Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

tra? bıçaklırı ABDttLKADİR MEMIŞOĞLU Aflrefendl caddesı Katıcıoglu han No. 1» . Istanbul Tel: 2SS1S u m h u riyet KURUCUSU.YUNUS NADİ En Dünya G ü z e1 Mas, ılları ;üzel masal k cevrılrms k Yayıne Klâsıklerı fıatla cıka 29 unca yıl sayı: 10.463 Telgraî ve mekrub adresî: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: fstanbul No 248 Telefonlar : Umumi Santral Numarası : 24288. Yazj Işlerı : 24299, Matbaa. 24290 Perşemta 17 Eyîul 1953 Dünva edeb|£ •ilUnj örnekleri arasıriö. olan bu resimlis IdJaHrvar vinin yeni basla serisinin ilki olaral^l^tra rılmıştır. " * h • Ordumuzun Doğudaki manevralan sona erdi Bugün tatbikatın tenkidi yapılacak, yarın da manevralara katılan birlikler birer geçid resmi yapacaklar 933 doğumlu eratın sevkleri Bunlar 15 kasım günü kıt'alarında bulunacak şekildc şubeleri tarahndan scvkolunacaklar Ankara 16 (T.H A ) Mılli Savunma Bakanlığı 1933 doğumlu ve bunUıla ışleme tâbı erlerm sevklerı hakkmda aldığı kararı, bunın askerlık daırc ve şubelerıne tamım etmştır Buna gore, 1933 doğumlular ve burlarla ışleme tâbı mukellefler, 15 kasım aunu k;t'alarında bulunacak şekilde şubelerce sevkolunacak lardır. Arkası S 6, Su 3 de Asyada ihtilal devresi Stevenson, dünya seyahalini anlatıyor Stevenson, Türkiyede Rusyaya karşı duvulan an'anevi nefret hissi, komünizmden nefret edilmesine kâfi bir sebebdir, diyor Şikago 16 (a.a.) Şikago opera bınasında 3,500 kişilik bir dinleyici kütlesı onunde konuşan Amerika Demokrat Parti cumhur reısi adayı, geçenlerde yaptığı dunya seyahatınden edindiğı ıntibalan Amerıkan halkına bıldirmiştir. Radyo ve televizyonla yayınlanan beyanatında Stevenson ezcümle şunlan söyleıruştir: « Yapmış olduğum seyahat göz açıa bır tecrübe olmuştur. Bugün insanlar tek bir dünyada yaşamamaktadır, bugun üç syn dunya mevcuddur. Hür mılletler dünyası, ı komunıst dunyası ve tarafsız dunya, | Gezdığım memleketler yolu boyun, ca asgari bır mılyar insan yaşamaktadtr Bunlann ekserısi Asyada yasamaktaciır Bu insanlar azınlığı teşkil eden beyaz ırka mensub değildir ve maalesef ekserisi fakir, aç ve cahıl bır kütle teşkil etmektedır.» Stevenson. Asyarun bir ihtilâl devresi ıçınde bulunduğunu kaydetmış, bu mılletlenn tarafsız kalmayı duşünduklerini söylemıştir. Stevenson, yabancı memleketlerde Amerıkaya karşı bir hayranbk dujulduğunu. fakat bununla beraAr/cofl Sa b Su b da Arab memleketleri arasmda ihtilâf Kurulması düşünülen müşterek Arab ordusu Başkomutanlığı çekişmelere sebeb oluyor Mısır ve İrak, bu mevkie Lübnan Generali Fuad Şehabın getirilnes ini kabul etmediler, Başkonutanın Mısırh olmasında ısrar ediliyor r Beyrut 16 (A.P) Mısır ve Irak. Arab Bırliğıne dahil devletler arasında aktedılen Kolektıf Güvenlık Paktı gereğince kurulacak karma Arab ordusu başkomutanhğına, Lubnan SiIâhlı Kuvvetleri Başkomutanı General Fuad Şahabm getirilmesi hususunda Lübnan tarafından ileri sürülen bir teklifi reddetmışlerdir. Keyfiyet Lübnan Hariciyesine yakın kaynaklardan bugün öğrenilmıştir Bu mshfillere göre mezkur teklif, Arab Birliği Dış İjleri Vekilleri ve Müdafaa Şefleri arasında geçen hafta Kahirede yapılan toplantıda ileri sürülmüştü. Bıldırıldiğıne göre, Mısırla Irak; mezkur toplantıda Arab ordusunun basına bir Mısırh askerin tayininde ısrar etmişlerdır. Yetkili mahfıller, Lubnanın buna muvafakat ettiğini; fakat Lübnan tarafından ileri sürülen teklifi destekliyen Suriye ve Ürdünün ne gibi bir durum takınacaklarını bilmedıklerini goylemişlerdir. Lübnan. Kahire toplantısında kurmay başkanı albay Tevfık Salim; Dıj Işleri Bakanı Alfred Neccaş ve Dış İsleri Bakanlığı umumi kâtibi tarafından temsil edılmis.ti. Başbakan Abduılah Yari bu sabah kendılerile gorüşmüştür. Toplantıda Silâhlı Kuvvetler Başkomutanı General Fuad Şahab da hazır bulunmuştur. Oçlii Balkan Paktı askerî toplantılari Türk. Yugoslav ve Yunan Genelkurmay temsilcileri yeniden müşterek müdafaa meselelerini inceleyecekler Londra 16 (A.P) Brigrad rad yosu bugün Türk, Yunan ve Yugoslav askerl şeflerinin, müşterek müdafaa meselelerini müzakere için yakında yenı bir toplantı yapacaklarını büdirmiştir. Yayında toplantının muhtemelen Belgradda yapılacağl kaydedılrruştır. Vç devle tin genelkurmay mensublan geçen haziranda Atınada buna benzer lır toplantı yapmışlardı. Tanklann himajcsinde ilerliyen ıM S T birlikler Barosu Foto Seıvlsı) Erzurum, 16 (a a ) Millî Savunma Bakanlığı Temsıl Burosunun manevra sahasınJa bulurısn muhabır subayı bıldırıyor Dun durdurulan ma;ı kuvvet'ere karşı. kırmızının genden getır dığı pıyade ve zırhlı takvıye bırlıklerı, bu sabîh ustunıuk saglavarak gırme cebının dogusundan yap tığı taarruz, muvaffak olmuştur Bojlehkle kırmızı ku\vetleıbır Arkası Sa. 6, Su. 4 te Şehrimizde komünistlikten sanık 11 kişi* yakalandı Vali, dunkii törende çeşmeyi açarken Emin Kalafat bir gazeteye cevab veriyor Dün yurda rfonen bir subayunu ailesile bir arada Bunlann beşinci kol» isimli bir komünist partisi kurmak üzere bir fakım faaliyellere girisükleri tesbif edildi Dün şehrimizde komünizm propagandası yapmaktan ve memleketımızde gizli bir komunist partısinın temellerinl atmaktan sanık 1 kişılık bir jebeke ele geçırılmıştir. Istanbul Cumhuriyet Savcılığının Emnıyet Mudurluğu ile müştereken, 45 gundenberi yaptığı tahkıkat neticesınde, Istanbul Umura Inşaat Işçıleri Sendıkası azalanndan Salâhaddin Ka>a, Şukru Keğal, Mus. tafa Irgat, Zıhnı Yongay, Nıhsd Fehmi Balyoz. Celâl Çaz, Armanak Lisar, Kadri Iyışiv, Cavıd Vardar, Arkası Sa 6, Su 6 da Pendik içme suyuna kavustu Kayışdağ suyu ayannda olan kavnak 24 saatte 1000 ton su verecek Pendiğin içme suyu tesisleri dün saat 11 de Bayrak meydanında Istanbuldan giden mılletvekilleri, Şe. Arkası Sa 6, Sü. 6 da Ueurulau balon Etimesud hava aknma inen balonun Meteoroloji l'mum MUdürlüğüne aid olduğu anlaşıldı Ankara lfi (Telefonla) Etimesgut hava alanına düşen biı balon muhitte hayli alâka ve heyecan uyandırarak bazı tefsirlere de yol açmıştır. Bu arada hava alanına yabanca bir uçak tarafından yangın bombası atıldığı şeklındeki haberle re de tesadüf edilmijtjr. Yapılan tahkikat »onunda bunun önümüzdeki NATO manevralannda kullanınlacak olan radyozondo «letinl muhtevi bir balon olduğu ve Meteoroloji Umum müdürlüğü tarafından uçurulduğu anlaşılmıstıı Kızılların iade ettiği 11 subay ve erimiz dün Koreden döndü Bir lasmı Kunuride esir dflşen kahramanlaruna esaret kamplannda gördükleri zulümleri anlatıyorlar Dun »aat 14 te Kıbnstan gelen bir askerî uçak, Korede kızıllar tarafından iade edilen yarab 11 Turk subay ve erini getirdi... Dün siz de Yeşılköyde olup da, kınlların mezaliminden turtularak vatana donen subay ve erlerimizin aıleleri tarafından ne kadar büyük bir heyecanla karşılandıklannı gör seydınız.. . Saat tam 14 te uçağın kapın açıldığl zaman ölduklen zannedılen ve bir kaç ay evveline kadar hayatlanndan ümid kesilen kahra manlar birer birer göründüler Yüzbaşı Hamid Yüksel, yüzbaşı İh Tekel Bakanı, yabanciları Ecnebi Sermayeyi Teşvik Kanunundan şüpheye düşürec«k mahiyetteki cümlelerin memleketseverlikle kabili telif olmadığını söyHiyor Kahve fiatları durmadan yükseliyor PBENSES FAİZE GELDİ Sabık Mısır Kralı Faruğun kızkardeşi Pr&nses Faize, kocası Mohammed Ali Raufla birlıkte dün sabah aaat 11.30 da PAA uçağı ile Beyruttan jehrimıze gelmiîtir. Prenses Faize; Öğrendiğımıze gore şehrimizde eşile birlıkte Istanbula yerleşecektir. Prenses Faize, hiç kimseye göbulunan Tıcaret ve Ekonomi Barünmedcn doğruca Buyiıkadada ikametine tahsu edilen villâya gitkanı Fethi Çelikbaş, son zamanmiştır. larda fâhiş bır şekilde artan kahvt fiatları uzerinde yakından tetkiklerde bulunmaya başlamıştır. Ticaret ve Ekonomi Bakanı, bugun olmazea, yarın bir karara varacak ve sun'l olarak fıatların yukselmesine sebebıyet verenler hakkında, son kararnamenin kendisıne verdiği »alâhıyetleri kullanarak, takibat yap. tıracaktır. Sun'î olarak fiatlann yükselmesinc sebcbiyet verenler hakkında takibata girişilecek Ba\an Maclean Kayıb İngiliz diplomatının eşi de ortada yok Çocuklan ile birlikte İsviçredeki evden ayrılan Bayan Maclean geri dönmedi Londra 16 (AJ.) İngıliz Hariciyesl bugün iki kayıb dıplomattan birinln tslen Amerıkah kansı A r k « ı So. 6, Su. 4 te r Makabiat Kafilesi Hareket Etti ı KATIL SADULLAH Evvelki gun 'vaılıvrıkapıda karısını keserle oldüren Sadullah dün oğleden sonra I Savcılığa gelerek teslım olmuş ve itirafta bulunmuştur. Yukarıdaki resim, Sadullahj teslim olduktan sonra gostermektedir. (Buna dair haberi 2 nci sahifemızde bulacaksınız.) Yeni dış ticaret rejimi talimatnamesinın tatbikatı Bugün Ekonomi ve Ticaret Bakanımn riyasetinde banka umum miidürlerinin iştirakile Ziraat Bankasında yapılacak okn toplantıda bu husus görüşülecek Yeni dıs ticaret kararnamesinin tatbikına müteallik talimatname ile Türkiye Odalar Birliğine verilen va zife ve salâhiyetlerin kullanılmasına dair hazırbklara dün de Ticaret Odasında devam olunmuştur. İzmir ve Ankaradan gelen ticaret ve sanayi odaları mümessilleri dun şehrimiz Ticaret ve Sanayi Odalarmda ayn ayrı komisyonlar halinde mesailerine devam etmişlerdır. Talünatnamenin sanayi odalarına bıraktığı ve fabrikaların is hacünlerine göre tebellür edecek ihtiyac miktarları, kıstasları, muamele ver. san Sevin, üsteğmen Ali Büyükkirişçi, üsteğmen İsmail Oknas, tegmen Kâzım Ün, başgediklı Yakub Serdar, çavus AJi Yıldınm ve erler Müfid Dericioğlu, Haydar Öztürk, İdris Soyal, Nafi Güley.. Bir an içinde hava meydanı birblnne sarılan'ar ve ağlaşanlarla dolrauştu .. Hava meydanında ordu adına binbaşı Zekı Erel, Temsil BürosTi namına yüzbaşı Arif Erten Amerikalı albay Elhs Blake, binbsşı George Lovegoy ve basın mensublan tarafından karşılanan kahramanlar. müteakıben tedavi edil Arkagı Sa. S. Sü 7 de Giimrük Bakanı ve Maliye Bakan vekUi Emin Kalafat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İnönünün 9 eylul 953 tarıhinde İstanbulda yapmış olduğu konuşma üzerıne Gümrük ve Tekel Bakanı ve Maliye Bakan vekili Emin Kalafaün Anadolu Ajansı muhabırıne verdiği beyanat, Arkası Sa. 6, Sü 8 de YENI MÜSABAKAMIZ Fransız Başbakanı geliyor Ankara, 16 (Telefonla) Fransız Başbakanı ile Dıs İsleri Bakfnmın memleketimizi ziyaret edeceklerme dair haberler kat'ıleşmiştir. Öğrendimize göre Fransız Başbakanı ve Dış İsleri Bakanı Arkası Sa. 6, Su 4 te Güzel ve sıhhatli çocuk Yavrunuzu miisabakaya hazırlayınız Müsabakaya iştirak şartla rını YARIN bücKreceğiz. Telavıv de vapılacak makabıvat ovunlarına katılmak üzere Turk sporcuları dun haıeket etmıs'crdı. Yukaııdakı rcsımde, Telavıv'e gıden kafılevı hava alanında ıken eosteıtnektedır (Gıden makabıvat kafilesi hakkındakı havgdısle dığer spor haberlerunizi dorduncu tahıicmizde bulacaksınızj glsl veya bu imkân mevcud olmadığı halde başvurulacak kontrol sıs temleri gibi noktahrda hangı kaıdelerin carî obnası gerekeceğı üzerinde gorüşmeler neticesinde tesbit edilecektir. Ticaret odalan komisyonu Ise, ithalâtçı vesikalannın verilmesi u C.H.P. Genel Sekreteri. Paramısulü, beyannamenin hazırlanmas' zın kıytnetmin van%a vakın Hibi teknık noktalan tetkık ve godüştuğıinü iddia etti ruşlerini tesbıt etmektedır. Surd, 16 (Arka) Surd C H. Bütün bu çalışmalar dun iki komısyonun bir araya gelmesıle telıf P kuıulu taraftndan teıtıb edılmış ve telhıs edilmiştır. Varılan son olan açıkhava toplantısı ougün yaşekil, birlik tarafından Bakanlığa pılmıştır. Toplantıda konajan C. Ark(fix Sa 6 Su 5 de Arkası Sa. 6, Su b de Kasım Gülek Siirdde bir konuşma yaptı Belediye İmar Mudurlugunde bir hâdise ••*• I " l l i w " I Belediye İmar ^lüdürlüğunde dun bir hâdise geçmış ve bir mulacaatçının ışıni gormek içm 100 lua ruşvet istedığı ıddia edilen 'Mr Arkası Sa. 6. Su. 4 tt YAYA K1KM1Z1 IŞ1K NE ZAMAN YANACAK YAUU ?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog