Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Ir ] LÜKS ZŞARP. EMPRİME ve FANTAZİ KUMAŞLARI Toptan «atı;: Sultanhaman Aftrefendi k u No. 22. Tel: 21790 u m hu riyet K U R U C U S U : Y U N U S NAD» dlye\k eseriiü İfarlık ltnutter LESİ vi Panait Istrati'nin şimizc çevrilmemiş yeni bir Nabi'nin kalemile diliak bize sunar. 1 liradır. 29 oncn fil sayı: 10 459 TelgraJ ve mekHıb tdresJ: Cumhuriyet. tstanbul Posta Kutusu: tstanbu! No. 24* Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298, Yazı İsleri: 24299, Matbaa: 24290 Pazar 13 Eylul 1953 Yeni ticaret rejımı talimatnamesi çıktı tereddüdleri izale ile istikrarlı bir Sofyanm Atinaya teklifi Bulgarlar, normal siyasî münasebellerin kurulmasını islediler Ortadoğu müd Talimatnamenin piyasada hissedüen durum yaratacagı söyleniyor Ankara 12 (Telefonla) Yenl dış ticaret rejiminin tatbikaüru gösteren talimatname bugün Reaml Gazete ile yayınl&nmııtır. Bir müddettenberi piyasalanmızda beklenen talimatname ihracat v« ithalâta aynlan üri bölümden ve 40 maddeden ibarettir. Talimatnamenin ihracat kısmı: cLisansa tâbi olmadan yapılacak Ortadoğu müdafaası için yeni plân ihracat, llsansa tâbi olarak yapılacak ihracat, lisanslan Ekonomi vc Ticaret Bakanlığınca verilecek maddeler, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınea tavzii edilen lisans mercilerile, lisanslan bunlar tarafından verilecek maddeler, ihracat bedelleri, bedelsiz ihracat ve deblakaj »uretile ihracat, konsinSa. 6. Sü. 1de rtaDoğu, Sovyet Rusyanın istilâ yolu üzerindedir ve müdafaa bakımından en zayıf bölgedir. Bu yol üzerinde Rusyanın Türkiye ve İran hududlarından itibaren Akdenize, Süveyşe, Kızıldenize, Basra körfezine ve Umman denizine 1 ıdar uzanan sahada hakiki bir a^kerî güç sahibi devlet ve döv.ışmeye azmetmiş millet olarak yalnız Türkiye vardır. Kızıl devin karşısında Türkiyeyi yalnız bırakraamak ve Rus ordulannm baştan aşağı zengin petrol kaynaklarile dolu olan bütün OrtaDoğuyu kolayca istilâ etmelerine mâni olmak için alâkalı devletler, bir OrtaDoğu Müdafaa Paktı kurmak istemişlerdi. Fakat Arab devletlerinin ve İranuı tuttuklan yol karşısında bu paktın kurulamıyacağını anladıklarından bunun yerine daha realist bir görüş.le OrtaDoğu Müdafaa Kumandanlığı kurmaya teşebbüs etmişler; Türkiye, Naıif kankolda Amerika, İngilter* ve Fransa, Mııın da bu kumandanlığa iştirak ettirmek anuso üf 1951 sonbahannda Kahire hükumetinr müracaat etmişlerdl. Mısır bükftmeH, boyle bir teklifi ancak Sudanın llhakından ve Süveyşin İngilis kuvvetleri tarahndan tahliyesinden sonra, müzakere edebileeeğinl ileri sürmüşrü. İngiltere ile Mısır Sudan hakkında bir anlasmaya varmışlarsa da Süveyş bölgesinin tahliyesi meselesi, bir türlü herhanjri bir hal suretinc bağlanamamış ve İngiltere ile Amerika ara•ında da blr görüş farkı belirdiDÖB f*hrfaalad« C. H. P. v« D. kanı Mflrfivvet Akalın konuşmusğinden OrtaDoğu Kumandanlığı P. tarabBdtn iiyari toplantılar lardır. Hatlbler bu konuşmalarınnın kurulması tesebbüsü de bir Urtib tdilmlftir. da bllhajsa ton hâdiselere temasla tarafa bırakılmıştı. partisinin hareketlerini C. H. P. nin Ortakoy oeağı ta lktldar rafcndan tertib «dileB toplantı Or tenkid etralşler ve D. P. ye şlddetLondradan verilen ve dünkii gale hücum etmişlerdir. tetelcrde çıkan bir habere göre, taköy vapur UkeİMİnd* «aat 15,45 Bir hâdise de ba?lami|ur. İngilir strateji mütehassıslan v« Hatiblerden Nizameddin Nazif Toplantıda avukat Fehml Atanç, siyaset adamlan, OrtaDoğu Kuavukat Oğuz Oran, Nizameddin Tepedelenlioğlunun konuşması bir mandanlığı yerine bu bölgenin Nazif Tepedelenlioğlu, Beşiktaf hâdiseye sebeb olmuş, son çıkan Uçakta yakalanan Merruka dün miiHafaası için yeni bir proje haC. H. P. ilç« başkanı Ferdi Sek cVicdan ve Toplanma Hürriyeti mahkem« tarafından tevkif edildi tırlamışlardır. LorJdra haberi, men, Beşiktaş kadınlar kolu ba; Arkas\ Sa 6, Sü. 4 de Ankara 12 (Telefonla) Dün, An Amerikan Dış İşleri Bakanı Mr. kara hava alanında, Beyruta hareket Dullcs'in geçen hafta evvelkl plâeâen bir yolcu uçağmm yoldan çevnın gayri kabili tatbik oldujurm rilmesi suretile yakalanan Ekonomi Ueri sürerek bundan vazgeçilmesive Ticaret Bakanhğı Dı» Ticaret ni istediğini kaydettikten sonra, Dairesi raportörlerinden Sedad «çeşidli kaynaklardan alınan maAkçamın eşi Merruka Akçam, isnad lumat, alâkah devletlere ve Araeolunan kaçakcılık «uçundan Kar.ık rikaya teklif edibnek üzere, tatolarak bugün şehrimiz nöbetçi Sulh minkâr bir plânın hazırlandısımı Ceza Mahkemesi tarafından tevkif Alman hükumeri. karşılığı Türk parası olarak Türkiyedeki teyid etmckte» olduğuna bildiriedilmiştir. Uçaktan indirildikten herhangi bir bankaya yarınldığı takdirde Türkiyeye ihracat yor. Fakat bu tatminkftr plânın sonra elindeki bir pake* içinde külyapabileceklerini alâkalılara bildirdi liyetli mikUrda kokam, altın, güana hatlan hakkında hiç bir bilgi müî. antika ve zinet «jyası, dolarvermiyor. Yeni proje hakkınrla tamamlayıcı malumata inttzar etHükumetimizin güvenlik teşki line gitmi^ti. Heyet başkanı Kasta lar vesaire ele geçirilen Merruka mekle bcrabcr, OrtaDoğu müda lâtile karşıhkh mutabakatı netice monu milletvekili Şükrü Kerimza hakkmdaki tahkikatm ilk safhası faasının bir an evvel teşkilâtlandı sinde ve Alman senatosunun daveti de dün jehrimize dönerek bir mu dün öğle gaatlerinden bugün ak Arkası Sa. 6. Sü. 8 d» Arkası Sa. 3, Sü. 6 da nlması hususunun lüzum ve ehem üzerine bir Türk ticaret heyeü Ber miyeti üzerinde durmak isteriz. Sinesine 14 devleti toplamış olan NATO müdafaa manzumesi, çimdi Şimal Buz OkyanusunHan başIıyarak Atlas Okyanusunun yansını, Akdenizi, Akdenizin birer parçası olan Adriyatik denizi, Ege denizi ve Karadenizi de içine alarak Türklyenin Kafkasya hududlarma kadar davanmaktadır. Fakat Türkiyenln doğu ve cenub tıududlan açık olduğu için NATO'mın stratejik sağ kanadı da açık demektlr. Bir harb halinde kızıl earlığın bu açık kanaddan sarkmak istiyecegi muhakkaktır. Böyle bir hareketin, govyet Busya için strateji, trtyaset ve petrol bölgesini işgal bakunlanndan pek eazib oldnğu meydanCUMHTJRIYET Arkası Sa. S. Sü. 5 t« Paris 12 (R.) Bulgaristanın, Yunanistana bajvurarak normal tiya»î münasebetlerin yeniden kurul maaını istedigi bildirilmektedirBundan evvel Bulgar Başbakanı Çervenkov il« Savtınma Bakanı Yunanistan ve diğer Balkan devlet leri ile normal münasebetler» Uraf tar olduklannı iddia etmi»lerdl. Bugün de Sofya valisi Yunanistan ile «anlaşmak» istenildiğüıl söyleTahran 12 (a^. R.) Diplomiştir. matik çevrelerde, Zahidi hükumetinin bünyesinde mühlm değisiklikler olması ve Milll Cephe 'insurlannm, bilhassa İran partisi üyelerinin kabiney» girmeleri beklenmektedlr. Dış siyaset sahasuîda Amerika ile dostluğun devamı hükumetin bajlıca gayesl olarak kalmakla beraber, Moskovayı da darıitmamak endişesi İranın ananevt cortalam» yol» politikasına dönmesine yol açabUeıîektir. Başbakan Zahidi YaAnkara 12 (Telefonla) Pakın ve Ortadofu müdafaasının bu zartMİ günü doğu Anadoluda ya bölgede bir «sasa bağlanmasını tepılacak olan asker! manevralarla min maksadile Türk Genelkurmayı alfikalı hanrlıklar ikmal edilmiştir. ile derhal müzakerelere girişmesi Bu münsebetle Genelkurmay İkîn hususunda Lloyd Henderson'un ci Bajkanı Orgeneral Zekâi Oksn yaptığı tavsiyeyi bu sebebden kabugün uçakla Erzuruma gitmi;tir. bul« yanaçmamiîtır. Müjahidlerin kanaatince, Amerikanın Irana verPazartesi günü de NATO Giiney diği ehemmiyetin başhca lebebleDoğu Akdenlz Karakuvvetleri Baj rinden birini bu stratejık endişe komutanı General Wymann, be teşkil etmektedir. Bununla be.araberinde îzmlrdeki yüksek rttbe ber aynı çevrelerde İran» Amer1 li karargâh vubaylan olduğu halde öıel uçağıyla Erzuruma gidecektir. Yann orta Anadoluda 3 günltik bir aeyahatc çıkacak olan Cumhur Baskanı Celâl Bayarın da Ankaraya avdetinl müteakıb manevra mahallina gideceği tahmm edilmektedir. General Zahidi, Türkiye ile asker! işbirliğine yanaşamıyacağını bildirdi Teklifin Tahrandaki Aaerikan elçisi tarafından yapddığı söyleniyor, İran Rusyayı gficendiraek isteniyomnş kan yardımuun arttınlması İçin tet kiklert devara edildiği v« bu yardımın 60 milyon dolara yükseltilfbilecefi ileri sürülmektedir. Bu yardım baslıc» İran hava kuvvet'erinin takviyesinden ve kütle ha linde yenl pilotlar yetijtirilmesinden ibaret olaoakbr. Londra ile Tahran arasrnda mflzakerelera yeniden devam olunması meselesine gellnca, tngilter* 11* Birleaik Amerika bu husuıtakl Cumhur Başkanı ve Başbakan gSrüslerind* hesüz bir anlajmaya bugün uçakla Menrifonm, varamamiflardır. Baahca meeela gidiyorlar hllâ, Londra il* Tahran aranndaki aiyasf münaseb«tlcrin petrol Ankara, 12 (Telefonla) Cummeselest fizerindekl mflzakfrrelere hur Başkanı Celâl Bayar ve Başbaslamadan Snc» ml yoksa tonra bakan Adnan Menderes refakatleraı tesis tdilmesi gerektdği huau rinde İşletmeler Bakanı Sıtkı Vıtsundadır. Söylendiğint gör«, İran calı ile bazı milletvekilleri basıa umumî efkânnı gücendirmemek mensublan olduğu halda yarıa istiyen Birleçik Amerika, Ingiltesabah uçakla Merzifona hareket renin şimdilik taleblerinden hlç biedeceklerdir. MeiTİfondan Amasrini ileri «ürmesine ve meseleyi yaya, oradan da Konyaya gidecek Arkası Sa. 3. Sü. 7 de olan Cumhur Başkanı ve refakatindekiler geceyi Konyada geçirdikten »onra pazartesi günü uçakla Kütahyaya geçeceklerdir. Bu se Arkas\ Sa. 6, Sü. 4 te ve İranın dunımu ası Doğu Anadoluda yapılacak manevralar Bayar ve Menderesin seyahatî 1 General Zahidî D.P. ve C.H.P. nin şChrimizde dünkii siyasî toplantıları Washingtoıı9da Polatkanın beyanatı * MRİiye Bakanı. Tiirkiyenin sermayeye olan ihtiyacuıı belirtti C. H. P. hatiUerinden N. Nazif. Başbakana hakaretâmiz tozler tarfettiği iddiasile mahkemeye verildi Ankara hava alanındaki kaçakcılık hâdisesi Washington 12 (AP a.a.) Türkiye Maiiye Bakanı Hasan Po latJtan bueün miiletlerarası para fonu idare kurulunun son toplantısınHa hazır bulunmuştur. Bakan, yarın Newyork'a gitmektedir. Orada üç gün ka'.acak ve muhtemelen çarçamba gunü Washingtona dönecektir. Hasan Polatkan, bugün verdiğl bir demeçte, Türkiyenin sermayeDİPLOMA TÖRENİ Deniı assubaylan hazırlık orUokulu merunlarından 182 öğrendy» dün okul bah ye olan ihtiyacını belirtmis, ya çesinde yapılan törenlt diplomaları verilmistir. Kesimd* genc bir denizci diplomasını alırken gSrülmektedir bancı sermayeyi millî tasarrufla eşit rutarak bu yatırımlara adilân» bir muamele tatbik etmek için alı Arkan Sa. 6, Sü. 4 tt Almanya, tacirlerimize kolaylık gösteriyor Moskovada bir değişihlik Kruşev, Merkez Komitesi Birinci Sekreterliğine getirildi Londra H (AJ>.) Moakova Moakova radyoeunun Londra d* ndyosu bu (eca Nlkita Kruah dinlenilen bu yaymunda sunlar dechev'in Sovyetler Blrllği komünlst nllmlstir: partisi merkes komitesi birinci sek «Sovyetler Birllği komflnlst parret«rliğin« tayin edildiğini bildir tisi merkez komitesinin umuml hemiştir. Arkası Sa b, Su. ' d« / Türk Alman milli atletizm karşılaşması HÜRBİYET SEÇEN POLONYALI Korede ctarafsu mütarake heyeti» n* dahil Polonyalı d«~ legelerden birinin Amerikalüara kaçtığını ve hürriyeü seçtiğini bildirmiştir. Komünistle» bu Polonyalının Udesinl lstemislerM da bu teklif rcddtdilmi|tir. Yukanki r»•imd* lltica eden Polonyalı deleg« görülmektedir. Nerkez Bankası Umum Nüdürüniin paramıza dair dünkii konnşması Nafl OMel, ymtandaşlarm, paranuzm hal v* fttisl bakırntndan tam btr emnlyet ve huzur içinde olmalan lânm geldiğinl söyledi i EYÜB HAN GELÎYOR HükA metimiz tarafından davet edilen Pakistan Ordular Başkomutanı v« Millî Savunma müsteşan General Eyüb Han ile Pakistan Millî Savunma Bakanlığı Genel Sekretort l'k<?nHcr Mirza, maiyetindeki heyetle birlikte bugijn saat 15 te bir PAA uçağı ile şehrimize geleceklerdir. Memleketimizde 10 gün kalack o!an heyet mçnsublan yarıa sabah Ankaraya gideceklerdir. Yıldız Parkındaki gazinoya hırsız girdi Meçhul bırsular, kendîlerini yakalamak btiyen bekçiyi havuza atarak kaçtılar Evvelki gece »aat 21,30 nralannda, Yıldız parkındaki Markls gazlnosunun açık bulunan penceresinden içeri giren meçhul hırnzlar, i§çi ve ganonlara aid 10 takım 1* «1bisesini çalarak kaçmıslardır. Bu arada parkta vazifoli bekçllerden Mehmed Gül hımılan durdurmak Memla, fakat cfir'ctkar hır sızlar bekçiyi parkın havuzuna atmışlardır. Yüzme bilmiyen bekçi Mehmed Gül, tesadüfen yakaladığı bir çam ağacının dalına tutunarak Türk Alman milli atletizm karşılaşmasına dün baştenmıştır. Yukarıdaki resimde 110 metre mâ boğulmaktan kurtulmuştur. Faillerin arsnmazına va tahkikanialı koşu görülmektedir. (Müsabakaların lafsilâtile diğer spor haberlcrimizi dördüncü sahifemizde ta baalanmıstu. bulacakmnu.). Merkeı Bankası Umum Müdürü bu sıfatla mubadel» vasıtalannm NaU Gid«l dün »kıam taat 20 de destefi olduğunu ifade etmiştim. Ankara radyosunda altan mevcu Her sahada idrak etmekte olduğudumuz v« para durumumuz hak Arkast Sa. 6. Sü 8 de kında bir konufm* yapnuçtırNail Gidel bu konuşmasında altın mevcudumuzun 127 kflsur ton olduğunu v» bunun ancak 9 tonutıun terhin edilmit bulunduğunu ve 30 eyluld» bu rehnin f«k ettirileceğîni belirtmiştir. Umum Müdür paramızm altın karfihğının yüzde 32.43 tîisbetinde olduğunu ve bunun blr Herkesin yavrusu güzeldi£ çok Avrupa memkketlerinden hayll füphesiz öyle. O halde yflksek olduğunu belirterek mukayeseli rakamlar nefretmi« T* (öyle demiftir: * Sözl*rim» H B verirken, aziz vatandaslanma paranuzm hal ve âtisi bakımından tam bir emniyei, tam bir huzur içinde olmalan icab ettiğini söylemek isterim. Milli paralann büyük desteği, ziraat, sanayi, maden, hülâsa bütün çubelerile milli Urihsaldir. Altınlarımmn da bu varlikiaıdan btri olduğunu ve Yeni Nüsabakamız Sizînki de hiç «Cumhuriyet» in tertib ettigi MÜSABAKASINA HAZIRLAYINIZ!.. Sthhatli ve Cüzel Çocuh
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog