Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

12 Eyiftl 19S» ünün Idari Iliınler Kongresi çalışmalantıı bitirdi n s hlal«rinl blldirmi?tir. Kongr», V*li T« Bdediy* Reüd Gökayın bir nutkil» cUftlmijür. Gökay demigtir ki: « Bu müzakerelerden eld» edllen neticeler bütün idarecilerce daima dikkate alınacak v« bunların tatbikab insan cemlyetin* saadetler getirecektir. Burada bulunduğunuz günler içerisinde sizi istediğiniz gibi ağırlıyamadığımıza müteessiriz. ATOM ÇötÜ Battarafı 1 inei tahifed* Kuıurlanmız eldu U» onlan Ü&^^teRaS Mareşal Tito tarafmdan, İtalyan hududuna yakın bir sehırde Trıeste mevzuu ile ilgili bir nutuk söylendiğinl T» bu mitiagde d« 200.000 kisınln bulunduğunu bildirmistik. Yukarıdaki re#im bu mitiagde çekilmigtir. Londrada, çocuk yurdları yeni tıp bir araba kuîlanmava baslamışlardır Bunıar bovlelıkle on çocuğun birden güneste dolaştırılabıldığını soylemektedıı ler. Yukarıdaki resunde böyle bir araba ile dolaştınlan çocuklar görülmektedir. Beyruttaki Çek işgüderiıün ka.n«ı T» cocugu ile bixlikte Kıbnsa kactığmı ve hurrıyeti seçbildirmistik. Yukarıdaki rejimde. komünift tebakkümüne layan eden Çek, ailesi görülmektedir. Ingilizler tkara bomba» dedikleri yeni bir tepkili bombardıman ucağından cok sevler ümid etmektedirler. Dört teokili motörlü olan bu bombatdıman ucağmın atom bombasını da tasıyabileceği bildirilmektedir. Yukandaki resimdeckara bomba» görülmektedir. Kdlııreds toplanan Arab Genelkurmay Başkaniarı şerefıne General Necıb bir zıyafet ver • mistir. Yukarıdaki resim. bu ziyalette çekilmistir. maktansa, sehirlerini bir ümid şehri ve dünyanın en büyük barıj meıkezi haline getirmeği tercih etmişlerdir. Bundan bir müddet evvel, Hiroşima'da büyük bb oudist kongresi toplanmıştı. Bu kongrede (bir daha bu gibi faciaların tekerrür etmiyeceğine) dair yemin edildi. İşte bu budıstlerin toplandıklan noktadan bir kaç adım ötede, tekmil Asyanın en büyük katedrab inşa edılmektedir. Bu katedralı yaptıran adam, üniversite Baştarafı 1 ıncı sahıfede Baştarafı 1 tnct sahıjede harabesi altmda, bombanm tesirımuvazi olarak Türk lirası imkân şildiği görülmüftür. Bavulda bulu le yaralanan, Japonlami} bir AJlanaı da arttırmaktadır. Bu suretle nan eşya arasında 9 şişe uyuşturu man papandır. Atom bombasından Banka, genis mikyasta yeni ikra cu madde, 126 gram ağırlığmda 26 ölenlerın ve bütün harb kurbanlazat yapmak imkânını elde etmekte tane antika altın sikke, 1080 gram rmm adına izafe edilen ve banş dir. Türkiye Sınai Kalkınma Ban ağırhğında 104 parça tarihî kıymeti katedralı olarak yapılan bu mabed kası faaliyete başladığı 1 mart 1951 haiz gümü} paralar, 450 dolar, al bu (atom çölü) nün eriştiği ruh den bugüne kadar 100 milyon lira tmdan mamul ıki biblo, kıymetli ve tazebğini gösterecektir. civarında olan kaynak yekununun antika üç küpe ve bir pırlanta yüKatedrahn inşası içın evvelâ 98.2 milyon lirasını 197 müesseseye zük vardır. Amerikada iane toplanmağa başJakredi olarak tahsis etmiştir. MüsDerhal zabıt rutulmuş. bir taraftakrizlerin de öz kaynaklarından tan da M. nin evinde arama yapıl mış, sonra Japonyada faaliyete geyapüklan yatırımlar ile Bankaıun rmştır Bu kaçakçıbğsn bır şebe çilmiştü. Budistler büyük paralsr Avrupanm bir çok ikrazatı 2,5 senelik bu müddet zar keyle ilgili olup olmadığı araştı vermişlerdir. şehirleri de bu hayır işine katılnnda 222 milyon liralık yeni sına! nlmaktadır. yatınm tevlid etmiştir. Kredilerın mışlardır. Liege bir erganun hedien çok olduğu sanayi nevileri sıraye etmiş, Cologne şehri çok güzel sile şunlardır: orglar vermiştir. Hamburg'un hediye ettiği çanların üstünde su sozMensucat sanayii 41,5 milyon lira, İnşaat malzemesi sanayii 22 miller kazılıdır: «Müşterek bir acı yon lira, ile birleşen Hamburg ve Hiroşima, Gıda sanayii 15 milyon lira, dünya banşı için çalışıvor ve dua Kimya sanayii 5 milyon lira, ediyorlar » Avrupanın ve Asyanın Baştarafı l mct sahıfede harb kurbanı daha başka şehirleri Kereste sanayii 2,9 milyon lira, Maden ve madeni eşya sanayii ilâ 20 sayfalık br metinden ibaret de katedrahn renkli camlannı tetir. Yeni talimatname yannki Res2,7 milyon lira, darik etmek üzere para toplamakSoğukhava depoları 2 milyon hra, mî Gazeteyle yayınlanacaktır. tadırlar. Eyüboğlunun sonı önergesi Ve müteferrik 6,6 milyon liradır. Hiroşimada, günün her saatinde Ankara 11 (Anka) Trabzon Bu müteferrik sanayi içinde 37 a. ded zıraat âletleri tamir atelyesi millervekilı Cemal Reşid Eyüboğl, sokaklarda ınsanlar kaynaşmaktaBüyük Millet Meclısı Başkanlığına dır. Fabrikalann dumanlan henüz mevcuddur. için Sınaî Kalkınma Bankası, l°nrnn Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ta tütmüyor, sahibleri oldüğü ettiği yeni kaynakları ile Türk hu rafından yazılı olarak cevablandı çalışamıyan bu fabrikaları, paıasusî sanayün finansmanının da rılması dileğile bir önerge vermiş sızlık yüzünden başkalan da işieha geniş mikyasta devam etmek im tir. Bu önergede bılhassa şu hu temiyorlar. Buna rağmen Hıroşisuslar üzerinde iurulmaktadır: kânını elde etmiştir. ma yüz bin işçinin gündelikle ça1 Zamanıniaki kararname hü • lıştığı bir şehirdir. kümlerine gore, ithal edılmiş olup Fakir Hiroşima halkı, bütün da 22 eylul 1952 de hükumetce alıyoksulluğuna rağmen, şehir parkınan tedbırler yüzünden karşılıklan nın ortasına dıkilecek olan kuleTürk parası olarak millî bankalara nin masrafını karşılamaK üzere Baştara/ı I tnct sahıfede yatırıbnış olduğu halde tekabül et bır miktar para vermiştir. Bu kuttr. Bu münaseoetle Devlet Bakanı tikleri yabancı dövızle transferleri lenin altmdaki dıkıli tasın üzerinCelâl Yardımcı, Ulaşürma Bakan yapılmamış olan mebaliğın 3 eyvekili Hayreddin Erkmen, bazı lul 1953 teki bakiyesi nedir? Bu de, Hiroşima ölülerine hit'b eden rrjlletvekilleri ve Devlet Havayol bakiyenin tesvıyesi için hükumet şu ibare okunuyor: «Rabat uyuyun, aynı hatâ bir daha işlenmilan Umum müHürii ile basın men ne düşünmektedir? subları, Vakıflar ve İskân Umum 2 22 eylul 1952 den bu yana yecektir.» müdürleri yarm sabah uçakla Ağ yapılmış tescıllere dayanılarak ıtYbniden doğmağa başîayan Hirıya hareket edecekler ve pazar hal edilen malların 3 eylul 1953 ta roşima'da, herkes hayat müca^egünü sehimize döneceklerdir. rihinde henüz transferi icra edıl lesine atılmıştır. Dört tarafı acık Açıhşı müteakıb haftada 3 gün memıj kısmı ne kadardır? sefiı barakalarda, dehşeten tüvolmak üzere Ağn ile Ankara ve İs3 Akreditifı açıldığı halde Mer leri ürpertici bir realizm taşıyan tanbul arasında hava seferleri ya kez Bankamızın yabancı memleket eserler teşhir ediliyor B ı ose; lepılacaktır. lerdeki muhabirleri nezdınde ku rin sahibleri olan artistl«r, stom Ağrı mılletvekili Devlet Bakanı vertürlü bulunmadığından tedı bombasından ilham almışla". BomCelâl Yardımcı Ağnda bir kaç gün yesı mümkün olmamış muamele Linın atomdan yapıldığmı iddia kalarak tetkik ve temaslarda bulu mevcud mudur? Bu sebebe tedıye eden bir âlım var ki, felâketin vunacaktır. edilmemiş meblâğın miktarı nedır? kuu sırasmda, bu cür'etkâr* sözle4 Kredıh ıthalâta başlandığı nnden dolayı hapse atalmış. O tarıhten bu yana bu kolaylıktan ıs da bir ktöçflît rnüre trurmus, alrm4ifade edılerek yapılmış ıthalât mik lere hâs bır ihtırasla erimiş şişe tarınm Türk lirasile 3 eylul 1953 parçalan. kavrulmuş takma dislet, teki baliği nedir? rrh 1 ınr» *nb '»rfp . 5 Yukardaki maddelerde ya liyme liyme pabuç oskileri kolekdüfen bu civarda bulunan bir mu zılı hususların E. T. U. memleket sıyonu yapmakla meşgul. Öte yanhafız kıt'ası mensubu otomobilin leri ıtibarile miktarları nedir? dan, atom bombasınm infi'.âkı üçamurluğuna sıçramış vt» Arabm, zerınden sekiz sene geçmiş olduğu elinde bir kasab bıçağı tuttuğunu halde, hâlâ birdenbire saçlan oögörmüştür. Muhafızlar d*rhal ateş külen, kansızlığa uğraıran, kör oaçmış ve mütecaviz oracıkta öidülan, ölüveren insanlara tcsadüf rülmüştür. Fas Sultanı, zahirî her ediliyor. hangi bir heyecan eseri göstermeksizin camiye girmiştir. Baştnrafı 1 ınci sahifcde gazetesınde yayılanan bir makalesınde, Batı Almanyada yapılan seçimlenn neticesinı inceliyerek, bundan, «Orta Avrupa milletlerı Baştarafi 1 tncı sahtfede için yeni ve kesin bir devrin başBu görüşmeler hakkında tebliğ Bırkaç gün önce Üsküdarda 3 ladığı» neticesıni çıkarmakta ve neşredılmemıştır. Fakat zannedükilo 550 gram baz morfinm cle ge şöyle demektedir: dığine göre, Türkiyeye yardım meçınlmesıle başlıyan tahkıkat Kü«Orta Avrupayı bitaraf kılmak selesi incelenmiştir. tahyada büyük bir eroin imalât lâzımdır. Almanya, 1937 deki huPolatkanın beyanatı hanesınin basılmasile sona ermiş dudlarile, etrafında Avusturya, Da Washıngton, 11 (a.a.) Bugün tir. nimarka, İskandınav memleketle beyanatta bulunan Türkiye Malıye Kütahyanın Gazi Kemal maha! ri ve İsvıçrenin yer alacağı bir Bakanı Hasan Polatkan mılletierlesinda oturan Habıl Kuyucak ad nüve haline gelmelidir. arası para fonu kongresınden, h şahsın, cenub hududundan baz Yalnız başma Almanya, ken dunyadaki ham madde fiatlannın morfin ve eroin çıkardığı, buna dini müdafaa için sılâhlanmış da istikrar bulması için yardımda mukabil kaçak olarak memleketihi olsa, Avrupa muvazenesini bulunmasını taleb etmiştir. mize ipek ve naylon kumaş sok müstakar kılmak için çok küçük Hasan Polatkan, aynı zamanda tugu haber alınmıj, polisçe taras ve çok münakaşa mevzuudur. Bu kalkınmamış memleketlerin yasuda başlanrruştır. vazife ancak bir Orta Avrupa blo bancı sermayeye ihtiyaçlan olduDiğer taraftan, Halil Kuyucağın ku tarafından yerine getirilebüir. ğuna da işaret etmiştir. Istanbuldaki kaçakçılarla olan teVon Papen, minetlerüstü her Para fonunun hazırladığı rapormaslan takib edilmiştir. hangi bir plân için esas temel ola da, tediye muvazenesinde karşıSah günü, yanında Süleyman rak baüb devletler arasmda tam laşılan güçlüklere aynlan fasla Mete adh bir genc olduğu halde bir itimadın tesisini derpiş ettikten temas eden Türkiye Maliye BaKütahyadan sehrimize gelen Halıl sonra Hitler'in Avrupaya icbar etkanı ezcümle şunlan soylemüjtit: Kuyucak Üsküdara gitmiş ve ar tıği harbden 8 sene sonra Alman« « Para fonunun, fiatlarda iskadaşı kunduracı Mehmedin dük yaya güvenilemiyeceğıni iddia etikrar temin etmesi ve tanın madkânına emanet bir paket bırakmış denlere, Talleyrand'ın Çar 1 inci delerinin dünya piyasasına süıü'ebr. Bu paketten şüphelenen Meh Alexandre'a buna müşabih bir mübilmesi için makul prensipler ileri med, durumu derhal polise bildir nasebetle verdiği cevabı hatırlatsürmesi gerekmektedır. Kalkınmiftir. Hâdiseye kaçakçılık ma.'ası mıştır: mamış memleketlerin yabancı sermemurlan elkoymuş, muhtevası tHaşmetpenah, Avrupanın iha mayeye ve teknik bilgiye ihtiyaçmeçhul paketle Halil Kuyucak neti bir zaman mefhumundan ibalan vardır. Bu memleketlerdeki Emniyet MüdürlüğUne celbedilmis rettir.» tediye açığı daha ziyade bu ektir. siklıklerden doğmaktadır.» Yapılan incelemede paketin içinTürkiye ve yabancı sermaye de eroinizt ham maddesi olan 3 kiWashington 11 (A.P.) Türkiye lo 550 gram baz morfin bulunduğu Maliye Bakanı Hasan Polatkın görülmüştür. Bunun üzerıne İkinci Dünya Bankası idare kurulu topŞube personelinden bir ekip der Baştaratı 1 M»CI sahıfede lantısında bugün verdiği beyanathal hususî otomobille Kütahyaya Mountbatten Theseus ucak gemisita, Türkiyenin, yabancı sermaye gönderilmistir. Bu ekip, önceden ni ve iki destroyeri derhal yardur. yatırımlarını teşçi için icraata giriş tesbit edilen yerlerde aramalar için Kıbnsa göndermiştir. Zelzele tiğini söylemiştir. yapmif vt perşembe günü Halil hakkında aşağıdaki resmî tebliğ Bakan, yeni kanunî mevzuatın Kuyucağa aid eroin imalâthanesı neşredilmiştir: bütun faalıyet sahalannı hususi ni bulmağa muvaffak olm'işiur. (Dün vuku bulan zelzelede en sermayeye açacağını, millî ve yaImalâthaneye yapılan baskında fazla hasar gören kısım Strumbi ve bancı müesseselere eşit muamele eroin imalinde kullanılan külli^et civar köyleridir. Burada sağlam bahşedeceğini, sermayedar arzuli miktarda kimyevî maddp, asid, tek bir ev kalmamıştır. Yalnız bu ladığı zaman sermaye ile kazaneroin imaline mahsus baion ve kövLerde 2000 kişi evsiz kalmıştır. cın memleket dışına transfer eâletler Ue kaçak ipekli, kadife, İngfliz hava kuvvetleri ve donandilebileceğıni anlatmışür. Polatnaylon kumaşlar ele geçirılerek masına mensub sıhhî yardım ekipleri gerekli tıbbî malzeme ile ya kan demiştir ki: «Ticaret kodu ile müsadere edilmiş ve mahai'l maralıları tedavi etmek üzere felâket diğer kanunlarda yapılan değişık kamlara teslim olunmuştur. lık yabancı sermayedarlann iş görmmtakasına gelmışleridr.» Sanıklar hakkında gerek İstanmelerini mümkün olduğu kadar Zelzeleden en ziyade Patos bölbul, gerekse Kütahya polisi tahkikolaylaştıracak ve halen devletin gesindeki Strumbi köyü zarar görkata girişmiştİT. müştür. Bu köyde mevcud 500 ev elinde bulunan ticari ve sınaî teftalya İç Işleri Bakanı kaza tamamen yıkılmış ve 700 kişi açık şebbüsler tedricen özel teşebbüse ta kalmıştır. Strumbi halkı butün geçecektir. Memleketimin hususî neticesinde öldü gün enkaz arasında eşyalannı kur sermaye yatırımlan içın gayet kârHoma, 11 (a.a.) Henüz teyid tarmağa çalışmışMr Bulabıldıkleri lı bir bölge teşkıJ ettıâınde şüphe edilmiyen haberler egöre, İtalyanm ni eşeklerine yüklij'en köyluler da yoktur » yeni ıç İşleri Bakanı Aminto Franğa kaçmışlardır. İngılız kuv\etlerı Bakanın beyanatı, Maliye Bafani bir otomobıl kazası neticesinde bu bolgeye bir çok çadır ve batta kanlığı müşaviri Burhan Ulutan ölmüştür. niye gondermijtir. i lamnnın jrüksek toleransınızdan bek leriz.» Delegelerden ellisl dün akşamki ekspresle, beraberlerinde Enstitü İkincl Başkaaı Ali Fuad Başgil ve Vilâyet Hususî Kalem Müdürü olduğu halde Ankaraya gitmişlerdir. Orada, Atatürkün kabrine çelenk konacak ve delegeler hükumet erkânı tarafından kabul edilecektir. Tekrar doğmağa başlıyan Hiroşima'da hayal Pahalılığa karşı alınacak tedbirler Boîtaroft 1 inci sahifede iş gören ve devlete vergl veren, rim Gökay şu izahaü vermiştir: (Son Ankara seyahatimde sayın Başbakan Adnan Menderes ve Ticaret Bakanı Fethi Çelıkbaşla yaptığım temaslar sırasında Istanbul şehrinin iktisadî faaliyetlerine daha esaslı bü jekilde hâkim olabihnek maksadile hükumetten bazı yardımlar rica ettim. Bunlar ara smda bilhassa, İstanbul Genel Mec hsinin fevkalâde oturumunda kabul edilen İstanbul Belediyesi döner sermayeli tanzün satışlan kurumtinun faaliyet esaslan ile bu kurumun fınanse edılmesi hususu da bulunmakta idi. Hükumet prensip olarak hem müstahsilin malını değer pahasına almak ve hem de müstehlike bunu makul fiat ve kâr kadlerile intikal ettirmek yolundaki görüşümüzü uygun gördü. Mürtı kün olan her türlü yardımın yapılacağını ve bu işle ilgilenmek üzere Ticaret Bakanını İstanbula göndereceğüıi bizzat Başbakan bana beyan etti. Me"zuubahis kuruma ihtiyacını karşılar bü şekilde kredi temini hususu da sağlanmış bulunmaktadır. Alacağımız bu kredilerie yapmak istediğimiz faaliyetleri iki esasa bağlıyaoilüiz Bunlardan biri; Amerika seyahatimde gördüğürr uzere şehrüı mütekâsif mıntakalannda yardımcı hal mesabesinde bU yuk satış mağazaları tesis etmek ve bunlarda her türlü gıda maddesini münasıb fiatlarla müstehlike intikal ettirmek, diğeri büyuk mağazalan kuramadığımız yerlerde İsviçrede gördüğüm teşkilâtı kurmak suretıle şehrüı uzak semtlerinde de fiatlar üzerinde nâzım bir rol oynamaktır. , Bu sisteme göre, büyük 'nağazalanmızda hususî surette hazırlanmış gıda maddeleri dük'tân şeklıne getirilmiş kamyanlarla şehrın en uzak semtlerinde dahi aynı fiatlarla müstehlike uıtıkal ettırilecektır Her ıki sistomi kurarken, düşündüğümüz ıktı^adî ve ticarî prensip, normal kdriarla cek kazancını temin sden dürüst bir esnafm yapabileceği satış fiaü, fitlarımız için esas alınacaktır. Maksadımız bu gibi esnafla rekabet etmek değil, bilâkis onlann normal kârlarla, carî mevzuat dahilinde ticarî faaliyette bul'jnmalannı sağlamaktır. Bütün bu gayeleri tahakkuk ettirmek ve kurumun en iyi şartlarla faaliyjtte bulunmasmı sağlamak için memleketimizin ve şehrünizüa muhtelif sahalarda tanınmıs değerii ış ve ıktısad adamlarının gorüş ve tecrübelerinden de faydalanmayı düşündük. Yakında bunlaıla müşterek bir toplanb yapacağız; bütün bu hususlan tesbit ederck en kısa bir zamanda bu sahadaki faaliyetimize başlamış bulunacağız » Haber aldığımıza göre, kurulacak bu heyette piyasanuı tanınm.15 ıktlspdcıları. iş adamlan ve toplancı zahire tüccarlan bulunmaktadır. Bakanlık bu işe şimdilik 600.000 lira tahsis etmiş olup ileride bu sermaye beş milyon liraya çıkanla caktır. Bu para ile mallar doğrudan doğruya istihsal mıntakasuıdan toptan alınacak, stok edilip satışa arzolunacaktır. Şayed piyasada bir artış olursa, stok maldan perakenJe "qfa Hs m=l "erı'ecektır. • Belediye, belediyeler kanununun 15 inci madde / n 43 üncü fıkrasına göre bu ışle vazifeli bu!unmaktadır. Artırma ve eksiltme kanununa tâbi olmamak üzere aynca Bakanlar heyetinden iki koordinasyon karan alınacaktır. Perakendeci kasablann bir miıraraatî (Beşinci sahifeden devam) Başkanı Ord Prof. Fahreddin Ke kira ödiyen ve aılesini geçindire Kalkınma Bankasına I Ankara hava alamnda açılan kredi bir kaçakçılık vak'ası Yeni dış ticaret ' rejimine dair talimatname Perakendeci kasablardan mürek Ağrı hava meydanı bugün açılıyor keb bır heyet beledıyeye muraıajt ederek et ve balık kombinalan tarafından soğuk hava tertibat'ı vagonlarla getirılecek etleri az bir kârla satmağa hazır olduklannı bıldırmışlerdır. Belediye Tktısad Müdürluğu bu hususta alâkadarlarla temasa geçmıştir. Newyork eglence yerlerinde günün meselesi Baştaratı 1 tnei sahıfede Bundan evvel Mısırlı rakkase Samiye Gamal'a âşık olup müslümanlığı kabul ettikten sonra da Abdullah adını alarak onunla evlenmiş olan petrol kralının oğlu şimdi de Neclâ Ateş'e âşıktır ve verilen resmî malumata göre bunlar nışanlanmışlardır Neclâ Ateş, evleneceklerini de soylemiştü. Fakat Kahıreden gelmekte olan haberler bunların kolay kolay evlenemiyeceklerini de göstermiştir. Rakkase Samiye Gamal, kocas'nm kendısinden boşanmak istediğmi oğrenince muhabülere şöyle demiştir: « Kocamın yanına gitmiyeceğim muhakkaktır. Bu hususta avukatımla istışare edeceğim. Her ne kadar kocamın boşanma kararı beni hiç bir şekilde ügilendirmiyorsa da, bu karan alabilmek içuı benim şartlanmı da öğrenmesi lâzımdır. Her halde bu o kadar kolay olmıyacaktır ı > Samiye Gamal boşanma icın ne gıbı teklifler ileri süreceğim söjlememışse de. külliyetli mıktaıda tazmmat istıyeceğini ihsas ettırmıştir. Diğer taraftan Neclâ Ateş, Abdullah ile çok mesud olacağına inandığmı ve bu sebeble de onunla evlenmeğe karar verdığini aç:klamış, müstakbel kocasının hedıye ettiği güzel yüzüğü de göstermıştir. Türk dansözü şimdiye kadar bir çok asillerle tanıştığını, fakat hepsüıden çok Sheppard King'i beğendığini söylemiştir. Neclâ Ateş bundan dört sene evvel İstanbuldan ayrılmış ve Kahire ile Romanın çeşidli gece kulüblermde bir müddet çalışbktan sonra Pariste oldukça kibar bır barda dans etmek için üç senelik bü kontrat imzalamıştı. Amerikah meşhur emprezaryo Lou Walters Neclâyı Pariste gördüEten sonra çok beğenmiş ve onu derhal kendisinin sahibi bulurduğu Miami ve New York gece kulüblerine angaje etmişti. Bır senedenberi burada çalışmağa başlıyan Neclâ Ateş gece kulubündeki başarısından dolayı Hollywood'dan teklifler almış ve MetroGoldwynMayer'in «Kiss Mc Kate. filmi ile R.K.O. Radıo şirketinin «Şehzade Sinbad'm oğlu» filmlerinde kısa dansöz rolleri oynamıştır. Üç aydanberi de New York'un çok tanınmış ve kibar «Latüı Quartem kabaresinde çalışan Neclâ bu kulübün müşterileri taıafından fazlasıle takdir edil'lıginden kontratı gelecek yılın başma kadar temdid edilmiştir. Neclâ kendisile bir müUkat yapmak istiyen muhabirlerdon payet nazık bir şekilde dzür <1ileverek «Nışanlım dansımı sevrpfmek için sahneye çıkmamı beklivot; bu işi başka bü zaman vaoarız» demiştir. Esrarkeşler hırsızlık ve yankesiciliğe başladılar Baştaratı 1 ıncı sahıfede bise, 3 ceket, bir otomobil lâstiği, 3 kilo çeşidh sigara, 3 kadm elbisesi. 2 çift ayakkabı, 3 saat bir büyük branda, 30 metre uzunluğunda havagazı borusu ve muhtehlif iç çamaşırlan çalınmıştır Bu hırsızlık ve yankesicıhk h8diselerinin faillerinden 8 i bulımamamış. 5 i yakalanmıstır. AmerikaJa zelzele St. Louıs (Missouri), 11 (a a.) Merkez ussü buradan 32 ki'ometr» olarak tesbit edilen şiddetli bir deprem buffün geniş bir arazivi sarsmıştır. Hasar kaydedılmemiştir. Yeni Fas Sullanına dün suikasd yapıldı Yon Papen, tarafsızlık istiyor ISMKSA Borsasının 11 9 1953 fıatları Açıli( &apani| 1 Sterllo IH4 184 100 Dolar 280 50 280 30 100 Fransıl trangı 0.8O 0.80 100 LJrct «4.84/ M8C 10U Isvıçn rranfi M 03 M.03 ılMI Flnıif (3 68 4lı 3KR4U ııın R<>ıCıka rrancı 5 «0 SD 100 Drahral 93 34 83 34 10U Çeknsio Kur 38.88.8? 38.88.87 ÖHAM ve TAMV1LAI Ml/.l I I AHVIII.KK Sıvas . Erzurum 1 Sıvas . Erzurum 2.7 1941 Demlryolu 1 1941 Demıryolu n 1941 Demıryolu m Mılli Mudafaa I Millî Mudafaa n Mılli Mudafaa III Mılli Mudafaa IV Ziraat Bajıkası I Zlraat Bankası 21 00 21.50 24 00 22 95 22.46 23 70 22 75 23.25 23 30 2190» 112 70 Ist Kiitahyada bir eroin imalâfhanesi basıldı Malive Bakanı Foster Dulles ile göriistü lAHVILLEH 1941 Demıryolu VI Kalkınma I Kalkınma II Kalkınma III 1948 lstıkrazı I 1948 istlkrazı II 1949 istıkrazı • ıIIZI.I 1938 ıkramlyeU 1941 M. M. I kr Demırvolu IV Ikr. 1941 Demıryolu V 1951 tah\ıll Ziraat Bankası III Zıraat Bankası IV Zirat Bankası V . 106 80 106 90 106.80 106.90 • 106 80 106 80 106 60 • 23 00 23 45 110 50 112 00 105.50 102.10 < 101 30 101.85 IAHVII.1.KH t.n hAIZI.I rAHVIl.LfcH 105 50 1949 tah%llı Hnnka Hmelen ve Maden Şirketlen T. C Merkez Bankası Garantl Bank. Oblıgasyon And Yapı ve Kredi Bank, Iş Bankası Yaoı Kredi Bank. Aslan Çımento Şark DeâKmenlert Osmaniı B <K •* H1M( AnCL T ıcaret Bankası 24100 117.50 154 00 16 00 40 00 114.40 41 25 34 50 82 00 87 0<ı 5 90 Kıbrısta 4000 kişi evsiz kaldı M ALTLN H A I t (1) Dolar kilo alf.n i 1 338 477 000 Fr. Fr . n, .* ı ı'l ı ı?ı A.M »OVUI.I 1423 14511 1325.1350 2400.2450 1100.1150 540.541 127.127 *1 1IN Üçüncü kattan düştü San Francisco, 11 (AP.) Buradaki Pakistan konsolosunun dokuz yaşınd^kı kızı Emıne Hüseyın, oturduklan apartımanın ücuncü katındaki bir pencereden kaza ile aş^ğ'va dusmuş. f'kat hıç bır yeri kırılmadan kurtulmu^tur. Herhangi bi' ıç kanama ıhtimali gozonunde bulundurularak çocuk, ihtiyaten hastaneye kaldırılmıj ve Sterlir efektU Takas starlın Takas dolar Dı.inr N V . V sv ıcre > < K » « I AK1IA Keşad S0JO Cumhurıyet 4MjH Inglhz S4M Gulden 43 30 Kuıçe 6 70 <A1 IN BEStBrn' ÎTrr EB Reşad 37000.37250 Hamıd 32000.32500 Azlz 31000.31250 !>~«ı ıs tc tesbit «dUdL f*l u a n t u i a Bonada müşahede altına alınmısar. fOmUanto. |D£JL) «Jı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog