Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

T5 Eylul 195S SucUvı: Dünyaca meşhur Alman malı İNŞAAT MUTEAHHIUERININ DIKKATINE... akleder. Dikiş ve Nakış Maklnesi •umann UmşOmul Dikiş ve Nakış Makinesidir. Yalrında gelççalt mallarımı» ı MALZEME ASANSORU (600 Kg. fajtma kablliyetındl ı 18 rnetr» irlilaa kadar) ELEKTRİKLİ DIŞ VİBRATORO JOSEPH VÜGELE A.G., mamulât, Mannheim( Almanya ) İNŞAAT MAKİNESİ (Vinçli ve vinçsiz; demir ve lâsl'k •ekerlekli; benzin ve dizel motörlü; 150 500 litreye kadar). İNŞAAT BOCURGATLARI (Benzin moJörlü; 750 Kg. cer kuvvefinde) Vtl •nfa.tUH M ' mtılmadtk (Büa Imalatı Içln) ELEKTROJEN GRUPLARI (Şantiy* Için) > DİZEL MOTORLEKİ. YOL SİLİNDİRLERİ W ACK E R , m a m u l â t ı WACKER Yüksek kilayefli be»on Bütün Dikiş Makine Bayilerinde Satılır. %XflefeOfçtslnt esilden ntsilt München (Almanya) İÇ VİBRATORÜ (Benzin moförlü ve debreyajlı; vibrasyon j i j e l i ) 35 • 5 0 • 7 5 mm. t ', (Dlzal metörlü veya buharlı), DUMPERLER | (Dizel m Q (örl0, 1 > | 4 n ! fvk) LOADERLER. YOL TRAKTORLERİ. ŞANTİYE İÇİN İŞ TEZGÂHLARI <*Xt?£ GARBE, LAHMEYER & CO. AG., mamulâtı ELEKTRİK KAYNAK | ?< J Aachen (Almanya) A (Kasnaklı) SAKIN ALDANMAYINIZ t '< AVADANUKIAR, ! ÇİMENTO. MAKİNELERİ Elekfrik motörü ile fahrikli veya motörsüz în iyisi almaktır e her tiirlü Injaal Içlr» bilümum tnalı*m« v« mjkinıltr. DEPOMUZU ZİYARET EDINIZ : İstanbul Yenikapı, Namık Kamal cad., KâHp Bottan tekak <Tlaumann *TT oksansızdır. A \bko6or\ora gonderilir GÜVENKAYA LTD. Ş. teklif ve ted/yed» kolaylık gösterilir RANSTURK TÜRKİYE GENEL SATlCISl: Galata. Bankalar Caddesi, ... Y a n ı k k a p ı sokak N o . 1 2 , Çınıgİr H a n N<jr. 1 Telefon : 46825 T«lgraf '• GÜVENKÂYA':' Jstanbu* LİMİTED ŞİRKETİ İÎSTANBUL, Galata,Tünel cad.No.18. Tel.:4151142141 Dah.1i93: İANKARA. Çankır. caddesi No. 41/2. Telefon : 26963 İ Z M i R, 1 inci Kordon No. 180. Telefon : 6696 HALKA UZUN VADELİ EVLİK ARSA TEVZİ EDILECEKTİR. A Her jahsa ancak bir evlik arsa verilecektlr. Arsalar 210 M2 olup bedelleri 1650 llrtdtr. Bu ars* bedeh vatandaşların tapuları verıfiparça sahibl olduklarından sonra borçlanmak suretile 33 ay vade ile ayd» 50 lira taksitl» ödiyecekJerdi» B 1200 aded tevzi edilecektir. Arsalar müracaat sıruııu göre tav zi cdilecek 1200 numaradan sonra müracaat edenlere halile arsa verilemiyccektir. Tevıi ilâmmız üzerine İstanbuldan bizzat, tasradan telgrafla müracast edilecektir. parseller numarasile kendilerine bildirilecektir. C Tevzı edilecek arsalar İstanbul Belediyesinin memurlar koop« ratifin» tahsis »dilen meşhur Baruthane bahçesile hududdur. Rütubetsiz temiz hava. Marmaraya hâkim 50 metre genişliğinde inşasına başlanacak turizm 17, Floryadan 9, Yeşilköyden 7 kilometre şehre daha yakındır. D Tasradan arsa avrılmış vatandaşlar arsa ayrıldığı müesseseraizct bildirlldikten lonr» »şağıda yazılı şekilde bir vekâlet göndererek tapularını alarak arsa sahibi olacaklardır. Londra Tasradan mürscaaf edeniere ayrılan «sfaltma tam hudud ve Küçükçekmeceden W P W I | p y Q I I R F T I • Yeşilköyle Bakırköy arası LONDRA ASFALTI KUlıELİ vt KOCA SİNAN mevkiinde uhdeme 1650 lira ya ipotekli gayrimenkul almaya Hamdi Kaialıyı veya Doğan Tanye rini vekil tayin ettim. Çevresinde bir vekâlet 2 vesikalık resim müesse fCIVHLCI O U n C I I • s e m i z adresine göndereceklerdir.p E Arsa tevzıine tâbi olacak müşteriler Malrnüdürlüğüne makbuz mukabili ödenmek üzere Müesaesemiz adresine posta havalesile tapu harcı olarak yalnız 95 lira göndereceklerdir. K Tapularını slarak arsa sahibi olan vatandaşlar borçlarım tstanbulda bulunan bizzat Müesseseıjîizin Karaköy Ziraat Bankası 2821 numaralı hesabına yatırarak makbuz alacaklardır. Tasradan arsa sahibi olanlar da bulundukları keza Karakov Ziraat Bankası 2821 numaralı hesabımıza göndererek gönderdikleri Banka veya posta havale makbuzlarmı alsrak muhafaza edeceklerdir. NOT: mahallin banka veva posta havalesile Vatandaşları malî buhrana sebebiyet vermeden evvelemirde ars» sahibi yapmağa karar veren Müessesemizin arsalarını görmek arzu edenler cumartesi Rünleri saat 13 te mücssesemizden kalkap ü cretsiz vasıtalarla gezebileceklerdir.. Her talib müıacaat tarihinden itibaren bir ay i;inde vekâlet. 2 resim ve 95 lira harç parasmı göndererek tapusunu alacaktır. Aksi halde arsası diğcr istiyenlere verilecektir. Geçen haftahk tevzi ilânı üzerine 300 arsa kapatılmıştır. ADRES: HÜSEYİN TASDELENLER AMERİKAN SİRIS EVLER MVESSESESL k a t 1 2 İstanbul T e l : 41871 TEPEBAŞI KAPALI SALONU Her türlü toplantı, cay, nisan, düğun ve sünnet düğünu icin emrinizdedır. Bu salon her eün pastane şekünde de calısmaktadır. Görüsmek icin her gün 42690a İ ^ B telefon edilebilir, • • K a r a k ö y , R ı h t ı m C a d d e s i K e f e l i H ü s e y i n H a n bitişiği K ü ç ü k H a n Evrak Deposu Olarak kullanılacak yer aranıyor Evrak deposu olarak kullanılmak üzere zemini takriben 40 metrekareden küçük olmamak şartile Ankara caddesi ve civarında rütubetli olmıyan bir yer aranmaktadır. Böyle bir yeri bulunanların istedikleri aylık ücreti de bildirmek suretile yazı ile veya şifahen Yenipostane karşısmda Erzurum hanında Resmi İlânlar Şirketine müracaatleri. f Dr. SÜREYYA ATAMAL Taksim. Sıraselvıler 91 1 (Normandiya üstü) Temiı kuUanılmıs 950, 951, 952 model arabalar aranıyor. Op. Uroloğ 10T0N0BIL ALINACAKTIR ^ı^^m^^a^mm TEL: 4 2 8 ^ ^ ^ ^ ^ M B ^ M H 57 \ SU TULUMBALARIMIZ * 0 4X 19 H. P. (Beygir kuvvetı) Tam Dizel 6 inç tazyikli su Bol yedek parça Ziraat Bankası kredi* ile eatıhr ANKER rtlrkıye Umum Mümessıll : MATAŞ TİCARET T. A. Ş. .AHıR HAN GALATA • İSTANBUL Telefon : 4 4 9 9 6 « U B E ve ACCNTCLERİMİZ Alman sanayiinin şaheseri olan Anker 1952 LOksemburg Internasyonal Fuarında Birinciüği kazanarak Altın Madalya ıie taltif edilmiştir. A N K E R DİKİŞ NAKIŞ MAKİNELERı SAĞLAM • KULLANIŞLI • ZARİF N'OBILY^^ OTOMATİK DİKİŞ NAKIŞ DUĞMESİ »YUKSEK RANOIMAN*2I CESİTÜ MODEL ANKER SANAYİ T dakikada 32OCr"&ikiâ yapar. ANKARA«ADANA«AKSARAY«CEYHAN~»DİYARBAK.< • ESKİ ŞEHIR.IZMİR* KIRIKKALt »KlRKLARELI •KIRŞEHIR»KONYA • ^ S A M 6 U N • ÖIVASTEKIROAĞ «URFA • VAN • YERKOY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog