Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

13 Eylul 195S Demir Perde gerisinde neden itiraf ederler? Çekoslovakyada uzun müddet hapiste yattıktan sonra serbest bırakılan bir gazetecinin hatıraları D. P. ve C. H. P, nin şehrimizde dünkü siyasî toplantıları Pazar konuşmalan Çıplak modeller (1 nei ndhifeden devam') anlar ve rahatsız olurlar. Çıplağa; meslek tasaaı lle bakan kimse modelin çıplaklı|mı tamamile unutur. Modele başka gözle bakan klmsp derhal kendinl gösterlr: Ya kendi rahatsu olur, ya modeli rahatsız edtr. nıtı eski Pong muhabiri Wil dam yanıma geldL Sinirli, yüzün lan sopa albnda yapmaz. Çekosliam N. Oatis, Çekoslovakya deki ifadenin okunması imkânsızdı. lovakyada sanıklara asla dayak da iki ytldan fazta hapis yat Ürkmüş bir tavşan gibi daima sağa aülmadığını söylemek istemiyottktan sonra geçen mayısta sola bakıyordu. Henüz bir hsf • • rum, fakat hapishanedt bulunduB. Amerikaya döndüğü za evvel kendisini bana: cAvukatınız ğum iki yıl zarfında bana sahsan msn, A. P. nin btr dtj mu Dr. Bartos» diye takdim etmişti. dayak atılmadığı gibi, k«ndisine habiri v* komünistlerin esiri Yanında polise mensub bir tercü dayak atıldığını söyliyen diğer bir nfatile bajtndan geçenleri man vardı. Zira ingilizce bilmiyor mahbusa da tesadüf etmedim. Koyazacağı tlân edilmişti. Şimdi du. münist memleketlerde kullanıldıuzun bir istirahat ve tedavi«10 yıl verdiler» dedim. «Oldukğı söylenilen «enjeksiyonlar» a geden sonra, macerasım anlaU ça sert değil mi?» tl5 yıl verecekmaktadır. Bu yazı, 18 nisan lerini zannetmiştim» dedi. »Peki lince, bana böyle bir enjeksiyon 1951 denberi, kendi imzası al şimdi ne yapmalıyım?» diye soı yapılmadı. Bence mevkuflar her şeyden evvel, uğradıklan felâketttnda çıkan ilk makalesidir.» dum. «Bence karan kabul edin.» Mahkemede suçlu olduğumu söy ten bir }eyler kurtarmak için, ye4 temmuz. Yılm en fazla sevdi lemiştim. Ben de dahil, 14 kişi a gâne kurtulma ümidlerinin bu yolğim ve kıymet verdiğim günü. Bir leyhimde şehadet etmişti. Şimdi da olduğunu hissettikleri için galeşik Amerikanın millî İstiklâl suçsuz olduğumu söylemek işe ya rib ve muhayyel «itiraflarda» bubayramı. Fakat, 1951 yılının 4 tem ramazdı. lunmaktadırlar. Zira polisin elinmuzunda, Pragda, dünya başıma İşte, 4 temmuz 1951 de bunlar de olduklarını bilmektedirler. Poyıkıldı, zannetmiştim. Kara haber bize o gün gelip çattı: 4 kişi idik. başıma geldi. Fakat neye gelmi}, ne lisin istediğini yapmıyacak o'urlarsa, mahvolurlar. E^asen, İtiraf Dördümüz de Associated Press olmuş? Hücremde müteakıb aylar zar sistemi gayet basittir: Polis, e!de mensubu idik. Bir ben Amerikah idim. Diğer üç arkadaşım Çek'tiler. fında bunu uzun uzun düşündüm. etmek istediği itiramameyi yazBüronun mütercim ve tercümanla Kanaatimce, cevab şudur: Çekoslo makta ve mevkufa imza ettirmekn; ben yabana muhabir ve Büro vakyada bulunduğum sırada, Oatis tedir. Sanık sonradan bunu mahhâdisesi gibi bir vaka için zemin kemede ezbere okumaktadır. Zişefi idim. çıkarılBir çarşambaya müsadif o gü ve zaman tamamile uygundu. Son ra mahkeme huzuruna neşli günün sabahında, Pragdaki radan şunu idrak ettim ki, o devir mazdan evvel sanığa söyliyecekleri Pankraç hapisanesinin aydınhk, de Batılı bir muhabir için bütün ezberletilir. ferah, yüksek tavanlı mahkeme sa Doğu Avrupada en tehlikeli yer Bana gelincc, onlarca «gayri lonuna götürüldük. Uzun bir tahta Çekoslovakya idi. İnsan, bir kavbankete oturtulduk. Her birimizir gaya fazla sokulursa, yumruk yer. resmîı sayılan kaynaklardan edin«ağında ve solunda, sırtlarında Çek O zaman, Çekoslovakyada bir savaş diğün havadisleri gönderdigimi polisinin donuk zeytmü, kml şe cereyan etmekteydi. Kızıllar, mu gizlememistim. Onlar için bu raridli üniforması bulunan, belleri halefeti tamemile yok etmek,ihti susluk demekti. Tevkif cdildigim polisin tabancalı iri yan blrer muhafız yer lâllerini bitirnek için faaliyete gi tamaa akıbetimin gizli rişmişlerdi. Dünyada da bir ıavaf elindt olduğunu biliyordum. Bu almıştı. Esir idik. cereyan etmekteydi. B. AmerikayOnların ağzile (Amerikan em la Sovyetler Birliği nüfuz bölgeleri Itibarla Çekoslovakya hakkında pcryalistleri hesabına Çekoslovak arasında cereyan eden ve hedefi askert malumat topladıgun vt doya Demokratik Halk Cumhuriyeti hakimiyet olan diplomatik boğiiş layısilt casusluk yapüğımı beyan aleyhine casusluk) yapmakla suç ma. Çekoslovakyanın Batı hududu. eden bir ifadt imzaladım. landırılmıştık. Polis tarafından lsticvabımın Çekoslovakyaya gelişimden bir Bundan tam 72 gün evvel, tevkif kaç ay sonra gizli bir polis idar« son günlerlnde, bir lfade yazıp edildiğhn gün, giıli polis bana: imzalamak üzere önüme sürdücBize karşı koyanı, kim oluna ol cisi tarafından mahrem bir görüj ler. Bu ya&da Pragdaki Amerikan meye davet olundum. Bu görüsme fun, mahvederiz» demişti Bu yolda atasemiliteri Albay George Atbir hayli ilerlemişlerdi. Şimdi ise sırasmda Hariciyenin bir mensubu rolünü oynayan bir ajan benimle wood'a askert malumat verdiğim mahkeme işi bitirmek üzere idi. tanıştı. Bundan sonra benl d«faat kaydedilmistL Bu ifade üzerinde Karar Yargıc Novak, cebinden bir kara le akşam yemeğine davet etti. Bu bir hayli çekifttm ve ifadeyl yenl takke çıkanp iki elile bunu başına esrarengiz şahsın maksadını öğren bastan yazdım. Gene de aleyhimde yerleştirdi .Diğer yargıclar da ken meğe çalışmaktaydım. Evvelâ b«n bir delil teskil etmekteydi. Budisini taklid ettiler. Geleneğin ne den Amerikan elçiliği hakkında nunla beraber 42 saattenberi uyudemek olduğunu biliyordum. Mah malumat edinmek ister gibi dar mamıstun. O anda aklımda sadt keme hükmünu tefhim edecekti. randı. Memleket dıjına ban hava uyka vardı. tmzalamadan uyutO arada sağunda ve solumda duran disleri gönderdigim zaman elçiligin mıyacaklannı anlattılar, ben dt muhafızlanm kollanm» sımsıkı ya muhabere kanallannı kullanmamı imzaladım. Dlger bir gcct ban« pışhlar. Herhalds bayılacak olur ima etti. Sonunda benl kendi h«sa baska bir İfadt inualatblar. Bun•ak. yer* yığılmamıza mâni olmak bına çalışmaya ikna etmek istedl da Atwood'a, bir easus olduğuGayesi, kanunlan açıktan açığa İçin bizi tutuyorlardı. ihlâl etmekligim» tesvik idiys*, t nu blldiğim İçin malumat verdiNovak, konuştukça hepimizin melint varamadı. Bununla beraber ğinı yaalıydı. Bu o kadar garib mahkum edildiğimizi tercümanunı bana bazı «gayriresmi* malumat bir Ifade tarzıydı ki dayanamann yanm yırbk sözlerinden anlı verdi vt bunlar durusmada aley dım güldttm. Onlar bile güldüler. yordum. Fakat neye mahkum edil himde delil olarak kullanıldı. Fakat bana: «tmzala ondan sonıamiştim? Bir aralık Novak'ın ağNiye «İtiraf» ederier smı dusünmt kurtaracağız» dediZLndan dökülealerden beni ilgilenler. Bunun nkı bir propaganda diren kısmı kavradun. 1951 şubaünda AP bürosunda için kullananılablleceğini, Atwoodu <William Nuthaa Oattı... de çahjan Çekoslovak memurlarm, vt beni hudud harici etmek lste»et let...» Svoboda, Voydinek v» Munds bi diklerini düfünerek imzaladna. (Deset let) yani 10 yıl... 10 yıJ rer blrer tevkif •düdiler. 23 ni(Arkan var) hapis. 10 yıl beklemek, her saati, sanda polis beni d« tevkif etti, yaher dakikayi taymak, günleri, haf cıhanemd* araftınnalar yapıldı, taları, aylan vt yıllan »tlatmak... K tR A L I K B B ^ notlanma, docyalanma «lkondu. Nihayet bize hükmü kabul etmekte veya temyiz etmekte serbest Herkesi en aıkı bir sorguya çekelduğumuz söylenildi. Celseye 10 tiler. Mahpuslar, komunist ileme durusmalannjn Nuruosmaniyt caddesindt dakika ara verildi. Yan kapıdan his propaganda (Atlas Yayınevi) üstündt çıkarıldüc vt ayn ayn hücrelere hususiyetini teskü tden garib vt muhayyel «ttiraf» larda bulunYENİHAN'da. konduk. I Dar hücremi arjınladığım bir s mağa bu gibi aorgular «ırasında WUli«ın Oatisi komünlst mahketne huzurunda göstercn temsili bir rcsim lAssodated Prest Ajann rada orta yaşh, gri elbisell bir a mecbur edilirler. Çoğu, bu Itiraf BBtOn I YAZIHANELER • I Bugun gunduz BUYtr^JERE BEVAz, r^.rtKta saat 14 ten itibaren üstad FEHMI EĞE idaresinde EĞE CAZ ORKESTRASI. Saat 17 den itibaren büyük program ve eşsiz sanatkâr I PERİHAN SÖZERİ KONSERİ ^MEFHARBT ATALAY Halk turküleri sanatkârı ŞEN KAKDEŞLER Sesle Çizgiler sanatkân ^mCHÂL ŞAHİN yarycte yıldıa ANAYİT GÖKÇEN BORA Akrobasi, imUasroa n B Baştarafı î inci $ahifede devam eden durufma 29/9/1953 nJn Kftn ınıwşg» Hâkkındaki ka* salı günü » a t 15 t talik tdilmisj H U dftyuıılwk. polis mu<İ£İı&~ tir. L Zi D. P. fflerin toplantm lt ttmif vt Nizamtddin Nazif kaDün şehrimizdt D. P. liler tararakola götttrültrtk mahkemeyt fmdan da siyasî toplantılar yapılvtrümiftir. H&dise su sekildt cereyan etmiş mıştu. D. P. nin Eyübde yaptığı *•* tir: Hatib, Basbakan Adnan Men toplantıya saat 13 te İstanbul milDflnyanm her tarafmda resbn ve letvekillerlnden Bedri Nedim Gökderesin Balıkesirdt yaptığı konusnilin blr konuşmasile başlanmıştır. heykel Bğretimi fle uğraşan bütün mada C. H. P. nin İstanbul hatibGöknil bu konuşmasında, dıs. tica okullarda, ve atölyelerde çıplak leri hakkında sarfettiği sözleri elt retimizt vt iktisadl vaziyetimize model durur. Eserleri dünya çapınalmi| vt bu hatiblcrin hüviyetleri temasla terakkiler kaydedildiğini da bir llffi uyandırmış sanatkârlar nin açıklarken kendisinin eserler ileri sürmüştür. Müteakıben Necmi arasında blr tek insan vueudü çizvermif bir gaztttci olduğunu söy Ate» kürsüye gebniş, D. P. nin iş memls olanlar bulunduŞu halde bu lemistir. Bu arada hatibtn Adnan çilert sağladığı imkânlan belirtmis gelenek dipdirl ayaktadır. Menderes hakkında hakaretâmiz vt çıkanlacak kanunlar hakkında Sadece hayvan heykellerl yapasözler sarfetmesi uzerine kendisint izahat vermiştir. Toplantı saat 15 te rak lyi blr heykeltras oWu5unu dünyaya kabul ettiren sanatkârlar ihtarda buhmulmuftur. Oradakl sona ermiştir. Günün ikinci v» mühün toplan çıkmıştır. Sadece ev ve ağae rekomiserle münakasaya tutusan Nizameddin Nazif sarfettiği kelimelt on saat 16,30 da Beşiktas Barbaros slmlerl yaparak meşhur olmuş ressamlar çoktur. Okul dışında bir tek rin hakaretâmiz olmadığmı ileri meydanında yapılmıştır. Bu toplanüyı ilçt başkanı Orhan canb model çalıştırmamış yüzlerce sürmüştür. Neticedt ktodiai karakola davet tdilmistir. Karakolda Mett kısa bir konuşmayla açmış, lyi ressâm çıkmiîtır. Bupünün rezabıt ««nTiıtı olunmuf vt Nizamed müteakıben Şehir Meclisl üyesi sim anlayışı karşısrnda insan vüdin Nazif, suçüstü mahkemesint Seüm Erengil İstanbul köylerinde cudü ile, kestane sSacı arasınt'a ki icraab belirten bir hitabede bu hlç blr fark yoktur. Her Ikislnin de verümiştir. lunmuş, daha sonra Füruzan Te gSvdesi, kolu kanadı var. Ama sen «Vicdan vt Toplanma Hürriyt kil konusmuştur. gel de kestane aŞacmı model diye tinin Korunması• h»kkınH«H kaSon olarak Necml Ates kürsüye maaşa bağla bakalım!. tnsan vucunun un dördüncü maddesine göıe, gelmiş, muhalefetin bir hafta zar dünün bütün dünya atölyelerince toplantmın huzur vt sükunetinl fında 64 siyasî toplanü yaptiğını, ve en Jyi model diye kabul edilmeihlâl ettiği iddiasile Nizameddin Halk Partililerin bu toplantılarda sinde en büyük Szellik bu: Sözden Nazif aleyhint Cumhuriyet Savcı ortaya athklan lddiaların cevab anlıyan blr mahluk olması.. eskisı tarafından açılan dâvaya, saat landınldığını söylemiş ve iç emni den insan vücjdünü resim atölye20.15 den itibaren meşhud mah yet, iktisadl durumumuz hakkın lerine demirbaş kılan anlayış sadekeme usulleri dairesinde Beyoğ daki aievhte iddiaları reddetmiştir. ce bu değildi. Ressamın ve heyŞehir işlerine de temas eden Nec keltraşvn heman hemen biricik kolu Üçüncü Sulh Ceza Mahkememi Ateş, Belediye bütçesinin 34 nusu insan vücudünden ibaretti. sinde başlanmıştır. Iddianamenin okunmasmdan son nulyondan 70 milyona çıkanldığını, Eski resim ve heykel ustalan inI ileri sürerek, 954 ten sonra ışık, su ra sorguya çekilen Nizameddin ve yol davalannın tamamile halle san vücudünü bugünün en iyi anatomi hocalanndan daha iyi biNazif ifadesindt ezcümlt |unlan dilece^ini beyan etmiştir. lirlerdi. Resimde ve heykelde Isa söylemiştir: Eyübdeki toplanüyı 200 kadar ile Meryem konusu bueünün filmc Hitabemde hiç bir vatanda partili ve Barbarostakl toplantıyı şm şahsiyetini rencide edecek tek da 400 kişilik bir kalabalık takib lerindeki sinema yıldızlan kadar önemli idi. Zamanla insan vücudü kelimt sarfetmedim. Eğer böyle etmiştir. bu kardeş sanatlann biricik konubir şey yapmış olsaydım, toplantısu olmaktan çıktı. Bugünün resda hazır bulunan ve tkseriveti samı için bir kırkayak; insan vüteskil eden Demokrat Partililer cudü kadar önemli bir konudur. ile tarafsızlar arasında bir tepki Bugün bir midye kabuğu: iyi bir veya aksülâmel belirirdl. Şahsıma heykeltraşı; dünya güzellik kraliyüklenmek istenen isnadı reddede(üçüncü sahifeden devam) çesinden daha çok oyalayabiliyor. tur. Yukafıda sarahaten lzah olundugu Böyle olduğu halde bütün dünya rim.» veçhil» Şehlr Meclisl üyeleri blr yapı sanat okullan hâlâ çıplak modtl Bu arada hâkim, Nizameddin Na kooperatifl kurmamıslardır. Nizamnamenln kabul ve tasdiklnl karşısmda işe başlar. Diplomalarızife Basbakan Adnan Menderes için hakaretâmiz kelimeler sarfedip et müteakıb nizajnname hUkUmlert gere. nı aynı konudan yaptıklan eserglnc* 3/1/953 tarlblnde genel kurul mediğini sormuştur. Nizameddin toplantısı yapıhnıs, ve kooperatif nor. lerle alırlar. Böyle olmasımn fa/daları ve zararlan vardır. Bu koNazif sözlerine devam ederek: mal ldare kurulunu seçmiştir. Kooperatif nlzamnamesinln 5 İnci nu uzun konu, oldukça da tath bir f Kelimeler tek başma zaptekonu. Öyle ya ;niçin öteki sanat dilmez. Cümlelerime sarfettiğim maddeslnd* 5228 sayılı kanundan fay. dalanılır diyt hüküm mevcud olduğun. kollannda son haddine kadar çıpiddia edilen kelimeyi sığdırmak dan Beledlye memur ve münteslb'.erl laklığa müsaade yok da resimde, mümkün değildir.» dedi. j yapı kooperatifl de Belediyeye müra. heykelde var? Bu bahse tekrar caat ederek bu kanun gümulüne giren Bilâhart üç müdafaa avukatflt hususattan faydalanmak için 1580 sa.sanat eserinde çıplsk başlığı altmsavcı arasında hukukl bir müna yılı Belediye kanununun 70 İnci mad. da geliriz. Yan çıplak değil de nekaja oldu. Avukatlar dâva mev desine tcunaden ucuz arsa tahstsl İçin redeyse anadan doğma çıplak katalebd* bulunmuştur. zuunun meşhut suçlara giremiye kanunl »eyrlnl takib Bu taleb normal dm resimlerinin bir çok gazeteleri ederek 21 10/952 ceğini iddia ettiler ve duıuşmaya tarlhlnd* Şehlr Meclislne gelmi; ve salkım saçak sardığı bugünlerde bu meşhuden değil, umuml hüküm Medl* aynı gün lateğl Kavanln ve İmar konuyu incelemek yerinde olacak. Sanat eserlerindeki çıplakla fotogler dairesinde bakılmasını iste komljyonlanna havalt etmi;tir. Gen* yaılnılda. işte geçenlerd* fev. diler. Sava bu iddiayı reddede kalade olarak toplanmıj olan Şehir raf gözünün çıplağmı bu sayfada rek kendi mutaleasmı belirtti ve Mecllslnln davetlne »ebeb bu lmis. Ga. karşılaştırahm. Bakalım hangisi celseye ara karann hazırlanması zetecller hlkmetihüda (!) Bu arsanın daha çıplak. Hangisi çıplaklığından mahiyetini ortaya atmadılar. Öğrenme. utanacak?.. O degil ama galiba için 10 dakika fasüa vtrildi. dllerde ml ortaya »tmadılar? Öğrendl. Hâkimin duruşmanm meşhud ler d* ml atmadıUr bllmenı denilmek. aşağıdaki sütun bütün hışmilt bizim yazının üstüne doğru yürüjfnesuçlar kanunu hükümleri çerçeve tedlr. İ Sayın (azeteci arkadasiarınızı sinde devanuna hlç bir kanun! mi blraktığmız noktaya cevab vermek UL. ğe başladı, bir kaza çikarmadaa bu ni olmadığına dair verdiği karar mamen onlam alddlr. Eger gazetecl konuyu burada bırakalım. dan sonra sabidlerin dinlenmesi arkadajlar bu mevıu» temas etmemij lseler böyle blr tejebbüjün hayırh ol. nt baslandı. maaını diledlklerl, bu mevzuda blr Sıra ilt dinlenen uç vazifeli Bi anormalllk görmedlkleri Te memlekette rinci Şubt memuru vt Ortaköy bilhaua mesken tejebbüsü için yapılan Nahiyesi Başkomiserliği komiseri hareketler* ön ayak olduklan lçindlr. Nltekün bu mevzuda gazetecüerin kur. şu Ifadeleri verdiler: dukları yapı kooperatlflne arazl tahslj c Nizamtddin Nazif hitabesl i»l de Mecllste görüşülmüj ve ekim devresine yeUıtirllmek üzere alâkalı suasında Başbakan Adnan Mende komisyonlara havale edilmis bulun. resin Bahkesir nutkuna temas e maktadır. Sayın Şehlr Mecllslnin ga. derek •erzenişlerdt bulunacağuu zetecl arkadaşların da çok hayırh olan büyük bir tasvible karşılı. söyledi Bu arada Başbakan için bu talebinl ümld ediyorum. Şehir Mec. yacaklarını hakaret telâkki ettiğimiz cümleler llalnlı» fevkalade davetine »ebeb koope. sarfetti. Bunun üzerine Nizamed ratlfln arşa talebl degildlr. Makamca toplantı yapılaca. din Nazife ihtar «ttik. O da bize ıs evvelce fevkalade verilen afiz yerlne gına dair Meclise tihza ilt cevab verdi. Bilâhare getiriteıis; gazetecllerln kooperatiflerl aramızdan biri toplantıdan ayn de dahll isçi aendlkalannın ve Oniver. larak durumu Beyoğlu Savalığına slte kütübhanesinln blran «wel karara baglanmasıdır. bÜdirdl.» Gene yazınızd» uamnın bOyük blr Nihayet s5z alan müdafaa avu kıamı l«t»nbul Şehir Meellsl üyelerin. katlan sahadetleri reddettiklerini den marekkeb bir yapı kooperatifl beyan ederek, müdafaa sahldleri Beledlyeye a m lstcmek İçin müracaat etmlstlr dlyonunuz. Kooperatlfin üye. nin celbi vt vekâletlerin mahke lerl 632 dir ve Çehlr Meclisl üyeleri de meyt arzını mümkün kılmak üze gayet mahduddur. Kooperatife lntisab için tengln faMr kaydı yoktur. Belediye rt mehil istediler. memuru ve müntesibl olmak ve gene Taleb kabul tdilerek iki saat nlzamnamenln verdiğl hükümler daire. slnde hak amhibi bulunmak kAfidtr. Blr odacıdan en yüksek maaşh memura kadar herke» aza, olablUr. Ve koopera. tifln gayesi blr nı gehrl hallne geür. meğl düsündüğü riorya kıraçlarını Ihy» etmek ve m«mleketl süslemektir. t Bu müracaat Şehlr Mecllsine ha. Bastarafı 1 inci sahıfede vale edllmiı midlr ve klra havale et nan tedbirleri dt açıkiarms. vt söy mljtlr? lt demiştir: Unm •eneler Ş«hlr MecUıt Oyeliğl « En az on beş senedenbtri ilk yapmif olan Burhan Telegln bunu bll. gayet tablldlr. Bu huaua yukanda defa Türk bütçesi mütevazin bir m«al •dllmijtlr. izah 100 gram akmskte 270 bütçt mahiyetini almıatır.» S Şehlr Meclisl ba talebl n« yap. kalorl vardır. Halbukl 10 Türkiyenin elektrik tnerjiaine raıj »e kooperatife arsa tahsls etmls olan ihtiyacından bahseden Türk mldlr? adat yani 100 gr. ARI Kooperatifln evvelee yaptığı mürae. heyeti reisi, önemli Izmir bölgesiBİSKÜİSİNDE 470 kakanun karsısında nl besliyecek olan enerji istihsal atlerelıtıkân görülmerai}, blr arsa tahsl. iine fakat 24/7/953 lorl olduğunu unutmaprojesint de temas etmiı vt föyle tarlhmde kabul edilen 6188 sayılı ka. yınız. demiştir: nun hökümlerl dairesinde muamele lfa. cDostlanmızın yardımı lle, ya ıına tmar ve Kavanln komlsyonlannı olan (Tahsls) kın bir gelecekte bu mühim ta tutanagınd» »uretlle karara keltmeslnin çıkarılması baglanmış. sanyı gerçekleştireceğimizt güvt tır, kanun hükümleri yerln» getlrlle. niyoruz.» cektlr. Bfnaenaleyh 6188 aayılı kanun hO künıleri tetkik edilmlj olsaydı 4, S, 6 neı lualerm •orulmasma da lüzum kahnardı. Şehir Meellrf kararlannın ne »ekllde ve kimler tarafından tasdlk olu. nacafc 1580 sayılı Belediyeler kanu! Bastarafı 1 inci sahifede nunda sarahaten yazılıdır. Gayet tablî olarak kanun hükümlerine göre hare. yahattt, bu yerlerde kurujacak ket edilmiçtlr. Ankara seyahatimin bu olan muhtelif şeker fabrikalarının Islt yakından ve uzaktan alâkası ol Sirkeci Mimarvedad Caddesi ve Konyada tesisi kararlaştınlsn mıyacağı gayet âşlkârdır. No. 26, Tel: 22615, İstanbul Kooperatif hükmt blr et kombinası binasuıın temel atma Suna ve nizamnannesüe sahsiyet oldu. klmlerin üye törenleri yapılacaktır. olablleceSl ve klmlerln Oye olamıya. Öğrendiğimize göre, gımds 4000 cağı tesbit «dllmlstir. Kendi ortakla. Avrupa ve Amerikada durumda olan bir hayvan kesebilecek olan kombina nn« karjı mesul nlzamnanıe hükümle. 1dan heyetlnln Olduğu Gibi nın inşası bu yıl tonuna kadar ta rüd nsLzarı dikkate a'.mıyacağı tasav! Glylm, ev ve mutfajjınıza mamlanacak ve gerekli tesisier te vur edllemeı. Beledlyeye taalluk eden Kooperatl. aid ihtiyaçlarmıj en mümin edildikten sonra nihayet bir kısımlan cevablandırdım.tesekkül etti. fln üyelerlnin kimlerden said şartlarla Çarşıkapı seneye kadar işletmeye açılacakbr. Sinl, klmlerin üye olduğunu gayet ta. Kardesler Bonmarşesinde Cumhur Başkanı Celâl Bayar ve blldlr ki bilmem. Çünkü Idare heyetlle Başbakan Adnan Menderes ile re alâkam yokhrr. TAKSİTLE Yalnız kooperatif Beledlyeye res. fakatindekiler salı günü Ankaraya men müracat ederek M/9/953 akşamına Ismarlama elbise. manto, dönmüş olacaklardır. kadar kooperatlfin kayıdlarının kapa. tayyörlere ayrıca hediyeler nacağını binaernieyh Oye olmak lstl. verilir. G . S a r a y E s l r i ş e h i r d e 9 1 yen memuT mrkadaslann müracaatlerl. nhı temlnlnl tstemiçtir. / Beledlye de bunu kendi dalrelerine 7. 9'953 tarlh ve galib f Op. Dr. ZIVER MESÇİ Eskişehir 12 (Telefonla) Gala 195 sayılı tamimle bildirmistir. Her cemlyette tesekkülde olduğu tasaray, Eskişehir Şekersporu 91 gibi kooperatlfin ve muamelâtı alâkalı Yunanistan seyahatinden d? yenmiştir. Gollerden ikisini Mu makamların tasdikiııa dalma hazırdır. gelmıs ve hastalannı kabuzaffer, üçünü Suad, ikisini Reha, Mevzu hakkında umuml efkârın da | le başlamıştır. Divanyolu, birini Küçük Bülend, birini dt Bü çabuk aydınlanması lçln bu yazımın ( İlk eıkacak »«.yınızda ayiMn yayınian. I Türbe karşısı 119. iyük Tei; 29508 VBMMIBI zica «derlm,» * Moskovada bir değişiklik Baştarafı 1 inci sahifede yet toplantısında yolda» N.S. Krush chev'in memleketteki tarım inki^af larile ilgili bir raporunu dinlemiş ve bazı kararlar ittihaz olunmuştur. Müteakiben umuml heyet Nikita Kruchchev'i Sovyetler Birliği merkez komitesi birinci sekreterliğine seçmiştir.» Ukraynalı olan Krushchev'in yıldızı Stalin'in ölümünden ve Malenkov'un iktidara gelişindenberi parlamıştır. Son zamanlarda Moskova radyosunun yayınlaruıda Isminden daima Malenkov ve Dış İşleri Bakanı Molotov'dan sonra bahsedilmekteydi. Komunist Partisi Merkez Komitesi birinci kâtibliği yeni ihdas edi len bir vazifedir. Stalta, Merkes Komitesi Genel Sekreteri ünvanını taşımaktaydı. Bir çok müşahit, Genel Sekreterliği Rusyada tn önemli vazife telâkki etmektedirler. Zira Genel Sekreter Parti mekanizmasını kontrol edecek durumda dır. Stalinin ölümünden sonra Gtnel Sekreter ünvanı ile herhangi bir tayin yapılmamışür. Malenkov, iktidara geldikten sonra 8 gün müd detle Merkez Komitesi Sekreteri makamında kalmıs.tı. İstifasını müteakip Krushev sekreterliğin en ileri gelen mensubu durumunda kalmıştır. Fakat birinci sekreterlik ünvanı ancak bugün kendisine rta men tevcih edilmijtir. Yali Prof. Gökayın bir meklubu ^ Bo.îtdTdfı ı >T!r" sahHpAe Baştarafı 1 inci sahifede yasyon suretile ihracat, kredili ih muz büyük kalkınmaya, genis 51racat, ithal mallannın tekrar ihracı çüde artmakta ve yeniden yaratılve muvakkat ihracat bölümlerine makta olan varlıklara gözlerimizl aynlmıştır. Bu bölümlerde tatbikat kapayarak yalnız altın mevcuduhakkında izahat verilmektedir. muza baksak, bunun bile tek başma îthalât kısmı ise: İthalâtçılık ne paramıza desteklik edebileceğinl vileri ve ithalâtçı vesikası, ithalâtta hattâ bu vazifeyi 1914 ten evvel de pay tevzii ve tahsisler iştirak şekli makbul olan ölçülerde yapacağını ve şartlan, piyasa ihtiyacları, sana ve yapmakta bulunduğunu kabul yi ihtiyacları, resmî taahhüd ihti etmek lâzımdır.» yacları, liberasyon yolilt yapılacak ithalât, tahsis yolile ithalât, turistik tesisier ihtiyacları, hususî protokollar tatbikatı, istisnaf haller de yapılacak ithalât tahsisleri, uaun vadeli fcredi ile ithalât, ithal ve transfer müddetleri, konsinyasyon yolile ithalât ve vadeli ithalât, Baştarafı 1 inci sahifede geçici kabul suretile ithalât, yolsuz ithalât, kitab, gazete, mecmua, şama kadar devam etmiştir. dolu film vesaire ithalâtı, zat, aile Sabahleyin Emniyerten Savcılıfa ve meslek ihtiyaclan, dışarıdaki sevkedilen Merzuka ile eşi sorguya servetler mukabili mal ithali, nakdi çekildikten scnıra hâdiseyi birkaç teminat, ithal maddeleri bedelleri aydsnberi takib etmekto olan ve nin ödenmesi, mücbir sebebler, mik cürmümeşhudu yapan polis memurtar ve kıymet farklan, F.OB.C.İ.F. larile bazı görgü sahidleri dinlenveya CF. farkları, mal değişikliği, mişlerdir. Merzuka suçunu tamamemleket değişikliği, firma değişik | men inkâr etmiş, içinde kaçak eşya liği, serbest dolarlı müsaadelerde 1 bulunan paketi uçaktan inerkeo değişiklik talebleri, temdidler ve is tesadüfen bulduğunu, kendisinia tisnalar, zarflar, mahfazalar ve par kaçakçılıkla hiç bir alâkası olmadıçalar, gümrüklerde ithal muamele ğım ısrarla tekrar etmiştir. Evvelct leri, ithalât ve ihracat muameleleri de kaçakçılık suçlanndan dolayı için doldurulacak fişler, ihtilâflar, birkaç defa mahkemt tarahndan yörürlük hükümleri bölümlerine hakkında takibata geçilmiş olmasıayrılmıştır. na rağmen beraet eden Merzuka Gene dünkü Resmî Gazete lle: Akçam akşam üzeri sevkedildigi «Tevzin fonu» hakkındaki K/907 nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tasayıh koordinasyon karannın tat rafmdan tevkif o'.unmuı vt cezatbikatına mütedair talimatname Je %ine gönderümiştir. re<sred;lmi"=tir. Talimatname 6 m=id Bu arada ifadesine muracat olude ve 3 geçici maddeden ibarettir. nan Merzukanm eşi Sedad Akçam r'o h,c'q ^ p.i ' , ! 1 1 ' (,r'i ve da tevkif edilmişür. 8498 sayılı Resmî Gazetede intişar eden dış ticaret rejimi hakkındaki masile piyasalanmızda bir müddet1360/4 sayılı karara ekli listelerde tenberi görülmekte olan tereddüdyaoılan düzeltmeler de aynca ya lerin zail olacağı v t müstakar biı yınlannu^ır. . , ... du/umun tekrar avdetedeceği alâYeni talimatnamenlri yayınlan Itadarlar tarafından söyîenmektedir. Yeni ticaret rejimi Merkez Bankası Umum talimatnaııiesi Müdüıünün paramıza çıktı dair dünkü konuşması Ankara hava alanındaki kaçakçılık hâdisesi n Washington'da Polafkanın beyanalı Günlük temizlik işleri ile yıpranan hususi bir ihtimam gösteriniz! Ciltiçin hususi bir formülle imal edilen Kremli PURO Tuvalei Sabunu ellerin bakımı için en müessir güzellik müstahzarıdır Kremli Bayar ve Menderesin seyahati PURO' »11 Tuvalet Sabununuzu alırken PURO markasma dıkkat ediniz. • Cilt üzerinde §îyah benek leke ve sivil* celerin te§ekkülüne mani olur. • Cildi besler ve kornf • Teninize bir kadife yumuşaklığı ve bir çiçek tazeliği verir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog