Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

13 Eylui 195» CüMHURTYl O Rusyada yeni bir tayin A O Mısırda komünîstlerle mücadele genîşlîyor GnL Necib, Nısırlıiarı komünistlere alet olmamaya davet etti Ortadoğu RadyoaktiE müdafaası için yeni plân toz bombası yapılacak Belgradın peyklerle yaptığı anlaşmalar Dün Yugoslavya ile Rumanya arasmda 1 (Haffadan Haflaya \ Dilencilerimiz d« hususiyetlerinl laşma Yugoılavyada lmzalanmı^ır. kaybetmii olsalar gerek... Kucakün gece Moskova radyo Bir Amerikan profesörii, böyle Siyasl çevrelerde belirtilcıiğint lanndı hasta çocuklar, boyunlan su, Nikita Kruçev'in bir bombanın imalinde kullanıgöre, Malenkov «banş kanpanya bükük, sadece susup duran kadınSovyet komünist partisi labüecek «Strontium» adı verilen sı> na başladığındanberi peyk lar.köşebaşlannda, geçid yerlerind* birinci sekreterliğine getirildiğiı kirli sakaih ihtiyarlar. Bir diric* yeni bir maddeyi buMa memleketler de Yugoslavya il« ilân etmiştir. Muhakkak ki bu tayedid. herifin koluna girmi| lakatmünasebetlerinde değişikhk yap lan kaldınmlarda volta vururk«a larına âlet olmamalannı istemlştir. , Tuçson (Arizona) 12 (a.a.) Kahire 12 (a.a. R) Mısır halyin Knıçev'in Malenkov'un yanımışlardır. Mareşal Tıto'nun, Bel görüyoruz Körler, topallar sea çıSon zamanlarda komünistler bro ' Dün bir basın toplantısı esnasında başmdaki durumunun kuvvetlen kına hitab eden Cumhur Reısi Gegrada yeni bir Bulgar elçisinin k^rmadan, bır dua bile mınldandîğine ve Molotovla aynı hizada neral Necib ezcümle junları söyle şürler dağıtmışlar ve General Ne | «Toz bombası» şeklinde kullanılgelmesini de tasvib ettiği bildirıl madan avuç açıyorlar. yer aldığına bir işarettir. Fakat ay miştir: «Sizlerin fikrini almadan, cib aleyhinde Mısırlılan kışkırtma | ması mümkün «Strontium» tdı vemektedir. nı haberde, Kruçev'in Rusyadaki Süveyş meselesi hakkmda İngiltere ğa çalışmışlardır. Bir çok komünist rilen yeni bir radyoaktıv maddeyi Yani hiç bir hunerleri yok ziraat işleri hakkında bir rapor ıle hiç bır anlaşma imzalamıyaca merkezlerinin basılmış olmasuıa bulmaya muvaffak olduğunu bildiMareşal Tito'nun Kominform'dan demeK istıjoıum. Dikkatierı çekren Ariıona üniversitesi u'rofesörle verdiğinden ve bu raporun da tas ğız. Temiz hava teneffüs etmekten rağmen bu kampanyaıun devam çıkanlması üzerine beliren ve de mek icin şimdikiler demtk narekat rinden Dr. Fuller bugün ikinci bir vib edilrîiğinden bahsedilmiş olma âciz bulunan eski rejim, imanuruzı ettiği de ilâve edilmektedır vam eden gerginliğin hafiflediği de leri bil» terketmiflcr... basın konferansında, atom silâhlan Molotov Mısır Büyük Elçisi ai çok daha mühimdir. sarsacak mahiyette dedikodular orBenim bıldiğıra eskiden dlleaefier ilâve ohınmaktadır. imalinde çabşmadığını açüdamak ile görüştü Nikita Kmçcv. Stalin'in ölümün taya atmaktadır. Fakat şimdi kendaha aranırdı. Babıalı yokuşuAdas lüzumunu hissetmiştir. den sonra siiratle ilerlemis bir Sov dimizden emm olarak yolumuza Londra 12 (a.a.) Sovj'et Dış inerken İran lefaretinin duvannın Profesör, her hangi bir yanlıf yet idarecisidir. Aslen Ukravnalı devam etmekteyiz.» İşleri Vekili Molotov dün akşam dibin» diz çöküp oturmuj, çaTfaflı, olan bu şahsın şimdi ziraat işlerini peçeli bir kadın görünürdü. Peçeİhtilâl konseyi üyeleri arasmda Mısınn Kremlin nezdindeki Büyük anlamayı önlemek maksadile, atom ele almakta nlduğuna dair resnıî aynlık olduğu hakkmdaki şayialan Elçisi A. Al Masn'yı kabul etmiş ' enerjisi komisyonu hesabına iki bu sinin kafesleri arasından kaşı gczü rapor 1950 yılında cereyan eden bir reddeden General Necıb şunlan ve kendısi ile uzun müddet görü} ] çuk sene yaptığı gizli çalışmalann NATO, karalarda ve denizlerde Bnnaratı 7 •ic> ; a Bastarafı 1 tnet sahıjede pek görünmezdi Fakat belli, dfizradyoaktiv tozlar ihtiva eden bir müteaddid hâdise üzerine dikkati çekmekte ilâve etmiştir: «Gerek bu dediko müştür. kumandanlıklar ihdas harririmize aşağıdaki beyanatta bu gün bir yüzü, kıvnk, zorba bir olduğu gibi bırakmasına taraftardir. burnu vardı. Sefaretin yuksek duMoskova radyosu görüşmenin sıri bombanın imali ile ilgıli olmadığını etmiş ve bu kumandanlıklann etn lunmuştur: dular gerekse yeni rejimin memledır. Fakat îngiliz hükumeti aksiİkinci Cihan Harbini mütcakıb keti Amerikalılara sattığma dair itımadnamenüı takdim meselesi ile beurtmiîtir. Profesör, son çalışma rine verilen bölgelerde her türlü c Güvenlik teşkilâtile ksrar ne, petrol meselesinde Ingiltere vannın dibine sebebsiz oturmazdı. Sovyet komünist partisi merkez iddıalar geceleri yabana elçilikleri ilgih olduğunu bildırmkete ise de,lannın radyoaktiv maddelenn ne müdaiaa tertiblerini almakta bu laştınlan program iairesınde sınal Orası güzel aksi sada yapar. Erkek dünya nazannda ile kadın aran, daha ziyad* di}i, komitesine alınan Kruçev'e, Rus ziyaret eden şahıslar tarafuıdan dıplomatik müşahidler, görüşmenin batlar tarafından imtisası işile ilgıli lunmustur Bu miidafaa tertiblerini faaliyet ve iktisadî kaikınmayı tct nin prestijıni köAlüleri ile bizzat me^srul olması çıkanlmaktadır.» General Necib bü normalden çok fazla uzun sürdüğü olduğunu vt gayesinin harb vasıta her ihtimale kıırsı hazır turmak kik ile karşılıklı ticari münasebet tekrar yükseltmek maksadile mü harikulâde bir »esi vardı. Bu kazakerelere derhal başlanması le dının kendine gör* bir iriaaı oldu| laruun imali olmadığını büdirmiş maksadile muhtelif bölgelerde sık da bildirilmiş ve kendisine şu va tüa Mısırblardan komikıist oyun ne işaret etmektedirler. lerin inkışafına hâdım clmak üzere tir. ğuna delil, belki on türlü Uihi olife verimişti: sık manevralar yapılmaktadn*. NA muhtelıf Tıcaret odî'aıı, Tıcaıet hindedir. Netice olarak bu üç nazariyenin kurdu. Hepsi de ayn ayn makaraTO'nun bu gayretlerini. açık kalmı? Bakanlığı, Dış işleri Bakanlığı, ik Kolhozlarm birleştirilmesl ve olan Ortadoğndaki sağ kanadına da tisadî işbirliği ve devlet ıktısadi birbirine muhalif olduğunu iddia lardan, legâh, dügâh, rast, hüzzara biiyük «şehirter» haline getirilmeteşmfl etmesi ve hazırlıkh bnlnn teşekkülleri mümessillerinden mü edecek kadar ileri gitmemekle gibi karan güç makamlarda bila li! ması elzemdir. rekkeb bir heyetle Berıne gittıği beraber, üç devletin görüs tarzla dık nevaya çıkıp istediği pardeds Fakat Sovyet ziraat politiktsı Ortadoğuda şimdiden bir miida mız malumdur. rını uzlaştırmak içüı bazı güçlük neticeyi bulur, çarsafının lçin« esasen kolhoz sistemini çüruk teRoma 12 (aa.) Dün milletler Washington, 12 (a.a ) Vasıtafaa kumandanlığı ihdas edilerek I Almanyada çok samimî bir kabul lerle karşılaştığı söylenebilir. Şim sakladığı avcuna kumşlar, çeyrekmelle* üzerine bina ettiğinden buKahire 12 (a.a.) Mısır hukuler fazlaca düşerse yeni bir jet yokongresinde nun daha da ileri götürülmesi ciddi sız vergiler dairesi eski Başkan arası mikrobiyoloji meti Ağahan aleyhine 500.000 Ingi teşkilâtlandınlmalıdır td harb za . ve alâka gbrduk. Bu mıntakanın dıki halde Birleşik Amerika bil lunu göstermekrt) güçluk çekmezbeyanatta bulunan, Villejuıf'teki g güçlükler husule getirmiş ve Kru Truman'ın hâtıralannın satışmdan | liz liralık bir tazminat davası a * monınla h n J j vTnısk ir'n. cok yüzde 90 nisbetinde harab olan sa hassa OrtaDoğunun stratejik sa di. <çev, kendisine yeni mevkiler temin elde ettiği gelirden vermesi gere (Fransa) «Roussy kanser tedavi mağa karar vermiştir. 1946 yılında kıymetlî bir zaman kaybedilmesin. • nayii eskisinden mukemmel olarak vunmasınm teşkilâtlandınlması işi Ama bu flstad kadın ftmdl de ay eder düşuncesile, Rus köyiüsü ü ken verginin senelik taksitlsrıe bir enstitüsü» doktorlanndan Carr şöy Kahire şehrinin genişleme ıstika Modern harb bir yıidınm harbidir kurulmaktadır. Alman sanayiinin üzerinde durmakta, İngiltere petlerinde gayet ağır baskı icra ede kaç sene'de ödenmesıne müsasde le demiştır: metinde, bazı arazileri Mısır hüku ve bövie bir yıldırun harhi taarnı hızlı faaliyeti ve iktisadî inkişafı rol meselesıle ilgili menfaatlerının nı yerde crursa. aynı sesle, avru < Kanserin canlı bir organiz metinden satın almış olan Ağahan zu karşısında önceden her türlü ile memleketimızin kalkınma faaliilâhileri okusa, «esi d» meyana merek hedefe ulaşmanın yollarını a edildiği yolundaki haberlerın teyıbir esasa bağlanmasını istemekte, yan bassa da o zamanki revaa buraştırmıştı. O tarihte takib edilen dini veya yalanlamayı reddetmiştır. ma, mikroskopla görünmiyen bir burada büvük apartunanlar ve vil hazırhklar yapdmadıği takdirde, yeti arasmda benzerlık bulmamak İran ise bilhassa iç meseleleri hal j labılir miydı? Mürakün müT Zabu sivaset son derece kotü neticevirüs. hattâ daha büyük bu basil lâlardan müteşekkil modern bir bunun nasıl felâketler doğurduğu mümkün değildir. Bilindiği veçhile Truman. hitîratıletmek ve mevcud müşküllerlne mant delıkanlısı, genc WITI, radyo ler doçurmuş ve köylü arasmda nı «Life» dergisine 600 000 do!a tarafından husule geldiği yoluııda mahalle insasuu taahhüd etmişti. nu ikinci Dünva Harbinin Avnıpa j Mamullerini bize satmak ve biz yenilerini ilâve etmiyecek taah isteklerinden de anlayıvermelıyu muhalefet arttığından Kremlin idaki riEzariyeyi destekliyen yeni de Bu inşa işine başlanılmarruşsa da da, Czakdoğuda ve Pasifıkteki neı den istihsalimızı satuı almak husuhüdlere girışmeksizin, daha geniç ki Bolero lstıyor, Pasadoble'dea Kcileri «ricat» lüzumunu hissct ra satmış ve vergi dairesınden bu liller elde edilmiştir. Kanserin kim arazinin kıymeti dört misline çık tecrübeleri göstermiştir. Bu sebebsunda Almanlar büyük bir anlayış krediler sağlıyarak memlekerin j hazzediyor, Tooyoung, Kissofire, gelirin vergisini altı senelik bir mıs ve Ağahan bunlan satmağa te ledir ki NATO devletleri Ikind la hareket etmektedirler. Nitekim hlerdi. devreye taksim etmesini istemişti. yevî unsurlar, radyasyonlar, tahriş şebbüs etmiştir. Mısır hükumeti Dünya Harbinin derslerini gözö son aldıklan karar bunun parlak iktisadî kalkınmasını tahakkuk et Dılaylâ löylenirs* elini plrağin» 1950 yılında Moskovada intişar ler veya irsî sebeblerden husule Bu kanunî imkânı kullanrmk sukoyup dinliyor. buna fiddetle itiraz etmiş ve Ağa nünde rutarak şimdiden bıitiin ınıi bir delılidir. Son zamanlarda bazı tirmek gayesini giitmektedir. eden Sovyet gazetelerinin hemen geldiği yolundaki nazariyenin bir hemen hepsinde de Krucev'in «ö retile Truman 600.000 dolarlık ge çok âlim tarafından desteklenmiş han aleyhine tazminat davası aç dafaa tertiblerini almaktadır. Yıl memleketler kendi ihracatçılanna Tahran'da amclelerin nümayişi Yeni dilencüerimbı icJnd», kıla duTm harbinin taarruzu sibi mü bir sirküler göndererek Türkiyeye lür dileyen» ve köylülere karşı ta lir için yalnız 338 bin dolar veıgi olması anlaşılır bir şeydir. Fakat mağa karar vermiştir. Tahran, 12 (a.a.) Bu sabah dafaası da ancak ban? zamanında yapacaklan ihracatın müteyakkız Tahranın güney mahallelerindekl kala bir İsmiil Efeodi kalbur üskib etiği yolun «doğru yol» olma ödiyecektir. Halbuki bu meblsğı bunlar kâfi derecede derine gidelzmir sosyetesini meşgul ha7irlanabilir. Bu itibarla Ortadoğu tünde duruyor. Kendilerüe hukudığım kaydeden itiratnamesi çık altı yü yerine bir yılda kazandı memişlerdir.» davranmalannı tavsiye etmişler ve dokuma, çimento ve tuğla fabrığuıı beyan ederse, ödempsi geremüdafaasmm teşkilâtlandınlmasi gönderecekleri mallann bedellerini kalannda ameleler Tude partisin» kum eskidir. Hakiri gördüğü zaman mıştır. Zannedildiçine gbre bizzat eden bir hâdise Bunu müteakıb Dr. Carr kuyda, uçaklann bomba yağdırmaya ve tahsilde güçluk çekeceklerini bıl karşı duyduklan sempati münase iltifat eder, arada bir ziyaret «yler. Stalin'in emrile böyle bir tabiyeye ken vergi miktan 503.000 dular İzmir 12 (Telefonla) Dün gece | ruğura basılmadıkça ısırmıyan köKonuşur, görüşür, verakirdır. Bir toplann konuşmaya başlamadıcı dirmişlerdibaşvurHİmuş ve Kruçev bir müd olacaktır. betile işlerinden çıkarılan arkadaş gün bile kendinden bahsettifird şehrimizde enteresan bir hâdise eünlerde vapilmlHrr. Yanl bn işin det için ziraat işlerinden alınmıştı. Başkan Eisenhower de aym ver ' pek misalini vererek şoyle demiş cereyan etmiştir. Hâdise şudur: Halbuki Almanya kendi ihracat larınm yeniden işe alınmalan içuı bilmem. Halbuki dikkat buyuru* tam zamani şimdidir. Hatirlarda olduğu gibi Beria az gi kanunundan faydalanmıstır. tir: Izmirin tanınmış zenginlerinden çılanna, Türk alıcısınm elinde it nümayiş tertib etmişîerdir. musunuz, kendinden söa açmıyan « Misalimizde, kimyevî faktör ledildiği zaman onu itham edenler Filhakika birkaç yıl evvel, EisenLondradan hazirlandı§ı bildirilen R. nin kızı bır müddettenberi K. Vak'a mahalline birkaç kamyon ne kadar azdır. Halindea fikâyet hal müsaadesi olduğu takdirde kar bilhassa şu noktayı da ileri sürmüş hower, Avrupa harbi hakkındaki kuyruğa basandır, ısıran ise kantatminkâr plânm alâkalı devlrtlere isminde bir gencle sevişmektedir. şılığı Türk parası olarak Türkiyede asker gönderilmiş ve 30 kadar a nedır bilmez. ŞikâyetsU konuşarulerdi: kitabını «aktif» olarak satmak mü serdir» Hâdise gecesi milyonerin kızı ev hemen bildirilerek kısa bir xaman her hangi bir bankaya depo edildi mele tevkif olunmuştur. mız da pek yok gibidir. Sanatındsa Bazı Amerikalı âlimler de buna Lavrenti Beria, memleket da saadesini elde etmiş ve ald'ğı halkırun uyuduğu bir sırada'yataği zaman ihracatta bulunabilecekle feryada değildir. Akjin» hepimia hilinde kolhoz sisteminin bozuk ol 625.000 dolann ancak yüzde ?5 inij benzer bir neticeye varmışlardır. ğından kaikarak evden usuKa ny lanması çok yerinde olur. rini tamim etmiştir. dt işimizden memnun değjlizdir. masından, koylülerin kötii duru vergi olarak ödemişti. O zanuuı Bunlara göre, insan ve hayvan kan rılmış ve sevgilısile bu'usarak Kül< I MHimtYFT Almanya ile ticaretimizin büyük Para isteyisi tamamen kendina mundan mcsuldüf. danberi Kongre yeni bir kanunla seri, jimdiye kadar tesadüf edilme tür Parktaki tenis kulübüne githasbr. Avlayacağını iyi tatur MerAğn hava meydanı açıldı hıkişaflara mazhar olacağı muhakBundan sonra da Malenkov Ida bu usulü menetmiştir. miş olan bir mikroorganızmden miştir. kaktır. Bizler bu memleketten ühametli hanımefendilerl, askerakresi, köylülerden alınan Terginin doğmaktadır. Bu mikroorganizmaAğn 12 (Husust) Ağnda yapı midle döndük.> Az sonra işin farkma varan baba leri, kalantor t«naiı, teyzeeUüeri, «indirileceğine», kolhozdakilere ko lar ancak elektronik mikroskopla şehırde muhtelif eğlence yerlerini lan yeni hava alanı bugun törenle Willlamson, Kuzey Carolin» 12 efendi pederleri, torununu kaybeU Dığer taraftan haber aldjgımıza laylıklar gösterileceğine dair degöriilebilen virüslerden, verem ba arajtırmağa başlamış ve nıhayet açılmıştır. (aa.) Viola Brova lsmind» 24 mıs ihtıyareleri bir görüjta »ai"almecler venniş, bunun etrafında d« Bu münasebetl» fehrimlz* gelen göre, Avrupa memıeketlerindeki «i yaşında zenci bir kadın »on yedi lar. Bir kar* yapiftı mı mutsiline benziyen daha büyük bir ba iki genci kulübde bulmuştur. gortalar, Türkiyeye yapılan ihracat geniş kampanya yüriitülmüştü. B» sile kadar muhtelii çeçidleri haGencler, hiç beklemedikleri R. Devlet Bakanı Celâl Yardımcı ve karşılığı dövizlerin transferinl »i sene zarfında 17 çocuk doğurmuj laka alrr, aesi bir tuhafbr, hall n kimseler, Rusyada köylülere Ankara, 12 (Anka) Haber al vidir. Çahsma Bakanı Vekili Hayreddın tur. can aıkar değildir. Haydudluğu, yi gecenin geç »aatinde karşılarında gorta etmemeğe karar vermislerdir. karşı daha uysal (!) bir siyaset ta dıgımııa göre. Millî Savunma BaBu haberi reren Dr. IJewellyn sabıkası, mahpubluğu filftn yok» Newar (Amerika) hastanesi araj görünce şaşırmışlar ve kaçmağa te Erkmen birer konusma yapmışlar Bilindiği gibi bu sigortalar muaykib edilecegi neticesine varmıstto kanlığınca 1933 doğumlulann «stur. Hem bilir misiniz, uzaktan da, tırma lâboratuan mensublanndan şebbüs etmişîerdir. Fakat müyoner dır. yen bir müddet zarfında transfer çunlan ilâve etmiştir: dı. kere «lınmaîarı işi karara bağlan Dr. Eleanor Jaskson da yüzlerce R. genc çiftı sükunete davet ederek « Mrs. Brown çocuklannı aşa yakından da kimseai yoktur. N« yapılmadığı takdirde ihrac edüen 1950 yıhnda köylülere kars.ı takib if bulunmaktadır. insan ve hayvan kanseri üzerindekl kendilerine şu sözleri söylemiştir. malın bedelini ihracatçıya Sdemek ğıdaki tarihlerde dünyaya getir güzel değil miT^ NECLÂ İŞLER ettiji amansız baskı siyasett yüHalen hizrriette bulunan 1931 çalışmalan sonunda muayyen bir « Şimdi »ize en büyük cezayı te idiler. Transferlerin fazla uzun miştir: Meşhur Amerikalı aktfir Ifo. zünden alenen takbih ediien Kru doğumlulann bütün terhis hanrile 1946 fubat ayında bir batında sürmesi sigortalan memleketimiz mikroorganlzmanın müsahede edi veriyorum. Bu andan itibaren resçevln şimdi yeniden ziraat işlerile SUAT ERGÜNEK dört çocuk, 1948 aralık ayında bir Wels'in bir dilencinin, kar zaman lıklan tamamlanmıs ve bu fıusus lip üretildiğini haber vermiştir. H« men nişanlısmız.» Şehrimiz sosyehakkmda bu karara varmaya cevmeşgul olması, bu hususta raporlar erkek ?ocuk, 1950 temmuzunda bir tiyatro dönüşü, geceyanaı kondiEvlendiler. ta bt'a birlikler» gerekli tamim nüz bir neticeye varmaktan pek u teşinin günlük mevzuu halme geketmiştir. vermesi Malenkov'un sözlerile kafî batında 5 ÇOCIK, 1951 nisanında «ipden dilenen dılencicinin nasıl taler gönderilmistir. Bu «y içinde rak bulunan ve daha ilerlemesi ge len bu hâdise dilden dile dolajlzmlr 12.9.953 arruzuna uğradığını bilmem haürlar Almanya ile imzalanan protokoi ikiz. 1953 HAZ' anında üçüz. bir tezad teşkil etmektedir ve aynı 1932 doğumlulann terhis muamele reken bu keşifler bir gün kanserle maktadır. nusınız? Aktor senelerce vergi vedün Ticaret Odasına tebliğ edildi zamanda Rus kBylülerinin yeniden Halen çccuklardan albsı hayatleri tamamlandıktan sonra muhterir gibi para verdiği dilendsine bir Türkiye ile federal Almanya ara tadır> kanlı bir devreye girmekte olduk| mücadelede başan sağlanacağını ve melen 1933 • doğumlular ekim ayl »ey verebibnek için eebinl aradığl sında imzalandığını evvelce yazdılarını göstermektedir. | hattâ önleyici bir aşı imalin* kadar * t nrada sakat gibl yerlerd» fkibukbaşında almacaklardır. ğımız ticaret protokolu dün jehriÖmer Sami COŞAR Bir askeri heyetimiı mühim addedilmektedir. Hatırlarda lüm duran herif birdenbire •anatmiz Ticaret Odasına tebliğ eoilAyten Akyol, lzmire Yugoslavyaya gittl olduğu veçhile aktiyornisinin bazı kftnn urtüna aükr, boganna urıTürk gazetecileri Berlinde miştir. Kon Kuvvetlerl Rarckât Bt(k«sı hr. Fakat üstad karnından da *» kanser hücrelerini tahribe muvafgidiyor Berhn 12 (a a.) Türk GazeteProtokola gBre, Almanya rn«nle Tuğgeneral Seltra 8un, G«n«Ururm«y fak olduğu bildırilmişti. Dr. Carr, çıkarmakta mahirdir. Kamındaa lzmir 12 (T.H A ) Türkiye Güdler Cemiyetı Reisi ve İstanbulda ketimizden üç yüz bin ton buğday, Haberalma Bajkinl Kurmay Albay Per. polis düdüğO gibl bir •«• çıkanr: tev Gokçe vt H»v» Kurm»y Yarb»yı zellik Kraliçesi Ayten Akyol bir Amerikalı âlimler ve Prof. Waksçıkan Cumhuriyet gazetesi Müdürii 210 bin ton arpa, 50 bin ton çav18 EYLÛL AEŞAMfNA KAOAR Burhan Gbkçüden mütefekkil bir u . Korkmayın, hndadımza geliCevad Fehmi Başkutun başkanlığın kaç gune kadar şehriırize gelerek manın nazariyeleri ve elde ettıkleri dar alacaktır. Aynca Almanya, Av k«rl heyetlmlr, Yugoılmv erdusu nu. j neticeler birbirini tamamlamakta yoruz!.. der... Dilenci kaçmaga kaf da 26 kışilik bir Türk gazeteci he fuarı ziyaret edecektir. rupa iktisadî işbirliği dışında kalan nevralsrındı bulunmak Uzert dun aJc 100 LİPA YATIRIRSANIZ Kendisini davet edenler tarafuı ve kanserle mücadele sahasında tu yeti bugün Hamburgdan Batı Bermemleketler» İhrac etmek fizere lanıkl Snr.plon ekspre«i 11* Yuıo*I*T. lar. 7»yâ hareket etmlslerdİT. 3 0 EYLÛL KEŞİDESİMDE: B6yU bir taamtsdaa kurtulmak line gelmiştir. Türk gazetecilerine dan fuardaki «Bizim Pavivon» ia tulan yolun başanlı olacağı kanade 150 bin ton buğday alacaktır. ı atini uyandırmaktadır. için her zaman aktör olmak k&ft Ankaradaki Alman Büyük Elçihği bir garden parti verilecektir. Bundan baska Almanyaya 30 bin midirT Batına geltn bilir. basın ataşesi Dr. Franz Schidt Dudolarlık çiçek soğanı, yuz bin doÖLÜM mont refakat etmektedir. Mısafir larlık kuru soğan ve kavun, bir Efln emfındın Haeı Mehracd An gazeteciier yarın Berlin Belediye milyon dolarlık pirinç, 250 bin do Bey oğlu Ahm«d Sedad Bey z«vcesi, Dilenefllk •Ibctto kotfl fvf... tîEeisi Profesör Ernest Reuter ile larlık kepek, yüz bin dolarlık kunı H»U1 Vedad Fırmtlı ile Zehr» Dımcının tlfat dilenciliğind«B tutunuz d* göüşeceklerdır. re tuzlu bahk ,yüz bin dolarhk fa aıuielerl, Necmadâia Damoının kayın. muhabbet, hürmet, nezaket, iltimaı vaJid««i nayide kullanılan şarab ve bir mildilencüiğine kadar hiç birUİ d* hof Horoz dövüştürme münaFATMA yon dolarlık muhtelif emtia satıdeğildir. Fakat »adaka verenin yükaşasından bir hacı lacaktır. Bunlann mukabilinde Al Hakkın r»hmetln« kavufmustur. Cena. zünde parhyan mubarek ısığa bif manyadan aanayl mamulâü, makine ztti buffün Çlft*»vuxl*rdakl «vlndcn dikkat buyurdunuz mu7 O nasıl kaldınlarak nunazı figleyln Bryazıd yaralandı vesaire alınacaktır. ı Cccnaiind* kılındıktuı Knra MerkeE. günahlann, gizli, açık, kimselera Adapazarı 12 (Telefonla) Yeefandi kabrlstanıadakl aJl* raakbereai. söylenmemiş, itiraf edileraemla güricami mahallesinde Mehmed Ünal IM d«fn«dlleecktlr. M«vl» nahlann kefareüdir. O »adaka v«Rita Hayworth, kızının leain. ile Nureddin Konuk horoz dögüşrildikten «onra içimiz nasl ferahtürmüşler, akşam da kahvede mülsr, bir lâtif huzur kalbimlzi kaphristiyan olma»ını Utiyor nakaşaya tutusmuşlardır. Biraz lar, dğerlerimlzi »isirir. Her tadasonra iş büyümüş, burılardan NuLas Vega. 12 (aa.) Rita Haykaya karşı gonullerımizle bız de bir reddin eve koşmus, tabancasmı aworth'un, kızları Yasemlni Muslüdilek iatar gibi değil mlyiz? Hem laısk Mehmed Unalı ayağından man olarak yetiftirdiği takdird* blre bin isteriz. Eh Cenabı Haktan yaralarmştır. Bu esnada kurşunlarkendisine bir milyon dolar vermeği da daha azı istenir miT İst» onua dan birı de aptest almakta bulunan teklif edes eaki kocaaı Ali Haa'a lçindir ki dilencilik en üeri memve Hacdan yeni dönmüş olan Ahverdiği cevab açıklanmı^ür. Rita leketlerdt bü» önlenebilmif degilmed ismindeki bir vatandaşuı göğHayworth bu ecvabında, Musluman dir. süne saplanmıştır. Ahmedin hayadinin» olan hurmetini belirtznekl* ŞehJrda her dflend mflcadeleai tı tehlikededir. Yarahlar tedavi alberaber, en »amiml arrusunun kızıba=lsvıs'nda v'i ejim oynar. Birin» t'"a ahnmış, sanık yakalanmıştır. nın bütün normal ve ııhhatli Ameîsmaü Efendi de yakalanaeak diy«.. rika h çocuklar gibl Hristiyan olarak Kıbrısta yeniden iki hafif Ya... o da ortadan kaybolursa yetistirilmesi olduiunu bildirmekt» dilenciliğimizden bir muhim husuzelzele kaydedildi dir. liyet de onun'a beraber ddsn giLefkoşe 12 (a.a.) Bu sabah decek sanıyorom. Bırakınu bu kaPanhos bölgesinde yeniden İki hadar bir seyin telâşı da bcnfan hıaıGÜVEN» fif yer sarsıntısı kaydolunm.us.tur. sem oisurL Maddî veya insaJfca hiçbir kayıb Vergi ve Muhaseb» yoKtur. IfllUlU Ln.ni «.. . ~ B o ^ Başmakaleden devam dadır. Bn hareket strateji baknnından Türkiyenla doğudan ve cennbdan çevrilmesini sağlıyacaktır. Belgrad 12 (R.) Yugoslavya Siyaset bakunından Türkive harie ile Rumanya arasında bugün bir bütün OrtaDoğu memleketleri, hudud anlaşması imzalanmıştır. İki bütün servet ve insan kaynaklarimemleket, hudud ihtilâflaruıı halle ister istemez Moskovanuı emriletmek üzere bır karma komısyon ne gireeeklerdir. Petrol bakımınhususunda mutabık dan, zengin İran, Irak, Basra kör kurulması kalmışlardır. fezi ve Snudî Arabistan pctrolleri Rusyanm eline geçecektir. Bu iti Yugoslavj'a hükumetinin daha barla Sovyet stratejlerinin, bn ka önce Macaristan ile aynı jekilde aktettıği dar ca7İb ve kolay elde edilehilir bir hudud andlaşması hedefleri ihmal edecekleri asla dü hatırlatılmaktadır. şünülemez. Böyle olunca da NA Belgrad ile Bükreş arasındaki TO'nun açık kalan sağ kanaduu müzakereler temmuz ayınjanberi kapayacak bir OrtaDoğrı müda devam etmekteydi. Dünkıi andfaası vürude getirmesi ve bunun içinde bu mühim bölgede bir kumandanlık ihdas etmesl zarureti kpf* rltrnk kend'ni gösterir. bir httdttd anlaşması akdedildi Dilenciler Yazan: Fahri Celâl T Âlmanya, facirlerimize Ortadoğu müdafaası kolaylık gösteriyor ve İranın durumu Truman'ın vergi borcu Kanserle mücadelede Mısır, Ağa Hanı yeni başarılar mahkemeya veriyör 1933 doğumlular askere alınacak 7 sene zarfında 17 cocuk doğuran zenci 1 \ SHER ÇEŞİD ÎÖKSÜRÜĞÜ (tdavi için mıtlaka Bürollan lrtanbul Izmîr tLK KAVGAMIZ HAYIRU OLDU Akbank fube veya ajanslannda hcmtn açtıracaiıriis 150 liralık bir htsabla 2000 altm kazanabilirsiniz. BAHÇELİ EY YERİ İKRAMİYESİNİÜ Altmcı kesidegl ATOL 12 6 EKİM EKİM ÖksürüJc tabîetleri kullanınu. Garantili meşhur yünlü ve ipekli KAMEFA kumaşlarının her iki metresinde ve eşarplarınm kenarında (KaMeFa) markası vardır. Alırken dikkat ediniz. HANIMLAR 00K MÜHİMDİR D O L G U N Ü C R E T L E JSon para yatırma tarlhl Son günlerdt bazı gazetelerde «Güven Muhasebe Bürosuı namı altında intisar eden ilânlarla hiç bir alâkamızm bulunmadığını gördüğümüz lüzum flzerine sayın mügterilerüniz* anederiz. tGÜVEN» Fuad Somay, Ibrahhn Aykaç, Şevket ÖzlO, Fikret Gürbüz Ortaklığı bır masa ortOstS jrUsOn<t«iı ılh mll•ak&^aniızı yaptık. Hıı; jrokima tnr kavpa fakat lonu hajnrlı <ndu' Gururunru yendim *« kayu>valdeme. nasıl hareket elmeklıgim l&zım gelâiğ\n\ sordum <Erkekler kırlt yuzlu çajnaşırd&n nefret ed«n dıye cevap »erdı «Bunun çarest ıs» çok basıtur Çarnafınn ton nıyuna ufak bır parça Ooüau OkuH>aı çrnu U»T« cder•«a cunafir kar gtt» beyas olur »t ••uct fOatim yuı kat'ıdtr Çvmmr yoi budur, yavrum. b*m d* (oe dercc* ıktlsadıdırj DOCPIB m \\R I •"« USTA DOKUMAC1 ARANIYOR • İpekli tezgâhlannda çahşmış tecrubeli ve usta dokumacı olarak 40 kişi alınacaktır. Muracaat: Şişli Abidei Hürrıyet caddesi KAPLANCA MENSUCAT FABRİKASINA. KUMAŞ ve TUHAFİYE TÜCCARLARININ NAZARI DlKKATtNE: KAMEJA yünlü ve ipekli kumas, eşarp ve tuhafiye ticaret I ırethanesi Sultanhamam Aşirefendi han 2023 numarada açılnuşür § usür Vsh ve Beleal}» Baîxanı Ort, Ptet T. K. Gokavd&n su mektubu aldık«Savın gazetenızin T'S/SSS tarlhU nu5hasının Hâdıseler arasında Felelt sürununda «Valı bey. ne buyunırlar» başhklı yazıyı okudum Yazınızda urarU soylmlllyoT M ta. tanbul Şehlr MffcJİJİ azalan bir y»pt kooper&tifl kurmu^lar ualarına da paratoner eltun dlye bir İM mebua vm devlet adamı alsrak Belfdlyey» müı». caat edip arsa istemlşler. 1 Kurulan kooperatlfln adı (Mah. dud MesıılıyetU Istanbul Beledlyırt memur ve munteslbleri ya.pl kooperatU fldir.) Kurucuları tamamen memurdm. Bu kurucuların tanzlm ettiklerl ve kur. dukları kooperatlfln ntzamnameEl V«« killer Hejetinin 24'9 952 tarih v« 3.115636 sayıh karamamesile ta*lil[ edllıras, Istanbu] Asllve Mahkemeal Blrincl Ticaret Daıresının 24/10/952 tarih ve »52/443 aayılı lLâmüe teseil edUerek HesırJ G&zetenls ZS'10 352 (ÜB Vaü Prof. Gökayıo bir mektubo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog