Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

1 ANKER gn^2 1 ^^^^^^MKIŞ vaziifitıne M OTOMATİK WCMEST~ ^ ^ M Saı/esinde . ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ / tm Satı« Otpcsu. ^^^g^^»= JAK DEKALOv.O RT j ^ ^ ğ ^ l Utanbut • TıhUKıl. 51 ^ B ^ ^ § umhuri fCUÖUCUSU: Y U N U S NADt Turan Aziz BELER GENÇLERE GÖRGÜ Tanesi 3. cildli 4 liradır. Ahmed Halid Ya^aroğlu Savcı Millet Parüsinin Mısır hükumeti ihtilâl fesholunmasııu istedi mahkemeleri kuruyor Hazırlık tahkikatı sona erdi, 13 sanık hakkmda dava açılıyor, duruşmaya aym 26 sında başlanacak Osnan Bölükbaşı ilc Abdurrahman Boyacıgillerin teşrü nasaniyetlerinitı kaldırılması için Adalet Bakanlığına tczkere yazıldı, 6 sanık hakkında da adeni takib kararı verildi 29 uncu jnl sayı: 10.462 relgraf *• melctub adresi: Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Teiefonlar: UmumJ Santral Numarası: 24298. Yazı Işleri: 24299, Matbaa: 24290 ÇBrşamba 16 Eylul 1953 Kltsbcjlık ve Kâgıdçıhk TL.Ş. İstanbuJ "Emperyaüstlerle,, Vef dcilerin rejinü devirmege çalışüklan bildirildi, Mısır basını sansüre tâbi tutulacak Kahire, 15 (T.H.A.A.P.) General Necib bugün yapılan ve 60.000 kişinin iştirak ettiği mitingte konuşarak, bundan böyle gayet sıkı bir siyaset takib edileceğini, vatan hainlerini sehpaya göndermek için ihtilâl mahkemeleri kurulacağını, matbuatın gıkı bir sansüre tâbi tutulacağını bildırmiştir. General Necib, b a a muhalif parti mensublannın yeni rejimi devirmek için yabancıl»rla iîbir' liği yapbklarını ve hükumeteı karp komplo hazırladıklaruu da bildirmifl ve söyle demistir: «Bu komploya dair plânlar zamanın1 da elimize geçtiğinden tevkiflerl yapılırug, vatan hainlerirdn he, Arkası Sa. 6. Sü. 6 da «Bugiin medeniyet sanavi demektir» tuz sene cvvel cumhuriyet devıinin iik kalkınma hamlcsi başladığı zanıan cEvvelâ Üç Beyaz, sonra İ ç Si\ah» parolası ortaya atılmıştı. Üç Bcjazdan maksad un. şeker, pamuk idi. Üç Siyah S07Ü de kömür, dcmir ve petrolu ifade edi>ordu. O zaman. iktısadî kalkınmamızı sağlamak icin u/cıinrie çahşılması gözonünde tutulan bu parolanın Üç Beyaza aid kıım gerçekleşmiş bulunuyor. Guııdelik ekmeğimiz için dışandan bıığday, hattâ un alırken şimdi milyonlarca ton hububat ihıac ediyoruz. Mcmlekette bir mctrc eatfckn yapılmazken şimdi fabrikalaımız, kendi pamuğumıudan pamııklu mensucatın her turlusunü duknyorlar. Aynca mubim miktarda pamuk da ihrac ediyoruz. Ve memleketin durmadan irtan pamuk ipliği ve pamukhı ihtivnmı kai'şılamak üzere yeni yeni fabıikalar kuruyoruz Butıin srker ihti>acımız haricdcn gelirken şimdi şeker fabrikalarımız aşağı yııkan dalıili istihlâke kâfi gelecek ka" dar şcker imal edi>orlaı. Hem artan istihlâki karşilamak. h»m de ihracat japmak uzere 10 şeker fabrikası kurulmasına karar verilmiş ve bunlardan uçıınıın tcmeü alılmış, diğerleri de bu"iınleı*le atılmak üzere bulunmustiır. Üç Siyaha gelince, komıir ve linyit istihsalimiz snttikçe arltyor. Kara elmas denilen bu servet kaynafimızı daha iyi işletnıek için yeni tesisler yapılıyor. Karnlıük demir ve çelik sanavii kuru!nuş. Divriği demir madenlerinden istihşal edilen ce\heri işlem^kte hıılunmuştur. Başka demir matlenleri de keşefdilmiştir. Memlekeıimi/de uzun araştırmalardin sonra petrol da bulunmuş ve p«"îrol devri denilen bu asırda, nakii ve istimalindeki kolaylık yiizıınden harcıâlem olmus bulunan Vııı kıymetli yakıttan da bol hol favdalanmak için, hem ku\ulan i«letmek. hem tasfiyehaneler vapmifk üzere yabaneı sermave ile işbirlijfi yapılması \oluna gidilmi^'ir. Sanavi sahasında g'irişilen hamlelerden biri de çimento sanayiidir. Cumhuriyet devrind»; kuralan fabrikalann istihsal kahiliyeti arttırıldığı gibi 15 yeni fabriknnın daha inşası programlasmı^tır. B« fabrikalar kurulunca çimento fiatl yüzde 50 ucuzlayacaktır. Demek ki ziraat sahasındaki ba.ssnij gayretlerimizin inkişafını takiben sanayileşme yolunda da yeni hamlelere girişmekteyiz. Kıitahyada yeni şeker fahıikasıuuı temeli atılırken Devlet ReisiCUMHURIYET Arlrn<n Sn ? Sfi S te Osınan BolukLıaşı Abdurrahman BoyaciKİller Ankara, 15 (Telefonla) Mıllet Partisi hakkında hemen iki buçuk aydanberi geceli gündüzlü devara eden hazarlık tahkikatı sona ermiş ve Ankara Cumhuriyet Savcıhğı sanıklardan 13 ü hakkında âmrne dâvası açmıştır. Bu tahkikata 30 haziranda sabaha karşı saat 4 de başlanmıştı. Partinin organı olan «Mıllet» gazetesinın geri hareketleri koruduklan iddıa edilen zumre tarafından o gec.e ba«lması, tahkıkatın hemen başlamasını icabettirmiştır. O tanhten bu yana bu zürnrenın emrinrle çıkan Arkas\ Sa 6, Sü. 4 te Türkiye ve atoııı hoıııbası Bir İngiHz gazetesinın ortaya attıği haber Londrada intişar etmekte olan Daily Sketch gazetesinin 12 eylul 1953 tanhli nüshasında |U haber intişar etmiştir: «Türkiye, bir atom bombasını imal edebilmesi için İngilterenin kendısine yardım etmesini istemektedır. Gelecek ay İngiliz Savunma Bakanı Head, Türkiyeyi ziyaret ettiği vakit, ondan Londraya dönüşunde bu mesele ile bizzat meşgul olması istenecektir » Sovyet kabinesinde değişiklik Mol»tov'ıuı MtkoTanh tastty ettiği, R u ı ziraatinin u>r bir durumda «Iduğu anlaşılıyor Londra 15 (AP. a.a.) Sovyet hükumetinde yapıldığı bildirilen mühim değişıklikler batı memleketlerind« alâkak il« tetkik edilmektedir. Moskova radyosuna göre, evvel Arkan Sa. 6, Sü. 5 d< İ Başbakan dün Romatizmaya Kütahyadan geldi karşı en müessir Cencvredcki Millctlcrarası Romatizrna konjrrcsine istirak cden dclcgekrimizden biri döndü Sıhhatli ve gürbüz çocuk Cumhuriyet'in yeni müsabakası Çocugunuzu hazırlayınız Washington 15 (a.a.) Burada resmen oğrenildiğine gdre, ilk atom topçusu taburu yakmda Bırleşık Amerıkadan Avrupaya hareket eManevra sahasında bir alay karargâhı Londra 15 (Nafen) Seul'deu Cenevrede toplanan Enternasyo decektir. (M. S. Bakanlıjı Tem^ll Burosunun Foto iervtai) eelen raporlara göre, Guney Koa nal Romatızma kongresıne iştirak Başkanı Sygman Rhee aleyhind» etmiş olan Prof. Arif İsmet Çetınbir cereyan ba;eöstermişUr. Güney gü şebrimıze dönmüçtür. Çrof. Arı^ Korenin iieri Relen askeri idsreciİsmet dünyanm her taAfmdaki lerl ve yüksek rütbeli bir eok memilyonlarca romatizmalıyı alâkadar murlan Başkanı tenkid» başUmışeden bu kongre hakkmda dun bir lar ve ona karşı açıktan açığa ceparkadaşımıza şunları soylemıştiv: Arkast Sa. 6. Su. 7 d« «Amerika dahil olmak uzere dünyanm her tarafından gelen 600 delegenin katıldığı bu kongıede Türkiveyi temsılen Prof Necmeddin Rıfat Yarar ve Prof. Nâzım Şakir Şakar da bulunJular. Kongrede bılhassa yeni ılâclar ve ro*natızmanın tedavi şekilleri hakkında raporlar okundu. Romatizmanın henuz kat'î de\ası bulunmamak'a beraber, Butazoliiın adlı yeni ılâc romatizma tedavisinde bır çığır açmıştır. Son deErzurum 15 (aa.) Mı'.li Savun karşılıklı keşif ve mevzii muharebe rece tesirli olan Bütazolıdımn en ma Bakanlığı Temsil Burosunun faaliyetleri ile devam eden Uçüncü buyük avantajlarından biri de, damanevra sahasında bulunan muha Ordu manevrası 14/15 gecesi mavı Bugün 5 inci sahifemizde imî surette kullanılmağa ihtiyac bır subayı bildiriyor: nin kuvvet kaydırmak suretil» üsgostermemesi ve Cortısone ile AC 14 eylul günü her iki tarafın Arkan Sa. 3, Su. 3 te Başbakan. Yeşilköy hava alanında Meclis Reisi tarafından karşılanırken. TH'de olc'uğu gıbi nuksetmemesıdir.> Konya ve Kütahya Şeker Fab nasebetle Başbakanın İstanbulun rıkalannın teemlatma toreninde imarına. asmaköprü işinin halline Bir ana. birkaç gün önce hazır bulunîn Başbakan Adnan aıd bazı haberler de vermesi bekoğlunun intihar ettiği Menderes dun saat 15,30 da özel lenilmektedır. bır uç?kla Kutahyadan şehrımızs odada kendisini astı; baba, Başbakan. Vali ve Belediye Başgelmış, Yeşılkoy hava alanmia kanmdan İstanbul Vilâyet ve Beintihara teşebbüs etti Valı ve Beledıye Başkanı ıle dosi iedıyesine aid ışler hakkında ızalan ve partıliler tarafından karşı hat almıştır. Birkaç gün evvel Cıhar.girde lanmıştır. Başbakan burada DeDış İşleri Bakanı şehrimizde Tüfekçı Salih sokağında 7 numamokrat Partinin hszırlayacağı bır toplantıda konuşacak, son eunİ3r Dış Işleri Bakanı Fuad Köprülü rada oturan Atıf Enson isımli bir de bazı C. H P. liler ve bu arada şehrımize gelmiş ve dün akşam Vı İstanbul semtine verilen su talebenın, ımtıhanda muvaffak olanonü tarafından yapılan konuş lâyet binasında bazı ziyaretleri kamiktan 45 bin metreküpten maması neticesi odasmda kendismi malara cevab verecektır. Bu mübul etmiştir. asmak suretile intihar ettiğini bil55 bine çıkanldı dirmiştik. Şehrin İstanbul yakasına günde Arkast Sa. 6. Sü. 7 d» 45 bin metreküp su verilmekte idi. Eyüb ile Edirnekapı arasında Otakçılar mevkıinde tesis edilen bir terfı istasyonu vasıtasile bu miktar günde 10 bin metreküp arttınlmış, İstanbul semtine günde verilen su miktan bu suretle 55 bin metreküÜNİVEKSİTEYE KAYDEDİLENLER İstanbul Üniversitesinde ve Teknık Üniversitede öğrenci kayıdpe çıkarılmıştır. lanna dün başlanmıştır. Resimde genç ğörenciler kayıdlarını yaptırmak için sıra beklerlerken gorülEvvelce gündüzleri ekseriyetle su mektedirler. (Buna dair haberi ikinci sahifemizde bulacaksıruz) 3 çocuklu aile gece normal olarak uykuya yattı; sabahleyin bulunmıyan Sultanselim, Haydar, yatak odasına giren 9 yaşındaki kız, annesini öldürülmüş Zeyrek, Küçükpazar, Eminönü, Sir Tude Partisi ile alâkalan olan 27 buldu; katilin Küçükçekmeceye kaçbğı tesbit edildi keci, Kumkapı ve Yenikapı, Aksaassubay ile er hapsedildiler ray mmt3kaları bu takviyeden sonLondra, 15 (Nafen) Tahrandan Dün Sılivrıkapıda bir cinayet iş şiddetli muhalefetine rağmen ka ra günun her saatinde yüksek tazgelen raporlara göre, General Zalenmış, f)ir adam, henüz anlaşılmı çarak evlenmişlerdır. Sadullah ile yikli su almağa başlamıştır. Bu takvıye Edirnekapıdan Sul hidi hükumeti, Musaddık zamanınzemm yan bır sebebden genc karısını ba. karısı Tevhide, evlerınin tramvay da hükumet kollarına sızmıj olan şına keserle vurarak öldürmüştur. katmda bulunan üç çorab makine tanahmede kadar olan sini çalıştırarak kendilerine orta caddesi ve civarında da verimli bir komünistleri ve komünist taraftarHâdisenin tafsilâü şudur: Ankara, 15 (Telefonla) Yusağlamaktadırlar. tesir göstermi^, bu mıntakada taz larını kütle hslinde tasfiyeye başUzunyusuf mahallesi Yediemirler halli bir geçim lamıştır. Yüzlerce memurun vazi nanistan Hava Kurmay Başkanı Çeşmesi sokak 7 sayılı evde oturan Gayet mesud geçen 11 senelik ev yikler ortalama 10 metre daha yük felerine son verilmiş ve bunlar Korgeneral Emanuel Kelaidis HaSadullah Gundüz, yakınları tara lilik hayatlarında en büyüğü 9 ya selmiş ve şikâyetler bnlenmiştır. va Ku\vetleri Komutanımız KorŞehrin Beyoğlu yakasma gelince, hakkında tahkikat açılmıştır. fından namuslu ve durüst olarak şmda olmak üzere Füsun, Leylâ ve Arkası Sa 6 Su S de general Fevzi Uçaner ile birlikte tanınan, içki, kumar, kahve bılmi Emin adlarında üç çocukları dün bu yakada yalnız Mecidıyeköy, Şişli, Harbiye, Maçka, Yıldız mınbu sabah uçakla Eskişehire gitmişyen bir adamdır. Halen 47 yaşında yaya gelmiştir. Evvelki gece Sadullahın kayinbi takalarının suyu her gün saat 23 tir. Misafir Kurmay Başkanı Esolan Sadullah, bundan 11 şene evSa. 6. Sü 4 te vel kendisinden 20 yaş küçük Tev raderi Ömer, kızkardeşini ve enişkişehir Hava Harb Okulunu ve Arkas\ Sa. 6. Sü 7 de hide ile sevişmişler ve kız. ailesmin hava üssünü gezerek tetkiklerde bulunmuştur. Geceyi Eskişehirde geçirecek olan misafir komutan yarın da tetkikleruıe devam edecektır. Nenderes, •uhalefet sözcülerinin son konuşaalarraı cevablandıracak Bir atom topçusu taburu Avrupaya gidiyor Güney Korede Sygman Rhee aleyhtarhğı Kanşıklık çikmasindan endişa ediliyor, Başkan Rhee'nin ikinci bir Musaddık oldtığundan da bahsedenler var Doğuda manevralar taıtı bir başarı ile inkişaf ediyor Bir aile faciası 2 3 kilometre girme yapan mavi ordunun cephe gerisine indirdiği paraşütçü birlikler yok edildi Yeni resimli romanımıı Bolo Paşa Vak'ası İstanbul Beyoğlu semtlerinin suyu arttırıldı Bir adam karısmı keserle öldürdü Iranda htzıllarm tevkifi Yunan Hava Kurmay Başkanı Eskişehirde Samsun limanının inşaatı İki Alman ve bir Türk tirması hükumetimizle konturat imzaladılar Fıankfurt 13 (a a.) Philip Hclzman İnşaat Şırketinın bugün bildırdiğine göre, başka bir A'man ve Türk fırması ile musteıeken Samsun limanının s 'iıiş'.et'lmesi ve ycnıden inşası husus'i.ıria Tııık nukumetile 14.290.000 dolarhk bır mu kavelp ımza edılmijtır. Kontıat tnüddeti beş senedir. Akhisarda bir sinema vandı Akhisar, 15 ( T H A ) Zafer sineması. makine daıresinde filmlerin ânî olarak parlaması ne+i'esinde çıkan yangında tamamen janmıştır. E t o n fıatlrıı aı'tı Gazeteler Arkası Sa. 3. Sü 7 dt Tıiccar Ejvah, Fiat Murakabe Komisyonundan geli.^orlar galiba ı Müsabakaya iştirak şartlarını bugünlerde ilân edeceğiz. Cinajetin i^leudiği evde oksuz kalan iocuklar (kenarda katil Sadullah)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog