Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

12 EyHH C unuuı r~! Merahlı Resimler Dünya Olayları RESİMLİ ROMANIMIZ Taıas: T. GOSOKAtnt 7 J Ç«rlTifl: MAZHAJt KDÎIT 1 Kauçuktan yollar Amerika Cumhur Baskanı yapılmağa başlandı LİNCOLN'iin KATLİÎ Asrt dünyada kauçuk en çok içeriden temizlenebilmektedir. Her 1 kullanılan sınal istihsal sırasına 1 pencerenin çerçeçvesine kauçukgirmiştir. Bu avziyetj son sene tan mamul bir tüp yerlestirilmijtir. ler zarfında araştırmalarda bulu Bu kauçuk bonınun havası boşalnan âlimlerin mesaisine medyunuz. tıldığı zaman pencere bir mihver Kauçuk esasına müstenid lateks etrafında dönerek içeriden temizboyalan sayesinde evvelce ellerine lenebilmektedir. Şisirildigi zaman ömürleri boyunca bir kere olsun pencere tekrar yerine gelmekte ve fırça aünıyan binlerce insan boyacı hava cereyanlarını tamamen bertakesilmiçtir. Bu yeni çeçid boyadan raf etmektedir. milyonlarca litre satılmaktadır. AŞimdi beton kalıblan bile kaulanlann da çoğu ev kadmı ve sanattan olmıyan kim«elerdir. Sürül çuktan yapılmaktadır. Beton hava mesi gayet kelay olan bu boya ile şişirilen balonun üzerine tatbik kat'iyyen iı bırakmamakta, koku edilmekte ve donduktan sonra ba»«hvermemekte v» yirmi dakika lon söndürülmektedir "1u usul gazarfında kurumaktadır. Eli çabuk yet seri ve iktisadidir. Uzun uzabir amatör bu boya ile odasmj yir dıya kalıp »»pılmannı lüzumsuz mi dakika zarfında boyayabiür. kılar. Kokusu olmadığından insanı hiç I K»uçuk elektrifi nakletmez. Farahatsız etmemektedir. kat içine 'nr karbon kanştınldıgı zaman tr.ükemmel bir nâkii olurKauçuk esaslı bu boya acaba neBu suretle muamele gören kauçuk den bu kadar kolay sürülür? Bu levhalar plâsriV ve alııminyum cihet kimsenin malumu değil. La; plâklar arasm» verle?tirildiği zateksli boya kururken yayıldığından fırça izleri de kaybolmaktadır. man gayet elveris'i rezistanslar elBir köşeyi boyamayı unuttunuzsa de edilmektedir. Bu kaucuklar son hiç üzülmeyiniz Hata derhal tamir ra tavana tesbit edilerek cereyan olunabilir. Çünkü yamalar görün verildi|i takdirde kalorifer vazimez. Bu boyada yüzde 33 nisbetin • fesi gSrmektedirler. Levhalar geni» de kauçuk vardır. Bundan başka olduğundan 38 derecelik hararet lateks son derece mukavimdir. Su kâfi gelmektedirile de yıkanabilir. *** *** Bir fabrika da otomobll amortlBazı mekteblerde ovun sahalan sörlerinin yerlerini tutacak lâstik na iki santim kalınhğında kauçuk körükler imal^etmiştir Sövlendijjibandlar «erilmektedir. Bu bandlar ne göre bu umlle araba o kadar ivi sıcak asfalt üstüne konuyor ve si yaylanmaktadır ki en fena yollarda lindirle yayıhyor. Bu suretle mua bile yolcular zevkle seyahat etmek mele eören sahalar hah Ue kaplan tedirler. Körüklere lâzım olan havayı fren mıs gibi yumuşak olmaktadır. Neticede çocuklar düştüğü zaman bir tertibatı temin etmektedir. Tecrütaraflannı kırmamakta ve acıtma be bu eeçid amortisörlerin »on derece mukavim oldufunu göstermaktadırlar. miştir. *** Nihayet bir fabrika da yağdan miî Kauçuk yollar da yapılmsğa baş teessir olmıyan bir lâstik boru im«l lanmıştır. Asfalta yüzde b«j ilâ ye etmege muvaffak olmustur. Bu bodi toz halinde kauçuk iiâve edildi ru veys hortumun kurru on »anği zaman yollar güneşin tesirile timdir. O derece incedir ki metreyumuşamamakta ve soğukta çatla sinin ağırlıtı bir buçuk kiloytı geç mamaktadır Aynı zamanda en ağır mpmektedir. yüklere dayanmakta ve araba teBu horrum gaz, benzin ve yağ kerleklerinin kaymasmı önlemektedir. Öyle he?ab ediliyor ki on se nakline yaramaktadır. Saatte 40 ton neye kadar yolların yapılması için benzinin akışını sağlayabilmek harcanan kauçuk otomobil lâstik , tedir. leri için kullanan miktan bulacak. | ^ ^ ^ Yollara «erilen asfalta kauçuk Merkez Veteriner Araştırkarıştırmak fikri yirml sene kadar ma ve Islah Enstitüsü evvel Holandada doğmuştur. O zamandanberi yapılan tecrübeler çok Ankara, 11 (T.H.A.) Orta Amüsaid neticeler vermiştir. Harb nadolu bölgesi hayvancıhğmm inkiesnasında bu yollar üzerinden ağır şafı mevzuunda büyük bir roi oymalzeme geçmiş olmasına rağmen ! nıyacak olan ve geçen senedenberi hâlâ tamire ihtiyac eöstermemiştir. inşasma devam edilen Lalahan VeMayilerin nakli için şimdi Ame teriner Merkez Araşürma ve Islah rikada sun'î kauçuktan yapılmış Enstitüsünün kurulması hazırlıkbalonlar kullanılmaktadır. Bunlar ları sona ermek üzeredir. bir kere boşaldı mı gayet az yer tut Enstitünün gelecek yıl faaliyete makta ve iki bin beş yüzü bir vaj geçebilmesi için bütün tedbirler «gona sığmaktadır. Halbuki bir va; lınmış bulunmakta ve bu cümleden gon 300 den fazla demir fıçı almaz olmak üzere, inşaat malzemesi fiKauçuk fıçılar o kadar sağlamdır atlarında görülen yüzde 20 nisbetin ki dolu olduklan zaman dahi pa deki artış gözönünde tutularak Baraşütle uçaklardan atılabiliyor. yındırlık Bakanlığı tarahndan bu Pittsburgh'da aluminyumdan ya iş için yeniden 82 bin liralık bir pılmış bulunan bir nebatın camları ek tahsisat ayrılmıı bulunmaktadır. Booth, tiyatroda Cumhur Bajkanı Lincoln'ü katlettiği ıırada Jtertibe dahil diğer suikasdçiler de programda kendilerine ayrıllan vazifeyi yapmağa çalışıyorlardı. Bunlardan Atzeroth'ün yeIrini rutacak olan adam, Cumhur Bajkaru Muavini Johnson'a giIderek Booth'un bir kartını gönderecek ve bir mülâkat taleb ede11 Windsor Dükü Almanyada Yeni Tip Tepkili üçaklar Windsor Dükü ile Düşesi halen Batı Almanyada Baden Baden'de b"'':nmaktadırlar. Veriien malumata eöre. davetl! olarak gittikleri LJ şehirde Windsor Dükü bilhassa golf oynıyarak vaktini geçirmektedir. Yukarıdaki resimde Windsor Dükü bir golf oartisinde görülmektedir. İngilir havacılık sanayii tarafmdan hazırlanan yeni tip tepkili uçaklar Farnborough'ta teshir edilmektedir. Yukarıdaki resimde. halkın görmesine müsaade edilen yeni tip ucaklardan bir kaçı uçus halinde eörülmektedir. Buniarın hepsinin de kanadlan gcriye dönüktür. | Oğretmen ve Oğrenci Köşesı j [cekti. Anlasüan herif işini sonuna kadar yapmamış olacak ki [kart bilâhart Johnjon'un mektub kutuıunda bulundu. D«v ya(püı Payne'e gelince, o vazifeuni dahı eiddlye almntı. Payne'in [Dıj İsleri Bakanı Stevart'ı öldürme«i lâzın» geliyordu. H«rif tesbit [ edilen »aatte Bakanın evine geldl. Stevart biı kaç giuı evvel afrabadan atlarken sol kolundan v* çeneninden ytralandığındın lyatakta bulunuyordu. Paynt de bunu biliyordu. Onun için, kentdine, ilâc getiren bir eczacı çıragı süsü verdi ve zorla eve girdi. I Bakanın oğlu Frederik, azılı herifi babınmn yanına girmekten Imenetmek istemesi üzerine Payne tabancaıını çekü. Fakat silâh nate; almadığından kabzasil* oğlaru yarıladı. Ayasofyanm hali ve istikbali "Giriş kapısı öıriıte geidim. Tepemdeıt bir tepkili uçak hızile geçen kırlangıç, basıraı ysıkarı kaldirmama sebeb oldıı. Ne göreyim;,, fethinin 500 üncü yıl<3o. .ımünde, fetihten sonra büyük Faııhın ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya, elbette ele alınmış; tabii bınada bozuk cihetler varsa düzeltilmiş, yıkık yerler varsa onarılmıştır Bir zamanlar bir kısmı kâğıd deposu olarak kulanılan, kemerlerinin altı hırdavat dükkânı olarak kiraya verilen bu her bakım dan kıymetli eserin. 500 üncü fetih yıldönümüne, onu almak için kanlanru dökmüş, canlarını vermiş. atalarımızın aziz ruhlarını şâd edecek bir şekilde hazırlanacağından kim şüphe eder? Bundan şüphe edilemez. Çünkü hazırlayacaklar, onu alan ataların öz evlâdlarıdır. Bu düşüncelerle Sultanahmed meydanını geçtim, Demirkapıdan girdim. Büyük parçalar halindeki mermer kaldırımlardan yürüdüm. Giriş kapısı önüne geldim. Tepemden bir tepkili uçak hızile geçen kırlangıc, başımı yukarı kaldırmama sebeb oldu. Vay anam, ne göreyim? Bilet satılan yerin üstündeki kemeri kaplayan bağdadiler!.. Etini yırtıcı hayvanların yiyip iskeletini bıraktıklan bir geyik, bir ceylân kalıntısı!.. Hakkınız var. İnanamazsınız. Bsnim çektiğim azabı ve hicabı duymak için, İstanbulda iseniz, lutfen bir kere gidin ve gorün!.. Bilirim, bundan utanacakıar gene sizler olacaksımz: zarar yok .. gidin ve bu acı hakikati görün! tçeri girdim. Bsşım yukanda. A... Kubbeden sıvalar dökülmüş. Akıyor mu? akıyor. Sızıyor değil; akıyor. Affed?rsiniz ama, Ayascfyanın kubbesi sıvası dökülecek kadar akar da bunun sorumluları na•ıl yaşarlar? Nasıl uyurlar değil nasıl vaşarlar. şaş^ınm doğrusu . ve şajtım. Siz de şaşm da bari bu duygumda yalnız kalmış olmıyayım. Kırık camlanıı, iğretisi çıkanlmış göz oyukUrı gibi duran boşluklarında neler olsa beğenirsiniz? Çalı süpürgesi... Fazla yazmıyacağım. Ârif olması lâzım gelenler için bu satırları meh ter takımmdan daha gürültülJ bulmaz mısınız?... çocuklar ve genclere yaıdım için gerek devlet. gerek özel şahıslar ve kurumlar burslar vermekte, vakıfla yapmaktadır. Bizde zenginler, dedelerimizin alışkanlıklarını pek mahdud olarak taklid etmektedirler. Gönül istiyor ki, bir kaç zenginimiz çıksm, bursu kesilmiş. sanat ve teknik okul yavrulannı okumağa devam ettirmek için bir vakıf kurarak servetinin yüzde birini böyle bir hayır işine versin!.. Milll Eğitim Bakanlığının tekziblerinden birine hakh olarak mev zu olmasını dilediğimiz bu haberin aslı olmadığını duyunca, bilseniz, ne kadar sevineceğim Katil böyltlikle Drç Işleri Bakanı SUvart'ın yattığı odaya fgirdi. Bakan, tehlikeyi anladığından kendini yataktan agaği attı. Payne hemen adamcağızm üstüne çullandı, fakat öldürmeğe1 /muvaffak olamadı. O tıradı Bakanın oğlu v« bir hizmetçi içeri /girdiler. Payne bunlan da hafifç» yaralıyarak kaçn. Kapıcı "katil var. diye bağırıyordu. Bir tekzib üstüne Bundan önce Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının bir demeci hakkında bir kaç acı satır karalamıştım. Yayımmızda, orada söylediklerinden ziyade söylemediklerinin söylemiş gibi bıraktığı intıbalara uyarak tarizlerde bulunmuştum. Gazetemize gönderdiği tekzibi okudum. «Ben bunlan söylemedim» diyorlar. Kabul!.. Şu anda ssyın Müsteşarın söylediği hakkmdaki hatamı düzelterek, bir vatandaş sıfatile kendisinden, yani üç yıldanberi müsteşarhğını yaptığı bakanhğın bakandan sonra en üst makamında bulunan sorumlu bir zattan şunlan soruyorum: Evvelce mes'ud nırer tacir olan bu çiftler, şimdi hayatlannı şarkı söyliyerek düenmekle temin ediyorlar Kapıcıyı bir tarafa trlattıktan tonr* nihayct kaadlni »okak[ta bulan Payne, hemen orada bajlı bulunaa'atuu atladı. Bajı[rısma'.ar üzerine kofujan bir ka« uktr hayrct içinde balayorflardı. Elbiseleri ytrtılan, •1leri kaa lçind* kalan Paya* llerln akıbcti budur» diye bağırdıktan fonra ıiulrli|tı. Teknik okullarda burslu öğrenciler Gazetelerde okuduk: Millî Eeıtim Bakjnlığı. Millî Eğitim müdüriüklerine gönderdiği bir tamimde, önümüzdeki ders yılından itibaıen teknik okull»da burslu öğrenci okutmıyacağını Bildirmiş!.. Devleti malî bir yükten kurtarma bakımmdan tebrike değer bir karar. Bunun daha radikali de oiabiürdi. Şükür, olmamış!.. Teknik okuJ dedikleri. sanat okulları olacak, herhalde... İnssn, derhal kendi kendine soruyor (baş ka kime soracağız?): Bu okullarda çocuğunu okutamıyaoak durumda olan, fakat eocuğu ıeıçekten bu işe istidadlı vatandaş ne yapacak?... Herhalde bu tedbir liberal bir ekonomi anlayışının eseri olsa gerck! O takdirde orta okul ve lisede okuyan hali. vakti müsaid öğrencilerden para almalı'vc parasız yatılılıgı kaldırmah. Halbuki iemokraside en ilerlemiş memlekatlerde bile alınan tedbirler bunun tersine dir. Biz niçin fakir çocuğun her itnkindan istifade eüeiek UtidaJ ve liyakmini Upat etmesin» ve •cullaıımasına imkân rermekten vazgeçijronıı? fl«ri memleketU faklr 1 Son iki sene zarfında, yalnız Doğuda değil, Batıda, Kuzeyde, Güneyde ve Ortada, kanun dışı ve imam işi öğrstim yapıldığını, bu satırtarı yazan da dahil olmak üzere, nice nice yazıcı ve gazetecıler bıkmadan yazdık, yorulmadan çizdik. Aramızda buniarın adreslerini verenler bile oldu. «Mevzuu tetkik ettiüyorum» dediğinize göre simdiye kadar böy'e bir halin vücudüne inanmış olmadığımz anlaşılıAtom eksperlerinin (atom çölü) yor. Bu yıllanmış ve gecikmiş an ilân ettikleri ve yetmiş beş sene lcmayı vazifeniz bakımından tenmüddetle yaklaşılması tehlikeli kide müstahak görmcz mısiniz? saydıklan Hiroşima'yii Japonlar 2 «Evvelce de bu hususta sarih bugün, Asyanın 1 numaralı turisemirler vermiştik.» demenm ne tik bölgesi haline getirmektedirler. manaya alalım? sBiz bu hali biıiŞimdi muazzam bir teneke mayoıduk» demek istiyorsanız o halde şimdi neyi tetkik ettiriyorsu hallesi olan Hiroşima'da, hayat, nuz? Bu dercce tezadlı bir düşü eskisinden daha canh, daha haranüşle koca bir memlekeün maarifi retli bir hale gelmiştir. Hıroşimanasıl idare edilir. teıeddüde düş lılarda artık bir üstünlük duygusu mcktcyız cDoğudaki arabca tedri başlamıştır. Bunun sebebi, atom sat hakkmda düsündükleriniz» bombasınm ilk kurbanlan, kosorulduğuna göre bu iki cümlelik baylan olmalarıdır. Bununla ifticevabınızı bir «düşünmemek» say har ediyorlar. Gerçi daha başka makta bizi m'izur görmez misiniz? Japon şehirleri şiddetli bombsrGeçen defa söylenmemişleri söy dımanlara uğramıştır, fakat onlar lenmiş sanarak fikir yürütmüşüz bunu kale almıyorlar; Hiroşima, Bu doğıu degilmiş Pekâîâ!.. Şimdi nazarlannda atomun müradifi söylenmemişleıi, söylenmemiş ala oîarak kalmış. Günün birinde, bürak bu mütalealarda bulunuyor ve tün dillerin (Hiroşimize) tâbirini bu meseieieri soruyoruz. Bakalım kabul edeceğini atom bombasile bunun "tekzih'> i n^sıl olacak!.. tahrib mânasına gelecek olan bu kelimeyi her mületin benimseyeHayraboluda cür'etkârane ceğini umuyorlar. ATOM ÇOLU Tekrar dogmaga başlıyan Hıroşima'da hayat Hiroşima belediyesi bir kaç »enedenberi, atom bombasmın tes'ri zail olduğuna kanaat getirildikten sonra başlayan karmakanşı< mşaat işine bir nizam vermek üzeıe, büyük bir plân hazırlamakt.adır. Atomun öldüremediği şehirü er, eşsiz bir gayret ve sarsılmaz bir metanetle, enkazı toplamışlar. kendilerine sefil kuliibe'.er yepmak için harıl hanl ^al.<$maği koyulmuşlardı. Atom iki yüz binden f^zla insanı yok etmişti. Fakat bu ölenlerin aileleri varda. Başka yevlerde y?şayan uzak akrabalar çok geçmeden, eski Hiroşima'nm dumanlan tüten çöle geldiler, diri diri yanan zirrabalarma aid arsalara sahib oldular. Onlardan e\"\rel Tokyolu zengin iş adamlan da gelmijlpr, yok pahasma toprak satın almışlardı. Şimdi bu toprakLm aŞırbPuro tescil edilmiş bir markadır. Tuvalet Sabununuzu alırken PURO markasını ısrarla arayınız bir çehreye... zarif ve yumuşak eller yaraşır! Krpmli Pufo, miiessir bir krem vazifeşi gorerek, ellerinizin daitna taze, yumuşak ve zarif kalmasını terain eder.. • GünlUk Umlzlik işlerfnin eller üzerindeki tahripkâr tesirine mani olur. • Cildi besler, korur, yumuşatır ve tazeleştirir • En kısa zamanda sizi olduğunuzdan çok daha genç vegüzel yapar Aynı dakikalardt cuikasdçllerden Oloflin de Harblye Baj Ikaru Stanton'un evine gitmisti. General Grantla karuı Bakanın| [davetlisi idiler. Usaklar Ologlin'i içeri bırakmadılar. bir tecavüz hâdisesi Hayrabolu, 11 (T.H.A.) Fevziye Dereli adında bir genc kız, annesi ve erkek kardeşi ile Hayraboludan koylerine dönerlerken yolun yarısında üç adamın tecavüzüne ma ruz kalmışlardır. Adamlar Fevziyeyi ahp götürmck istemışler ve bu hareketleıine razı olmıyan kızın an nesi ve kardeşini muhtelif yerie. rinden yaralamışiardır. Bundan son ra kızı kaçırmağa teşebtüs eden meçhul şahıslar, uzaktan köylüleciıı gclmrkLc uldtigufıu ^örüuc» urLadon kaybolııııijlarjır. Varahlar t e d a v i «IIIIIB «lınmı», ü ç mütecavizin tranmasuıa bajlanmıjür. ğınca altına satmaktaduiar. Hattâ bunlardan bazıları orada yerleşmişler, muhteşem evler yaptumışHiroşimada büyük bir bina var. lar. mükellef otomobiller satın alAdı Chyiodabank. Bir köşesinl bir mısiar, işlerini orada kurmuşlartahta parmaklıkla çevirmişlar. Du dır. varda asıh ingilizce ve japınea taYanık kubbesi hâlâ olduğu gibi belânın üstünde şu ibare okunu duian büyük tiyatronun yerinde, yor: «Bundan sekiz sene evvel, k.hvi rengi kimonolu t:knaz bir çok sıcak, olacağı anlaçılan bir adam. tahta bir baraka kurmuş, ağustos sabahı, şu mermer mer'ii atoiTi bombasmın korkunç gekilvenlerin üstüne bir adam oturdu. de yaktığı sırtınm fotoğraflannı Bir anda kavruldu, etrafındsJıi bü satıyor. istiyene, bedeli Tiukabilintün taşlar bemb«yaz oldu». de sırtmı da gösteriyor. O giindenberi, Hirofimjıda \ş19."İ3 Hiro$inıa^iQi şüvle hulâsa liyen yeni otubüslerin bütün yol etnıek kabildir: Japonıar, bu'nhıyı culan, o duvaruı dibinde, bir in atarııara lânet etraektens*, i'Jr»san vücudürjün bıraktıjı Izi görü dıktan fecl âkıbet» yarup yakılyorlar. Arlcası Sa. 6, SiL 6 d« PURO Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır. BOL KUPÜKLÜ NEFİS KOKULU Booth'la Harold bütün gece yoilarına devnm ederek VirVjj jinya'ya doğru yol aldılar. Cenubluların tarafına bir geçebnecek) olsalar Amerikadan çıkmak mümkün olacakü. Bu takdirde hiç\ 'süphesiz kurtulacaklardı. Onun için vakit geçirmemek icab e lyordu. Arkalarından ath poli* birlikleri geliyordu. Aksi gibi I Booth, locadan tahneye atladığı sırada gol ayağını kırdıgındanlj müthiı uürab çekiyordu. Aktorün bu yiizden Maryland'in Brianl Itovn jehrinde konaklaması icab ettl. Orada Surat pansiyonu müda( vlnJ*rlnd»o doktor Mudd Urafından Udavi adilecektt... lArkası var) Türkiyede ne?ri hakkı yafnız'gazetemizr aiddir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog