Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye yüzme birincilikleri Dünkfl yanslarda da Mr TürkİT erekoru kırıldı 16 bölgey» mensub, 150 yüzücüBun iftirak ettigi Türkiye yüzme birincüiklerine dün sabah saat 10 dan itibaren Lidodaki yüzme havurunda devara edildi. Müsabakalar bir gün evvelki gibi intizam içinde cereyan etti. Bir de Türkiye rekoru venilendi. • * 200 metre serb«st büyükler Bu müsabakarun. Yılmazla Ankara bölgesinden Şükrü Ağaclıoğlu arasınds bir mücadele şeklinde geçeeeği tahmin ediliyordu. Fakat depar işaretini müteakıb öne fırlayan Yılmaz Özüak müsabakamn •onuna kadar birincilik durumunu nTuhafaza etti ve devamlı olarak «rayı açtı. Asıl mücadele üçüncülük lçin Bahri (îstanbul) ile Engin (Izmir) arasmda eereyan etti. Yansın neticesi: YıLmaz Özüak (tstanbul) 2,2,53 ile birinci, Şükrü A&aclıoğlu (Ankara) 2,3,6, Bahri (utanbul) 2,42,8. Engin (İzmir) 2,43.5, Ali (Seyhan) 2,47,8, Özer (Aydın) 3,0,9,8. 100 metre ortalar Bu yarıs günün en heyecanlı ve fekışmeli müsabakalaruıdan biri oldu. Birinci ve ikinci son saniyelere kadar büyük bir çekijme içinde yüzdültr. Müsaiıakanm neticssi: 6üreyya (tstanbul) 1,13,8, Erdoğan (İzmir) 1,15,1, Cengiz (İstanbul) 1,17, Salih (Seyhan) 1,17,8, Güney (Seyhan) 1,18,8, Soner (İstanbul) 1,20.4 100 metre sırtüstü (ortalar) Bu müsabaka denk kuvvetler arasında cereyan etti. İlk üç dereceyl alanlar sıkı bir mücadeleden •onra sralannı aldılar. Netice: Erdoğan (İstanbul) 1,31,9, Ersin (tsUnbul) 1,34,1, İlhan (Seyhan) 1,36.6. 20Q metre klasik kurbağalaraa (hanunlar) Bu yarısa rakibsiz olarak îstanbul bölgesinden Gülderen Grin İ5tlrak etti ve yansı 3,52,8 de bitirerek güzel bir Türkiye rekoru yapta. Türk Âlmaıt mîllî atlctizm müsabakası Dünkü yarışlarda Cahid Önel güzel bir birincilik elde etti llâvemizdeki meselelerin halledilmis sekilleri Zihin sporlan: 1 Ahmed bavuhı ufkt bir diregin üzertne koymus ve tam ortahyarak muvaıene haiinde tutmuştur. Böylece bavulun ağırhğı ikiye taksün edilmlstir. Sonra bir »lüe bavulun bir kenannı tutarak, öbur elindeki kantarla bavulun diğer yarısını tarttı. 1$ kilo gösteriyordu. Demek bavul 15 kilo idi. 2 Elli altı metre. Mesele şöyle halledılir: 5 x 8 x 9 : 7X9x8=40:x. 3 Abla pastayı 5nce fu şekild» kesmistir: 1 RADYO f Bugünkü program İSTANBUL 12.57 Açıhf v« proğranı VtM H». berler 13.15 S*x ««rlorl T» oytm h*. valan 1S.30 Orhan Av|»r tango or. kMtrası, «yUyen. S. Kıskan 14 00 Ş«r kılar. S«iıye Ayl» 14 30 Ne urıu ederseniz (PI.) 15.00 Turfcüler: Şem. ıl YMtıman 15.1S Gmilb Ati( derdl kl 15.30 Pki«r kon»«rl (Pl.) 16.20 Ş*rkı v« turlruler (Pl ) l«.4O Şarkı. lar. otuyan Ekrera Hür 17.00 Ko. nujm» 1710 O<1* müıljl 17.30 Şarkılar, okuyan' Türkan Dlser. Sallh Dlz«r 18 00 Okul . »erend M»tt 18.45 Daru muzlğl (Pl.) 19.00 Hab«r. ler 1915 Şajkıbır, okuyan Suzan Güven 19.45 Guzel sesler . Guzel me. lodiler (PI.) 20.15 Radyo Gazctesi 20 30 Ünlreralte korosu Idare fden Nev zad AUık 21.10 Ycnl bulujlar. konu. ?an: Rıdvmn Tezel 2120 Dinltylci iıteklerl 22.00 Spor haberlerl 22 15 Plymno 1J« levnınlj melodller. çalanrerdl Stateer 22.» Haflf or*e«tr» müzlgl (Pl.) a 45 H&berler 23 00 Projramlar 23.05 Danı muzljl (Pl.) 23.30 Caz M&tl (Pl ) 23 4İ Müzlk (Pl.) 24 00 Kapanıı. ANKARA 8.28 Açıhf v* proğram tjt Ha. b*rler 8.45 Şarkılar (Pl ) ».15 Gü. iun programı 9.20 Haflf melodller 'Pl.) 9 45 Radyo ile IngUlzç* ıo 00 Plâk albümü (Pl ) 1015 Şarkılar. okuyan: Mualla Mukadder Atakan 10.45 Saz ««rlerl 11 00 Pazar aohbetl (Aka Gundüz) 11.15 Çarkılar. oku. yan Ha:il Atlar 11.30 Pazar ıkeçt 12 00 Memleketten »elâm 1215 M em. iekete selâm 12.30 Yurddan seslrr korosu 13.00 Haberle 13 15 Çesldli mürik (Pl.) 13.30 Ö|l« Gazetesl 13 <• Şen parçalar (Pl.) 14.00 Kapa nif. ) 400 metre »erbest (hanımlar) İstanbul bölgesinden Viktorya Rula rakibi olmadığından yalnız başına yarifb ve 400 metreyi 7,55,5 gibi çok düjük bır derec» ile bitırdi 200 metre kurbagalama (ortalar) Şaban (Seyhan) 3,27,7 ile birinci, Oktay (İstanbul) 3.28.1 ile ikinci, Mehmed (Seyhan) 3,28,2 İle üçüneü. Erol Erkin (İstanbul) dördüneülugü kazandılar 4X200 «erbest bavrak yanp Bu müsabakayı îstanbul taknnı farkh bir «ekllde kazanmaga muvaffak oldu. Yılmaz, Mahmud. Neeati. Ealdundan müteşekkfl İstanbul takımı 10.07,4 ile birinei, HalU Yüksel, Halil Dalan, All Bektas ve MustaJa Yerdekalmazdan mütesek kil Seyhan takımı 10,45, ile ikinci eldular. 400 metr* kan#ık Engin Ünal (latanbul) 6,07, E|fak Baytın (İstanbul) 6,46,5, Ahmed Kitabhoglu (îstanbul) 7,12, t ban Btlgitay (İstanbul) 7,31,4. 60 metr» nrtüstfl .küçükler) HasaB Bomin (lzmir) 0,59,9, Kaya (S«ynan) 1,63,9, Yalçın 1,11. Dün üçüncülük lçin yapılan «utopu mfltabakaunda Ankara takı4 Todori Yordanidis (Türk) BU İznrirl 31 yendi. 11.3/10 Müıabakalara bugün g«n« taat 10 dan itibaren devam «dilecektir(Kofiı esnasında rüıgSnn sür'ati Gunün programı söyledir: saniyede 0 metre idi.) 100 mrtr» ıırtüstü (büyükler). 800 metre: 200 metre kelebek kurbağalama 1 Lueg (Alman) 152. (büyükler), 100 metre kelebck 2 Stracke (Alman) 1.52.5/10 kurbagalama (ortalar), 200 metre 3 Ekrem Koçak (Türk) •crbest (ortalar), 1500 metre «er1.53.3/10 best (büyükler). Sutopunda îstan4 Turhan Göker (Türk) bul r» Seyhan takımlan ftnal mü•abakanm yapacaklardır. 1JS61/10 Atıf SAKAR Gülle atma: Alman atletleri dunya klinnda Kathköy *por Moda Kültür olmamakla berabe* bizimkilerden çok üstündüler. KLadıköyspor ve Moda Kültür bas 1 Eckert (Alman) 14.72 ketbol takımlan bu gece saat 21 de 2 Lütter (Alman) 14.11 Kadıköyspor sahasında her iki ku3 Nuri Turan (Türk) 13.30 lüb tarafından iki sene için konu4 Necdet Akın (Türk) 12.44 lan (kupa) için ilk karşılaşmalarını Yüksek atlama: yapacaklardır. 1 Baehr (Alman) 1.85 ikinci karşılaşma 16. çarşamba fünü oyuanacaktır. 2 Massion (Alman) 1.85 «CUMHURİYET» In ROMAN1: 3 Erdal Akkan (Türk) 1.75 Tflrk Alman atletleri arasmda4 Mahir Ara» (Türk) 1.75 ki mill! karsılaşraaya dün Dol110 engelli: mabahçe stadında başlandı. Türk, Deparda iki Alman hakimlyeti Alman bayraklarile süslenen stad tenha idi. Alman atletleri aoyunma ele aldılar. Mustafa ancak arive odasında talimat aldıktan sonra çizgısınde geri kalmif olan Troastadın koridorunda ısınma hare bach'ı mağlub etti. ketleri yaptılar. 1 Steinec (Abnan) 14.9/10 2 Mustafa Batman (Türk) Bahriye bandosunun iştirakile 15.2/10 yapılan geçid resminde hakemler, 5 Trosbach (Alman) 15.2 '10 Almanlar ve Türk atletleri bir ge4 Hakan Eper (Türk) 16 4/10 çid resmi yaptılar. Millt marşlar 5000 metre: çalındı ve bayraklar çekildi. 1 Cahid önel (Türk) Haftanm üç günlük yağmuru 14.50 pisti pestile çevirmişti. Müsabaka2 Laufer (Alman) 15 093 '10 lara 15.45 de 100, yüksek ve gülle 3 Osman Coşgül (Türk) Sonra 2 ve 4 numarah paratma ile başlandı. 100 metrede bi15 335/10 çalan kendisi almıs, 3 numarinci kulvarda Türk, ikinci kulralıyı kardeşlerinden birine, 1 4 Schlegel (Alman) 16 07.2/10 varda Alman, üçüncü kulvarda Alnumaralıyı da diğerine bırakman, dördüncü kulvarda Türk atCirid atma: mıjtır. Böylece her bırıne mikleti yer aldı. İlk çıkışta kodepar 1 Vill (Alm»n) 64 08 tarca müiavi pasta düşmüstür. oldu. Heyecandan perişan bir hal2 Keller (Alman) 57.26 Sayı o>"unu su seküde halde olan Muzaffer Selvi üçüncü 3 Kemal Köksal (Tflrk) 5102 lediilr: geldi. Bu bizi üzmedi, hele onu 4 Ulvi Alpaslan (Türk) 47.50 hiç üzmemelidir. Kurdun ağzından Üç adım atlama: kuzu almır mı? 1 Troszorvski (Alman) 14.42 800 metre: Bu koşu enteresan 2 Akm Altıok (Türk 1427 idi. îlk çıkışta Ekrem Koçak basa 3 Oberbeck (Alman) 13.31 geçti. 200, 400. 500 metreyi I3crem 4 Atilla Köksal (Türk 33.14 götürdü. 600 de gene Ekrem başta. iki Alman uzun adımlarla peşinde 400 metre: Son 700 metre geçildi, birdenbire 1 Geister (Alman) 48 atak yapan iki Alman 750 inci met2 Cleve (Alman) 49.6/10 rede Ekremi geride bırakjp birbiri 3 Emin Doybak (Türk) 50 peşine derece aldılar. 4 Ekrem Koçak (Türk) 50 110 Çetin bir çekişmede 4X100: Bir kilometre giden at Ikı devrılen manialar üzerinden sıybin adım atmışür, zira arka 1 Türk takımı 43 6'10 nlan Mustafa Batman ikinci oldu. ayaklar bin adım attı ise ön (Aydın Onur, Yordanidis, M. Erİkinci ile üçüncü başbaşa bır bitiayaklar da o kadar adım atsin, M. Selvi) ris yaptılar. Üçüncü de ikinci olamıştır. Alman takımı kulvar degiştlrdlbilirdi. ğinden ve 20 metreden dışanda 5000 metre Musabakanın ga bayrak değıştirdiğinden diskali ikinci olabümek için çahşacaklarlibi ve pek çok alkış toplayan Ca fiye edılmiştir. dır. Almanlann birinci ve ikincihid Önel mesafeyi şu şekilde geçti: Puan durumu: likleri normaldr. Evvelâ hemen rakiblerini açtı. 1 Alman takımı 58 puan 400 m. engallide meşhur Alman Birinci tur 67. ikinci tur 70, üçün2 Türk takımı 37 puan atleti Ulzheımer ve diğer arkadaşı cü tur 67, dördüncü tur 70, nihaDünkü musabakalar çok tenha rakibsizdirler. yet 2000 metre (5.50) üçlü grup idi. Sahada ancak bir iki bin se3000 Steeple'de Abdullah Gökpılse bir arada (5.58) dakikada geçti. yirci toplanmıştı. Buna fiatlann 3 narm ikıncilik için sansı son günCahid hep başta. 3000 metre (8 55). lira ve 5 lira gibi çok yüksek bir lerde biraz daha kuvvetlennıiştir. Cahidin pesinden gelmeğe başladıseviyede tesbit edilmiş olması ae10,000 metrede günün en heyelar. Alman ikinci, Osman Coşbeb olmuştur. Bizde atletizme 5 canh yanşı cereyan edecektir. Turk gül üçüncü vaziyette, fakat yorlira verecek seyirci henüz mevcud şampiyonu Osman Coşgül ile Algun. Müsabaka 4000 metreyi buldeğildir. İnşaallah o da olur. Fa man şampiyonu Eberlayna yapacak duğu zaman Cahid bu müsabakavı kat iimdilik bu işi organtee eden lan yarışta Türk atletinin şansı en 11.58 de geçmişti. Alki| v» yaşalar ler ölçüyü muhafaza etm^yi bil az yüzde ellidir. arasmda Cahid yorucu bir mesamelidir. Bu gibi atletizm tema&ia4X400 bayrakta AJman takımı fcnin akıllıca taktigi ile blrind nnın en mâkul bilet ücreti 50, rakıbsizdir. otmufta. 100 kuruştur. Biz atletizme alâka Sırık ile atlamada Alman atleti 400 metre: fkinei v» dBrdflnrö toplayacağız diy» yırtınırken erba 4 m. 21 liktir. Muhiddin Akın 3 kulvarda Almanlar ytr aldılar. bı l»i baltalamakta devam etmese m. 80 Ue üçüncü olabilir. Tabancanın dumanından »onra İki ler iyi etmiş olurlar. Disk atmada Almanlar Türk at Alman sur'atle ileri abldı. 200 Ömer Beshn letlerine nazaran üstündürler. Umetre civannda Ekr«n Koçak üzun atlamada Türk atletlerınin duTürkiye Almanya atletlzm rumlan iyidir. çüncü vaziyette kaldı. Alman atleti karşılaşmasmın 2 nci giinü 48 laniye ile o begenilmlyen pist Türklye Almanya atletizm karüzerinde o pistln rekorunu yaptı. şılaşmasının ikinci gün müsabakaBeşiktaf Ejıosis maçı 4Xl0« de kulvar değistiren Allarına bugün saat 14 ten ltibaren bugün yapıhyor man takımı birinci iken ikinci ol Mithatpaja sahasında devam ediledu. cektir. Şehrimize gehniş bulunan Yunalşte alınan dereceler: nistanın üçüncüsü Enosis takımı Yapılacak müsabakalar junlardı 200 metre 1500 metre 400 metre ' ilk karşılaşmasını bugün saat 16,30 100 metre: engelli 3000 steeple 10,000 met ! da Mithatpasa stadında istanbul 1 Fütterer (Alman) 10.8/10 re, 4X400 bayrak üç adım atla \ ikincisi Befiktaj takımı ile yapa2 Kraus (Alman) 10.9/10 ma sınk ile atlama disk atma caktır. 3 Muzaöer Selvi (Türk) cirid atma. 1953 • 1954 YHI IÇIN temin ettiği ve gecen seneden iki misll daha kuvretli olan ranazzam filmlerinin ilk llstesini takdim ile iftihar eder. 1 KOVADİS Rob«rt Taylor Deborab Kerr (Renkli Türkçe ye Orijlnal) t SALOME 1 Rlta Hayworth St«wart Grannr (Renkli Türkçe re Orijinal) 3 HAZRETİ DAVUD'UN KILIC1 I Orerory Peck Sıutn Hayward (Renkli Türkçe ve Orijinal) 4 YILDIZLAR YILDIZI : rrther WIlllamt Vlctor Matur» (Renkli Orijinal) 5 KARA ŞÖVALTE : Rob«rt Taylor Elizabeth Taylor (Renkli Türkçe re Orijinal) 6 PARİSTE BİR AMERİKALJ 1 O«n* Kelly Lctli* Caroa (Renkli Orüinal) 7 KORKUSUZ KRALİÇE : 8tew«rt Oranger Jean Shnmora (Renkli Türkçe ve Orijinal) S ŞEN DCL « Lana Tumer Ternando Lamaa (Renkli Orijinal) 9 ANKARA CASUSU : Jameg Mason Danlelle Darieua (Türkçe Oriiinal) 10 MUKADDES VAZİFE J Robert Taylor Eleanor Parker (Türkçe Orijinal) 11 DÎŞİ KAPLAN : Ava Gardner Robert Taylor 12 DEMİR MASKELt KADIN : Loui» Hayward Patrlcia Medlna (Renkli Türkçe ve Orijinal) 13 MACERA KADINI : Rita Hayworth Gleen Ford (Türkçe Orijinal) 14 KARA KORSANIN KIZ1 : Jean Peterı Loulj Jourdan (Renkli Türkçe ve Orijinal) 15 ŞAM HIRSIZI : Paul Henrled Jeff Donnel (Renkli Türkçe re Orijinal) 16 DEVLET SIRRI : Tyrone Power Patricla Neal (Türkçe Orijinal) 17 MAHKÛMLAR KALESİ : Steward Granger Daberah Kerr (Renkli Türkçe ve Orijinal) 18 DÜNYA CENNETt : Danny Kaye Gene Tierney (Renkli Orijinal) 19 ÖLÜM TUZAĞ1 : Marlon Brando Jean Peten (Türkçe Orijinal) 20 KAHRAMAN KAPTAN : Dale Robertson Anne Franciı (Renkli Türkçe ve Orljinal) 21 SİHİRLİ HALI : Lucllle Ball John Agar (Renkli Türkçe Te Orijinal) 22 KOMANDOSLAR SAVAŞI : Tyrone Power Mlcheline Pre«l« (Renkli Türkçe ve OriHnal) 23 SAHRALAR ARSLANI : James Mason Jesslca Tandy (Türkçe Orijinal) 24 FEDAİ SUBAY : Peter Lawford Rlchard Gre«n (Tdrkce Orijinal) 25 GÖNÜLLER KRALÎÇESİ : Esther Wllliams Fernando Lama* (Renkli Orijinal) 26 HAYDUT PREN8 : Anthony Dexter (Renkli Türkce ve Orijinal) 2 7 3 AŞK HİKÂYESİ : Pier Angeli Klrk Doujtla» (Renkli Orijinal) 28 ŞEYTAN RTJHTJ : Lana Turaer Klrk Doujflaj (Türkçe Orijinal) 29 ARSLAN YÜREKLİ ÇAVU9 : Janet Leigh James Stewart (Renkli Türkce re OrlUnal) 30 ZAFER BAYRAĞI : Cornell Wilde Teresa. Wright (Renkli Türkce ve Orliinal) Film StndTo^unda 480.000 Hralık blr bütçe İle yapılan 1 muazzam Terll Ptlm: S 6 ı6 \g to 2 4 ız 1« 58 Açılıj v» program 17.00 9ar. kılar, okuyanlar: Fahriye Caner. M«. dlha Fldan 17 30 Dans müziğl (Pl) 18 00 İncesaz (Hlcaıkâr faslıl, fdar« «i«v Fahri Kopuz 15 40 Şarkılar (Oıel Pll 19 00 Haberler 19 15 Tarihten bir yaprak 19 20 Env» Ka. pelman ve axkada<Urı tango ve çi|an muzlğ) orkestTası 19 "40 Konuşma, 19 55 Şarkıîar okruyan. S«\lm Tan 20.15 Radyo Gazetefrt 20.30 Istejin çalalım (hazırlıyan: Cenpzhanr 21.30 Hazır cev»b 21 45 Şarkılar. o. kuyan Nusret Ersöz 22 15 Danı mu zljl (Pl.) 22.45 H»berler 23 00 Ka panıj. BULMACA 1 rr 2 3 4 S 8 7 g • 1 1 1 1 1 1 M M 1 • 1. 1 200 metrede iki kuvvetli Alman İstanbul kürek birincilikleri İstanbul bölgesi kürek birincilik atletine karsı Türk atleti Muzaffer Selvi yeni bir rekor için koşacak leri, bugün saat 12 den itibaren Beykoı koyunda yapılacaktır. ür. Bu birincilikleri Fenerbahçe, Ga1500 metrede dünya rekordmenlerinden Lueg ve Lames'in kars> latasaray, Beykoz ve Sümerspor sında Cahid Önel ve Ekrem Koçak • kürekçileri iştirak edeceklerdir. Soldan taia: 1 Son fünlerd* fabrikaaı yapılma. sınjı karar verllen denlx hayvanlan to. ru (tkl kellm«). 2 Bir afscın da'.ını dl|er bir agacın gövdeelne daldırma hareketı. 3 Sıkı aıkıya doldurulmuş ve dizılrai} durumd». nota. 4 Vıak. takl cezire (lkl kellme). 5 Tersl Ruj. yadakl eski hukümdarların unvanı ldl. kokulu bir ot. « Blr amtn pareası alevi blr anda parlayıp aönen madde 7 On kere yuz lskence (lkl kellme 1. ' Selln yalmz bırakıp gttt'ğl, b*u güıel kadınlar» yaraşan. Yukarıdan aşağıya: 1 Suya daldırıljn. 2 Klm» gör. meden alıp götjren 3 Tersl bir çejld taytır, blr ışaret ııfatı. 4 tlkbaharda ha\alar böyledlr. gümü| (eskl terlm). 5 Gayret göaterlp «le geçlren. 6 Bir emir. Etek (eski terlm). 7 Kaba tablatlı uye (iki kellme). 8 Tersl blr em'.rdlr, pek cüz'i mlktarda (İki kelîmeh 1 2 » 4 5 1 7 I BİN İKİNCİ GECE B a h k ç ı Güzell Cüneyt G ö k ç e Ayten Çankaya N e z i h e BecerikII Münir Özkul Ertuğrul Bilda t KALDIRIM CİÇEĞİ Cüneyt Gökcer H e y e c a n Basaran Nuri AHınok NeJat Ofluoâlu D Î K K A T : Renkli türkce dublaj filmlerlml 1 yeni satın aldığı ğımız makineler ve telif hak•lan ile tek bir band üzerindedir. Bu filmler önümüzdeki m e v s l m d e B e y o ğ l u n d a ATLAS. MELEK. İPEK. Sehzadebajında YENİ. ÇEMBERLITA5, Kocamustafapasada İ S T A N B U L ; K a d ı k ö y Y U R D ; Ankarada: B U Y U K v e NUR: Izmirde: ELHAMRA. YENİ; Adanada: A L S A R A Y ; Bursa: TAYYARE; Eskısehir: YENİ v e ASRÎ; Samsun: ZAFER; Trabzon: YILDIZ; Erzurum: B Ü Y Ü k : K a y s e rı: B U Y Ü K v e T A N ; Sivas: YALCIN; Zonguldak: HİLÂL. ZEVK v e G Ü N E Y ; Ordu: LALE; Edırne: YENİ: Lüleburfcaz: BELEDİYE; Ü s k ü d a r : S U N A R ; Elâzığ: GÖLCÜK; Diyarbakır: SEHIR; Mersin: G Ü N E S ; Gazianteb: B A Y D A R v e YILDIZ; Balıkesir: FERAH v e m e m l e k e timızın dıger birinci «ınıf sinemalarında gösterilecektir. İİTİFİAİtİYİE DİAİIİRMEİZİAİ EİKİLİEİTİMİEİK OİSİEİPİMİÎİMİA YARIN AKŞAM 1 9 5 3 1 9 5 4 Seıonunun ilk RENKLİ süper filmi takdim ed«r. OİMİO K'BİEİMİA JİAİI AİYİTİEİN Z7 temmuz 953 tarihlnd» veftıt eden alle büyugumuz Oflu Hacı Dur»uıa»d« HACI AHMED ERGİN'bı ruhuna ithaf «dilmek üzer» İS^/^SS bu^unkü p»zar gunü 6ğl* namarını müteakıb Beyazıd Camli Şerlfinde Mev. lld okutturulac«ktır. Akrab* ¥• dostla! rımızın ve arru •denlerln t«jr!fl«ri rlc» olıınur. ^ K r g l n M EV LİD 17 Eylul Perşembe günü, Türk mecmuacılıfında sürpriz teşkil edecek hâdise vukua eeliyor! VKU: RDtSON MARSHALL • Çevfren: VAHDET GÜLTEKİN arasından sokulacaktım. Kitty Judson dedesinin Bath'dadaki o güzel evinde beni eandan karşıladı. Ben de bu iyi karşılanmarun çabucak tav^.rtaması içtn elimden geleni yapıyorJum. Onunla, yaşh generalle ve hionetçı'erle iyi geçinmenin yollarını kısa manda öğrendim. Kitty güzel bır sanşm kızdı; fakat pek rüküşvari es\'ibljrı, beceriksız tuvaletı yüzünden güze;liğı sonuk kalıyordu. Saçlanna veni bir şekil verdım. gardr'ıb'.'.nu baştanbaşa değıştirecek şeKıl.le yeni elbiseler aldırttım. Öyle bir hzie geldi ki kendisi de, bütün ev halkı da hem şaştı, hem sevaıdi Cok geçmeden, Kitty'yle ben, biri Koyu kırrruzı. biri san lkl gül giSi, hep vajıyana goniıuneg» ba^ladık. fCralıç* Meydanındaki ıtıtıyar kurdlann gözü hep bizdeydl. Kitty dedesine pek güveniyjrdu. Elimdeki parayı metelığine kadar hesab ederek harcadım, Londraya kadar idare ettim. Hava her gün biraz daha açıyordu. Londrada. yol arkadaşlarımdan biri bsna babalık etti, onun yardımı ile yakutlan »attım: Kırk tngiliz lırasına yakın bir şey tuttu. Gene 0 adam bana iyi bir han salık verJi. Parsnın on lirası olbisevs. çoraba, iskarpine gitti. Aldıklanmm hiç biri. biçim ve renk bakım.ndan. benim pek zevkime gore değildi ama, hepsini siyah saç'anmı, esmer tenimi, mavi gözlenmi, nfak teftk, narin fakat ivıce ge'işmiş vücudümu daha fazla ortaya (îkaracak olanlarından seçtim. Bende doJuşUn lcurnazlığa kabilıyvt vardı ama o zamntıa ksrlar bu kabllly.üroJ p«k İyi ku!lana> Bamııtun. Şimdi karanmı rermlttim artık: atımla geçemlyece^im ytrlerde, aaa{ı inlp parmaklıklann tımet Anmanın «•!. Ayıel Aykan ve Güruel Anmanın babaları, Aydın Ay k*nm kayınpederi, lUrtal OrUokuî Tabliy» ögretmerd Btno »• y (İ'll Never Forget You) HAMİD VEHBİ ARI1VIAN Cmnhurtvrt Matboacitılk m 12,t/953 cunuırtMl günü tutulduju Oe*rttcMk Tflr* Anontm Şirketi B«r*a perdenin en güzel aşk hikâyesi. Bas artistlerl: amanıı* ha»t«hkUn kurhılamıy«r«k CaSaloğlu Btlktvi mkak »o SO/41 Hakkm rahmetin» kavuşmujtur. Cena S&bJblert zesl İ S / » , ^ pazar günü Omuuıaga C»" NAZIME NAÜI re ÇOCUKLAR1 mllnden «41. namazım müteakıb k«]" STo«ı iHeHm teim Utare dırılacaktır. Mevlâ rahmet «yüy». îlâveten: F O X Dünva Havadisleri. Tel: 40835 *t«»ul Müâür A1M B«h«riy« C»d. Süleynunpaa» «o NÂZEM ULÜSAY N 57 . 59 KADIKÖY bunu öğrenmeğe karar vermiştlm. ladım. onlann heveslnl kınyorı diyordum On bes yapndan sonra da, bir Bir ay geçtıkten sonra, pitmekama, çocukluğumdakl va'din yeribüyüğün himayesinde olmak ve ten bahsetmeğe başladım. «Hiç olne gelmemiş olduğu düşüncesini de mazsa bir ay daha kal» diye ısrar fazla kalmamak şartile, balolara, aklımdan çıkaramıyortoplantılara gitmeye de başladık. etti. Bir ay daha kaldım. Sonra Ge Pek şık delikanhlarla tanışıyorduk 1834 hazlranında, Kont Amherst, ama, hep yanımızda büyükler varnerale açtım: dı. Bizi yalmz Generalin kırsaçlı Bath'a geldi. Şimdi Kent'te bulu «Hayatı kazanmafa bakmaharkadaşlan öpüyordu Yahud da nuyordu ve Bath'a bacağındaki royım,» diyordum. beraber oynadığımız biz akran pısı "»«tizınaya oranın sulan belki lyl «Bir kahramanın kızını, Bin rık oğlanlarla öpüşüyorduk. gelir diye gelmişti. başı Ferguson gibi bir subaym I Bath, gazetelerin dediği gibi, İnKontia yeniden karşılajmam ihüvey kızını el kapısmda çal'şır ' giliz kibarlarının mekkesi idi. Ge timali hiç de binde bir değildi. Dagörmeğe razı olur mu<,Tjm hiç?» neral Judson'un beni birine tanı ha bir ay önce, hanedana mensub dedi. «Kitty evleninceye kadar, o tırken sık sık kullandığı tabirle bir dük bizde misaflr kalmıştı. nun arkadaşı olarak sana V,aksnrn. himayesi altında olduğuma göre, Bu hiç beklemedigrm hidise, Ben de, ona zaranm dok'ir.mamabu himaye sona erinciye kadar kısmete karjı olan imanımı tazeleBen de bunun böyle olacağmı tıpkı Kitty şibi bir hayat sürecek di. Nitekim, bir gün «Sardanapasına dikkat etmekle beraber adama da yaranmağa bakıyorduın. kafarr.da tasarlamıştım araai ken tim ve belki de o sıralarda karşıma lus> piyeslnde Macready'yi görAnlattıklannı ağzım açık dinliyor. dımi tutamadım, sevincimden ağ çıkacak halivakti yerinde birile meye tiyatroya gidecektik. îkimiz ' p i p o ı a r m l doldurup yakıyor. baş] ladım. Ne tuhaftı! İncindiğim. ke evlenirdim. de pek havat kızlar oldugumuz için, ağndığı zaman şakaklanru, ayak derlendiğim zamanlar göz'erim yan \ On alrıya doğru, daha makul son dakikada vazgeçtik, Generalle | mış, fakat bir damla olsun gözya doğrusunu isterseniz, daha olgun beraber bir arkadaşının evindeki ları rutulduğu zaman ayaklarını şından rahmet düşınemişti. Son oğuyordum. Gözlüklerinıa, ceket z«.maniarda ise, bana bir iyılık e bir çağa gelmiş bulunuyordum. Ye mükellef ziyafete gitmeyi tercih lerinin, terliklerinin nerede oldu dilmce. hayatta, tiyatroda. kitablar ter derecede param olsa, gayet gü ettik. Bunu da belliyor, icabında lıe^ıen da acl bır sahne ile karşılaşınca zel eiyinir. eğlenir. âşıkdaşkk ederİçeri girerken, uşak bizi isimleridim ve fazla geniş değılse de. hoş koşup getiriyordum. gözyaşlanm hemen boşanıveriyor bir muhitte kendime mevki elde mızle haber verince, heyecandan İlk zamanlar. benı pek yırtık du. Hoş bir çalğı parçası, güzel bir içime bir baygınlık çöktü, adım aedebilirdim. tamadun, bir an oldugum yerde bulmasın diye, fazla yakın'ijî Bös şiir bile gözlenmin dolu dolu olGeneralin arkadaşlan ve Bath'ın durdum. termemeğe dikkat ettim ama, son masına kâfi geliyordu. çapkın erkekleri benden ekseriya ra baktım: üzerine ne kadar titıe Kitty ile beraber. iyi bir hocadan «bir dilber» diye bahsedivorlardı I O sırada Kont gidiyormuş, fakat seniz o kadar hoşuna gidıyordu. ders aldık. Şık bir Fransız bize ama, o unutamadığım gün bana nezaket icabı, yeni gelenleri selâm bıkıp usanmasına herotn hemen dans dersi verdi, bir Alman kadın «ne kadar güzelsln!» diyen Kont lamak üzere kaldı. Kibar bir tavır da fransızca »grerti. Ondan sonr» imkan yoktu. Araherst'in fesi hiç bırinde yoktu layılan bir vazivet aldım, bekicdim. ttç ay Avrupada dola?hlt, eğlendik Bu tecrübemden aldığınj Ivi neve hiç birinın gözlen aynı hayretle Beni VendMne «Mlss Rlley» diye Bu müddet zarfında bütün Avrup» takdim ettiklerl taman da, en tatll ticeye jasmıştım. Acaba yaJn.'i dillerinin en güzell olan fransızca ( arlamıyordu. Kendi kendime: t Belki de Kitty gülümseyijimle, önünde Iğildim. yafh adamlar mı W5yle diye me yl oldukça rahat konusmaya basnin çeyizsiz bir «arkadaşı» olmam j (Arkan rar) rak ediyordum r* Dlr gun olup "ÜNÜTULMAZ KADIN,, UUULİNİAJWKf ÖLÜM YENİ TARİH DÜNYASI Perşembe Künü 68 sahife olarak blr hârika haiinde. görülmemij tarlhî tablolar ve en tanınmıj muharrirlerin yazıları ile çıkıyor. İçindekilerden bir kaçı: • AbdülâzJzin 1867 Paris ««yahati (İlk deia neşredilen reıimlerle) * Nahid Sırrı Örikln Düzmece Muıtafa hakkında orijinal bir tetkiki fc Lamartin'in ıark seyahati (Hamdl Varoğlu tarafından ilk defa tercüme edilmiştir) ir Reşad Ekrem Koçunun (Tarlhta Türk Venedik muahedeleri) * Kadirilik ve Rufailik Istanbula nasıl geldi. nasıl yayıldı? ir Mısır hükümdarları tarihin kefesinde (Kahire Üni. tarih profesörü Dr. Hüseyin Munis tarafından) k Abdülhamid Çerkeı cariyelerini niçin serbest bıra,ktı? *k Haremden mektublar (çimdiye kadar bilinmiyen sultan mektublan) k Yusuf Kemal Tengirşenk ilk defa hfttıralarmı anlatıyor ~k Tarih boyunca moda ve hikâyeleri (enteresan resimlerle) * Tarihte ilk rüşvet •• * Eski meyhane âlemleri ic 5 padisahm bilinmiyen tarafları + Istanbul ressamları •• Nahid Sırrı Örikin * tarih kitabları ve tarih vazıları hakkında bir makalesl vesaire vesaire ve 50 den fazla son derece nadir tarihî resim ve tablo. Bu hârika mecmua meşhur Fransız tarihçisi Jouannin'ln (Türkiye Tarihi) ilâvesile yalmz 50 kurus Umum taşra bayii: Sabri Özakar Ankara Cad. No. 421 TYRONE POVVER ANN BLYTH İÇKİSİZ S AZ CAGALOGLU ÇİFTESARAYLAR BAHÇESİNDE müddet için Ankaraya gitnüs bulunan kıymetli aanatkâr avdet etınLj buiundugundan ha pazardan ltiV.aren bahçenüzd* konserlerine bas.lıyacakbr. Bir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog