Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

MLJUE, BEKLEOlf.rVİZ AMERİKAN Ince «GOLD THIN» PAL fras, bıçaklan gelnüstir. 5 Adedlik paketi 75 Krş. Türkiye Umum Vekili: NATAN S. ESKENAZİ Marpuççular Barnatan han. Telefon: 21571. umhuriyet KURUCUSUrYUNUS NADf Edebî^tçılarımız Memdu dülhak kı. kir Sıtkı, Su ya Ç)sman. Ca Kore siyasî konferansı şimdiden çıkmaza girdi Komünistlerin takib ettikleri baltalama siyaseti böyle bir toplantının yapılmasma îmkân vermîyecek Pekinden sonra Pyongyang idarecileri de Birleşniş Milletler tekliîini reddettiler, bugün Genel Kurnl toplantılarında tartışmalar olması muhtemel J* ~ 29 onco yıl sayı: 10.461 ve mektub adresi: Cumhuriyet. İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Tetefonlar: Ufcuml Santral Numarası: 24298, Yazı Igleri: 24299, Matbaa: 24290 s» ?*#=**» Sah 15 Eylul 1953 ün!ü edebiyatarrNgla rece enteresan bu kitab size sunuyı "' '/JÜ? " ^ nuyV. Varlık Yayını. \ l i r a d j ^ ^ ^ yını. ' •ı Servet Hizaya Gelmeli ıgiltereye seyahat edı « :r, bu menılckctte buyuk bıı ıçtimai disiplin hüküm sürdüğünü görıırler. Vaktile dünyanıo bankerliğini yapnırş. masal ölçüsünde serveller birikürmış ve dünya iktisadivatına hükmetmiş olan İngiltetede şimdi hâlâ bir takım ihtiyac maddclerinin vesikaya bağlı olduğunu bilmiyetı kalmamıştır. Ineilterede bugün kendi ölçüleıine göre cfsane sayılacak servetler de kalmamıştır. Veraset ve gelir verjjilerinin yüksek nisbetleri, oralaıda bizdeki gihi bir kaç sene irinde milyoner yetişmesine imkân vermiyen bir iklim yaratmıştır. Halhuki InRİItere hâlâ muhafazakârların idaresindedir ve bir iki devıelik işçi iklidarı müstesna. yıllardanbori muhafazakârlar elinde idi. Lâkin dünya' gidişinin umumî istikametine. daha doğrusu bcşerî ihtiyarların gösterdiği cihete yönelmeyi bir siyasi ve içtimai zarurct telâkkı etmiş. hattâ Işci Partisinin tcsis ettiği bir takım sosyal reforrrfâtârT da kemttsî iktidara gelinee benimsemistir. Böylpce İnKİlterede hükumet ve millet tam bir disiplin altında çalışmakta ve mrmleket iktisadn atını ve bu suretle halkın maişet seviyesini kalkındırmaktadır. Ingiltere bunun semerelerini yavaş yavas, topluyor. Son rnali yılında çelir vergisinden yüzde bej tenzilât yapılması, harbden milyarlarla ölçülen bir borcla çıkmış, yanmış, yıkılmış bir Ingiltere için çok şayanı dikkat muvaffakiyettir. liunu Muhaiazakâr Maliye Bakanı Butler yapmıştır. Bir aralık ancak devaliiasyonla mal satan Ingilterenin şimdi ihracatı artmış, parası rağhetlenmiştir. Biitün bunlar bir iktisad ahlâkiyatı, iktisad karakterine sahib bulunraası yüzünden miinıkün olabilmiştir. Hcıkes bilir ki Ingilterede zenpin ve fakir, gıda ve sıhhat bakımından raüsavi şartlar altındadırlar ve orada servet bu musavatı kendi lehine bozmaya asla teşebbüs elnıcınistir. Türkiyede, kendi ölçüsünde masal denerek servetler birikiyor, hem de başka memleketlerde. başka dpvirlerde olduğu gibi nesilden nesle akarak değil. beş on yıl. hattâ daha kısa zamanda birikiyor. Bu. cemiyetimiz için bir saadet. bir nimet midir? Muayyen bir miktaruı üstündeki servetler tek elde kaidıkça ölii sermayelerdir. Bu servetlerin raemlekete ne gibi hizmetler ettigini burada mütalea mümkıın değildir. Bu anormal servetlcrin sahibine ve memlekete bir tasa teşkil etmemesi için yüklenmesi lâzım gelen içtimaî, malî vazifeleri de ifa edip etmediği ayn bir mütalea mevzuudur; fakat ilk bakışta servet ve refahm Türkiyede hayat şartlan üzerinde, hattâ pahalılık üzerinde menfi bir tesir vaptığı, hayat ve geçim disrplinini bnzduğu dernal göze çarpmaktadır. Türkiyede maalesef fiatlar ve ficretler ciddî bir konrrol ve rekabete tâbi değildir. Eksilen veya eksilmesi ihtimali olan maddeler pahalı satılmak üzere gizlenmektedir. Satıcının bu gayrimeşru meylini frenliyecek ahlâki endişesi oltnadığı gibi pahalı mal almaya muktedtr servet sahiblerinin maalesef yalmz nefislerini diişünerek açtıkları pahalı piyasanın da doğuşunda hiç bir memleket tasası yoktur. Böylece bir kısun servet, bizirn maişet kalomizde ihtikâr lehine. fazla kâr edenler hesabma büyük gedikler açmaktadır. CUlMirURtYET Arlensı Sn 3 Su S t* O Newyork 14 (a a.Nafen) Kuzey Kore hükumeti, Bırleşmiş Milletlerin Kore siyasî konferansı hakkındaki teklifini reddettiğini bildirmiştir. Dün de komünist Çin bu teklifi reddetmij ve Rusya tarafından ileri sürülüp de kabul edilmiyen eskı teklifi yeniden ortaya atmıştı. Komünistlerin bu teklifi Batı başkentlerinde ümidsizliğe yol açmıştır. Londra ve Paris siyasi çevreleri, bunun da kabul edilmiyeceğini kaydetmektedirler. Birleşik Amerika Dış İşleri Bakan vekili ise komünlst Çin teklifini kafî bir lisanla reddetmiştir. Kore meselesinin «yarın açılmakta olan Birleşmi? Milietler Genel Kurulunda ciddî tartışmalara sebebiyet vermesi muhtemeldir. Diğer taraftan güney Kore hükumeti de yeni Çin teklifine karşı cephe almıştır. Başkan Sygman Rhee ile siyasi konferansla Kore Arkası Sa ö. Su 4 te Mısır, mühim kararlar arifesinde Bugün 40.000 deVegenin lşriraki ile yapılacak mitingde bu kararlar bildirilecek FASTA SUtKASD HÂDİSESİ Geçen hafta yeni Fas Sultanı Sidi Mohammed Ben Arafa'ya bir suikasd teşcbbüsünde bulunulduğunu, katilin eski bir otomobille Sultanı çiğnemeye çalışırken öldüriildüğünü bildirmiştik. Paristen, Sultanm cami alayının filmüıi çekmek üzere gönderilen bir şahıs da, suikasde teşebbüs edildiği anda orada bulunduğundan, hâniseyi olduğu gibi tesbite muvaffak olmuştur. Yukarıdaki resimde, katilin kullandığı otomobil ve yerde de Sultanm beyaz atı görülmektedir. Katil, yerde yatan şahısür • v Ö Kahire, 14 (a.a.) Başbakan Yardımcısı ve Kurtuluş Hareketi Genel Sekreteri Yarbay Gemal Abdelnasar tarafından ansızın vâki da vet üzerine toplanacak olan millî kongreye, Kurtulu; Hareketinin bü tün kollanna mensub 40.000 dele. genin iştirak edeceği haber verilHükumeHmizle Sovyrtler arasın Arkasi Sa 6 Sü 8 d e dRki müzakcrcler bir anlaşma ile neticelendi Ankara, 14 (Anka) Salâhiyetli makamlardan bugün resmen açıklandığına göre, Aıas nehri üzerindeki Serdarabad barajından doğu vilâyetlerimizin faydalanmasını temin maksadile, bir kaç senedenberi Arkası Sa. 6. Sü 7 de Serdarâbâd barajından faydalanacağız • Dün Vilâyette yapılar toplantıdan bir göriinüş Pahalılığı azaltmak için tedbirler araştırılıyor Üç Bahantn iştirahile dün Vilâyette mühim bir toplantt yapıldt Sehrimlze gelen Tlcaret Bakanı FethJÇellkbas, Tanm Bakaru Nedim Ökmen, Gümrtfc re Tekel Bakanı ve Maliye Bakan vekili Emin Kalafat ve Prof. Gökayın iştirakile dün sabah Vilâyette bir toplantı yapılrruşür. Toplantıda, şehrimizde gittikçe artan hayat pahalılığmı hafifletici tedbirler etrafında görüşmeler cereyan etmiştir. İstanbul Belediyesine bağlı 5 milyon lira döner sermayeli bir şirket kurulması; et, sebze ve d:ğer mühim gıda maddelerinirı doğrudan doğruya istihsal bblgelerinden şehrimize getirilerek satışa arredilmesi meselesi bahis mevzuu edilmiştir. Bundan başka takviye olunacak murakabe teşkilâtı ile esnafın kâr haddinin daimî surette kontrolu, umumî mağazalar açılması hakkında çeşidli tcklifler de yapılmış ve bu tekliflerin tctkiki için Ugili bakanlıklar temsilcilerinErzurum. 14 (a.a.) Millî Saden müteşekkil bir konvsyonun vunma Vekâleti temsil bürosunun Arkası Sa 6. Sü. 5 de manevra sahasında buiunan muhabir subayı bildiriyor: Bu sabahın erk^n saatlerinden itibaren başlıyan 3 üncü ordu manevrası için kırmızı ve mavi taraflar tertiblerini başarılı bir şekilde almışlardır. Başlangıçtan itibaren, kırmm kuvvetlerin kuzey kısmtnda taarruz halinde olan düşman, büyük ölçüde bir ilerleme kaydetmiş ve bir de cep kurmağa muvaffak olmuştur. Erzurumun güney baüsından baş lıyarak mükemmel surette gizieme yakmdan ilgilendiren konularda 3 yapmı? olan kırmızı kuvvetler, makarşı gün devarri eden toplantılarrn tam vinin hava üstürüüğüne bir anlayı? havası içinde cereyan koymağa çalışmış ve düşman uçakve bütün konularda fikir ve kanaat larının kesif faaliyetine zaman za. birliğine vanlması övünülecek bir man jetl^rle müdahale edilmiştir. hâdisedir. Memleket sanayiinin bir Akşama doğru bir kırmızı jet fi Arkast Sa. 6. Su. 5 de Arkast Sa 6, Sü. 4 te Kütahya 14 (a.a ) Cumhur Baş kanı Celâl Bayarla Başbakan Adnan Menderes, İşletmeler Bakanı Sıtkı Yırcalı ve beraberlerindeki zevat bugün saat 16.30 da uçakla Konyadîn Kütahyaya gelmişlîdir. Cumhur Bajkanıyla Başbakan 1934 tenberi İstanbul üniversi Kütahyada halkm muazzam tezahür tesinde çalışan hukuk âKminin lerile karşılanmıştır. ölümii ilim mahfitlerimizde Şehrin methalinden itibaren bütecisiir uyandırdı Bu münasebetle Cumhur Başkanı Celâl Profesör Bayar ve Başbakan birer konuşma yaptılar Selıvarz Yunan Hava vefat etti Kurmay Başkanı yük bir kalabalık arasından ileıliyerek Vilâyete gelen Cumhur Baş • kanı ile Başbatana buraHa da rtüyük: saygı ve sevgi tezahürleri yapılmıştır. Cumhur Başkanının hitabesi Cumhur Başkanı Celâl Bayar, kısa bir hitabede bulunarak ezcümle şöylç demiştir: Arkasr Sa. 6. Sü 7 d« Kütahya şeker fabrikasınm temeli dün törenle atıldı Ankarada Irantnmalî durumu feci Vergi kaçakçılıgı ile suiistimale karşı «cihad» ilân edildi Tahran 14 (AP.) Şahsan mem leketin en zengin tdamlanndarl biri olan Maliye Bakanı Ali Aminl bugün kadim devirlerdenberi İran da kökleşen iki içtimai derde karşı harb ilân etmiştir: Suiistimal ve vergi kaçakçılıgı... Bakan, yayınladıgı bir tebliğde milleti bu her iki maraza karşı Ord. Prof. Schnan «cihada» çağırmış ve İran maliye1934 senesindenberi fasılasız o sinin büyük birsarsıntı geçirmeklarak İstanbul Hukuk fakültesinde te olduğunu belirterek durumun ıMedr"! Hnkrık ve Roma Huku feci olduğunu söylemi§tir. ku) Ordinaryüs Profesörlüğünü Daha evvel A.P. muhabirile yap yapmış ve bir çok talebe yetiştiımiş tığı bir görüşmede Aminî, zengin olan A. B. Schwarz, mezunen bu tabakayı, vergilerini ödemeye zorlunduğu Freiburg şehrinde hasta laması sebebile memleketten muhlanarak bu ayuı 11 inde vefat et temelen çok düşman kazanacağımiştir, nı söylemiştir. Gerek Roma Hukuku sahasındaki Tebliğe .göre Maliye Bakanı vaçalışmalan ve gerek eski Yunan sıtasız vergileri arttırmak tasavvuPapirüs araştırmalan sahasmdaki buluşları, ayrıca modern Medenî rundadır. Bakan, A.P. muhabirin» verdiği Hukuka olan derin vukufu ile kendisini dünyaya tanıtan ve bu sene beyanatta, bunun zengin tabakaya Arkası Sa 6. Sü. 5 te tesir edeceğini, zira şimdiki halde vasıtah vergilerin yükünü bilhassa çalışan sınıfın çektiğini söylemiş ve demiştir ki: t Halkm sıkıntısından faydalanıp uzun zamandanberi kâr üstüne kâr yiğanlann bana beddua Arkas\ Sa. S, Sü. 5 de AdlS Tıb Enstitüsü, Nezihe Ankarada iki memieketi alâkadar eden havacıVık meselelerl gözden gcçiriliyor Ankara 14 (Telefonla) Yunanistan hava kurmay başkanı Korgeneral Emanuel Kelnidis beraberinde refikası ve yüksek rütbeli maiyeti erkânı olmak üzere bugün özel uçağile şehrimize gelmiş, hava alanında merasimle karşılanmıştır. Türk hava kuvvetlerinin misafiri olarak memleketimize gelen General Emanuel bugün bazı ziyaretlerde bulunduktan sonra Hava Kuv vetleri Komutanımıı Korgeneral Fevzi Uçaner ile bir müddet görüjmüştür. Bu müzakerelerde iki mem leketi ilgilendiren askerl havacılık meselelerinin gözden geçirildiği »anılmaktadır. Misafir hava kurmay bajkaru Eskişehir, Balıkesir, İzmir ve İstanbula giderek hava üsleıimizi ve askerî tesislerimizi tiyaret edecektir. 3 iincü ordunun manevralan başladı İstanbul İzmir Sanayi odalannın toplantısı İzmir 14 (Telefonla) İstanbul ve îemir Sanayi Odalaruıın müşterek toplanülan hakkuıda İzmir Odası başkanı basına ju demecde bulunmuştur: «İstanbul sanayiinin kıymetli mümessillerile memleket sanayiini Eyüb Hanın Ankaradaki temaslan Petrol Kralımn evlenmek istediği Paldstan Ordusu Başkumandam, Tıirk rakkasesi Neclâ Ateş Millî Savunma Bakanile Genelkurmay paşkanını ziyaret etti 4 İki Oda. sanayie aid meselelerde daima birbirlerini haberdar edecek Keçiören hidisesi yeni safhada Amerikadaki Türk dansözü ve sevgilisi New York, 14 (R.) Teksas'm petrol kralı diye bilinen ve Müslüman olarak Abdullah «dıru alan milyoner Shepperd, kansı Mısırlı dansöz Samia Gamel'den boşanma. Arkast Sa. 6, Sü. 7 de Ankara 14 (Telefonla) Pakiatan ordusu Başkumandam Orgeneral Eyüb Han, beraberinde Mi'll Savunma Bakanlıği Müsteşan İskender Mirza olduğu halde bugün saat 12 de özel uçağı ile {chrirmze gelmiştir. Hava alanında askerl merasimis karşılanan misafir Başkumandan, kendisine tahsis edilen Arkası Sa. 6. Su 4 te Yalçınuı ölümünün intihardan ziyade cinayet olabileceğine dair rapor verdi Ankara 14 (Telefonla) Geçen sene şehrimizde hayli alâka uyandıran Keçiören cinayeti hâdisesi yeni bir safhaya girmiştir. Nezihe Yalçın adında bir gens kız Keçiörende Kuyubaşı mevkiinde köprü altında ölü clavHk bulunmuş. hâdise savcıhğa intika; etrni}, Nezihenin evlâdlık olarak durduğu evin oğlu Mehmed Gencer cinayet Sa. 6. Sü. 6 da îYeni resimli romanımız: K Casus Bolo Paşa vak'ası Yarından itibaren Sıhhatli ve gürbüz çocuk müsabakası BİR TAKSİDE YANGIN Dün sabah saat 8 de Kasımpasada Deniz hastanesi arkasındaki asfaltta bir takside yangın cıkmıstır. Hahcıoğlu sinemasında gösterilmesi biten 2 film, Fitas sir tertib ettiği bu müsabakaya ketine iade edilmek üzere soför Salih Gökav idaresindeki 1605 plâkah taksinin bagaiına yerleşhazırlayınız. tirilmistir. Taksi. Kasımpasaya geldiâi sırada filmler. birdenbire ates almıs. tenekeler icindeki 18 paxca film tamamen, otomobil kısraen yanmıjtır. Resim. yanan taksiyi göstermektedir. Çocuğunuzu Cumhuriyet'in 1. Cumhuriyet'te SOVYETLEBİN ZİRAİ POLİTİKASI..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog