarla devretmek veya bedava aki tebliğinde, genc İtalyan tale Gpnelkurmay Başkan Yariımcısı hail Sergiyev, bu akşam Romadan | memleketimire gelerek Merzuka ile karşısındadır. reçektir. Silâhsızlanma meselestne temas vermek üzere mektebe brrakır. belerine Türkiyede gerek sivil ge Ger.eral Konstantin Dovas hazır uçakla Atinaya gelmiştir. 1939 yılın yurd içinde bir seyahat yaptığı ve Sovyetlerin. Asya pîyasalan içm İngiltere, Man? denizirıriekl adaeden Foster Dulles demiştir ki: Böylece aileler her «ene yeni kirekse askerî makamlarm gayet na bulunacaktu*. da Atin^da Sovyet büyük elçiliği beraberce Istanbula, İzmire ve Bahür milletler arasındaki rekab<it cıkların hukukî sahibi olduğundan « Amerika bugüne kadar bü tablar alıp, ertesi sene bunlan at* zik davrandıkları bildirilmektedir. hkesire gittikleri tesbit edilmiştir. nin başkâtibliği vazifesini ifa etten faydalanmağa çalışmıyacakla bu eivarda bulunan istiridye yataktün hür dünya tarafından tasvib maktan kurtulur. Amerika ile Fransadan da bir Tahkikatın selâmeti bakımmdan miş olan Sergiyev «AFP» muhalannın kendisine aid olduğunu idnnı sanmak saflık olur. edilen bir çok silâhsızlanma proSenatör Macarthy heyet müşahid olarak iştirak edebirine şu beyanatta bulunmuştur: bu şehirlerde de «raştırma ve so gramlan ortaya atmış bulunmakSim^i mersk edivorum. TiirMyeFakat Asya kıt'asmı komiinist dia etmektedir. cektir. ruşturmalara tevessül edileceği annişanlanıyor «İki sene ikamet ettiğım içm Filhakika adalar 1066 da İngilteboyunduruğu altına düşünnek tadır. Biz, bu programlar üzerinde de en iyi hesab kitabı, en İyi khnya Resmî bir heyet göndermekten gayet iyi bildiğim bir memlekete laşılmaktadır Tahkikat devam ctistiyen devlctler arasında tam bir reyi istilâ eden fatih Wüliam'ın körü köriine ısrar edip elâstlkiyet kitabı, en iyi tarih kitabı hâlâ tesNewYork 17 (a.a.) «Mirrorhaleflerine intikal etmiştir. İngil gszetesi Washington muhabirinı imtina eden İtalya, Belgraddıki donmüş olmaktan çok memnunum. mektedır. birük mevrud mudur? Pekin ile ten kaçmamaktayız. Yeter ki, bit edilememiş midir? Bu her sene Askerî Ataşesi Albay Tommaso Dünyanm bu kısmında banşın kDkitab değiştirmenin faydası nedir Moskova arasında ciddî ihlı!nft.ir terenin mahkemeye ibraz edeceği atfen yayınladığı bir haberde, se^ dünya milletlerinin gönüllerird ve siz ki mutavassıt maişet sevivesikalar arasında 1258 de İngiltere natör Joseph Maoarthy'nin bugün Carıse tarafından temsil edilecek runmasına hizmet için gerekli yar Laniel'in Amerika seyahati oldu5u, nüfuz sahalarmm payl isılferahlatacak ve korkuyu ortadan dımı göreceğimi ümid ederim.» yesi zümresine mensııb olsanız ReKralı Üçüncü Henri tarafından im lerde Miss Jean Kerr ile nişanlana ür. masından anlaşmazlıklar doğgecikiyor kaldıracak bir hal çaresi bulun. rektir bn aileleri her sene yeni kizalanan ve adaların İngiltereye aid cağı bildirilmektedir. duğu gizlenmiyor. Yalnız, Atyasamirriyetle tab almaktan kurtannanın yoluna Paris 17 (a.a.) İyi haber alan sun. Aynı niyetleri olduğunu gösteren Abbeville anlas,Diğer taraftan 43 yaşındaH seda dem.irperde dışında knlan çevrelerin bildirdiklerine göre, Fran ifade ettiği takdirde Sovyet Rus bnlamaz mısmiz? ması bulunmaktadır. natörün, eski asistanlaFindan olan memleketlerle Batılı devlctleıin sız Amerikan görüşmeleri hak ya ile mütekabil bir anlaşmaya Buna yaparsanız Mnlerce Türk Fransa ise bu istiridye yataklan. Miss Kerr'e nisan yüzüğü takdim kendilerine müşterek bir siyaset kında kab.nede son dereee şiddetli varılabilir.» ailesini sevindirmiş ve tahsilimize run kendisine aid olduğunda ısrar etmiş olduğu ve nişanın bilâhar yolu tanzim edememelerl, komügörüş ayrılıklan bulunduğu için Konuşması sırasmda Amerika bir kitab istikran sağlamış olnrsuelmektedir. ilân edileceği ilâve edilmektedir. nist dünyasmdaki ihtilâflardan Başvekil Joseph Laniel Reisicum Dış İşleri Bakanı, Birleşmış Mil nax. o Rita Haywort 24 eyluUe faydalanılmasına imkân vermehur Eisenh wer'le Washingtonda letler Anayasasının gözden gcçiB. FELEK Tütüncüler Federasyonu mektedir. yapacağı görüşmeyi ekim ayı orta rümesine dair yapılan evîeniyor teklifleri toplanhsı lanna tehir etmek mecburiyetinde tasvib ettiğini bildirmi? ve bilÖmer Sami COŞAE Las Vegas 17 (a.a.) Rita Haykalacak tır. îzmir 17 (Telefonla) Türkiyı hassa Güvenlik Konseyinde vewort ile sarkıcı Dick Haymes evTEŞEKKÜR Tarafsız le Monde gazetesi, Lani to hakkının Tütüncüler Federasyonu 22 eylul kullanılmasnıa telenme tarihlerini 24 eylul olarak el'in seyahatınin hiç olmazsa 6 mas ederek, bir çok memleket10/9/1953 tarihinde vefat «hn de İzmirde bir toplantı yEpmayı tesbit etmişlerdir. Dick Haymes kafasten Karslı olup uzun seneler ekimde çalışmalanna başlıyacak lerin vetonun kullanılması yükararlaştırmıştır. Tütün piyasası jısından 23 eylulde boşanacaktır. Osküb Sanayl mektebi din dersleri olan Meclisin açılışına kadar tehir açılmadan evvel istihsal mıntakahocalığı yapan ve merhum Kosova zünden Birleşmiş Milletlere daDördiincü kattan diişen smda meydana getirilen tütün kaedildiğini yazmaktadır. valisl Er^urumlu Hafız Mehmed hil obnadığma işaret etmiştir. Atina 17 (a.a.) Bir Yunan tiPaşanın hocası) babamıı Laniel ve Bidault ekimin İlk çocuk sağ salim kurtuîdu raborsası, dış piyasalara mükerrer earet heyeti, Yunanist3nın Türkiye Dulles, Amerika Cumhur Başihrac, yeni ticaret rejiminin rütüne haftasında Türkiyeyi de ziyaret HACI HASAN KÖKSAL'm ile ticarî mübadelesini tetkık etmek NewYork 17 (aju) Bir apar. taalluk eden hususlan başlıca gökanı Eisenhawer'in Birleşmş Müedeceklerdir. ve 14/9/1953 tarihinde vefat eden üzere bu hafta içinde Ankaraya ge tımanın dördüncü kat penceresin rüşme mevzuunu teşkil edecektir. letlere karşı derin bir imaa ve acnemiz Portatif bir rontgen lecektir. den sokağa düşen iki yaşmda bir Bu toplantıya Ticaret Bakanı da inancı olduğunu belirtmij ye deHAMDİYE KÖKSAL'm çocuk sağ salim bir amelenin ku iştirak edecektir. miştir ki: gerek blzzat cenaze merastmlerin. makinesi icad edildi îki yapışık kardeş tarihlnden itibaren sayın halkımızın hizcağına inmiştir. de bvılunan ve gerekse telgraf. « Kendisi bunn muteac'did San Fransisko, 17 (a.a.) San telefon ve mektubla büyük acıla. metine girecektir. Prof. Halil Inalcık ameliyatla aynldı Evlilik mektebi kereler ifade etmiş olmakla berarımıza iştirak eden akraba ve dost. Fransiskodaki Amerikan kimya larıımza ve tedavtlerinde azamî New Orleans 17 (a.a.) Amudu tekrar bildirmeıri Duisburg 17 (a.a.) Bir Alman Amerikada mühendisleri enstitüsttnden bildi ber sizlere ihtimam gBsteren sayın doJrtor fıkarilerınden birbirlerine yspışık psikolog boşanmaların son dereee rildiğine göre, askerî doktorlar ta benden istedi Eisenhower, BirİBRAHİM ALP'a çok buyük acı. Ankara 17 (a.a.) Aldığımız olan iki kız kardeş bu sabah New çoğahnası karşısında bir evlenme leşmiş Milletler teşkilâtının her mız sebebüe ayn ayıı teşekkur rafından harb sahalanna yakın Orleans hastanelerinden birinde a mektebi açmayı tasarlamaktadır. malumata göre, Ankara Üniversietmeğe imkân bulamadığımızdan yerlerde kullanılmak üzere porta gün daha tesirli bir şekflde bir tesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakülgazeteniz vasıtasüe teşekkürleri. meliyatla birbirinden ayrdmıştır. 17 senedenberi bu hususta tettif bir röntgen âleti imal edibniş sulh âleti obnasmı arzu etmektemizin iblâğıru rlca ederiz. 'Bir buçuk saat süren ameliyat kiklerde bulunan psikolog Josef tesi profesörlerinden Halil İnalcık, tir. Bu makinede bulunan bir dir. Kimso vicdanma damşmadan Colombia Üniversitesine bağlı Oğlu: Avıü Köksal, Cevdet şimdilik muvaffakıyetle neticelen Zillner, evvelâ bir danışma bürosu çakmak boyundaki theulium par kuruldaki toplanblarda müzakeKoksal; Kıu: Münire I^azan. miş görünmektedir. Doktorlar da seklinde işe bsşlamayı düşünmek School Of İnfernational Affairs'de cıoğlu; Gelîni • .Filrret Kd^sal çası, çıkarüması gerek en kür?un relere iştirak etmemelidir. KanaaHASAN DEPOSU MÜESSÎSl iyimserliklerini belirtmektedirler. tedir. Mekteb açıldıktan sonra 1953 54 ders yıhnda Türkiye tarihi okutmağa davet edilmiş, ve vaveya mermi parçasının yerin:n timce önümüzdeki günlerde BirHenüz sekiz haftalık olan çocuklar Prof. Zilhıer evlilik hayatında müşderhal bulunmasmı temin edecek leşmiş Milletler teşkilâtını ulaşLafayette şehri Belediye Başkanı küllerle karşılaşanlara ayda bir zifesine baslamıştır. TEŞEKKÜR C 1 mak istediği hedefe yakîaştıraoatir. Halil İnalcık. 8 1 9 tarihleri aranındır. mark mukabilinde evliliğin muhteğız.» Oğlumuz Yalçının burun amebyatını sında Princeton ve Washingtonda Magara mütehassıslanmn lif veçheleri hakkında konferanslar tophnan milletlerarası İslâm Kül Bugünkü toplantıda ilk olarak muvaffakıyetle yapan sayın hocam verecektir. Kulak Boğaz Burun hastalıkları mtt. m aziz RUHLARINA ithaf edilmek üzere 18 Eylul 1953 BERKE GELENBEĞ türü Konferansına davet olunmuş | \ konuşan Foster Dulles'i. Sovyet tehassısı beklenmedik keşifleri bugünkü cuma günü ŞİŞLİ CAMİİNDE öğle namazını müUrdün Kralı ameliyat ve 10 eyluldeki tarih müzakereleriile Rusya başdelegesi Andrei Vişinski Grenoble 17 (A.P.) Buralardateakıb MEVLİD okutturulacağmdan, kendılerini seven büOrd. Prof. Dr. ne başkan seçilmiştir. Profesör, tadikkatle dinlemiştir. HALÛK KESKİNGİL ki mağaralarda ilmî tetkikler yapan olacak tün akraba, dost ve arkadaşları ile arzu eden din kardeş,EKREM BEHÇET TEZEL'e rih meseleleri üzerinde bir konugmağara ve yeraltı suları mütehaslerinin teşrifleri rica olunur. Evlendiler. Londra 17 (a.a.) Ürdün Kralı ma yapmış ve 15 eylulde Türkiye yakın alâkalanndan öhıru Doçent Dr. sıslan dün A'pler civannda bul Hüseyin, bir sinüzit ameliyatı geOperatör Dr. 17/9/95S Hatice Taç, Hassan'lar ve Berrin Kavalah tarihinde «Toprak meseleleri» adü MiOetlerarası Hokkabaziar SAFA KARATAY ve Markozltör Dr. dukları bir derin mağarada hiç cirmek üzere bugün Londrada bir FIKRET KARACA'ya, tebliğini okumuştur. beklenmedık bir keşif yapmışlardır. kliniğe yatacaktır. Kral klinikte MELIH ERHANa. Asistan Dr. ERDO. Kongresi ĞAN KONUK'a ve kliniğ.n butun dok. Filhakika mağara mütehassısları gün kalacak ve bir müddet LonLondra 17 (a.a.) Milletlerarası tor. hemşıre ve hastabakıcılanna y% PKOP. NtMBUS'UN MACEBALARIs 7erin derinliklerindeki oyuklardan drada istirahat ettiktsn sonra İsHokkabaziar kongresi, dünyanır. bilhassa Başhemşıre Hacer Kı\Tana ılt. bırinde binlerce makinelitüfek ve viçreye gidecektir. her tarafından gelen 500 hokkabazn nen teşekkurü bir borc birilırr. ;ayet bol miktrrda cephane bulHistoloji . Ebmryolojı Doçentl iştirakile bugün Edinburg'da açılDanimarka Başvekili uçak onuş'ardır. Dr. Hal.d Kayalı ve est mıştır. Kongre sırasmda İngilız, Ayrıca bir miktar piyade tüfeği, kazası geçirdi Amerikan, Fransız ve Danımarkalı havan topu, mermi ve bombalarla Kopenhag 17 (a.a.) İçinde Dahokkabaziar hünerlerini gösterecekKADDî TERZİSİ slbise ve askerî teçhizat da bul nimarka Başvekili Erik Eriksen'in lerdir. Bugünkü toplantıda İngiliz muştur. ENGİN İSEN hulunduğu ufak bir uçak bugün hokkabazlarmdan Peter Warl°ck, Vercors bölgesi emniyet rr.akam Jutlanddan Kopenhaga gitmek ü. 1954 kış modellerile AvrupaB. B. C.'nin saat 22 deki haberler lan bu silâhlann geçen harbde bu zere havalanırken yere düşerek dan dönmüş ve müşterilerini servisinde okuyacağı bültenin muh rabrda Almanlara karşı çarpısan şiddetli hasara uğramıştır. kabnle baslamıştır. teviyatını önceden haber vermiştir. Fransız mukavemet hareketi birtSTİKLÂL CADDESSİ Ericksen ve yanmda bulunan ik Cumartesi günü de diğer bir hokliklerine aid olmasının muhtemel gazeteci hafif yaralarla kurtulmuj MESIR AFT. 8 kabaz 2.000 seyirci önütıde karısmı »lduğunu bildirmişlerdir. tur. oyakacağını» bildirmiştir» Asyadaki mücadele Amerikanın atom bombaları stoku Suriyede Tiirkiye aleyhinde kampanya yapılmamış! K Uça'< ve pilottan fazla atom bombasının mevcnd olduğn söyleniyor âevam belediyeye vergî verirler. Eğer Belediye açacağı mağazalarda kendisl ticaret edip, kira, vergi vesaire mas raflan olmaması yüzünden bn esnafla rekabete kalkarsa belk) fiatlar beş on kurnş ucuzlar: fakat haktkatte esnafa karşı Tergisl ve kirası olmıyan bir rakib ihdas etmiş olmaktan başka bir şey yapıbnış olmaz. Eğer mevend esnafuı da kirası, vergisi, belediye masraflan ortadan kaldınlsa belkl onlar da belediye fiatma mal satabilirler. O halde böylelikle ncnza mal satmak, binlerce esnaft hırpalar. Vanlmak istenen hedef ise bn olraasa gerektir. Esasen meselâ: Dün kahvayl 10 liraya alan esnaf bngün 16 liraya alırsa. bunnn farkını kimden istiyecek? Şüphesiz sarhğı mala beş on knruş ekliverek karsılavacaktır. Bütün bu ileri sfirdügiimüı mütalealar gösterir ki pahalılıkla mücadele basit bir ameliye olmaktan çok nzaktır ve sathî. mahallî tedbirlerle öniine geçilmesi müşküldür: ve aksi netice vermemek için cok teennili hareketi icab ettiren bir leşebbüstür. Pahalılıkla mücadele bahsi Peyklerde gizli polisin tasfiyesi Beriamn adamlarımn tevkif edlldikleri bUdirttiyor Millî Eğitim Bakamndan bir niyaz B Zehirlemeğe leşebbüs Rusyadan niyeilerini açıklaması isfendi davası Sovyet Rusyada atom infilâkleri Denizyollarında kış tarifesi Tiirk gazsfscîleri Berlinde 1 Amerikada vergiler indirilecek Demir Perde gerisinde Yahndîlere mezaüm Yugoslav manevraları Ankara hava alanındaki kaçakçılık Bir Yunan ticaret heyeti geliyor Türkiye Emlâk Kredi Bankası Elâzığ Şubesi 19/9/953 M EV LI D Mr u Ecza H A S A N eh m HASSAN HASSAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog