Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

n ım C'UMHUKJVR SÛN H A B E Celâl Bayarın Iran Şahına gönderdiği mesaj • Londra, bu roesaja büyük btr ehemmiyet veriyor Londr» 11 (B.B.C.) Turklye Cumhur Başkanı Cellâ Bayann Iran Şahına bir tebrik mesajı gönderdiği hakkında gelen haber, burada ehemmivetle belirtilmektedir. Tahran radyosunun bildirdiğine göre, Türkiye Cumhur Başkanının mesajı, cmesrut! rejimin takviyesi ile memleket refahının gelişmesi hususunda temennileri» ihtiva etmektedir. Bu mesaja bir makale tahsis eden Times gazetesi, Türkivenin Ortaşark vaziyetüü daima iyi gören bir memleket olduğuna isaret etmekte ve bundan dolayı Şahın vaziyetinin kuvvetlenmiş olduğuna hükmedilebilir demektedir. Irand» veni tevkiflcr Tahran 11 (a.a.) Polls makamlaruım bildirdikleriue göre, dün yakalanan 17 komünist arasında Pehlevl hastanesinin başhekiml Dr. Gazi Zade de vardır. Hastanede tevkif edilen 15 kişiden 6 sı kadındır. Musaddıkın açhk Rrevi yaptığı tekzib ediMvor Tahran 11 (a.a.) İran hükumet darbesini müteakıb tevkif edilmiş bulunan eski Başbakan Musaddıkın açhk grevine başladığına dair çıkan haberler bugün resmen tekzib edilmiştir. «Poste Teheran» i'imli pazpte dün aksamki nüfhasında Musaddıkın zivaretçi kabulüne müsaade edilmediaini vazmakta ve şunlan ilâve etmektedir: «rMusaddık hskkmdaki ilk tahkikat sona erdi ve dosva askerî mahkemeve tevdi edildi Musaddık. SaltanabaH kıslasmda nezaret ^1tında bulunmaktpdır Kacırılma teh likesine karsı pek vakmda başka bir mahalle nakledilecektir » Amerikada balayı Birleşmiş Milletler sona eren Anayasasımn tâdili Amerikan tâdil teklifinin tetkik edilmesi istendi Birleşmif Milletler anavasasının Washington 11 («.».) Âyan meclisi <hş işleri komisyonu başka degistirilmesile ilgili teklifleri te: m Alexandre Wiley dün akşam be kikle görevli özel bir meclis komisyanatta bulunarak, Birlefmif Mil yonuna başkanlık eden Alexandre letler üyesl devletlerin temsilcileri Wiley sözlerine şöyle devam etmişnin Amerikanm hareket tarzını ta tir: «Kanaaümee Birleşmis Milletier. kib ederek, themen şimdiden Birleşmis Milletler anayasasında ya olması gerektiği veya olabilecejH pılmaaı mümkün tadilâtı dikkat na kadar kuvvetli değildir. Fakat buzarina almalsn ve Birleşmi? Mil CÜn elimizde bulunan budur ve letlerin dünyadaki rolünü yenl bir eğer ortadan kalkacak olursa, yetetkike tâbi tutmalan gerektiğini rine başka bir teşkilât kurmamız aerekecektir.» bildirmiştir. ...«nnnılıınnifflinilll!llll1lll!lll!IIIHimilllllfllllll!IIIIUi>ıı«ı» «<•<»«•"••• Rumanyada kaçınlan Rus albayı Banat havalisindeki çetelerin bu nıbayı kaçırdıklan anlaşılıyor ParU 11 (R.) Rumanyadan gelen raporlara göre, bu peyk memleketteki Sovyet gizli polisi, Laprihov adında bir Sovyet albayuu nramakta fakat bulamamaktadır. Bu Sovyet subayınm geçenlerde Bükrej Timishoara treninden kaybolduğu tesbit edilmiştir. Verilen malumata göre, Sovyet albayinın Banat havalisinde faaliyet gösteren çeteler tarahndan ka çırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Rumen gazetelerinln verdikleri malumata göre, bu Sovyet albavımn Caransebesh ve Timishoara istasyonlan arasında kaybolduğu tesbit edilmiş, fakat polis henüz bir ize rastlıvamamıştır. Albay Laprihov. Sovyet gizli polisinin Rumanyadaki teskilâtı başkanı idi. Bu sebeble de çeteleriE imhası ile bizzat meşgul olmuştu. Çetelerin onu kaçırdıklanna da1 deliller mevcuddur. ingiltere Pasifik Paktlna alınmıyor Amerika, Avnstralya ve Yeni Zelanda bo hosusta karara vardılar Washington, 11 (a.a.) Avuıtralya, Yeni Zelanda ve Birleşik A merika Dış İşleri Bakanlan toplantısı dün gece sona ermiş ve Pasifikte imzalanacak olan ademi tecavüz paktına. İngiltere dahil hiç bir devletin dahil cdilmem>%i karar altma alınmıştır. Toplantı sonunda neşredlles »e 3 Dış İşteri Bakanının ımzasıaı taşıyan resmt tebliğde, raktın çercevesinin genişletilmesinin tacelendtği, fakat aleyht» karar verildiği beli'tilmektedir, Tebliğde şunlar ilâve edilmektedir: (Üç Dış tsleri Bakanı temtfl ettikleri memleketlerin birbirm» kargı olan münasebetlerinl v« mevcud «avunma tedblrierlni g6eden geçirdiği gibl Pasifik paktmın dünya güvenlik listeml çerçevtd dahilindı mevkiinl de iac*l«omlftir. Konsey bSlgenia MtrunmAamı kuvvetlendirecek her tekîlll ine«lemekle beraber, şimdilik şerçevesinin genişletihnestnin tasarlanan gayeye hirmet etmiyeceğinl oy birliğile kararla|tırmıjtır.» Hocayı hatırlamamak kabii değiL ı ngünlerde heU ek<m«mi sahasında yapılan vm ^^ söylenealeri görüp işittikç». Hocayı hatırlanuunak kabfl ohnnyor. Gazetelerm verdikleri bir habere jöre hükumet buğdayı dün ya piyasası fiatlanna satabilmesi içtn Toprak Ofise »alâhlyet Teren bir karanuune hazırlamış. Hattâ bu kararnam* Ofisin bundan altı ay eTvellne kadar zararma tattıj? b a | daylara da samilmis. Bu bavadisten iki KT anlafüıor: Birisi, Ofls tarttrma bnğday tatıyormuş fakat bunu salâblyeti dıaında jrapıyormuş, altı ay ew«lin» kadar böyle »alâhiyeti dışında sattıgı bu|daylann satısmı da bu kararname «makbul» sayıyor. İkinci anlaşılan fey bb artık tmjda^i daima zaranna «atacağn ve ne kadar çok buğday Istihsal eder ve satarsak, o kadar ıarar edeceğiz. Çünkü buğday dünym piyasası 20 kuruştur. Biz buğdayı M kuraştan satın alıra ve bu fiattan almağa devam edeceğinüzi da flin ermişizdir. Şiradl bu haberi re bn y»«T> °" kuyanlar kendi kendilerine reyabirbirlerine sorarlar: Öyle ise bizim bu buğday at verişindeki kârımu nedir?» İste o zaman Hoca hatıra geliyort Dostlar alış verişte görsün. İktidara gelirken iktisadiyarta devletçiliği reddeden, liberal ticaret taraftan olduğunu ilân eyliyenler, şimdi devletçiliği zararU tatbikte hiç bir mahzur görmüyorlar. Bugün piyasaya hâkim olan kanaat bu yeni ticaret rejiıninin b«defi 30 kuruşa alınan buğdayın 29 kuruşa satılabihnesi ve bunda» doğacak açığı ithal mallan dovizine yani maliyet fiatına zamme« dilecek farkla kapayabihnektir. Böylece vaktile: İhracatı çoğaltacağız. Memle. kete bol döviz girecek. Bu dövizlerle ithalât yapacagız. Bol ithal malı gelecek. Böylelikle hayat uucuzlayacak. diyenler şimdi verdikleri kararlarla buğdayı 30 kuruşa satuı alarak köylü ekseriyetini seçimde kazanmak içhı ithal mallarını bile asd kıymetinden yüzde 75 • belki de iki misline kadar pahalılandıracak tedbirler abnakta \» bununla da piyasada ferahlık doğacağını va'detmekten gerl kahnamaktadırlar. nümüzdeki uflnlerde Birleşik Amerikada parti mücadelesinin birden alevlenmesine, Eisenhower*in iktidara geldiğindenberi devam etmckte olan cmütarekenin» »ona ennesine intizar edilmektedir. Şu üç hâdise, partiler arası mScadelenin kızışmakta oldnğunu gSstermiştir: 1 Eski Başkan Truman'ın nutku: Mumaileyh, Eisenhnwer idaresinin Demokratlar tarafından desteklenmemesi için gerekli talimatm verildiğini söylemiştir. 2 Son seçimlerde Eiserhower'e mağlub olan Demokrnt baskan adayı Stevenson'un beyanatı: Bu Demokrat Hder de, Çumhuriyetçilerin iki partili siyaseti reddettiklerini ve bu sebeble de arÜk mücadelenin kaçınılmaz olduğunu belirtmlştir. 3 Çalışma Bakanı Martin DurkinTn istifası: Eisenhower hükumetinl kurduğu laman, reylerinl Demokratlara vermiş olan işçi kütleleri ile normal münasebetler Idftme ettirebilmek maksadile Çalışma Bakanlığma kendi partmnden adam getirmemiş, fakat Demokrat olan Durkin'i tayin etmistl. Hatırlardadır ki, bu tavhı o tarihte müteveffa Taft ile Baskan arasında ciddî tartışmalara sebebiyet vermişti. Şimdi anlaşılıyor kl, bir miiJdettenheri devam trmekte olan partilerarasi balayı artık sona ermektedir. Bilhassa iki gün sonra Şikago'da toplanacak Demokrat kongresinde Truman'ın mühim bir nutuk söylemesi ve bHylelikle de «seçim miicadelesi» için kanpanymnın şimdiden başlaması kuvvetle muhtemeldir. Başkan seçimi 1956 yılında yap»laeaktır Fakat gelecek yıl Temsilciler Meclisi ile Senatonun iirte biri Için seçimler olacağından partJler ve bilhassa muhalefet şimdiden hazırlıklanna başlamayı doğru bulmustur. Demokratlara bakılarak olursa, Eisenhower iktidara eelHikten sonra muhalefet partisi tarahndan toplu bir şekilde desteklenmlş ve hattâ karsılaştığı müşkiillerm de her saman kendi partisinden preldiği müsahede edibnistir. Bö\1e bir hâdiseye ise tarih boyunca rastlanmamıştır. Tnunanın parti8İ, Başkanın kendisine verilen fırsatlardan istifade etmediğinl. bir çok kanunlan tldile yanaşmadığın, meselâ Taft Hartley »şei kanunu, bütçeyi tnuvazenelendirmediğini söylemektedir. Aynı «arnanda dış siyaset ve Amerikan bava kuvvetlerinin zayıflatılmıs olması da an ı a tenkld edilmektedir. Muhalefet idarecileri «Hani Eisenkower1n vaadettiği eesur ve yeni dış politika» sualini torup durmaktadırlar. Cumhuriyetçfler fae Demokratlaruı bu hazırlıklanndan kafiyjm endişe etmiyor gibi görünüyorlar. Onlan desteklemekte olan New York Herald Tribune gazetesi. Demokrat parti gibi zayıf, köbne, parçalanmış bir partinm nasıl olup da çeyrek asır Iktidarda kaldığmı hajretle sormakta ve Booievelt partisinin çökmesini bile muhtemel »örmektedir. Fakat cumhuriyetçilerin bu iddialanna rağmen, Demokrat Partinin gelecek seçimlerde iktıdar partisi için gayet büyük bir tehl.ke olacağı muhakkaktır. Unutulmama lıdır ki, Eisenhower partisinin senatodaki çoğunluğu tek bir reye baslıdır. Temsilciler meclismde de cumhuriyetçiler yaintz 10 reyhk bir ekserivete sahibdirler. Amerikada partiler arası mücadele kızısırken ve bilhassa Demokrat parti iktidara yüklenroeğe *«nrlanırksn patlak veren «Mac Carthy bombası» bilhassa mühim dir. Komünizmle mücadeleyi yanlış bir yoldan >üriiten ve bu seheble de zarar veren bu cumhurivetçi senatör şimdiye kadar herkesi itham etmekle vaktini geçirmekteydi. FaKat dün Harbiye Bakanlığı. bu senatörü. gizli raporlan açıklamakla ve üstelik bunlan tahrif ederek basına vermek le suçlandırmıştır. Muhakkak ki bu itham, cumhuriyetci parti dahilinde bir çekişmeye vol açacaktır. Truman Stevenson ekipinin bundan favdalanmaya çalışacalkan da aşikârdır. Omer Sami COŞAR Yugoslav Kralı boşa Adalet feşkilâlında yeni tayinler nacağını bildirdi Biarritz 11 (a.a.) Eskl Yugoslavya krah Pierre ve Prenses Alexandra, dün yaptklan görüsmeyi müteakıb basına yaptıklan açıklamada boşanmağa karar verdiklerini bildirmişterdir. Bu hususta neşredilen tebliğds Prenses Alexandra ve 8 yaşındaki oğlunun mahkeme karanna kadar İsviçrede bir mektebde ikamet edecekleri açıklanmtjtır. Dünkü toplanbda kral Pierre'i avukatı J. JAugol ve Prenses Alexandrayı da Rene de Chambrun temsil etmişlerdir. Bir Amerikan filosu dün Izmire geldi İzmir, 11 (T.H.A.) Amerikanın Akdeniz filosuna mensub 4 muhrib den müteşekkil bir filo bu sabah saat 8 de limanımıza gelmiştir. Men direk dışında demirliyen Ameıikan muhribleri pazar gününe kadar şehrimizde kalacak ve misafır denizciler şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecekierdir. İrvvin, Popper, Preston ve Pizting adlarmdaki Amerikan muhribleri, ziyaretlerini müteakıb pazar günü Maltaya hareket edecekierdir Müthiş bir havagazi infilaki Cleveland (Ohio) 11 (AP.) Dün akşam burada caddelerin kalabalık saatinde yer altındaki havagazi borulanndan birinde bir ka za neticesi vukua gelen müthi} infilâk asfalt caddeyi altüst etmis ve 67 kişinin yaralanmasına ve 1 kadınm ölümüne »ebeb olmuştur. Hayahnı kaybeden kadın basına beton ve taşlardan »ldiğj yaralarla ölmüştür. Kazadan aağlam kurtulan bir ft>töT infılikın mühis olduğıın'i, etrafı agır bir dumanın taplachğını ve bilhassa infilâk sesinin ttulaklan patlatacak kadar ;i<id?tli oldutunu söylemiçtir. Bir gazetentn okuyucusuna yardımı Omaha (Birleşik Amerika) 11 (a.a.) Omaha WorldHerald gazetesinin nöbetçi memurunu telefonla arıyan on sekiz yaşındaki genc bir okuyucu junları söylemijtir: • Sizden büyük bir ricam var: Mektebler tatil olduğundanberi sev gilim Sandra ile buluşamadık Telefonun bulunmadığı uzak bir çift likte yaz tatilini geçiriyor. Kendisini ne kadar çok sevdiğimi isbat için, gazetenizjn bag sahifesine büyük harflerle «Sandra'yi çok seviyorum» diye bir serlevha koyar mı sınız? Aksi halde, başkası ile evIeneceğinden kor'.:uyorum.» Gazete, genc okuyucunun dileğini yerine getirmiş ve ertesi günkü nüshada şu başlığı koymuştur: «Sandra için bir mesaj: Beni bek le Sandra, baskası ile evlenme.» Ankara, 11 (Anka) İzmir Savcılığına Samsun Savcısı Radi Okbay, İstanbul Ticaret Mahkemesi Reisüğine İstanbul icra hâkimi Hasan Tahsin Okur, İstanbul icra hâkimliğine Adalet Başmüfettişi Sıtkı Akyazan, İstanbul Asliye Hukuk Hâkimlieine birinci sınıf Adalet mü fettişi Necati Suner, İstanbul Asliye Ceza Hâkimlijçine Denizli Ceza Hâkimi Nuri Tarhar, Eskişehir Ağıreeza Mahkemesi azalığına İstanbul savcı yardımcısı Bedia Söy. lemez. Samsun Savcıhğına İstanbul Savcı Muavini Ziya İskenderoğlu, Zonguldak Hukuk Hâkimliğine Kas tamonu Sulh Hâkimi Hayreddin Ateş, Afyon Asliye Hukuk Hâkimliğine Safranbolu Hukuk Hâkimi Sab ri Çınar, Altındag Savcıhğına Ankara Savcı Muavini Hakkı Egeseli. AltındaB Ceza Hâkimliğine Artvin Hâkimi Muammer Yazar, İstanbul Sulh Hâkimliğine Salihli Ceza Hâkimi Uluer Yüceaz İstanbul Soreu Hâkimliğine üçüncü sınıf adalet mü fettisi Nijad Özütürk, Tarsus Sulh Hâkimliğine Lice Hâkimi Hamzs Serdaroğlu, Tunceli Savcılığına Gazianteb Savcısı Sadeddin Erten, Ga rianteb Savcıhğına Tunceli Savcısı Ali İlet, üçüncü sınıf adalet müfpttişliğine İstanbul Savcı Yardımcı. sı Zühtü Tarhan, Altındağ Hukuk HâHmüŞine üçüncü sınıf a^^lpt mü fettişi Rasim Teomaniz, İstanbul İcra Muavini Hâkimliğine Beyşehir Hukuk Hâkimi Muzaffer Üçsel, İstanbul Sulh Hâkimliğine Gövnük Hâkimi Müeyyet Akman, Üsküdar Asliye Hukuk Hâkimliğine Edirne Hukuk Hâkimi Senal Olgaç, Urla Hukuk Hlkimlitme Ayancık Hukuk Hakiml Hüseyin İyigün, Urfa Savcıhğına Sivaı Savcı Yardımcısı Hüseyfn Mehmed Bilgen, tstanbul Savcı Yardımcılığma Gerede Savcısı Fethi Ayanoğlu, Ankara Savcı Yardımcılığına Çiçekdağ Savcı Yardımcısı Nejad Sezen, Üsküdar hâkim muavinliğine Kandıra hikim mua. vini Mithat Kora, Siverek Savcı Yardımcılığma Hakkâri Saveı Yardımcısı Necdet Akkamn tayinleri Bakanlar Kurulundan çıkmıştır. İngiltere, kızıl Çinl prolesto etti Londra, 11 (AP.) İngiltere bugün Kızıl Çine Hong Kong savunma gücüne aid bir Ingiliz hücumbotuna bir komünist harb gemisinin yaptığı taarruz hâdisesile ilgıü bir protesto notası vermiştir. İyi haber alan mahfillere göre Pekin'deki İngiliz maslahateüzan Humphrey Trevelyn. Komünist Çin hükumetine tevdi ettışi bu notsda, hâHise karşısında İnsilterenin duyduğu inhali belirtmistir. Taarruz hâ disesi. Hong Kone adasınm takriben 40 mil eünev bahsında çarşamba günü cereyan etmiştır. Bu tecavüz neticesinde 6 İngiliz denizcisi ölmüş ve ayrıca 5 denizci yaralan. mıstır Yurdda yeni kurulatı mahkemeler 37 kazada kurulan asliye mahkemeleri için 74 hâkim ve savcı tayin olundu Amerikada güzeller nasıl seçilecek Bunlann aile hayatlan tefkfk edilecek ve güzeller seçinM allelerile birMkie celecekler Cleveland (Birleşik Amerika), 11 (a.a.) 1954 yılı Birleşik Amtrika güzellik kraliçesi «eçuninde, müsabakaya katılan güzellerin aile hayatlan da jüri heyeti tarafmdan dikkatle incelenecektir. Bu yeni seçme usulü, alikadar komite tarahndan resmen kabul edilmiş bulunmaktadır. 48 eyalette birinci gelea gflreller, aıleleri ile birlikte, bir tıırizm bölgesi olan Ellinor Village'a gelecekler ve üç gün misafir ediîerek bu müddet zarfmda jüri heyeti güzellerin ana ve babaiarınjn kardeşlerinin nasıl insanlar olduklannı, ahlâklannı, temizliklenni, içtimaî mevkilerini tetkik edecek ve ona göre puvan verecektir. Gençleri alkolden kurfarmak için mücadele Loma Linda (Birleşik Amerika) 11 (a.a.) İllionis Üniversitesi pro fesörlerinden Dr. Andrex C. İvy'ye göre, Birleşik Amerikadaki 4.000 000 alkoliğin dörtte üçü, yirmi vaşına varmadan evvel icki içmeğe başlamıştır. Dr. İvy, bu sebeble alkoizmle mücadele edenlerin bilhassa genclerle meşgul otması gerektiğini ileri sürmektedir. Alkolizmle ilm! mücadele enstltüsünün dördüncü yıllık toplantısında mühim bir konuşma yapan Dr. İvy. henüz olgunlaşmamış genc erin rüştünü isbat etmiş olanlara nazaran daha çabuk içkiye alıştıklarını hatırlatmaktadır. Doktor, sıcak bir odada içilen içkinin, daha serin yerde içilene nazaran daha fazla tesir ettiğini söylemekte ve bilhassa oksijenin az bulunduğu yüksek yerlerde içkinin çok zararh olduğunu belirtmektedir. Devlet înşaatına dair yeni karar Ankara, 11 (Anka) Devlete müteallik insaat sözleşmelerinin tat biki sırasında bir kısım dairelerin daha sonra ilâve inş'at yaptırdık. lan görülmüstür. Malive Bakanlığı devlet biitçesine konulan tahsi^attan fazla sarfiyat yapılmaması icsb ettiğini ve ancsk inşaat tutsr.nın yüzde yirmisine kaHar ilâve yapılabilecpğini. buna dikkat edı'erek emrivâkilerden çekinilmesini bu.*ün devlet teşkilâtına bildirmiş ve aksi hareket edenler hakkında kanun! takibat yapılmasını istemistir. Konya civarına kar yağıyor Konya, 11 (Telefonla) Burada hararet derecesi 3 e düşmüştür. Taşkend bücağı ile Konya civarındaki Toros dağlarına kar yağmaktadır. Üzüm bağları tamamen harab olmuştur. Ankara 11 (Telefonla) Adalet Bakanlığmdan verilen malumata göre, bu yıl içinde memlekeün muh telif yerlerinde yeni mahkemeler kurulmuş ve gerekli kadrolar verilmisti Bu arada 4 yerde tesis edilen muretteb ağır ceza mahkemeleri emrine 13 hâkim ve saveı tayin edılmıştir. 22 nahiyede kurulan suih mshkemeleri için 66 hâkim. 37 kazada kurulan aslive , mahkemeleri için 74 hâkim ve savcı tayin olunmuştur. 17 kazada bu'ur?n tek hâkimli mahkemeler çift hâkimli asliye mahkemesi haline getirdmistır. Kovboylar da yirminci Ayrıca muhtelif verlerde 3 asliye asra uyuyorlar hukuk. 10 sulh ceza mahkemesi teStuart, (Birleşik Amerika) 11 sis edilmiş, 57 nahivede de suıh kadrolaıı (a.a ) Burada çobanlıkla geçin mahkemeleri kurularak verilmiştir. mekte olan bir kovboy, artık atla 161 kazada savcılara ve aorgu sürücülüğü bırakmış ve sürüvü motosikletle idare etmeğe başbmıştır. hâkimlerine birer kâtib, mahVme hâkimlerinin takvivesi için de ayAyağa gelen havadis nca 295 başkâtib verilmiştir. 1953 Lakeville (Birleşik Amerika) 11 vılı içinde haziran svma kadar 982 (a.a.) Burada çıkmakta olan vargıc ve savcı bir üst dereceye eazetenin yazı işleri müdürü Ste. terfi ertirilmiş, 690 yargıc ve savcı vvart Noskins, son bir av zarfmda içm veni kadrolar verılmiştir. Son üç sene zarfmda 15 vilâvette hiç zorluk çekmeden gazete=i icin bir alay haber toplamıştır. Önce 2,5 milyon lira sarfile veni adalet evinde yangm çıkmıs,, bu felâketi hinalannın kurulduğu da bu malCtakiben evindeki bütün elbiseler mat meyanında bildirilmektedir. 11 ve gümüş takımlan çahnmış, mat vilâyetin adalet binası ihtiyaa da baadaki baskı makinesi kınlmıs, buralardaki HHİkpvlp"T'in 150 bin lira sarfile restore edilmesi «ureidnrphanedeki odası soyulmuştur. tile giderilmiştir Kullanılmaz halKarahöyükte yapılacak de bulunan 300 adalet binasınra da bir buçuk milyon lira sarfile tamlr hafriyat edildiği ve bu suretle blr kısım Konya, 11 (Telefonla) Ankara ihtiyaca daha cevab verildiği Uâv» Üniversitesi, Türk Tarih KurumU Oİitnmaktadır. ve Müzeler Umum Müdürlüğü ta. rahndan, şehrimizin 8 kilometre batısmdaki tarihî Karahöyükte ilmi bır hafriyat yapılacaktır. Bu münasebetle şehrimue gelen Ankara Üniversitesi profesörlerinden Londra 11 (Nafen) İngiltereSedad Alp dün doğruca Karahöyü nin ileri gelen iktisadî dergisi olan ğe giHerek incelemelerde bulunmuş Ekonomist Türkiyenin iktisadî vatur. Oğrendiğimize göre kanya Se ziyeti hakkmda mühim bir makadad Alptan başka profesör Ekrem le neşretmiştir. Ba makalede Türk Akurgal. asistan doktor Yusuf Boy hükumetinin ithalât ve ihracat tsaldan müteşekkil bir heyet bu a rasındaki açığı kapatmak için alym 15 inde başlıyacaktır. Kan bir dığı «realist» kararlaruî gayet yebuçuk ay devam edecektir. rinde olduğu belirtilmekte ve ym Yeni bir güzellik müsabakası YaMncı sermaye celbi için alılan adımlar Atlantie City (New Jersey), U (AP.) Amerika güzellik kraliçesini seçmek için burada yapılan mayolu eleme turunda 19 yaHenüz listeleri ve tallmataameleşındaki Wyeming güzeli Miss Elaine Lois Holkenbrik finale kal ri ve hütün teferruatile açıklanmamış ve ikinci defa olarak güzel ınıs olan yeni ticaret rejiminim esası, pahalı olan mallarunun ucubir mayo kazanmışbr. za satarak meydaaa geleeek zararı Bir haftadanberi devam eden ithal malı kullanan müstehllğe öelemeler» Amerikanın muhtelif • detmekten ibarettir. Bu belki bir yaletlerinj temsil eden 52 gözel iktisadi tedbirdir ^akat müstehlik katümaktadır. Bu müsabakada gü sümresinl yanl memleketin btitün zellikten başka gene kızlann ikin nüfusunu memnun etmekten uci bir hususiyetleri olması da taleb zak bir tedbirdir. Çünkti nerke» edilmektedir. Yansmanın bu kı» bilir ki ithal maUannm yükselişl mını South Dakota güzeli gavet memlekette hayat pahalüığına sebeb olur. Zaten bu farkh döviz sistemlgüzel piyano çaldıgı için kazannin manası ithalâtm yüzde 72 sind» mıştır. paramızın devalü* edibnesi demek Amerika güzellik kraliçesi yann olduğuna göre sır! buğdayı 30 kuyapılacak finalde ilân edilecektir. ruşta tutmak için yapılan ve ileride her çiftçiye karşı müsavat prensipinin icabı olarak diğer mahsullerimize de tesmili muhakkak olan bu sistemin bir ekonoml tedbirinden ziyade bir seçün tedbiri olduğu apaçık mejdana çıkmaktadır. İngiltere Harbiye Bakanı İstanbula geliyor 27 Tiirk gazetecisi Hamburg'ta Hitit devri iskânı olduğu muhakkak olan Höyükte, bir çok kıymetli eserlerin bulunacağı ve Konva t3rihinin mühim bir safhasınm aydınlanacağı ümid edilmektedir. Hafriyat, ilim âlemince alâka ile taHb olunmaktadır. Cambazhanede facia ^ohannesburg 11 )A.P.) Cane eyaletindeki bir cambazhanede dün eece ilk defa olarak aslanlarla birlikte kafese girip numara yapacak olan bir kadın program ba?lamadan yapılan talımlerde maalesef iki aslan tarahndan derhal parçalanmış vp derhal ölmüştür. 25 yaşlanndaki bu genc kadın yanında bir erkek mürebbıye olduğu halde talim için kafese girdiği zaman aslanlardan iki tanesi korkunç kükremelerle kadının üstüne atılmış ve onu parçalamışlardır. Erkek as'an mürebbiyesi tabancası ile hayvanlara ates etmişse de kadının parçalanmasına mâni olamamıştır. Aslanlann bu esnadaki kükremesi civar köylerden işitilecek kadar kuvvetli olmuştur. Hamburg, 11 (a.a.) Cumhurlyet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cevad reisliğinde 27 ölü bulunan polisin intihar TürkFehmi Başkutun mürekkeb bir gazetecisinden ettiği anlaşıldı grup iki gün kalmak üzere buraya gelmiştir. Gazeteciler Almsn gazeAnkara 11 (Telefonla) Emniyet tecilik mevzuunu tetkik edecekl«Birinci Şube memurlarrndan Abdir. dülkadir Kaya, Keçiörende Kuyubası mevkiinde ölü olarak bulunSenato tarahndan Türk ziyaretmuştu. Kavaklıderede oturan 25 çiler şerefine verilen bir resmi k«yaşlannda ve lise mezunu olan Ab bul esnasında Hamburg Belediye dülkadir Kaya aslen Balıkesirlidir. Reisi M. Max Brauer, Türk Alîki yıldanberi Ankara emniyeti man münasebetlerinin geliştirilmesi kadrosunda Birinci Şubede Bulgar mevzuunda bir konuşma yapmıştır. masasında çalışmakta idi. KendisiGazeteciler, Hamburg limanını, nin başından aldığı bir kurşunla endüstri müesseselerini, şehrin yeyaralanıp ölmesi bir cinayete kur niden imar edilmekte olan mahalban gitt:ği ihtimalini ortaya koy lelerini ve milletlerarası bahçıvanmuşsa da adalet doktorlan cesedi lık sergisini ziyaret etmişlerdir. muayeneden sonra intihar ettiğini Türk misafirler buradan Berline tesbit etmişlerdir. Bu suretle defni gideceklerdir. ne ruhsat verilmiştir. YAKINDA! Cumhurivet'in Tertib Ettiği Sıhhatli ve güzel çocuk Müsahakasına hazırlanınız. Bir genc kız, bir delikanlıyı sopa ile dövdü Ankara 11 (Telefonla) Bugün şehrımizde bir genc kız bir delikanlıyı sokak ortasuıda sopa ile dövüp dişlerini kırmıştır. Leman Doğanay adındaki genc kız, eski bir dedikodu yüzünden kendisine muğ ber bulunan Bedii Altınoğlu admdaki bir gencin, sokak ortasında, bu meseleyi tazeliyerek kendisine sataşmasından hıddetlenmiş ve eline gsçirdiği bir değnek'.e üzerine yürümüştür. Lemandan bayılıncıya kadar dayak yıyen delikanlı hpstaneye kaldırılmış, genc kız hakkında takibata geçilmiştir. PIMIF NlMBUS'UN HERAY 2 5 Altıncı kesidesi Lomdrm, 11 ( » A ) Buffcn burada açıklandıgm» göre, İngilter» Harbiye Bakanı Anthony Head S ila 6 ekim tarihleri arasınd» Türkiyeyi ziyaret edecektir. Türkiy» Savunma Bakanının vâld davetd ürerine yapılacak bu ziyaret e«nasuıda iki memleketi ilgilendiren aıkert meseleler gözden geçirilecektir. Mr. Anthony H«ad, Türkiyey» y»pacağı riyarttten tvvel, bir müdönümüzdeki yıl Fuara det Yunanistanda istirthat edectktir. Bu ziyaret «snasında kendisiiştirak için şimdiden ne halen İngiltere Kurmay Okulu Komutam ve parlamcntoda huıusi yapılan müracaatler sekreterliğini deruhde etmekt* otzmir, 11 (Telefonla) Önümuılan General C. P. Jone* refakat e. deki yıl İzmir Fuarına iştirak için decektir. Fuar Müdürlüğüne şimdiden resmi müracaatler yapılmağa başlanmışBir askerî beyetimiz tır. Bu meyanda Yugoslavya yeni Yugotlavyaya gidiyor bir paviyon inşası için kendilerine 1000 metrekarelik yer tahsisini isAnkara, 11 (aj.) Millî Savuntemişlerdir. Fransa. İngiltere ve Yu ma Bakanlığı Temsil Bürosundan nanistan da şimdiki yerlerinin 1954 aldığımız malumata göre, kara kuv te de kendilerine verilmesi için kira vetleri hirekât başkanı Tuğgneral bedellerini ödemek istemektedirler. Selim Sun, Erkânıharbiyei UmumiHollanda, kendi paviyonunu boşalt ye Haber Alma Başkanı kurmay madan 14 ay müddetle binayı ki albay Pertev Gökçe v« havt kur. ralıyarak aynen muhafaza etmek may yarbayı Burhan Gökçüden mü için müracaatte bulunmuştur, teşekkil bir ukeri heyetimlz, Yugoslav ordusu manevralarında buOğlunun öldüğüna lunmak üzere yann trenl* Yugoslavyaya hareket edecekierdir. inanmıyan baba bancı sermayeyi celbetmek için atılan adımlann «gavet yerinde olduğu» yazılmaktadır. Economist Birlpşik Amerika Kongresinden Mr. Clarence B. Randall'ın Türkiyeye yapmış olduğu son ziyarette «iyi netieeler elde edilmiş» olduğunu belirtmeıcte ve Türkiyeye yabancı lermayenin gir mesi ihtimallerinin çok kuvvetlenmiş olduğunu yazmaktadır. Bütün bu girift ithalât ve ihraeat hesablannı bilmlyen köyliintin eline gecen otuz kuruşla aldığı malıı» farkı fiatı daha evvel 28^5,22 kuruşla buğday sathğı zamana nazaran buğda\T otura satmakla edilea kftn fersah fersah asmıştır; «m» bunu kune anlatırsınız! Bütün bu sistemler, tedbirler, ka. rarnameler hep anormal kararlar ve usullerin muharaıası yüztinden doğar. Âlem gibi bus de dünya piyasasma göre mal abp satsajt. dörizüniı bollaşır, paramn düşme^ başımız dine olur, Buna karfi; Ya mtibab ne olacak? Diye soran olursa tecrübeU blri •datOe; Onun n« olaea|mı Umw k*»» tiremeı! demekle bir kehanet göstermls olnaayıs. Konya genelevlerinck bir cinayet hissinde yanılmadı New York, 11 (a.a.) Oğlunun Kore harbinde maktül düştüğü haberıne bir türlü inanmıyan bir baba, bugün kablelvuku hissinin mükâfatı olarak oğluna kavuşmuştur. Müdafaa Bakanlığının neşrettiği resmî listede Sydney'in ölü olarak bildirilmesi üzerine, bir hayat sigortası şirketi babasına müracaat «ederek tazminat vermek istemiş, fakat baba oğlunun ölümüne manmadığı için parayı reddetmiştir. Korede harb esirleri ile birlikte j iade edilen yüzbaşı Sydney bugün I memleketine kavuşmuştur. Erzurum tren seferleri Ankara 11 (a.a.) Haydarpasa Erzurum hattı trenlerinde göriilen yolcu kesafetini azaltmak ve yolculara daha rahat ve çabuk seyahat etmek ünkânlannı vermek üzere, Haydarpasa Erzurum arasında halen karşılıklı haftada bir defa işlemekte olan Doğu Ekspres treni seferi 18/9/1953 gününden itibaren haftada iki defaya çıkanlacak ve ikinci sefer Haydarpaşadan cuma aünieri, Ankaradan cumartesi günleri hareketle pazar günleri Erzuruma varacak, Erzurumdan pazartesi günleri kalkarak Ankaraya salı 2ünleri, Haydarpaşaya çarşamba günleri dönecektir. Tiirk çimenlo endüstrîsi New York, 11 (A.P.) Türkiye. memleketin muhtelif kısımlarında 16 yeni çimento fabrikası kurmak tasavvurundadır. New York'taki resmîvTürk Haberler Bürosundan bildirildiğine göre bu fabrikalarm topyekun yıllık kapasitesi 1.750.000 ton olacaktır. Halen mevcud fabrikalarla bu yu Türkiyede istihsalin 1 milyon tona baliğ olması beklenilmektedir. Fakat, istihlâk 1.600.000 ton tahmin olunmaktadır. BAHÇELİ EV YERİ İKRAMİYESİNtN 12 Son EKİM para yatırma tarib/ L DOĞUB 6 t) EKİM LKll Konya, 11 (Telefonla) M» gece taat 22 »ıralannda Genelevlerde bir kadının ölümü ile ne» ticelenen bir cinayet işlenmistir. T numaralı genelev kadınlarmdaa Dürdane Kara, Ankarada bulunduğu «ıralarda tanışmıı olduğn Kastamonulu Kıvırcık namjla mıruf Abdullah Haydaroğlu ila aralannın açılması neticesinde kendisinden uzaklaşmak İstemiş ve KonTürkiye Israel bava yaya gelmiştir. Bunu haber alan Ab dullah aracüar rasıtasile anlaşma anla|maai teklif etmiş, Dürdane red eevsbı Ankar» 11 (a.a.) Tflrkiye ile verinca .hemen Konyaya gelmiâ ve tsrael arasında 5 jubat 1951 terihin gece umumhaneye giderek Dörde Ankarada imzalanmif v» her iki daneyi 7 yerinden bıçaklayıp 8U devletin teşriî makamlannın tasdi dürmüstür. Hâdiseden sonra firara kına iktiran etmiş olan hava ulaş teşebbüs eden Abdullah •abaha tırmalan anlajmasmm tasdikname karşı istasyon eivannda yakalanleri 11 eylul 953 tarihinde Dış İş mıştır. leri Bakanlığında Dış İşleri Bakan lığı Müsteşan Nuri Birli ile İsrael ÖLÜM Sefiri Moris Fischer arasında teati Emekll Dr. AJbay edilmiştir. MACEKALAKJt ötomobil sürat rekoru kırıldı Wendover (Utah), 11 (a.a.) Dün yapılan bir tecrübede bir Austin Nealey otomobili bir mil üzerine yapılan yarıçta dünya sürat rekonınu kırmiffar, Ameriknn Otomobil Cemiyetinin huzurunda yapılan tecrübede, motosiklst saatte vasatî olarak 228 27 îilometre sür'atle seyretmıştır. f» \i rekor, nısan ayında Belçıkada yapj'.an bir yarışta 226.414 kilometre Ue bir Jaguar otomobilina aiddl Rekor hcnflz tesdl edilmemiftir. Vakıflar Bankası kurulacak Ankara 11 (Telefonla) Öğrendiğirrvze görp bir Vakıflar Bankası kurulması hiıkrımetçe karar altma alınmıştır. Pankanın ilk sermavesi 30 milyon lira olacak, Vakıflan onarma işlerile Vakıflar tarafından muhtelif yerlerde tesis edilecek han, Tanm Bakanı, cenub vilâyetlerinde seyahate çıkacak tarafından yapılacaktır. ' Afikara 11 (Telefon'ai Tanm Bakanı Nf* m Ökmen önömiİ7deki günlerde cenub vilâyetlerinde bir seyahate çıkacaktır. Tanm Bakanı bu »eyahatinde yeni mahsul duruotel ve saire gibi inşaat bu banka mu üzerinde tetkiklerde bulunacak \ müptelâ oldugu histahktan kurtulanıı. yarak 11 9^953 günu vefat etmıştlr. Ce. nazesl 12 9 353 cumartesi gunü BeyMid camiinde bğle nsmazını mutea'çıb Mer. kezefendi aıle k.ibnstanına defnedil». cektır. AUah rahmet eylesin. Aile=i Muzaffer Tanrıkut oğullan. Fahreddln Tar.rılrjt, Dr. Hayrediti Tanrıkut; kızlar. Müyes?er yıtan» klrayager Ha>rünnisa Omurtağ; 4 mâdları: Ha^efidln Yılmaz. T^ B&kterlyolog CemM Omurtağ. gs Unlerl Müe>T>ı %F Salde Tannk» *** Kıymetii arkaca;mvz I fer.dıyar çıK^ozun sevg.li ejıin cfwze£l bi]^ öjle r.tmazını muteft.ıli Beycglu ..*« camilnden kalriırıiarak Ferıkoy mezsr. lıtında topraga tevdi edilecektir. Denn teea^irlerlmlzle blldlrMz. Epor KuIUM M. EMİN TANRIKUT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog