Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

B U AK ŞA M Büyükdere BEYÂZ PARK'ta MEVSİM SONU KONSERİ Kıymetli Sanatk&r: ve saz arkadaşları Halk Türkülerl sanatkârı SÜHEYLA PANSELER Sesle Çizgiler sanatkân Varyete yıldtzı: ANAYİT A2ERİ BALESİ Her gün ^mammmm Üstad FEHMİ EGE Orkestrası. ve MEFHARET ATALAY konserl SABİTE TUR GÜLERMAN Yatıh MİVSM HASTAUKlAKIvt VA KARŞI mHUNUZU KO*UVABUM£K İÇ/.Y ONU.BOL VjTAMMivg SUIOE VUZ SAfARI UNUMkrâSSLİVM/Z. Köylerde, Sayfiyelerde ve bilumum Havagazı tesisleri ^olmayan yerlerde havagazı ile yanan ocaklarınızı mutfaklarınızı, fırınlannızı kullanmak için en emın en temiz en pratik bir usuldur Satı» Oeposu : Tepebaşı, Meşrutıyet Cad No 72 Tel ,49482 YUVA İLK ORTA ve LİSE SINIFLARININ YATIU YATISIZ öğrenel kaydına bajlanmıştrr. 1 Yuvaya 3 yaşını bltirmlş çocuklar aluur. 2 İlk kısmm sınıf kadroları en çok 25 tir. 3 3 üncü sınıftan itibaren ayrıca İngilizce öğretlml yıpüır. 4 Yuva ve ilk kısım öğrencileri sabahları okulun otobüslerile tvlerinden alınır, aksamlan da aynı vasıtalarla evlerine gönderüir. 5 15 eylul 1953 akşanuna kadar kaydııu yenilemiyen llse ve ilkokul eski öğrencilerinin yerıne yenileri kaydedilir. Adres: YUVA ve İLK KISIM Kadıköy Sakugülü sokak No. 39 ORTA ve LİSE Haydarpaşa İbrahimağa Sokulln Köskü Tel: 60136 ^ YATTLI YATISIZ m t ANADOLU LISESI H USUS î Yatısız Takslm Sıraselviler 84 88 KIZ ERKEK ^ * Isı yüksekliği. ekonomikllği ve zarafetlle tanmmıs! ^ YENİ KOLEJ ÖZEL PLEVNE AĞAÇLI LİNYİT ve GAZ Sobalarmm satışına başlamış olduğumuzu sayın toptancı müşterılerimize bildiririz. ZONGULDAK HALK KÖYLÜ ZÜMRE İlk Orta Lise sınıflarına yenl öğrenci kaydına baslanmı^tır. îlkokulda basiıvarak en lvı inKllizce Fransızca ögreten ve ögrencüerin v« çalı«malarıle vakindan ılailenen muadeleti tasdıkli öael Türk Usesidir. Binalarmda kalorifer ve ilk kısım öğrencileri Için otobüs servisi vardır. Tslefon: ŞAKİR FABRİKALARI Umumi baylli£i ve toptan satış yeri: OKUR Kollektif Şirketi Galata Nordştern han kat 1 No. 3 Telefon 40812 Tel: URGANOKTAY ÎSTANBUL Tesis Tarihi 1922 Aksaray, Mlllet Caddesi 98 No. daki yenl binasında kayıd v t kabule bMİanmtır. Sınıflarm öğrenci savısı az tutulduğundan yerler mıhduddur. Kayıdlarını 15 eylul» kadar yenllememi? olan eski öğrencilerin yerlerl acık tu tulmıyacaktır. ISTIKLAL LISES Harb Okuluna öğrenci alınacak Lise bitirme engel imtihanlan eylul ayı sununda belli olacagından hevesli ogrencılerin maâdur olmarnalan ıcm gıns imtihanı 1 ekım 1953 tarıhıne kadar uzatılmıstır. Yalnız taliblerın 15 evlul 953 tarıhıne kadar Okula muracaatlerı şsrttır Giris şartları Ankara Harb Okulundan diğer verlerde As daire ve şubelerınden oğrenılır. (137952788) l « ^ SATILIK ARSA ve ARAZİ Aranıyor. Her nerede olursa olsun satmak arzu edenlerin capı ve krokisile müracaatleri. \dres Karaköv Palas tramvay duraŞı Bankalar hanı No 60 Lutfi Kurt Tel: Büro 44894 44895. Ev 85914 aksamlan 8 den sonra. Nişan ve Nikâh Sepetleri Buketler ve meraslm Çelenkleri Beyoglu Parmakkapı Mi&^okak No. 1 SPORDA EGLENCEDE Hediyelerin en makbulu RONSON çakmakUn, dds,anebileceğiniz hediyelerin en iyisidir. Tster keDdiniz îçin ister bir arkadaja hediye etmek için olsun, RONSON daima mıkbuldur. öğretmen Alınacak Lijse icin her branştan öğretmen alınaoaktır. Tel: 60136 SCANİA VABİS Ronıon S ttndard Gayet larlf ve n£lao> «lup, herketin tercih ele tıgi birçakrnaktır.TL37 RonaonDSuu tnce ijlemeli, gOmO} Raj> lamalıdır. En raflgkalpe•entlerin begenecegi bir çakmaktır. TL. 86 Sahiblerine mühitn ilân Kamyon ve yedek parça fiatları Türkiyenin her yerinde aynıdır. Sirketimiz bu prensipe zor sartlar icinde de sadık kaldığından nerede ve kimden alımrsa alınsın kamyon ve yedek parca fiatlarında yukseklik gorüldüSü takdirde, fatura suretlerile şirket merkezine müracaat olunmasını rica ederiz. Idare Meclisi OMSER TICARET T.A.S. den İKARUS HANS C. GASSNER VE ORT. KOL. ŞTİ Şişli, Büyükdere Cad. 27 • İSTANBUL Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den: Ekonomi ve Tiearet Vekâleti olan $eker fabrikalarında calıstırılmak İç Tiearet Umum Müdürlüğünden: üzereYeni kurulmakta makine ve kimya yüksek mühendisleriinsaat. elektrik, Türkiyede yangın, nakliyat, kaza ve hayat sigorta islerile lstlgal etmek üzere kanunl hükümler dairesinde tescü ve ilân olunan Doğan Sigorta Anonim Sirketi bu kere müracaatle Erzurum acentahğına sirket nam ve hesabma yangın, nakliyat. kaza ve hayat sigorta islerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün muhakemelerde davacı. davalı ve üçüncü sahıs sıfatile hazır bulunmak ve îstanbul Yedinci Noterliâince tasdikli 6.8 953 tarihli ve 6541 sayılı vekâletnamedeki yetkiler verilmek üzere Ankara Halk Bankası T. A. Şirketi Erzurum Şubesini tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet, sigorta sirketlerinin teftis ve murakabesine dair 1149 sayılı kanun hükümlerine uygun bulunmakla İlân olunur. ne ihtivac vardır. Askerlikle ilisiği olmıyan isteklilerin yazı ile sirketimizin Ankaradaki Atatürk Bulvarı 305 numarada Genel Müdürlüğüne veya Posta Kutusu 414 numaralı adrese müracaat etmeleri ilân olunur. (14028) T KIZ E R K E K İtalyan LÎSESİ ve TİCARET Okulu Beyoğlu Tomtom fokak 1113. Tel: 41301 İHZARÎ SINIF ORTA OKUL VE LİSE öğrtncüeri Üniverıitenln bütün fakültelerl için hazırlamaktadır. ORTA TİCARET OKULU VK TİCARET LİSESI Bu bölümler öğrencileri tam muhasib olarak yeti«tirmektedir. Mezunları Yüksek Ticaret Okulunda tahsillerlne devam eimek hakkmı haizdirler. Bütün smıflarda fransızca ve ingilizce Oğretllmektedlr. Ronson Princen En narin ellere yakısan, sık bayanlann (antatında yer bulan bir çakmak PONSON OÜNYANIN EN İTİ ÇAKMAÖI TAKlİTlttOfN SAKINMfZ MARKAYA DİKKATl BOMSOM Amerikan Giyim Eşya Satışı 13 Pazar günü sabah saat 10 da Göztepe, Taşmekteb karşısı Sümer sokak No. 3. lır. T L 45 Türkiyede Mamessili : ELİ BURLA VE ORTAKLARİ Galata. tstanbul KIRALIK VETA SATILIK Etiler Yapı Kooperatifinden • • • 3 mühendis, mimar, fen memuru alınacak tstanbul icinde ve bma insaatı îantiyesinde calışmak üzere en az beş. altı senelik şantiye tecrübesi bulunan yüksek mimar, yüksek mühendis, mimar mühendis veya fen memuru alınacaktır. Bu evsafı haiz olup da calışmak istiyenlerin 36/298 numaraya telefon etmeleri, daha mufassal malumat almak istiyenlerin evrakı müsbitelerile birlikte cmesai saatleri dahilinde» Levend mahallesinin Bebek istikametinde ve 300 metre üerisindeki Etiler Yapı Kooperatifi Şantiyesine müracaatleri. (14283) Ekonomi ve Tiearet Vekâleti İç Tiearet Umum Müdürlüğünden: Türkiyede yangm, nakliyat. kaza ve hayat sigorta islerile ştigal etmek üzere kanunl hükümler dairesinde tescll ve ilân olunan Dogan Sigorta Anonim Şirketi bu kere müracaatle Sivas acentalığına sirket nam ve hesabma yangın. nakliyat, kaza ve havat sigorta islerile mesgul olmak ve bu lslerden doğacak davalarda bütün muhakemelerde davacı davalı ve ücüncü şahıs sıfatile hazır bulunmak ve tstanbul Yedinci NoterüSince tasdikli 6.8 953 tarihli ve 6542 sayılı vekâletnamedeki yetkiler verilmek üzere Halk Bankası T.A.Ş. Sivas Şubesini tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet, sigorta şirketlerinin teftij ve murakabesine dalr 149 =syılı kanun hükümlerine uveun bulunmakla İlân olunur. İTALYÂN KIZ OKULU Ağahamam No. 80. Beyoglu Tel: 44225 ORTA TİCARBT İLK ve ÇOCUK TUVASI kayıdlarına. bMİanmi^tır Dersler, değerll öğretmenler taralmdan ltalyanca verilmektedir. Türkçe ve fransızca da öğretilmektedir. Yatıh ve yatısız öğrencl kabul edilen okulumuzda öğren• • i cller ailevl ve rahat bir muhit bulacaklardır. ^ ^ Nişantaşı Vali Konağı sırasında her katmdan Boğazı ve Marmarayı görür. Çocujc Bahçesi kargısında önü kapanmaz, konsoloshane, kulüb veya klinik olmaya elverişli 41 No.lı bina satılık veya kiralıktır. Evi gezmek istiyenler 23922 No.lı telefona müracaat. | Zevk ve koleksiyon sahiblerini tatmin edecek değerde olan bu güzellik müzesinl gelip gormeleri tavsiye olunur. Uzun yıllar Atina, Budapeşte, Roma ve Londrada ikamet etmiş olan büyük elçimiz. MEMURLARveDAKTİLO Aranıyor Unilever t§ Türk Limited ŞJrketmin îstanbul yanhanesi için bir memur ile Bakırköy fabrikaıının* muha»ebe servislerinde calışmak üzere bir daktilo ve müteaddid memurlar aranıyor. Tercihan bir ecnebi lisanına vâkıf olanlann Şirketin Bakırköy fabrikasına acele müracaatleri. Bay RUŞEN ESREF ÜNAYDIN ŞOFÖRLER İÇİN KAÇIRILMAZ FIRSAT 952 Model SKANİA VABİS kamyon devrilmesinden motor. şanjöman, diferansiel vesair parçalan sağlam olup acele satılıktır. Müracaat: Sirkeci Nobethane caddesi No. 19/1 ın Avrupa sanat eserlerinden itina ile toplanmış sanat degerleri yüksek bir kısım ev esyası simdi kendinin oturmakta olduğu Büyükada Nizam Cad. 56 No.lı ikametgâhmda 13 eylul 1953 pazar günü saat 10 da AÇIK ARTTIRMA İLE SATILACAKTTR, Bu nadir güzellikte eşyadan bir kac parca: Style renesans 18 parca hârika bir yemek oda takımı, Mari Antoinette hasırlı Vert Versallles Louis XVI bir yatak oda takımı, Chippendale 2 sahane koltuk, 1 kanape ve 1 masa, Abusson ve epoque Louis XIV 6 parçadan mürekkeb bir salon takımı, eski Fransız markötrisi iki aded sekreterle bir Bureau ministre ve koltuğu; hakıkî bir Aivazovski danofin 1 Şevket Dağ, 2 orijinal presiozi. 2 Sami ve diğer hayli kıymetli tablolar. Hereke vesair perdeler, komod Bahüler. bul masa, bronz heykelli saat, Saks. Sevres, Herend, Rozenthal. Delft. Boheme. Kappo di Monte, Beykoz, Çeşmi, Bülbül vesair kıymetli surahiler tablolar, kâseler, vazolar, kutular ve biblolar kıymetli heykeller vesaire. Gayet kıymetli Milâs. Şirvan Hereke vesair halı ve seccadeler, hayli eski Türk ve ecnpbı gümüsleri. (Sultan Mahmud ve Sultan Aziz vesair devirlerden) cumartesi günü saat 11 den 1 e ve 2 den 5 e kadar serbestçe görülür. Fazla izahat için A. Babikyan. Telefon: 41221. MAKSUT KALE. Tel: 43424 BANKALARIN, TÜCCARLARIN veBlLÜMUM İŞ ADAMLARI İLE İYİ BİR RAND TEMİN ETMEK İSTİYENLERİN DİKKAT NAZARLARINA İzalei şiiyu suretile satılık 3 aded kıymetli fayrlmenkul 1 Beyoğlu tstiklâl Cad. 65/67 numaralı apartıman ve dükkân (halen gozlükçü dükkânı). 2 Bahçekapı Eczahanesi (Dördüncü Vakıf Han karşısında). 3 Maçka Spor Caddesi Acısu Çesme So. 171173 numaralı iki kath garaj (hâlen Flat Serviı istasyonu). Birinci arttırma satısı 17/9/953. iklnci arttırma 28.9. 953 günü. NOT: Fazla tafsilât lçin Beyoğlu. 4. Sulh Mahkemesi dosya 52/1147 veya Tel: 49749. T O R M EXP RESS L IN E NEVVYORK, KAZABLANKA MARSİLTA ve GENOVA'dan gelmekte olan 12 Eylulde limanımıza muvasalat ve hamulesini bosalttıktan sonra MARSİLYA KAZABLANKA ve NEWYORK için eşya kabul edecektir. • • Özbey BiçkiDikiş Y URD U . tstiklâl Cad.. îstikbal Apt. No. 139 (ParmakkapO Tel: 43439 j Kayıdlar basladı. Millî Eğitimden tasdikli diploma verilir T A ZBA Z Oto Levazımatı Ticarethanesi Tel: 27450 pm KIZ ORTAOKUL MEZUNLARINA: Verem Savagı Hemşire Okulumuza öğrenci kayıd ve kabulüne başlanmıştır. 1 Okul, yatılı ve parasızdır. 2 Öğrenciler, sınıflarına göre 20. 25 ve 30 liralık bir ceb harçlığı alırlar. Ayrıca öğrencilerm zarurî ıhtiyaçları okulca temin olunur. 3 Okula, yalnız kız ortaokul mezunları k?bul edilir. İsteklilerin süratle «Verem Sayaşı Hemşire Okulu Müdürlüğü Erenköy Sanatorvomu îstanbul« adresine miıracaatlçri. (14324^ Taksimde; Satılık Apartıman Katları 55.000 Llraya 65.000 Liraya Köşebaşı Boş teslim 5 şer oda parke kaloriferli, hol, banyo, mutfak. Adres: Karaköy Palas tramvay durağı Bankalar han No. 60. LÜTFİ KURT. Tel: 85914 Evi akşam 8 den sonra Büro 44894 44895. Bir müteahhid mühendislik müessesesi Eleklrik Yüksek Mühendis ve Mühendisleri aramaktadır. tki sene çalıştıktan sonra altı ay veya bir sene için Almanyaya gönderileceklerdir. Taliblerin kısa hal tercümelerile tstanbul Galata Posta Kutusu 1089 a müracaatleri rica olunur. GERD TORM Vapuru Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüoründen: Büyük h m a t Müteahhidîerlnin Nazarı Dikkatine: Pek yakında mühim mıkyasta bazı inşaat ihale edıleceğinden ihale sartları ilân edildiğinde kısa zamanda teklıf verebilmek için gimdiden hazırlıklı olmanızı rica ederiz. (14036) Umumî Acenlası: G. S I S K I D I Galata Karamustafa caddesi No. 141. Tel: 42612 •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog