Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

sodece birkoç ou... Ve, bugün, tecrübelı bir ev kadını yemeklerim yalnıı VİTA ıle VlTA'mn piyasada adamakıllı Hjtunmasi için kâfı geldi! Bu ycnı gıda maddesi sayesinde btnlerct atle'nin (jeçımı kolayla?t«* çünkü VİTA gayet sıhhf jartlar altında en mükemmel nebatî ya§larla ımal edjlır. Dikkat! yalnız UNlLEVER'in (Bakırköy) imal ettiği HAKİKİ VlTA'yı israrla isteyiniz. çunku VİTA lamamen sSftır, kalitest hep aynıdır ve onunla pışen yemekler fevkatade leızellı olur çOnku VİTA 0/0IOO besleyia, hazmı kolay, A ve 0 vıtamınlennı ihtıva eden bır margdrındir, çflnku VİTA çok elvenşli vc uoızdur. f Cağaloğlu ÇİFTESARAYLAR Bahçesinde î Bu Pazar saat 14 ten sabaha kadar Saat 14 ten 21 e kadar okuyacak sanatkârlar ELHAMRA TERZİHANESİ y^mmmmmmm^^^^^m H E R AKŞAM i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ TÂHSİN KARAKA$Lrn.n T R E N Ç K O T • İngilız, Alman, Italyan emsalsiz hazır KİCt R ÇİFTLİH PARKINDA Pardesü Perihan Sozerı ABDLLLAH I NURHAYAT 1 YÜCE | TİJREYEN | ve P a l t o l a n KARAKASLI PEŞİN TAKSÎTLE tstlklâl Cad 258 Elhamra han sağdaki merdivenden No. 1 TAHSİN MLALL FIRAT I NERİMAN | ALTINAY D Ü M B Ü L L Ü İSMAİLve arkadaşlan ^•••••••••B programda yer alımslardır •••IMHHBHI Engın Doğ3nay, bugün gazetede okuduğunuz ayrı ayrı ilân. lardaki sanatkârlarm hepsl 14 ssat devam edecek muazzam DIŞ TİCARET REJİMİNİN ALMANCA TERCÜMESİ , TEKSİR EDİLMİŞTÎR. Müracaat 832fi5 Necd°t Cemal 20880 Behçet Cemal " Caealoğlu ÇİFTESARAYLAR Bahçesinde Bu Pazar saat 21 den sabaha kadar okuyacak sanatkârlar HA..1IYET YLCESES CELÂL ÇAHIN SCZAN GtVEN AHMED ÜSTÜN SABlTK TUE CrA 7 Necati Tokvay Nubar Tekyay Salâhaddin Pınar Şerif Içli Salih Orak Fer*i AıUnfil Ceaul lJ ' ^ Cümbüs. Ismall Şençalar tsmail Tezelii Mehmed Ayan Necdet Geıen AU Kocadlnç. Okuyanlar: AGYAZAR HAMİD DIKSES KEMAL OÜR9ES. En titiz ailelerin ıstırahatlerini temin edebılecekleri yer ancak KÜÇÜK ÇHTLİK PARKIDIR^ HER PAZAR Saat 14 ten itıbaren tekmil kadro ile AİLE MATÎNESt Tel: 85771 BANKALARIN, TÜCC ARLARIN ve BİLÜMUM İŞ ADAMLARI İLE İYİ BİR RAND TEMİN ETMEK İSTİYENLERİN DİKKAT NAZARLARINA İıalei ?üvn suretile satılık 3 aded kı>metli gayrimenkul 1 Beyoğlu Istıklâl Cad 6S'67 numaralı apartıman ve dükkân (halen gozlukçü dükkânı). 2 Bahçekapı Eczahanesi (Dordüncü Vakıf Han kar Kücük Çiftlik Parkında Emsalsiz daimî programa ilâveten memleketimizin medan iftiharı NOT Münir Nureddin. her PERŞEMBE aksamı suaredç Ciftlik Parkında Tel 85771 YATHJ YATISIZ GÜNDÜZ AİLE MATİNESİ BUGUN ERDEM | ŞADAN KARDEŞLER | ADANAU Hamnet Yuceses Şen Kardeşler ŞUZAN I ŞUZAN | KÖKTUBK Sabite I NEDİM | ADANALI Türk Kafkas bale heyeti, Tabarin caz, Murad Şamil bale heyeti. tanınmış dansözler. SAMBA. MAMBO, RUMBA T» ZENGİN PİYANGO NOT 8 eylulde ilân edilen muazzam saz programı da b < ilfive tdilmistir. 3 Macka Spor Caddesi Acısu Çeşme So. 171173 numaralı iki katlı garai (hâlen Fıat Servis istasyonu). Blrinci arttırma satısı 17/9/953 lkincl arttırma 28 9. 953 günü t. NOT Faıla tafsilât İçin Beyoğlu. 4 Sulh Mahkemesi dosya 52/1147 veya Tel: 49749. Üstad NÜMİR MUREDDİN I Ş I K L I S E S I "Eski Feyziye,, KUKULUŞ TARİHİ 1885 KIZ ERKEK • Etiler Yapı Kooperatifinden ™ 3 mühendis, mimar, fen memuru alınacak tstanbul lçlnde ve blna lnsaatı santlyesinde calışmak Ü2ere en az bej, altı senelik şantiye tecrübesi bulunan yüksek mlmar. yüksek mühendl», mimar mühendis v«ya fen memuru alınacaktır. Bu evsaiı haiz olup da çalışmak İstiyenlerin 36/288 numaraya telefon etmeleri, daha mufassal malumat almak İstiyenlerin evrakı müsbitelerlle blrlikte «mesal saatlerl dahlllnde» Levend mahalleslnln Bebek Istlkametinde ve 300 metre üerlslndekl Etller Yapı Kooperatlfl Şantlyeslne müracaatleri. (14283) 1953 tancsinm • jr«nl modcllarUa & N A CA R Saatlerinin En son modelleri gelmiştir Saatçılerden israrla teteyini». YUVA 1LK ORTA LİSE Lise sınıflannda kâdrolar dolmuş, kayıdlara »on verilmiştlr. Ort» birlncl ıııufa yenl şube açılmif, kayda devam edüffıektedtr. Yatıh öfrenctleTİn 28 eylul sabahı e^yalarile birllkte okulda bulunmalan lâzımdır. Yabancı dil'oğretfitü llkokuî 3 üncü smıfta başfar. Muayyen aemtlerdekl yuva ve ilkokul Bğrencllerl okul otobüslerlnden faydalanırlar. aaaaıaaa)jaj^aaaaaaa(a)aaaaaBaaaıaaa|aaaiaa|B|MH TELEFON : 80879 1 K u n d u r a E v ı TA RIN AÇILIY O R Sayın kundura meraklılanraı bis ker* cejldlerimizi görmeleri menfattlerl icabıdır. Beyoğlu Mis sokak No. 1 Parolamız: Mükemmel ^1) mal, makul Mat « P SOBA v TUĞLASI Her çeçld gobaya elverljll, tam ölçulerinde bln bir çeşid ve yüksek hararetl muhafaza eden soba tuğlası ve ates toprağı perakende sati} yerl Galata Tersane caddesl No. 67 Telefon: 43040. Gelirken sobanın ölçüsünü. markasuu, numarasını berabar getinneği unutmaymı». Toptan saös yeri: ARSLAN TUĞLA Fabrikası, Eyüb SIlâhtar Cad No. 148 Tel: 21132 HENÜZ CİLPİNİZHuygunbır Amiral Bristol Haatanesine Bağh Amerikan özel Hemşire Okulunda İ»tida<flı GENÇ K 1 Z L A R I M I Z A Amiral Bristol Hastaneti Özel Amerikan Hem«ir« Okulu serefli bir mesleğin kapılannı açmış bulunmakUdır. Tahsil 3 yıldır. Okul, yatılı ve parasudır. KABUL ŞARTLARI1 Türk tebaasından olmak, 2 En az orta okulu iyi derecede bltlrnüs. olmak, 3 18 yasından az v« 25 ten yııkan bulunmamak, 4 İyi ahlâklı bulunmak, 5 SıhhatU olmak. , MÜRACAAT GÜNLERİ : Cumartasi •• Pazardan baska her gfln raat 9.12 armiında Güzelbahçe sokak, Nişantaşı DANS 50 liraya 10 derste bütün ianslan siz de ögrenir. her gibi dansedebüirsiniz. arası Agacaml SakftCad. Nane So No. 17 'daue 1 SOSE YOLLARI Yaptırılacaktır 1 Yeşilköyde Yesllyurd Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi şirketine aid arazide 1865 metre urunluğunda v« 13662 metrekarelik asfaltlı şose yollarının müteahhldi nam ve hesabına tamamlanmaaı ifi açık «luılbney* çıkanlnuıtır. 2 İhale, 17 eylul 1953 Perşembe ıaat 1030 da 4 üncü Vakıf han asma kat 18 No. da yapılacaktır. 3 Tahminen 65.000 liralık olan bu i|lertn mahiyeti vahldi flatlan ve geçici temlnat miktatı hakkındm bilgi edinmek istiyeulerin mezkur yazıhaneye müracaatleri İlân olunur. KREM BULAMADIY54N/Z. ^ • • • • • • • • • • • 1 O u M d r ğ Hi kl ü ül ü u l t â Diş tabiblerinin nazan dikkatine^ Fotöyle btrlıkte bütün alâtı tam muayenehan* Cfyası kıaa ca fj manda satılmaktadır. Gdrmck arzu «denlerin İzrair Alsaneak I 1447 So. No. 8 e müracaatleri. I Değdirildıeı aer «ur« lı bırakan ruju gıdermek için urun tecrubelerden sonra elda edilen !••• Kiralık. Arnavudköyde " • Tramvay caddeslnde içt, dıjı yağhboya, 8 odalı, mobllyalj klralık yalı. Mujamba döselidlr. Müracaat: Bakkal Ekonomot: Tramvay caddesl No. 118. T/P70P\ MARKAU HİÇ TEREDDÛT ETMEOEN KREM PERTEV'İ TECRÖBE EOİNİZ. Cüdintzin mesamelerml kanatan ve derinin teneffüsüne man\ olan fazla yağlı kremlerden sakınıı Zira bü gibi kremler cıldinızı çabuk ıhtiyarlatır ROUGE BAISER îdeal bir RuJ. Parlak, Dudaklan çatlatmaı. Kat'iytn l ı bırakmaz. Sablt BOVGE BAİSEB (Panl Bandecrou\ Paris) İzmlr Kntemasyonal Fuannda Frannz famnndaki 76 No. lı paviyonumuzu ziyaret ediniz. i Amerikan Giyim Eşya Satışı 13 Pazar günü sabah saat 10 da Göztepe. Taşmekteb kargısı Sümer sokak No. 3. , ORTAK ARANIYOR N Şehrin en mutena yerinde 00 evlik mahalle insaaı tanzım edilmiş arsalarda yapılacak ınşaata, 250 000 llra sermaye ıle iştırak edecek ortak aranıyor. istiyenİCTİn, posta kutusu 1137Galata adresine yazmaları rica olunur. KREMloBOTE Şehremini As. Şabesinden: I Şubemizde kayıth harb malulü subaylarla «r ve »ehid yetHnlertain 953 senehk yoklamslan 1/10/953 tarihi ile 13/11/M3 tarihleri arasmda yap'laciemHan subay ve erlerin rapor, resmi tened v« IVramiy» cuzdanlarile şehid yetimlerinin ikramiye cüzdaoı ve halen dul oldtıklanıu gnsterir mahalle muhtan ilmühaberil» bu tarihler arasmda İstanbul Aksaray Şehremini Askerlik Şubesine mürtcaatleri. (2888 14179) ı t»neffOtO"0 kolayUstınr, yaft larm massedlimeslne yardım eder Cri* dlntzı düz v« yumuşak yapar Iç yağla / y ,"} nn ifratm* »lattir y ^ r ^ / j «a böylac* tanıt) dalma U«« v* m a t g4*tcr*ı Har gOn kulla nı<ına» netlcctt«<da fcv kalada nctıccl» csbıt Öğle ve akşam Yemeklerinizi NORMANDIYA Teras ve Salonlarmda NİMET ERİM 1 SAYIN DOKTOR Te KCZACILA1IA Bilumum karaciğer ve safra yolları hastahklarında tavsiye edilen : PEPTOMAGNES1E münhal granülesi piyasava bol miktarda artedllmlştir BAYANLAR Sonsuz ıztırahınızi «Jindiren vegâne müessese EPİLA • SAM Enstitüsüdür. Yüz. kol v* bacaklarınttdaki müz'iç tiiyleri (tekrar çıkmamak iizere) giderir. Fiatlan elveritll, işj hcr hususta emniyetli ve garantilidir. Taksim, Anaceşme Cad. Ahu Apt N*. 2 (Fransız sefareti arkası) TeJ: 49M1ANKARA: Mithatpaşa Cad. No. 60 (Kocatepe dnraiı) Tel: 25095. İKİ KATIP ALINACAK ' lıtanbulda bir |irket İçin Ikl kfttib alınacaktır. yazısı düzKün, hesabı elverlsli ve en az orta mektebden lyl derecede mezun tallblerin el vazılı kı»a hal tercümelerlni blldlren dilekçelerile 1391 P.K. îstanbul adresile müracaatleri Operatör Aile biçki Diki» yurdu talebe kaydına basladı. Yıllarca yurd idare etmis. tanınmış ve takdir edilmis olan NİMET ERİM. tecrübeli ve en ilerı metodu ile biçki. dikış el işleri, şapka, korse. çiçek, boya vesaır derslerini Ulebesine kolaylıkla göaterir. Milll Egitlmden taıdikli diploma verlllr. Adres: Besiktas, Şairnedim caddesi Bas.aran jâyebilirsiniz. Leziz, nefis ve itinalı sen'is. Öğle yemeği % 30 tenzilât. Her akşam müzik, dans. Hususî aile toplanüiarı tertib edilir. Her hafla cumartesi Pazar M ATIN E Pek yakında YENİ PBOGRAM Sırasehdler, Tak«im. Telefon 44407 Bir raüteahhld mühendislik müessesesi * I Apt. No. 63 ••••••••••İB Elektrik Yüksek Mühendis ve Mühendisleri aramaktadır. tki sene çahstıktan sonra altı ay veya btr «ene için Almanyaya gönderileceklerdlr. Taîiblerin kısa hal tercümelerile tstanbul Galata Posta Kutusu 1089 müracaatleri rica olunur. Dr. Belkis Canfesçi Alraanya ve İsvlçreden dondü. Beşıktaş Has Fırın Cad. No. 38 Tel: 83166 Saat 15 . 19 arası Şirketımizin Servıburnu tesısaünda mahıyet ve mıktarı a?ağıda gösterilmiş olan işler eksiltmeye çıkarılmıştır. Takriben 6400 metreküp kayanın sokulmesi ve civarında gösterilecek yere nakli. Takriben 5600 metrekup küskuluk toprak hafrıyatı ve civannda gösterilecek yerlere naklı Elmde, bu ışı yapabıieceK mctorlu vesaıtı bulunanlar tercıh edılir Tekhflerın en geç 18 Eylul akşamma kadar Sokoni Vakum A.O. Cumhuriyet caddesi Pegasus evi, Harbiyeye gönderilmesi rica olunur. HAFRIYAT YftPTIRILACAK Satıhk V İ L L  Havası, suyu, emsalsiz manzarası ve modern tesısatile meçhur olup aynı zamanda elektrıklı tren hattı üzerınde bulunan Soğuksuda (Küçükçekmece) buyuk bir bahçe ıçerısınde Isvıçre şalelerı örnek alınarak yapılmış olan 348 No. b villâ saülıktır. Müracaat: Telefon No. 84044
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog