Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

11 Eylul 195S CUNirlUKIYET En labii ışık kaynağı GENERALSELECTRIC Flüoresant Lâmbalarına GENERAL ^ • ELECTRIC Flüoresant Lâmbalan General Flectric Şirketinin 75 senelik tecrübesinio mahsulüdür. A.» «arfıyat yapar • SOD de« rece ikıisadidir. ED labii ışık kavnagıdır. Komple renk çeşidi ve kullamlao yerc göre muhtelif modelleri vardır. 0 • • 4 GÜVENEBİÜRSİMZI GENERAL ^ Flüoresant Lâmbalan ELECTRIC "H Türkiye Umum Mümessili: K O Ç T İ C A R E T T. A. Müracaat ve Satış Yen: Beyoğlu Şubesi Bevofilu. îstiklâl Cad., No. 349 • Tel. 45207 BU AKŞAM SAAT 20 DEN SABAHA KADAR ELİŞİ MAĞAZASI i!e alâkalı olanlara Mağazamızın 28 8 953 te yanması sırasmda bütün vesikalar ve ticarî defterler ziyaa uğramıştır. Defter kayıdlarının yeniden tesisi için 1953 yılında bize mal satmış ve mal almış olanların, bu s;tış ve alışlarına aid fatura ve mektubları vesair çekilde bize borclu veya alacakh durumda olanların. ilgıli vesaik veya seneHleri ile birlıkte. aşağıda yazıh adrese acele olarak müracaatleri veya ilgili ve?ik?ları göndermeleri bilhassa rica olunur. YORGİ EFTİS ve Şsi. Kol. Şti. Muvakkat aires: Beyoğlu. Galatasaray Akarsu Sok. 12. Cağaloğlu Ç İ F T E S A R A Y L A R Bahçesinde KEMAL SAHİR FETHİ ÜSTÜN hisseli tiyatro toplulufeu tarafından tertib edilen mevsimin en büyük G A L A çecesi Sanat ve sr>or festivali. DIŞ TİCARET REJİMİN1N ALMANCA TERCÜMES1 TEKSİR EDÎLMİŞTİR. Müracaat: 83265 Necdet Cemal 20880 Behçet Cemal # •"• KİRALIK A P A R T I M A N Hamiyet I'üceses Aziz Basmacı Saime Slnan Celâl Sahin İs'mail Dümbüllu. Mustafa Ça^lar Pehiran Altındağ Sözeri KALIP HALINDE KOKULU Arnavudköy tramvay caddesinde denize nazır kaloriferli ve her türlü konforu havi, derhal teslim edilir YALI apirtımanında kirahk daire vardır. Arzu edenler her zaman görebilirler. Tafsüât icin Telefon: 23109. Arab rakkasesl FATMA AKİF ve İSMAİL ISKENDERANİ Abdullsh Yüce Erdem Kardeşler Lutfi Güneri Şadan Adanalı Nedim Adanalı Şemsl Yastıman G Ü R E Ş P R O G R A M I : TekirdaSh Hiisevin Sülevman Bastimur Celâl Atik Mahınud Çeterez. NOT: Gişe 12 den Hibarrn açıktır. DUMBULLU TIMARHANEDE Ayazpaşada. Saraysrkası sokagı No. 20 Som aoartımam. daire 4 (Park Oteli arkasmda) acılır 2 kisilik vatak ohır divan. kanape. beautyrest somyesile yatak odası takımı. komple cocuk odaları. moket halılar. Frigidaire. hârika buz dolabı. Easv camasır makinesi. plâstik takımları. erkek. kadın ve cocuk aiyim esyası, maun masalar. aplikler ve bir cok çeçidli pratik ev eşyası. Dikkat! Dikkat: Satıs Cuma ve Cumartesl. P O R T A K A L i r . D J l . MOONEY Amerikan Eşya Satışı 11 Eylul Cuma ve 12 Eylul CUMAnTESİ eünleri PR0FE50R PLAY'IN MACERALARI KOLONYASINI KULLANINI2 TAŞINMAV KOLM90DERECELİK MUHTELİF Umum üepcsu Emınönu •Umum Sıgcrtı h*n Mo 601 ı ANNA PEÇAROPULO f Ekonomi ve Ticaret Yekâlelinden: • Tokad vilâyetinin Artova kazasına bağlı "Hoday ve Salur köyleri smırları içinde: Kuzeyi: Sivrikırantas tepesl beton sütunandan Hoday köyü camiine doğru uzanan hat. Doğusu: Hoday köyü camiinden İğdır köyü camiine hat. Güneyi: İğdır köyü camiinden Salur köyü camiine doğru hat. Batısı: Salur köyü camiinden Sivrikırantaj tepesi beton sütununa doğru h a t Sınırlarile çevrili (646 hektarhk sahad» 18/6/1951 tarihli v« 1/10 sayılı ruhsatnameye müsteniden aranmakla meydana çıkanlan krom madeninin 45 yıl müddetle işletilmesi imtiyan Hüsnü Akyüz. Ömer Akyüz, Ahmed Turan Akyüz, Mustafa Demir, Tevfik Bayoğlu. Refik Bayoğlu ve Muzaffer Tümer uhdelerine ihale kılınacakhr. Bu ihaleye itirazı olanların Maadin Nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri uyarınca 24.7.1953 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankarada Ekonomi ve Ticaret Vekâletine veya mahallinde Vilâyet makamına bir dilekçe ile müracaat eylemeleri ilân olunur. Tuzu, Gazı ve zengin emlâhile Türkiyenin Vişisl KUZULUK r MADEN SUYU MİDE, KARACİGER, ARTRİTİZİM, ŞEKER, ÜRTİKER, MİGREN, BARSAK. SAFRA YOLLARI, BÖBREK, KAŞINT1, BÜNYEVÎ ŞİŞMANLJK ve DAMAR SERTLİĞİNDEN sizleri koruyacak şifab bir sofra sujudur, içiniz. KİMSEYE SÖYLEMEYİN MtDE HAS1A1JK1.ARINOA Mıde ağrısı. ülaert. ekşiiiğt. ıjazlan ve yanmalanna ^« • Operatör • Doktor ™ ssss BİÇKİ ve DİKİŞ YURDU Kayıdlar başladı. Pazardan maada her gün saat 1018 e kadar BİÇKİ DİKİŞ NAKIŞ ÇİÇEK vesaire dersler öze\ metodlarla Kurtuluş hanının geniş salonlannda verilir. Galata=aray. İstiklâl Caddesi, Kurtuluş Apt. 285, 3>6 Tel: 43222 UNAGASTRİN Erzanelerdcn LMeviniz Fiatı 1 Linıdır ZfYAEODİN MIKTAV Kulak. Burun, Bofaz (AŞız; L)is) bastalıkları tnütehassısı Cagaloelu Saglık MüdOrlüSü karsısında Kardeşler Aot KLİNİK İNŞA ETTİRMEK tSTİYEN SAYIN DOKTORLARA Nişantaşı Ihlamur yolunda 3400 M2 arsa değerinin altında satılacaktff. Muhakkak görünüz. Emlâkçi Şiikrü Vaner. Tel 27361 Saat 10 16 arası. • • Telefon: 23197 ••• LÂSTİK MASRAFINIZI MEMURLftR ve DAKTILO Aranıyor r Unilever İş Türk Limited Şirketinin İstanbul yazıhanesi için bir memur ile Bakırköy fabrikasının muhasebe servislerinde çalışmak üzere bir daktilo ve müteaddid memuılar aranıyor. Tercihan bir ecnebi lisaruna vâkıf olanların Şirketin Bakırkoy fabrikasına acele müracaatleri. Doğru Tutuş Hataları Önler İNDİRİNİZ Büyükadadaki Harîka Eşya Satışı Önümüzdeki pazar günii Büyjkadada Nizam caddesinde 56 No.lı villâda Budapeste Roma. Londra ve son defa da Atina Türk sefirimiz Bay Rusen Eşref Ünaydına aid son senelerde emsali kat'iyen görülmemis hârika esya. hah, gümüş, tablo, (1 hakikî A>vazovsk; içinde olarak) eski Hereke vesair perdeler. Çesmi Bülbül Beykoz, Rozental; Bohem. Saks. Delf vesair biblo ve vazolar. Chipendal ve maple salonlar, Fransız marketeri fevkalâde sekreterler ve Bahüler. Maria Antoniette stil Vert Versail bir yatak odası. 18 parcadan mürekkeb sahane bir renesans yemek odası. Ferforje kolon lâmba ve cay arabaları, açık arttırma ile satılacaktır. Gayet kıymetli halılar ve gümüşler. Fazla tafsilât, yarınki nüshamızda Muameleyi yapanlar: A.Babikyan 41221 ve Maksud Kale: 43424. BOGAZDA SATILIK BÜYÜK ARSA İKİ SIRALİ KLÂVYEDE DAHA EMlN ÇALIŞILIR tster keman çalınıs iater bir toplama makinesi kuHanuuv hatâlann Snlenmesinde, elin rahat bir vaziyette bulunmasj mühirn ve esasür. Bu miilâhazayla yeni FACTA toplama makinesi çok alçak iki sırah klâvye üe teçhi» edilmiştir. Dünyaca maruf FACİT makinelerinde olduğu gibi r a i kam tuşlannm iki sıra halinde bulunaşu elin bütün partnaklannı kullamnayı mümkün kılar. Bu da emniyet ve sür'atı arttınr. Mahdut olan çalışünna tuşlan topln bulunduğundan sol elinizi kolaylıkla kullamrken sag ellç not almak gibi işler yapüabilir. Boğaziçinin Rumeli sahilinde 7000 metremurabbaı, her bir metresi denizi görür, manzaralı ve asfalt yolu üzerinde 2025 villaya müsaid, istikbali parlak turistik otel de olabilir. Toptan satıhktır. Taliblerin 23602 No. lı telefona müracastleri. f SEIBEBLING KAMYON LÂSTİKLERÎ, için kamyonculuk lâstik masrafınızı indirdiğr başına daha gelirinlzi arttınr. Kilometre a^ağı maliyeti olan Seiberling lâstiklerini kullanıruz. Her nevl yol ve yük için muhakkak bu maruf lâstiklerin biri uyacaktır... Bir lâstik ki hususT surette kamyonculuk işinize yarayacaktır. Bu Seiberling lâstiği sizi para, tamirat ve yol gecikmelerinden koruyacaktır. Maruf Seiberling marka uç tip kamyon lâstiği şunlardır: FISHER HUMPHRIES FABRİKALARI MAMULATI Sol elle hesaplark «ağ elle yazabilirsiniz FACTA Maruf «FİŞERT, marka 2 ve 3 soklu 12 inclik pulluklanmız gelmiştir, hemen yapılır. Tamamen celiktendir. Catidan âvar edilir Topragı tamamen devirir. Türkiye rpitım Mümessili : fesnmat OONYACA MEŞHUB FACİT MAKİNEIERİ GİBİ İKİ SIRA KIÂVYEIİDİB İSVEÇ MAMULATIDI» Traction Lug • H/g/ııvjy • Heavy Tread Türkiye Umum Mümessili: ARŞİr/ÎİDİS M Ü E S S E S E S İ îstanbul TÜRKİYEDE MÜMESSİLİ O T O M A K T.T.L.O tstlklâl Cad. Zambak So. No. 9. Taksim Telefon: 49653 Telgraf NOT: Acentahk için müracaat kabul edilir. OTOHIL, İSTANBÜL ELİ BURLA ve Ortakları Galata, irtanbul Telefon : 44766 FJ 2)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog