Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CJUMHUIIIYR 12 EyMl usa UVU RADYO f Bugünkü program İSTANBUL 12.S7 Açılıj ve program 1S.0O H». berler 13.15 DaJM müîiji (Pl ) 13.30 Ş«rkıl»r; okuyan A'.âeddLn Ya. vftft» 14.00 Operm ve operetlerden fantazller (Pl.) 14 30 Saz eserlert 14.50 Dans orkestr»l«.rı geçidl IP!.) 15.15 Şarkılar; olruyan: Ismet Alp. arslan 15.30 H*fUnın programı 15.45 Amatör fasıl heyetleri 18İS Şarkılar; okuyan Gül««ren Guvemll 16 40 Turkuler 17 00 Llli Kentmen (Vi)olon:st) refakat ederr Edl Nejtek 17 20 Kuçuk koro 18 00 Cumar. teıi konseri (Pl ) 18.25 Kayıb mek. tubları 18.30 Needet Koyuturk ork«s. truından daru muziil 19.00 Haber. ler 19.45 Şarkılar; okuyan Ayten Arıkan 19 30 Şehlrde bu hafta 21 20 Şarkılar; otuyanlar 1 Benrtn Er. bay. Mefharet Atalay 20 15 Radyo Gazetesl 20 30 Kısa jehir haberlerl 20 35 Dinleyıci aesile Utekler 21 10 Eşs'z çizgi; takdim eden Ce'âl Şahtn 2120 Sarkılar, okuyan' Zekt Muren 22 00 Konusma 22 10 Eski ve ye. nl operetlerden (Pl ) 22.30 Beyaı perdeden müzlk (Pl ) 22 45 Haberler 23 00 Kaırbtyo . Bornı ve program. lar 23.07 Karışık hafıf »arkılar. dans v« caz muzlji (Pl.) 24 00 Kapani|. Samsun Aj Hsi de Ast Sb Üst Çvj. Röntgen Teknısyenl Necdet Dogan im. zasile yazılıyor: •2771 aayılı Ordn tç Hitmet Kanunnnon 2. madiesine gore: astsubaylar, erat sınıfı arasında sayılmakta ve (Er. den banrediklİTe kadar) erat denllmektedlr Son zamanlara kadar. gediklinin tarifi de bn maddede mevcuddu. Buna göre, gedlklt: Mıikellefiı ttlndrn başka, faıla hlzmet deruhte eden erbaşlar ola. rak kabul edilnekteydi.. 1 temmuı 951 tarlhinde yürtlrld|e glren 5S02 sayıiı kanunla: Astsubaylar yenl bir statflye tâbl turulmuj ve bn kanunnn I. maddesine jore de aststıbay. lar, ıııbaylara yardımcı askeri ;ahıslar olarak kabul edllmlslerdlr. Buna göre. bundan evvelVİ kanımlarda. bu kanunun mâna ve ruhuna ay. kırı hukumlerln kendiliginden yururlükten kalkması lcabederken, 5302 sa. yıll kamında, Tç Hlzmet Kanununundakl 2. maddenln kalktı|ına dalr bir hukum bulunma,vı$ı astsubayları birçok bakımlardan muşkül dnrumlara dü. şurmektedtr Bn wbeble: 5842 sayıiı kanunla astmbaylık me^zuunda yapılmak lstenen reform yarım kalmıf bulunmaktadır. 5S02 sayıiı kanunun hazırlanmaMnda BiiTÜk MİIlet Mecilsl Mlll! Saınınma Komisyonu tarafından verilen raporon btr parça«ında: Şlmdiye kadar bn sınıf menvubları fizerinde ruhan menfi te. sirler yaratan (Gedikli Erbaş) tâbirl de»işttrilerek. bnnlara gördükltri hi/. mctle mutenasib olmak üzere (\stsubay) adı verildiii zikredilmektedir. Mademki ismfmiz. gördugumuz 'ıizmet. ]e mütenasibdir. $u halde Erat sınıfın. dan çıkarılarak mesleğlmtze daha ny. (run bir veçhe verilemeı ml* Blrçok bakımlardan snbaylar gibi muamele gdrurken (Maaj. yollıık. emekllllk, mecburl hizaiet, >ark hizmetl. arıga fikarılma, kıyafet. «7İük hakları v s.), eskiden kalmış ve bıiBunkii ka. nun karsısında mftna ve ehemmlvetlnl kaybetmlf bulanan barı kanun ve 1allmatnamelerln de deiistirllmesi astsubay larımıııa orduda hııznr Içinde çalıjabllmelerl İçin bir ihtlyaç haline gel. misrlr Yapılmak istenen yenili^ln tamamla. nabilme^t Jcin lâzımtrelen husnsatı asa. {ıya aıralıyoraın. Buyuklerfmfzin ve kanan yapırıiarımızın nazarı dikVatlerine arzedeıim: 1 2771 sayıiı kannnun 2 maddesl detijtlrllerrk astsubaylar, erat sınıfın. aan çıkarılmahdır. 2 1532 sayıiı Askert Ceza Kannnunun astsubavları Usrllendt. ren htikuınierl deglstirllerek asisubav. ların hurriyetlrri. erat gibi tahdid rdilmemell i e astsııbavlara katıksız hapis cezası verilmemelldlr. (Snbaylar gibi ol. tnahdır ) 3 4M9 sayıiı kanonnn I. maddesl deglstirllerek attsuhaylara SS02 larılı kannnun 9. maddeslnrifkl sarahate sore f«ııbaylar glbl) kurs gttndellgi verllme. lidtr. 4 SXt2 »ITIII kannnnn 19 raaddrsi de^istirllrrek astsııhavlar. fubaylar gibi lase ve llhas edilmplidlr 5 Ordu Iç Hirmet Tailmatnamesi. nin 71 ve 81. maddeleri deglştirllerek a) Madde 71 Nobetci olmıjan astsıı. haylar (subavlar clbl) her gece cvle. rine gidebilmelidirler. b) Madde 81: Astsubaylar (subaylar gibi) her rutbede sivil elbise giytbii. melidirler « Askeıi Hastane ve Askeri Ceza. evlerlnde astsuhaylara ayrı kogııs açıl. Türkiye Almanya millî Türkîye ferdî yüzme atletizm karşılaşması birindlikîeri basladı Müsabakalara bugün saat 15,30 da Dolmabahce stadında başlanacak Atletizm tarihimizde bir dönüm Boktası teskil edecek olan Türki ye ALmanya atletizm millî karşı)ştm».iı bugun 15,30 da Dolmabahçe stadında yapılacaktır. Bu alâka çekici hareket atletizm meraklüan1 1 hayli sevindirecektir. Bu, Türk 1 •tlederinin Alman atletlerile göğüs göğiise mücadele edecek seviyeye geldığöün tatlı bir ifadesidir. Atletlerimizin her biri bu müsabaKalardan kendileri için bir şeref hissesi ayıracaklardır, işte hepsi o kadar. Bugüne kadar her yerde sorup duruyorlar, Almanlan yenebilir miyiz? Bu, düpedüz bir hayaldir. Çünkü Almanyada atletizm vardır, /e Avrupada bellibaşh bir varlık halindedir. AÜetlerüniz heyecanla çekişecek ler, biz de tara iki gün Uiklerimize kadar zevk va heyecan akıtacağız. Otuz be» atlet ve yedi idareciden mürekkeb olan Alman millî takımı mn'birinei grupu dün sabah saat 9,30 da 21 kişilik kadro halinde gel di. tkinci gnıp da akşam geldi. Kafile reto Dr. Maks Dany 1932 de LosAngeles'te yapılan olimpiyad oyunlannda Almanyayı (800) metrede temsil «den değerli bir atlettir. Dıyor U: « Türkiyeye geldiğimizden dolâyı bahtiyanz. Burada geçi'eceğimiz günleri özler dururdum. Türkiyeye en kuvvetli bir ekiple geldik. Bu temasın Türk atletleri ıçin faydalıolacağına inanıy>r'im. î«tanbulda uzun müddc kUamıya:afcımıza elbette üzüîüyorum. O'anca kuvvetimizle müsabiki yaparağımızı söylerken Türk atletierini sev gi ile aelâmlanm.» Alman takımı kafile reüri, Naili Maılum Morana bir rozet hf>diye etti. Bu, nişan eibi hir ç»y. Bu niman, #!11 senedenHeri vahancı olarak bövük çampivon ve Londra olimnivad komitesi reisi Lord Ecrg]p\ 1e ve Yunan federasyonu reiain^f varmıs. Alman atletleri dün Fenerbahçe «tsrlınrla hafif bir antrenman yaptılar Mano Palasta oturuvorlar. Federasyan mümessili Galatasaravlı eski (800) metre koşucusu Nivazi Kurdiz mihmandarlık yapmaktadrr. Alman milll takımı ve dereceleri 100: Kraus Fütterer 10.4 200: Fütterer Kraus 21 2214 400: Geister Cleve 47.348 8 800 Stracke Cleve 1.51.21.51.3 150fl: Lueg Lamers 3 483 48 6 5000: Schade Hasselman 1415.614 458 10.000: Schade Steller 30.58.4larda elde edllen teknlk sonuçlar funlardır: 110 ra. engelli: 1) Kampedelis (Y) 15, Steiner | (A) 15,3, 3) Trosbach (A) 15.8, 4) Mamalıs (Y) 15,9. Uzun atlama: 1) Oberlech (A) 710, Kipuria (Y) 6,87, Delhyorgis (Y) 6.76, Tirner (A) 6.47. 100 metre: 1) Futterer (A) 10,7, 2) PetroMs (Y) 10.9, 3) Kosira (A) 11, 4) Çalakis (Y) 11. 1500 metre: 1) Levg (A) 357 7/10, 2) Laners j (A) 3 58 4'10, 3) Kostantinidis (Y) 3.59 6/10. 4) Depastas 3,59 9/10. [ Gülle atma: [ 1) Eker (A) 14 98 2) Yataganas [ (Y) 14.78. 3) Lutter (A) 14.57, 4) j Kaçardanapulos (Y) 1330. Yüksek atlama: 1) Thuum (A) 1,91, 2) Assiom (A) 1,88 3) Panayatopulos (Y) 1,85, 4) Marcelos (Y) 1,80. 5000 metre: 1) Lavfer (A) 15.04 2/10, 2) Teodorakis (Y) 1546 2/10, 3) Slegel (A) 16,06, 4) Bambakas (Y) 18.37. 400 metre: 1) Haas (A) 47.5, 2) Geister (A) 47,6, 3) Sillis (Y) 48.9, 4) Kalaycis (Y) 51.5. 4x100 bayrak: 1) Alman ekipi 42,1. Çalakisfa aj'ağma kramp girmiş olduîundan Yunan natkımı bu müsabakaya ijtirak etmemıştir. 200 metre: 1) Futterer (A) 21.5, 2) Petrakis (Y) 22.4, 3\ Kossina (A) 22.4, 4) Yoıçopulos (Y) 22.5. 800 metre: 1) Dohrow (A) 1,53, 22) Cleven (A) 1.53 8/10, 3) Depasta* (Y) 154 310, 4) Kostantinidis (Y) 154 9/10. 10,000 metre: 1) Eberlein (A) 32.14. 2) Hasselman (A) 32.34, 3) Ragazos (Y) 33 54, 4) Theodorakis (Y). Musabakavı bitirememiştir. 400 m. enaeüi: 1) Ulzheimar (A) 53,9, 2) Bonath (A) 54.6, 3) Kosmas (Y) 55.1, 4) Siminiotis (Y) 55 4. 3000 m. maniah: 1) Thumra (A) 9 24 4/10. 21 Papavasıliv (Y) 9.24 4'0 3) Smalt (A) 9 49 6'10, 4) Sideris (Y) 956 2 10. Uç adım atlama: 1) Trozof (A) 14 05, 2) Dodos (Y) 1395. 3) Kumardaros (Y) 13.7J, 4) Oberbel (A) 13.21 Sınkla atlama: 1) J. Scheneider (A) 4.21 5'10 Cyeni Almanya rekoru), 2) Efstati31 if.2 110 Steineı Trobach 14 915.1 adis (Y) 4 15. 3) Erthel (A) 4.00, 4) 410 E: Ulzheimer Bon'ah 52.9 Ruboni* (Y) 3 90 CirH atlpnrıa53 8 n Hill (A) 68.19, 2) Keller (A) 3000 E: Thumm Gude 9,11.6 65 69, 3) Papayorgiu (Y) 62^4, 4) »15 6 Gnlle: LuHerEckert 14 6214.56 Pcristerakis (Y) 50.67. Dısk atma Oisk: RosfndahlDweger 48 801) Rozenthal (A) 46J6, 2) Yata48 «7 Çekiç: Wolf Storch 55.0753.50 gonas (Y) 46 27. 3) Obersal (A) Cirid: Will Koschel P9.2769 05 45 26. 4) Kumidis (Y) 43^7. Cekiç atma: Yüksek Bahr M*ssi"n 1.931 90 1) Stroch (A) 58 91, 2) Vucas (Y) Urun: Mallek Göbel 7.357.22 3 adım: Oberbeek Trozowski 42.15. 3) Misıllis (Y) 4160, 4) Wolf (A) 40.29. 14 RR1460 4X400 bayrak: Sırık: Schneider Oerteî 4 10.4.00 1) Alman takımı 3.22 8*10 (Hoas, Bufün yapiiarak miisahakalar 100. 400 800. 5000. 110 mania, Geister, Bonath, Kossina), 2) Yunan 4y300. ffülle, cirid, üç adım, yiik takımı 3 29 3 10. »eV stlama. B'ivük meraslme bahriye bando Isfendiyann eşinin cenazesi •u Ntrrak edecektirbugün kaldınlıyor Tann yapılacak müsahakaiar Bundan bir müddet önce \Tjku200. 1500. 10.0On. 400 mania, 3000 kazan tnania, 4X400. disk, çekiç, uzun, bulan müessif bir deniz neticesinde böğulan milll futbcl«nk. Türkiye Ahnanva %tletizm ma culanmızdan Isfendiyar Açıksözün çı işte fu kısa çereeve icirıde büyük genc karısı Perihanın cesedi bulunmuştur. Cesed dün gece geç raanalar taşıyarsk yapılacaktır. Ömer Besbn vakit motorle Caddebostana getirilmiştir. Alman millî takımınm Galatasaray Kulübü, merhum Tunanistanda aldıği dcreceler Dün aehrimlze gelen Alman milll Perihan Açıksöz için bir cenaze hazırlarruştjr. Perihanın •tlettan takımı 9 ve 10 eylul tarih töreni lerinde karşdaştıklan Yunan milll nâşı Ağacamiinde öğle namazını »tletizm takımına 11771 galib gel müteakıb kılınacak cenaze tamazından sonra ebedl istirahatgâhına «niştir. İki gün devam eden müsabaka götürülecektir. Assubayların cülekleri Askerî ferfi listelerinin febliği M »fustosta bınbaşı'.ığa terfl eden bir kıdeml! yüzbaşımn arkadasımıı Abldin Davere yazdığı mekrubdan • 30 ağusto; 1953 de terfl ermesl ge. reken ve bunu 9 aenedenberi dlslmi tır. n.ifcıma takarak çalıjıp hak ettiğlmi sa. nan hır yuzbasıyım. Terfi listeslnln ayın 27 nei gttnü yflk. lek tasdlkten çıkıp 28 lncl günü bası. na v« radyoj a verileceglnl gazeteler. den oârendim. Ordu kanalı İle de ayrıca tebliğ rdilecrjlnt biliyordum T* bek. lemeğe bajladım. 28 lncl gunü ordu, radyo vo faxetclcr, den oğrenmek miımkun olmadl, 29 un, cu gunü keza her üç menbadan blr ha. ber çıkmadı. 30 Aguıto* Zafer Bay. ramına, buyuk bir aevinç vc huzuru kalble glrmesl lâzım gelen ben ve e l . radı ailemuı balinin tasavvunınu tak. dirinize bırakırım. Ismlml Cumhuriyet gazeteslnd* va çok (ukur 30 aguttos gunu aaat 11 da bulabildlm 31 ağustos gunu ögleyin saat 13.30 da da radyodan duyablldim. Bugün 3 c>lul 953 olduğu halde ordu kanalı ile ve resmen terfilm bUdiıllmij degll. dir. 29 agustos giind üst makamlara (An. karadaki son mtrcilmiı d« dahll) yap. tığım telgraf ve telefon mıiracaatl da bos çıkmıjtır. Bu hale göre aynı du. rumda olan bir çok ordu mensubuimn moralini Uhmin ederim ki çerçeveley». bılüjiniz. Şuphesiz bu moral bozuklugn mem. leketin muhteüf jerlerlnde deglslk muddetler arzeder. Mesela İstanbul va rivarında i . 10, Erzurum ve dolay. larında 10 . 20, Sıirt, Van ve Kara bol. gelerinde ihtimal kl blr ay devam ede. cektir Dujunun bblgedeki terıll ııra. sında olan suba> ların çalısma, teragat ve fedakarlık hLleriniT Bütün ordu mensubları adına terfile. rln en geç olarak 25 . 29 ağustos arasında basın, radyo ve ordu kanallan İle tebllg edılmesi yolunda kudretll ka. leminizle çaresaz olmanızı ve btll ae. \inçle bu ba^rama sokmanızı candan temennl eder bîUesile en derin hünneU lerimı sunarım • > Dünkü müsabakalara on bölgeden 150 yüzücü iştirak etti ve iki Türklye rekoru kınldı Türkiye ferd! yüzme birbıciliklerine dün tabah »aat 10 da Ortaköydeki Lido havuzunda başlandı. On bölgeye mensub 150 müsabıkıü ijtirak ettiği yarışlar çok zevkli ve heyecanlı geçti. İki de Türkiye rekoru yenilendi. Saat onda yüzücüler takım halinde eşofmanlarile ve bandonun çaldığı yürüyüş marşına ayak uj durarak çıktılar ve havuzun çevresinde ver aldılar. Bunu müteakıb İstiklâl marşı çalındı ve müsabakalara geçildi. 100 metre sürat Program mucibince ilk olarak büyükler arasında 100 metre ser best stırat miisabakası yapılacaktı. Vanşa 6 d?n fazla yüzücü katıldığmdan müssbika iki seri uzerinJe vapıldı. Favor^ler ılk şeride olduğu için yarış hayii çeKİşmeli ve hevecanlı geçti. Depar işareti verildıkten sonra ılk 25 metre içmde^rıkara böleesınden Şükrü Ağaclıoğlunun rakıblerindan bir metre kadar öne fırladığı görüldü.Arkadan gelen cığer 5 yüzücü aynı hizada gidıvorlardı. 50 metreden sonra Şükrü Ağaclıoğlu arayı biraz daha açtı Fakat 80 metreden sonra kesiLneğe başladığından arkadan gelen Haldun İşmen arayı kapattı. Fakat birincihği alamadı. Neticede Şükrü Ağaclıoğlu (Ankara) birinci 1.5.5.7, Haldun İşmen (İstanbul) ikinci 1,0.6.4, Mahmud Dalhan (İstanbul) 1,0.6 5 ücüncü oldular. 100 metre serbest bayanlar Müsabakaya yalnız İstanbul böleesinden Viktorj'a Rola iştirak etti. Diğer bölge^rden bayan yüzücü gelmemişti. Rahat bir tempo içınde yuzen Viktorya Rola yanşı 1.38,5 ıle bitırdi200 metre klısik kurbağalama Depar işaretıle bırhkte fırlayan müsabıklar arasında Seyhan bölgesinden bir yüzücü, hakemın fodepar işareti vereceğini zannederfk suya atlamadı. Fakat müsabakar.ın devam ettıgini eöıünce 10 metre geriden d^ldı Fakat arsdaki mesafeyi bir Uirlü kapatıp rakiblerıne yetişemedi. Neticede Engin Unal (İstanbul) 2,55,2 ile birinci. Hüseyın Karaca İnnir 3,0,6,3 ile ıkmci. Eşfak Bavün (İstanbul) 3,0,7 ile uçüncü oldular. 400 metre serbest ortalar Denk kuvvetler arasında yapılan bu mü'sabaka havli heyecanlı geçti. Deparda İstanbul bölgesinden Oktay Durukan ve İzmirden Erdoğan Özlü Karabıber öne fırladılar ve ilk 200 metre içinde başa baş giderek rakiblerini 810 metre kadar açtılar. Bundan sonra, çok güzal bir stille yüzen fakat kâfi derecede çahşmadığı anlaşılan EHoçan kesilmeğe başladı. Oktay yavaş yavaş arayı açtı. 350 metre içinde geriden gelen Sunar Ünal da Erdoğanı geçerek ikinci vazivete atladı. Hat'î birinci ile de aradaki farkı hayli kapatti. Sunar yarısın başında biraz daha sıkj bir tempo ile gitseydi, belki bu müsabakayı kazanabilirdi. Yarıs neticesinde, Oktay Durukan (İstanbul) birinci 6,15,7. Su nar Ünal (İstanbul) ikinci 6,21.8. Erdoğan Özlükarabiber (İzmir) 1çüncü 6,29,8. 100 metre bayanlar sırtüstü Bu yarıjı gîne rakibsiz olan tstanbul böleesınden Viktorya Rola 2,0,6,4 ile kazandı. 400 metre serbest Bu yans günün en alâka çekici miisabakası oldu. Mevsim boj'unca devamlı olarak bu müsabaka için hazırlanan İstanbul bölgesinden Yılmaz Özüakın Türkiye rekorunu yenileyeceği kuvvetle ümid ediliyordu. Nitekim müsabaka sonunia bu tahminlerin doğru olduğu anlaşıldı. Depar işaretinden sonra su atle fırlayan Yılmaj sıkı bir tempo ile gitmefe basladı. İlk 150 metre içinde İzmirden Erdoğan Ertuğ Yılmaıla ayru tempo içinde ve basa bts yarıştı. Diğer yüzücüler 56 metre geriden kerdilerini takib ediyorlardı. 150 metreden sonra Erdoğan, Yılmazı takib edemiyerek gerılemeğe başladı. Yanşın bundan sonraki fafhasında rakibsiz bir vaziyette giden Yılmaz son turda fevkalâde bir finiş yaparak Türkiyt rekorunu farklı bir sekilde *ırdı. Derece: 5,11. Mahmud Dalhana aid olan eskı rekor 5,12,40 idi. Erdoğan Srruğ (İzmir) ikinci 5,38,2, Mustafa Yerdekalmaz (Seyhan) 5,50,9 ile üçuncü oldular. 4X100 karısık bajrak Bu müsabakanın ılk 100 metresi sırtüstü. 100 metresi kurbağalama, 100 metresi kelebek, 100 metresi de serbest idi. İstanbul takımı 5,0,5,9 ile Yüzme İhtisas kulübüne aid olan eski Türkiye rekorunu kırdı. Ankara takımı 5^5,6 ile ikinci, İzmir 5,30,7 :1e üçüncü oldular. Kuçükler S6 metre serbest Program harıci yapılan bu yanş hayh alâkalı geçti. Neticede Hasarı Bomin (İzmir) 0.47.8 ile birinci. Ziya Üstkale (Seyhan) 0,53 ile ikinci, Yalçın (İstanbul) 0.59 ile üçüncü oldular. GENERAL REŞİD ERKMEN Bes yıl müddetle İstanbul Merkez Komutanlığı vazifesinde bulunan ve bu müddet zarfında matbuata karşı daima yakın alâka gösteren Tuğgeneral Reşid Erkmen, kıta hizmetini ifa etmek üzere t s t anbul Boğazlar Müstahkem Mevki Komutan Yardımcılığına tayin edilmiştir. General Reşld Erkmen dün yeni vazifesine başlamak üzere M. S. Bakanlığı İstanbul Temsil Bürosu ile diğer bürolardaki arkadaşlarına veda ederek Merkez Komutanlığı vazıfesinden ayrılmıştır. General Sutopu ve tramplen atlama Erkmene j'eni vazifesinde başarılar Bundan sonra yapılan sutopu ma dileriz. çında, İstanbul Ankarayı 110, Sey han da İzmiri 91 yendiler. KAY1B ALTIN SAAT Tramplen atlama müsabakasınJa 7 e>lul pazartesi gunu saat 7 de Bt. Atıllâ Bilgitay (İstanbul) 110,82 y«zıd Leblebıctler «ok«Jı başında düçme puan. Folya 99,50 puan, Muammer neticesl. altın bll«lkll bır kol sastl 93,74 puan almışlardır. kaybedılmıştır. Manevi kıynnetı buyuk Ankara, İzmir, Sev han, Kocaeli. o'.an bu saati bulup. Çarşıkapı Yeniokul sokajı Bursa. Aydın, Antalva, Malatj". 8 kat 2 Abdullahffendı apartımanı No ye getiren mcmnun edilecektir İçel, İstanbul vüzücülerinin katıl dıkları müsabakalara bugun de devam edilecektir. İkinci gım pro Müessese, serbest hekim ve gramı şöyle tesbit edılmıstir. fabrikaların nazarı dikkatine 200 metre serbest (büyükler), 100 metre se:best (erkek ortalar). 100 metre sırtüstü (ortalar), 200 metre klasık ku'bağalama (bayanlar). 400 metre serbest (bayanlar), 200 metre klasik ku'baSalama (ortalar). 4X200 serbest bayrak (büyükler), kule atlamalar, 400 metre ferdî karışık (büyükler) Bu seneki ferdî birn"iliklee böl gelerden küçük yüzücülerin de getirilmiş olması önümüzdeki yıl için çok iyi neticeler ahnacağına bir işaret sayılmaktadır. Atıf SAKAR ANKARA 7 28 Açıli} ve program T Sl Haflf müz:k (Pl.) T.4S Haberler 8 00 Pctpuriler (Pl.l 8.30 Şarkılar. tur. kuler (Pl.) 9.00 Ktpanıj. 12.00 Memleketten »el»rn II İS Memlekete «elAm 12.30 Askerln tıte. d l | l havalar; »kuyanlar: FTkret Uturlu, Nazmi Yukselen 13 00 Habreler 13 15 Şarkılar: okuyan: Medlha Fldan 13 30 Öğle Gazetesl 13 45 Şarkı. '.ar; ok'iyan Abdullah Özman 14 00 Rart.man'.noff Piyano konçertosu ıPl.) 14.30 Füm yıldııları söyluyor (Pl.l 14 55 Kajıb mektubları 15 00 Ka. panij. İstanbul Serbest Hekimler Derneğinden: Kadrolannda münhal .Ioktorluklar için müesseseler Derneğımize müracaat etmektedirler. İş arayan serbest hekim arkadajiarıra.zm acele Dernek merkezimiz olan, Cağaloğlu îstanbul Tabıb Odasındaki Dernek merkezine adres'eri ile müracaat etmeleri rica olunur İS 58 Açılıj ve program 17 00 Ço. cuk s«atl 18 00 İncesaz (Nlhavend fasn) ldare eden Tahrl Kopuz 18 40 Şarkılar: okuyan: Sevım Çağlayan 19 00 Haberler 19.15 Tarıhten bır yaprak 19 20 Turkuler: okuyan" Ali Can 19.45 Radyo tle ingllizce 20 00 Konuşma 20 10 Muzlk 20 15 Radyo Gazetesl 20,30 Şarkılar. okuyan: Mua'lâ Gökçay 21 00 Konuşma 21 15 Hafta sonu programı 22 45 Ha. berler 23.00 Dan» muzlji (Pl.) 23 30 Kap.Tiış. Çanılıca tepesi hakkında iki mektub • Çamlıca tepesin.n metresi blr krıruaa. satılmıs» serlevasıle gazetemlzde çıkaa bır haber uzertne blrı «Çamlıcalı ka. rlınlz Şerif» lmzalı, diğerı de Göztep». den Mustafa Sabri Zırh lmzalı lkl mek. tub aldık Alkadaşımız Abidln Dav'ere yazılmı» olan bu mektublar blrblrlenn» tamamıle zıd olarak burayı »atın alan klmsenin b'.rlncul aleyhlnde, lklncisl lehinde bulunuyor. Hanglslne lnınaca^ İımızı saîirdığımıt İçin lklsini de i n . ceunlyoruz. malıdır. 7 Aststıbaylar (suhaylaT glbl) mıırluk . pardesa glyebilmelldtr 8 Astsubaylar (subaylar glbl) rdtbede s»pka gijebilmelidlr. Acele Satılık Matbaa Tipo Makinesi BULMACA l 2 3 4 t yıf. hef 1 8 Telefon: 21963 Ankara, 11 (Anka) İstanbul |>rofesyonel Hgınin tanzim edilen t» yapacaklarfıkstürüne Galatasaray ve Beyoğ, ile birer karşılaşma e> luspor kulübleri itiraz ederek bu dır. Fenerbahçeliler bu seyahate şu itirazlarını Futbol Federa?yonuna «4 yazı ile bildirmişlerdir. Futbol Fe kadro ile çıkmışlardır: m Kaleciler: Salâhaddin, Vural. derasyonu bu meselede bir karara Bekler: Nedim, Müzdad, Kâmil. varmak için yarm toplanacaktır. Soidan tağa: Haflar: Basri, Melih, Akgüa, M. 1 Şehiderde ynn#ın sttndünn* \f. Millî basketbol namzedleri lerile u£ra$an müessese. 2 O konu Ali. ürertne. ijkence. 3 Yem« harcketlnl seçildi Forvetler: Fikret, Erdoğan, Fa yapmak (iki kellme). 4 Bir ermenl Ankara, 11 (T.H.A.) İstanbul hir, Nedim, Feridun, Burhan, Lef erke£ln adı. İki manalı söz aoyleme 1?1. 5 Bir ölçunün beşt* üçü. tersi da 10 ilâ 18 ekim arasında yapıla ter, Niyazi. Asyada bir nehlrdır. 8 Çevrlllnce cak olan 4 üncü milietlerarası İsFenerbahçelilere antrenBr ola Italyada bır göl olur. barsaklar (eakl tanbul basketbol müsabakaıarına rak eski kalecilerden Sabri Kiraz UÎUI çoful). 7 Antıl adalarından katılacak Türk mülî takım kadrosu refakat etmektedir. blrinin İki bajı. U53 Turklyt fuzell. 8 Özen seçilmiştir. Bir futbol maçında Yukandan aşağtya; İstanbuldan: Yalçın Granit. Yal1 Herhangl bir slya»! veya Içrlmal çın Okaya, Cemil Sevin, Guney Ülmeydan kavgası kanaati belirten keiime. 2 Bolumler men, Altan Dinçer, Yüksel Alkan, Buenos Aires, 11 (T.H.A.) Bura (eski usul çoğul) 3 Etln en lyl kı. Sadi Gülçelik, Erdoğan Partöner, sımlarından biri. 4 Tersl tatlı su da belediye stadyomunda River frenklenne gore «Beyoglun dur, aka. Sacid Seldüz, Haşim Taşkut, Ayhan Pla'a ve Ferrocarril takımları ara cak olan: damarda durmaz, injaatın ya. Demir, Şevket Tarlıca, Ankaradan: rısı. 6 »Tanrının lsmlnl zlkrederek Yılmaz Gündüz, Muammer Özay sında yapılan futbol maçında çıkan vaıdde buîun!» manasına mürekkeb bir kavga sonunda seyircilerden 50 kidın, Orhan Özbatm, Arman Arsena, emlr 7 Yamyassı edememek. 8 Be. y « meydan (iki kellme). Tevfik Artun, izmirden: Turan şi yaralanmışhr. A. 68V100 eb'adında cift turlu. Galatasaray ve Beyoğluspor saatte 1800 baskı yanan tipo tanzim edilen fikstüre makinesi acele satıhktır Müracaat: Vılâvet karsısında 37/4. itiraz ettiler M « • V •"• 1 II • • 1 1 1 | 9 Astsubajlar (subaylar glbi) or. duevlerinden ve gazlnolarından ayrı bir bdlüm verllmek »uretUe lstlfid» ede, bilmclidirler. 18 Astsubaylar er glbl arka ean. tası tasımamalıdırlar. (Zati esyaları suba>lar gibi eşya a|ırlıtında gotttrül. melidir ) ı ! • 17 Evlul Perşembf fünü, Türk mecmuacıhgında sürpriz teşkil edecek hâdis« vukua Tezel, Özer Salnur, Şinasi Erkan, Yüksel Böke. Bu namzedler 14 ve 29 eylul tarihleri içerisinde millî tak:m antrenörü Van Zand'ın nezaretinde çalısacaklardır. Bütün sporcular 13 eylulde İstanbulda toplanacaklar, Fedeıasyo. nun izni olmadan hiç bir sporcu başka bir antrenmana ve müsabakaya karışmıyacaktır. Tlirk millî takım kadrosu bu çalışmalar so'"unda tesbit edilecek ve 1 ekimden 10 ekime kadar açılacak kampta çalışacaklar ve müsabakalara iştirak edeceklerdir. Anadoluhisan sahasında bugünkü maçlar 1 2 3 4 S 6 T 8 Bugün saat 14 ten itibaren Anadoluhisarı sahasında futbol maçlan yapılacaktır. Saat 14 de İstanbulspor (amatör) Anadoluhisan ile, saat 16 da İstanbulspor (profesyonel) Galata Genclik takımile karşılaşacaktır. Italyan denizcilerinin dünkü maçı Şehrimizde misafir bulunan ltalyan mekteb gemisi takımı, dün saat 15 de îstanbul Deniz Haıb Okulu ile bir futbol karşılaşması yapmıştır. Musabakayı zayıf rakiblerl karşısmda iyi bir oyun çıkaran Deniz Harb Okulu takımı 5 0 kazanmıştır. âdeta Krişna'nın gazabına uğradım: suratsız hizmetçilerde« biri o Hindistan yadigâriannı bulmuş, alıp Büyükbeye götürmüştü Büyükbey beni çağııdı. Baktım: üçü de kömür kovasmra içmdeydi. İhtiyarm da jnizü tıpkı oğlu İshak'ı kurban etmei*e haztrlanan İbrahimın yüzune benz'yordu. Büyükhanım da, ağzını, burnunu buruşturarak. onun yanında ayakta duruyordu. Büyükbey: cDindar bir evde bu gibi mekruh şeyleri bulunduımaktan maksadın nedir, Lucy, sorabilir miyim?» dedi. M İ t İ L YİAİR •İA Ü İ T İ Ü »!K|« EİL ŞIIİFİAİSİI Z|» AİLİEİVİ t İLİEİR HlEİRPlslı RİA EİRİB Ş'EİK «İK DİEİRHDİV Mlî EİKİ1 LIALM *|T B«ıaD T* fayan MatbaneiltJt oc GatrtecUik Türk Anmtm Sirkett Cağaloötu Balkrm tokaJt No >•/«] SahJblen Fenerbahçe îzmire gitti Fenerbahçe profesyonel futbol takımı dün saat 19 da idareci ve oyuncudan müteşekkil 23 kişilik bir kafile halinde uçakla İzmire gitmiştir. Sarılâciverdliler bugün ve yarm Kültürspor ve Göztepe yoktu. Karşımda sadece, yerini yadırgayan bir köylü kızı vardı. Msnu'nun önceden haber verdıği gibi, yapayalnız kalmıştı, fakat büyük mükâfatlar peşinden koşan bir masal kahramanına hiç de benzemiyordu, elâlemin maskarası olan bir zavalh idi. Sonra gizli bir köşeye gittim Manunun bana verdiği îiş yadigâr vardı, oraya saklamışüm. onları aldım. Biri «saiagram» taşı, biri otulasi» dedikleri nebatın kuru bir sapı, biri de tanrı Siva'nın sünger taşma oyulmuş küçük bir heykeli idi. Bunları getirip tu\alet masaının üzerine dızdim. Karjılannria diz çoktum Fakat eskiden işiHiğim ve/a işittiğimi sandığun bir hışırtı vardı ki onu duyamadım, kalbimde de simsek çakm^mıştı. Onlara hindce: «Siz bana yardıaı etseniz de, etmeseniz de ne yapıp yapıp kontes olacağım ben!» dedim. «Andediyorum ve sözümden dönersem şeytan çarpsın!» Neşe tannsı Krişna'ya hâlâ inanıyordum. Aylar, Patna yolundaki manda arabası gibi ağır ağır, fakat yolundan saşmadan geçtikçe bu inanra deli gibi sarıldıvn. Sık «ık süthaneye çekilip, kimp görmeden, büyü yapıyordum: Tezek ajıp ellmde sekil veriyor, özerlne biraz süt döküyordum. On üj yafuna y«ni basmıgtım, Perçembe günü 68 sahife olarak bir hârika halinde. görülmemis tarihî tablolar ve en tanınmış muharrirlerin yazıları ile çıkıyor. • ^ " ^ ^ " ^ Içiodekilerden bir kaçı: •k Abdülâzizin 1867 Paris seyahati (ilk defa neşredllen resimlerle) ~k Nahid Sırn örıkin Düzmece Mustafa hakkında orijinal blr tetkiki •• Lamartin'in şark * seyahati (Hamdi Varoğlu tarafından ilk defa tercüme edilmistir) ie Resad Ekrem Koçunun (Tarihte Türk Venedik muahedeleri) •• Kadirilik ve Rufaılik * tstanbula nasıl geldi. nasıl yayıldı? k Mısır hukümdarları tarihin kefesinde (Kahire Üni. tarih profesörü Dr. Hüseyin Munis tarafından) * Abdülhamid Çerkez cariyelerini niçın serbest bıra.ktı? ~k Haremden mektublar (simdiye kadar bilınmiyen sultan mektubları) * Yusuf Kemal Tengirşenk ilk defa hâtıralarını anlatıyor k Tarih boyunca moda ve hıkâyeleri (enteresan resimlerle) r Tarihte ilk r\L"vet k A Eski meyhane âlemleri k 5 padisahm bilinmiyen tarafları if îstanbul ressamları + Nahid Sırrı Örikin tarih kitabları ve tarih yazıları hakkında bir makalesi vesaire vesaire ve 50 den fazla son derece nadir tarihî resim ve tablo. Bu hârika mecmua meşhur Fransız tarîhçisi Jouannin'in (Türkiye Tarihi) ilâvesile yalnız 50 kurus ümura tajr» bayü: Sabri Özakar Ankara Cad. No. 421 la. Tannlanmı da ateşe atrnam.» Mag: «Tanrıları imîş!* diye haykırdı. «îşitiyorsunuz!» Büyükhanım: «Bence bu yezid güzel bir kamçı dayağı istiyor,» dedi. «Ve ben döğeceğira!» «Döğersen öldürürüm seni, Büyükhanım!» Şöyle bir doğruldu. Gözlerind^n anladınv korkmuştu. Büyükbey kömür kovasını yakaladığı gibi bütün kmvetile bir salladı. içindekileri ocağa fırlattı. Taş küllerin içine gömüldü; s?p ossaat yandı; heykel da lkl şak oldu. «Bu iş tamam,» dedi. «Sana gelince, Lucy, yahud adm neyse, vazifede ölen zabitlerin öksüz ka; lan çocuklan için Yorksh're'de b r yurd var, seni oradasi hemşireler yola getirirler. Pazartesi sabahı yola çıkacaksın.» YENİ TARİH DÜNYASI NAZTVtt NAD1 T« ÇOCUKLASI 7«n Wrnm tt'Urt tcUrr» «d«n Metuı Mftdfiı NAZBM ULUSAY Sonra, Ingilterenin en kibar yerlerinden biri olan Bath'da General Sir Edmund Judson diye biri vardı ki Hindidstandaki hızmetlerinden dolayı şövalj'e unvaruru kazanan bu adamm torunjnu tarurdım. Kitty adındaki bu kızla, dedesinin Dinapor'da kald'ğı kısa müddet zarfında, beraber o\ramıştik. Sonra, cBristol civaı^ra gelirsen bıze gel» diye yazmıştı bana. Kız çocuklann arasında Sdettir, birbirlerile kan kardeşi olurlar; biz de Kittıy ile bu şeküde andiçmıştik. Anlattığına gore dedesi he;n zenginmış, hem de pek cömerdmiş. Daha ilk çantamı doidurup kapamadan kararımı vermı^ti'n. Büyükbey yol paramı kendisl vermeği teklıf etti. Nehirde işliyen kayıklardan bırıle Benvick'e, oraI dan da vapurla Hull'a gidecektim. ! Na olur, ne olmaz diye avnca bir , mıktar pa r a daha vermak istiyor1 du. Müteşpkkır ve mirmettar bir ı halle kabul ettim Bunun üzerine, hıdrleti geçti. Kayığa gidetken d« yolda biraz numara yaptım. Aıtık keyfim yerindeydi zira. Bu »uretle, sade hayır duasını almakla kalmadım, avrıca bir lira daha kazanHım ki bu benlra İçin mflthif bir para idi. Üstelik, aonradan çok İ4İma yarayacak blr dan im 8 t renmif «CUMHUBİYET» in ROMANI: 7 Yazan: EDİSON MARSHALL • Çeviren: VAHDET GÜLTEKİN Şımdi üçü de ateş saçan gözlerini bana dıkmişlerdi. Fakat ben babarrun çukura kaçmı», üzerine ölum karanlığı çökmüs gözlermin bir an için ışıldayışını hatırladım VP kulağımda şu sözleri çmladı: «Jüşmanlanmın karşısına olduğu gıni çıkmasını bildim.» Sesimin titremesine mâni olmaya çahşarak: «Vallahi, babam kendıni pekâlâ bir şey sandı.» dedim. «Bılıyor musunuz, ona teğmen rütbp=mı Waterloo harb meydanmda W>llıngton Dükü vermis. Sonra, babam diyordu ki bana da ^orarsanız öyle yatakta kazanılan unvandan daha şereflidir bu sekilde unvan almak.» Lady Kirk küçük dilinl yutaeaktı: «YatakU mıT.» dlyeblldl. tEvet efendim. Yani bir bJnbaçımn kalan çocugu olarak dflnyaya flmtji kasdadijrordu. Babam alçalacağma yükselmesini bilmia. Bana da mütemadiyen yükselmeye bak, dedi ve öyle yapacağım. Baron kansı olmak bana yetmez. Şövalye karısı olmaktan topu topu bır derece yüksek bir mevki. Onlar Hindistanda sinek gibi, sürüsüne bereket. Ben kontes o^acağım. hem de bir kontla evlenerek değil. Bu unvanı bana bir kral verecek.» Bunun üzerine, odaya uzun bir sessizlik çoktü. Vücudümün yılan gıbi soğuduğunu hissediyordum. Nıhayet kız: «Olur şey değil!» diye bır kahkaha attı. Lady Kirk derin derin bir Eöğüs geçirdikten sonra: Bu taze sizin hısımmız değil. değil mi Misters Ferguion? Müsaade eder misıniz kendisile biraz açık konuşayım1'» «Kelimelerinizi esırgem»v» lütum yok. Lady Kirk.» tBabanın yaptıklarü» Iftihar etmeni anlnnm, Lucy Takdir* şayandır. Fakat bu sekilde konustuğun zaman gulünç oluyorsun, bunu hiç düsünmüyor musun? Senin ne gibi meziyet ve kabiliyetlerin var ki asılzadeliğe yükselesin? Yanlış anlama, sana zerre kadar kınnış değilim. Senin yaş ve mevkiinde bir kaın sözleri bana şu kadar olsun te'sir eder mi? Yalnız, sana acıyorum... Hem de bütün kalbün'e.» Büyükhanım: «Benim de hislerim tamamile bu tnerkezde, Lady Kirk,» dedi. «Bak «ana sbyleyeceklerimizi söyledik, Lucy; artık odana gidebilirsin.» Gvzlerimde bir damla yaş olmadan, odama gittim. Bir kaç dakika yatağımda harekettiı yattıktan sonra kalkıp aynaya baktım. Aynada Lola'yı bulamadım Annemin biç tevmedlji Lucia bil* de temizlenmedi,» dedi. «Dua edeceğim, ancak o zaman temizlenir.» «Hak Tealâ Sodom ve Gomore'nin üzerine ateş ve taş yağrlırdığı gibi bu evi de yıldırımla yere serse saşmam vallahi!» Bir iki saniye saşkın şaşkın bakakaldım. Hindistanda bu heykellere her yerde rastlanıHı, d^îrt metre boyunda olanlan bi'e \srdi. Doğru, Manu'nun bana hediye ettiği bu küçücük heykslin mânasını biliyordum: yeniden doğuşu temsil eden bir erkek heykeli idi ama, müstehcen sayılabileceği hiç «Mekruh değil onlar,» dedim. aklıma gelmemişti. Öfkelenmek ihtiyacım ve arzu«Hindlilerce mukaddes şeylerdir, ben de onlan... şey diye... uğur sunu duyuyordum. Fakat krnd'mi sadece kolum kanadım kırılmış bir dur diye bulunduruyorum.» (Kötü ıeyler bunlar.. Şu tes halde hltsediyordum. Sesim sıkıparçası, fu nebat sapı! Ne ifade şan bogazimdan bir hırıltı halinde ettiklerini bllmiyorum, bilmek de çıkrı: «Yüz kere elledim, hiç de istemem. Fakat ya bu müstehcen ellerim kirlenmedi,» dedim. «Pis şeye ne dersin?» Parmağı titreye titreye heykeli bir tarafi yok ki. Siva'nın timsagösteriyordu. Iğılip almak üzere li ve...» Büyükbey öfkeyle: I A I şu kovaelirni uzarUm, öyle bir bağırdı ki yı, içindekileri ateşe fjrlat's diye korktum, «Sürme elini o pis seye!» di haykırdı. Yerimden kımıldamadLm. nefeyordu. Doğruldum. O zaman devam etti: «Mag, ne olduğunu bil simi tuttum. Sonra bird"nbi.e bomeden. elinl sürmtia, «onra teroir ğacrm çürUklü. »Hayır, »f»nd1m »> lemek İçin »lltrinin dariaint yut tBana karaı gelmesan ryt olur, mflf.> Mag, Bflynkhanrmn» arkasında Lucy.» bMÜm »dmv Loduruyordu. Bogu bir s««lt: fGen* n Odama gittim, eşyamı toplamsğa başladım. Nereye gideceğiri bılmiyordum ama her halde öksüz yurduna gidecek değildim içımde bır ferahlık hissediyordurn. Kıymetli şeylerim arasınr^a bir dizi kokvakut taşı vardı. Bunu bana Çota Na«»pur daelarmda b r aşiret reisi vermişti. Eldinbur^hda bir camekanda bir benzerini görmüştum, üzerlnrl» «111 altın yanyordu ki benlmki ondan kat kat OrtundO.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog