Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

13 EylAI 1953 CUMHUKÎYET ı**4 Merahlı Resimler TARtH ve HÂTIRALAR RFSİMLİ ROMANIMIZ Amerîka Cumhur Başkanı Büyük adamlarımızı yâdettirecek eşyalar ortadan kayboluyor Yazan: Haluk Y, Şehsüvaroğlu Bizde müzeciliğin yüz küsur senelik bir mazisi vardır, Daha evvel Osmanlı hükümdarlan kendi saraylannın hazinelerine bazı kıymetli eşya toplamışlar, ölen padişahlann elbiselerini, bayraklan ve seferlerde el« geçen silâhlan depolarda muhafaza etmişlerdir. Fakat büyük kumandanlara, devlet adamlanna, sanatkârlara aid hemen hiç bir hâtıra saklanmarrus, bunlar elden ele geçerek dağıhp gitmiçtir. Aynı şekilde içinde mühim vakalar cereyan etmi;, tarih! şahsiyetler oturmus binalara da ehemmiyet verilmemiş, tariht, sıyasl görüşmelerin yapıldığı, konferanslann toplandığı, büyük şahsiyetlerin doğup yaşadıklan veya öldükleri binalar ve odalar zamanla yıkıhp, yanmış, ayakta kalanlann hâtıraları da bir alâkasıziık içinde unutulmuştur. Bir büyük tarihin devirlerinl, şahsiyetlerini, hâtıralannı yaşatacak bu eşyalarla, binalarla devlet meşgul olmamış, aileler de babalarının, cedlerinin metrukâtına uzun zamanlar mânevt bir değer vermemişlerdir. Bu suretle tarihimiı bir çok canlı hâtıralardan mahrum kalmış, büyük adamlanmızı yâd ettirecek, onlann zevklerini, çahsiyetlerini bize daha yakından tanıtacak eşyalar ortadan kaybolmuştur. Eski zamanlarımıza gitmeden son vüz senelik tarihimiz içinde bu kayıblardan sayısız misaller vermek mümkündür. Bugün tanzimattan bu yana, tanınmış devlet adamlarımızın portrelerini toplayan bir galerimiz mevcud değildir. Son devrin büyük siyasilerinden Koca Reşid, Âli, Fuad, Midhat; Said, Kâmil paşalardan yahud diğer vezirlerimizden herhangi birinin içinde yaşadığı, çshştığı evi, odası saklanabilmis değildir. Hattâ değil böyle hususî bir binanm muhafazası, Babıâlide bu vezirlerin oturduklan odalar da meçhulümüzdür. Kullandıklan masa, sandalyeleri, hokka, kalem gibi eşyalan da vazifeden aynHıklan zamanlardanberi yerlerinde yoktur. Yüz senelik tarihimizin »iyaset ve sanat adamlannın hâtuslan ancak son zarnanlarda Aşiyan ve Tanzimt müzelerinde toplanmak istenmiş, fakat çok az bir cşya eîe geçebilmiştir. İstanbulda yüz senedenberi bazı konferanslar toplanmıştır. 1S76 da Kasımpaşadaki Bahriye Divanhanesinde Avrupanın o devird?ki bazı meşhur siyasîlerinin işürokile toplanan İstanbul konferansını o günkü hâtıralarile yaşatacak eşyalar yerlerinde mevcud değiîdir. İlk Kanunu Esasî toplarmı ve Hariciye Nazırı Saffet Paşanın Türkiyedeki meşrutiyet rejimi hakkındaki nutkunu ecnebi raurahhaslar bu odada dinlemişlerdi. İstiklâl Harbinden sonra aynı odada Musul konferansı da toplanmıştı. Her iki konferansa aid gravürler, fotograflar muhtelif gazete ve mecmualarda neşredilmiştir. 313 Yunan harbinden »onra, sulh konferansı Tophane kasrında, Balkan harbinden sonra Bulgarlarla yapılan sulh konferansı Babıâlide toplanmıştı. Bugün o binalarda bu konferansların yapıldığı odalar bile iyice bilinememektedir. II. Abdü'hamid, tarihimizin otuz üç senesini işgal etmiş mühim bir şahsiyettir. İyi ve fena taraflan hakkında münakaşa yapmak, hükümler vermek tarihçilere aiddir, Bu hüküm ne olursa olsun bir milletin tarihinde bu kadar mühim bir rol oynamış bir şahsiyetin hâtıralannı muhafaza etmek gene tarihçilere ve müzecilere düsen bir vazifedir. II. Abdülhamld, Yıldız sarayında dikkate şayan bir hayat yaşamıştır. Pek vehimli olan hükümdar, âdeta kendi kendisini ailesile bersber Yıldız sarayının duvarlan içine kapatmıs, şehre inmekten, halka görünmekten çekinmiştir. Pıesmî ve hususî daireler, harem daireleri, merasim, tenezzuh k5şkleri, irnalâthaneler, hayvanat bahçeleri, müze, silâhhane, kütübhane, marangozhane ve sair müştemilâtile dünyanm en alâka çekici hükümdar ikametgâhlarmdan birisiydi. H. Abdülhamid» 27 nisan 1909 günü bu sarayın küçük mabeyn dairesinde Milll Meclisin gönderdiği bir heyet tarafından hal' karan tebliğ olunmuştu. 1 Yapüan hal tebliği ila küçuk mabeyn dairesinde alt kattakl bu> k yemek salonu tariht bir değer kazanmif oluyordu. Fakat bdvle bir hâtıranın ehemmiyeti nazan itibar» ahnmamış, bu odanın e$yalan yerlerinden kaldmlmıstır. Şimdi bu bina okul binası olarak kullanıbnaktadır. IL Abdülhamidin husus! dairesindekl çalı?ma odası, yatak odan daha o vakitler bozulmuf, tonradan burada Ikamet »den kendi ?Tarih? 2 halefleri tarafından da bu hîhralar muhafaza edilmemiştir. VI. Mehmed Vahideddin «on Osmanlı oğludur ve Yıldu s&rayrnın son taclı sakinidir. Memleketi terke bu sarayda karar vermİ5 ve son gecesini burada geçirmiştir. Fakat sonradan bu oda takınu, hükümdann geceliği, terlikleri, kürkü, çamaşırlan ve sair hususî eşyasile beraber yerinden kaldınlmış, Dolmabahçe saraymın bodrum katında bir odaya konulmuj ve seneler sonra bunlar eskiyip erimi; bir halde Besiktaşta müzayede ile satılığa çıkanbmştır. Tarih iyi, fena devirlerile bir milletin bütün hayatıdır. Onu «adece iyi hâtıralarile yaşatmak değil, olduğu gibi göstermek tarafsız tarihçilerin kaçınılmaz vazlfeleridir. Frarisızlar ldam ettikleri 16. Lulnin hâtıralannı muhafaza etmekle, mill! tarihlerine ihanet etmemişler, sadece tarihlerine hizmette bulunmuşlardır. Atatürk öldüğü vakit bütün hâtıralarınm muhafaza edilebileceğini, onun kurtardığı bütün }ehirlerdeki inkılâb müzelerinin bu hâtıralardan baz' seylerl» bezeneceğini zannediyorduk. Evi kullandığı gibi, yatı içinden çıktığı gibi, çalışma masalan «on bıraktığı gibi bulunacak, hususî eşyalan dolaplarında, yerlerinde olacak, notlan, mektublan, yazılan hep duracak ümidindeydik. Bunların bir bankamızda muhafaza ediimekte olduğunu öğrendık. Çankayadaki ilk ikametgâhı bulunan kuleli köşkle, son ikametgâhı olan pembe köşktekl yatak odası da Cumhur Başkanı muhterem Celâl Bayar tarat'ndan Atatürk zamanmdaki hallenne getirilmiş bulunmaktadır. Dolmabahçe sarayında, hayata gözlerini yumduğu oda da olduğu gibi duımaktadır. Millî Mücadeleden evvel oturduğu Şişlideki evi dt o vakitki eşyalarile ihya etmek ona 1919 mayısında Mustafa Kemal Paşanın içinden henüz çıktığı bir ev halinl vermek, tarih anlayışı bakımından çok daha yerinde olurdu. İçinde yaşadığımıı günler, seneler mütemadiyen tarih olup geçmektedir. Tarihçiler, müreciler malzemelerinl bugünlerden toplamağa ve onlan itina ile saklamağa mecburdurlar. Siyaset adamlan, san'atkârlar, ftlimler yaşadıklan devir içinde tenkid olunurlar, hırpalanırlar, fakat unutmamalı ki onlar yarın tarihtirler. Aleyhlerine de lehlerlne de elsa millî hayatımız içinde rnes'ul vazifeler almış, hizmetler görmü} olanlann hâtıralannı muhafaıa etmek mecburiyetindeyiı. Çiftlerl haraca bağüyan bir mavnacı! Devlet Denlıyolltrınd» mavnacıhk yapan Mustal» Şahln »41ı birtntn ken. dlsin» »!vil po'.lı »üsü vererek Maç. kadakl gazlno ve parklarda. oruran çiftlerden geceleri harae topladı)ı flg. renllmis, yakalanmiîtır. Sar.ık bugün Adliyey* aevkedllcceic. tir. LİNCOLN'üıı KATLİ! Tana: P. GORDSAUS ( 8 ) : HAZRAH KuTTT Sonbahar İçin Hazırlanatı Ayakkabılar Sonbahar için hazırlanmış clan kadın syakkabılanmn teşhirine Londrada başlanmıstır. Yukarıdaki resimde, yeni ayakkabılardan dördü görülmektedir. Solda üst köşedeki ayakkabı, yeşil süet üzerine işlenmiştir ve topuk üstü de kalkıktır. Yukarıda sağ köşedeki kundur» çizrae şeklindedir ve siyah süetle yapılarak yanlan da setenle kaplanmıstır. Alt sırada sol köşedeki ayakkabı ise eski modellere doğru bir dönüş olduğunu göstermistir. Bu ayakkabının da önü ve arkası *iyah rugandır. Altta ?ağ kösedeki kunhıra ise gece icin h = zır]anrr.ışur ve beyaz setsnden imal edi'.miştir. Llneoln'On 61ümund«ı Od gün «•çmUtt. KatUl bulmak İçin glrisilen arejtann«lar lyiden iyiy» ukİMtınlmısti. Booth'u tevkif ertirecek olana cem'an 50 bin dolar mükaiat v«d»diliyordu. Potomak nehıi Mhlllerinl athlar arastmyordu. t«in ciddiyetinl gören Harold, durmadan göıyajı döker«k Booth'a kaçmalan İçin yalvanyordu, Nihayet katü v« arkadajı flrara karar verdiler. Fakat aktörün kınk »yağı kandisln» çok azab veriyordu. Brian. tovn'a birkaç mil k»l» Boot attan indl: Daha fazla yol alabilecek hald» değildi Htman orada onnana girtrak bir agacın dibine yattı. Harold her «un şthz» taip yiyecek içt^k alıp getirecektl. Atlar durmadan kisnediklerinden §«slerinin poMerin kulagına gltmesindtn korkan Harold, bunlan fildürdtt. Âlmanyadaki hastanelerde bu usulle tedavi görenler var ömrflmü uzatacağım diye tabia | tln koynuna girip de «tabiat hâvâ j risi» kesilmenin medhiyeciliğini yapacak değılız. Keza çiy sebze ve meyva ile «kifafı nefs> ederek dünya nimetlerine sırt çevirenlerden de olmıyacağız. Yalnız sağlık iksiridir diye ördekler gibi, »u ile hasir neşir olanlara, bclki de herkese söyliyeceklerimiz var. Tabiatin su gibi aziz ihsanmdan faydalanmayıp da neden faydalanacağız? Hep kazan kaynatmaktan şimdiye kadar ne gördük? Yaşamak, ömrü uzatmak için ise tcan boğazdan geltr» fehvasınca yeyip lçelim; ş«yed değilse cean» dan başka her şeyin de ondan geldiğini düsünelim. Hayır; bunun ikisine de cevaz yok. .Ancak yaşama ırvkl tabiisinin çizdiği yoldan yürümek, yanl bu yolda duyduğumuz ihtiyacın emirle rinl yerine getirmek var. Çarelerin en kestirmesi de bu!. Hepsi bir yana, işin soğuk su ile ilgili tarafını, cidden üzerinde durulacak tabil sifa kaynaklanndan biri diye görüyoruz. Bugünku günde sağ kalmanın Kmnı tamamen değilse bile, çoğu zaman soğuk suda arayanlar vardır. Fakat bunu ararken, öyle öteye beriye koşuşmağa, bulamıyacağım korkusile telâşh telâşlı bir taraftan diğer tarafa seyirtmeğe ne hacet!. Aradığımız, burnumuzun dibinde olduktan sonra neden burcu burcu terliyelim? Meselt gayet basit. Hele evinde banyosu olanlar için bir hiç!. Biraz sabredin; soğuk suyun ne kadar devah ve ne derece sağlık hizmetkân olduğunu göreceksiniz. Bugünkü tıbda soğuk su ile tedavinin mühim bir yer isgal ettiğini bilmiyor idiseniz, simdi bunun hakkında fikir sahibi olacaksınız. Fakat burada su için ve suyun şifalı bir nesre olduğuna dair eskiden söylenenlerden veyâ" ?ifa va«| dan birinl kaldınp diferin! batrrmak suretile adım adım yürüyün. J Banyoya girmeden evvel ayaklann ! sıcak tutulması şarttır. Sıcaktan soğuğa geçişin meydana getirdiği reaksiyon dolayısile başınızdaki kan çekilecek ve y'atüğınız zaman derin bir rahathk içinde çok geçmeden uykuya dalacaksımz. 2 Su ile tedavisini öğTendikten sonra soğuklamaktan korkmaym. Vücudünde üşütmekten rnütevellid kınkhk hissedenler derhal banyoya koşup su tedavisiine başlayabilirler Bunun için evvelâ banyonuzu 35 derecelik sıcak su ile, gene baldırlarınız seviyesine kadar doldunın. 25 dakika ayaklannız suda dunın. Suyun hararetini 45 dereceye çıkardıktan bir müddet sonra banyodan çıkıp derhal yatağa girin, şayed yatmak istemiyorsanız hareketle vücudünüzü kuuştmn. Vücudünüzün hararetini bu iki şekilde muhafaza etmek soğuklamadan sizi kurtanr. 3 Deveran aksakîıklannda da soğuk suyun faydalı tesirleri vardır. Nitekim omuz başından itibaren kolunuzu suya tuttuğunuz takdirde kendinizde hafiflik his'/'eceksiniz. Musluğa takaeağım'z bir lâstik boru ile bunu yapmak kolaydır. Suyun akışı cilde çarpacak gibi sert gelmemelidir. Ancak deri üzerinde bir su tabakası teşekkiil edecek tarzda kolunuzu omuzdan a$ajı yalayiD geçmelidir Evvelâ ; kolunuzun dıs tarafından başlaym, j sonra iç kısmına geçersiniz. SOGUK SU İLE TEDAVİ Alh gun kadar K>nra Booth btrtı iyilesir gibi oldu. Harold'a dayanarak Potomak nehri lahillerind» PortKon| vey'e kadar gideblldl. Fakat nehıi nasıl BeçeeeklerdiT Katü vel arkadası ele vtrllmekten korkarak kayıkçılara bajyurmaktanl çekiniyorlardı. Geceyi beklemek üzera «azlann arasına *akl»n f maktan başka çart bulamadüar. Fakat bir müddet sonra serbest| bırakılan birkaç cenublu asker gördiiler vt gencleri yanlarına J çağırarak olanı bitenl »nlattılar. Askerler Boot'la Harold'u yan] larına alarak kayıkla kartıya geçmclerin* yardun ıttilar. Bundan »onra Booth v« Harold ilk g«eeyl bh* tencinln kulübeslndt geçirdiler. Erted günü bir tütüa rürraı olaa Garrttt onlan ambarlannın birind* takladı. Viicude. kan akımını kolayla;tırmak için soğuk su ile yapılan tedavi tası olarak şimdiye kadar kullanı ı îzahlanmız gelişigüzel söylenmiş lan tedavi tarzlarindan bahsede ; sözler değildir. Dr. Hartung adında {cek değiliz. Ancak onda yeni yeni tanınrrus. bir Alman doktorunun I keşfedilen derd giderici unsurlan; bugün tatbik etmekte olduğu ve 4 Soğuklama hastalıklaruıa uykusuzluğa, soğuklamaya, kan de ı «Soğuk su tedavisi» ismini verdiği karşı yapılan soğuk su pansumanı, veramndaki ânzalara, sinir rahat bir tıbb! metoda dayanmaktadır. hastalık merkezine göre değişir. I sızlıklanna, baş ağnlan ve yorgun1 Bu metod, uykusuzluğa kar Göğsünüzden şikâyetçi iseniz eö| luk gibi iz'aç edici uzvl ve ruhî şı şu şekilde kullanılıyor. ğüs pansımanı yapacaksınız. Bütün j gerginliklere, hattâ nezleye karşı j Yatmadan evvel banyonuzu ya j vücudünüzde ki'nkhk hiss'ediyo'rsaşifalı tesirlerini ve bu srada bu nya kadar soğuk su ile do'.durduknız vücudünüzün her tarafını panhastahklardan her birinin soğuk tan sonra ayak üstü suya girin. sımandan geçireceksiniz Bu suretsu ilp ne şekilde tedavi edildiğini, Baldınnız istikametine gelen sule hem ateşinizi düşürmüş olur ve iz?h edeceğiz. yun içinde iki dakika, ayaklannızhem de yeni doğanların tazeliğine kavuşursunuz. 5 Başınız ağndıgı veya neş'esizlik ve yorgunluk gibi takat kesici hallere maruz kaldığınız zaman hemen gene soğuk suya müracaat edin. Kollanmzı, dirseklerinize kadar suya daldırın. On bes 1953 1954 sinema tnevsiminde görüleeek ve eecen senelerden fazla seyircileri memsaniye kadar böylece tuttuktan son nan ederek sinemalara daha çok hasılat temin edecek fimlerinin bir kısmını takdim eder. ra çıkann. Fakat iki kolunuzu da sakm kurulamaya kalkmayın. Is1 (•) DENİZLER HÂKİMt Errol Flynn Maureen O'Hara lak ıslak ku\rvetli kol hareketlerine 2 (•) ALİ BADAMN OĞLU Tony Curtis Piper Laurie baslayın. Ne başınızın ağrısındarı 3 (•) ASRİ KLEOPATRA Mark Stevens Rhonda Fleming ve ne de vücudünüzde yorgunlukFrank Sinatra Shelley Winter» 4 CAZ ŞARKICISI tan eser kalırDiana Lynn Charles Coburn 5 (•) GÜZELLİK KRALİÇESİ Tony Curtis Piper Laurie 6 Soğuk su nejlpye de birebır 6 (•) HIRSIZ PRENS Bud Abbot Lou Costello gelen bir şifa vasıtas dır. Nez!fnin 7 İKİ AÇIKGÖZ ALASKADA Tony Curtis Jan Sterling o yapışkan mikrjŞ.îrını defetn ek 8 YENİLMEZ KUVVET William Powell Julia Adams için şu ş°k;!ı'e haıeket etmek tav9 (•) ESRARENGİZ HAZINE Shelley Winters Richard Cont» siveye îayınriı.: "jâîtik borjusn a10 EDEN BULUR James Stewart Julia Adams kan suyu gene tazyiksiz olarak a11 (•) KAYIB KERVAN Tonv Curtis Piper Laurie lın seviyasinden tutup; buır^unuzu 12 DAMADA ODA YOK Ronald Reacen Diana Lynn yıkayacak tarzda akıtarak yüzünü13 BONZONLN MACERALAR1 Ann Sheridan John Lund zü bir müddet su tabakasile örtün. 14 (•) ÇELİK ADAM Audıe Murphy Yvette Dugay Bu esnada burundan derin derin 15 (*) HAYDUDLAR KRALI Howard Duff Mona Freeman nefes almak, tıkanıkhğı giderdiği 16 C*) HAYALİNDEKİ ADAM Linda Darnell Stephen Me Nally gibi mikrobların da temizlenmesi17 KADIN HER VAKİT ÖDER Stephen Mc Nally Alexis Smith 18 (•) KANUN PENÇESİNDE ne yardım eder. Soğuk su kürü ile David Wsyne Alexis Smith buşiin Almanyanın bir çok hasta19 İKİ KAFADARLAR CEPIIEDE Kicardo Montalban Cyd Chariss* 20 (•) DAMGALI IIAİN nelerinde tedavi gören hastslar 21 (•) MEŞTM SERVET vardır. T. A. Alexis S m ith Macdonald Carey Joel Mac Crea Dean Steckvvell 22 (*) SAHRA ÇOCUĞU 23 LYUYAN ŞEHİR Richard Conte Coleen Gray Bloke paralann haıice transferi 24 HOLİVIÎDUN İÇ YÜZÜ Richard Conte Julia Adams Maliye Bakanlıgından verUcn malu. 25 (*) ZORAKİ BABA Joel Mac Crea \Vanda Hendrix mata gore bloke paralann Turklye dı. Filmcilik ve Sinemacılık Türk Anonim Şirketi O Z E N F I L M Yirmi d3rt Mat g*çtn«mistl kl pefind* alü atlı olan lubay | Cooper çiftliğ» gelerek iki ka$agm nertd» olduğunu Garr«tften I sordu. Garret, bunlann çoktan gittiklerinl sSyledL Fakat athlar | bir türlü kanaat gctinniyorlardı. Hemen çiitçinin boynuna bir lp ı geçlrersk bir agacm albna gctirdiler T« dogruyu »Byleınediğl tak, cirde asmakla tehdid tttilar. Tam o »ırada Garretttn oğlu koşa, rak geldi r» babasuu kurtanaak için Booth ve Harold'ua ambarda gizlendikierini söyltdl Muhterem Doktor ve Eczacılarımıza CERRAHÎ JİNEKOLOJİ DERMATOLOJt ve bilumum übbî pratikte. senelerce vüren ar»şbrmalar neticeSlnde tekâmül eden SCHLECHTERE göre hazırlanıp İmal edilmij GÜMÜŞLÜ GAZ SARGISI BÜTÜk fedakârlıklarla vücude 26 27 eelen yerli filmlerimiz: KANLI ÇtFTLİK Aliye Rona Mine Coskun TCRKAN SULTAN ve KÖROGLi; Belgın Doruk Aliye Rona (*) Bu isaretli filmlerin renlcü orijinal kopyaları olduâu gibi bütiin filmler türkceye cevTİlmlj bulunmaktadır. Bu filaıJer Btyo*lund«: SÜMER TAKSÎM. ^ a n b u l d » rERAH An!ttr«<U: YBNİ. PARK, ANKARA SUS. îrmirde: LÂLE v« TAN. Kadıköyünde: SÜREYYA M«r«lnde: HALKEVl ve Türkiyenln her verlndeki dlSer büyük »inemalard» gösterilecektir. şına tranrferl hakkında Turk parasını v* kıymetîerini lcoruma kanuııunda deiifiklilî yapılmıgtır. Yeni kararna. mtye gore alelumum bloke paıalaıın. bu yeni listedfkl mallardan bir veya bir kaçının istenüen memlekete ihracı suretlle harlce transferl mümkün ola. caktır. Bu matuyettckl ıjetlokij öücbled l«U Ankkra. tctanbui v* tznUr K»mbl. jo müdürlUklerU* buniin difinda kalan yerlerdt Mally* BakanUJı Hazinc G* nel Müdürlüjün» müracaat vt lxin alınj nuuı lâzun gelmektedlr. Pratikte müspet ve mükemmel neticeler veren ANTİBİYOTİK maddeler yanında yer almıştır. Kirlenmiş yaralarm hızla te mizlenmesini temin, granülâsyonu tâcil eder, enfeksiyona mâni olur ve nesiçleri korur. KULLANMA YERLERt: Taze yaralarda. enfekte edilmiş yaralann fedavlsinde, muhtelif menşeli Dermatozlarda (KAN ÇIBANI, ABSELER, DOLAMA ŞİRİPENÇE. ULCERA CRüRİS v.s.) en kısa zamanda stcriliza^yonu temin ile yarayi tedavi eder ve kapar. Dninıa sterildir. Tatbiki esnasında ayrıca tterilizasyonu ve bir tedavi vasıtasını icab ettirmsz. D 0 6 R U D A N DOĞRUYA YARAYA TATBİK EDİLİR. Uzun zamandanberi beklediğiniz bu mükemmel ve ktymetli müstahzar, bol miktarda piyasaya verilip emirlerinize sunulmuştv.r. N A F E Y Dr. Nanuk 8«ıer ve F. Generm] Ferd Oftm KollektU Şirketi Telefon: 29803 Telgraf NATET Subay ve atlılar hemen kendilerine gösterilen ambari hü [ cumla etrafını sardılar. O sırada içeriden korkudan sapsarı kesilmiş bir çocuk çıkü: Bu, kaçaklara yemek geüren Garrett'in torunu idi. Cooper: «Teslün olunuz, yoksa ambari yakacağız» di(ye bağırması üzerine Harold çılup teslim oHu. Booth da içeriden jşöyle seslendi: «Hasta bir adama »on bir imkân vermek iite' mez misiniz? Bırakınız çıkıp sizinle dövüşeyim».. Subay cevaben: • Biz buraya sizinle dövüşmek üzere değil, sizi yakalamak için I geldik, dedi .Booth, bunu Uitinc» bir ıedy« hazırianmasuu IstrI di. Fakat ljerid.n çıkmadı. var) Türkiyede neşri hakkı yalnız' gazefemizc aiddir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog