Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADI Fuad Hüllısl^)emrrfVjInln Yeni 4'ıir kHsjJ»> Ortadogunun müdafaası ile alâkalı yeni bir plân Eski projeden vazgeçilmesi üzerine Londrada yeni bir plân hazırlandığı bildiriliyor Yeni müdafaa programı hakkında yakında Ankaraya ve diğer alâkalı hükumetlere malumat verilmesi bekleniyor. İngilizler yeni plânın tatminkâr oldağunu söylüyorlar 29 oncu fiJ sayı: 10.458 Telgrai Tt mektub adresl: Cumhuriyet. Istanbui Posta Kutusu: İstanbul No. 244 Telefonlar: Umuml Santral Numarası : 24298, Vazı Işlen : 24299, Matbaa: 24290 Cumartesi 12 Eylul 1953 Sıtıs verl: Semih Lutff Kitabevi sultanına Eski Sultanın akrabası olan mütecaviz otomobili ile >idi Nohammed Arafa'yt çiğnemeğe çahşırken öldürfildfi Rabat 11 (RA.P.) Yeni Fas Sultanına bugün suikasd yapılmıştır. Eski Sultanm akrabası olduğu anlaşılan mütecaviz eski bir otomobille Sidi Mohammed Ben Araia'yı çiğnemeğe teşebbüs etmiş, fakat hedefine vardığı sırada muhafızlsr tarafından öldürülmüştür. Suikasd teşebbüsü, Fas Sultanının cuma namüzını kılmak üzere at üstünde eamiye gitmekte bulunduğu bir sırada yapılmıştır. Fas Sultanı, etrafı atlı muhafızlarile çevrili olduğu halde Turga camiine yaklaşırken eski püskü bir otomobil son süratle alaym üzerine yönelmiştir. Sultanın geçişini seyretmek üzere biriken kalabahk derhal sağa sola kaçışmış ve otomobil, muhafızlann safını yararak Sultanın bindiği beyaz ata çarpmıştır. Hayvanın bir ayak bileği kınlmıştır. Bildirildiğine göre bu sırada vazifeli olmıyan fakat tesa Arkası Sa 6. Sü. 4 te Maliye Bakanı Foster Dulles* ıle eorustu Hasan Polatkanm Türkiyeye jardım mesclesini görüştüğü zannediliyor NewYork, 11 (R.) Türk Maliye Bakanı Hasan Polatkan fcugün Birleşik Amerika Dış İ?leri Bakanı Foster Dulles ve yard.'rncısı Bedell Smith ile görüşmüstür. Türkiye Maliye Bakanına . WJshington Büyük Elçisi Feridun Cemal Erkin ve NATO karargâhmdaki Türk Büyük Elçisi Fatin Zorlu refakat etmişlerdir. Londra 11 (a.a.) Bugün bildirildiğine göre. İngiliz sevkülceys mütehassısları ve siyaset adamlan, kurulraasından vazgeçilen Ortadoğu Müdafaa Kumandanhğı yerine, bu bölgenin savunması için yeni bir proje tasarlamaktadırlar. Birleşik Amerika ve Türkiye 1951 ekiminde, İngiltere. Mısır ve alâkalı diğer devletlerin iştirakile müşterek bir müdafaa teşkilâb kurulmasını kararlaştırmışlardı Şimdiye kadar ne askeri liderler. ne de siyasetçiler, gerek Ortadoğu devletleri, gerek Birleşik Amerika tarafından kabul ve ta'.bik edilecck bir proje hazırlamağa muvafiak olmuşlardır. Birleşik Amerika Dış İşleri Vekili John Foster Dulles, geçen hafta bu plânın gayrıkabıli tatbik olduğunu ileri fürerek sarfı nazar edilmesini istemiştir. Bugün çeşidli kaynaklardan alınan malumat, alâkalı devletlere ve Birleşik Amerikaya teklif edilmek üzere, tatminkâr bir plânın hazırlandığım teyid etmektedir. Yeni dı$ ticaret rejimine dair talimatname 20 sahifelik yen! talimatname bueün Resmî Gaıete ile yaytnlanacak Ankara II (Telefonla) Yenl dış ticaret rejiminin tatbikatile alâkalı talimatname üzerinde Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında y=ıpı lan çalışmalar son seklini almıştır. İthalât ve ihracat vaziyetlerinin esaslarını izah eden talimatname 15 Sa. 6, Sü. 5 de Fas Sultanı Sidi Mohammed Ben Arafa Amerihada heyecan Uçlü Balkan uyandıran bir hudise Paktı Daimi Harbiye Bakanlığı, Senatör Mac Carthy'yl askerî raporları açıklamakla itham etti les gibi kimseleri te komünistleri korumakla suçlandırıİTiıştır. Senatör Mac Carthy hâdisesi hak kında bu akşam şu malumat verilmektedir: Harbiye Bakanlığı. «Sibiryaya aid ve Rus askeri hazırhğı hakkınr'a Amerikan entellijans servisler'nd°ki memurlar için hazirlsnmış caypt mahrem vesikayı açıklamış v* üstelik bazı kısımlan aa değiştirere'i bunu basına vermıştir» demektedir. Sekreterliği Taris radyosuna göre, Yugoslav proicsini tasdik ettik, fakat bazı tâdilât yapılmasını da istedik açılan kredi TUrk hnsusi sanayii daha genlş mikyasta finanse edilecek Milletlerarası Imar ve Kalkınma Bankasınm, sekizinci senelik ldaı« heyeti toplantısında Türkiye Sın»! Kalkınma Bankasına 9 milyon dolarlık yeni bir kredi rçtığını telgraf haberi olarak bildirmistik. Bu toplantıda, Maliye Bakanı Hasan Polatkanm baskanlığındaki Türk heyeti de bulunmuştur. İmzalanan anlaşma ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankan, Türkiye Smat Kalkınma Bankasına ileride yeni krediler açmayı derpls etmekte olduğunu tasrih etmiştir. Bu krediler Türk hususl sanayiinin muhtac olduğu makine vesair sınal tesisatın sanayiciler tarafindan ithalinin finansmanında kullanılacak tır. Türkiye Sma! Kalkınma Bankası, döviz kaynaklarmdaki bu irucısafa Arkan Sa. 6, Sü. 4 t* Kalkınma Bankasına New York 11 (R.) Birleşik A Arkast Sa 6 Sü 6 da metika senatosunun hususi tahkikat komisyonu başkanı Mac Carthy'nin askerî sırları ifşa etmekle Harbiye Bakanlığı tarafından resmen suçlandırıbnası heyecan uyan dırmıştır. Senatör Mac Carthy, Amerikan hükumet dairelerindeki komünİRtl*ri ortaya çıkarmajc^a meşgul bulunmakta ve bu hususta da tahkikat yapmaktadır. Mac Carthy, gim diy» kadar Tnunan, Acheson, Dul Esrarkeşler hırsızlık ve yankesîciliğe başladılar Senatör Mac Carihy Paris, 11 (R.) Bugün werilen bir habere göre, Üçlü Balkan Paktı daimi sekreterliği hakkında Yugoslav hükümeti tarafından hazııOrd. Prof. Göka>nn verdiği izahat: Belediye. Döner lanan proje Türkiye hükVneti Sermayeli Tanzim Satişlan Kurumunun faaliyerini tesbit taraiından tasvib edilmiş, fakat etmek üzere tanınmış iktisad ve iş adnmlanmızın bunda bazı tadilâtın yapüması Ca fikirlerinden faydalanmağa karar verdi istenmiştir. Geçealerde Yunan hükümeti de Istanbui Bflediyesi, yaş ve kur\ Müstahailin gönderdiği. mal me^aYugoslav teklifini cevablanArmış :;ıda maddelerindeki ihtikârı önleda çıkaVılmadan kabzımal tarafınJ ve mukabil teklifleri ileti sürmüs mek v« halka ucuz fiatlarla yiye dan istenen fiata tatılmakta, peratü. cek temin etmek üzere mühim te kendeci de bunlara istediği fiatı Belirtildiğine göre. dn'.mi sek sebbüslere girişmiş bulunmaktadır. koymaktaydı. reterlik kurulduğu taıt'li.rie Bal Bilhassa yaş sebze Halde bir iki Belediyenin almakta olduğu tedkan pcktı dahilinde tcmaslar art kabzımalın kej'fine tâbi bir fiatla birlerin satış fiatları üzerinde müsatışa arzediliyor, Belediye bunlar essir olacağından şüphe edilmetırılmış olacaktır. üzerinde müessir olamadığı gibi mektedir. Bu hususta dün kendisiMillî Korunma kanunu mucibince le görüştüğümüz Vali v» Belediye bunları Halden de çıkararruyordu. Arkası Sa. 6, Sü. 7 d« Pahalılığa karşı alınacak tedbirler S : »::**: Milyoner Abdullah ile Samiye Gamal mes'ud gunlerinde SOH 24 taat içinde 13 vak'a oldu, faillerden 5 i yakalandı Ankara hava kaçakçılık vak'ası alanında bir Kıbrısta 4000 kişi evsiz kaldı Newyork eğlence yerlerinde günün meselesi Türk dansözü Neclâ Ateçin milyonerle evlenmesi çok tor olacak, Mısırh rakkase mülıirn tazminatla ancak boşanabileceğini ihsas etti NewYork, 11 (A.P. R,) Gazetelerin yazdıklanna göre, halen barlarda üzerinde önemle durulan meselelerden biri de, Neclâ Ates admdaki Türk dansözünün milyoner Shepperd ile evlenip evlenemiyeceğidir. Arkası Sa. S. Sü. 7 de Ağrı hava meydanı bugün acılıyor Afyon. Van, Kars, Antalya hava alanlannın inşası için de 30 milyon lira harcanacak Ankara 11 (Telefonla) Metrleketin muhtelif mahal'erinde yeniden hava meydanlan inşası kararlaşmış ve Bakanlar Kurulunun son toplantısında bunlardan ilk olarak inşa edilecek beton meydanlsnn tahsisatı ayrılmıştır. Bu cümleden olmak üzere, Aşrıdan başka Afyon, Van, Kars, Antalya hava meydanlan da kısa zamanda ikmal edilecek ve bunun için 30 milyon lira harcanacaktır. Ağrı hava meydanı yann yapılacak bir törenle işletmeye açılacak Arkası Sa. 6, Sü. 4 de YAKINDA! Beyruta gidecek gcnc bir kadınm Limasol. Kıbrıs 11 (a.a.) Kıbvalizinde uyuşturucu maddeler, rıs tarihinin en şiddetli zelzelesi kaçak paralar ve ziynet 4000 kişiyi evsiz bırakmış, 60 kişicşyası bulundu nin ölümüne ve yüzlerce kişinin Ankara 11 (Teiefonla) Ekono yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Akdenizdeki İngiliz donanması mi ve Ticaret Bakanhğı Dış Ticaret Dairesi raportörlerinden birinin eşi, Başkomutanı Amiral Lord Louıs Arkası Sa. 6. Sü. 5 de geniş ölçüde bir kaçakçıhktan sanık olarak bugün Ankara hava meyöanında yakalanmıştır. Şehrimiz zabıtası esasen uzun müddetter.beri Türkiyeden Suriye ve Lübnana yapılmakta olan bazı uyuştunıcu mad deler, antika ve ziynet eşyaları kaçakçılığı üzerinde takib ve taraslopıannaa Dir Kaaın tıcıesre nonuşıırıten sudlarda bulunmaktaydı. Bu arada 35 yaşlannda görünen şık ve güzel bir bayanın bu işle birmci derecede Eski Büyük Elçi, «Orta Avrupa>T methaldar olduğu şüpheleri uyan bitaraf kılmak lâzımdır» dedi mış ve bugün hava meydanmda terMadrid, 11 (a.a.) Üçüncü tibat ahnmıştu:. Beyruta kalkacak Çalınan eşyalardan ele leçirilenler uçağın yolcuianndan bayan M. nin Reich'ın Ankaradaki eski. Büjiik Şehrimizde hırsızlık v» yankesi kesicilik olm\ıs, muhtelif kimse bavulu aranmış ve büyük bir cür Elçisi Franz von Papen Madridde cilik vak'alan gon günlerde hayli lerden 2508 lira para, 9 takım el etle genis ölçüde kaçakçıhğa giri çıkan Kraliyet taraftan »ABCı 9 uncu Milletlerarası İdarl Öim seçilmesinden ve kongreye gösteriartmıştır. Alâkahlara göre bunun Arkası Sa. 6. Sü. 8 de Arkas\ Sa. 6, Sii. 5 de Arkast Sa. 6, Sü. 5 d« ler kongresi dün saat 15 te Üniver len yakın alâkadan dolayı Türkiye sebebi, uyuştunıcu madde satan, site konferans salonunda yaptığı top Devlet ve Hükumet Reislerine sükimal ve istimal edenler hakkındalantı ile çalışmalarına son vermiş Arkası Sa. 6, Sü. 4 de ki yeni kanunun Vürürlüğe girtir. Öğleden evvelki toplantıda Ensmesi Te cezaların arttınlması üzeütü statüsünün bazı maddeleri tâdil edilmis, idarl komiteye daha rin» bir takım esrar tekkesi safazla «alâhiyet verilmistir. Müteakıhiblerile esrarkeslerin v» uyuştuben riyaset divanı geçirrd yapılarak V «K VWs4fitlt.su < nıcu madde »atanlann hırsızhğa reisliğe Fransız Devlet Şurası Basve yankesiciliğe başlamıs obnalankanı Renet Cassin seçilmiştir. dır. Öğleden sonrakl toplantıda Fran. Yahuz son 24 saat içerisinde sız, Iran, Amerikan delegeleri taşehrimizde 13 hırsızhk ve ve yanrafından, yapılan çalışmalar ve gös terilen misafirperverliği öven nutuklar söylenilmis, M. Cassin reis Zelzelede 60 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı Von Papen tarafsızlık istiyor İdarî İlimler Kongresi çahşmalarıtıı bitirdi 200 dolar yevmiyeli sa mütehassısı! Sular tdaresi Elmalı bend'nin durumunu incelemek üzere Fvaınsadan bir mütehassıs celbetmiştir, Günde 200 dolar ücretle aeiinilen mütehassısın şehrimizde İdarenin elindeki tahsisat yüîünJen ancak 48 saat kalabileecği bildirilmekterlir. r Türk Alman Atletizm Karşılaşması HBI8H YENİ MÜSABAKAMIZ Herkesin yavrusu güzeldir. Sizinki de hiç şüphesiz öyle. O halde ÇOCUGUNUZU «Cumhuriyet» in tertib ettiği Sthhatli ve Güzel Cocufe Türk Alman millî atletizm karsılaşmasına bugün saat 15.30 da Dolmabahçe stadmda başlanacaktır. Alman atletleri dün ucakla şehrimize gelmişlerdır. Yukandaki resirnde Alman atletizm kafilesi hava alanında görülmektedir. (Bugün yapılan rausabakalara daır tafsüâtı ve diğer spor haberlerinuzi dördüncü sahifpmizde bulacaksuuz.) '"" DÜNYA ' BANKASI Müsabakasma Hazırlayınız!.. v
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog