Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

TONFUNK Lüksem burg Btyne/milel fuannda ;\ allm madalıja kazanarak dün • nın en üstün raduolan olduöll ÇBLIK LAMBALI ALMAN RAVVOLABl umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADf 'elpn Anıprikan 5p n • LCO ı Gelmlştir. n Mümessili: PHftCO ^ K\Ltd. Ort. Beyoğlu: HaçiarfeaV 10. îçgiliz Sefareti karsısında $TEA^t«Ora^ vanında Te$fo$, usyadan niyetlerini açıklaması istendi Foster Dulles, Birleşmiş Milletlerde dün mühim bir konuşma yaptı Amerika Dtş Bafcam, dünyada gerginliği önlemek için her türlü çareter araştırmağa hazırız dedi 29 uncu yıl sayı • 10.464 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar : Umum! Santral Numarası : 242S8. Vazı Işien : 24299, Matbaa: 24290 Cuma 18 Eylul 1953 CelâlBayarocakaymda konferansı Amerikaya gidiyor Kore siyasî Nehru, Birleşmiş hüeum efti Hindistan Başbakanrna göre, bu konferansın miisbet neticeler vermesi beklenmemelidir Milletler kararına Cumhur Başkanı 27 ocakta Beyaz Sarayda bulunacak ve iiç günlük resmi ziyaretten sonra bazı şehirleri gezecek Ankara, 17 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâl Bayarın Amerika seyahatine dair haberler tahakkuk etmiş ve bu gece neşredilen resmi tebliğle ziyaretin 27 ocak 1954 de başhyacağı açıklanmıştır. Ziyaretin resmi safhası üç gün sürecek Cumhur Başkanı müteakıben Amerikada bazı şehir ve müesseseleri gezecektir. Daha önceden aşağı yukan mukarrer olan bu seyahat hakkında ilk resmî davet Birlejik Devletlerin yeni büyük elçisi Avra M. Warren tarafındsn bugün saat 17 de Cumhur Baçkanı Celâl Bayara sunulmuştur. Yeni büyük elçi Cumhur Baş1 kanuıa itimadnamesini takdim Arkası Sa. 8, Sü. 5 de , Pahalılıkla mücadele bahsi zun zaman direndikten snııra hükumetin nihayet pahalılığın mcvcudiyetini kabul cttiğini teselli ile görihnnız. Kahinenin iklisadla alâka:ı iki enerjik Bakanı. Istanbuldaki havat pahalılığına karşı alınacak terihirleri miitalca etmek üzere şeh' imizdedirler. Alınacak tedbirlerin ne olduğuna dair tafsilât elimizde olmadığından bıınlar hakkında miilalea beyanından çckiniyoruz. Yalnız gazete haberlerindcn öğrendiğimize göre Istanhulda hayat pahalılığı ile mücariele için Bclcdiye emrinc bcş milynn liralık bir hiikumet krcdisi vcrilmesi. hunuııla bir tnkım umumi mağazalar açılması kararlaşnııvtır. Pahalılık Hiinvanın her tarafınd» pöriilrıı ve trdbir a'ınmaz^a nıiihlik hir hal a!an hir hastalıktır. Geç de kalsa bizim de bu hastalığa kirşı artık savaş «rrnamız memnunluk verpcck b1r "rTiiHlscdir. Anrak pahalılık birisi mahalli, füğeri mcnsei := oriırinel sebeblerden dnğmak üzere iki mahiyet arleder. Islanhıılda. ve her yerde mabMİli pahalıfıkbr. hattâ scmt pahalılıklan vardır. Bunların izalesi için pene mahalli tedbirler almak yerinde olur Çok pahalı satan esnafla mıiradcle icin ucuz satan yerler aom.Tk akla en miilâyim gelen tedhirdir. Bu yoldaki ccza miioyvideJerinin. cok siddetli ve pck haklı olmariıkça müessir olamadığı geçen emsalile anlasılmıştırLâkin pahalılık valni7 tstanhula has bir meziyet (!) değildir. Son jriinlprde bazı siyasî münakasalarda. sahadetleri su götürür zannını vprorek sekilde muameleye maruz kalmış olan resmi istatistiklere eğer inanmak lâzım eclirse hayat pahalılığı bütün memlekete şamildir ve hattâ İstanhuldan daha pahalı vilâyetlerimiz de vardır. Su halde pahalılığı yalnız Istanbul cephcsinden miitaleadaki fayda. mmtakavî. hattâ pek mahd'iH clmaya mahkiımdıır. Çiinkü Türkiyede havat pahalılığı daha ziyade coriçinel = menşeîn ve iktisadî sebeblerden dnğmaktadır. Bunlann hasında paranın. emisyon miktan. ticaret muvazenesi açığı ffibi esa*Iı ve takas usulü jrihî arizî sebehlerle Iştira ku\rvetini kavbermiş oltnasi pelir. Buna çare bulmadıkça pahaIıl'kla mücadelenin tesirli ve sürekli olacağını ümid etmiyoruz. Bundan başka gıda maddelerinin acık veya knpalt seküde memleket dısına çıkarak iç istihiâki sıkıstırm»<;ı ve nakliye ücretleri gib'ı sehrbler de fîatlann yükselmesine sebeb teşkil etmektedir (Müstahsilin ma'ını pahalı satmak istemesi pahalılık âmillerinden ise de h'inu para kı>TnetiIe alâkali gördüpümüzden ayn mütalea etmiyonız). Itiraf etmek lârımdır ki: hunlara rare bulmak vi'âvet ve belediyelerin haddi değildir ve şimdive kadar bn miiesseselerin pahalılıkla mücadelede muvaffak o'amayışlarının sebebi de ellerindeki savaş vasıtalannıo kısa menzilli oluşundandır. Gene itirafa mecburuz ki: paranın biraz olsıın basını kaldırması, ithalât eşyasınm yeni döviz müsaadelerile biraz ucuzlaması. karaborsanın yeni ithalâttan korkarak maiını piyasaya dökmesi carçabuk elde edilecek neticeler değildir Buna rağmen İstanbulda yapılacak mücadelenin de az çok kıymeti ve tesiri vardır. Ekserisi dar gelirli olan İstanbullulara maişet endeksinrie yiizde on bir ucuzluk temin etmek takdire değer bir hizmet olur. Bu hizmet hâl. borsa ve toptan fiatlarile maballe ve semt satıslan arasındaki farkı küciiltmekten iharet oJsa da gene faydalı nlacaktır. Ancak burada da bir noktavı nnurmamak lâzımdır. İstanhulda binlerce ve binlprce esnaf vardır. Bu adamlann maiseti satlıkları beş on liralık malm kârından ibarettir. Bunlar bir taraftan kpndilerini geçindirir, bir taraftan da devlete ve CUMHURIYET Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Rus idarecilerinden .Molotov. Moskovada bulunan Kuzcy Koıe Basjkaııı ile beraber | NewYork, 17 (a.a.) Birleşmi} i Milletler Genel Kvırulunun bugünI kü ohırumunda söz alan Amerika Dış İşleri Bakanı Jshn Fosler Dulles, bugün dünyada mevcr.d milletlerarası gerginliği önlemek için Amerikanm her türlü çareler araştırmağa hazır olduğunu söylemiştir. Fo5ter Dulles şunUn üâve etmiştir: « Eisenhower, bunu fizlere çok evvelden söylemiştı. C'mid ederim ki hiç bir uma'i sulh yolundaki gayretlerimiz'len yoıuiup ümidsizliğe kapılmıyacagız. Fakat şunu da unutmîmak lâzıtnaır ki, Amerikanın yaln'z ba^ına sarfedeceği gayretler he^efe va^ıl olmıya icâfi değildir. Karş'mızdakilcrden de aynı hüsüııüni^ti (.'örmemiz icab eder. Hılen içindp bulundueumuz şartlar Sfovtt lidor Arkası Sa. 3. Sü. 7 de I İngîltere Bankasının kararı Faîz nisbetleri yüzde 4 ten yüzie 3,5 a indiriMi Londra 17 (A.P) lngiltere bu gün beklenilmedik bir kararla banka ikrazat faizi nisbetini % 1/2 indirmiştir. İngilız iktisadiyatının baş idaresini, Maliye Bakanı Eichard A. Butler, bu nisbeti % 4 ten % 3,5 « tenzil etmiştir. Banka ikrazat faizl nisbeti, İngiltere Bankasının ikraz ettiğj para üzerinden aldığı faiz nisbetidir. Bu itibarla buaünden itibaren daha ucvız hir kıır iizprin Arkası Sa. 8, Sü. 7 de Yukleme, boşaltma güçlüğünden limanda 40 şilep birikti Goncl Kurul Başkanı olan Nehru'nun kızkardeşi Yeni Dclhi 17 (a a.) Nehru, bu ;abah dış siyasete dair parlamenoda verdiği demeçte. Kore siyasi conferansına katılması hususunda Arkası Sa. 8, Sü. 8 de Istanbul limanında tahmil ve tah ! la gelen gemilerin adedi günden liye hususunda karşılaşılan güçlük güne artmaktadır. 1951 de ayda valer bugünlerde azami haddini bul sati 188 gemi limana 67,000 tonluk muştur Halen limanda 40 kadar mal getirdiği halde. bu miktar 1953 ecnebi silep tahliye için sıra bek , yıhnda ayda vasatî 232 gemi ile leraektedir. Diğer taraftan Istanbu j Arkası Sa, 8, Sü. 4 te I Bazı yabancı şilcpçilik firmalan navlunlan yiikseltti, bir kısını İstabula şilep işletmcmeyi düşünüyor Mısırda muhakeme edikcek Vefd idarecilerinin ihtilâl mahkemesine verilmeleri bekleniyor Güvenlik Konseyine seçiliyoruz Ezici bir çoğunluk elde edeceğimiz anlaşılıyor NewYork (Birleşmiş Milletler) 17 (a.a.) Türk çevreleri, üyelik bu sene nihayetinde sona eren Yunanistanın yerine Türkiyenin Güvenlik Konseyi üyesi seçileceği ka Arkası Sa. 8, Sü. 8 de Talebe yurtlarına bu yıl 528 ögrenci alınacak Kantin teşkilâh bulunmıyaa ytrrd"lapda kflJıvaltı veriîmesi düşiinüliiyor Yüksek Okul Öğrenci Yurdları Umum Müdürü Şeref Ergenekon, önümüzdeki ders yıhnda yurdlann ögrenci kabul durumu hakkında, bir arkadaşımızın sorduğu sualleri §u şekilde cevablandırmıştır: « Bu sene, depozitosu olup, yurdlara borcu bulunmıyan ve bizim banndırmaya mecbur oldupumuz 1199 talebe mevcuddur. Diğer taraftan, elimizdeki yurdlann kapasitesi, Kadirga (275), Gedikpaşa (75), Şehzadebaşı (1303, Gümü^suyu (475), Cağaloğlu (270), Vefa Arkası Sa. 8, S. 6 da Avrupa Tediye Birligindeki durumumuz Tiirkiyenin ağustos ayında 7 milyon dolarlık bir fazlalık kaydettiği bildiriliyor Paris 17 (Nafen) Avrupa TeGnl. Necib, Yahudi bajramı münasebetile Hahambaşı ile opuşüyor diye Birliği ağustos ayı için bilânKahire 17 (R. a.a.) Mısırda ka ve ölüm cezası verebilecektir. çosunu neşretmiştir. Bu bilânçoya yakında muhakeme edilecek olan P<!r5 cezasır.a ve su'u'»''n unva göre, bir ay evvel 7 milyon dolar arasında Vefd idarecilerinin de linin musaderesine de hükmoluna larlık bir açığı bulunan Türkiye bulundukîan anlaşılmaktadır. Bun bilecektir. Arkası Sa. 8, Sü. 4 te lar önümüzdeki günler zarfmda ihtilâl mahkemesi önune sevkedileceklerdir. Bu grupa Nahasm da dahil olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Hükumet sözcüsünün bildirdiğine göre, ihtilâl mahkemesine ihtilâl komitesi üyelerinden ve Savunma Bakanı Abdellâtif Boğdadî riyaset edecektir. Mahkeme Kahirede Nil üzerindeki «Cezire» adasmda ihtilâl komitesi merkezinde faaliyete geçecektir. Sanıklar, mahkeme huzuruna, çıkmadan en az 24 saat evvel, kendilerine isnad edilen suçlan bildiren tebliğatı alnuş olacaklardır. Bu mahkemede görülecek davalar, 72 saati tecavüz etmemek şartile yalnız bir kere talik olunabilecektir. Her sanık ancak bir avukat tutabilecektir. Oturumlar, prensip itibarile aleni olacak, CTı Dünkü toplantida bnlunan Bakanlar Iktisadî kalkınmamız için yeni teşebbüslere girişiliyor küle aid hisse senedlerinin taleb vaki oldukça halka intikallnin temini kararlaşmıştır. Bütün bu kararlann organize edilmesi ve formalitelerin tckemmülü için, iştirak eden bankalar, aralanndan Ziraat, İş, Yaoı Kredi, Osmanlı Bankalan ile Etibank ve Türk Ekspres Bank temsilcilerini bir müteşebbis heyet olarak S€ç Zehirlemeğe teşebbüs davası Dün başlıyan durnşmada Konyalı tacir Ahmed Haşhaşın kansı ve ortajn iddialan reddettiler Dün 4 Bakanın ve bankalar temsilcilerinin işlirakile yapılan toplantıda kurulacak tesisler için faaliyefe geçilmesi kararlaştı görürse yapılabilecektir Mahkeme nin hükümleri temyiz edilemiyecektir. Yalnız ihtilâl komitesi. cezalan hafifletebilmek sa'âhiyetini haizdir. Mahkeme, hapis cezası, muvakkat veya müebbed hıdematı sak 7'î celse. anrak r > '^keTrıe tüzum r :: Dün saat 16 da Ziraat Bmkası İstanbul şubesinde, memlekctimizin kalkınmasile alâkalı çok mühim bir toplanü yapılmıştır. Ekonomi ve Ticaret Bakanı Fethi Çelikbaş, Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu, Tekel Bakanı Emin Kalafat ve İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı üe memleketimizde mevcud resmî, hususî yerli va yabancı bütün banka temsilcilerinin de iştirak ettiği bu toplantıda memleket kalkınmasma matuf tesisler meselesi görüşülmüştür. Ner ticede bu tesislerin ku\ veden fiile çıkanlması için bütün bankalann YUN'AN HAVA KL'VVETLERİ KOMUTANI İzmirde bulunan Yu" bir teşekkül kurmalan ve bu teşek nan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral E Kelaidis tetkiklerine devam etmektedir. Yukarıdaki resimde misafir General, Hava Kuvvetlerimiz Komutanı Fevzi Uçaner ve İzmir Valisi emekli General Muzaffer Göksenin ile bir arada görülmektedir. Bir müddet evvel Konya tüccar» lanndan Ahmed Haşhaş saveılıBa başvurmuş, kansı Nezihe ve ortağı Abdülfettah Dutman tarafından z« hirlenmek suretile öldurttlmek istendiğini iddia etmiştL Savcılıkça yapılan tahkikat sona mişlerdir. ermiş ve duruşmaya dün 2. AğırMüteşebbis heyetin muamelele cezada başlanmıştır. ri bitirmesinden sonra bütün İlk olarak savcılığm kararnamesl bankalarımız genij ölçüde faaliye okunmuştur. Kararnamede, her iki te geçeceklerdir. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Ankara hava alanındaki kaçakçılık Dün Gümrük Muhafaza Komutanhğı Kaçakçılık Şubesi Müdürünün ifadesine müracaat edildi '* Ankara 17 (Telefonla) Birkaç gün evvel hava meydanuıda kaçakçıhktan samık olarak yakalanan Merzuka Akçam İle Sedad Akçam hsklannda yürütülen tahkikata devam edllmektedir. Belirtildiğine göre, durumun üç ayn suçla ılâkası olması tahkikatı biraz uzatacaktır. Hâdise ile aiâkalı olarak Savcılık tarafından bugün Gümrük Muhafaza Komutanhğı Kaçakçılık Şubesi Müdürü Binbaşı Tayib İlterin ifadesine müracaat olunmuştur. Tesbit edildiğine göre, yskalanan kokainler H M. Darrrinsted fabrikası mamulüdür ve beher şişede 5 gram olmak üzere 4î gram ağırhğındadır. Kokair.lerin Arkası Sa. 3. Sü. 6 da •« YENİ MUSABAKAMIZ Giizel ve Sıhhatli Çocuk Müsabakaya iştirak şartlarını bugün ilân ediyoruz Yavrunuzun BİR FOTOGRAFINI pazartesi gününden itibaren gazetemize gönderiniz. Resimlerin neşrine yakında başlıyacağız. Tahranda dün üç general BUGUN tevkif edildi 10 SAHÎFE Iranda komünistlerin tevkifine devam ediliyor Tahran. 17 (a.a.) Bu sabnh Tahranm şimal mahallelerinde ye. ni bir araştırma yapılmış ve 7 kişi tevkif edilmiştir. Gene bu sabah Tahranda bir pamuklu doku. ma fabrikasında ve Devlet ban Arkası Sa. 8, Sü. 8 de Radyo İç sahifelerde Şartlar 6 ncı sahifemizde A:Tb r:oı> ]ere ^cheb oluyor Cazeteieı AKAB ORDUSU..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog