Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

TONFUNK Luksemburg Beynelmılel fuannda \ allm madalıja kazanarak dün c ^ anın en usfan radııoları olduou ' nu bır daha spat etmıştır ( ABDULKAOİ* MEMIŞOGLU ALMAN RADVOLAPI umhuriyçt KUDIiriI<;ilVTTMTTC NADf KURUCUSU.YUNUS KiAnf «•• Sonsuzluğun Eşiğinde Fuad Hulusi Demirellinin Yeni Şiir kitabı Satıs yeri. Semih Lutfi Kitabevi Rusyada ziraat politikası İki şeker fabrikasınm fiyasko ile neticelendi temeli dün atıldı Dün Sovyet idarecileri tarafından Moskovada Amasya ve Konyada yapılan temel neşredilen tebliğde bu husus itiraf edildi atma törenlerinde Cumhur Başkanı ve Kollektif çiftliklerde iîlerin yürümediğini belirtcn Moskova, "hususî çiftçilere,, ehemmiyet verileceğini ve banların istihsallerini artırmak için tedbirler alınacağını açıkladı 29 nnca jni sayı: 10.460 Telgraf ve mektub adresi Cumhunyet IstanbuJ Posta Kutusu fstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298, Vazı 15leri: 24299, Matbaa. 24290 Pazartesi 14 Eylul Başbakan hazır bulundular Merzıfon, 13 (a a ) Cutıhur Başkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes beraberlerınde Işletmeler Bakanı, raebuslar, banka umum muduılen ve basın mensubîan olduğu halde bugun saat 10 30 da uçakla Merzıfona gelmışler ve hava alanmda Amasya Samsun mebusîanle vahlen askerî ve mulkî eıkân, partılıler ve kalabalık halk kutlesı tarafından tezahurle karç lanmışlardır Cumhur Başkanı ve Başbakan beraberındekılerle bırlıkte yenı kurulan şeker fabrıkasının temel atma merasımınde hazır bulunmak uzere alandan doğruca Sulucava hareket etmışlerdır Arkası Sa 6 Su 4 de İran ve Ortadoğu müdafaası rtadoğu mudafaasını sağ lıyacak venı bır plânm Ingtlız stratejı mutehas| gıslan ıle sıvaset adamlan tarafından ha/ırlandığı \e tatmınkar oldugu «nlenen bu planın alakadar devlctlere bıldırıleccsrı hakkındak» haberın nrşn fcrdasında Tahrandan bu mcvzu ılc ılgılı baı?ka bır haber geldı Dunku Cumhumet'te vajmlanan bu habeıın Ortadoğu mudafaasma aıd kısmında şojle deııılmırdu. < Dıs sıvaset sahasmda Amerıka ile dostlugun devamı Iran hukumetının ba'lıca eayesı olarak kalmakla beraber Mo^kovavı da darıltmamak endışesı Iranın an anevi cortalama vol» polıtıkasına c'onmesıne vol açabılecektır Başbakan Zahıdı Yakın ve Ortadoğu mudafaasının bu bolgede bır esasa bağlanmasırutemın mak'adıle Turk GenelkuflrTayı ıfe dferSal mfcaW*"' Londra 13 (Nafen) Sovyet ıda recılerı bu sabah neşrettıklerı bır tebhğde, bugune kadar takıb edılen ziraat polıtıkasının fiyasko ıle netıcelendığını ıtıraf etmışlerdır Moskova radvosuna gore geçenlerde toplanan Sovyet komunıst Arkası Sa. 6, Su 5 de Güııey Koreye yardım Birleşmiş Milletlerin >annkj toplanUsında Kore meselesl goruşülecek NewYork 13 (a a ) Dıç Işleri Vekâletı Bırleşrrus Mıl etler şleri ıle alâkalı temsılcısı Robert Murphy bugun yaptığı bır konuşmada, Bırleşmış Mılletler Genel Kurulunun salı gunu vapılacak ceked» munhasıran Bırleşmış Milletlerin Korenın ıman ıçın hazırladığı plân ıle alakadar olacaSını soylemıst r Robert Murphy Guney Koreve genış olçude ıktısadi yardım vap Arknsı Sa 6 Su R da Mareşal Tito dün tekrar İtalyaya şiddetle hücüm etti Roma hükumeti ise bütün Trieste bölgesinde plebisit yapılmasını teklif serbest ediyor relere gmşmesı hususunda Amenkan Buyuk ETçîfi Lloyd Hendersonun yaptığı tavsıyeyı bu sebebden kabule yanasmamıstır Aluşahıdlerın kanaatınce, Ameııkanın Irana verdığı ehemmıvetın başhca Eebeblerınden bınnı bu stratejık erdı^e teskıl etmektedır • » Habcrde Amerikanın Irana vapti&ı jardımın artırılması içın tetkıklcre devam edıldıjn >e 60 mıljor. dolara çıkanlabıleceği ılen surulen bu vardımın başlıca gavesi, Iran ha\a kuvvetlennin takvivesi ile kutle halinde pılot yetiştmlraesi olacajh da ilâve edilmektedir. Iranın dış sıvasetinde, Sovyet Bıı«>ava temavul ederek In^ilterej e karşı Abadan petrollan meseleCUMHURIYET Arfr<ı«n Sa 3 Su. S te • Pakistan orduları Başkomutanı geldi General Eyüb Han ve beraberindeki heyet memleketiMİzde 10 gün kalacak Spht 13 (a a A P ) Yugos kulması ve bu bolgenm gen kalan terkedıllavva Cumhur Başkanı Mareşal kısmınm Yugo^lavjaja Tito Yu;o«lav sekızıncı ordu e unun mesı hakkıhda ılen surduğu teklıfı kurulu«unun onuncu yıldonumu tekrariamıştır 31 sivasî ;ah<lvet tevkii muna^ebetıle bugun burada 150 000 Mareşal Tito Italyanın Trieste Dun kıjı kadar tahm.n ed len ke^ıf bır uzermdekı ıddıalarını destekled ğın edildi, aralannda eski Bakanlar kaıabaıık onunde bır nutuk sovle den doıayı batıyı ıkaz etmış ve Krenılın hesabına (arlalarda çalışan Rus ko>luleri da var mış ve peçen hafta Italyan hudu aynı zamanda Itahanlara da ıhdunda vapt ğı konu^mada Trıeste tarda bulunarak eTııeste topraklıKahırt 13 ( T H A ) Aralannı!» îımanuaıa beynelmıleı bır hale so Arkası Sa. 6 Su b da eskı bakan ve mılletvekıllennin de bulunduğu 31 sıvasî şahsiyet buBultrar hukumetinin tcklıfi gıın tevkıf edılrruştir Tevkıf edılenlenn 19 u Vefd At'iındii momnıınlukla partısıne mennıb tanınmış kıms«karşılandı lerdır Atma 13 (a a ) Atınadakı Yapılan tevkıflerı muteskıb hüvctkılı çe\reler Yunanıstan ıle kumct tarafından yajınlanan bır resmi tebliğde, tevkıf edılen »ahısBulgarıstan arasında diplomatik Tatbıkah takıb cdecek lann Ingıhz sefaretıle yakın t * munasebetlerın venıden tesısı ıçın muttcfık general ve <;uba\ masta bulunan kımseler oldukUn Bulsar hukumetinin resmî teşeblan da Er/uruına m\x\ asalat ve bunların bu gızlı temaslannda Dun Çatalca ilçe merkezıle Sanguzel ocağını açan İsmet busune daır dun akşam Sofja radettıler Mısırın ıstıklâlını tehlıkeye koyaInonu kısa bir konuşma >aptı Arkası Sa. 6. Su. 4 te cak teşebbuslerde bulunduklan bıl Erzurum 13 ( : a ) Mıllî Sa\ un dınlmelrtedır ma Temsıl Burosunun manevra Mevkuflar arasında eskı Bişbıbolgesınde bulunan muhabır subakan Nahas Paşa bulunmamaktadtr. yından Yann gun doğarken başhyacak uçuncu ordu mancvralanna katılacak kırmızı ve mavı kuvvetler araet\p nı almışlardır Erkânı Harbıveı Umunıve ıkıncı reısı Orgeneral Zekaı Okan ve Yunan Bulgar diplomatik münasebetleri Dtğu illerindeki manevralar bugün başlıyor Mısırda siyasi tevkifler C.H.P. ıtiıt yeni ilçe ve bucak merkezleri Arkası i>n o Su 1 d e Cumhuriyet'in Tertib Ettiği İran Rusyaya şifahî bir nota verdi Tahran 13 (a a ) Burada bı dırıldığıne gore, Iranın Moskova Buyuk Elçısı Nadır Araste Sovyet hukumetıne şifahî bır nota vererek, Iratî hâdıselerı hakkında Sovyet basınmda çıkan vorumların «tarafsırâne» olduğuna Sovyet huGeneral Eyub Han ve kendısını karşılıyanlar kumetmın dıkkatın çekmıştır Pakıstan Ordulan Başkomutanı za ve bır yuzbaşı vaver olduou Zahidi alevhınde bev annameler dağıtıldı General Evub Han berabermde halde dun saat 19 30 da PAA uç=gı Tahran 13 (A P ) Musaddık Pakıstan Mıllî Savunma Bakanhğı ıle şehrımıze gelmışlerdır Arkası S 6, Su 3 de Arkast Sa. 6. Su. S de Musteşarı Tumgeneral Ismaıl Mır Kıbrısta dün yeniden zelzele oldu Üç ev yıkıldi, insanca zayiat yok Pafos, 13 (a a ) Strumbı'da bugun koyluler açık havada dıx çokerek ıbadet ettıklen gırada yenı depremler olmuştur Geçen hsıta vukubulan deprem esnasında bu bolgede 40 kışı olmuştur Dun gecekı deprem esnasında cıvar koylerde uç ev daha yıkılmif fakat insanca zayiat olmamıs,tır. Zıra herkes dışarlarda yatmaktadır Ingılız harb gemılen çadır, batInonu Çatalcada partılilere hitab ederken tanıye ve tıbbî malzeme yardımıC H P . Çatalca ilçe merkezı ve lışma merkezımızın, memlekete bu na devam etmektedtrler, aynca Fatıh Sanguzel semt ocağı dun yuk hızmet gormesını, partımızın Ingıhz Kızılhaçı bır gemıyle haspartılıler tarafından hazırlanan to Arkası Sa 6 Su. 2 de tabakıcılar gondermışür. renlerle açılmıştır. Torenlerde, C H P Genel Başkanı Ismet Inonu, ü teşkılâtı başkanı Ilhamı Sançar, ü, ilçe, ocak ve bucak uyelerı, partılı ve partısız kalabalık halk kutlelen hazır bulunmuştur Çatalcaya saat 11 de gıren înönu ıçın kurbanlar kesıbnış ve Genel Başkan yenı bınanm açıhşı munasebetıle şu kısa konuşmayı yapmıştır «c Çatalca ilçe merkezımızı bıraz once açmış bulunuyoruz Çatalca eskıdenberı çok luzumlu bır fıkır merkezı ve davarrızın çok kıymetlı bır unsurudur Yenı ça Dünkü Spor Hâreketleri Ankara hava alamndaki kaçakçıhk Sa\ cılık tev kıf edılen sanıklardan başka diğer bazı künselerin de ıfadelerine muracaat etti Ankara 13 (Telefonla) Ankara nava meydanmda kullıyetlı mıktarda kokaın ve zıynet eşyasıle kaçakçılıktan sanık olarak yakalanan Merzuka Akçamın tevkıfınden ou ıkı saat sonra suçta dahh bulunup bulunmadığını tesbıt ıçın kocası Ekonomı ve Tıcaret Bakanlığı Dış Tıcaret Daıresı raportorlermden Sedad Akçamın da şehnmız aslıye ceza mahkemesı tarafından tevkıf olunarak cezaevıne gonderıldıgını bıldırmıştım Suçustu yakalanan kaçak eş>alar arasındakı kokaın altın ve dığer eşyayalann nereden alındığı bılhassa tahkık mevzuu edılmekte, aynca Merzuka Akçamın bu suçuna daha başka k;nr=elcın ortak olup olmadıklan araştırılmaktadır Pazar olmasma rağmen s a . u Dun şehnmızde muhtehf spor hareketle'i yapılmıştır Mıthatpaşa stadında Turk Alman mıllî atle vardımcılarından Fethı Olcay aklızm k ışı^ş^a;! ve Beşıkta^ Enosıs arasında futbol maçı Lıdoda Turkıje \ uzme birıncılıklerı Bev şama kadar bu hâdıse ıle alâkah kozda Istsnbul kurek ?ampı>onası Fenerbahçede de velken yanşları yapılmıstır Yukandakı resım Turk Al olarak bazı kımselerın Jadelerıne man mılh kaı=ılaşma~ında 3000 narıalı ko u=unu go^termektedır. (Musabakaların tafsüâtüe dıger spor muracaat etmiştır Tahkıkata devam edılmektedır. haberlerımızı dorduncu sahıfemızde bulacaksnız) Peyklerde işçilere karşı baskı artıyor Vıvana 13 (Nafen) Peyk mem leketlerde ısçıler uzenndekı baskının şıdaetleneceğıne daır emareler çoğalmaktadır Son 24 saat zarfında ıkı komunıst ıdarecı, ışçılen teh dıd etmışler, ıstıhsalın duştugunu, fabrıkalarda tam tempo ıle çalışılmadıgını bıldırmışlerdır Bunlar Çekoslovakya Ba^bakanı Zapotocky ıle Macar Başbakan var dımcısldır Arkası S 6, Su 3 de Müsabakasına Yavrunuzu Hazirîaymız! (Tafsüât yakında) Bak. gene bıtlenmışsm . feana kaç kere sojledun ote 1lerin etrafında dolasma dıye...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog